Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР; Рішення, Положення, Порядок від 22.11.20121688
Документ z2082-12, попередня редакція — Редакція від 27.03.2018, підстава - z0324-18
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

{Пункт 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

6. До біржового списку можуть бути внесені цінні папери в процесі їх відкритого (публічного) розміщення.

7. Біржовий список повинен містити щонайменше такі дані: найменування та код за ЄДРПОУ емітента; міжнародний ідентифікаційний номер (у разі коли його наявність передбачена законодавством), реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування, вид цінного папера; номінальну вартість; кількість цінних паперів відповідного виду в обігу; кількість цінних паперів у випуску (для облігацій); дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера (у разі якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством), інші показники, необхідні для ідентифікації цінного папера; рівень лістингу; дату внесення (виключення) цінного папера до (з) біржового списку.

{Пункт 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

8. Допуск до торгівлі без внесення до біржового реєстру може здійснюватися за ініціативою емітента, члена фондової біржі, фондової біржі, компанії з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління активами), іншої особи, у тому числі державного органу, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством.

Вимоги щодо внесення цінних паперів до біржового списку без унесення до біржового реєстру установлюються фондовою біржею відповідно до правил фондової біржі.

{Абзац другий пункту 8 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

Фондова біржа щорічно перевіряє емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому списку, на відповідність ознакам фіктивності протягом 60 календарних днів після закінчення передбаченого законодавством граничного строку для розкриття емітентом регулярної річної інформації, а також при внесенні цінних паперів до біржового списку.

{Абзац третій пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015, № 771 від 19.07.2016}

Фондова біржа постійно перевіряє емітента на відповідність ознакам фіктивності, здійснюючи аналіз даних про емітента, розміщених в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

{Абзац пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

У разі виявлення у емітента ознаки фіктивності фондова біржа повідомляє про це Комісію та може прийняти рішення про відмову у внесенні цінних паперів до біржового списку або рішення про виключення цінних паперів з біржового списку.

{Абзац пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

Правила фондової біржі повинні передбачати можливість проведення біржових торгів за участю державних органів для випадків, передбачених законодавством.

9. Фондова біржа з іноземним емітентом, цінні папери якого можуть бути допущені до обігу на території України, укладає договір, основними умовами якого мають бути:

зобов’язання іноземного емітента на веб-сайті фондової біржі оперативно розкривати інформацію в тому обсягу, що і на іноземній біржі, на якій цінні папери такого цього емітента допущені до обігу (зазначена інформація повинна бути оприлюднена українською мовою у десятиденний строк з дня оприлюднення на іноземній біржі);

можливість доручення іноземним емітентом фондовій біржі оприлюднювати на власному веб-сайті інформацію, розкриту іноземним емітентом на іноземній біржі, з перекладом на українську мову;

санкції за нерозкриття інформації іноземним емітентом на веб-сайті фондової біржі (якщо договором між фондовою біржею та іноземним емітентом передбачено зобов’язання іноземного емітента розкривати інформацію самостійно).

10. У разі нерозкриття іноземним емітентом інформації на веб-сайті фондової біржі (якщо договором між фондовою біржею та іноземним емітентом передбачено зобов’язання іноземного емітента розкривати інформацію самостійно) фондова біржа:

інформує про такий факт іноземну біржу, на якій цінні папери іноземного емітента допущені до торгівлі, та державний регулятор такої іноземної біржі;

у двадцятиденний строк з дня оприлюднення інформації на іноземній фондовій біржі, на якій іноземний емітент розміщує основний випуск цінних паперів, забезпечує розміщення такої інформації українською мовою на власному веб-сайті.

11. Припинення торгівлі цінним папером іноземного емітента здійснюється фондовою біржею у разі невідповідності іноземного емітента та його цінних паперів вимогам цього Положення, правилам фондової біржі.

12. Не допускаються внесення та перебування у біржовому списку цінних паперів у разі:

припинення емітента, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством;

невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам цього Положення;

невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам правил фондової біржі, що визначають умови перебування у біржовому списку як позалістингових цінних паперів;

прийняття Комісією рішення про анулювання випуску;

визнання емісії недобросовісною;

зупинення, припинення Комісією обігу та укладання біржових контрактів (договорів) за цінними паперами емітента;

закінчення строку обігу цінних паперів;

застосування до емітента ліквідаційної процедури, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством, крім цінних паперів емітентів, що пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації;

визнання емітента цінних паперів банкрутом;

включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

оприлюднення на веб-сайті Комісії інформації щодо встановлення факту відсутності емітента за місцезнаходженням на підставі акта про відсутність емітента за місцезнаходженням;

нерозміщення емітентом в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії регулярної річної інформації (якщо емітент існує більше року) на 30-й робочий день після закінчення передбаченого законодавством граничного строку для розкриття емітентом регулярної річної інформації;

відсутності фінансової звітності емітента за попередній квартал (у разі існування емітента менше року) на власному веб-сайті фондової біржі станом на 30-й робочий день після закінчення звітного кварталу;

виключення емітента з державного реєстру фінансових установ;

зупинення емітенту, що є компанією з управління активами, дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

зупинення Комісією торгівлі цінним папером на будь-якій фондовій біржі;

зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінного папера.

Фондова біржа може прийняти рішення про припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом за інших підстав, які визначаються правилами фондової біржі.

Припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом здійснюється фондовою біржею не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення підстав, зазначених у цьому пункті.

{Пункт 12 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

13. Фондова біржа визначає показники, що характеризують ситуацію цінової нестабільності, та встановлює порядок їх розрахунку.

{Абзац другий пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Абзац третій пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Абзац четвертий пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Підпункт 13.1 пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Підпункт 13.2 пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

13.1. Фондова біржа зобов’язана зупинити торги цінним папером першого рівня лістингу (крім державних облігацій України) у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цього цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни цінного папера першого рівня лістингу (крім державних облігацій України) від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 10% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цінного папера першого рівня лістингу (крім державних облігацій України) від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 30% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.

{Підпункт 13.1 пункту 13 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.2. Фондова біржа зобов’язана зупинити торги цінним папером другого рівня лістингу та/або цінним папером, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу (крім державних облігацій України), у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни цінного папера другого рівня лістингу та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу (крім державних облігацій України), від останньої ціни закриття торговельного дня не менше ніж на 20% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цінного папера другого рівня лістингу та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу (крім державних облігацій України), від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 40% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.

{Підпункт 13.2 пункту 13 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.3. Фондова біржа зобов'язана зупинити торги державною облігацією України у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цього цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни державної облігації України від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 10 % у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни державної облігації України від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 20 % у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.

{Пункт 13 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 13.3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.4. Фондова біржа може зупинити торги позалістинговим цінним папером (крім державних облігацій України) у режимах торгів, що беруть участь у формуванні поточної ціни такого цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни.

{Абзац перший пункту 13.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

Фондова біржа встановлює граничні значення зміни поточної ціни у бік збільшення або зменшення не більше ніж 50% від останньої ціни закриття торговельного дня позалістингового цінного папера (крім державних облігацій України) та час зупинення торгів таким цінним папером у разі перевищення встановлених граничних значень.

{Абзац другий пункту 13.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

{Підпункт пункту 13 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

13.5. Фондова біржа у разі перевищення граничних значень зміни ціни цінного папера, передбачених підпунктами 13.1-13.4 цього пункту, та зупинки торгівлі таким цінним папером здійснює перевірку для виявлення причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності.

{Підпункт пункту 13 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.6. Фондова біржа у разі зупинення торгівлі цінними паперами, зміна ціни яких перевищує граничні значення, передбачені підпунктами 13.1, 13.2, 13.4 цього пункту, та здійснення відповідної перевірки може зупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінними паперами інших емітентів аналогічної та споріднених галузей за погодженням з Комісією.

{Підпункт пункту 13 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.7. Біржа здійснює розрахунок поточних цін під час торговельної сесії не рідше ніж один раз на хвилину. Перший розрахунок поточної ціни (ціни відкриття) здійснюється через встановлений біржею в правилах проміжок часу від початку торговельної сесії. У разі зупинення торгів цінним папером розрахунок поточної ціни такого цінного папера не здійснюється протягом строку зупинення біржових торгів за таким цінним папером.

У разі відсутності протягом розрахункового періоду біржових контрактів (договорів), які враховуються при розрахунку поточної ціни цінного папера, поточна ціна цінного папера визначається з урахуванням безадресних заявок, на підставі яких можуть бути укладені такі біржові контракти (договори), таким чином:

якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на купівлю цінного папера, вища за останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, то поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній в безадресній заявці на купівлю відповідного цінного папера;

в іншому випадку, якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на продаж цінного папера, нижча за останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній у безадресній заявці на продаж відповідного цінного папера.

{Абзац четвертий підпункту 13.7 пункту 13 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

В інших випадках поточна ціна цінного папера вважається рівною останній розрахованій на підставі біржових контрактів (договорів) поточній ціні цього цінного папера.

{Абзац п'ятий підпункту 13.7 пункту 13 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.8. Фондова біржа у разі здійснення заходів, передбачених підпунктами 13.1-13.4 та 13.6 цього пункту, здійснює перевірку причин цінової нестабільності, зокрема щодо наявності ознак маніпулювання, та інформує Комісію про результати перевірки причин цінової нестабільності.

{Підпункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015, № 92 від 16.02.2018}

13.9. Фондова біржа встановлює для цінних паперів, які перебувають у лістингу, та/або цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу (крім державних облігацій України), граничні значення зміни ціни, сформованої на підставі адресних заявок, у бік збільшення або зменшення не більше ніж на 20% від останньої ціни закриття торговельного дня цінного папера.

У разі зміни значення ціни, сформованої на підставі адресних заявок, не менше ніж на 20 % у бік збільшення або зменшення фондова біржа здійснює перевірку для з’ясування причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності, та інформує Комісію про результати такої перевірки.

{Пункт 13 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 13.9 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.10. Фондова біржа встановлює для державних облігацій України граничні значення зміни ціни, сформованої на підставі адресних заявок, у бік збільшення або зменшення не більше ніж на 10% від останньої ціни закриття торговельного дня цінного папера.

У разі зміни значення ціни, сформованої на підставі адресних заявок, не менше ніж на 10 % у бік збільшення або зменшення фондова біржа здійснює перевірку для з’ясування причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності, та інформує Комісію про результати такої перевірки.

{Пункт 13 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 13.10 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

14. З метою контролю за поданням заявок та укладанням біржових контрактів (договорів) фондова біржа встановлює своїми внутрішніми документами для кожного випуску цінного папера з біржового списку межі граничних відхилень ціни. Фондова біржа під час торговельної сесії може змінювати межі граничних відхилень ціни.

озділ III доповнено новим пунктом 14 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

15. Комісія може у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень.

16. Поновлення торгівлі на фондовій біржі здійснюється за рішенням тих органів, що ініціювали зупинення торгівлі, за умови усунення підстав, що викликали зупинення торгівлі на фондовій біржі.

17. Цінні папери та інші фінансові інструменти, придбані учасником біржових торгів протягом торговельної сесії, можуть бути продані протягом тієї самої торговельної сесії.

18. Біржові контракти (договори) повинні бути виконані шляхом проведення розрахунків відповідно до законодавства.

озділ ІІІ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

19. Правила фондової біржі повинні містити перелік видів заявок, які можуть подавати учасники біржових торгів.

Біржові контракти (договори) можуть укладатись на підставі адресних та безадресних заявок, поданих учасниками біржових торгів.

20. Порядок організації та проведення біржових торгів на первинному ринку (при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів) передбачає:

порядок проведення торгів;

порядок укладання та зберігання біржових контрактів (договорів), укладених на фондовій біржі;

порядок взаємодії фондової біржі та депозитарію;

порядок взаємодії фондової біржі та обслуговуючого фондову біржу банку або платіжної системи.

21. Якщо фондова біржа має намір засвідчувати звіт про розміщення облігацій при їх відкритому (публічному) розміщенні відповідно до вимог, встановлених Комісією, правила фондової біржі повинні передбачати:

порядок отримання та зберігання документів, що стосуються виконання розрахунків за біржовими контрактами (договорами), укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів;

порядок та умови здійснення контролю за розрахунками за біржовими контрактами (договорами), укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів.

22. Для укладення на біржі біржових контрактів (договорів) щодо цінних паперів на пред’явника, випуск яких здійснено в документарній формі, цінні папери мають бути знерухомлені в Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», крім випадків, передбачених законодавством.

{Пункт розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

23. Для забезпечення виконання укладених на фондовій біржі договорів щодо цінних паперів фондова біржа та обрана нею особа, яка провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», укладають договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів/договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг).

{Пункт розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

24. Для здійснення фондовою біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) вона повинна розробити та затвердити такі внутрішні документи:

порядок здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

положення про систему безпеки при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів).

Порядок здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) повинен містити, зокрема:

порядок здійснення біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

визначення учасників клірингу;

порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та іншими суб'єктами клірингу, порядок здійснення документообігу між ними;

порядок визначення зобов'язань учасників клірингу за підсумками договорів щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

порядок забезпечення виконання зобов'язань;

порядок формування, розміщення та використання гарантійного фонду;

перелік активів, які допускаються як джерела формування гарантійного фонду;

розмір внесків до гарантійного фонду та порядок їх оцінки;

порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду.

Положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) повинно визначати, зокрема:

перелік та опис технічного обладнання, що використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) та захисту інформації;

порядок використання програмного забезпечення;

вимоги до програмного та технічного забезпечення учасників клірингу.

Положення про систему безпеки при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) повинно визначати, зокрема:

перелік інформації, що пов'язана із здійсненням біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), яка підлягає захисту, режим та порядок доступу до такої інформації, у тому числі перелік осіб, що мають доступ до цієї інформації;

перелік заходів щодо захисту інформації при проведенні біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

механізми захисту відповідних баз даних біржі від несанкціонованого доступу;

порядок відновлення інформації у разі порушення її цілісності, а також у разі несанкціонованих змін, знищення або блокування;

порядок здійснення біржею контролю за захистом інформації при проведенні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів).

озділ ІІІ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

IV. Лістинг та делістинг цінних паперів на фондовій біржі

1. Цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, заносяться до біржового реєстру до відповідного рівня лістингу.

Цінні папери, що не відповідають вимогам лістингу, заносяться до біржового списку як позалістингові цінні папери.

2. Лістингові цінні папери мають перший або другий рівень лістингу.

Унесення цінних паперів до біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента цих цінних паперів.

Емітент надає фондовій біржі інформацію, необхідну для унесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.

{Пункт 2 розділу ІV доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

Цінні папери можуть бути виключені з біржового реєстру за ініціативи емітента цих цінних паперів.

3. Унесення та перебування цінних паперів у першому рівні лістингу здійснюються при дотриманні умови, визначеної пунктом 2 цього розділу, а також відповідності таким мінімальним вимогам:

3.1. Для акцій:

емітент існує не менше п’яти років;

власний капітал емітента не менше 1 000 000 000 грн;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 1 000 000 000 грн (крім банків);

середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 1 000 000 000 грн;

мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 25%, при цьому у двох інвесторів сумарно може бути не більше ніж 50% від цієї частки;

кількісний склад акціонерів емітента - не менше 500 акціонерів;

кількість незалежних членів наглядової ради емітента становить принаймні 25% кількісного складу ради;

у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;

наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту);

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше трьох років);

емітент розкриває фінансові звіти українською та англійською мовами;

емітент дотримується принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності;

емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності акцій.

ідпункт 3.1 пункту 3 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

3.2. Для облігацій підприємств:

емітент існує не менше п’яти років;

вартість чистих активів емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском, становить не менше 1 000 000 000 грн;

бзац третій підпункту 3.2 пункту 3 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

номінальна вартість серії випуску облігацій становить не менше 400 000 000 грн;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 500 000 000 грн (крім банків);

відсутні збитки в емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, за підсумками двох фінансових років з останніх трьох фінансових років-1;

__________
-1 Вимога стосується емітента та особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, у разі реєстрації такого випуску після набрання чинності зазначеними Змінами. При цьому за наявності в емітента збитків, а в особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, прибутку сума їх фінансових результатів має бути додатною.

розмір наданого емітентом забезпечення виконання зобов'язань за випуском не може бути менше суми номінальної вартості випуску облігацій і суми сукупної виплати доходу за ними, крім випадків, якщо емітент та/або особа, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, має рівень рейтингу не нижче BB за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією;

відсутність дефолту;

{Абзац восьмий підпункту 13.8 пункту 13 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ри № 92 від 16.02.2018}

кількість незалежних членів наглядової ради емітента становить принаймні 25% кількісного складу ради;

у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;

наглядова рада емітента запровадила посаду внутрішнього аудитора (створила службу внутрішнього аудиту);

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше трьох років);

емітент розкриває фінансові звіти українською та англійською мовами;

емітент дотримується принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.

ідпункт 3.2 пункту 3 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Підпункт 3.3 пункту 3 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Підпункт 3.4 пункту 3 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

4. Унесення та перебування цінних паперів у другому рівні лістингу фондової біржі здійснюються при дотриманні умови, визначеної пунктом 2 цього розділу, а також відповідності таким мінімальним вимогам:

4.1. Для акцій:

емітент існує не менше трьох років;

власний капітал емітента не менше 300 000 000 грн;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 300 000 000 грн (крім банків);

середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 100 000 000 грн;

мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 10 відсотків та/або вартість такої частки складає 75 000 000 грн і більше;

кількісний склад акціонерів емітента - не менше 150 акціонерів;

у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше двох років).

{Підпункт 4.1 пункту 4 розділу ІV в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015, № 92 від 16.02.2018}

4.2. Для облігацій підприємств:

емітент існує не менше двох років (крім емітента, який є дочірнім підприємством іншого емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому реєстрі);

вартість чистих активів емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском, становить не менше 300 000 000 грн;

бзац третій підпункту 4.2 пункту 4 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском, за останній фінансовий рік становить не менше 300 000 000 грн (крім банків);

бзац четвертий підпункту 4.2 пункту 4 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

відсутні збитки в емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за підсумками останнього фінансового року-2;

_________
-2 Вимога стосується емітента та особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, у разі реєстрації такого випуску після набрання чинності зазначеними Змінами. При цьому за наявності в емітента збитків, а в особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, прибутку сума їх фінансових результатів має бути додатною.

відсутність дефолту;

бзац шостий підпункту 4.2 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

номінальна вартість серії випуску облігацій становить не менше 100 000 000 грн.

{Підпункт 4.2 пункту 4 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

4.3. Для облігацій місцевих позик:

номінальна вартість серії випуску облігацій становить не менше 50 000 000 грн.

{Підпункт 4.3 пункту 4 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

4.4. Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, що розміщуються шляхом відкритого (публічного) розміщення:

інститут спільного інвестування існує не менше двох років (крім біржового інституту спільного інвестування);

вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 грн;

інформація про склад активів інституту спільного інвестування та про вартість чистих активів, вартість цінних паперів інституту спільного інвестування (для інституту спільного інвестування закритого типу) щомісяця оприлюднюється на сайті компанії з управління активами;

емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування;

для спеціалізованого біржового інституту спільного інвестування (у разі публічного розміщення цінних паперів):

вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 грн;

інформація про склад активів інституту спільного інвестування щодня оприлюднюється на сайті компанії з управління активами;

емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

{Підпункт 4.4 пункту 4 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Підпункт 4.5 пункту 4 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

5. Фондова біржа може створити сегмент, до якого вносить позалістингові акції нових інвестиційно привабливих компаній з метою розвитку середнього бізнесу в Україні.

Внесення та перебування у такому сегменті акцій здійснюється за таких умов:

емітент існує не менше одного року;

середнє значення ринкової капіталізації емітента становить суму не менше 20 000 000 грн;

кількісний склад акціонерів емітента - не менше 50 акціонерів;

емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

емітенту рекомендовано дотримуватися принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.

У випадку, якщо емітент протягом шести місяців відповідав усім вимогам, встановленим до даного сегмента, фондова біржа має право прийняти рішення щодо включення такого емітента до біржового реєстру без дотримання вимог щодо часу існування емітента.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

6. При визначенні строку існування емітента, зазначеного у підпунктах 3.1, 3.2 пункту 3, підпунктах 4.1, 4.2 пункту 4, пункті 5 цього розділу, також враховується строк існування юридичної особи, у тому числі створеної шляхом реорганізації.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 6 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

7. Протягом усього періоду перебування цінного папера у відповідному рівні лістингу цінний папір та його емітент повинні відповідати лістинговим вимогам.

Фондова біржа здійснює постійний контроль за відповідністю цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, лістинговим вимогам.

У випадку виявлення біржею невідповідності цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим для відповідного рівня лістингу, фондова біржа приймає рішення про переведення цих цінних паперів з одного рівня лістингу в інший (у разі їх відповідності вимогам іншого рівня лістингу) або здійснює делістинг цінних паперів.

Рішення щодо переведення цінних паперів з першого рівня лістингу в другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу приймається фондовою біржею на підставі даних, оприлюднених у звітності емітента (особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском), та/або не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення невідповідності цих цінних паперів лістинговим вимогам відповідного рівня лістингу.

Якщо зменшення показника вартості чистих активів емітента (для облігацій підприємств – емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском) та/або середнього значення ринкової капіталізації емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить більше ніж 10 % від вимог, встановлених цим розділом, та/або зменшення показника мінімальної частки акцій у вільному обігу емітента, цінні папери якого включені до біржового реєстру, становить понад 20 % від вимог, встановлених цим розділом, та/або середнє значення ринкової капіталізації емітента не розраховується, рішення щодо переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу приймається фондовою біржею не пізніше кінця кварталу, наступного за кварталом, в якому було виявлено невідповідність, у разі неприведення зазначених показників у відповідність до встановлених вимог. В інших випадках зменшення зазначених показників та/або зменшення показника річного чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг емітента (для облігацій підприємств – емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань за випуском) не більше ніж на 10 % від вимог, встановлених цим розділом, фондова біржа самостійно приймає рішення щодо необхідності переведення цінних паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо делістингу.

бзац п’ятий пункту 7 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

{Розділ IV доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

8. Фондова біржа може вносити державні облігації України до біржового реєстру без проходження лістингових процедур.

Фондова біржа може вносити облігації міжнародної фінансової організації до біржового реєстру без проходження лістингових процедур на підставі укладеного договору між фондовою біржею та такою міжнародною фінансовою організацією.

Фондова біржа може може вносити цінний папір емітента (на підставі укладеного договору між фондовою біржею та емітентом) до другого рівня лістингу без проходження лістингових процедур у разі, якщо цінний папір материнської компанії емітента або самого емітента знаходиться в основному лістингу фондової біржі, яка входить до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1754, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1672/24204 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 грудня 2017 року № 870) (далі - Перелік іноземних фондових бірж).

бзац третій пункту 8 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

бзац четвертий пункту 8 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

{Розділ IV доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}вгору