Документ z1441-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.02.2013, підстава - z0164-13

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 1022
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2010 р.
за N 1441/18736
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 6 ( z0164-13 ) від 09.01.2013 }
Про затвердження форми Книги обліку доходів
і витрат для визначення суми загального річного
оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку
доходів і витрат для визначення суми
загального річного оподатковуваного доходу

З метою забезпечення практичного застосування положень
підпункту "а" пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) та керуючись статтею 8 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Книги обліку доходів і витрат для
визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та
Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми
загального річного оподатковуваного доходу (додаються).
2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.):
2.1 у встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2.2 забезпечити опублікування наказу у встановленому порядку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України від 16.10.2003 N 490 ( z0988-03 )
"Про затвердження форми обліку доходів і витрат платника податку з
доходів фізичних осіб та Порядку ведення обліку доходів і витрат
для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.2003 за
N 988/8309.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1022

КНИГА ОБЛІКУ
доходів і витрат для визначення суми
загального річного оподатковуваного доходу

_________________________________________________________________
(П.І.Б. платника податку, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта*)
(грн.)
------------------------------------------------------------------------------ | Дата | Джерело отриманого | Загальний річний | Сплачено | | (день | доходу або понесених| оподатковуваний дохід |(перераховано)| | місяця, |витрат (найменування,|-----------------------------| податку | | місяць, |код платника податків| місячний | іноземні | | | рік) | згідно з ЄДРПОУ, |оподатковуваний| доходи | | |отримання| місцезнаходження | дохід | | | |доходу | юридичної особи, |---------------+-------------| | |або | П.І.Б. та | сума | сума | сума | сума | | |понесених| реєстраційний номер |доходу |витрат |доходу|витрат| | |витрат | облікової картки | | | | | | | |платника податків або| | | | | | | | серія та номер | | | | | | | | паспорта, місце | | | | | | | | проживання фізичної | | | | | | | | особи) | | | | | | |---------+---------------------+-------+-------+------+------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку
у паспорті.
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1022
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2010 р.
за N 1441/18736

ПОРЯДОК
ведення обліку доходів і витрат для визначення
суми загального річного оподатковуваного доходу

1. Платники податку на доходи фізичних осіб (далі - платники
податку), які відповідно до Податкового кодексу України
( 2755-17 ) (далі - Кодекс) зобов'язані подавати декларацію або
мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених
податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку,
ведуть облік у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми
загального річного оподатковуваного доходу (далі - Книга) згідно з
формою, затвердженою цим наказом.
2. Порядок ведення Книги, яку ведуть платники податку,
розроблено відповідно до положень Кодексу ( 2755-17 ).
3. Ведення Книги здійснюється у такому порядку:
3.1. Платники податку повинні заводити Книгу самостійно.
Книга може мати вигляд, як правило, зошита чи блокнота, що
купується платниками самостійно.
3.2. Записи у графах Книги здійснюються безпосередньо
платником податку або уповноваженим представником здійснювати такі
записи, кульковою або чорнильною ручкою, чітко і розбірливо не
пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів,
сплати (перерахування) податку, а також понесених витрат.
3.3. Підрахунки відображених у Книзі даних проводяться для
цілей заповнення декларації (коли згідно з нормами Кодексу
( 2755-17 ) таке подання є обов'язковим або платники податку мають
право подати таку декларацію з метою повернення надміру сплачених
податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку
за наслідками звітного податкового року з урахуванням положень
статті 166 розділу IV Кодексу). Суми отриманих доходів, понесених
витрат та сплачених (перерахованих) податків відображаються в
графах Книги у гривнях.
3.4. До граф 1 та 2 записують відповідно дати отримання
доходу або понесених витрат, код платника податків згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України,
місцезнаходження для юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові
та реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті), місце проживання для фізичної особи.
3.5. До граф 3-6 записують відповідно суми доходів, з яких
складається загальний річний оподатковуваний дохід, а також суми
понесених витрат, підтверджених документально.
3.6. У графу 7 записують суми сплаченого (перерахованого)
податку.
4. Облік документів і відомостей, пов'язаних з правом на
отримання податкової знижки згідно зі статтею 166 Кодексу
( 2755-17 ), платники податків можуть вести в реєстрі документів,
записи в якому проводяться у довільній формі. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом
звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені
відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема
квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими
касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця
товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених
документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких
товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
5. Книга та реєстр документів (за наявності) знаходяться у
платників податку та повинні надаватись органам державної
податкової служби на їх вимогу та у межах їх компетенції,
визначеної Кодексом ( 2755-17 ).
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяквгору