Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР; Рішення, Положення, Порядок від 22.11.20121688
Документ z2082-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.07.2019, підстава - z0604-19

{Абзац другий пункту 5 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

розкриття емітентом регулярної та особливої інформації, інформації про фінансові показники діяльності емітента та події, що можуть суттєво вплинути на ціну цінних паперів такого емітента;

{Абзац третій пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

повідомлення емітентом про дату, час та місце оприлюднення інформації, що відноситься до інсайдерської відповідно до законодавства України;

повідомлення емітентом про дату оприлюднення на власному веб-сайті календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

6. Фондова біржа самостійно встановлює розміри оплати за послуги, що надаються фондовою біржею. Перелік видів послуг, що надаються фондовою біржею, із зазначенням розміру оплати за ними, обов'язково оприлюднюється на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі).

Фондова біржа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

III. Організація та проведення біржових торгів

1. Фондова біржа забезпечує умови для проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами у спосіб, що призводить до укладання біржових контрактів (договорів) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Електронна торговельна система, яка використовується фондовою біржею для організації та проведення торгів, повинна відповідати вимогам, зазначеним у цьому Положенні.

Фондова біржа забезпечує:

надійне функціонування електронної торговельної системи;

надання необхідної для користувачів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів користувачів.

Програмне забезпечення фондової біржі повинно відповідати вимогам, встановленим Комісією.

Торговельний день не може починатися пізніше 10-00 години і закінчуватися раніше 16-00 години за київським часом. Протягом торговельного дня може відбуватися кілька торговельних сесій. Торговельний день може мати передсесійний та післясесійний періоди.

{Абзац сьомий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

Фондова біржа за погодженням з Комісією своїм рішенням в окремих випадках може встановлювати інші межі конкретного торговельного дня.

{Абзац восьмий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

2. Правила фондової біржі щодо порядку організації та проведення біржових торгів повинні визначати:

процедуру та технології проведення біржових торгів на різних видах ринків;

вимоги до учасників біржових торгів, їх права та обов'язки, у тому числі щодо інформування учасником біржових торгів (крім державних органів) фондової біржі про виконання грошових розрахунків щодо біржового контракту (договору), укладеного без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» у випадках, передбачених законодавством, протягом однієї години після виконання грошових розрахунків щодо такого біржового контракту (договору), крім випадків, коли таку інформацію отримує фондова біржа від особи, що провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», або Центрального депозитарію цінних паперів, або Національного банку України;

{Абзац третій пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

вимоги до уповноважених представників учасників біржових торгів, їх права й обов'язки;

процедуру укладання та виконання біржових контрактів (договорів), включаючи процедуру подання заявок;

перелік видів заявок, які можуть подавати учасники біржових торгів;

процедуру використання електронної торговельної системи та процедуру доступу учасників біржових торгів до користування цією системою;

процедуру формування переліку заявок учасників біржових торгів, який повинен містити щонайменше такі дані: номер заявки; найменування та код учасника торгів, який подав заявку; код клієнта цього учасника торгів; умови заявки; вид заявки; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого подано заявку; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких учасником подано заявку; дату та час реєстрації заявки;

{Абзац восьмий пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

порядок надання доступу до переліку та реквізитів заявок, поданих протягом торговельної сесії та протягом передсесійного і післясесійного періодів (у разі їх наявності);

{Абзац дев’ятий пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

процедуру формування переліку укладених біржових контрактів (договорів), який повинен містити щонайменше такі дані: реєстраційний номер біржового контракту (договору); сторони біржового контракту (договору); дату і час фіксації біржового контракту (договору); реквізити цінного папера або іншого фінансового інструмента, щодо якого було укладено біржовий контракт (договір); суму біржового контракту (договору); кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких було укладено біржовий контракт (договір); ціну цінного папера або іншого фінансового інструмента, за якою було укладено біржовий контракт (договір);

процедуру оформлення та обліку документів, які використовуються при укладанні та виконанні біржових контрактів (договорів);

процедуру запобігання маніпулюванню та укладанню нестандартних біржових контрактів (договорів);

процедури, що застосовуються фондовою біржею у разі виникнення надзвичайних ситуацій, включаючи опис таких ситуацій, в ході торговельної сесії та в передсесійний і післясесійний періоди (у разі наявності);

{Абзац тринадцятий пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

порядок прийняття рішень про зупинення, припинення та поновлення торгівлі;

процедуру запобігання невиконанню біржових контрактів (договорів) учасниками біржових торгів;

порядок зупинення та припинення торгівлі за рішенням уповноважених державних органів;

порядок допуску до торгівлі на фондовій біржі без внесення до біржового реєстру;

порядок здійснення діяльності маркет-мейкера.

3. Порядки організації та проведення біржових торгів на первинному та вторинному ринках встановлюються окремо.

4. Фондова біржа в своїх правилах встановлює критерії ліквідності цінних паперів, які виступають як забезпечення при здійсненні маржинальних операцій. При встановленні критеріїв ліквідності цінного папера фондова біржа використовує такі показники:

обсяг торгів цінним папером;

кількість укладених та виконаних біржових контрактів (договорів) за таким цінним папером;

кількість учасників торгів, що укладали біржові контракти (договори) за таким цінним папером;

кількість торговельних днів, у які укладалось більше 10 біржових контрактів (договорів) за таким цінним папером;

кількість торговельних днів, у які подавалися заявки на покупку таких цінних паперів;

кількість торговельних днів, у які подавалися заявки на продаж таких цінних паперів.

5. Допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку та біржового реєстру (допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру) або без внесення до біржового реєстру, крім випадків, зазначених у цьому пункті. Допуск інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку фінансових інструментів.

{Абзац перший пункту 5 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018, № 546 від 03.08.2018}

Якщо ініціатором аукціону є член фондової біржі, у якого щодо цінних паперів укладено договір з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, односторонній аукціон щодо продажу таких цінних паперів проводиться без унесення цих цінних паперів до біржового списку.

{Абзац пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

Односторонній аукціон щодо цінних паперів, який проводиться без унесення цінних паперів, стосовно яких встановлено обмеження щодо торгівлі, до біржового списку, проводиться після зняття відповідних обмежень.

{Абзац пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

Біржовий список та біржовий список фінансових інструментів (у разі його наявності) повинні бути оприлюднені фондовою біржею у вільному доступі у цілодобовому режимі на власному веб-сайті за кожен торговельний день та перебувати на такому веб-сайті протягом трьох років з дати їх оприлюднення.

{Пункт 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

{Пункт 6 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

6. Біржовий список повинен містити щонайменше такі дані: найменування та код за ЄДРПОУ емітента; міжнародний ідентифікаційний номер (у разі якщо його наявність передбачена законодавством), реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування; вид цінного папера; номінальну вартість; кількість цінних паперів відповідного виду в обігу; кількість цінних паперів у випуску (для облігацій); дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера (у разі якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством); інші показники, необхідні для ідентифікації цінного папера; дані щодо перебування цінного папера у лістингу; дату внесення цінного папера до біржового списку.

{Пункт розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015, № 546 від 03.08.2018}

7. Допуск до торгівлі без внесення до біржового реєстру може здійснюватися за ініціативою емітента, члена фондової біржі, фондової біржі, компанії з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління активами), іншої особи, у тому числі державного органу, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством.

Вимоги щодо внесення цінних паперів до біржового списку без унесення до біржового реєстру установлюються фондовою біржею відповідно до цього Положення та правил фондової біржі.

{Абзац другий пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

Фондова біржа щороку та щокварталу (у разі розкриття емітентом відповідно до законодавства проміжної фінансової звітності) перевіряє емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому списку, на відповідність ознакам фіктивності протягом 60 календарних днів (30 календарних днів при проведенні щоквартальної перевірки) після закінчення передбаченого законодавством граничного строку для розкриття емітентом регулярної річної та проміжної звітної інформації, а також при внесенні цінних паперів до біржового списку.

{Абзац третій пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015, № 771 від 19.07.2016, № 546 від 03.08.2018}

{Абзац четвертий пункту 7 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

У разі виявлення у емітента ознаки фіктивності фондова біржа повідомляє про це Комісію та може прийняти рішення про відмову у внесенні цінних паперів до біржового списку або рішення про виключення цінних паперів з біржового списку.

{Абзац пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

Фондова біржа щодо емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на такій фондовій біржі, протягом 30 робочих днів після 31 січня кожного року, наступного за роком, у якому цінні папери емітентів були внесені до біржового списку та/або перебували в ньому, перевіряє наявність станом на 31 січня відповідного року оприлюднення такими емітентами на їх веб-сайтах календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

Фондова біржа перевіряє наявність розміщених у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, даних про емітента, цінні папери якого допущені до торгів на такій біржі, розміщення яких вимагається відповідно до законодавства України, зокрема щодо складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності; утворення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб (крім інститутів спільного інвестування), та призначення на посаду головного бухгалтера особи, яка відповідає вимогам, визначеним законодавством.

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

Правила фондової біржі повинні передбачати можливість проведення біржових торгів за участю державних органів для випадків, передбачених законодавством.

8. У разі отримання фондовою біржею заявки про допуск до торгівлі акцій публічного акціонерного товариства та/або великого підприємства фондова біржа перевіряє сумарну вартість пакета цінних паперів, який пропонується до продажу, яка має становити не менше 5000000 грн.

Сумарна вартість пакета акцій, який пропонується до продажу, розраховується шляхом множення розміру власного капіталу за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства на розмір частки, яку становить такий пакет акцій від розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

Якщо сумарна вартість пакета акцій, який пропонується до продажу, становить 5000000 грн або більше, фондова біржа письмово повідомляє емітента цих акцій про отримання фондовою біржею заявки про допуск до торгівлі акцій та про внесення акцій до біржового списку (із зазначенням дати внесення).

озділ III доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

9. У разі отримання фондовою біржею заявки про допуск до торгівлі інших, ніж акції, цінних паперів або акцій підприємства, що не зазначене в абзаці першому пункту 8 цього розділу, фондова біржа надсилає такому емітенту повідомлення, яке має містити інформацію про:

отримання фондовою біржею заявки про допуск до торгівлі його цінних паперів;

те, що наслідком включення цінних паперів до біржового списку є віднесення емітента цих цінних паперів до підприємств, що становлять суспільний інтерес;

необхідність отримання від емітента письмової згоди/незгоди на включення його цінних паперів до біржового списку.

Фондова біржа вносить цінні папери до біржового списку після отримання письмової згоди емітента та повідомляє ініціатора (ініціаторів) внесення цінних паперів до біржового списку про внесення цінних паперів до біржового списку (із зазначенням дати внесення).

озділ III доповнено новим пунктом 9 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

10. Допуск цінних паперів іноземних емітентів до торгів може здійснюватись виключно у разі допуску таких цінних паперів до обігу на території України у порядку, встановленому законодавством.

Порядок внесення до біржового списку та біржового реєстру цінних паперів іноземного емітента, який отримав допуск до обігу на території України, встановлюється правилами фондової біржі.

{Пункт 10 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

{Пункт 11 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

11. Припинення торгівлі цінним папером іноземного емітента здійснюється фондовою біржею у разі невідповідності іноземного емітента та його цінних паперів вимогам цього Положення, правилам фондової біржі.

12. Не допускаються внесення та перебування у біржовому списку цінних паперів у разі:

припинення емітента, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством;

невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам цього Положення;

невідповідності емітента та його цінних паперів вимогам правил фондової біржі, що визначають умови перебування у біржовому списку;

бзац четвертий пункту 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

прийняття Комісією рішення про анулювання випуску;

визнання емісії недобросовісною;

зупинення, припинення Комісією обігу та укладання біржових контрактів (договорів) за цінними паперами емітента;

закінчення строку обігу цінних паперів;

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію, прийняття вищим органом емітента або судом рішення про припинення емітента або його банкрутства, про що інформацію оприлюднено у порядку, встановленому законодавством;

бзац дев’ятий пункту 12 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

{Абзац десятий пункту 12 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

оприлюднення на веб-сайті Комісії інформації щодо встановлення факту відсутності емітента за місцезнаходженням на підставі акта про відсутність емітента за місцезнаходженням;

нерозміщення емітентом до 31 січня кожного року, наступного за роком, у якому цінні папери цього емітента були внесені до біржового списку та/або перебували в ньому, календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації;

{Пункт 12 розділу III доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

нерозміщення емітентом в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку регулярної річної інформації (якщо емітент існує більше року) на 30-й робочий день після закінчення передбаченого законодавством граничного строку для розкриття емітентом регулярної річної інформації;

бзац тринадцятий пункту 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

відсутності фінансової звітності емітента за попередній квартал (у разі існування емітента менше року) на власному веб-сайті фондової біржі станом на 30-й робочий день після закінчення звітного кварталу;

виключення емітента з державного реєстру фінансових установ;

зупинення чи анулювання емітенту, що є компанією з управління активами, дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

бзац шістнадцятий пункту 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

зупинення Комісією торгівлі цінним папером на будь-якій фондовій біржі;

зупинення Комісією внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів емітента.

бзац вісімнадцятий пункту 12 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

Не допускається внесення та перебування у біржовому списку акцій емітента - приватного акціонерного товариства, кількість акціонерів якого не перевищує 100 осіб та статутом якого передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, за наявності у фондової біржі такої інформації.

{Пункт 12 розділу III доповнено новим абзацом дев’ятнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

Фондова біржа може прийняти рішення про припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом за інших підстав, які визначаються правилами фондової біржі.

Припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом здійснюється фондовою біржею не пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення підстав, зазначених у цьому пункті.

{Пункт розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

13. Фондова біржа визначає показники, що характеризують ситуацію цінової нестабільності, та встановлює порядок їх розрахунку.

{Абзац другий пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Абзац третій пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Абзац четвертий пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Підпункт 13.1 пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Підпункт 13.2 пункту 13 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

{Підпункт 13.1 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

13.1. Фондова біржа зобов’язана зупинити торги лістинговим цінним папером та/або цінним папером, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни лістингового цінного папера та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, від останньої ціни закриття торговельного дня не менше ніж на 20% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни лістингового цінного папера та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 40% у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.

{Підпункт пункту розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

13.2. Фондова біржа зобов'язана зупинити торги державною облігацією України у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цього цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни державної облігації України від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 10 % у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни державної облігації України від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж на 20 % у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.

{Пункт розділу ІІІ доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.3. Фондова біржа може зупинити торги позалістинговим цінним папером (крім державних облігацій України) у режимах торгів, що беруть участь у формуванні поточної ціни такого цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни.

{Абзац перший пункту розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

Фондова біржа встановлює граничні значення зміни поточної ціни у бік збільшення або зменшення не більше ніж 50% від останньої ціни закриття торговельного дня позалістингового цінного папера (крім державних облігацій України) та час зупинення торгів таким цінним папером у разі перевищення встановлених граничних значень.

{Абзац другий пункту розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

У разі зміни поточної ціни позалістингового цінного папера, розрахованої у певний торговельний день, у бік збільшення або зменшення на 75% або більше від ціни закриття хоча б одного з п’яти попередніх торговельних днів, біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня.

{Пункт 13.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

{Підпункт пункту розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015}

13.4. Фондова біржа у разі перевищення граничних значень зміни ціни цінного папера, передбачених підпунктами 13.1, 13.3 цього пункту, та зупинки торгівлі таким цінним папером здійснює перевірку для виявлення причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності.

{Підпункт пункту розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018, № 546 від 03.08.2018}

13.5. Фондова біржа у разі зупинення торгівлі цінними паперами, зміна ціни яких перевищує граничні значення, передбачені підпунктами 13.1-13.3 цього пункту, та здійснення відповідної перевірки може зупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінними паперами інших емітентів аналогічної та споріднених галузей за погодженням з Комісією.

{Підпункт пункту розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018, № 546 від 03.08.2018}

13.6. Біржа здійснює розрахунок поточних цін під час торговельної сесії не рідше ніж один раз на хвилину. Перший розрахунок поточної ціни (ціни відкриття) здійснюється через встановлений біржею в правилах проміжок часу від початку торговельної сесії. У разі зупинення торгів цінним папером розрахунок поточної ціни такого цінного папера не здійснюється протягом строку зупинення біржових торгів за таким цінним папером.

У разі відсутності протягом розрахункового періоду біржових контрактів (договорів), які враховуються при розрахунку поточної ціни цінного папера, поточна ціна цінного папера визначається з урахуванням безадресних заявок, на підставі яких можуть бути укладені такі біржові контракти (договори), таким чином:

якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на купівлю цінного папера, вища за останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, то поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній в безадресній заявці на купівлю відповідного цінного папера;

в іншому випадку, якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на продаж цінного папера, нижча за останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній у безадресній заявці на продаж відповідного цінного папера.

{Абзац четвертий підпункту пункту розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

В інших випадках поточна ціна цінного папера вважається рівною останній розрахованій на підставі біржових контрактів (договорів) поточній ціні цього цінного папера.

{Абзац п'ятий підпункту пункту розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.7. Фондова біржа у разі здійснення заходів, передбачених підпунктами 13.1-13.3 та 13.5 цього пункту, здійснює перевірку причин цінової нестабільності, зокрема щодо наявності ознак маніпулювання, та інформує Комісію про результати перевірки причин цінової нестабільності.

{Підпункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1217 від 06.08.2015, № 92 від 16.02.2018, № 546 від 03.08.2018}

13.8. Фондова біржа встановлює для цінних паперів, які перебувають у лістингу, та/або цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу (крім державних облігацій України), граничні значення зміни ціни, сформованої на підставі адресних заявок, у бік збільшення або зменшення не більше ніж на 20% від останньої ціни закриття торговельного дня цінного папера.

У разі зміни значення ціни, сформованої на підставі адресних заявок, не менше ніж на 20 % у бік збільшення або зменшення фондова біржа здійснює перевірку для з’ясування причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності, та інформує Комісію про результати такої перевірки.

{Пункт розділу ІІІ доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

13.9 Фондова біржа встановлює для державних облігацій України граничні значення зміни ціни, сформованої на підставі адресних заявок, у бік збільшення або зменшення не більше ніж на 10% від останньої ціни закриття торговельного дня цінного папера.

У разі зміни значення ціни, сформованої на підставі адресних заявок, не менше ніж на 10 % у бік збільшення або зменшення фондова біржа здійснює перевірку для з’ясування причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності, та інформує Комісію про результати такої перевірки.

{Пункт розділу ІІІ доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 92 від 16.02.2018}

14. З метою контролю за поданням заявок та укладанням біржових контрактів (договорів) фондова біржа встановлює своїми внутрішніми документами для кожного випуску цінного папера з біржового списку межі граничних відхилень ціни. Фондова біржа під час торговельної сесії може змінювати межі граничних відхилень ціни.

озділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 771 від 19.07.2016}

15. Комісія може у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень.

16. Поновлення торгівлі на фондовій біржі здійснюється за рішенням тих органів, що ініціювали зупинення торгівлі, за умови усунення підстав, що викликали зупинення торгівлі на фондовій біржі.

17. Цінні папери та інші фінансові інструменти, придбані учасником біржових торгів протягом торговельної сесії, можуть бути продані протягом тієї самої торговельної сесії.

18. Біржові контракти (договори) повинні бути виконані шляхом проведення розрахунків відповідно до законодавства.

озділ ІІІ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

19. Правила фондової біржі повинні містити перелік видів заявок, які можуть подавати учасники біржових торгів.

Біржові контракти (договори) можуть укладатись на підставі адресних та безадресних заявок, поданих учасниками біржових торгів.

20. Допуск до торгівлі цінних паперів у процесі їх емісії надається за умови здійснення емітентом публічної пропозиції таких цінних паперів.

{Розділ III доповнено новим пунктом 20 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 250 від 14.05.2019}

21. Порядок організації та проведення біржових торгів при розміщенні цінних паперів передбачає:

бзац перший пункту 21 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 250 від 14.05.2019}

порядок проведення торгів;

порядок укладання та зберігання біржових контрактів (договорів), укладених на фондовій біржі;

порядок взаємодії фондової біржі та депозитарію;

порядок взаємодії фондової біржі та обслуговуючого фондову біржу банку або платіжної системи.

22. Якщо фондова біржа має намір засвідчувати звіт про результати емісії облігацій при їх відкритому (публічному) розміщенні відповідно до вимог, встановлених Комісією, правила фондової біржі повинні передбачати:

бзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 250 від 14.05.2019}

порядок отримання та зберігання документів, що стосуються виконання розрахунків за біржовими контрактами (договорами), укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів;

порядок та умови здійснення контролю за розрахунками за біржовими контрактами (договорами), укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів.

23. Для укладення на біржі біржових контрактів (договорів) щодо цінних паперів на пред’явника, випуск яких здійснено в документарній формі, цінні папери мають бути знерухомлені в Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», крім випадків, передбачених законодавством.

{Пункт розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1492 від 04.11.2014}

23. Для забезпечення виконання укладених на фондовій біржі договорів щодо цінних паперів фондова біржа та обрана нею особа, яка провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», укладають договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів/договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг).

{Пункт розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1465 від 13.08.2013}

24. Для здійснення фондовою біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) вона повинна розробити та затвердити такі внутрішні документи:

{Абзац другий пункту 24 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

положення про систему безпеки при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів).

{Абзац четвертий пункту 24 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

{Абзац п'ятий пункту 24 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

{Абзац шостий пункту 24 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

{Абзац сьомий пункту 24 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

{Абзац восьмий пункту 24 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}

{Абзац дев'ятий пункту 24 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 546 від 03.08.2018}вгору