Документ z1371-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.08.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2012  № 835


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2012 р.
за № 1371/21683

Про затвердження Положення про стипендіальну комісію з проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених», Указу Президента України від 08 квітня 2011 року № 410 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» та з метою проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про стипендіальну комісію з проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, що додається.

2. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.):

2.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

2.2. Утворити стипендіальну комісію з проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених у місячний термін.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра


Є.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
25.07.2012  № 835


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2012 р.
за № 1371/21683

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендіальну комісію з проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених

I. Загальні положення

1.1. Стипендіальна комісія з проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених (далі - Комісія) утворюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених».

1.2. Комісія є дорадчим органом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорту України).

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Основним завданням Комісії є проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених та підготовка проекту рішення щодо призначення зазначених стипендій.

II. Організація роботи Комісії

2.1. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени Комісії.

2.2. Комісію очолює голова, який за посадою є керівником структурного підрозділу МОНмолодьспорту України з питань наукової діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ.

2.3. Комісія формується з 3 представників МОНмолодьспорту України та 4 представників вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту України.

2.4. Персональний склад Комісії затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

2.5. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за необхідності. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

2.6. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів шляхом таємного голосування. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

2.7. Рішення Комісії оформлюються протоколом і підписуються головою та секретарем Комісії.

2.8. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює структурний підрозділ МОНмолодьспорту України з питань наукової діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ.

III. Порядок роботи та повноваження Комісії

3.1. Проведення Комісією попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених здійснюється у три етапи:

розгляд наукових досягнень претендентів, поданих вищими навчальними закладами ІІІ - IV рівнів акредитації та науковими установами, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту України, на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених;

відбір претендентів на призначення стипендій згідно з Критеріями оцінки наукових досягнень претендента на стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (додаток);

підбиття підсумків попереднього конкурсу.

Проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених та прийняття рекомендацій про їх призначення покладаються на Колегію МОНмолодьспорту України. Умови та порядок проведення зазначеного конкурсу визначає Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

3.2. Комісія має право одержувати від вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту України, додаткову інформацію, матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Директор
департаменту наукової
діяльності та ліцензуванняО.В. Якименко
Додаток
до Положення про стипендіальну
комісію з проведення попереднього
конкурсу на здобуття стипендій
Кабінету Міністрів України
для молодих учених

КРИТЕРІЇ
оцінки наукових досягнень претендента на стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених

Якісні критерії

1. Відповідність наукових досліджень претендента пріоритетному напряму розвитку науки і техніки, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». Оцінюється за 10-бальною шкалою. Позначається як Я1.

2. Відповідність наукових досліджень претендента пріоритетному тематичному напряму наукових досліджень, зазначеному у постанові Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року». Оцінюється за 10-бальною шкалою. Позначається як Я2.

3. Відповідність наукових досліджень претендента пріоритетному тематичному напряму вищого навчального закладу або наукової установи, визначеному наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорту України). Оцінюється за 10-бальною шкалою. Позначається як Я3.

4. Наявність наукового ступеня у претендента (доктор наук - 1; кандидат наук - 0,5; без ступеня - 0,3). Позначається як Я4.

5. У випадку, коли оцінка за першими трьома критеріями є негативною, робота знімається з конкурсу.

Кількісні критерії

№ з/п

Найменування критерію

Ваговий коефіцієнт

1

Кількість опублікованих статей К1Наукові статті у журналах з індексом цитування (імпакт-фактором)

1


Наукові статті у закордонних виданнях

0,5


Наукові статті у фахових виданнях

0,5


Статті у збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей

0,3

2

Інтелектуальна власність К2Вітчизняні патенти

2


Закордонні патенти та ліцензії

4

3

Кількість опублікованих монографій К3Кількість одноосібних монографій

1


Кількість колективних монографій

0,5

4

Кількість опублікованих навчально-методичних робіт К4Підручники та посібники з грифом МОНмолодьспорту України

1


Підручники та посібники

0,5


Інша навчально-методична література (методичні рекомендації, практикуми тощо)

0,3

5

Участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах К5За замовленнями закордонних установ

1


За державним замовленням

0,5


За госпдоговорами

0,5

Загальна оцінка за всіма критеріями оцінюється за формулою:

Σ=Я1+Я2+Я3+Я4+К1+К2+К3+К4+К5

К1 = кількість наукових статей у журналах з індексом цитування (імпакт-фактором) х 1 + кількість наукових статей у закордонних виданнях х 0,5+ кількість наукових статей у фахових виданнях х 0,5 + кількість статей у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей х 0,3.

К2 = кількість вітчизняних патентів х 0,5 + кількість закордонних патентів та ліцензій х 1.

К3 = кількість опублікованих одноосібних монографій х 1 + кількість колективних монографій х 0,5.

К4 = кількість підручників та посібників з грифом МОНмолодьспорту України х 1 + кількість підручників та посібників х 0,5 + кількість іншої навчально-методичної літератури (методичні рекомендації, практикуми тощо) х 0,3.

К5 = кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) за замовленнями закордонних установ х 1 + кількість НДДКР за державним замовленням х 0,5 + кількість НДДКР за госпдоговорами х 0,5.вгору