Документ z1235-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
12.11.2010 N 1016
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 грудня 2010 р.
за N 1235/18530

Про затвердження Стандарту надання
Державним департаментом страхового
фонду документації адміністративної
послуги щодо видачі Свідоцтва про
реєстрацію об'єкта у Державному
реєстрі потенційно небезпечних
об'єктів

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 29.08.2002 N 1288 ( 1288-2002-п ) "Про затвердження Положення
про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів" та
від 17.07.2009 N 737 ( 737-2009-п ) "Про заходи щодо упорядкування
адміністративних послуг" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Стандарт надання Державним департаментом
страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі
Свідоцтва про реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі потенційно
небезпечних об'єктів, що додається.
2. Державному департаменту страхового фонду документації
(Степаненко В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бондаренка А.Ю.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра М.Болотських
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
12.11.2010 N 1016
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 грудня 2010 р.
за N 1235/18530

СТАНДАРТ
надання Державним департаментом
страхового фонду документації
адміністративної послуги щодо видачі
Свідоцтва про реєстрацію об'єкта
у Державному реєстрі потенційно
небезпечних об'єктів

I. Загальні положення
1.1. Цей Стандарт розроблено відповідно до Закону України
"Про страховий фонд документації України" ( 2332-14 ), постанов
Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 N 1288 ( 1288-2002-п )
"Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно
небезпечних об'єктів", від 17.07.2009 N 737 ( 737-2009-п ) "Про
заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", Положення про
паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого
наказом МНС від 18.12.2000 N 338 ( z0062-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 62/5253 (із змінами)
(далі - Положення про паспортизацію ПНО).
1.2. Стандарт установлює загальні вимоги щодо оформлення та
видачі Свідоцтва про реєстрацію потенційно небезпечного об'єкта у
Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів (далі -
Свідоцтво) та дублікатів Свідоцтва і розроблено з метою
упорядкування діяльності підрозділів системи страхового фонду
документації у частині ведення Державного реєстру потенційно
небезпечних об'єктів та надання Державним департаментом страхового
фонду документації (далі - Державний департамент СФД)
адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва.
1.3. Усі ідентифіковані ПНО підлягають паспортизації та
реєстрації у Державному реєстрі ПНО. Фактом реєстрації потенційно
небезпечного об'єкта у Державному реєстрі ПНО є Свідоцтво. Видача
Свідоцтва є заключним етапом проведення паспортизації та
реєстрації ПНО.
1.4. У цьому Стандарті терміни вживаються у такому значенні: адміністративний орган - Державний департамент СФД, який
надає адміністративну послугу; адміністративна послуга - оформлення та видача Свідоцтва про
реєстрацію потенційно небезпечного об'єкта у Державному реєстрі
ПНО; Державний реєстр ПНО - автоматизована інформаційно-довідкова
система обліку та оброблення інформації щодо ПНО; паспортизація ПНО - процедура підготовки і надання паспорта
ПНО.
1.5. Державний департамент СФД відповідає за надання
адміністративної послуги щодо підготовки та видачі Свідоцтва.
II. Перелік категорій одержувачів
адміністративної послуги
Одержувачем адміністративної послуги є суб'єкт господарської
діяльності, який звертається до Державного департаменту СФД з
метою реєстрації ПНО у Державному реєстрі ПНО.
III. Перелік документів, необхідних для
надання адміністративної послуги
3.1. Для отримання Свідоцтва необхідно подати такі документи: заяву на реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі потенційно
небезпечних об'єктів (далі - Заява), зразок якої наведено в
додатку 1; паспорт ПНО.
3.2. Форми паспортів ПНО та зразки їх заповнення наведені на
веб-сторінці Державного департаменту СФД "Форми паспортів ПНО"
(http://mns.gov.ua/ddsfd/).
IV. Склад і послідовність дій
одержувача та адміністративного органу,
опис етапів надання послуги
4.1. Небезпечні об'єкти господарської діяльності, які за
результатами ідентифікації віднесені до ПНО, включаються до
регіональних переліків ПНО, які затверджуються на засіданнях
обласних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій місцевих державних адміністрацій і щороку
надсилаються до Державного департаменту СФД.
4.2. Суб'єкти господарської діяльності у 30-денний строк
після отримання повідомлення про внесення їх об'єкта до переліку
ПНО зобов'язані оформити та затвердити паспорт ПНО відповідно до
вимог Положення про паспортизацію ПНО та самостійно або через
Головні управління (управління) МНС в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі направити паспорт ПНО до
Державного департаменту СФД.
4.3. Форма паспорта ПНО повинна відповідати вимогам Положення
про паспортизацію ПНО.
4.4. У разі будь-яких змін у характеристиках ПНО суб'єкти
господарської діяльності зобов'язані у десятиденний строк скласти
та надіслати до Державного департаменту СФД новий паспорт ПНО чи
повідомлення про зміни у паспорті ПНО.
4.5. При отриманні нового паспорта ПНО Свідоцтво Державним
департаментом СФД не переоформлюється.
4.6. У разі надсилання одержувачем повідомлення про зміни у
паспорті ПНО нове Свідоцтво не оформлюється.
4.7. Після закінчення терміну дії паспорта ПНО суб'єкти
господарської діяльності повинні переоформити комплект документів
згідно з розділом III цього Стандарту та надіслати його до
Державного департаменту СФД.
4.8. У разі втрати або псування Свідоцтва за зверненням
одержувача може бути виготовлено дублікат Свідоцтва, який
виготовляється шляхом ксерокопіювання другого примірника та
нанесення у нижній частині напису "Дублікат. Оригіналу
відповідає". Дублікат Свідоцтва підписується заступником голови
Державного департаменту СФД, який відповідає за ведення Державного
реєстру ПНО, або іншою уповноваженою особою відповідно до
розподілу обов'язків та засвідчується печаткою Державного
департаменту СФД.
4.9. Етапи надання Державним департаментом СФД
адміністративної послуги: отримання та перевірка комплекту документів, наведених у
пункті 3.1 розділу III цього Стандарту; внесення даних паспорта ПНО до Державного реєстру ПНО; надання об'єкту реєстраційного номера у Державному реєстрі
ПНО; оформлення Свідоцтва; видача (відправлення) оформленого Свідоцтва одержувачу; облік Свідоцтв.
4.10. Комплект документів, наведених у пункті 3.1 розділу III
цього Стандарту, Державний департамент СФД отримує безпосередньо
від одержувача або через Головні управління (управління) МНС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4.11. У разі невідповідності оформлення суб'єктом
господарської діяльності паспорта ПНО встановленим у Положенні про
паспортизацію ПНО вимогам він повертається суб'єкту господарської
діяльності на доопрацювання через Головні управління (управління)
МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
4.12. До Державного реєстру ПНО вноситься увесь обсяг
інформації з паспорта ПНО.
4.13. Після внесення паспортних даних ПНО до Державного
реєстру ПНО об'єкту надається реєстраційний номер. Структура
реєстраційного номера об'єкта у Державному реєстрі ПНО наведена в
додатку 2.
4.14. Після надання об'єкту реєстраційного номера у
Державному реєстрі ПНО здійснюється оформлення Свідоцтва Державним
департаментом СФД.
4.15. Свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечного
об'єкта (додаток 3) ( za235-10 ) у Державному реєстрі потенційно
небезпечних об'єктів оформлюється у двох примірниках на
спеціальному бланку та підписується заступником голови Державного
департаменту СФД, який відповідає за ведення Державного реєстру
ПНО, або уповноваженою особою відповідно до розподілу обов'язків
та засвідчується печаткою Державного департаменту СФД.
4.16. Термін дії Свідоцтва - до вилучення потенційно
небезпечного об'єкта із Державного реєстру ПНО.
4.17. Другі примірники Свідоцтв та супровідних листів до них
зберігаються у Державному департаменті СФД.
4.18. Оформлені Свідоцтва направляються: на поштові адреси, зазначені у відповідних заявах на
реєстрацію; у разі відсутності поштової адреси у заяві на реєстрацію - на
адреси Головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які через своїх
представників на місцях видають Свідоцтва одержувачам.
4.19. Облік виданих Свідоцтв здійснюється у спеціалізованій
базі даних обліку видачі Свідоцтв, яка ведеться в автоматизованій
системі, що має комплексну систему захисту інформації. Щомісячний
звіт з бази даних обліку видачі Свідоцтв роздруковується у вигляді
таблиці, підписується особами, які оформлювали Свідоцтва,
затверджується керівником структурного підрозділу Державного
департаменту СФД, до функцій якого входить оформлення Свідоцтва, і
зберігається в окремій справі.
4.20.Державний департамент СФД здійснює оформлення Свідоцтва
у строк, який не перевищує 30 днів з дня отримання Державним
департаментом СФД комплекту документів згідно з розділом III цього
Стандарту.
4.21.Свідоцтво про реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі
потенційно небезпечних об'єктів є документом, який підтверджує, що
наявний об'єкт визнано потенційно небезпечним та зареєстровано у
Державному реєстрі ПНО за відповідним номером.
4.22. Відповідно до пункту 7 Положення про Державний реєстр
потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.08.2002 N 1288 ( 1288-2002-п ),
адміністративна послуга щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію
об'єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів
надається безкоштовно.
V. Вимоги до місця надання
адміністративної послуги з урахуванням
його транспортної і пішохідної
доступності
5.1. Надання адміністративної послуги здійснюється Державним
департаментом СФД за адресою: 61157, м. Харків, вул. Жовтневої
революції, 139, тел./факс (057)712-44-05, (057)712-19-49.
Вебсторінка Державного департаменту СФД на офіційному сайті МНС
України: http://mns.gov.ua/ddsfd/.
5.2. Свідоцтво разом із супровідним листом видається
уповноваженій особі одержувача адміністративної послуги у
Державному департаменті СФД за умови пред'явлення нею документів,
що посвідчують особу, та оригіналів документів, які підтверджують
наявність повноважень від одержувача на отримання від Державного
департаменту СФД зазначених документів, або надсилаються поштою.
VI. Режим роботи адміністративного
органу, порядок прийому одержувачів,
у тому числі можливість
безкоштовного одержання бланків
запитів про надання адміністративної
послуги та їх реєстрації
6.1. Надання консультацій щодо оформлення документів для
оформлення та видачі Свідоцтва (дубліката Свідоцтва) здійснюється
у робочі дні з 10-00 до 16-00.
6.2. Одержувач адміністративної послуги може одержати
вичерпну інформацію, необхідну для отримання адміністративної
послуги, такими шляхами: письмово - у разі звернення до Державного департаменту СФД за
письмовим запитом; безпосередньо - у працівників Державного департаменту СФД під
час консультацій або за телефоном(057) 712-19-49; електронною поштою - у разі звернення до Державного
департаменту СФД за адресами: ddsfd@kharkivoda.gov.ua або
dsfd@mns.gov.ua.
6.3. Державний департамент СФД забезпечує надання одержувачу
інформації про Стандарт безоплатно шляхом: розміщення Стандарту, відповідних нормативно-правових актів,
форм паспортів ПНО та зразків їх заповнення у мережі Інтернет на
веб-сторінках "Державний реєстр ПНО" та "Форми паспортів ПНО" -
http://mns.gov.ua/ddsfd/; пересилання тексту Стандарту електронною поштою у разі
надходження відповідного запиту.
VII. Черговість надання адміністративної
послуги (здійснення дій та прийняття
рішень) у разі перевищення попиту
на адміністративну послугу
над можливістю її надання
без очікування, у тому числі
терміни й умови очікування
надання адміністративної послуги
7.1. Послуга надається в міру надходження документів у
терміни, визначені розділом IV цього Стандарту.
7.2. Мінімальний строк надання адміністративної послуги
становить 10 днів.
7.3. Адміністративна послуга надається в порядку загальної
черги.
VIII. Порядок подачі, реєстрації і розгляду
скарг з питань недотримання вимог
Стандарту та виправлення
можливих недоліків наданої
адміністративної послуги
8.1. У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на
дії працівників Державного департаменту СФД щодо недотримання
вимог Стандарту Державний департамент СФД розглядає заяву (скаргу)
в установленому законодавством порядку і повідомляє про це
заявника.
8.2. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг щодо
недотримання вимог Стандарту здійснюється відповідно до Законів
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та "Про інформацію"
( 2657-12 ).
8.3 Допущені технічні помилки у Свідоцтві за заявою
одержувача адміністративної послуги виправляє Державний
департамент СФД.
Голова Державного департаменту
страхового фонду документації В.Л.Степаненко

Додаток 1
до Стандарту надання
Державним департаментом
страхового фонду
документації
адміністративної послуги
щодо видачі Свідоцтва про
реєстрацію об'єкта
у Державному реєстрі
потенційно небезпечних
об'єктів
Зразок
ЗАЯВА
на реєстрацію об'єкта у Державному
реєстрі потенційно небезпечних об'єктів

Державний департамент
страхового фонду
документації
Надаємо для реєстрації у Державному реєстрі потенційно
небезпечних об'єктів паспорт потенційно небезпечного об'єкта ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва об'єкта)
Свідоцтво(а) про реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі ПНО
просимо надіслати за місцезнаходженням (місцем проживання): _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(поштова адреса)
__________ __________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 2
до Стандарту надання
Державним департаментом
страхового фонду
документації
адміністративної послуги
щодо видачі Свідоцтва про
реєстрацію об'єкта
у Державному реєстрі
потенційно небезпечних
об'єктів

СТРУКТУРА
реєстраційного номера об'єкта
у Державному реєстрі ПНО

ПНО-ХХ. ХХ. ХХХХ. ХХХХХХХ ------- --- ----- ------- | | | |порядковий номер ПНО | | | |у Державному реєстрі ПНО | | | -------------------------- | | |рік реєстрації | | -------------------------------- | |код місця розташування ПНО | ------------------------------------- |код паспорта ПНО -----------------------------------------
Характеристика
елементів структури реєстраційного номера
об'єкта у Державному реєстрі ПНО
1. Коди паспортів ПНО.
2. Коди місця розташування ПНО:
------------------------------- ------------------------------- |Код| Місце розташування ПНО | |Код| Місце розташування ПНО | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |01 |Автономна Республіка Крим| |51 |Одеська область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |05 |Вінницька область | |53 |Полтавська область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |07 |Волинська область | |56 |Рівненська область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |12 |Дніпропетровська область | |59 |Сумська область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |14 |Донецька область | |61 |Тернопільська область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |18 |Житомирська область | |63 |Харківська область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |21 |Закарпатська область | |65 |Херсонська область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |23 |Запорізька область | |68 |Хмельницька область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |26 |Івано-Франківська область| |71 |Черкаська область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |32 |Київська область | |73 |Чернівецька область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |35 |Кіровоградська область | |74 |Чернігівська область | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |44 |Луганська область | |80 |м. Київ | |---+-------------------------| |---+-------------------------| |46 |Львівська область | |85 |м. Севастополь | |---+-------------------------| ------------------------------- |48 |Миколаївська область | -------------------------------

Додаток 3
до Стандарту надання
Державним департаментом
страхового фонду
документації
адміністративної послуги
щодо видачі Свідоцтва про
реєстрацію об'єкта
у Державному реєстрі
потенційно небезпечних
об'єктів

( za235-10 )вгору