Документ z1678-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2012. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

15.06.2012  № 749


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2012 р.
за № 1678/21990

Про затвердження Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, що додається.

2. Управлінню генеруючих підприємств забезпечити подання цієї постанови в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Голови Державного агентства
з енергоефективності та енергозбереження

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. Григоровський


Ю. БойкоД.В. ІсаєнкоВ.П. Павленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
15.06.2012  № 749


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2012 р.
за № 1678/21990

ПОРЯДОК
визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".

1.2. Цей Порядок визначає механізм визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.

1.3. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії у встановленому законодавством порядку, мають у власності або користуванні об’єкти електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, будівництво яких розпочато після 01 січня 2012 року, та які мають намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку (далі - заявники).

Належним підтвердженням початку будівництва є дозвіл на виконання будівельних робіт або декларація про початок виконання будівельних робіт.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

експертна організація - організація, що включена до переліку експертних організацій, які відповідають критеріям, установленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 травня 2011 року № 53 "Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за № 719/19457, та можуть здійснювати експертизу проектів будівництва;

заявник - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, має у власності або користуванні об’єкт(и) електроенергетики, що виробляє(ють) електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та має намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку;

основне технологічне обладнання - частина основних засобів (обладнання), призначена для виробництва, перетворення електричної енергії на об’єкті електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

основні засоби - матеріальні активи об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, задіяні в технологічному процесі. До основних засобів належать придбані виробничі споруди, обладнання, виробнича техніка й допоміжне устаткування, мережі підключення, транспортні засоби, комп'ютерна техніка тощо, які включені до первісної вартості будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

послуги - діяльність з одержання матеріального або нематеріального блага у процесі будівництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи консалтингові послуги, підготовку фахівців, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження тощо;

проектна документація - документація з будівництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, яка в установленому законодавством порядку отримала позитивний висновок експертної організації, затверджена у визначеному законом порядку, складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта електроенергетики, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

роботи - діяльність (включаючи проектну, монтажну, пусконалагоджувальну тощо), пов'язана з будівництвом об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомки тощо;

сертифікат про походження - документ встановленої форми, яким засвідчується, що товари, зазначені в ньому, походять з відповідної країни;

сировина та матеріали - предмети праці й природні компоненти, які підлягають подальшій переробці, первинні елементи виробництва, використані в будівництві об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та вартість яких віднесена на вартість відповідного об’єкта;

українське походження - походження сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг вважається українським, якщо вони були вироблені, виконані або надані заявникові українським виробником;

український виробник - резидент, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її території, має виробництво товарів, виконує роботи або надає послуги на території України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електроенергетику", "Про альтернативні види палива", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постановах Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", від 13 квітня 2011 року № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів", а також у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

ІІ. Визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики

2.1. Питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, визначається за формулою

де:

N%

-

питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт і послуг українського походження в загальній вартості будівництва об'єкта електроенергетики;


Сукр. сиров., матеріалів

-

сума вартостей сировини та матеріалів українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики (без урахування вартості сировини та матеріалів у вартості основного технологічного обладнання), тис. грн, без ПДВ;


Сукр. основн. засобів

-

сума вартостей основних засобів українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (без урахування вартості основного технологічного обладнання українського походження), тис. грн, без ПДВ;


Сукр. осн. техн. обладнання

-

сума вартостей основного технологічного обладнання українського походження (або сировини та матеріалів українського походження у вартості основного технологічного обладнання), тис. грн, без ПДВ;


Сукр. робіт, послуг

-

сума вартостей робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики (без урахування вартості основного технологічного обладнання), тис. грн, без ПДВ;


Сзагальн. вартість

-

загальна первісна вартість об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за даними бухгалтерського обліку, тис. грн.

2.2. У разі визначення вартості сировини, матеріалів, вартості основних засобів, вартості основного технологічного обладнання (або сировини та/або матеріалів українського походження у вартості основного технологічного обладнання), вартості робіт та послуг за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) валюта, зазначена в них, перераховується у національну валюту відповідно до підпункту 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 Податкового кодексу України.

До зазначених вартостей включаються лише ті складові, які відповідно до стандартів бухгалтерського обліку відносяться до вартості будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.

2.3. Основні засоби та їх елементи (складові) об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, визначаються за відповідними об’єктними кошторисами проектної документації такого об’єкта електроенергетики.

2.4. Належним підтвердженням вартості сировини та матеріалів, придбаних основних засобів, у тому числі основного технологічного обладнання, послуг, є первинні документи (згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"), що підтверджують їх придбання (договори, рахунки, акти, видаткові накладні тощо). Вартість робіт визначається згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форми яких затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04 грудня 2009 року № 554 "Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві".

2.5. Українське походження товарів підтверджується сертифікатом походження, виданим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Походження робіт та послуг визначається відповідно до країни реєстрації особи, що їх реалізує/виконує (надає).

2.6. У разі виробництва основного технологічного обладнання за межами України з експортованої з території України сировини та/або матеріалів та якщо таке основне технологічне обладнання було використано заявником у створенні (будівництві) об'єкта електроенергетики, заявник надає документи, що підтверджують придбання виробником основного технологічного обладнання сировини та/або матеріалів українського походження та їх митну вартість при експорті, документи, що підтверджують імпорт на територію України основного технологічного обладнання (у тому числі його митну вартість), довідку від виробника основного технологічного обладнання за межами України щодо вартості сировини та/або матеріалів українського походження в одиниці основного технологічного обладнання.

2.7. Загальна вартість будівництва об’єкта електроенергетики визначається відповідно до Державних будівельних норм України "Правила визначення вартості будівництва" (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 року № 174 (із змінами).

Підтвердженням вартості будівництва об’єкта електроенергетики є форма № 1 "Баланс", акти прийому-передачі основних засобів ОЗ-1, інвентарні карточки обліку основних засобів ОЗ-6 тощо.

IІІ. Фактичний розрахунок питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики

3.1. Після завершення будівництва та прийняття об’єкта електроенергетики в експлуатацію відповідно до чинного законодавства та отримання сертифіката про відповідність закінченого будівництвом об’єкта/реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації, що підтверджує відповідність збудованого об’єкта вимогам проектної документації, будівельним нормам, правилам та можливість його експлуатації за призначенням, заявник з метою здійснення фактичного розрахунку питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики звертається до експертної організації з відповідною заявою, до якої додає документи, що згідно з пунктами 2.3-2.7 розділу ІІ цього Порядку є належним підтвердженням відповідної вартості та походження. Заявник забезпечує достовірність наданої інформації.

3.2. Експертна організація, отримавши від заявника документи, зазначені в пункті 3.1 цього розділу, здійснює згідно з розділом ІІ цього Порядку розрахунок фактичного рівня питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики, за результатами якого надає відповідний висновок.

3.3. Оформлений та засвідчений печаткою висновок експертної організації, перелік підтвердних документів до розгляду та визначення рівня питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт і послуг українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (додаток), підписаний керівником експертної організації, є документами, що підтверджують фактичний рівень питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, і є підставою для прийняття НКРЕ рішення щодо встановлення "зеленого" тарифу для відповідного суб’єкта господарювання згідно з Порядком установлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 січня 2009 року № 32.

Начальник управління
генеруючих підприємств


В. Волошенюк
Додаток
до Порядку визначення питомої
ваги сировини, матеріалів,
основних засобів, робіт та послуг
українського походження у вартості
будівництва об’єктів електроенергетики,
що виробляють електричну енергію
з використанням альтернативних
джерел енергії

ПЕРЕЛІК
підтвердних документів до розгляду та визначення рівня питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт і послуг українського походження у вартості будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергіївгору