Документ z1374-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2013 N 499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2013 р.
за N 1374/23906

Про затвердження Змін
до Інструкції з організації проведення заходів
державного енергетичного нагляду за суб'єктами
електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері
теплопостачання і споживачами електричної енергії
та оформлення їх результатів

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Положення про Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, затвердженого Указом Президента України від
6 квітня 2011 року N 382 ( 382/2011 ), та з метою забезпечення
надійної, безпечної та ефективної роботи електроустановок
споживачів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації проведення
заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами
електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і
споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів,
затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України
від 24 грудня 2004 року N 817 ( z0071-05 ), зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 року за N 71/10351
(із змінами), що додаються.
2. Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) в
установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чеха С.М.
Міністр Е.Ставицький

ПОГОДЖЕНО:
Міністр промислової
політики України М.К.Короленко
Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики С.М.Тітенко
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Р.І.Кузьмін
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
22.07.2013 N 499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2013 р.
за N 1374/23906

ЗМІНИ
до Інструкції з організації проведення заходів
державного енергетичного нагляду за суб'єктами
електроенергетики, суб'єктами відносин
у сфері теплопостачання і споживачами
електричної енергії та оформлення їх результатів
( z0071-05 )

1. У розділі I: 1) у пункті 1.1 слова "Про електроенергетику" та "Про
теплопостачання" замінити словами "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) та "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ); 2) абзац другий пункту 1.2 після слів "які обстежуються
(далі - суб'єкти господарювання)" доповнити словами ", а також
побутових споживачів енергії (населення) в частині розгляду їх
звернень"; 3) абзац другий пункту 1.3 доповнити словами ", у тому числі
розгляду звернень побутових споживачів енергії (населення)".
2. У розділі II: 1) пункт 2.1 після абзацу дванадцятого доповнити новим
абзацом тринадцятим такого змісту: "Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями
ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері
теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів
державного нагляду (контролю), затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 75 ( 75-2008-п )
(із змінами).". У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом
чотирнадцятим; 2) у пункті 2.2: абзац восьмий після слів "органолептичних методів" доповнити
словами "та технічних засобів"; абзац дванадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять четвертий
вважати відповідно дванадцятим - двадцять третім; в абзаці чотирнадцятому слова "або інший розпорядчий
документ" виключити.
3. У розділі III: 1) пункт 3.3 викласти в такій редакції: "3.3. Плановими заходами є обстеження: 3.3.1. Споживачів електричної енергії залежно від ступеня
ризику за переліком питань з технічного стану, організації
експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної
енергії. При виконанні планових обстежень споживачів електричної
енергії обов'язково проводяться контрольні виміри фактичної
електричної потужності в години ранкового або вечірнього максимуму
навантаження об'єднаної енергосистеми України у споживачів, яким
встановлюються граничні величини споживання електричної
потужності. За результатами вимірів складається акт з контролю
електричної потужності, встановлений Методикою проведення
контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів
у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи
України, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики
України від 19 травня 2003 року N 241 ( z0426-03 ), зареєстрованою
в Міністерстві юстиції України 3 червня 2003 року за N 426/7747. 3.3.2. Електропередавальних організацій: за комплексом робіт щодо технічного стану об'єктів
електричних мереж, організації їх експлуатації, дотримання режимів
споживання (постачання) електричної енергії та потужності,
енергозбутової роботи; щодо виконання заходів з підготовки до роботи в грозовий
період та під час повені; з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи
розподільних електричних мереж в осінньо-зимовий період та
в умовах надзвичайних ситуацій. 3.3.3. Споживачів теплової енергії залежно від ступеня ризику
за переліком питань з: технічного стану та експлуатації тепловикористовувальних
установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого
водопостачання та систем збирання та повернення конденсату,
дотримання режимів споживання теплової енергії; готовності до роботи в опалювальному сезоні. 3.3.4. Теплопостачальних організацій: з питань технічного стану систем теплопостачання, дотримання
режимів постачання теплової енергії, організації експлуатації
теплових установок та мереж, систем збирання та повернення
конденсату, стану обліку виробництва теплової енергії; з питань готовності систем теплопостачання до опалювального
сезону."; 2) у пункті 3.4: у підпункті 3.4.2 слова "або інших розпорядчих документів"
виключити; підпункт 3.4.6 доповнити словами "відповідно до Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) із вжиттям
відповідних заходів при виявленні порушень"; 3) у пункті 3.5: абзац перший після слів та цифр "постановою Кабінету
Міністрів України від 22.02.2008 N 75" доповнити словами
"(із змінами)"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Періодичність заходів з енергетичного нагляду за суб'єктами
господарювання, які виробляють та постачають теплову енергію та є
одночасно споживачами електричної енергії, встановлюється залежно
від технічного стану електроенергетичного та теплоенергетичного
обладнання та має відповідати Критеріям розподілу суб'єктів
господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення
періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого
2008 року N 75 ( 75-2008-п ) (із змінами)."; 4) абзац перший пункту 3.6 після слів "відповідної інспекції,
які" доповнити словами "планують та".
4. У розділі IV: 1) у пункті 4.1: підпункт 4.1.1 доповнити словами "або особа, яка заміщає
керівника і призначена відповідним наказом"; підпункт 4.1.2 доповнити словами "або особа, яка заміщає
керівника і призначена відповідним наказом"; абзац перший підпункту 4.1.3 доповнити словами "або особа,
яка заміщає керівника і призначена відповідним наказом"; 2) у пункті 4.2: підпункт 4.2.1 викласти в такій редакції: "4.2.1. На підставі наказу на проведення обстеження суб'єкта
господарювання готується направлення на проведення заходу, форма
якого наведена у додатку 4 до цієї Інструкції (далі -
Направлення), яке видається інспектору керівником відповідного
структурного підрозділу Держенергонагляду або особою, яка заміщає
керівника і призначена відповідним наказом, та засвідчується
печаткою. Під час здійснення державного нагляду за
електропередавальними, теплопостачальними та теплотранспортуючими
організаціями та споживачами енергії з приєднаною потужністю понад
10 тис. кВА (кВт) або з великою кількістю об'єктів у Направленні
може бути вказано групу інспекторів, чисельний склад якої
визначається керівником підрозділу, що організовує захід з
державного енергетичного нагляду. У разі проведення заходу групою
інспекторів у Направленні зазначається керівник обстеження."; абзац другий підпункту 4.2.2 викласти в такій редакції: "Повідомлення готується інспектором, реєструється в
пронумерованому, прошнурованому і опечатаному Журналі обліку
виданих Направлень та Повідомлень на проведення заходів державного
енергетичного нагляду (розділ XI цієї Інструкції) та надсилається
рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) чи
телефонограмою або вручається особисто керівнику чи уповноваженій
особі суб'єкта господарювання під розписку. При цьому слід
враховувати строк поштового обігу: у межах міста - чотири дні,
у межах області - п'ять днів."; 3) пункт 4.3 доповнити новим підпунктом такого змісту: "4.3.3. При отриманні структурним підрозділом
Держенергонагляду звернень побутових споживачів (населення) у
встановленому порядку готується та надсилається
енергопостачальнику та/або підприємству, установі, організації,
балансоутримувачу будинку (власнику мереж) письмове повідомлення
щодо надання інформації, яка необхідна для встановлення причин
виникнення проблемного питання, а у разі необхідності - щодо
залучення до розгляду звернення уповноважених осіб
енергопостачальника та/або підприємства, установи, організації,
балансоутримувача будинку (власника мереж). У Повідомленні робиться посилання на відповідні структурні
одиниці Законів України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ),
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про теплопостачання"
( 2633-15 ) та пункти Положення ( 929-96-п ), а також зазначаються
посада та прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
Держенергонагляду, якій доручається розгляд звернення,
встановлюються дата, час і місце його розгляду."; 4) у пункті 4.4: в абзаці першому слово і цифру "додаток 7" замінити словом і
цифрою "додаток 6"; слова "та провести опломбування органів
керування установки після відключення" виключити; в абзаці другому слово і цифру "додаток 8" замінити словом і
цифрою "додаток 7"; 5) підпункт 4.10.7 пункту 4.7 викласти в такій редакції: "4.10.7. Огляд мереж з питань відповідності їх технічного
стану вимогам нормативних документів може здійснюватися під час
обстеження електропередавальної (теплопостачальної) організації та
її структурних підрозділів. Територіальні підрозділи електропередавальної
(теплопостачальної) організації, у яких буде проводитись огляд,
визначаються відповідною інспекцією Держенергонагляду в регіоні. Для проведення огляду в першу чергу обираються територіальні
підрозділи електропередавальних (теплопостачальних) організацій, у
яких планувались та (або) виконувались роботи з реалізації
інвестиційної програми, капітального ремонту або повної заміни,
реконструкції чи модернізації мереж, зареєстровано найбільшу
кількість технологічних порушень.".
5. У розділі V: 1) пункт 5.1 викласти в такій редакції: "5.1. За результатами здійснення планового або позапланового
заходу (обстеження, перевірки, огляду або інспектування) державний
інспектор залежно від ступеня ризику від здійснення господарської
діяльності суб'єкта господарювання та цілей заходу складає акт
здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю),
форма якого затверджена наказом Міністерства палива та енергетики
України від 15 листопада 2010 року N 473 ( z1374-10 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року
за N 1374/18669 (далі - Акт). У разі виявлення порушень законодавства в галузі
електроенергетики чи сфері теплопостачання за результатами
розгляду звернення побутових споживачів (населення) державний
інспектор фіксує їх в акті розгляду звернень побутових споживачів
(населення), форма якого наведена у додатку 8 до цієї Інструкції
(далі - Акт звернень побутових споживачів (населення)."; 2) у пункті 5.2: абзац перший після слів "Текст Акта" та "Вступна частина
Акта" доповнити словами "та Акта розгляду звернень побутових
споживачів (населення)"; абзац другий після слів "заходи з державного енергетичного
нагляду" доповнити словами ", у тому числі щодо розгляду звернень
побутових споживачів (населення)"; абзац третій після слів "та дату складення Акта" доповнити
словами "та Акта розгляду звернень побутових споживачів
(населення)"; після абзацу одинадцятого доповнити пункт новими абзацами
такого змісту: "посаду, прізвище, ім'я, по батькові інспектора, який
здійснює відповідний захід щодо розгляду звернення побутового
споживача (населення); дату початку та закінчення розгляду звернення; посаду, прізвище, ім'я та по батькові уповноважених
представників енергопостачальника, підприємства, установи,
організації, балансоутримувача будинку фізичної особи -
підприємця, за участю яких здійснювався розгляд звернення; прізвище, ім'я та по батькові заявника; питання, з яких проводився розгляд звернення. Вступна частина Акта ( z1374-10 ) має містити інформацію,
зазначену в абзацах другому - одинадцятому цього пункту. Вступна частина Акта розгляду звернень побутових споживачів
(населення) має містити інформацію, зазначену в абзацах другому,
третьому та дванадцятому-шістнадцятому цього пункту."; 3) пункт 5.3 доповнити новим абзацом такого змісту: "В Акті розгляду звернень побутових споживачів (населення)
зазначаються відомості про порушення законодавства з посиланням на
відповідні структурні одиниці нормативно-правових актів та
нормативних документів, а також інша інформація, необхідна для
поновлення прав заявника."; 4) у пункті 5.7 слова "з описом вкладень" замінити словами
"з повідомленням про вручення"; 5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту: "5.9. У разі неусунення під час розгляду звернення виявлених
порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів
в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання на підставі
Акта розгляду звернень побутових споживачів (населення)
енергопостачальнику та/або підприємству, установі, організації,
балансоутримувачу будинку (власнику мереж) відповідно до вимог
статті 9 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ),
статті 14 Закону України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) та
Положення ( 929-96-п ) інспектором Держенергонагляду видається
припис за формою, наведеною в додатку 6 до цієї Інструкції, щодо
необхідності усунення порушень вимог нормативно-правових актів та
нормативних документів у галузі електроенергетики (сфері
теплопостачання).".
6. У розділі VI: 1) пункт 6.1 викласти в такій редакції: "6.1. На підставі Акта ( z1374-10 ), оформленого за
результатами проведеного заходу, при виявленні порушень вимог
нормативно-правових актів та нормативних документів видається
відповідний розпорядчий документ. "; 2) абзац перший пункту 6.2 викласти в такій редакції: "6.2. Розпорядчими документами Держенергонагляду є Припис та
Розпорядження.".
7. У пункті 7.3 розділу VII слова "з описом вкладень"
замінити словами "з повідомленням про вручення".
8. Розділ IX виключити. У зв'язку з цим розділи X, XI, XII вважати відповідно
розділами IX, X, XI.
9. У розділі IX: 1) у пункті 9.5: абзац другий викласти в такій редакції: "У разі якщо суб'єкт господарювання не в змозі виконати
вимоги, установлені Приписом чи Розпорядженням, з причин, які
неможливо передбачити заходами щодо їх виконання, керівник
суб'єкта господарювання не пізніше ніж за 10 днів до закінчення
встановленого строку виконання відповідного заходу звертається у
довільній формі до відповідного структурного підрозділу
Держенергонагляду з метою отримання письмового дозволу на
продовження строків виконання Припису чи Розпорядження. Звернення
розглядається керівником відповідного структурного підрозділу
Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу з
державного енергетичного нагляду. Керівнику суб'єкта
господарювання протягом 5 днів з дати отримання такого звернення
надсилається обґрунтоване рішення, яке готується інспектором
Держенергонагляду, що видав Припис чи Розпорядження."; в абзаці третьому слова та цифри "(розділ XII цієї
Інструкції)" замінити словами та цифрами "(розділ XI цієї
Інструкції)"; 2) у пункті 9.6 слово та цифри "додаток 10" замінити словом
та цифрою "додаток 9"; слово та цифри "додаток 11" замінити словом
та цифрами "додаток 10"; 3) пункт 9.8 після слів та цифр "постановою Кабінету
Міністрів України від 21 липня 1999 року N 1312" доповнити словами
"(із змінами)"; 4) у пункті 9.9 слова та цифри "(розділ XII цієї Інструкції)"
замінити словами та цифрами "(розділ XI цієї Інструкції)"; 5) пункт 9.11 викласти в такій редакції: "9.11. Зняття Припису з контролю здійснюється шляхом
позначення в графах 14, 15 Журналу обліку Актів, Приписів,
Розпоряджень (розділ XI цієї Інструкції) на підставі резолюції
керівника відповідного підрозділу Держенергонагляду на бланку
цього Припису про зняття його (їх) з контролю."; 6) у пункті 9.12 слова та цифри "(розділ XII цієї
Інструкції)" замінити словами та цифрами "(розділ XI цієї
Інструкції)"; 7) у пункті 9.13 слова "Приписи, Розпорядження та Подання"
замінити словами "Приписи та Розпорядження"; слова та цифри
"(розділ XII цієї Інструкції)" замінити словами та цифрами
"(розділ XI цієї Інструкції)".
10. У пункті 10.3 розділу X слова "з описом вкладень"
замінити словами "з повідомленням про вручення".
11. У розділі XI: 1) у пункті 11.2: абзац другий викласти в такій редакції: "Облік документації, що стосується здійснення заходів
державного енергетичного нагляду, ведеться у вигляді
пронумерованих, прошнурованих і опечатаних журналів, а також в
електронному вигляді за формами, що додаються."; в абзаці четвертому слово і цифри "додаток 12" замінити
словом і цифрами "додаток 11"; в абзаці п'ятому слово і цифри "додаток 13" замінити словом і
цифрами "додаток 12"; в абзаці шостому слово і цифри "додаток 14" замінити словом і
цифрами "додаток 13"; в абзаці сьомому слово і цифри "додаток 15" замінити словом і
цифрами "додаток 14"; в абзаці восьмому слово і цифри "додаток 16" замінити словом
і цифрами "додаток 15"; в абзаці дев'ятому слово і цифри "додаток 17" замінити словом
і цифрами "додаток 16".
12. Додаток 1 до Інструкції викласти в такій редакції.
"Додаток 1
до Інструкції з організації
проведення заходів
державного енергетичного
нагляду за суб'єктами
електроенергетики,
суб'єктами відносин
у сфері теплопостачання
і споживачами електричної
енергії та оформлення
їх результатів

СТРОКИ
проведення заходів
з державного енергетичного нагляду та їх види

Таблиця 1
Строки проведення заходів
з державного енергетичного нагляду
у суб'єктів електроенергетики високого ступеня ризику
------------------------------------------------------------------ | Вид планового заходу | КОД |Періодичність| Плановий |Граничні| | | |(не частіше) | строк | норми | | | | |здійснення| часу | | | | | заходу |--------| | | | | | робочі | | | | | | дні | | | | | | (до)* | |-----------------------+------+-------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------+------+-------------+----------+--------| |Обстеження за | ВКОЕ |1 раз | лютий- | 15 | |комплексом робіт щодо | |на 3 роки | жовтень | | |технічного стану | | | | | |об'єктів електричних | | | | | |мереж, організації їх | | | | | |експлуатації, | | | | | |дотримання режимів | | | | | |споживання (постачання)| | | | | |електричної енергії та | | | | | |потужності, | | | | | |енергозбутової роботи | | | | | |-----------------------+------+-------------+----------| | |Обстеження щодо | ВГПЕ |1 раз | лютий- | | |виконання заходів з | |на рік | квітень | | |підготовки до роботи в | | | | | |грозовий період, | | | | | |під час повені** | | | | | |-----------------------+------+-------------+----------| | |Обстеження з виконання | ОЗПЕ |1 раз | серпень- | | |комплексу заходів із | |на рік | жовтень | | |забезпечення стійкої | | | | | |роботи розподільчих | | | | | |електричних мереж в | | | | | |осінньо-зимовий період | | | | | |та в умовах | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | ------------------------------------------------------------------
---------- * Заходи з державного енергетичного нагляду здійснюються
групою інспекторів, необхідна кількість яких визначається
керівником підрозділу. ** У рік проведення ВКОЕ обстеження ВГПЕ слід планувати
одночасно з ним.
Таблиця 2
Строки проведення заходів
з державного енергетичного нагляду
щодо обстеження з питань технічного стану,
організації експлуатації електроустановок
та режимів споживання електричної енергії
до споживачів електричної енергії
залежно від ступеня ризику
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ступінь | Категорія | КОД |Періодичність| Плановий | Граничні норми часу залежно від встановленої | | ризику | споживача | |(не частіше) | строк | потужності, кВА (кВт) | | | | | |здійснення|------------------------------------------------------| | | | | | заходу | людино-дні (до) | робочі дні (до) * | | | | | | |---------------------------+--------------------------| | | | | | |до |16-|51-|150-|750-|2001-|10001-|20001-|30001-|понад| | | | | | |15 |50 |149|749 |2000|10000|20000 |30000 |50000 |50000| |---------+------------------+------+-------------+----------+---+---+---+----+----+-----+------+------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---------+------------------+------+-------------+----------+---+---+---+----+----+-----+------+------+------+-----| | Високий |Споживачі |ВТЕС-1| 1 раз | протягом |2,0|3,0|4,0|4,0 |5,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 |15,0 | | |I категорії | | на 3 роки | року | | | | | | | | | | | | |з надійності | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачання | | | | | | | | | | | | | | | |у разі, | | | | | | | | | | | | | | | |коли перерви в | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачанні | | | | | | | | | | | | | | | |призводять до | | | | | | | | | | | | | | | |негативних | | | | | | | | | | | | | | | |наслідків | | | | | | | | | | | | | | | |техногенного та | | | | | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | | | | |характеру та/або | | | | | | | | | | | | | | | |створюють загрозу | | | | | | | | | | | | | | | |життю та здоров'ю | | | | | | | | | | | | | | | |працівників і | | | | | | | | | | | | | | | |населення, а | | | | | | | | | | | | | | | |також для яких | | | | | | | | | | | | | | | |встановлено | | | | | | | | | | | | | | | |екологічну броню | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачання | | | | | | | | | | | | | | | |та у власності | | | | | | | | | | | | | | | |або оперативному | | | | | | | | | | | | | | | |управлінні яких є | | | | | | | | | | | | | | | |виробничі об'єкти | | | | | | | | | | | | | | | |підвищеної | | | | | | | | | | | | | | | |небезпеки, внесені| | | | | | | | | | | | | | | |до Державного | | | | | | | | | | | | | | | |реєстру об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |підвищеної | | | | | | | | | | | | | | | |небезпеки | | | | | | | | | | | | | | |---------+------------------+------+-------------+----------+---+---+---+----+----+-----+------+------+------+-----| |Середній |Споживачі |СТЕС-2| 1 раз | протягом |2,0|2,0|3,0|4,0 |5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 |15,0 | | |I категорії | | на 5 років | року | | | | | | | | | | | | |з надійності | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачання | | | | | | | | | | | | | | | |у разі, коли | | | | | | | | | | | | | | | |перерви в | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачанні | | | | | | | | | | | | | | | |не призводять до | | | | | | | | | | | | | | | |негативних | | | | | | | | | | | | | | | |наслідків | | | | | | | | | | | | | | | |техногенного та | | | | | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | | | | |характеру | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+-------------+----------+---+---+---+----+----+-----+------+------+------+-----| | |Організації з |СТЕС-3| 1 раз | протягом |3,0|4,0|5,0|5,0 |6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 |15,0 | | |обслуговування та | | на 5 років | року | | | | | | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | | | | |незалежно від | | | | | | | | | | | | | | | |категорії з | | | | | | | | | | | | | | | |надійності | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачання | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+-------------+----------+---+---+---+----+----+-----+------+------+------+-----| | |Навчальні заклади |СТЕС-4| 1 раз | протягом |2,0|2,0|3,0|4,0 |5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | X | X | | |та заклади охорони| | на 5 років | року | | | | | | | | | | | | |здоров'я II та | | | | | | | | | | | | | | | |III категорій з | | | | | | | | | | | | | | | |надійності | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачання | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+-------------+----------+---+---+---+----+----+-----+------+------+------+-----| | |Споживачі, у |СТЕС-5| 1 раз | протягом |2,0|2,0|3,0|4,0 |5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 |15,0 | | |власності яких є | | на 7 років | року | | | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | | | | | |автономного | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачання | | | | | | | | | | | | | | | |незалежно від | | | | | | | | | | | | | | | |категорії з | | | | | | | | | | | | | | | |надійності | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачання | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+-------------+----------+---+---+---+----+----+-----+------+------+------+-----| | |Споживачі, що |СТЕС-6| 1 раз | протягом |3,0|4,0|5,0|5,0 |6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 |15,0 | | |мають | | на 7 років | року | | | | | | | | | | | | |струмоприймачі | | | | | | | | | | | | | | | |II категорії з | | | | | | | | | | | | | | | |надійності | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачання | | | | | | | | | | | | | | |---------+------------------+------+-------------+----------+---+---+---+----+----+-----+------+------+------+-----| |Незначний|Інші споживачі |НТЕС-7| 1 раз | протягом |2,0|3,0|4,0|4,0 |5,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 |15,0 | | |III категорії з | | на 10 років | року | | | | | | | | | | | | |надійності | | | | | | | | | | | | | | | |електропостачання,| | | | | | | | | | | | | | | |які не віднесені | | | | | | | | | | | | | | | |до високого та | | | | | | | | | | | | | | | |середнього | | | | | | | | | | | | | | | |ступенів ризику | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- * Заходи з державного енергетичного нагляду здійснюються
групою інспекторів, необхідна кількість яких визначається
керівником підрозділу.
Таблиця 3
Види та строки проведення заходів
з державного енергетичного нагляду
у суб'єктів відносин у сфері теплопостачання
залежно від ступеня ризику
-------------------------------------------------------------------------------------------- | Ступінь | Суб'єкти | Вид планового заходу |Код|Періодичність| Строки | | ризику | господарювання | | | проведення |проведення| | | | | | перевірок | заходу | | | | | | (не частіше | | | | | | | ніж) | | |---------+------------------+--------------------------------+---+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+------------------+--------------------------------+---+-------------+----------| | Високий |Підприємства і |Обстеження з питань технічного |ВДТ| 2 рази | січень- | | |організації та їх |стану систем теплопостачання, | | на рік | червень; | | |виробничі об'єкти,|дотримання режимів постачання | | |листопад- | | |що провадять |теплової енергії, організації | | | грудень | | |господарську |експлуатації теплових установок | | | | | |діяльність з |та мереж, систем збирання та | | | | | |виробництва |повернення конденсату, стану | | | | | |теплової енергії |обліку виробництва теплової | | | | | | |енергії | | | | | | |--------------------------------+---+-------------+----------| | | |Обстеження з питань готовності |ВДО| 2 рази | липень- | | | |систем теплопостачання до | | на рік | жовтень | | | |опалювального сезону | | | | | |------------------+--------------------------------+---+-------------+----------| | |Підприємства і |Обстеження з питань технічного |ВМТ| 2 рази | січень- | | |організації та їх |стану систем теплопостачання, | | на рік | червень; | | |виробничі об'єкти,|дотримання режимів постачання | | |листопад- | | |що провадять |теплової енергії, організації | | | грудень | | |господарську |експлуатації теплових установок | | | | | |діяльність з |та мереж, систем збирання та | | | | | |передачі та |повернення конденсату, стану | | | | | |постачання |обліку виробництва теплової | | | | | |теплової енергії |енергії | | | | | |магістральними і | | | | | | |локальними |--------------------------------+---+-------------+----------| | |(місцевими) |Обстеження з питань готовності |ВМО| 2 рази | липень- | | |розподільчими |систем теплопостачання до | | на рік | жовтень | | |мережами |опалювального сезону | | | | | |------------------+--------------------------------+---+-------------+----------| | |Підприємства і |Обстеження з питань технічного |ВCТ| 1 раз | січень- | | |організації та їх |стану систем | | на 3 роки | червень; | | |виробничі |теплоспоживання/теплопостачання,| | | листопад-| | |об'єкти - |дотримання режимів споживання | | | грудень | | |споживачі |(постачання) теплової енергії, | | | | | |теплової енергії, |організації експлуатації | | | | | |у власності або в |теплових установок та мереж, | | | | | |оперативному |систем збирання та повернення | | | | | |управлінні яких є |конденсату, стану обліку | | | | | |об'єкти підвищеної|споживання та/або виробництва | | | | | |небезпеки, внесені|теплової енергії | | | | | |до Державного | | | | | | |реєстру об'єктів | | | | | | |підвищеної | | | | | | |небезпеки, | | | | | | |системи | | | | | | |децентралізованого| | | | | | |та | | | | | | |централізованого | | | | | | |теплопостачання, | | | | | | |що мають |--------------------------------+---+-------------+----------| | |струмоприймачі |Обстеження з питань готовності |ВСО| 1 раз | липень- | | |першої категорії з|систем теплопостачання та | | на 3 роки | жовтень | | |надійності |теплоспоживання до опалювального| | | | | |електропостачання |сезону | | | | | |або особливої | | | | | | |групи цієї | | | | | | |категорії, у разі,| | | | | | |коли перерви в | | | | | | |електропостачанні | | | | | | |призводять до | | | | | | |негативних | | | | | | |наслідків | | | | | | |техногенного чи | | | | | | |природного | | | | | | |характеру та/або | | | | | | |створюють загрозу | | | | | | |життю та здоров'ю | | | | | | |працівників і | | | | | | |населення, для | | | | | | |яких встановлено | | | | | | |екологічну броню | | | | | | |електропостачання | | | | | |---------+------------------+--------------------------------+---+-------------+----------| |Середній |Підприємства і |Обстеження з питань технічного |ССТ| 1 раз | січень- | | |організації з |стану систем | | на 5 років | червень; | | |обслуговування та |теплоспоживання/теплопостачання,| | | листопад-| | |експлуатації |дотримання режимів споживання | | | грудень | | |житлового фонду, |(постачання) теплової енергії, | | | | | |навчальні заклади |організації експлуатації | | | | | |та заклади охорони|теплових установок та мереж, | | | | | |здоров'я, |систем збирання та повернення | | | | | |підприємства і |конденсату, стану обліку | | | | | |організації та їх |споживання та/або виробництва | | | | | |виробничі |теплової енергії | | | | | |об'єкти - | | | | | | |споживачі | | | | | | |теплової енергії, | | | | | | |що мають | | | | | | |струмоприймачі | | | | | | |першої категорії з|--------------------------------+---+-------------+----------| | |надійності |Обстеження з питань готовності |ССО| 1 раз | липень- | | |електропостачання |до роботи в опалювальному сезоні| | на 5 років | листопад | | |або особливої |підприємств і організацій та їх | | | | | |групи цієї |виробничих об'єктів - споживачів| | | | | |категорії, у разі,|теплової енергії | | | | | |коли перерви в | | | | | | |електропостачанні | | | | | | |не призводять до | | | | | | |негативних | | | | | | |наслідків | | | | | | |техногенного чи | | | | | | |природного | | | | | | |характеру та/або | | | | | | |не створюють | | | | | | |загрозу життю та | | | | | | |здоров'ю | | | | | | |працівників і | | | | | | |населення | | | | | | |------------------+--------------------------------+---+-------------+----------| | |Підприємства і |Обстеження з питань технічного |ССТ| 1 раз | січень- | | |організації та їх |стану систем | | на 7 років | червень; | | |виробничі |теплоспоживання/теплопостачання,| | | листопад-| | |об'єкти - |дотримання режимів споживання | | | грудень | | |споживачі |(постачання) теплової енергії, | | | | | |теплової енергії, |організації експлуатації | | | | | |у власності або в |теплових установок та мереж, | | | | | |оперативному |систем збирання та повернення | | | | | |управлінні яких є |конденсату, стану обліку | | | | | |системи |споживання та/або виробництва | | | | | |автономного та |теплової енергії | | | | | |помірно- |--------------------------------+---+-------------+----------| | |централізованого |Обстеження з питань готовності |ССО| 1 раз | липень- | | |теплопостачання |до роботи в опалювальному сезоні| | на 7 років | листопад | | | |підприємств і організацій та їх | | | | | | |виробничих об'єктів - споживачів| | | | | | |теплової енергії | | | | |---------+------------------+--------------------------------+---+-------------+----------| |Незначний|Промислові та |Обстеження з питань технічного |НСТ| 1 раз | січень- | | |непромислові |стану та експлуатації | | на 10 років | червень; | | |споживачі теплової|тепловикористовувальних | | | листопад-| | |енергії |установок і мереж, систем | | | грудень | | | |опалення, вентиляції, гарячого | | | | | | |водопостачання та систем збору і| | | | | | |повернення конденсату, | | | | | | |дотримання режимів споживання | | | | | | |теплової енергії підприємств і | | | | | | |організацій та їх виробничих | | | | | | |об'єктів - споживачів теплової | | | | | | |енергії | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Граничні норми часу на проведення заходів
з державного енергетичного нагляду
у суб'єктів відносин у сфері теплопостачання
------------------------------------------------------------------------- | Ступінь | Суб'єкти | Вид планового заходу |код| Навантаження | | ризику | господарювання | | | об'єкта, | | | | | | Гкал/год | | | | | |--------------| | | | | |до |3,1-|понад| | | | | |3,0|20,0|20,0 | |---------+------------------+-----------------------+---+---+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------+------------------+-----------------------+---+---+----+-----| | Високий |Підприємства і |Обстеження з питань |ВДТ| 3 | 4 | 5 | | |організації та їх |технічного стану систем| | | | | | |виробничі об'єкти,|теплопостачання, | | | | | | |що провадять |дотримання режимів | | | | | | |господарську |постачання теплової | | | | | | |діяльність з |енергії, організації | | | | | | |виробництва |експлуатації теплових | | | | | | |теплової енергії |установок та мереж, | | | | | | | |систем збирання та | | | | | | | |повернення конденсату, | | | | | | | |стану обліку | | | | | | | |виробництва теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | | |-----------------------+---+---+----+-----| | | |Обстеження з питань |ВДО| 3 | 4 | 5 | | | |готовності систем | | | | | | | |теплопостачання до | | | | | | | |опалювального сезону | | | | | | |------------------+-----------------------+---+---+----+-----| | |Підприємства і |Обстеження з питань |ВМТ| 3 | 4 | 5 | | |організації та їх |технічного стану систем| | | | | | |виробничі об'єкти,|теплопостачання, | | | | | | |що провадять |дотримання режимів | | | | | | |господарську |постачання теплової | | | | | | |діяльність з |енергії, організації | | | | | | |передачі та |експлуатації теплових | | | | | | |постачання |установок та мереж, | | | | | | |теплової енергії |систем збирання та | | | | | | |магістральними і |повернення конденсату, | | | | | | |локальними |стану обліку | | | | | | |(місцевими) |виробництва теплової | | | | | | |розподільчими |енергії | | | | | | |мережами |-----------------------+---+---+----+-----| | | |Обстеження з питань |ВМО| 3 | 4 | 5 | | | |готовності систем | | | | | | | |теплопостачання до | | | | | | | |опалювального сезону | | | | | | |------------------+-----------------------+---+---+----+-----| | |Підприємства і |Обстеження з питань |ВCТ| 3 | 4 | 5 | | |організації та їх |технічного стану систем| | | | | | |виробничі |теплоспоживання/ | | | | | | |об'єкти - |теплопостачання, | | | | | | |споживачі |дотримання режимів | | | | | | |теплової енергії, |споживання (постачання)| | | | | | |у власності або в |теплової енергії, | | | | | | |оперативному |організації | | | | | | |управлінні яких є |експлуатації теплових | | | | | | |об'єкти підвищеної|установок та мереж, | | | | | | |небезпеки, внесені|систем збирання та | | | | | | |до Державного |повернення конденсату, | | | | | | |реєстру об'єктів |стану обліку | | | | | | |підвищеної |споживання та/або | | | | | | |небезпеки, |виробництва теплової | | | | | | |системи |енергії | | | | | | |децентралізованого| | | | | | | |та | | | | | | | |централізованого | | | | | | | |теплопостачання, | | | | | | | |що мають |-----------------------+---+---+----+-----| | |струмоприймачі |Обстеження з питань |ВСО| 3 | 4 | 5 | | |I категорії |готовності систем | | | | | | |з надійності |теплопостачання та | | | | | | |електропостачання |теплоспоживання до | | | | | | |або особливої |опалювального сезону | | | | | | |групи цієї | | | | | | | |категорії, у разі,| | | | | | | |коли перерви в | | | | | | | |електропостачанні | | | | | | | |призводять до | | | | | | | |негативних | | | | | | | |наслідків | | | | | | | |техногенного чи | | | | | | | |природного | | | | | | | |характеру та/або | | | | | | | |створюють загрозу | | | | | | | |життю та здоров'ю | | | | | | | |працівників і | | | | | | | |населення, для | | | | | | | |яких встановлено | | | | | | | |екологічну броню | | | | | | | |електропостачання | | | | | | |---------+------------------+-----------------------+---+---+----+-----| |Середній |Підприємства та |Обстеження з питань |ССТ| 3 | 4 | 5 | | |організації з |технічного стану систем| | | | | | |обслуговування та |теплоспоживання/ | | | | | | |експлуатації |теплопостачання, | | | | | | |житлового фонду, |дотримання режимів | | | | | | |навчальні заклади |споживання (постачання)| | | | | | |та заклади охорони|теплової енергії, | | | | | | |здоров'я, |організації | | | | | | |підприємства і |експлуатації теплових | | | | | | |організації та їх |установок та мереж, | | | | | | |виробничі |систем збирання та | | | | | | |об'єкти - |повернення конденсату, | | | | | | |споживачі |стану обліку | | | | | | |теплової енергії, |споживання та/або | | | | | | |у власності або в |виробництва теплової | | | | | | |оперативному |енергії | | | | | | |управлінні яких є | | | | | | | |системи | | | | | | | |автономного та | | | | | | | |помірно- | | | | | | | |централізованого |-----------------------+---+---+----+-----| | |теплопостачання, |Обстеження з питань |ССО| 3 | 4 | 5 | | |а також такі, |готовності до роботи в | | | | | | |що мають |опалювальному сезоні | | | | | | |струмоприймачі |підприємств і | | | | | | |I категорії |організацій та їх | | | | | | |з надійності |виробничих об'єктів - | | | | | | |електропостачання |споживачів теплової | | | | | | |або особливої |енергії | | | | | | |групи цієї | | | | | | | |категорії, у разі,| | | | | | | |коли перерви в | | | | | | | |електропостачанні | | | | | | | |не призводять до | | | | | | | |негативних | | | | | | | |наслідків | | | | | | | |техногенного чи | | | | | | | |природного | | | | | | | |характеру та/або | | | | | | | |не створюють | | | | | | | |загрозу життю та | | | | | | | |здоров'ю | | | | | | | |працівників і | | | | | | | |населення | | | | | | |---------+------------------+-----------------------+---+---+----+-----| |Незначний|Промислові та |Обстеження з питань |НСТ| 3 | 4 | 4 | | |непромислові |технічного стану та | | | | | | |споживачі теплової|експлуатації | | | | | | |енергії |тепловикористовувальних| | | | | | | |установок і мереж, | | | | | | | |систем опалення, | | | | | | | |вентиляції, гарячого | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | |систем збору і | | | | | | | |повернення конденсату, | | | | | | | |дотримання режимів | | | | | | | |споживання теплової | | | | | | | |енергії підприємств і | | | | | | | |організацій та їх | | | | | | | |виробничих об'єктів - | | | | | | | |споживачів теплової | | | | | | | |енергії | | | | | -------------------------------------------------------------------------
13. Додаток 8 до Інструкції викласти в такій редакції:
"Додаток 8
до Інструкції з організації
проведення заходів
державного енергетичного
нагляду за суб'єктами
електроенергетики,
суб'єктами відносин
у сфері теплопостачання
і споживачами електричної
енергії та оформлення
їх результатів
____________________________________ ____________________________________
(бланк структурного підрозділу
Держенергонагляду)

АКТ N ___
розгляду звернень побутових споживачів (населення)

Населений пункт __________________________________________________________________
(населений пункт, район, область)
"___" __________ 20__ р.
Мною, державним інспектором (старшим державним інспектором) з
енергетичного нагляду _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до статті 19 Закону України "Про звернення громадян" та
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання
електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 7 серпня 1996 року N 929 (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 року
N 131), в період з "___" _____________ 20__ р.
до "___" ___________ 20__ р. за участю уповноважених представників
енергопостачальника, підприємства, установи, організації,
балансоутримувача будинку (власника мереж)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
проведено розгляд звернення побутового споживача (населення) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
щодо _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1. При цьому встановлено: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Заходи щодо усунення виявлених порушень:
------------------------------------------------------------------ |N запису | Зміст заходів | |---------+------------------------------------------------------| | | | |---------+------------------------------------------------------| | | | |---------+------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Акт розгляду звернень побутових споживачів (населення)
на ______ аркушах склав державний інспектор (старший державний інспектор) з енергетичного нагляду
___________________ _______________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Представник енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж)
___________________ _______________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ініціали)
З Актом розгляду звернень
побутових споживачів (населення)
ознайомлений і отримав керівник
__________________________________________________________________
(найменування енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж)
___________________ _______________________________________ (підпис, печатка) (прізвище, ініціали)
Відмітка про реєстрацію Акта розгляду звернень
побутових споживачів (населення) в канцелярії
__________________________________________________________________
(найменування енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж)
Дата _______________, вхідний номер реєстрації ______________
Підпис працівника, який здійснив реєстрацію _________ _______
Відмітка про надсилання Акта розгляду звернень
побутових споживачів (населення) поштою __________________________________________________________________
(найменування енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж)
Акт розгляду звернень побутових споживачів (населення)
відправлено через поштове відділення N _____ _______ _____________ _____________________
(дата) (підпис інспектора)
Поштове повідомлення про вручення Акта розгляду звернень
побутових споживачів (населення) отримано __________________________________________________________________
(найменування енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж)
_____________ ________________ ___________".
(дата) (підпис)
14. У тексті Інструкції та додатках до неї слово "подання",
слова "та подання", "або подання" у всіх відмінках виключити;
слово "Мінпаливенерго" замінити словами "Міненерговугілля
України".
Директор Департаменту
електроенергетики С.Я.Меженнийвгору