Документ z1404-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.09.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2012  № 897


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2012 р.
за № 1404/21716

Про затвердження Положення про експертну комісію для проведення атестації бюджетних наукових установ

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1176 «Про затвердження Методики оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та плану оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету» та з метою об’єктивного оцінювання діяльності наукових установ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну комісію для проведення атестації бюджетних наукових установ, що додається.

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України (Семиноженко В.П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Семиноженка В.П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
03.08.2012  № 897


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2012 р.
за № 1404/21716

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію для проведення атестації бюджетних наукових установ

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, організаційні і правові засади діяльності експертної комісії для проведення атестації бюджетних наукових установ, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, на які поширюється дія Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 квітня 1998 року № 469 (далі - експертна комісія).

1.2. Експертна комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі - Держінформнауки України), що утворюється відповідно до Методики оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1176, з метою експертного оцінювання діяльності бюджетних наукових установ (далі - наукові установи).

1.3. Експертна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами Держінформнауки України, цим Положенням та своїми рішеннями.

II. Основні завдання експертної комісії

2.1. Експертна комісія створюється для проведення експертного оцінювання наукової діяльності наукової установи.

2.2. Основними завданнями експертної комісії є:

визначення порядку проведення експертного оцінювання наукової діяльності наукової установи;

аналіз представлених науковими установами відомостей про їх наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, організація їхньої перевірки на достатність і достовірність даних (за необхідності);

аналіз результатів галузевої експертизи наукових установ;

здійснення зовнішнього експертного оцінювання наукової діяльності наукових установ;

у разі необхідності під час проведення зовнішнього експертного оцінювання прийняття рішення про створення робочих груп експертної комісії за основними видами наукової та науково-технічної діяльності наукових установ;

прийняття рішення щодо застосовування додаткових специфічних показників для врахування особливостей діяльності наукової установи (у разі необхідності);

визначення атестаційної оцінки (категорії та рейтингу) наукової установи, а також сильних і слабких сторін її діяльності;

прийняття рішення про необхідність проведення і порядок порівняльного рейтингового оцінювання (ранжирування);

оцінювання орієнтовних обсягів витрат, необхідних для підтримки науково-технічного потенціалу наукової установи при фінансуванні з різних джерел;

розроблення рекомендацій щодо необхідних заходів з оптимізації діяльності наукових установ: розвитку наукового потенціалу та підвищення результативності досліджень наукових установ;

підготовка висновків та пропозицій щодо вдосконалення галузевої, регіональної чи загальнодержавної мереж наукових установ, необхідності здійснення оптимізації окремих наукових напрямів, галузі в цілому і надання рекомендацій щодо кількості, типу та доцільності перепрофілювання наукових установ, які необхідні для науково-технічного та інноваційного забезпечення розвитку галузей економіки і соціальної сфери;

розгляд звернень наукових установ щодо прийнятих експертною комісією рішень за результатами оцінки розвитку діяльності наукових установ.

III. Склад експертної комісії

3.1. До складу експертної комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени експертної комісії - представники міністерств (по одному від кожного міністерства), інших центральних органів виконавчої влади (по одному від кожного центрального органу виконавчої влади), що мають у своєму підпорядкуванні наукові установи, та фахівці Національної академії наук України та галузевих національних академій наук і вищих навчальних закладів (за згодою).

Персональний склад експертної комісії затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.2. У разі необхідності експертна комісія може додатково залучати експертів за напрямами діяльності наукових установ.

IV. Організація діяльності експертної комісії

4.1. Формою роботи експертної комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Засідання веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

4.2. Періодичність засідань експертної комісії визначається за потребою, але не менше ніж тричі на рік.

4.3. Засідання експертної комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

4.4. Член експертної комісії не має права бути відсутнім на її засіданнях без поважної причини та делегувати свій голос іншій особі.

4.5. Рішення експертної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на засіданні членів експертної комісії.

4.6. У разі рівного розподілу голосів щодо результату оцінювання діяльності наукових установ вирішальним є голос головуючого на засіданні експертної комісії.

4.7. У разі незгоди з прийнятим експертною комісією рішенням член (члени) експертної комісії може (можуть) викласти у письмовому вигляді окрему думку, яка додається до протоколу засідання експертної комісії.

4.8. Засідання експертної комісії оформлюється протоколом, який веде секретар експертної комісії.

4.9. Протокол засідання експертної комісії підписується головуючим, всіма присутніми на засіданні членами, секретарем експертної комісії та подається до Держінформнауки України.

4.10. У протоколі фіксуються пропозиції та висновки щодо оптимізації мережі наукових установ, зокрема щодо кількості, типу та доцільності їх перепрофілювання.

4.11. Рішення експертної комісії, прийняті у межах її компетенції, носять рекомендаційний характер.

4.12. Підготовку матеріалів до розгляду експертною комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання матеріалів здійснює секретар експертної комісії.

V. Права та обов’язки експертної комісії

5.1. Експертна комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

вносити пропозиції Держінформнауки України щодо оптимізації мережі наукових установ, зокрема щодо кількості, типу та доцільності їх перепрофілювання;

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, структурних підрозділів Держінформнауки України матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на засідання керівників наукових і науково-технічних установ для колегіального розгляду питань, пов’язаних з подальшою роботою цих установ.

5.2. Експертна комісія у своїй діяльності зобов’язана забезпечувати:

об'єктивність, прозорість прийняття рішень;

своєчасність проведення засідань;

збереження службової інформації.

Директор департаменту
наукової діяльності
та ліцензуванняО.В. Якименковгору