Документ z1238-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2015, підстава - z0687-15

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
11.12.2008 N 1256
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2008 р.
за N 1238/15929
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
N 195 ( z0687-15 ) від 07.04.2015 }
Про затвердження Тарифів на роботи (послуги)
Державного підприємства "Український державний
центр радіочастот", пов'язані з користуванням
радіочастотним ресурсом України та виділенням
номерного ресурсу
{ Додатково див. Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
N 1302 ( vr302634-09 ) від 20.01.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 1558 ( z0609-09 ) від 18.06.2009 }
{ Додатково див. Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
N 581 ( vr581634-10 ) від 16.12.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 396 ( z1034-11 ) від 11.08.2011 }

Відповідно до статей 6 та 14 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Тарифи на роботи (послуги) Державного
підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані
з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням
номерного ресурсу, що додаються.
2. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України від 02.03.2006 N 217 ( z0329-06 ) "Про затвердження
Граничних тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства
"Український державний центр радіочастот", пов'язаних з
користуванням радіочастотним ресурсом України", зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 24.03.2006 за N 329/12203, визнати
таким, що втратило чинність.
3. Економічному управлінню, Юридичному управлінню в
установленому законодавством порядку подати це рішення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Голова С.Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
11.12.2008 N 1256
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2008 р.
за N 1238/15929

ТАРИФИ
на роботи (послуги) Державного підприємства
"Український державний центр радіочастот",
пов'язані з користуванням радіочастотним
ресурсом України та виділенням номерного ресурсу

1. Загальні положення
1. Тарифи на роботи (послуги) Державного підприємства
"Український державний центр радіочастот", пов'язані з
користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням
номерного ресурсу (далі - Тарифи), є чинними на всій території
України.
2. Ці Тарифи поширюється на всіх користувачів радіочастотного
ресурсу (далі - РЧР) та операторів телекомунікацій незалежно від
юридичного статусу та форм власності.
3. Тарифи наведено без урахування податку на додану вартість,
який нараховується згідно з чинним законодавством.
4. Державне підприємство "Український державний центр
радіочастот" (далі - УДЦР) має право за погодженням з Національною
комісією з питань регулювання зв'язку України знижувати рівень
Тарифів не більше ніж на 40 відсотків, але не нижче рівня витрат
УДЦР, пов'язаних з виконанням відповідних робіт.
5. Дозвіл імпортеру згідно із статтею 13.2 цих Тарифів
оформляється за умови наявності у виробника діючого дозволу на
ввезення відповідного типу (моделі) термінала з терміном дії
дозволу виробника, отриманого відповідно до статті 13.1 цих
Тарифів.
6. У разі продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу (далі - РЕЗ) іноземними користувачами на
наступні три місяці справляється плата в розмірі 50 відсотків від
відповідної статті 40 цих Тарифів.
7. У разі зміни типу РЕЗ, що не потребує розрахунків
електромагнітної сумісності (далі - ЕМС), надається новий висновок
щодо ЕМС з оплатою 25 відсотків від відповідної статті 1 цих
Тарифів.
8. Наведені в статтях 2 та 3 тарифи визначені для сільської
місцевості. У разі використання РЕЗ або випромінювального пристрою
(далі - ВП) в адміністративних межах міст Києва, Сімферополя,
Севастополя та обласних центрів розмір оплати збільшується згідно
з коефіцієнтом, який враховує ускладнення ЕМС у містах і дорівнює
2,0. В адміністративних межах міст з чисельністю населення 0,5 млн
і більше, крім вищезазначених, коефіцієнт дорівнює 1,7. В адміністративних межах міст та селищ - районних центрів з
чисельністю населення менше 0,5 млн, крім вищезазначених,
коефіцієнт дорівнює 1,5. Підставою для віднесення населених пунктів до однієї з
передбачених цим пунктом категорій є довідник "Чисельність
наявного населення України", що видається Державним комітетом
статистики України. У разі, якщо в цьому довіднику населений
пункт, у якому передбачається створення радіомережі, відсутній,
уважається, що цей населений пункт є селом і в цьому випадку
коефіцієнт ускладнення електромагнітної обстановки не
застосовується.
9. Тарифи в статті 2 визначені для базових станцій рухомої
служби радіозв'язку. У разі виконання робіт, передбачених статтею
2 цих Тарифів, для стаціонарних абонентських станцій рухомої
служби радіозв'язку до відповідної статті 2 цих Тарифів
застосовується коефіцієнт 0,5.
10. У разі проведення вимірювань параметрів РЕЗ
радіорелейного зв'язку на місці їх експлуатації до статей 15.1 та
15.2 цих Тарифів застосовується понижувальний коефіцієнт 0,5.
11. У разі проведення заходів із вивільнення смуг радіочастот
(конверсії радіочастот) оплата виконання робіт щодо здійснення
радіочастотних присвоєнь в інших смугах частот згідно із статтями
1 - 3 цих Тарифів здійснюється з коефіцієнтом 0,7. { Пункт 11 глави 1 в редакції Рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 1558 ( z0609-09 ) від 18.06.2009 }
12. При втраті оригіналу дозволу на експлуатацію, реалізацію
або висновків щодо ЕМС РЕЗ або ВП плата за оформлення та видачу
дубліката справляється в повному розмірі.
13. У всіх випадках застосування Тарифів для визначення
розміру плати стосовно конкретного РЕЗ або ВП використовуються
технічні параметри, зазначені в дозволі на експлуатацію.
14. Тарифи на виконання робіт щодо проведення первинного
технічного контролю РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації, проведення
вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації та участі
в роботі комісій відповідно до статей 14, 15, 19, установлені за
виконання безпосередньо зазначених робіт без урахування вартості
пробігу автотранспорту. Вартість пробігу автотранспорту до місця
виконання робіт та в зворотному напрямку визначається калькуляцією
УДЦР. { Пункт 14 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 396
( z1034-11 ) від 11.08.2011 }
15. Для РЕЗ, що використовують один номінал частоти передачі
та/або прийому в різних секторах випромінювання, застосовуються
відповідні тарифи статей 1 - 3 цих Тарифів для кожного напрямку
випромінювання. { Пункт 15 глави 1 в редакції Рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 1558 ( z0609-09 ) від 18.06.2009 }
16. Якщо до окремих статей Тарифів передбачено застосування
декількох коефіцієнтів, то сумарний результат визначається методом
перемноження індексів усіх коефіцієнтів та номінального значення,
передбаченого цією статтею.
17. Оплата за всі види робіт (послуг), не визначені цими
Тарифами, здійснюється на договірних засадах. Вартість робіт
(послуг), не визначених цими Тарифами, визначається окремими
калькуляціями УДЦР. { Пункт 17 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 396
( z1034-11 ) від 11.08.2011 }
18. У разі модернізації радіомережі шляхом розширення смуги
частот існуючої базової станції цифрового стільникового
радіозв'язку стандартів GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, що
працюють у режимі стрибків за частотою ("frequency hopping"),
оплата робіт з розрахунку ЕМС РЕЗ здійснюється за тарифом статті
2.4 без застосування коефіцієнта ускладнення ЕМС, передбаченого
пунктом 8 глави 1 цих Тарифів. { Главу 1 доповнено пунктом 18 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1558 ( z0609-09 ) від
18.06.2009 }
19. Користувачі РЧР, які фінансуються виключно за рахунок
державного або місцевого бюджетів, платежі, визначені у статтях
22, 23, 35 та 36 цих Тарифів, оплачують у розмірі 50 відсотків
відповідного тарифу. Зниження тарифу для користувачів РЧР, які фінансуються
виключно за рахунок державного або місцевого бюджетів,
застосовується на підставі довідки органів Казначейства України
або довідки органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого
перебуває відповідний користувач РЧР про 100-відсоткове їх
фінансування за рахунок державного або місцевого бюджетів. { Абзац
другий пункту 19 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 396
( z1034-11 ) від 11.08.2011 } { Главу 1 доповнено пунктом 19 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1558 ( z0609-09 ) від
18.06.2009 }
20. Для передавачів, що здійснюють розповсюдження програм
виключно державних телерадіокомпаній, до тарифів, зазначених у
статтях 35, 36, застосовується коефіцієнт 0,5. Застосування коефіцієнта здійснюється на підставі заяви
суб'єкта господарювання та додатка 3 до ліцензії на мовлення,
виданої Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення, лише для розповсюдження програм телерадіокомпаній,
засновником яких є виключно органи виконавчої влади або органи
місцевого самоврядування. { Пункт 20 глави 1 доповнено новим
абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 396 ( z1034-11 ) від 11.08.2011 } { Главу 1 доповнено пунктом 20 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1558 ( z0609-09 ) від
18.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 396 ( z1034-11 ) від
11.08.2011 }
21. Статті 14.3 та 15.3 застосовуються для кожного другого та
наступних приймачів-передавачів стаціонарного РЕЗ або ВП тієї
самої технології, що й перший, розташованого на тому самому місці,
що й перший, та за умови виконання робіт у той же день, що й для
першого приймача-передавача. { Главу 1 доповнено пунктом 21 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 396 ( z1034-11 ) від
11.08.2011 }
22. На земну станцію типу VSAT Ku-діапазону, що
експлуатується на підставі чинного дозволу на експлуатацію, у разі
модернізації супутникової мережі шляхом зміни частотного плану в
межах конкретного транспондеру космічної станції, частотний ресурс
якого використовується оператором супутникової мережі, надається
новий дозвіл на експлуатацію з оплатою 25 відсотків від статті 2.9
без застосування коефіцієнта ускладнення ЕМС, передбаченого
пунктом 8 глави 1 цих Тарифів. { Главу 1 доповнено пунктом 22 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 396 ( z1034-11 ) від
11.08.2011 }
2. Терміни та їх визначення
У цих Тарифах наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: Аматорська радіостанція (АРС) - станція аматорської або
аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один
або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність
передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та
допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський
радіозв'язок. { Главу 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 396
( z1034-11 ) від 11.08.2011 } Базова станція - один або декілька стаціонарних РЕЗ одного
типу з допоміжним обладнанням, розташованих у визначеному місці і
призначених для забезпечення роботи інших РЕЗ у мережі
радіозв'язку. Дозвіл на експлуатацію базової станції надається як
дозвіл на експлуатацію РЕЗ, до складу якого входять зазначені
стаціонарні РЕЗ. { Абзац глави 2 в редакції Рішення
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1558
( z0609-09 ) від 18.06.2009; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 396
( z1034-11 ) від 11.08.2011 } Дуплексна пара радіочастот - дві радіочастоти (передавання та
приймання), що використовуються окремим РЕЗ для дуплексного
радіозв'язку. { Главу 2 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1558
( z0609-09 ) від 18.06.2009 } Стаціонарний радіоелектронний засіб - РЕЗ, місцезнаходження
якого в радіомережі (радіолінії) визначається фіксованими
географічними координатами. Стаціонарна абонентська станція - РЕЗ, який розміщується у
фіксованому пункті з конкретними постійними географічними
координатами і призначений для передачі та/або приймання
радіосигналів у радіомережі. Рухомий радіоелектронний засіб - РЕЗ, місцезнаходження якого
в радіомережі не визначається фіксованими географічними
координатами. Мережа радіозв'язку - сукупність РЕЗ (стаціонарних та/або
рухомих), що спільно використовують номінали (смуги) радіочастот
та поєднані в єдиному технологічному процесі забезпечення
інформаційного обміну. Радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження
та аналіз даних про параметри випромінювання радіоелектронних
засобів і випромінювальних пристроїв, які діють у відповідних
смугах радіочастот. Параметри радіочастотного присвоєння - сукупність технічних
характеристик РЕЗ (ВП), параметрів випромінювання у визначеному
місці встановлення, що визначають умови ЕМС цього РЕЗ (ВП). Коди послуг - послуги "700", "800", "900" та інші,
передбачені розділом 4. MNC - мобільний код мережі. ЗС VSAT-Ku - земна станція типу VSAT (very small aperture
terminal) в Ku-діапазоні (10,95-11,2 ГГц; 11,45-11,7 ГГц; 12,5-
12,75 ГГц; 13,75-14,5 ГГц) з діаметром параболічної антени до 2 м
та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною
потужністю до 50 дБВт включно. Інші терміни, які застосовуються в цих Тарифах, уживаються в
значенні, наведеному в Законах України "Про радіочастотний ресурс
України" ( 1770-14 ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та
Регламенті радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.
3. Порядок оплати робіт за радіочастотний
моніторинг у смугах радіочастот
загального користування
3.1. Роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС
РЕЗ, ВП у смугах радіочастот загального користування виконує УДЦР
на платній основі за господарськими договорами з користувачами
РЧР. Перелік РЕЗ, ВП, що підлягають моніторингу та забезпеченню
ЕМС, наводиться у відповідних підписаних обома сторонами додатках
до господарських договорів.
3.2. Розмір оплати за роботи з радіочастотного моніторингу та
забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП визначається розділом II цих Тарифів.
3.3. Виконання робіт з радіочастотного моніторингу
оформляється щомісяця актами виконаних робіт.
3.4. УДЦР оформляє рахунки на оплату за виконані роботи та
разом з додатками до господарських договорів, актами виконаних
робіт і податковими накладними надсилає користувачам РЧР.
3.5. Користувач РЧР у визначений договором термін після
виставлення рахунку здійснює оплату за виконані УДЦР роботи з
радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП.
3.6. У разі, якщо дозвіл на експлуатацію РЕЗ або ВП було
отримано користувачем РЧР у поточному місяці, вартість робіт з
радіочастотного моніторингу сплачується за повний місяць. У разі припинення користувачем РЧР експлуатації РЕЗ або ВП
вартість робіт з радіочастотного моніторингу сплачується за повний
поточний місяць.
3.7. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що
призначені для використання виключно в умовах надзвичайного або
воєнного стану, за умови їх спеціальної реєстрації як таких, а
також РЕЗ та ВП, що перебувають на консервації на підприємствах
відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів
України від 28.10.97 N 1183 ( 1183-97-п ) "Про порядок консервації
основних виробничих фондів підприємств", не справляється.
3.8. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що
працюють виключно на частотах виклику в разі стихійного лиха та з
метою врятування людського життя, не справляється.
Розділ I
Тарифи на роботи (послуги), пов'язані
з розглядом заявочних документів, присвоєнням
радіочастот, призначенням позивних сигналів,
підготовкою висновків, оформленням дозволів
------------------------------------------------------------------ | N | Види робіт (послуг) |Одиниця виміру |Розмір оплати, | |статті | | | грн | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1 |Розгляд заяви про видачу| | | | |висновків щодо ЕМС: | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.1 |Короткохвильового, | за номінал |90,00 | | |ультракороткохвильового,| частоти | | | |транкінгового, | стаціонарного | | | |пейджингового | РЕЗ | | | |радіозв'язку, | | | | |радіозв'язку берегових | | | | |та суднових станцій | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.2 |Цифрового стільникового | за номінал |135,00 | | |радіозв'язку: | частоти РЕЗ | | | |D-АMPS, GSM-900, E-GSM, | | | | |R-GSM, GSM-1800, CDMA- | | | | |450, CDMA-800, CDMA- | | | | |2000, IMT-2000 (UMTS) | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.3 |Цифрового стільникового | за базову |220,00 | | |радіозв'язку: | станцію | | | |GSM-900, E-GSM, R-GSM, | | | | |GSM-1800 - при | | | | |впровадженні режиму | | | | |стрибків за частотою | | | | |("frequency hopping") | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.4 |Радіозв'язку передавання| за базову |30,00 | | |даних, | станцію | | | |цифрової безпровідної | | | | |телефонії мереж | | | | |радіозв'язку в системі з| | | | |фіксованим абонентським | | | | |радіодоступом стандарту | | | | |DECT, | | | | |радіоподовжувачів | | | | |абонентських телефонних | | | | |ліній | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.5 |Мультимедійного, | за РЕЗ |135,00 | | |мультисервісного, | | | | |широкосмугового | | | | |радіодоступу | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.6 |Радіорелейного зв'язку | за РЕЗ |60,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.7 |Багатоканального | за РЕЗ |140,00 | | |наземного | | | | |телерадіомовлення | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.8 |Радіолокації, | за РЕЗ | 92,50 | | |радіонавігації, | | | | |супутникового | | | | |радіозв'язку, телеметрії| | | | |та телеуправління | | | | |супутникових мереж | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.9 |Звукового мовлення, | за РЕЗ | | | |телевізійного мовлення | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |1.9.1 |за потужності передавача| | 15,00 | | |до 1 Вт включно | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |1.9.2 |за потужності передавача| | 100,00 | | |понад 1 Вт | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.10 |Радіотелеметрії та | за номінал |45,00 | | |радіодистанційного | частоти | | | |керування, | | | | |радіотелеметрії | | | | |охоронних і пожежних | | | | |систем, | | | | |телеметрії та | | | | |радіодистанційного | | | | |керування | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.11 |Випромінювальні пристрої| за ВП |75,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 1.12 |Інших радіотехнологій, | за номінал |45,00 | | |що не ввійшли до статей | частоти РЕЗ | | | |1.1-1.11 | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2 |Розрахунок | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності РЕЗ | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.1 |Короткохвильового, | за номінал | | | |ультракороткохвильового,|частоти базової| | | |транкінгового, |та стаціонарної| | | |пейджингового | абонентської | | | |радіозв'язку, за висоти | станцій | | | |підвісу антени: | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.1.1 |- до 10 м включно | |400,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.1.2 |- понад 10 до 37 м | |475,00 | | |включно | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.1.3 |- понад 37 до 75 м | |570,00 | | |включно | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.1.4 |- понад 75 м | |685,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.2 |Радіозв'язку берегових | за номінал |485,00 | | |та суднових станцій | частоти для | | | | |берегового РЕЗ | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.3 |Цифрового стільникового | за номінал |420,00 | | |радіозв'язку: | частоти в | | | |D-АMPS, GSM-900, E-GSM, |кожному секторі| | | |R-GSM, GSM-1800, CDMA- |базової станції| | | |450, CDMA-800, CDMA- | | | | |2000, IMT-2000 (UMTS) | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.4 |Цифрового стільникового | за базову |665,00 | | |радіозв'язку: | станцію | | | |GSM-900, E-GSM, R-GSM, | | | | |GSM-1800 - при | | | | |впровадженні режиму | | | | |стрибків за частотою | | | | |("frequency hopping") | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.5 |Мультимедійного, | за номінал |495,00 | | |мультисервісного, | частоти РЕЗ | | | |широкосмугового | | | | |радіодоступу | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.6 |Широкосмугового | за РЕЗ |495,00 | | |радіодоступу (при | | | | |формуванні радіосигналу | | | | |за методом стрибків за | | | | |частотою (FHSS) | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.7 |Радіорелейного зв'язку в| за номінал | | | |діапазоні частот: | частоти РЕЗ | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |2.7.1 |до 17 ГГц включно | | 665,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |2.7.2 |понад 17 ГГц | | 330,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.8 |Багатоканального | за номінал |80,00 | | |наземного | частоти РЕЗ | | | |телерадіомовлення | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.9 |Супутникового |за номінал | 139,80 | | |радіозв'язку |частоти РЕЗ | | | |(земні станції) | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.10 |Радіолокації, | за номінал |230,00 | | |радіонавігації, | частоти РЕЗ | | | |радіотелеметрії та | | | | |радіодистанційного | | | | |керування, | | | | |радіотелеметрії | | | | |охоронних і пожежних | | | | |систем, | | | | |телеметрії та | | | | |радіодистанційного | | | | |керування | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.11 |Звукового мовлення, | за РЕЗ | | | |телевізійного мовлення | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |2.11.1 |за потужності передавача| | 100,00 | | |до 1 Вт включно | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |2.11.2 |за потужності передавача| | 1035,00 | | |понад 1 Вт | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.12 |Радіозв'язку передавання| за базову |485,00 | | |даних, | станцію | | | |цифрової безпровідної | | | | |телефонії мереж | | | | |радіозв'язку в системі з| | | | |фіксованим абонентським | | | | |радіодоступом стандарту | | | | |DECT, | | | | |радіоподовжувачів | | | | |абонентських телефонних | | | | |ліній | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 2.13 |Інших радіотехнологій, | за номінал |330,00 | | |що не ввійшли до статей | частоти РЕЗ | | | |2.1-2.12 | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 3 |Підбір радіочастоти з | | | | |розрахунком ЕМС РЕЗ: | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 3.1 |Короткохвильового, | для однієї | | | |ультракороткохвильового,| мережі | | | |транкінгового, |радіозв'язку - | | | |пейджингового |за номінал | | | |радіозв'язку за висоти | частоти | | | |підвісу антени: |стаціонарного | | | | | РЕЗ | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.1.1 |до 10 м включно | | 480,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.1.2 |понад 10 до 37 м включно| | 570,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.1.3 |понад 37 до 75 м включно| | 684,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.1.4 |понад 75 м | | 822,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 3.2 |Радіорелейного зв'язку в| за номінал | | | |діапазоні частот: | частоти РЕЗ | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.2.1 |до 17 ГГц включно | | 900,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.2.2 |понад 17 ГГц | | 396,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 3.3 |Мультимедійного, | за номінал |594,00 | | |мультисервісного, | частоти РЕЗ | | | |широкосмугового | | | | |радіодоступу | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 3.4 |Звукового мовлення, | за РЕЗ | | | |телевізійного мовлення | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.4.1 |за потужності передавача| | 250,00 | | |до 1 Вт включно | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.4.2 |за потужності передавача| | 1830,00 | | |понад 1 Вт | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 3.5 |Інших радіотехнологій, | за номінал |480,00 | | |що не ввійшли до статей | частоти РЕЗ | | | |3.1-3.4 | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 4 |Міжнародна координація | за номінал | | | |параметрів одного | частоти | | | |радіочастотного | | | | |присвоєння з однією | | | | |адміністрацією зв'язку: | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 4.1 |Звукового мовлення, | |410,00 | | |телевізійного мовлення | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 4.2 |Інших радіотехнологій | |320,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 5 |Оформлення висновків | за висновок |40,00 | | |щодо ЕМС РЕЗ та ВП | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 6 |Розгляд заявочних | за РЕЗ |10,00 | | |документів про надання | | | | |дозволів на експлуатацію| | | | |РЕЗ, що не потребують | | | | |розрахунків ЕМС | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 7 |Оформлення, | за дозвіл | | | |переоформлення та | | | | |продовження дії дозволу | | | | |на експлуатацію РЕЗ, ВП:| | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 7.1 |Стаціонарних РЕЗ і ВП, | |40,00 | | |для яких проводились | | | | |розрахунки ЕМС | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 7.2 |Інших РЕЗ | |10,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 8 |Оформлення та подача | за |135,00 | | |документів на реєстрацію| радіочастотне | | | |(нотифікацію) параметрів| присвоєння | | | |одного радіочастотного | | | | |присвоєння або судна в | | | | |Міжнародному союзі | | | | |електрозв'язку | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 9 |Оформлення дозволу | | | | |(ліцензії) на | | | | |експлуатацію | | | | |радіообладнання судна: | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 9.1 |Дозвіл на експлуатацію | за дозвіл |55,00 | | |суднової (річкової) | | | | |станції | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 9.2 |Ліцензія суднової | за ліцензію |85,00 | | |(морської) станції | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 10 |Призначення сигналів | за сигнал | 35,00 | | |розпізнавання (позивних,| | | | |номерів вибіркового | | | | |виклику, ідентифікаторів| | | | |морської рухомої служби)| | | | |береговим та судновим | | | | |радіостанціям | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 11 |Призначення спеціального| за сигнал |40,00 | | |та вкороченого позивного| | | | |сигналу служби | | | | |аматорського | | | | |радіозв'язку, | | | | |аматорського | | | | |супутникового | | | | |радіозв'язку та | | | | |оформлення відповідного | | | | |дозволу | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 12 |Оформлення дозволу на | за РЕЗ або ВП |10,00 | | |ввезення (тимчасове | | | | |ввезення) з-за кордону в| | | | |Україну РЕЗ та ВП (крім | | | | |терміналів) | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 13 |Оформлення дозволу на | | | | |ввезення (тимчасове | | | | |ввезення) з-за кордону в| | | | |Україну терміналів | | | | |(мобільних телефонів, | | | | |телефонних апаратів для | | | | |провідного зв'язку в | | | | |поєднанні з бездротовою | | | | |трубкою): | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 13.1 |- для виробника - при | за модель |37850,00 | | |авторизованих поставках | (кожної | | | |виробниками на умовах | модифікації) | | | |СІР Україна або DDP | | | | |Україна | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 13.2 |- для імпортера - за | за дозвіл |40,00 | | |наявності дозволу на | | | | |ввезення моделі у | | | | |виробника при | | | | |авторизованих поставках | | | | |ним на умовах СІР | | | | |Україна | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 13.3 |- при ввезенні | за термінал |8,00 | | |імпортерами поза режимом| | | | |авторизованих поставок | | | | |виробником | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 14 |Проведення первинного | | | | |технічного контролю РЕЗ | | | | |та ВП на місці | | | | |експлуатації (без | | | | |проведення вимірювань | | | | |параметрів РЕЗ та ВП): | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 14.1 |першого приймача- | за РЕЗ, ВП | 442,00 | | |передавача стаціонарного| | | | |РЕЗ або ВП, що | | | | |розташований в межах | | | | |обласного центру, міст | | | | |Києва, Сімферополя, | | | | |Севастополя | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 14.2 |першого приймача- | за РЕЗ, ВП | 563,00 | | |передавача стаціонарного| | | | |РЕЗ або ВП, що | | | | |розташований за межами | | | | |обласного центру, міст | | | | |Києва, Сімферополя, | | | | |Севастополя | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 14.3 |кожного наступного | за РЕЗ, ВП | 40,70 | | |приймача-передавача | | | | |стаціонарного РЕЗ або | | | | |ВП, місце розташування | | | | |якого те саме, що й у | | | | |першого | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 15 |Проведення вимірювань | | | | |параметрів РЕЗ та ВП на | | | | |місці їх експлуатації: | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 15.1 |- першого приймача- | |605,00 | | |передавача стаціонарного| | | | |РЕЗ, що розташований у | | | | |межах обласного центру, | | | | |міст Києва, | | | | |Сімферополя, | | | | |Севастополя | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 15.2 |- першого приймача- | |1075,00 | | |передавача стаціонарного| | | | |РЕЗ, що розташований за | | | | |межами обласного центру,| | | | |міст Києва, | | | | |Сімферополя, | | | | |Севастополя | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 15.3 |- кожного наступного | |140,00 | | |приймача-передавача | | | | |стаціонарного РЕЗ, | | | | |розташованого за тією | | | | |самою адресою, що й | | | | |перший | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 16 |Розгляд технічної | за сторінку |30,00 | | |документації на розробку| | | | |РЕЗ та іншого обладнання| | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 17 |Визначення можливості | за РЕЗ, ВП |495,00 | | |або неможливості | | | | |застосування заявленого | | | | |типу РЕЗ або ВП на | | | | |території України | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 18 |Видача дозволів на | | | | |реалізацію в Україні | | | | |РЕЗ, ВП: | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 18.1 |- розгляд заявочних | за заяву |80,00 | | |матеріалів на предмет їх| | | | |відповідності вимогам | | | | |законодавства щодо | | | | |надання дозволу на | | | | |реалізацію РЕЗ та ВП | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 18.2 |- оформлення та видача | за дозвіл на |20,00 | | |дозволу | кожний пункт | | | | | реалізації | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 18.3 |- розгляд заявочних | за заяву |80,00 | | |матеріалів при зверненні| | | | |заявника щодо відкриття | | | | |додаткового (до діючих) | | | | |пункту реалізації | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 18.4 |- розгляд заявочних | за заяву |20,00 | | |матеріалів при зверненні| | | | |власника дозволу на | | | | |реалізацію щодо зміни та| | | | |доповнення переліку | | | | |видів РЕЗ та ВП, | | | | |реалізація яких | | | | |дозволяється | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 18.5 |- розгляд заявочних | за заяву |40,00 | | |матеріалів при зверненні| | | | |заявника щодо | | | | |переоформлення дозволу | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 19 |Участь у роботі комісій |за людино- |87,90 | | |під час проведення | годину | | | |натурних випробувань РЕЗ| | | |-------+------------------------+---------------+---------------| | 20 |Надання довідкових | за сторінку |10,00 | | |матеріалів | | | ------------------------------------------------------------------ { Розділ I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1558 ( z0609-09 ) від
18.06.2009, N 396 ( z1034-11 ) від 11.08.2011 }
Розділ II
Тарифи на роботи (послуги), пов'язані
з радіочастотним моніторингом
та забезпеченням ЕМС РЕЗ
------------------------------------------------------------------ | N | Радіотехнологія | Одиниця |Розмір оплати за| |статті | | виміру | місяць, грн | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 21 |Радіозв'язок берегових| | | | |та суднових станцій: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 21.1 |суднових станцій | за РЕЗ | 4,00 | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 21.2 |берегових станцій | за кожний | 10,00 | | | | номінал | | | | | частоти РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22 |Ультракороткохвильовий| | | | |радіозв'язок: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22.1 |Для мереж | за номінал | | | |радіозв'язку, що | частоти | | | |використовуються для | | | | |надання | | | | |телекомунікаційних | | | | |послуг, за наявності | | | | |стаціонарного РЕЗ, | | | | |за кількості РЕЗ | | | | |у мережі: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.1 |до 5 РЕЗ включно | | 21,00 | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.2 |понад 5 до 15 РЕЗ | | 42,00 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.3 |понад 15 до 30 РЕЗ | | 84,00 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.4 |понад 30 до 50 РЕЗ | | 168,00 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.5 |понад 50 РЕЗ | | 336,00 | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22.2 |Для мереж | за номінал | | | |радіозв'язку, що | частоти | | | |використовуються для | | | | |надання | | | | |телекомунікаційних | | | | |послуг, за відсутності| | | | |стаціонарного РЕЗ, | | | | |за кількості РЕЗ | | | | |у мережі: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.1 |до 5 РЕЗ включно | | 27,30 | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.2 |понад 5 до 15 РЕЗ | | 54,60 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.3 |понад 15 до 30 РЕЗ | | 109,20 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.4 |понад 30 до 50 РЕЗ | | 218,40 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.5 |понад 50 РЕЗ | | 436,80 | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22.3 |Для мереж радіозв'язку| | | | |технологічних | | | | |користувачів | | | | |радіочастотного | | | | |ресурсу: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.3.1 |за потужності | за кожний | 2,00 | | |передавача до 3 Вт | номінал | | | |включно | частоти | | | | | кожного РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.3.2 |за потужності | за кожний | 4,00 | | |передавача понад 3 Вт | номінал | | | | | частоти | | | | | кожного РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22.4 |Для систем | за дуплексну | 42,10 | | |радіально-зонового | пару частот | | | |зв'язку (типу "Алтай")|базової станції | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22.5 |Для мереж радіозв'язку|за базову | 36,20 | | |з можливістю пакетної |станцію, | | | |передачі даних |ретранслятор | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 23 |Аналоговий | за кожний | | | |короткохвильовий | номінал | | | |радіозв'язок: | частоти РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 23.1 |за потужності | | 5,00 | | |передавача до 100 Вт | | | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 23.2 |за потужності | | 8,00 | | |передавача понад | | | | |100 Вт | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 24 |Пейджинговий |за стаціонарний | 70,00 | | |радіозв'язок | РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 25 |Цифровий і аналоговий | за дуплексну | 42,10 | | |транкінговий | пару частот | | | |радіозв'язок |базової станції | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 26 |Цифровий стільниковий | | | | |радіозв'язок: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 26.1 |- GSM-900, E-GSM, R- |за стаціонарний |181,30 | | |GSM, GSM-1800 | РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 26.2 |- GSM-900, E-GSM, R- |за стаціонарний |138,80 | | |GSM, GSM-1800, що | РЕЗ | | | |працює у режимі | | | | |стрибків за частотою | | | | |("frequency hopping") | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 26.3 |- GSM-900, E-GSM, R- | за базову |569,20 | | |GSM, що працює у | станцію | | | |режимі стрибків за | | | | |частотою ("frequency | | | | |hopping") | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 26.4 |- GSM-1800, що працює | за базову |972,10 | | |у режимі стрибків за | станцію | | | |частотою ("frequency | | | | |hopping") | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 26.5 |IMT-2000 (UMTS) |за дуплексну | 160,00 | | | |пару частот | | | | |базової станції | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 26.6 |CDMA-450, CDMA-800, |за дуплексну | 107,00 | | |CDMA-2000 |пару частот | | | | |базової станції | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 26.7 |- D-AMPS |за стаціонарний |53,30 | | | | РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 27 |Цифрова безпровідна | за базову |45,80 | | |телефонія мереж | станцію | | | |радіозв'язку в системі| | | | |з фіксованим | | | | |абонентським | | | | |радіодоступом | | | | |стандарту DECT | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 28 |Радіозв'язок | за базову | 36,20 | | |передавання даних | станцію, | | | | | ретранслятор | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 29 |Широкосмуговий | за базову | 55,40 | | |радіодоступ | станцію | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 30 |Радіорелейний зв'язок | за РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |30.1 |у діапазоні частот до | | 72,50 | | |17 ГГц включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |30.2 |у діапазоні частот | | 27,50 | | |понад 17 ГГц | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 31 |Радіолокація, | за РЕЗ |11,30 | | |радіонавігація | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 32 |Багатоканальне наземне| за базову | 156,20 | | |телерадіомовлення | станцію | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 33 |Мультимедійний, | за базову |46,00 | | |мультисервісний | станцію, | | | |радіодоступ | ретранслятор | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 34 |Супутниковий | за РЕЗ | | | |радіозв'язок, | | | | |телеметрія та | | | | |телеуправління | | | | |супутникових мереж: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 34.1 |ЗС VSAT-Ku | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.1.1 |при кількості земних | | 83,00 | | |станцій в мережі до 30| | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.1.2 |при кількості земних | | 50,80 | | |станцій в мережі | | | | |від 31 до 300 | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.1.3 |при кількості земних | | 35,60 | | |станцій в мережі | | | | |від 301 до 3000 | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.1.4 |при кількості земних | | 25,40 | | |станцій в мережі | | | | |від 3001 і більше | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 34.2 |інші земні станції | | 131,30 | | |(за винятком рухомих) | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 35 |Звукове мовлення: | за РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 35.1 |- при потужності | |61,30 | | |передавача до 0,1 кВт | | | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 35.2 |- при потужності | |101,70 | | |передавача понад | | | | |0,1 кВт | | | | |до 1,0 кВт включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 35.3 |- при потужності | |143,30 | | |передавача понад | | | | |1,0 кВт | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 36 |Телевізійне мовлення: | за РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.1 |при потужності | | 12,90 | | |передавача до 1 Вт | | | | | | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.2 |при потужності | | 95,50 | | |передавача понад 1 до | | | | |10 Вт | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.3 |при потужності | | 178,30 | | |передавача понад 10 до| | | | |100 Вт включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.4 |при потужності | | 218,80 | | |передавача понад | | | | |0,1 до 5,0 кВт включно| | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.5 |при потужності | | 260,40 | | |передавача понад | | | | |5,0 кВт | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 37 |Радіоподовжувачі | за базову |10,00 | | |абонентських | станцію | | | |телефонних ліній | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 38 |Радіотелеметрія та | за РЕЗ | | | |радіодистанційне | | | | |керування, | | | | |радіотелеметрія | | | | |охоронних і пожежних | | | | |систем | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |38.1 |Радіотелеметрія та | | 5,00 | | |радіодистанційне | | | | |керування | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |38.2 |Радіотелеметрія | | 2,00 | | |охоронних і пожежних | | | | |систем | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 39 |Промислові, наукові, | за ВП |10,00 | | |медичні | | | | |випромінювальні | | | | |пристрої | | | ------------------------------------------------------------------ { Розділ II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1558 ( z0609-09 ) від
18.06.2009, N 396 ( z1034-11 ) від 11.08.2011 }
Розділ III
Тарифи на роботи (послуги), пов'язані
з оформленням дозволів на право ввезення
та експлуатації РЕЗ на обумовлений термін
в Україні іноземними користувачами
------------------------------------------------------------------ | N |Оформлення дозволів для |Одиниця виміру| Розмір оплати, | |статті| РЕЗ радіотехнологій | | євро | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40 |Оформлення дозволу на | | | | |ввезення та | | | | |експлуатацію РЕЗ на | | | | |термін до 3 місяців: | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.1 |Супутникового | за РЕЗ | | | |радіозв'язку: | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| |40.1.1|рухомої | | 52,0 | |------+------------------------+--------------+-----------------| |40.1.2|репортажної SNG-станції,| | 590,0 | | |в тому числі | | | | |встановленої на | | | | |автомобіль | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.2 |Базова станція | за РЕЗ | 62,0 | | |ультракороткохвильового | | | | |радіозв'язку або | | | | |транкінгового | | | | |радіозв'язку стандарту | | | | |TETRA (один дуплексний | | | | |канал у містах | | | | |проведення змагань) | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.3 |Базова станція | за РЕЗ | 17,0 | | |широкосмугового | | | | |радіодоступу | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.4 |Безпроводова відеокамера| за РЕЗ | 100,0 | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.5 |Радіомовний передавач з | за РЕЗ | 42,0 | | |потужністю до 5 Вт | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.6 |Абонентська станція | за РЕЗ | 7,0 | | |транкінгового | | | | |радіозв'язку стандарту | | | | |TETRA | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.7 |Безпроводовий (радіо) | за РЕЗ | 7,0 | | |мікрофон | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.8 |РЕЗ безпосереднього | за РЕЗ | 7,0 | | |радіозв'язку (портативна| | | | |радіостанція типу | | | | |"Вокі-токі") | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| | 40.9 |Аматорського | за АРС | 7,0 | | |радіозв'язку, | | | | |аматорського | | | | |супутникового | | | | |радіозв'язку | | | |------+------------------------+--------------+-----------------| |40.10 |Радіокерування моделями |за комплект | 7,0 | | | |(передавач/ | | | | |приймач) | | |------+------------------------+--------------+-----------------| |40.11 |РЕЗ інших | за РЕЗ | 29,0 | | |радіотехнологій | | | ------------------------------------------------------------------ { Розділ III в редакції Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 396 ( z1034-11 ) від 11.08.2011 }
Розділ IV
Тарифи на роботи (послуги), пов'язані
з підготовкою висновків щодо
виділення номерного ресурсу
------------------------------------------------------------------ | N | Види робіт (послуг) |Одиниця виміру |Розмір оплати, грн| |статті | | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 42 |Підготовка висновку | за висновок | | | |щодо виділення | | | | |номерного ресурсу: | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 42.1 |- до 499 номерів | |1261,10 | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 42.2 |- від 500 до | |1621,50 | | |999 номерів | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 42.3 |- 1000 номерів і | |1981,80 | | |більше | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 43 |Підготовка висновку | за висновок | | | |щодо переоформлення | | | | |аналогового номерного| | | | |ресурсу на цифровий: | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 43.1 |- до 499 номерів | |900,80 | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 43.2 |- від 500 до | |1261,10 | | |999 номерів | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 43.3 |- 1000 номерів і | |1621,50 | | |більше | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 44 |Підготовка висновку | за висновок |720,70 | | |щодо виділення коду | | | | |пункту сигналізації | | | | |СКС-7, коду мережі | | | | |сигналізації у складі| | | | |нумерації мережі | | | | |СКС-7 | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 45 |Підготовка висновку | за висновок |341,90 | | |щодо виділення | | | | |скороченого номера | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 46 |Підготовка висновку | за висновок |341,90 | | |щодо виділення коду | | | | |послуг | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 47 |Підготовка висновку | за висновок |341,90 | | |щодо виділення коду | | | | |MNC/NDC | | | |-------+---------------------+---------------+------------------| | 48 |Підготовка висновку | за висновок |341,90 | | |щодо виділення | | | | |вивільненого | | | | |номерного ресурсу | | | ------------------------------------------------------------------
Голова НКРЗ С.Колобоввгору