Про інформацію
Закон України від 02.10.19922657-XII

Документ (Всі визначення терміна — 9)

Документ — матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Засоби масової інформації (Всі визначення терміна — 2)

Засоби масової інформації — засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Захист інформації (Всі визначення терміна — 7)

Захист інформації — сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Інформаційна продукція

Інформаційна продукція — матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення потреб суб'єктів інформаційних відносин. Інформаційною послугою є діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з метою задоволення їхніх потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Інформація (Всі визначення терміна — 26)

Інформація — будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

Інформація довідково-енциклопедичного характеру — систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Інформація з обмеженим доступом (Всі визначення терміна — 10)

До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:

1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;

3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

4) про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;

5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Інформація про стан довкілля

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

1. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) — відомості та/або дані про:

стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими складовими;

фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля (речовини, енергія, шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні, угоди в галузі навколишнього природного середовища, політику, законодавство, плани і програми);

стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля;

інші відомості та/або дані.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Інформація про товар (роботу, послугу)

Інформація про товар (роботу, послугу)

Інформація про товар (роботу, послугу) — відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Інформація про фізичну особу

Інформація про фізичну особу

Інформація про фізичну особу (персональні дані) — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Конфіденційна інформація (Всі визначення терміна — 10)

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Масова інформація (Всі визначення терміна — 3)

Масова інформація — інформація, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Науково-технічна інформація (Всі визначення терміна — 2)

Науково-технічна інформація

Науково-технічна інформація — будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Податкова інформація (Всі визначення терміна — 3)

Податкова інформація

Податкова інформація — сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Правова інформація

Правова інформація

Правова інформація — будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Соціологічна інформація

Соціологічна інформація

Соціологічна інформація — будь-які документовані відомості про ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Статистична інформація (Всі визначення терміна — 2)

Статистична інформація

Статистична інформація — документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Суб'єкт владних повноважень (Всі визначення терміна — 6)

Суб'єкт владних повноважень — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012


вгору