Документ z1477-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2018, підстава - v0428874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.08.2012  № 284


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2012 р.
за № 1477/21789

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 428 від 14.06.2018}

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг
№ 340 від 27.12.2013
№ 1118 від 01.08.2014}

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, що додається.

2. Департаменту ліцензійного контролю (Бондаренко Г.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
М.Ю. БродськийД.В. Ісаєнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
10.08.2012 № 284
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері комунальних послуг,
01.08.2014 № 1118)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2012 р.
за № 1477/21789

ПОРЯДОК
контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» та від 10 жовтня 2012 року № 919 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання, ліцензування господарської діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі разом - орган контролю).

1.3. Контроль за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Комісії від 10 серпня 2012 року № 276, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1466/21778, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Комісії від 10 серпня 2012 року № 277, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1467/21779, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Комісії від 10 серпня 2012 року № 278, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1475/21787 (далі - ліцензійні умови), здійснюється органом контролю шляхом аналізу обов’язкової звітності та документів, отриманих від ліцензіатів, чи інших матеріалів, що надходять до органу контролю, шляхом проведення планових і позапланових перевірок згідно з цим Порядком.

1.4. Цей Порядок установлює:

організацію та проведення планових та позапланових перевірок;

повноваження голови та членів комісії з перевірки;

права та обов’язки ліцензіата;

порядок оформлення результатів перевірок;

оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення ліцензійних умов;

контроль за виконанням ліцензіатами рішень органу контролю.

ІІ. Організація та проведення планових та позапланових перевірок

2.1. Загальна організація перевірок здійснюється структурним підрозділом органу контролю, який організовує здійснення державного нагляду (контролю) (далі - СПДН).

2.2. Планові та позапланові перевірки здійснюються відповідно до вимог Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2.3. Перевірки проводяться за місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіата чи його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу контролю у випадках, передбачених законом.

2.4. Планові перевірки проводяться з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів.

Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом контролю до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Орган контролю оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

2.5. Позапланові перевірки здійснюються за наявності підстав, визначених Законами України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

2.6. У разі надходження до органу контролю в письмовій формі звернення фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства та за умови достатності підтвердних документів або фактів щодо наявності порушення СПДН в установленому порядку організовує позапланову перевірку відповідно до положень цього розділу, про результати якої повідомляє заявника в установлений законодавством строк.

2.7. За недостатності обґрунтувань щодо наявності порушення ліцензійних умов СПДН направляє ліцензіату письмовий запит про надання необхідних документів, у результаті аналізу яких визначається доцільність проведення позапланової перевірки.

Якщо наданими на відповідний запит документами підтверджується відсутність з боку ліцензіата порушень ліцензійних умов, СПДН готує заявнику обґрунтовану відповідь в установлений законодавством строк.

2.8. Для проведення планової або позапланової перевірки СПДН готує необхідні розпорядчі документи:

наказ про проведення перевірки, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки;

посвідчення на проведення перевірки (додаток 1);

наказ про відрядження посадових осіб (за потреби).

2.9. Для проведення перевірки ліцензіата відповідно до наказу керівника органу контролю створюється комісія з перевірки у складі не менше трьох осіб, які вказуються в посвідченні на проведення перевірки, та визначається голова комісії з їх числа.

2.10. На підставі наказу про проведення перевірки оформлюється посвідчення на проведення перевірки, яке підписується керівником або заступником керівника органу контролю (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

найменування органу контролю, що здійснює захід;

найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

дата початку та дата закінчення перевірки;

тип перевірки (планова або позапланова);

підстави для здійснення перевірки;

предмет здійснення перевірки;

інформація про здійснення попередніх перевірок (тип перевірки і строк її здійснення).

2.11. Посвідчення на проведення перевірки реєструється у книзі реєстрації посвідчень на проведення перевірки дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (додаток 2), сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2.12. Перед початком здійснення перевірки голова та члени комісії з перевірки зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі оригінал посвідчення на проведення перевірки, який надалі зберігається у справі ліцензіата, та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу контролю, і надати суб’єкту господарювання завірену в установленому законодавством порядку копію посвідчення на проведення перевірки.

Уповноваженою особою ліцензіата є керівник або особа, яка має засвідчену в установленому порядку довіреність на право представляти ліцензіата під час перевірки.

2.13. Голова та члени комісії з перевірки без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не мають права здійснювати перевірку суб’єкта господарювання.

Ліцензіат має право не допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів, передбачених цим пунктом.

2.14. У разі неможливості посадової особи, яку включено до складу комісії з перевірки, з обґрунтованих причин взяти участь у цій перевірці за умови забезпечення мінімально необхідного складу комісії оформляється нове посвідчення на проведення перевірки без зміни строку здійснення перевірки та питань перевірки.

У разі виходу посадової особи органу контролю з числа членів комісії з перевірки під час її проведення, що обов’язково підтверджується відповідними документами, здійснення перевірки продовжується за наявної кількості членів комісії з перевірки (за умови збереження у її складі не менше двох осіб).

2.15. На початку перевірки голова та члени комісії з перевірки зазначають у журналі реєстрації перевірок ліцензіата (за його наявності) мету, характер та строки перевірки, дату та номер посвідчення на проведення перевірки, посади та прізвища голови і членів цієї комісії, номери службових посвідчень та проставляють свої підписи.

Відмова голови або члена комісії з перевірки від підпису в журналі реєстрації перевірок є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

2.16. Планові перевірки проводяться відповідно до переліків питань, які є складовою акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (додаток 3) (далі - акт перевірки).

2.17. Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, у межах досудового провадження чи з метою контролю за виконанням рішення про усунення порушень ліцензійних умов із зазначеного питання.

2.18. Планові перевірки здійснюються за умови письмового повідомлення ліцензіата про проведення планового заходу за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, направленого рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення чи телефонограмою або врученого особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення перевірки.

Повідомлення про проведення заходу підписується уповноваженою посадовою особою органу контролю.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

2.19. Планові або позапланові перевірки можуть здійснюватися комплексно кількома органами державного нагляду (контролю), якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю), посадові особи яких включаються до комісії з перевірки.

2.20. Рішення про участь посадових осіб органу контролю в перевірках, що проводяться іншими органами державного нагляду (контролю), приймається керівником органу контролю.

2.21. Органи контролю та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планової або позапланової перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки.

ІІІ. Повноваження голови та членів комісії з перевірки

3.1. Перед початком планової перевірки голова комісії з перевірки разом з письмовим повідомленням про проведення заходу направляє ліцензіату перелік документів, які слугуватимуть підтвердженням дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства, відповідно до питань перевірки.

3.2. Голова та члени комісії з перевірки в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення планової (позапланової) перевірки мають право:

вимагати від ліцензіата усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення планової (позапланової) перевірки, відповідно до закону.

3.3. Голова та члени комісії з перевірки під час проведення планової (позапланової) перевірки здійснюють огляд об’єктів, устаткування та територій, що є у власності або в користуванні ліцензіата.

3.4. Голова та члени комісії з перевірки під час здійснення планової (позапланової) перевірки можуть використовувати документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, отриману органом контролю відповідно до його повноважень від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

3.5. Голова комісії з перевірки під час планової (позапланової) перевірки має право складати протоколи про адміністративне правопорушення в установленому законодавством порядку відповідно до повноважень органу контролю.

3.6. Голова та члени комісії з перевірки під час здійснення планової (позапланової) перевірки зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб’єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення перевірки;

ознайомити керівника суб’єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами перевірки у строки, передбачені законом;

надавати ліцензіату консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

IV. Права та обов’язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право:

вимагати від голови та членів комісії з перевірки додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у голови та членів комісії з перевірки службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

не допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення перевірки, якщо:

перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених законом;

голова або член комісії з перевірки не надали копії документів, передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб’єкта господарювання;

одержувати та ознайомлюватися з актом перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів контролю та їх посадових осіб.

4.2. Ліцензіат зобов’язаний:

допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірок, передбаченого законом;

виконувати вимоги голови та членів комісії з перевірки щодо усунення виявлених порушень законодавства;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення перевірки, відповідно до закону;

одержувати примірник акта перевірки за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

V. Порядок оформлення результатів перевірок

5.1. За результатами проведеної планової (позапланової) перевірки складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

5.2. Комісія з перевірки зазначає в акті перевірки стан виконання вимог законодавства ліцензіатом, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Отримані від уповноважених та інших осіб ліцензіата документи та пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків.

5.3. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються головою та членами комісії з перевірки і уповноваженою особою ліцензіата.

Кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії з перевірки та уповноваженою особою ліцензіата.

5.4. Якщо під час перевірки виявлено повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, орган контролю складає акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов (додаток 5).

5.5. Якщо під час перевірки виявлено недостовірні відомості у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, орган контролю складає акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії (додаток 5).

5.6. Якщо під час перевірки встановлено факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, орган контролю складає акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності (додаток 5).

5.7. Якщо під час перевірки виявлено невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (додаток 5).

5.8. Якщо під час перевірки виявлено неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, орган контролю складає акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов (додаток 5).

5.9. В останній день перевірки два примірники актів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, у разі їх наявності підписуються головою та членами комісії з перевірки.

5.10. Датою складання акта перевірки та актів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, є останній день перевірки, зазначений у посвідченні на проведення перевірки.

5.11. Один примірник акта перевірки та актів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, надається уповноваженій особі ліцензіата, інший зберігається у СПДН.

5.12. Акт перевірки та акти, зазначені в пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, реєструються посадовими особами СПДН у книзі реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

5.13. Якщо ліцензіат не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є невід’ємною частиною акта, про що зазначається в цьому акті.

5.14. У разі відмови ліцензіата від підписання акта перевірки голова комісії з перевірки обов’язково вносить до акта відповідний запис, що засвідчується підписами всіх членів комісії з перевірки.

5.15. При відмові ліцензіата в проведенні перевірки голова та члени комісії з перевірки складають у трьох примірниках акт про відмову в проведенні перевірки (додаток 7).

Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважається:

відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням, зазначеним у відповідній ліцензії;

відсутність керівника (уповноваженої особи) ліцензіата при проведенні перевірки;

непризначення ліцензіатом уповноваженої особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки;

відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата, у яких здійснюється ліцензована господарська діяльність;

відмова ліцензіата надати всі необхідні документи та інші пояснення на вимогу голови та членів комісії з перевірки, що підтверджують дотримання ним ліцензійних умов.

При цьому в акті про відмову в проведенні перевірки вказуються причини відмови та додаються відповідні пояснення керівника (посадових осіб) ліцензіата (у разі їх надання).

Акт про відмову в проведенні перевірки реєструється посадовими особами СПДН у книзі реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Два примірники акта про відмову в проведенні перевірки з попередженням про необхідність підписання зазначеного акта у визначений термін направляються рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення за місцезнаходженням ліцензіата, що вказане в ліцензії.

5.16. У випадку неповернення в установлений термін відправленого ліцензіату або повернення не підписаного без поважних причин акта про відмову в проведенні перевірки у третьому примірнику акта робиться запис про відмову ліцензіата від його підписання.

5.17. Один примірник акта перевірки з висновками про відсутність порушень ліцензійних умов долучається до справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві органу контролю.

5.18. У разі усунення ліцензіатом до розгляду органом контролю порушень ліцензійних умов, виявлених перевіркою, що обов’язково підтверджується відповідними документами, СПДН за погодженням з керівником органу контролю долучає акт перевірки до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві органу контролю.

5.19. У разі усунення ліцензіатом до розгляду органом контролю окремих порушень ліцензійних умов, виявлених перевіркою, що обов’язково підтверджується відповідними документами, на розгляд виносяться тільки ті порушення, що не були усунуті.

VI. Оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення ліцензійних умов

6.1. На підставі акта перевірки з висновками про порушення ліцензійних умов протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта орган контролю відповідно до своїх повноважень, передбачених законом, приймає рішення про усунення порушень, виявлених під час перевірки, та/або про накладення санкцій.

Розгляд порушень, виявлених під час перевірки, та питань щодо прийняття рішень про їх усунення та/або про накладення санкцій здійснюється органом контролю з обов’язковим запрошенням ліцензіата чи його представника.

Орган контролю повинен мати підтвердження щодо факту повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду порушень, виявлених під час перевірки, та питань щодо прийняття рішень про їх усунення та/або про накладення санкцій.

У разі неявки ліцензіата або його уповноваженої особи для розгляду порушень, виявлених під час перевірки, та питань щодо прийняття рішень про їх усунення та/або про накладення санкцій розгляд здійснюється без їх участі.

6.2. Рішення органу контролю про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій складається у двох примірниках. Один примірник зберігається в органі контролю, а інший вручається особисто уповноваженій особі ліцензіата або надсилається службою діловодства органу контролю ліцензіату рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення органу контролю про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій.

На примірнику, який залишається в органі контролю, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

6.3. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом контролю протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, визначених статтею 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», та вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання ліцензій здійснюється органом контролю з обов’язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

Орган контролю повинен мати дані щодо підтвердження своєчасного сповіщення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

У разі неявки ліцензіата або його уповноваженої особи розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.4. Підставами для анулювання ліцензії за результатами перевірки є:

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю.

6.5. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте за результатами розгляду порушень ліцензійних умов, виявлених під час здійснення перевірки, набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу контролю зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

6.6. Рішення Комісії оформляються у вигляді:

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

постанови про накладення штрафу;

постанови про анулювання ліцензії.

6.7. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій оформляються у вигляді:

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

розпорядження про анулювання ліцензії.

6.8. Рішення органів контролю можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

VII. Контроль за усуненням ліцензіатами порушень ліцензійних умов і виконанням рішень органу контролю

7.1. Ліцензіат, який одержав рішення органу контролю про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій, зобов’язаний його виконати в установлений строк, про що повинен у письмовій формі повідомити орган контролю.

7.2. Контроль за усуненням ліцензіатом порушень ліцензійних умов здійснює відповідний орган контролю.

7.3. У разі усунення порушень ліцензійних умов у встановлений рішенням органу контролю строк ліцензіат надає відповідному органу контролю письмове повідомлення з необхідними документами та матеріалами, оформленими належним чином, які підтверджують усунення порушень.

При достатності наданих ліцензіатом пояснень орган контролю за поданням СПДН в установленому порядку приймає рішення про припинення процедури розгляду порушень ліцензіатом ліцензійних умов, про що письмово повідомляє ліцензіата протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

7.4. У разі неусунення ліцензіатом порушень у встановлений рішенням органу контролю строк з об’єктивних причин, про що ліцензіат не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення встановленого строку надає органу контролю письмове повідомлення з обґрунтуванням необхідності продовження строку усунення порушень ліцензійних умов, орган контролю може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень ліцензійних умов.

7.5. При ненаданні в установлений строк письмового повідомлення з необхідними документами та матеріалами, що підтверджують виконання ліцензіатом вимог рішення про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій (крім анулювання ліцензії), або наданні необґрунтованої інформації про усунення порушень після закінчення зазначеного в рішенні строку орган контролю організовує позапланову перевірку у строк не пізніше тридцяти днів з дня закінчення встановленого рішенням органу контролю строку усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про продовження строку усунення порушень ліцензійних умов.

7.6. Після припинення процедури розгляду порушення ліцензіатом ліцензійних умов або в разі анулювання ліцензії всі документи та матеріали долучаються до особової справи ліцензіата, яка зберігається в архіві органу контролю.

{Порядок в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 1118 від 01.08.2014}

Заступник директора
Департаменту
ліцензійного контролюГ. Бондаренко
Додаток 1
до Порядку контролю за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
установках та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії
(пункт 2.8)

ПОСВІДЧЕННЯ

{Додаток 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 1118 від 01.08.2014}Додаток 2
до Порядку контролю за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
установках та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії
(пункт 2.11)

КНИГА
реєстрації посвідчень на проведення перевірки дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов

Дата та реєстраційний номер

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця -ліцензіата

Вид перевірки

Вид діяльності

Дата та номер наказу про проведення перевірки

1

2

3

4

5

{Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 1118 від 01.08.2014}
Додаток 3
до Порядку контролю за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
установках та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії
(пункт 2.16)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

{Додаток 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 1118 від 01.08.2014}


Додаток 4
до Порядку контролю за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
установках та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії
(пункт 2.18)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення заходу

{Додаток 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 1118 від 01.08.2014}


Додаток 5
до Порядку контролю за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
установках та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії
(пункти 5.4 - 5.8)

АКТ

{Додаток 5 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 1118 від 01.08.2014}
Додаток 6
до Порядку контролю за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
установках та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії
(пункт 5.12)

КНИГА
реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов

№ з/п

Найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця - ліцензіата

Вид діяльності та номер ліцензії

Дата, місце складання акта перевірки, посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що склала акт

Суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт

1

2

3

4

5

{Додаток 6 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 1118 від 01.08.2014}Додаток 7
до Порядку контролю за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
установках та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії
(пункт 5.15)

АКТ
про відмову в проведенні перевірки

{Додаток 7 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 1118  від 01.08.2014}вгору