Документ z1921-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.11.2012 N 475
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2012 р.
за N 1921/22233
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
Про зміну строків розрахунків
за операціями з експорту та імпорту
товарів і запровадження обов'язкового
продажу надходжень в іноземній валюті

Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України
( 436-15 ), статей 7, 25, 44, 45 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статей 1 та 2 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 1993 року N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", а також з метою підтримки
стабільності валютного ринку України та врівноваження платіжного
балансу України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови
торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281
( z0950-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами), що додаються.
2. У другому реченні пункту 3.1 глави 3 Правил функціонування
Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку
України Національного банку України та перерахування (зарахування)
коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими
металами ( z0951-05 ), затверджених постановою Правління
Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281
( z0950-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
29 серпня 2005 року за N 951/11231 (зі змінами), слова "в повній
сумі" виключити.
3. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та
імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
повинні здійснюватися у строк, що не перевищує 90 календарних
днів.
4. Установити вимогу щодо обов'язкового продажу на
міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній
валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів
за зовнішньоекономічними договорами (далі - вимога щодо
обов'язкового продажу). Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають згідно з
абзацом першим цього пункту обов'язковому продажу на
міжбанківському валютному ринку України, у тому числі
безпосередньо Національному банку України, встановлюється окремим
розпорядчим документом Національного банку України.
5. Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на
надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних
валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34
( v0521500-98 ) [у редакції постанови Правління Національного
банку України від 02 жовтня 2002 року N 378 ( z0841-02 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року
за N 841/7129 (зі змінами)], та у російських рублях.
6. Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати
надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо
обов'язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового
рахунку 2603 (далі - розподільчий рахунок).
7. Суб'єкт міжбанківського валютного ринку України (суб'єкт
ринку) зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж надходжень в
іноземній валюті згідно з вимогами цієї постанови та у
встановленому Національним банком України розмірі: без доручення клієнта; не пізніше ніж на наступний робочий день після дня
зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.
8. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти
Національного банку України діють в частині, що не суперечить цій
постанові.
9. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики
(Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома територіальних
управлінь Національного банку України та банків України для
використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
10. Прес-службі (Кутерещин О.Р.) забезпечити опублікування
цієї постанови в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України"
протягом трьох днів після державної реєстрації цієї постанови в
Міністерстві юстиції України.
11. Організацію виконання цієї постанови покласти на
Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Щербакова О.А.).
12. Постанова набирає чинності з наступного робочого дня
після дня її офіційного опублікування. Пункти 3-8 цієї постанови
діють протягом 6 місяців з моменту набрання чинності цією
постановою.
Голова С.Г.Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.11.2012 N 475
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2012 р.
за N 1921/22233

ЗМІНИ
до Положення про порядок та умови
торгівлі іноземною валютою
( z0950-05 )

1. У розділі III:
1.1. У пункті 7 слова "протягом п'яти робочих днів, починаючи
з дня зарахування на розподільчий рахунок," замінити словами "не
пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на
розподільчий рахунок".
1.2. В абзаці третьому пункту 8 слова "протягом п'яти робочих
днів (починаючи з дня зарахування їх на розподільчий рахунок)"
замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після
дня їх зарахування на розподільчий рахунок".
1.3. В абзаці другому пункту 13 слова "протягом п'яти робочих
днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок"
замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після
дня їх зарахування на розподільчий рахунок".
Директор
Генерального департаменту
грошово-кредитної політики О.А.Щербаковавгору