Документ z1130-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.10.2018, підстава - z1026-18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2005  № 557


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 жовтня 2005 р.
за № 1130/11410

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 614 від 25.10.2005
№ 151 від 06.03.2006
№ 180 від 03.03.2007
№ 296 від 11.04.2007
№ 444 від 01.06.2007
№ 389 від 08.05.2008
№ 862 від 17.09.2008
№ 1093 від 02.12.2008
№ 493 від 26.05.2010
№ 720 від 21.07.2010
№ 965 від 20.10.2010
№ 1182 від 01.12.2010
Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№ 90 від 02.02.2011
№ 348 від 18.04.2011
№ 595 від 20.06.2011
№ 67 від 26.01.2012
Наказами Міністерства освіти і науки
№ 452 від 22.04.2013
№ 806 від 09.07.2014
№ 1055 від 09.10.2015
№ 1229 від 26.11.2015
№ 1321 від 21.12.2015
№ 509 від 12.05.2016
№ 991 від 17.08.2016
№ 1518 від 14.12.2016
№ 81 від 20.01.2017
№ 83 від 31.01.2018
№ 920 від 20.08.2018}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників галузі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, згідно з додатком 1 до наказу;

{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 296 від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з 1 квітня 2007 року}

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ згідно з додатками 2-20 до наказу.

2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у межах затвердженого фонду заробітної плати з 1 вересня 2005 року встановити працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.

3. Посадові оклади проректорів, заступників керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ установлювати на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

4. Установити:

1) що працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, що мають статус національних, може зберігатись при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу, установи освіти та наукової установи;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

{Абзац перший підпункту "а" підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 614 від 25.10.2005}

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

{Абзац третій підпункту «в» підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 83 від 31.01.2018 - застосовується з 1 вересня 2017 року}

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук, доктора філософії - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

{Абзац третій підпункту «г» підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 83 від 31.01.2018 - застосовується з 1 вересня 2017 року}

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

5) керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надати право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

{Абзац другий підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1229 від 26.11.2015}

{Пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 614 від 25.10.2005}

5. У разі, якщо працівникам навчальних закладів, установ освіти передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.

6. У разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою, порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), які діяли до 1 вересня 2005 року, збільшуються менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, або якщо відбувається зниження посадових окладів, цим категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати.

7. З 1 вересня 2005 року Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 02.04.93 № 90, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 3 грудня 1993 року за № 181 (із змінами), та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102 (із змінами), зареєстрованим у Міністерством юстиції України 27 травня 1993 року за № 56, застосовуються в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним цим наказом.

8. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 № 161 "Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрований Міністерством юстиції України 3 квітня 2001 року за № 303/5494 (із змінами та доповненнями).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Богомолова А.Г.

Міністр

С.М. Ніколаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство праці та соціальної політики України
Заступник Міністра

Міністерство фінансів України
Заступник Міністра

ЦК профспілки працівників освіти і науки України
Голова ЦК Профспілки
Н.І. Іванова


В.М. Матвійчук


Л.С. СачковДодаток 1
до наказу
Міністерства освіти і науки України
26.09.2005  № 557
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
17.09.2008 № 862)

РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що застосовуються з 1 вересня 2008 року

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

__________
Примітки:


1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.
Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної  ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 - відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

{Пункт 1 Примітки додатка 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1093 від 02.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 493 від 26.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року, № 720 від 21.07.2010 - застосовується з 01.07.2010, № 965 від 20.10.2010 - застосовується з 01.10.2010, № 1182 від 01.12.2010 - застосовується з 01.12.2010, Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 90 від 02.02.2011 - застосовується з 1 січня 2011 року, № 348 від 18.04.2011 - застосовується з 1 квітня 2011 року, № 595 від 20.06.2011 - застосовується з 1 липня 2011 року, № 67 від 26.01.2012 - застосовується з 1 січня 2012 року, Наказами Міністерства освіти і науки № 452 від 22.04.2013 - застосовується з 1 січня 2013 року, № 806 від 09.07.2014, № 1055 від 09.10.2015 - застосовується з 1 вересня 2015 року, № 1321 від 21.12.2015 - застосовується з 1 грудня 2015 року, № 509 від 12.05.2016 - застосовується з 01 травня 2016 року; № 1518 від 14.12.2016 - застосовується з 1 грудня 2016 року, № 81 від 20.01.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 151 від 06.03.2006, № 180 від 03.03.2007, № 296 від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з 1 квітня 2007 року; № 444 від 01.06.2007 - зміни застосовуються з 1 червня 2007 року, № 389 від 08.05.2008, № 862 від 17.09.2008 - зміни застосовуються з 1 вересня 2008 року}

Директор департаменту

П.М. Куліков


Додаток 2
до Наказу
Міністерства освіти і науки України
26.09.2005  № 557
(у редакції Наказу
Міністерства освіти і науки України
25.10.2005 № 614)

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Найменування посад

Тарифні розряди

Ректор

23-24

Директор філіалу

19-20

Декан

20-22

Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту (центру)

15-21

Завідувач кафедри (професор)

20-21

Професор

20

Доцент

19

Старший викладач

17

Викладач, асистент

16

Викладач-стажист

15

Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди:

професор - 20;

доцент - 19.

Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються відповідно на рівні тарифних розрядів, передбачених для старшого викладача і викладача.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 614 від 25.10.2005}

Директор департаменту

П.М. Куліков


Додаток 3
до наказу
Міністерства освіти і науки України
26.09.2005  № 557

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Найменування посад

Тарифні розряди

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного

13-14

Головний інженер

11-12

Начальник планово-фінансового (планового) відділу

11-13

Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

11-12

Начальник відділу: кадрів, юридичного, міжнародних зв'язків, технічних засобів навчання, експлуатаційно-технічного, редакційно-видавничого

11-12

Учений секретар

16

Головний: механік, енергетик

10-11

Завідувач: докторантури, аспірантури, ординатури, інтернатури, підготовчого відділення; начальник: режимно-секретного відділу, військово-мобілізаційного підрозділу, відділу охорони праці*

10-12

Директор: обсерваторії, ботанічного саду, студентського містечка; завідувач навчально-дослідної, навчально-наукової станцій (бази, бюро, служби тощо), віварію, навчально-виробничого (навчального) господарства (центру)

10-11

Начальник штабу цивільної оборони*; керівник: студентського, проектно-конструкторського, дослідного та інших бюро, інших відділів і служб

8-10

__________
* Тарифні розряди начальника відділу охорони праці та начальника штабу цивільної оборони поширюються на всі типи навчальних закладів.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 991 від 17.08.2016, № 83 від 31.01.2018 - застосовується з 1 вересня 2017 року}

Директор департаменту

П.М. Куліков


Додаток 4
до наказу
Міністерства освіти і науки України
26.09.2005  № 557
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
20.01.2017 № 81)

СХЕМА
тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди *

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

13

15

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

12

14

Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчальної лабораторії університету, академії, інституту

11

13

Завідувач (керівник) практики (виробничої, навчальної)

10

12

Завідувач: фільмотеки, інтернату при школі, заочного відділення школи

8

10

Завідувач навчально-консультаційного пункту

7

9

Майстер виробничого навчання

9-12

11-14

Методист навчального (навчально-методичного) відділу університету, академії, інституту вищої категорії

10

12

I категорії

9

11

II категорії

8

10

без категорії

7

9

Методист: заочного відділення університету, академії, інституту, зі складання кінопрограм

7

9

Помічник директора з режиму

10

12

Старший черговий з режиму

9

11

Черговий з режиму

7

9

__________
* Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 81 від 20.01.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Директор департаменту

П.М. Куліков


Додаток 5
до наказу
Міністерства освіти і науки України
26.09.2005  № 557
(у редакції Наказу
Міністерства освіти і науки України
25.10.2005 № 614)

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників училищ, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) *, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію) **, училищ фізичної культури ***

Найменування посад

Кількість студентів, учнів

Тарифні розряди

до 31 серпня 2017 року включно

з 01 вересня 2017 року -1

Директор

до 300

13-14

15-16

від 301 до 800

14-15

16-17

понад 800

15-16

17-18

Завідувач відділення


11

13

Завідувач виробничої практики


10

12

Завідувач: навчально-виробничої (навчальної) майстерні (господарства, центру), навчально-методичного кабінету, лабораторії


11

13

Керівник фізичного виховання ****


11

13

__________
* Начальнику організаційно-стройового відділу та командиру роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються відповідно 9-й та 8-й тарифні розряди.
** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів та завідувачам філіалів професійно-технічних і вищих навчальних закладів установлюються на 5-15 відсотків нижче від посадового окладу керівника.
*** Крім тарифного розряду директора училища фізичної культури.
**** Керівникам фізичного виховання, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 10-й тарифний розряд.
-1 Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 614 від 25.10.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1229 від 26.11.2015, № 991 від 17.08.2016, № 81 від 20.01.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року; № 83 від 31.01.2018 - застосовується з 1 вересня 2017 року}

Директор департаменту

П.М. Куліков


Додаток 6
до наказу
Міністерства освіти і науки України
26.09.2005  № 557

СХЕМА
тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл-дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо), навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній, навчальних закладів післядипломної освіти, методичних установ,  училищ, технікумів і коледжів (в тому числі  у структурі університетів, академій та інститутів), училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організаційвгору