Документ z1570-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0794-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08.2013  № 1527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2013 р.
за № 1570/24102

Про затвердження Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг)

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 1316 від 07.10.2014
№ 673 від 07.09.2017
№ 293 від 03.05.2018}

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини третьої статті 24, пункту 3 частини четвертої статті 19-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», підпункту 16 пункту 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» та з метою захисту прав учасників фондового ринку та дотримання ними вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг), що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 20.08.2013 р. № 41
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
20.08.2013  № 1527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2013 р.
за № 1570/24102

ВИМОГИ
до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг)

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) у разі провадження ним клірингової діяльності, Центральний депозитарій цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) у разі провадження ним клірингової діяльності та фондову біржу при укладенні договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, на клірингову установу та фондову біржу при укладенні договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг) (далі - Договір), внесенні змін до Договору.

2. Терміни, які використовуються у цих Вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок» тощо.

Особами, що здійснюють кліринг, відповідно до цих Вимог є Розрахунковий центр, Центральний депозитарій або клірингова установа.

3. Договір укладається між особою, що здійснює кліринг, та фондовою біржею, відповідно до якого між цими особами здійснюється обмін інформацією, необхідною для забезпечення виконання укладених на фондовій біржі правочинів щодо цінних паперів.

4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

{Абзац перший пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 293 від 03.05.2018}

Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.

{Абзац другий пункту 4 розділу І в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 673 від 07.09.2017}

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1316 від 07.10.2014}

5. Договір має встановлювати умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

6. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондовий ринок», цими Вимогами та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ІІ. Вимоги до Договору

1. Договір повинен містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов’язки сторін;

відповідальність сторін;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії;

підстави для відмови у допуску до клірингу зобов’язань за договорами щодо цінних паперів;

інші умови, що не суперечать законодавству.

2. Сторонами Договору є особа, що здійснює кліринг, та фондова біржа.

Реквізити сторін Договору мають містити щодо кожної сторони повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі ліцензії на провадження клірингової діяльності, на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

3. Предметом Договору є обмін між особою, що здійснює кліринг, та фондовою біржею інформацією, необхідною для забезпечення виконання укладених на фондовій біржі правочинів щодо цінних паперів.

4. Права та обов’язки сторін:

1) у Договорі може бути зазначено, зокрема, право фондової біржі отримувати від особи, що здійснює кліринг, інформацію, визначену Договором, зокрема, про залишки цінних паперів та грошових коштів, якими забезпечено виконання договорів щодо цінних паперів, про договори щодо цінних паперів, зобов’язання за якими допущені/не допущені до клірингу (у разі не допуску - із зазначенням підстав), про припинення зобов’язань за договорами щодо цінних паперів внаслідок проведення клірингу та розрахунків тощо;

2) Договір має передбачати такі обов’язки фондової біржі:

у порядку та строки, встановлені Договором, надавати особі, що здійснює кліринг, інформацію про договори щодо цінних паперів, що укладені на фондовій біржі, та іншу інформацію (документи), визначені Договором та правилами клірингу особи, що здійснює кліринг, які необхідні для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів;

погодити розроблений особою, що здійснює кліринг, порядок виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі;

забезпечити в умовах договорів щодо цінних паперів, які укладаються на фондовій біржі, наявність у особи, що здійснює кліринг, права здійснювати припинення відповідних зобов’язань (поставка цінних паперів та сплата грошових коштів) шляхом взаємозаліку;

3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права особи, що здійснює кліринг:

не допускати до клірингу зобов’язання за договорами щодо цінних паперів у випадках, передбачених правилами клірингу особи, що здійснює кліринг;

відмовляти в обробленні отриманої від фондової біржі інформації про договори щодо цінних паперів, що укладені на фондовій біржі, у випадках, передбачених Договором;

при виконанні функції центрального контрагента для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, виступати учасником біржових торгів без ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;

4) умови Договору повинні передбачати такі обов’язки особи, що здійснює кліринг:

здійснювати кліринг за договорами щодо цінних паперів відповідно до правил клірингу;

у порядку та формі, передбаченій Договором, надавати фондовій біржі інформацію, визначену Договором та правилами клірингу;

розробити та погодити з фондовою біржею порядок виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі;

5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов’язки сторін, що не суперечать цим Вимогам та законодавству про цінні папери та депозитарну систему України;

6) умови Договору не повинні позбавляти особу, що здійснює кліринг, та фондову біржу прав, обмежувати в правах, передбачених чинним законодавством України.

5. Договір має передбачати порядок обміну інформацією, надання та обробки розрахункових документів.

6. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів (визначаються, зокрема, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами у процесі виконання Договору).

Відповідальність особи, що здійснює кліринг, та фондової біржі визначається у Договорі відповідно до закону.

7. Договором можуть бути визначені інші умови, що не суперечать законодавству України.

8. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

Т.в.о. директора департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
О. Сальчуквгору