Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності
Держтурадміністрація України, Держкомстат України; Наказ, Методика від 12.11.2003142/394
Документ z1128-03, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 08.12.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ТУРИСТИЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.11.2003 N 142/394
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 грудня 2003 р.
за N 1128/8449

Про затвердження Методики розрахунку
обсягів туристичної діяльності

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
затвердження заходів щодо забезпечення економічного і соціального
розвитку України у 2002 році" від 15.03.2002 N 138-р
( 138-2002-р ) та п.31 постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Державної програми розвитку туризму на
2002-2010 роки" від 29.04.2002 N 583 ( 583-2002-п )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Методику розрахунку обсягів туристичної
діяльності (далі - Методика), що додається.
2. Відповідальним працівникам Держтурадміністрації та
Держкомстату при підготовці аналітичної інформації щодо
характеристики галузі туризму керуватись положеннями Методики,
надавати статистичні дані у відповідності до джерел інформації та
системи показників, установлених Методикою.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Держтурадміністрації Матвієнка А.Т. та
заступника Голови Держкомстату Власенко Н.С.
Голова Державної туристичної
адміністрації України В.І.Цибух
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної туристичної
адміністрації України,
Державного комітету
статистики України
12.11.2003 N 142/394
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 грудня 2003 р.
за N 1128/8449

МЕТОДИКА
розрахунку обсягів туристичної діяльності

Ця Методика розроблена відповідно до Закону України "Про
туризм" ( 324/95-ВР ) та з врахуванням положень: - Рекомендацій з статистики туризму Всесвітньої туристичної
організації (ВТО) та Стандартної міжнародної класифікації видів
туристичної діяльності (СІКТА), затверджених Статистичною комісією
Організації Об'єднаних Націй (Нью-Йорк (США), 1993 рік); - документа "Допоміжний рахунок у туризмі (ДРТ): рекомендації
щодо методологічної структури", затвердженого Статистичним
відділом Секретаріату Організації Об'єднаних Націй
(Нью-Йорк (США), 29 лютого - 3 березня 2000 року); - Державного класифікатора України ДК 009-96: Класифікація
видів економічної діяльності ( v0441217-96 ); - Державного класифікатора продукції та послуг України
ДК 016-97: Класифікація видів продукції та послуг ( v0822217-97 ). Методика визначає систему показників, єдиних за змістом та
порівняних на всіх рівнях державного управління в Україні та на
міжнародному рівні, що характеризують обсяги туристичної
діяльності та вплив туризму на економіку країни (регіону). Методика застосовується для гармонізації на державному рівні
показників та джерел статистичної інформації, що визначають
економічну та соціальну вагомість туризму в Україні, для
підрахунку розмірів туристського споживання і залучених таким
чином до обігу грошових коштів, інших вигод від розвитку туризму. Завданнями Методики є: 1) систематизація джерел статистичної інформації, що
характеризує туризм; 2) визначення єдиної для всіх рівнів державного управління
системи показників туристичної діяльності; 3) гармонізація національної методології статистики туризму з
міжнародною, забезпечення порівнянності статистичних показників
туризму на міжнародному рівні; 4) затвердження алгоритму розрахунку показників, що
характеризують внесок туризму в економіку держави, але не
підлягають статистичному облікові, а також які неможливо виміряти
в умовах відсутності або недостатності статистичної інформації; 5) визначення переліку показників, що характеризують
туристичну діяльність, для встановлення значень яких необхідне
проведення експертних оцінок, статистичних спостережень,
досліджень туристичних потоків, проведення анкетування внутрішніх
та міжнародних відвідувачів тощо; 6) визначення переліку видів економічної діяльності, що є
характерними для туризму; 7) визначення ступеня залежності між туристським попитом та
пропозицією товарів і послуг за окремими видами економічної
діяльності. За допомогою Методики вирішуються наступні питання: 1) узгодження принципів та методів вимірювання показників, що
характеризують економічне значення туризму, та усунення
відповідних протиріч на міжвідомчому рівні шляхом отримання єдиних
та порівнянних результатів розрахунків; 2) розкриття сутності обсягів та структури споживчих витрат,
зумовлених туристичною діяльністю; 3) вимір обсягів туристського споживання окремо за
внутрішнім, іноземним (в'їзним) та зарубіжним (виїзним) видами
туризму, визначення їх економічної ефективності та перспектив
розвитку; 4) оцінка впливу туристського споживання на національну
економіку в цілому та її окремі сектори; підрахунок обсягу коштів,
залучених до обігу завдяки туристичній активності; 5) узгодження статистики туризму з статистикою інших видів
економічної діяльності; 6) створення бази даних на державному та регіональних рівнях
для аналізу ринку туристичних послуг, прогнозування та
стратегічного планування розвитку національної інфраструктури
туризму, галузевих інвестицій, розвитку людських ресурсів тощо; 7) створення бази даних для маркетингових та моніторингових
досліджень у економічній та соціальній сферах державного
управління; 8) вимір у сукупних базових показниках впливу туризму на
розвиток економіки та соціальної сфери адміністративної одиниці
або регіону будь-якого масштабу; 9) оптимізація процесу прийняття управлінських рішень
державного та регіонального рівнів щодо планування обсягів та
структури виробництва товарів і послуг різних галузей економіки; 10) аналіз структури та обсягів експортно-імпортного балансу
туристичних та пов'язаних з ними послуг.
1. Загальні положення
Методика ґрунтується на принципі врахування споживчих витрат
кожного з відвідувачів країни (регіону), незалежно від мотивації
поїздки, оскільки кожен відвідувач витрачає певні грошові кошти
протягом перебування у країні (регіоні) споживаючи товари та
послуги різних галузей економіки, що позначається в цілому на
економіці та соціальній сфері країни (регіону). Туризм безпосередньо або опосередковано, через туристське
споживання, здійснює стимулюючий вплив на розвиток таких видів
економічної діяльності, як транспорт, готелі та ресторани,
роздрібна торгівля, харчова промисловість, будівництво, зв'язок,
страхування, фінансове посередництво, діяльність у сфері
відпочинку і розваг, культури та спорту тощо; стимулює пожвавлення
місцевої економіки та створення додаткових постійних та сезонних
робочих місць. Туристське споживання активно підтримує існування
та розвиток народних ремесел, національної культурної спадщини. Оцінка економічної ефективності та соціальної важливості
розвитку туризму здійснюється у відповідних сукупних базових
показниках, визначених та розрахованих спеціально, оскільки туризм
не визначений як окремий вид економічної діяльності у міжнародному
класифікаторі видів економічної діяльності та Державному
класифікаторі України ДК 009-96: Класифікатор видів економічної
діяльності ( v0441217-96 ). Вагомість туризму для національної економіки є нечітко
визначеною, оскільки в загальній кількості спожитих у певному
періоді товарів та послуг (а також окремо за кожною з галузей
економіки) неможливо виокремити ту їх частку, що припадає на
споживання туристів (туристське споживання), тобто забезпечене
лише завдяки туристичній діяльності і залежить від грошових витрат
туриста. Практично неможливо із загальної кількості продаж
виділити частку товарів або послуг, придбаних туристами
(наприклад, обсяг спожитих туристами продуктів харчування або
послуг зв'язку). Ці питання вирішуються шляхом розрахунків на підставі наявних
статистичних даних, статистичних досліджень та експертних оцінок,
виходячи з нормативів споживчих витрат туристів. Головними складовими Методики є: - визначення понять "відвідувач", "турист" і "одноденний
відвідувач" та засобів обчислення їх кількості; - визначення структури та обсягів туристського споживання; - визначення системи показників статистки туризму в Україні; - визначення алгоритму розрахунків показників статистки
туризму.
2. Визначення термінів
Всі терміни, що визначені у Методиці, обмежуються
статистичними цілями і застосовуються лише в межах цієї Методики.
2.1. Види туризму
Туризм - діяльність осіб, які здійснюють поїздки і
перебувають у місцях, що знаходяться за межами їх звичайного
середовища на термін від 24 годин до одного року, з будь-якою
метою, але без здійснення діяльності, що оплачується з джерел, які
знаходяться у місці відвідання. Звичайне середовище - місцевість у безпосередній близькості
від місць проживання, роботи чи навчання відвідувача або інших
місць, що часто або регулярно ним відвідуються. Для більшості
мешканців прикордонних територій звичайним середовищем є
прикордонні території обох суміжних держав. Значна частина таких
мешканців мають джерела життєзабезпечення саме на території
суміжної держави. Внутрішній туризм - це поїздки відвідувачів-резидентів за
межі свого звичайного середовища, але в межах своєї країни
(подорожі в межах України осіб, які постійно проживають в
Україні). Іноземний (в'їзний) туризм - це поїздки
відвідувачів-нерезидентів у регіоні, що знаходиться за межами їх
звичайного середовища (подорожі в межах України осіб, що не
проживають постійно в Україні). Зарубіжний (виїзний) туризм - це поїздки осіб-резидентів
країни (регіону), які здійснюють перебування в місцях, що
знаходяться за межами їх країни і за межами їх звичайного
середовища (подорожі осіб, що постійно проживають в Україні, за
межі митної території України). Прикордонний обмін - перетин кордону особами, які мешкають у
прикордонній території та регулярно або час від часу перетинають
кордон з метою перебування у прикордонній території сусідньої
держави (така територія для цих осіб є звичайним середовищем) на
термін, що не перевищує 24 години, без здійснення ночівлі у країні
відвідання. Перетин державного кордону України мешканцями прикордонних
територій здійснюється у місцевих пунктах пропуску за спрощеним
порядком, якщо це передбачено відповідними положеннями чинних
міждержавних угод. За рекомендаціями ВТО, ця категорія осіб не
зараховується ні до туристів, ні до одноденних відвідувачів. Туризм в межах країни - це сукупність внутрішнього та
іноземного (в'їзного) туризму. Національний туризм - це сукупність внутрішнього та
зарубіжного (виїзного) туризму. Міжнародний туризм - це сукупність іноземного (в'їзного) та
зарубіжного (виїзного) туризму. Структура туристичних потоків - це співвідношення часток
внутрішнього, іноземного (в'їзного) та зарубіжного (виїзного)
туризму за чисельністю відвідувачів.
2.2. Класифікація відвідувачів
Відвідувач - будь-яка особа, що здійснює поїздку в місце
(країну), яке знаходиться за межами її звичайного середовища, на
термін, що не перевищує один рік підряд, з метою, яка не спричиняє
діяльність, що оплачується з джерел, які знаходяться у місці
відвідання. Сезонні робітники, емігранти не вважаються
відвідувачами оскільки займаються діяльністю, оплачуваною з
джерела у місці відвідання. Відвідувачі поділяються на дві категорії: - туристи; - одноденні відвідувачі. Турист - відвідувач, перебування якого складає як мінімум
одну ночівлю у відвідуваному місці. Використовується з метою
характеристики туризму з точки зору місця чи країни (місця
відвідання), які приймають відвідувача. Одноденний відвідувач - відвідувач, перебування якого у місці
відвідання менше ніж 24 години і при цьому не включає жодної
ночівлі у відвідуваному місці. До одноденних відвідувачів
належать: - круїзні пасажири - особи, що прибувають у певну країну на
круїзних суднах і які ночують на борту судна, навіть, якщо вони
сходять на берег для екскурсій або в інших приватних справах; - екіпажі транспортних засобів, члени яких є іноземними
особами, тобто не є резидентами відвідуваної країни, і перебувають
у даній країні протягом дня; - транзитні відвідувачі, які без здійснення ночівлі у закладі
розміщення прямують територією даної країни до свого місця
призначення в іншій країні. Внутрішній турист - відвідувач-резидент, який здійснює
поїздку в межах своєї країни, але за межі свого звичайного
середовища (особа, що подорожує в межах України і постійно
проживає в Україні). Іноземний (в'їзний) турист - відвідувач-нерезидент по
відношенню до країни відвідання (особа, що подорожує в межах
України і не проживає в Україні постійно). Зарубіжний (виїзний) турист - відвідувач-резидент, який
здійснює поїздку за межі своєї країни (особа, що подорожує за межі
митної території України і постійно проживає в Україні). Транзитний відвідувач - особа, яка робить зупинку в даній
місцевості або країні під час слідування до місця призначення. У
даній Методиці транзитні відвідувачі зараховуються до числа
одноденних відвідувачів. Не зараховуються до числа туристів: прикордонні працівники,
тимчасові іммігранти, постійні іммігранти, кочівники, транзитні
пасажири, які не залишають транзитної зони, біженці,
військовослужбовці, консульські робітники, дипломати.
2.3. Мета відвідання
Мета відвідання - це мотивація поїздки. Розподіл поїздок за метою відвідання є важливим, оскільки
відповідно до мети відвідання у розрахунках Методики
застосовуються нормативні значення показників середнього рівня
споживчих витрат та тривалості відвідання для різних категорій
відвідувачів. Службова мета відвідання - є мотивацією поїздки, яка
викликана службовою необхідністю або діловим інтересом; стосується
службових відряджень, у т.ч. для участі в роботі засідань,
конференцій, конгресів, ярмарків та виставок, у професійних
спортивних заходах, виступах з лекціями і концертами, ділових
переговорах, навчальних заходах, дослідницькій діяльності, інших
заходах, що пов'язані з роботою або професією відвідувача. При
організації таких поїздок туристичні послуги часто замовляються
відвідувачем безпосередньо у їх виробника без залучення суб'єкта
туристичної діяльності - посередника. Організований туризм як мета відвідання - є мотивацією
поїздки, індивідуальної або колективної, організацією якої та
формуванням пакета послуг, що надаються відвідувачу, займається
суб'єкт туристичної діяльності. Ці поїздки, як правило, мають
пізнавальний, рекреаційно-оздоровчий або розважальний характер. Приватна мета відвідання - є мотивацією індивідуальної
поїздки, організованої та здійснюваної відвідувачем самостійно,
без залучення туристичного підприємства до організації подорожі.
Це поїздки для відвідання знайомих і родичів, участі в обрядових
заходах, паломництво, отримання послуг з лікування тощо.
2.4. Туристське споживання та туристські витрати
Туристське споживання - споживання вироблених різними
галузями економіки товарів та послуг для задоволення потреб
туристів. У грошовому вимірі це вартість сукупності товарів та
послуг, що споживаються туристами (відвідувачами) для задоволення
туристських потреб. Туристське споживання, таким чином, збігається
з концепцією "кінцевого споживання" у системі національних
рахунків. За часом та місцем здійснення туристське споживання
поділяється на: - попереднє споживання - попередні туристські витрати,
необхідні для підготовки та здійснення поїздки; - споживання протягом поїздки - витрати, що здійснюються у
відвідуваних місцях; - споживання після поїздки - витрати, що здійснюються після
повернення з поїздки і пов'язані з поїздкою. Внутрішнє туристське споживання охоплює споживання
відвідувачів-резидентів у межах економічної території даної
країни. Іноземне (в'їзне) туристське споживання охоплює споживання
відвідувачів-нерезидентів в межах економічної території даної
країни. Зарубіжне (виїзне) туристське споживання охоплює споживання
відвідувачів-резидентів за межами економічної території даної
країни. Туристське споживання у вартісному вимірі складається з
сукупності туристських витрат. Туристські витрати - споживчі витрати відвідувача, які
пов'язані із забезпеченням його потреб як туриста і здійснені ним
(або від його імені) перед, протягом та після поїздки та у місцях
відвідання. Головні туристські витрати: 1. Комплексні тури (пакет послуг). 2. Послуги розміщення (короткотермінового проживання). 3. Харчування та напої. 4. Послуги пасажирського транспорту. 5. Екскурсійне обслуговування. 6. Послуги перекладача. 7. Організаційні послуги туроператора, турагента. 8. Рекреаційні, культурні, розважальні, спортивні заходи. 9. Придбання сувенірної продукції, фототоварів, відвідання
магазинів. 10. Страхування. 11. Інші (у т.ч. фінансові послуги, оренда транспортних
засобів тощо).
2.5. Економічні вигоди туризму
Критерії економічних вигод країни (регіону) від розвитку
туристичної діяльності: - особисті доходи (заробітна плата працівників туристичної та
суміжних галузей, доходи власників); - зайнятість (робочі місця в галузі туризму та суміжних
галузях); - комерційні доходи (валові надходження, що створюються
завдяки витратам туристів, чистий прибуток підприємств туристичної
та суміжних галузей); - державні доходи (податки, збори, доходи державних
підприємств); - частка туризму у формуванні Валового внутрішнього продукту; - надходження іноземної валюти. Валові надходження від туризму - це сукупний обсяг споживання
відвідувачів країни (внутрішніх та міжнародних), зумовлений їх
витратами і виражений у грошових одиницях. Складаються з
сукупності надходжень від усіх видів туризму (іноземного
(в'їзного), зарубіжного (виїзного) та внутрішнього), а також
надходжень від одноденних відвідань. Надходження від в'їзного (іноземного) туризму - забезпечені
витратами іноземних (в'їзних) відвідувачів, здійсненими як оплата
до, під час або після подорожі за товари та послуги, що отримані в
країні відвідання (включаючи платежі національним перевізникам за
міжнародні пасажирські перевезення). Надходження від внутрішнього туризму - забезпечені витратами
внутрішніх відвідувачів, здійсненими як оплата до, під час або
після подорожі за товари та послуги, що отримані в місці
відвідання (включаючи платежі національним перевізникам за
міжміські пасажирські перевезення). Надходження від зарубіжного (виїзного) туризму - забезпечені
витратами зарубіжних (виїзних) відвідувачів, здійсненими як оплата
до, під час або після подорожі за товари та послуги, що отримані в
країні походження (включаючи платежі національним перевізникам за
міжнародні пасажирські перевезення). Надходження від міжнародного туризму - це сукупність
надходжень від іноземного (в'їзного) та зарубіжного (виїзного)
туризму. Надходження від одноденних відвідань - це сукупність
споживчих витрат одноденних відвідувачів у країні відвідання. Вклад міжнародного туризму у платіжний баланс країни - це
різниця між витратами іноземних (в'їзних) відвідувачів в даній
країні та витратами резидентів цієї країни за її кордонами.
2.6. Туристична індустрія
Туристична індустрія - сукупність різних суб'єктів
підприємницької діяльності, основна виробнича діяльність яких
пов'язана з наданням послуг, виробництвом та реалізацією товарів
для задоволення потреб туристів. Суб'єкти туристичної галузі - сукупність суб'єктів
туристичної діяльності, санаторно-курортних (оздоровчих) закладів
та готелів й інших місць для короткотермінового проживання. Суб'єкт туристичної діяльності - підприємство, установа,
організація, незалежно від форми власності, фізична
особа-підприємець, що зареєстровані у встановленому чинним
законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення
діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг. Засіб розміщення - будь-який об'єкт, що регулярно або час від
часу надає послуги з розміщення для ночівлі. Засоби розміщення поділяються на дві категорії: - колективні; - індивідуальні. Колективні засоби розміщення поділяються на: - готелі та аналогічні заклади; - спеціалізовані заклади (санаторно-курортні оздоровчі
заклади, молодіжні табори, конгрес-центри, майданчики для кемпінгу
тощо). Індивідуальні засоби розміщення туристів (квартири, вілли,
котеджі, будинки тощо) розрізняють за принципом оплати або
безоплатності послуг розміщення: - орендовані; - неорендовані. Орендовані засоби розміщення - це приватні будинки чи
квартири, або кімнати в них, які відвідувачі орендують у місці
відвідання у приватних осіб або агентів на платній основі. Неорендовані засоби розміщення - це приватні помешкання, які
надаються відвідувачу на безоплатній основі (родичами, знайомими
тощо), або власні помешкання відвідувача, що знаходяться за межами
його звичайного середовища.
2.7. Структура туристського споживання
Специфіка туристського споживання полягає в тому, що воно
містить всі категорії споживчих товарів і послуг, але в різній
мірі. Відповідно до того, якою мірою той чи інший товар або
послуга належать до туристського споживання, виділяються дві
основні групи: - специфічні туристські товари та послуги. - неспецифічні для туризму товари та послуги (такі, що не
мають прямого відношення до туризму й не представляють інтересу
для туристичної діяльності). Специфічні туристські товари та послуги відповідають таким
критеріям: - це товари та послуги, пропозиція яких скоротиться у значній
мірі за умови відсутності відвідувачів; - це товари та послуги, що складають значну частку у
структурі туристського споживання; - це товари та послуги, відсутність яких зумовить скорочення
туристського споживання. В межах групи Специфічні туристські товари та послуги
виділяються дві вужчі підгрупи: - характерні туристські товари та послуги - це товари та
послуги, що піддаються статистичному обліку та більша частина
яких зникне або рівень споживання яких значно скоротиться за умови
відсутності відвідувачів (співпадають з міжнародною класифікацією
специфічних туристських товарів і послуг); - супутні туристські товари та послуги - це залишкова
категорія, що містить товари та послуги, які в окремих країнах
визначені як специфічні для туризму, але за міжнародною
класифікацією не увійшли до цієї категорії. До характерних туристських товарів та послуг належать: 1. Послуги розміщення. 1.1. Послуги готелів та аналогічних засобів розміщення. 1.2. Послуги розміщення, що надаються безплатно (у родичів,
на дачі тощо). 2. Громадське харчування та продаж напоїв. 3. Послуги пасажирського транспорту. 3.1. Послуги залізничного транспорту. 3.2. Послуги автомобільного та іншого сухопутного транспорту. 3.3. Послуги водного транспорту. 3.4. Послуги повітряного транспорту. 3.5. Послуги допоміжної пасажирської транспортної служби. 3.6. Оренда пасажирських транспортних засобів. 3.7. Технічне обслуговування та ремонт пасажирських
транспортних засобів. 4. Послуги турагентів, туроператорів, туристських гідів. 5. Послуги у сфері культури. 5.1. Сценічне мистецтво. 5.2. Послуги музеїв та інші культурні послуги. 6. Рекреація та інші види дозвілля. 6.1. Спорт та інші види спортивного дозвілля. 6.2. Санаторно-курортні послуги. 7. Інші туристські послуги. 7.1. Фінансові та страхові послуги. 7.2. Інші види оренди. 7.3. Інші послуги туристам.
2.7.1. Перелік "Характерні туристські товари та послуги"
відповідно до Державного класифікатора продукції і послуг України
ДК 016-97 ( v0822217-97 )
2.7.1.1. Послуги розміщення
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж | | | |(1), що | | | |припадає | | | |на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.1 |Послуги готелів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.11 |Послуги готелів з ресторанами | 90% | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.11.1 |Послуги готелів з ресторанами | 90% | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.11.10 |Послуги готелів з ресторанами | 90% | | |Включає: | | | |- послуги з надання місць для | | | |короткочасного проживання та | | | |пов'язаного з цим ресторанного | | | |обслуговування, що оплачуються разом | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.11.10.000 |Послуги готелів з ресторанами | 90% | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.12 |Послуги готелів без ресторанів | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.12.1 |Послуги готелів без ресторанів | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.12.10 |Послуги готелів без ресторанів | 100% | | |Включає: | | | |- послуги з надання місць для | | | |короткочасного проживання у готелях та | | | |мотелях, які можуть мати або не мати | | | |ресторан | | | |Також включає: | | | |- послуги, що не оплачуються окремо | | | |(наприклад, сніданки чи надання у | | | |розпорядження обладнання спільного | | | |користування) | | | |Не включає: | | | |- ресторанне обслуговування (55.3); | | | |- оренду залів (70.20.12) та будь-які | | | |послуги, що оплачуються окремо | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.12.10.000 |Послуги готелів без ресторанів | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.2 |Послуги кемпінгів та місць | 100% | | |короткотермінового проживання | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.21 |Послуги молодіжних турбаз та гірських | 100% | | |притулків | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.21.1 |Послуги молодіжних турбаз та гірських | 100% | | |притулків | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.21.10 |Послуги молодіжних турбаз та гірських | 100% | | |притулків | | | |Включає: | | | |- надання місця розташування чи | | | |тимчасового перебування та відповідні | | | |послуги (санітарно-технічне | | | |обладнання, обладнання для відпочинку | | | |та розваг тощо), що не оплачуються | | | |окремо. | | | |Також включає: | | | |- надання у розпорядження обладнання | | | |спільного користування (кухонь, | | | |санітарно-технічного обладнання, | | | |обладнання для відпочинку та розваг | | | |тощо), що не оплачується окремо | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.21.10.000 |Послуги молодіжних турбаз та гірських | 100% | | |притулків | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.22 |Послуги кемпінгів, включно з послугами | 100% | | |майданчиків для автофургонів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.22.1 |Послуги кемпінгів, включно з послугами | 100% | | |майданчиків для автофургонів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.22.10 |Послуги кемпінгів, включно з послугами | 100% | | |майданчиків для автофургонів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.22.10.000 |Послуги кемпінгів, включно з послугами | 100% | | |майданчиків для автофургонів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23 |Послуги місць короткотермінового | 100% | | |проживання інших | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.1 |Послуги місць короткотермінового | 100% | | |проживання інших | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.11 |Послуги дитячих та студентських літніх | 100% | | |таборів | | | |Включає: | | | |- послуги з надання проживання | | | |та відповідні послуги, пов'язані | | | |з ресторанним обслуговуванням, | | | |відпочинком, розвагами, перевезеннями | | | |тощо, що не оплачуються окремо, | | | |призначені для молоді | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.11.000 |Послуги дитячих та студентських літніх | 100% | | |таборів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.12 |Послуги центрів та будинків відпочинку | 100% | | |Включає: | | | |- послуги дачно-курортних закладів, | | | |призначених для дорослих або сімей | | | |(проживання та відповідні послуги | | | |оздоровлювального або лікувального | | | |характеру, що не оплачуються окремо) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.12.100 |Послуги центрів та будинків відпочинку | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.12.200 |Послуги курортних закладів | 100% | | |оздоровлювального характеру | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.13 |Здавання під найом умебльованих | 100% | | |приміщень на короткий термін | | | |Включає: | | | |- притулок недовготривалий | | | |в умебльованих приміщеннях (нічліжні | | | |будинки, квартири чи будинки для | | | |відпочинку тощо). | | | |Також включає: | | | |- проживання в каютах на борту суден; | | | |- послуги, пов'язані з проживанням, | | | |що не оплачуються окремо. | | | |Не включає: | | | |- послуги з довгострокового проживання | | | |в умебльованих приміщеннях (70.20.11) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.13.000 |Здавання під найом умебльованих | 100% | | |приміщень на короткий термін | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.14 |Послуги з надання спальних місць у | 100% | | |спальних вагонах та інших транспортних | | | |засобах | | | |Також включає: | | | |- послуги аналогічні, що оплачуються | | | |окремо, в автобусах, на поромах тощо | | |-------------+---------------------------------------+----------| |55.23.14.000 |Послуги з надання спальних місць у | 100% | | |спальних вагонах та інших транспортних | | | |засобах | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (1) - Визначено експертною оцінкою на підставі рекомендацій
ВТО.
2.7.1.2. Громадське харчування та продаж напоїв
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг | Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |--------------+--------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.3 |Послуги громадського харчування |У | | | |залежності| | | |від | | | |регіону: є| | | |більшим у | | | |курортних | | | |місцевос- | | | |тях | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.30 |Послуги громадського харчування | 20-60% | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.30.1 |Послуги громадського харчування | 20-60% | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.30.11 |Послуги з забезпечення харчуванням | 20-60% | | |з повним ресторанним обслуговуванням | | | |Включає: | | | |- послуги комплексні, пов'язані | | | |з ресторанним обслуговуванням, яке | | | |забезпечує індивідуальне | | | |обслуговування за столом. | | | |Також включає: | | | |- відповідні послуги, що не | | | |оплачуються окремо (наприклад, | | | |вистави); | | | |- послуги, пов'язані з ресторанним | | | |обслуговуванням у готелях | | | |з ресторанами, якщо вони оплачуються | | | |окремо | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.30.11.000 |Послуги з забезпечення харчуванням з | 20-60% | | |повним ресторанним обслуговуванням | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.30.12 |Послуги з забезпечення харчуванням у | 100% | | |залізничних вагонах-ресторанах | | | |Також включає: | | | |- послуги аналогічні на суднах, якщо | | | |вони оплачуються окремо | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.30.12.000 |Послуги з забезпечення харчуванням у | 100% | | |залізничних вагонах-ресторанах | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.30.13 |Послуги з забезпечення харчуванням у | 20-60% | | |закладах самообслуговування | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.30.13.000 |Послуги з забезпечення харчуванням у | 20-60% | | |закладах самообслуговування | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.30.14 |Послуги з забезпечення харчуванням | 20-60% | | |інші | | | |Включає: | | | |- продаж з лотків харчових продуктів | | | |та напоїв для споживання на місці або | | | |виносу з собою в одноразових | | | |упакуваннях. | | | |Також включає: | | | |- продаж морозива для споживання | | | |на місці. | | | |Не включає: | | | |- продаж харчових продуктів та напоїв | | | |торговельними автоматами (52.2) | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.4 |Послуги з забезпечення напоями | 20-60% | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.40 |Послуги з забезпечення напоями | 20-60% | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.40.1 |Послуги з забезпечення напоями | 20-60% | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.40.10 |Послуги з забезпечення напоями | 20-60% | | |Також включає: | | | |- продаж борошняних кондитерських | | | |виробів у чайних салонах. | | | |Не включає: | | | |- продаж морозива для споживання | | | |на місці (55.30.14); | | | |- надання розважальних послуг (бали, | | | |вистави тощо), які можуть | | | |супроводжуватися споживанням | | | |харчових продуктів (94) | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.40.10.100 |Послуги з продажу напоїв без | 20-60% | | |розважальної програми | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.40.10.200 |Послуги з продажу напоїв з | 20-60% | | |розважальною програмою | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.5 |Послуги їдалень; послуги з постачання | | | |готової їжі | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.51.10.400 |Послуги загальнодоступних їдалень | 20-60% | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.52 |Послуги з постачання готової їжі | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.52.12 |Послуги з постачання готової їжі | 100% | | |транспортним підприємствам. | | | |Включає: | | | |- приготування обідів для компаній з | | | |повітряних перевезень чи аналогічних | | | |компаній | | |--------------+--------------------------------------+----------| |55.52.12.000 |Послуги з постачання готової їжі | 100% | | |транспортним підприємствам | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.3. Послуги пасажирського транспорту 2.7.1.3.1. Послуги залізничного транспорту
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| |60.10.1 |Послуги залізниці з міжміського | до 80% | | |перевезення пасажирів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.10.11 |Міжміські пасажирські перевезення | 60-80% | | |Не включає: | | | |- послуги, пов'язані з короткочасним | | | |проживанням у спальних вагонах чи | | | |наданням спальних місць на суднах чи | | | |в поїздах (55.23.14), послуги вагонів- | | | |ресторанів (55.30.12) і послуги | | | |з швидкого ресторанного обслуговування | | | |в поїздах (55.30.14) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.10.11.100 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |поїздами пасажирськими | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.10.11.200 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |поїздами швидкісними | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.10.11.300 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |поїздами швидкими | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.10.11.400 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |поїздами фірмовими | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.3.2. Послуги автомобільного та іншого сухопутного
транспорту
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг | Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| |60.21.3 |Міжміські перевезення пасажирські, крім| до 80% | | |залізничних | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.21.31 |Міжміські перевезення пасажирів за | до 80% | | |розкладом регулярним транспортом | | | |Примітка. Регулярний транспорт | | | |проходить визначеним маршрутом, | | | |дотримується попередньо | | | |встановленого графіка, дозволяє | | | |робити посадку чи висадку | | | |пасажирів на визначених зупинках | | | |і є доступним для всіх | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.21.31.000 |Міжміські перевезення пасажирів за | 60-80% | | |розкладом регулярним транспортом | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.21.32 |Міжміські перевезення пасажирів за | 60-80% | | |спеціальним розкладом | | | |Включає: | | | |- збирання і розвезення школярів, | | | |перевезення службового персоналу тощо, | | | |міжміські. | | | |Примітка. Цей транспорт обслуговує, | | | |як правило, окрему категорію | | | |користувачів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.21.32.000 |Міжміські перевезення пасажирів за | 80% | | |спеціальним розкладом | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.21.4 |Перевезення пасажирів сухопутним | 80% | | |транспортом інші за розкладом | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.21.41.000 |Перевезення пасажирів фунікулерами, | до 20% | | |повітряними канатними дорогами | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.23.12.000 |Послуги екскурсійних автобусів | 100% | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.3.3. Послуги водного транспорту
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг | Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------+---------------------------------------+----------| |61 |Послуги водного транспорту | до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.10.11.000 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |поромами | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.10.12 |Послуги з перевезення пасажирів інші | 100% | | |Включає: | | | |- морські круїзи (перевезення, | | | |проживання, харчування та суміжні | | | |послуги, що не оплачуються окремо); | | | |- перевезення пасажирів з порту до | | | |порту, включно з супутними вантажами. | | | |Також включає: | | | |- перевезення пасажирів уздовж берега | | | |і морські екскурсії | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.20.1 |Послуги пасажирського річкового | 60-80% | | |транспорту | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.20.11 |Послуги з перевезення пасажирів | | | |поромами | | | |Також включає: | | | |- транспортування автомобілів | | | |та супутніх вантажів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.20.11.000 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |поромами | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.20.12 |Послуги з перевезення пасажирів інші | 60-80% | | |Включає: | | | |- послуги вантажних і пасажирських | | | |річкових суден; | | | |- круїзи та екскурсії річками, | | | |озерами і каналами. | | | |Не включає: | | | |- послуги культурно-розважальні | | | |(прогулянки на човнах) (92.72.12) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.20.12.100 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |рейсовими суднами за розкладом, у тому | | | |числі швидкісними суднами | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.20.12.200 |Послуги з перевезення круїзні | 100% | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.3.4. Послуги повітряного транспорту
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП |Назва виду продукції, послуг | Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| |62.10.1 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |авіаційним транспортом за розкладом | | |-------------+---------------------------------------+----------| |62.10.10 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |авіаційним транспортом за розкладом | | | |Не включає: | | | |- перевезення пасажирів чартерними | | | |рейсами, у тому числі регулярними | | | |(62.20.10) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |62.10.10.000 |Послуги з перевезення пасажирів | 60-80% | | |авіаційним транспортом за розкладом | | |-------------+---------------------------------------+----------| |62.20.1 |Послуги з перевезення пасажирів | до 90% | | |авіаційним транспортом, які не | | | |підпорядковуються розкладу | | |-------------+---------------------------------------+----------| |62.20.10 |Послуги з перевезення пасажирів | до 90% | | |авіаційним транспортом, які не | | | |підпорядковуються розкладу | | | |Включає: | | | |- авіаційні перевезення пасажирів | | | |чартерними рейсами, регулярними | | | |або нерегулярними. | | | |Також включає: | | | |- послуги літаків-таксі, | | | |повітряні екскурсії. | | | |Не включає: | | | |- послуги розважальних | | | |атракціонів (прогулянки на | | | |монгольф'єрах) (92.72.12) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |62.20.10.000 |Послуги з перевезення пасажирів | до 90% | | |авіаційним транспортом, які не | | | |підпорядковуються розкладу | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.3.5. Послуги допоміжної пасажирської транспортної
служби
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг | Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає ту- | | | |ристське | | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.10 |Послуги транспортної інфраструктури | 60-80% | | |для залізничного транспорту | | | |Включає: | | | |- послуги квиткових кас, пунктів | | | |бронювання місць, довідкових бюро, | | | |залів чекання і камер зберігання на | | | |пасажирських залізничних вокзалах. | | | |Також включає: | | | |- оплату витрат на супроводження | | | |перевезень автомобілів. | | | |Не включає: | | | |- послуги з управління багажем | | | |чи підіймально-транспортні | | | |операції з ним (63.11.1) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.10.100 |Послуги з продажу квитків | 60-80% | | |і резервування місць в поїзді | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.10.200 |Послуги з надання зорової інформації | 60-80% | | |щодо розкладу руху поїздів, тарифів, | | | |правил перевезень, порядку оформлення | | | |багажу | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.10.300 |Послуги з надання інформації | 60-80% | | |довідковими бюро | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.10.400 |Послуги з надання звукової та зорової | 60-80% | | |інформації про час і місце відправлення| | | |поїздів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.10.500 |Послуги з приймання здаваних квитків і | 60-80% | | |повернення платежів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.10.600 |Послуги залів чекання, кімнат матері та| 60-80% | | |дитини | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.10.700 |Послуги камер зберігання | 60-80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.2 |Послуги транспортної інфраструктури для| 60-80% | | |автодорожнього транспорту | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21 |Послуги автобусних станцій | до 60% | | |Включає: | | | |- послуги квиткових кас, пунктів | | | |бронювання місць, довідкових бюро, | | | |залів чекання і камер зберігання на | | | |пасажирських автовокзалах. | | | |Також включає: | | | |- послуги автобусних зупинок; | | | |- послуги незалежних служб виклику | | | |чи замовлення (таксі, розсильних тощо) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21.100 |Послуги з продажу квитків | до 60% | | |і резервування місць в автобусі | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21.200 |Послуги з надання зорової інформації | до 60% | | |щодо розкладу руху автобусів, тарифів, | | | |правил перевезень, порядку оформлення | | | |багажу | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21.300 |Послуги з надання інформації | до 60% | | |довідковими бюро | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21.400 |Послуги з надання звукової та зорової | до 60% | | |інформації про час і місце відправлення| | | |автобусів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21.500 |Послуги з приймання здаваних квитків | до 60% | | |і повернення платежів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21.600 |Послуги залів чекання, кімнат матері | до 60% | | |і дитини | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21.700 |Послуги камер зберігання | до 60% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21.800 |Послуги автобусних зупинок | до 60% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.21.900 |Послуги автобусних станцій інші | до 60% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.22.000 |Послуги з експлуатації автомагістралей | до 60% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.23.000 |Послуги з експлуатації мостів і тунелів| до 60% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.24 |Послуги автомобільних стоянок | до 20% | | |Також включає: | | | |- право паркування на державних | | | |дорогах; | | | |- послуги штрафних стоянок для | | | |автомобілів; | | | |- послуги стоянок для тимчасового | | | |паркування мотоциклів і велосипедів. | | | |Не включає: | | | |- оренду гаражних боксів чи місць | | | |паркування транспортних засобів | | | |на місяць чи на рік (70.20.12) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.21.24.000 |Послуги автомобільних стоянок | до 20% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.22.11.000 |Послуги з експлуатації портів і водних | | | |шляхів (крім оброблення вантажів) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.23.11 |Послуги з експлуатації аеропортів | до 80% | | |(крім оброблення вантажів) | | | |Включає: | | | |- послуги квиткових кас, пунктів | | | |бронювання місць, довідкових бюро, | | | |залів чекання, послуги з реєстрування | | | |і приймання багажу в аеропортах. | | | |Також включає: | | | |- послуги з доставляння пасажирів | | | |до літаків, послуги служб контролю | | | |безпеки та інші наземні послуги | | | |аеродромних служб. | | | |Не включає: | | | |- послуги, пов'язані | | | |з транспортуванням вантажу | | | |(підіймально-транспортні операції) | | | |(63.11.1) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.23.11.100 |Послуги з продажу квитків | до 80% | | |і резервування місць на повітряних | | | |суднах | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.23.11.200 |Послуги з надання зорової інформації | до 80% | | |щодо розкладу руху повітряних суден, | | | |тарифів, правил перевезень, порядку | | | |оформлення багажу, метеоумов | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.23.11.300 |Послуги з надання інформації | до 80% | | |довідковими бюро | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.23.11.400 |Послуги з надання звукової та зорової | до 80% | | |інформації про час і місце відправлення| | | |повітряних суден | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.23.11.500 |Послуги з приймання здаваних квитків | до 80% | | |і повернення платежів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.23.11.600 |Послуги залів чекання, кімнат матері | до 80% | | |і дитини | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.23.11.700 |Послуги з реєстрації | до 80% | | |і оформлення багажу | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.23.11.800 |Послуги з доставляння пасажирів | до 80% | | |до (від) повітряних суден | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.3.6. Оренда пасажирських транспортних засобів
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.22 |Послуги таксі та послуги з оренди | до 60% | | |пасажирських автомобілів з водієм | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.22.1 |Послуги таксі та послуги з оренди | до 60% | | |пасажирських автомобілів з водієм | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.22.12 |Послуги з оренди пасажирських | до 60% | | |автомобілів з водієм | | | |Включає: | | | |- послуги з оренди звичайних | | | |і розкішних автомобілів, найманих | | | |з водієм. | | | |Не включає: | | | |- послуги автомобілів швидкої | | | |допомоги (85.14.14), вантажних | | | |таксі (64.12.12) і літаків-таксі | | | |(62.20.10) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.22.12.000 |Послуги з оренди пасажирських | до 60% | | |автомобілів з водієм | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.23.11 |Послуги з оренди автобусів | 100% | | |і туристичних автобусів з водієм | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.23.11.000 |Послуги з оренди автобусів | 100% | | |і туристичних автобусів з водієм | | |-------------+---------------------------------------+----------| |60.23.12 |Послуги екскурсійних автобусів | 100% | | |Включає: | | | |- екскурсії та круїзи туристичні | | | |автобусами, включно з міськими | | | |екскурсійними турами. | | | |Також включає: | | | |- послуги суміжні, що не враховуються | | | |окремо (гіди, ресторанне | | | |обслуговування тощо) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.10.31 |Послуги з оренди морських суден | до 40% | | |з екіпажем | | | |Не включає: | | | |- оренду прогулянкових суден | | | |(71.40.14) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.10.31.000 |Послуги з оренди морських суден з | до 40% | | |екіпажем | | |-------------+---------------------------------------+----------| |61.20.31.000 |Послуги з оренди річкових суден з | до 60% | | |екіпажем | | |-------------+---------------------------------------+----------| |62.20.3 |Послуги з оренди авіаційного | до 60% | | |транспорту з екіпажем | | |-------------+---------------------------------------+----------| |62.20.30 |Послуги з оренди авіаційного | до 60% | | |транспорту з екіпажем | | | |Також включає: | | | |- фрахтування літаків чи вертольотів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |62.20.30.000 |Послуги з оренди авіаційного | до 60% | | |транспорту з екіпажем | | |-------------+---------------------------------------+----------| |71.21.14 |Послуги із здавання під найом | до 60% | | |(в оренду) мотоциклів, фургонів, | | | |екскурсійних автобусів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |71.21.14.000 |Послуги із здавання під найом | до 60% | | |(в оренду) мотоциклів, фургонів, | | | |екскурсійних автобусів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |71.21.15 |Послуги із здавання під найом | до 60% | | |(в оренду) інших сухопутних | | | |транспортних засобів без операторів | | | |Включає: | | | |- здавання під найом (в оренду) | | | |туристичних автобусів і міських | | | |автобусів без водія. | | | |Не включає: | | | |- здавання під найом (в оренду) | | | |велосипедів, лиж, снігоходів | | | |(71.40.14) | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.3.7. Технічне обслуговування та ремонт пасажирських
транспортних засобів
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------+---------------------------------------+----------| |34.20.22 |Причепи і напівпричепи житлові | до 60% | | |Включає: | | | |- причепи та напівпричепи типу "дач", | | | |обладнані для проживання чи туризму, | | | |складані або фургонного типу. | | | |Також включає: | | | |- послуги з монтажу і технічного | | | |обслуговування фургонів | | | |та автофургонів житлових. | | | |Не включає: | | | |- автофургони житлові | | | |(34.10.22, 34.10.23) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |35.12.9 |Послуги з технічного обслуговування | до 60% | | |і ремонту прогулянкових суден | | |-------------+---------------------------------------+----------| |35.12.90 |Послуги з технічного обслуговування | до 60% | | |і ремонту прогулянкових суден | | | |Також включає: | | | |- послуги, пов'язані з внутрішнім | | | |облаштуванням прогулянкових суден; | | | |- технічне обслуговування і ремонт | | | |двигунів прогулянкових суден | | |-------------+---------------------------------------+----------| |35.12.90.000 |Послуги з технічного обслуговування | до 60% | | |і ремонту прогулянкових суден | | |-------------+---------------------------------------+----------| |35.30.91.000 |Послуги з технічного обслуговування | до 60% | | |і ремонту повітряних літальних | | | |апаратів та авіаційних двигунів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |50.20.1 |Послуги з технічного обслуговування | до 60% | | |і ремонту пасажирських автомобілів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |52.74.12 |Послуги з ремонту велосипедів | до 60% | |-------------+---------------------------------------+----------| |52.74.12.101 |Послуги з ремонту велосипедів | до 60% | |-------------+---------------------------------------+----------| |52.74.12.103 |Послуги з ремонту водних велосипедів | до 60% | |-------------+---------------------------------------+----------| |50.20.31 |Миття автомобілів та аналогічні послуги| до 40% | |-------------+---------------------------------------+----------| |50.20.31.100 |Миття автомобілів | до 40% | |-------------+---------------------------------------+----------| |50.20.31.200 |Полірування кузовів автомобілів | до 40% | |-------------+---------------------------------------+----------| |50.20.31.300 |Захист кузовів автомобілів | до 40% | | |антикорозійним покриттям | | |-------------+---------------------------------------+----------| |50.20.32 |Аварійна дорожня служба | до 60% | |-------------+---------------------------------------+----------| |50.20.32.000 |Аварійна дорожня служба | до 60% | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.4. Послуги турагентств, туроператорів, туристських
гідів
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.3 |Послуги туристичних агентств і | 100% | | |туроператорів; | | | |послуги екскурсоводів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30 |Послуги туристичних агентств і | 100% | | |туроператорів; | | | |послуги екскурсоводів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.1 |Послуги туристичних агентств і | 100% | | |туроператорів; послуги екскурсоводів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11 |Послуги з організації подорожей | 100% | | |Включає: | | | |- розроблення подорожей, що передбачає | | | |надання комплексних послуг з | | | |перевезення, забезпечення проживання | | | |в готелях, надання спортивних та | | | |культурно-розважальних заходів тощо, | | | |призначених для безпосереднього продажу| | | |чи для перепродажу іншими агентствами | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.100 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |туристичними маршрутами з використанням| | | |транспортних засобів, крім велосипедів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.110 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |транспортними туристичними маршрутами | | | |з різною побудовою траси, крім | | | |радіальної, з розміщенням у | | | |транспортних засобах залізничних | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.120 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |транспортними туристичними маршрутами | | | |з різною побудовою траси, крім | | | |радіальної, з розміщенням у | | | |транспортних засобах на річкових | | | |суднах | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.130 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |транспортними туристичними маршрутами | | | |з різною побудовою траси, крім | | | |радіальної, з розміщенням у | | | |транспортних засобах на морських | | | |суднах | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.140 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |транспортними туристичними маршрутами | | | |з переїздом на автобусах | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.150 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |транспортними туристичними маршрутами | | | |з переїздом на літаках | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.160 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |транспортними туристичними маршрутами | | | |з переїздом на власному автомобілі | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.200 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |маршрутами з різною категорією | | | |складності і різною побудовою траси | | | |з активним способом пересування | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.210 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |маршрутами з різною категорією | | | |складності і різною побудовою траси з | | | |активним способом пересування | | | |пішохідним | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.220 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |маршрутами з різною категорією | | | |складності і різною побудовою траси | | | |з активним способом пересування | | | |гірсько-пішохідним | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.230 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |маршрутами з різною категорією | | | |складності і різною побудовою траси з | | | |активним способом пересування | | | |велосипедним | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.240 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |маршрутами з різною категорією | | | |складності і різною побудовою траси з | | | |активним способом пересування водним | | | |(з використанням гребних, парусних | | | |і моторних маломірних плавзасобів) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.250 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |маршрутами з різною категорією | | | |складності і різною побудовою траси з | | | |активним способом пересування лижним | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.260 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |маршрутами з різною категорією | | | |складності і різною побудовою траси | | | |з активним способом пересування | | | |з використанням верхових, в'ючних | | | |і запряжних тварин | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.270 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |маршрутами з різною категорією | | | |складності і різною побудовою траси з | | | |активним способом пересування санним | | | |(з використанням технічних засобів) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.300 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |туристськими маршрутами різної | | | |категорії складності | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.310 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |туристськими маршрутами різної | | | |категорії складності гірськолижними | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.320 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |туристськими маршрутами різної | | | |категорії складності для молодят | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.330 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |туристськими маршрутами різної | | | |категорії складності для сімейних | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.340 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |туристськими маршрутами різної | | | |категорії складності для батьків | | | |з дітьми | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.350 |Туристський відпочинок і подорожі | 100% | | |туристськими маршрутами різної | | | |категорії складності з відпочинком | | | |у сільській місцевості | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.400 |Туристські походи вихідного дня | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.410 |Туристські походи вихідного дня піші | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.420 |Туристські походи вихідного дня гірські| 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.430 |Туристські походи вихідного дня | 100% | | |велосипедні | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.440 |Туристські походи вихідного дня водні | 100% | | |(з використанням гребних, парусних, | | | |моторних маломірних плавзасобів) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.450 |Туристські походи вихідного дня лижні | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.460 |Туристські походи вихідного дня з | 100% | | |використанням верхових, в'ючних і | | | |запряжних тварин | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.470 |Туристські походи вихідного дня санні | 100% | | |(з використанням технічних засобів) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.480 |Туристські походи вихідного дня - | 100% | | |автомотопоходи | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.500 |Організація спелеотуризму | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.600 |Організація екотуризму | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.11.700 |Послуги з організації туристських | 100% | | |подорожей інші | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12 |Посередництво у продажу квитків для | 100% | | |подорожування, розміщенні на | | | |проживання та реалізації путівок | | | |Включає: | | | |- продаж квитків на проїзд, екскурсії, | | | |міські тури, спектаклі та інші | | | |видовищні заходи; | | | |- продаж чи бронювання готельних | | | |послуг або путівок для відпусток; | | | |- перепродаж організованих подорожей | | | |та інших послуг за каталогом. | | | |Не включає: | | | |- організацію ярмарок чи конгресів | | | |(74.84.15) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.100 |Реалізація туристичних та екскурсійних | 100% | | |послуг | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.110 |Бронювання квитків на всі види | 100% | | |транспорту | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.120 |Послуги з продажу путівок на туристські| 100% | | |маршрути і квитків на екскурсії | | | |територією України | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.130 |Послуги з продажу путівок громадянам | 100% | | |на туристські маршрути зарубіжними | | | |країнами | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.140 |Оформлення виїзних документів на | 100% | | |туристські маршрути зарубіжними | | | |країнами | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.200 |Забезпечення проживання туристів | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.210 |Забезпечення проживання туристів у | 100% | | |туристичних підприємствах (готелях, | | | |турбазах, пансіонатах, мотелях, | | | |кемпінгах, наметових містечках, | | | |туристських притулках) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.220 |Забезпечення проживання туристів в | 100% | | |орендованих комунальних та відомчих | | | |готелях | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.230 |Забезпечення проживання туристів в | 100% | | |орендованих засобах розміщення, | | | |пристосованих для приймання туристів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.240 |Забезпечення проживання туристів у | 100% | | |приватному секторі в міських квартирах | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.12.250 |Забезпечення проживання туристів у | 100% | | |приватному секторі в будинках сільських| | | |жителів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.13 |Послуги туристські інформаційні | 100% | | |Включає: | | | |- послуги туристичних агентств чи | | | |об'єднань з інформаційного | | | |обслуговування туристів і аналогічних | | | |організацій на обласному, | | | |регіональному чи національному рівні | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.13.100 |Надання інформаційних і рекламних | 100% | | |матеріалів про туристські маршрути | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.13.200 |Видавання довідок і надання | 100% | | |консультацій громадянам з питань | | | |організації туризму, забезпечення | | | |безпеки на туристських маршрутах | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.13.300 |Виготовлення туристських схем, описів | 100% | | |маршрутів, складних природних перешкод | | | |і об'єктів (печер, річкових порогів, | | | |течій та інших) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.13.400 |Послуги інформаційні туристичні інші | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14 |Послуги екскурсоводів | 100% | | |Включає: | | | |- послуги провідників груп, незалежних | | | |чи надаваних агентствами, з метою | | | |допомоги туристам, якщо вони | | | |оплачуються окремо. | | | |Не включає: | | | |- послуги усних перекладачів | | | |(74.83.14), провідників-альпіністів, | | | |провідників-мисливців та інших | | | |спортивних провідників (92.62.13) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.100 |Екскурсії оглядові | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.200 |Екскурсії тематичні | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.300 |Екскурсії музейні | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.400 |Екскурсії пішохідні | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.500 |Екскурсії міські | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.600 |Екскурсії заміські | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.700 |Екскурсії на маршрутах вихідного дня | 100% | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.800 |Екскурсії з використанням транспортних | 100% | | |засобів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.810 |Екскурсії з використанням транспортних | 100% | | |засобів теплоходів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.820 |Екскурсії з використанням транспортних | 100% | | |засобів авіаційних (на літаках, | | | |гелікоптерах) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.830 |Екскурсії з використанням транспортних | 100% | | |засобів автобусних | | |-------------+---------------------------------------+----------| |63.30.14.840 |Екскурсії з використанням транспортних | 100% | | |засобів інших (метро, трамваїв, | | | |тролейбусів, легкових автомобілів, | | | |"ретро"-транспорту) | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.5. Послуги в сфері культури 2.7.1.5.1. Сценічне мистецтво
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |--------------+--------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31 |Послуги із створення та демонстрування|У | | |творів образотворчого мистецтва, |залежності| | |літературних, театральних, музичних |від | | |та естрадних творів |регіону | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.2 |Послуги із створення та демонстрування| до 80% | | |літературних, театральних, музичних | | | |та естрадних творів | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21 |Послуги театральних продюсерів, | до 80% | | |оркестрів, співаків, | | | |вокально-інструментальних ансамблів | | | |та груп музикантів і співаків | | | |Включає: | | | |- створення та привселюдне виконання | | | |вистав, театральних постановок, | | | |концертів, оперних та балетних | | | |спектаклів, інших подібних постановок | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.100 |Послуги концертних організацій і | до 80% | | |колективів філармоній | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.101 |Показ концертів симфонічних | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.102 |Показ концертів хорових колективів | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.103 |Показ концертів камерних | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.104 |Показ концертів філармонійних | до 80% | | |колективів | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.105 |Показ концертів естрадних виконавців, | до 80% | | |солістів оркестрів | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.106 |Показ концертів виконавців розмовного | до 80% | | |жанру | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.107 |Показ концертів естрадних колективів | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.108 |Показ концертів танцювально-музичних | до 80% | | |колективів | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.109 |Показ концертів | до 80% | | |вокально-інструментальних ансамблів | | | |та рок-груп | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.200 |Послуги з організації | до 80% | | |театрально-видовищних заходів | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.201 |Показ вистав опери та балету | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.202 |Показ вистав музичної комедії, | до 80% | | |оперети, театру пісні | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.203 |Показ вистав драми | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.204 |Показ вистав музично-драматичних | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.205 |Показ вистав лялькових театрів, | до 80% | | |театрів маріонеток, театрів тіней | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.206 |Показ вистав театрів одного актора, | до 80% | | |театрів поезії, театрів пісні | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.207 |Показ вистав театрів юного глядача, | до 80% | | |театрів для дітей | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.21.208 |Показ вистав театрів звірів | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.22 |Послуги, які надаються художниками, | до 80% | | |скульпторами, літераторами, | | | |композиторами, акторами та | | | |іншими незалежними артистами | | | |Включає: | | | |- послуги художників, скульпторів, | | | |літераторів, композиторів, театральних| | | |та естрадних акторів, виконавців | | | |інших жанрів тощо. | | | |Також включає: | | | |- реставрацію художніх виробів (крім | | | |будівель та споруд, меблів, вітражів | | | |і музичних інструментів) | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.22.100 |Послуги акторів, режисерів, | до 80% | | |музикантів-виконавців, літераторів, | | | |майстрів художнього слова | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.31.22.200 |Послуги скульпторів, художників, | до 80% | | |карикатуристів, оформлювачів, | | | |театральних художників та декораторів | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.33.1 |Послуги з організації ярмарків та | до 80% | | |відпочинку в парках | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.33.10 |Послуги з організації ярмарків та | до 80% | | |відпочинку в парках | | | |Включає: | | | |- послуги манежів і ярмарків | | | |- послуги паркових атракціонів | | | |Також включає: | | | |- послуги розважальних залізниць | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.33.10.000 |Послуги з організації ярмарків та | до 80% | | |відпочинку в парках | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34 |Послуги з організації видовищних | до 80% | | |заходів інших | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.1 |Послуги з організації видовищних | до 80% | | |заходів інших | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.11 |Послуги цирку | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.11.100 |Послуги циркових установ та зоопарків | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.11.101 |Показ циркових вистав | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.11.102 |Показ вистав цирку та балету на льоду | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.11.103 |Показ циркових номерів на сцені | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.11.200 |Послуги циркових атракціонів | до 80% | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.12 |Послуги танцювальних залів, дискотек | до 80% | | |і шкіл танців | | | |Також включає: | | | |- навчання бальним танцям | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.12.000 |Послуги танцювальних залів, дискотек | до 80% | | |і шкіл танців | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.13 |Послуги з організації розваг | до 80% | | |інші, н.в.і.у. | | | |Включає: | | | |- кориди, родео тощо; | | | |- світломузичні вистави; | | | |- лялькові вистави | | |--------------+--------------------------------------+----------| |92.34.13.000 |Послуги з організації розваг інші, | до 80% | | |н.в.і.у. | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.5.2. Послуги музеїв та інші культурні послуги
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.1 |Послуги музеїв та послуги із збереження| до 80% | | |історичних місць і будівель | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11 |Послуги музеїв | до 80% | | |Включає: | | | |- показ колекцій художніх, | | | |науково-технічних чи історичних | | | |музеїв; | | | |- тимчасові виставки, | | | |що організовуються музеями. | | | |Також включає: | | | |- управління колекціями та | | | |консервацію колекцій | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.100 |Послуги з організації виставок творів | до 80% | | |образотворчого мистецтва | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.101 |Демонстрація експозицій виставок з | до 80% | | |приватних зібрань колекціонерів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.102 |Виставки книг та творів образотворчого | до 80% | | |мистецтва за тематикою | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.103 |Виставки картин художників, художні | до 80% | | |салони | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.104 |Виставки творів і виробів самодіяльних | до 80% | | |художників | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.105 |Виставки творів і виробів майстрів | до 80% | | |декоративно-прикладного мистецтва | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.106 |Виставки творів і виробів членів | до 80% | | |самодіяльних клубів та студій | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.107 |Фотовиставки | до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.108 |Виставки філателістів, філокартистів, | до 80% | | |нумізматів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.200 |Показ колекцій науково-технічних чи | до 80% | | |історичних музеїв | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.11.300 |Послуги музеїв інші | до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.52.12 |Послуги із збереження історичних | до 80% | | |місць і будівель | | | |Включає: | | | |- відвідування національних визначних | | | |місць, пам'ятників і палаців. | | | |Також включає: | | | |- консервацію та догляд за | | | |національними визначними місцями, | | | |пам'ятниками і палацами | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.53.1 |Послуги ботанічних садів, зоопарків та | до 80% | | |природних заповідників | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.53.11 |Послуги ботанічних садів і зоопарків | до 80% | | |Включає: | | | |- відвідування ботанічних садів | | | |і зоопарків | | | |Також включає: | | | |- збереження ботанічних садів | | | |і зоопарків та догляд за ними | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.53.11.000 |Послуги ботанічних садів і зоопарків | до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.53.12 |Послуги природних заповідників | до 80% | | |Включає: | | | |- збереження природних угідь, | | | |заповідників і природних парків | | | |та догляд за ними. | | | |Також включає: | | | |- нагляд за заповідниками | | | |та природними парками; | | | |- охорону фауни, флори та екосистем | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.53.12.000 |Послуги природних заповідників | до 80% | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.6. Рекреація та інші види дозвілля 2.7.1.6.1. Спорт та інші види спортивного дозвілля
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| |92 |Послуги з організації відпочинку, | до 80% | | |культурних та спортивних заходів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.6 |Послуги у сфері спорту |У | | | |залежності| | | |від | | | |специфіки | | | |регіону | | | | до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10 |Послуги з експлуатації спортивних | до 80% | | |споруд | | | |Не включає: | | | |- послуги центрів культуризму, | | | |бодібілдингу, аеробіки тощо | | | |(93.04.11); | | | |- послуги іподромів (92.72.12) | | | |і манежів для виїжджування | | | |коней (92.62.13) | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.100 |Надання спортивних об'єктів | до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.101 |Надання спортивних об'єктів: | до 80% | | |майданчиків спортивних | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.102 |Надання спортивних об'єктів: | до 80% | | |тенісних кортів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.103 |Надання спортивних об'єктів: | до 80% | | |комплексних спортивних майданчиків | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.104 |Надання спортивних об'єктів: полів для | до 80% | | |спортивних ігор та занять | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.105 |Надання спортивних об'єктів: катків та | до 80% | | |ковзанярських доріжок | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.106 |Надання спортивних об'єктів: спортивних| до 80% | | |корпусів та залів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.107 |Надання спортивних об'єктів: плавальних| до 80% | | |басейнів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.108 |Надання спортивних об'єктів: | до 80% | | |стрілецьких тирів, стендів та стрільбищ| | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.109 |Надання спортивних об'єктів: | до 80% | | |гірсько-спортивних баз | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.110 |Надання спортивних об'єктів: лижних баз| до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.111 |Надання спортивних об'єктів: | до 80% | | |гребних баз | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.112 |Надання спортивних об'єктів: | до 80% | | |велотреків, велодромів | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.113 |Надання спортивних об'єктів: елінгів | до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.61.10.114 |Надання спортивних об'єктів: яхт-клубів| до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.62 |Послуги спортивні інші | до 80% | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.62.11.317 |Проведення занять у навчальних групах | до 80% | | |та командах за видами спорту з | | | |гірськолижного спорту | | |-------------+---------------------------------------+----------| |92.62.13 |Послуги, пов'язані із спортивними | до 80% | | |заходами інші, н.в.і.у. | | | |Включає: | | | |- послуги спортсменів-професіоналів, | | | |суддів, тренерів тощо; | | | |- спортивне навчання (стажування, | | | |окремі курси тощо); | | | |- послуги інструкторів з альпінізму, | | | |інструкторів з лижного спорту тощо; | | | |- послуги, пов'язані зі змаганнями | | | |тварин, змаганнями рибалок | | | |і мисливців; | | | |- послуги, які надаються на | | | |туристських аеродромах (повітряні | | | |хрещення, стрибки з парашутом тощо). | | | |Також включає: | | | |- послуги центрів культуризму, | | | |бодібілдингу, аеробіки тощо. | | | |Не включає: | | | |- послуги шкіл спортивного | | | |пілотажу (80.41.12) | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.6.2. Санаторно-курортні послуги
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |-------------+---------------------------------------+----------| |85.11.14.200 |Послуги санаторіїв та інших оздоровчих | 100% | | |закладів з відновлення здоров'я | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.7. Інші туристські послуги 2.7.1.7.1. Фінансові та страхові послуги
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |------------+----------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |------------+----------------------------------------+----------| |J |Послуги з фінансового посередництва |У | | | |залежності| | | |від | | | |специфіки | | | |регіону | | | | до 60% | |------------+----------------------------------------+----------| |65 |Послуги з фінансового посередництва, | до 60% | | |крім страхування і пенсійного | | | |забезпечення | | |------------+----------------------------------------+----------| |65.1 |Послуги з грошового посередництва | до 60% | |------------+----------------------------------------+----------| |65.12.10.613|Валютні операції з дорожніми та | до 70% | | |банківськими чеками | | |------------+----------------------------------------+----------| |65.12.10.615|Послуги з операцій з готівковою | до 60% | | |іноземною валютою | | |------------+----------------------------------------+----------| |66 |Послуги із страхування і пенсійного | | | |забезпечення, крім послуг | | | |з обов'язкового соціального страхування | | |------------+----------------------------------------+----------| |66.01.10 |Послуги із страхування життя | до 50% | | |Включає: | | | |- страхування (і перестрахування) життя | | | |та інші контракти, що гарантують | | | |виплату певного капіталу чи ренти | | | |(виплати у випадку смерті, страхування | | | |життя на певний строк) індивідуальне | | | |або колективне | | |------------+----------------------------------------+----------| |66.01.10.000|Послуги із страхування життя | до 50% | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03 |Послуги із страхування, крім страхування| до 50% | | |життя | | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03.1 |Послуги із страхування, крім страхування| до 50% | | |життя | | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03.10 |Послуги із страхування, крім | до 60% | | |страхування життя | | | |Включає: | | | |- страхування витрат на охорону | | | |здоров'я; | | | |- страхування ризиків, пов'язаних | | | |з втратою працездатності, припиненням | | | |виробничої діяльності і смертю | | | |внаслідок нещасного випадку; | | | |- страхування від шкоди, завданої | | | |наземними автотранспортними засобами | | | |(автомобілем, мотоциклом, автобусом, | | | |вантажним автомобілем тощо); | | | |- страхування транспортних засобів | | | |від крадіжки; | | | |- страхування цивільної відповідальності| | | |агентів з наземних, морських, авіаційних| | | |чи річкових перевезень; | | | |- страхування від шкоди, завданої як | | | |транспортним засобам, так і вантажеві. | | | |Також включає: | | | |- страхування осіб на випадок хвороби | | | |під час подорожі чи перебування | | | |за кордоном; | | | |- страхування багажу від завданої йому | | | |шкоди, його втрати чи крадіжки; | | | |- страхування від шкоди, завданої | | | |комерційним чи житловим будівлям, | | | |а також приватному майну (меблям, човнам| | | |тощо) і тваринам унаслідок ризиків | | | |пожежі, забруднення води, вибухів, | | | |крадіжки, шторму, граду, снігопадів, | | | |нападів, стихійного лиха; | | | |- страхування ризику, пов'язаного | | | |з певними грошовими збитками | | | |(страхування на випадок втрати роботи, | | | |страхування матеріально відповідальних | | | |професійних робітників, страхування | | | |від збитків унаслідок експлуатації, | | | |страхування кредитів чи гарантійних | | | |зобов'язань); | | | |- страхування загального юридичного | | | |захисту; | | | |- страхування загальної цивільної | | | |відповідальності окремих осіб, | | | |професійних робітників і колективів | | | |громадян; | | | |- страхування ризиків, пов'язаних | | | |з будівництвом (наприклад, десятирічна | | | |гарантія цивільної відповідальності); | | | |- страхування сільськогосподарських | | | |ризиків (пожежа, крадіжка, град, буря, | | | |стихійне лихо, падіж худоби тощо); | | | |- страхування різних виробничих ризиків | | | |(наприклад, полом машин); | | | |- страхування різних ризиків у сфері | | | |послуг (наприклад, інформаційні ризики) | | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03.10.100|Послуги із страхування здоров'я | до 50% | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03.10.200|Послуги із страхування від нещасних | до 80% | | |випадків | | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03.10.300|Послуги із страхування майна | до 50% | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03.10.400|Послуги із страхування транспортних | до 50% | | |засобів | | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03.10.500|Послуги із страхування пасажирів усіх | до 80% | | |видів транспортних засобів | | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03.10.600|Послуги зі страхування вантажу | до 50% | |------------+----------------------------------------+----------| |66.03.10.700|Послуги зі страхування від комерційних | до 20% | | |ризиків (непогашення кредитів, | | | |банкрутства отримувача позики, втрати | | | |прибутку тощо) | | |------------+----------------------------------------+----------| |67.13.10 |Допоміжні послуги у сфері фінансового | до 80% | | |посередництва інші, н.в.і.у. | | | |Включає: | | | |- послуги посередників між позикодавцем | | | |і позичальником; | | | |- послуги об'єднань позикодавців | | | |чи позичальників; | | | |- консультування щодо біржових питань, | | | |угод на строк, валютних ризиків чи | | | |капіталовкладень; | | | |- послуги з обміну валюти (надавані | | | |обмінними бюро чи банками); | | | |- пакування монет і комплектування | | | |пакувань банкнотів з метою їх введення | | | |(чи повторного введення) в обіг; | | | |- надання у розпорядження | | | |приміщень-сейфів; | | | |- випуск чеків на харчування | | | |у ресторанах чи чеків на відпускні | | | |витрати. | | | |Також включає: | | | |- послуги, забезпечувані дорожніми | | | |чеками. | | | |Не включає: | | | |- консультування щодо управління | | | |фінансовою діяльністю (74.14.12); | | | |- охорону цінних паперів (67.11.10); | | | |- управління портфелем (67.12.10) | | |------------+----------------------------------------+----------| |67.13.10.300|Послуги з операцій з іноземною валютою | до 70% | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.7.2. Інші види оренди
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |------------+----------------------------------------+----------| |70.2 |Послуги із здавання під найом власної | до 80% | | |нерухомості | | |------------+----------------------------------------+----------| |70.20.11 |Послуги із здавання під найом власної | до 80% | | |житлової нерухомості | | | |Включає: | | | |- здавання під найом (в оренду) квартир | | | |чи будинків, умебльованих або ні, | | | |призначених для використання як головне | | | |чи додаткове житло. | | | |Також включає: | | | |- фінансування та організацію | | | |будівництва будівель з метою здавання | | | |їх в оренду; | | | |- здавання під найом (в оренду) місць | | | |для розташування житлових фургонів. | | | |Не включає: | | | |- послуги з надання місць для | | | |короткочасного проживання (у готелях, | | | |таборах, гуртожитках, інтернатах тощо) | | | |(55.1, 55.2) | | |------------+----------------------------------------+----------| |70.20.11.000|Послуги із здавання під найом власної | до 80% | | |житлової нерухомості | | |------------+----------------------------------------+----------| |70.20.12 |Послуги із здавання під найом власної | до 80% | | |нежитлової нерухомості | | | |Включає: | | | |- здавання під найом (в оренду) контор, | | | |заводів, складів, торговельних | | | |приміщень, торговельних підприємств, | | | |туристських баз, конференц-залів, місць | | | |для проведення зборів, спектаклів | | | |чи прийомів тощо. | | | |Також включає: | | | |- здавання під найом (в оренду) | | | |на місяць чи рік місць для розташування | | | |фургонів, боксів чи місць під гаражі | | | |для транспортних засобів; | | | |- здавання під найом (в оренду) | | | |сільськогосподарських земель і лісів; | | | |- концесію на гірничі розробки. | | | |Не включає: | | | |- послуги місць тимчасового паркування | | | |(63.21.24); | | | |- концесії на здійснення похоронних | | | |обрядів (93.03.11) | | |------------+----------------------------------------+----------| |71.40.14 |Послуги з прокату обладнання | до 80% | | |і предметів для відпочинку | | | |Включає: | | | |- прокат спортивних і туристичних | | | |виробів, наметів, прогулянкових човнів | | | |і літаків, лижного спорядження, | | | |ракеток, ковзанів, двоколісних | | | |велосипедів, дельтапланів, планерів, | | | |парусних дощок, водних лиж. | | | |Також включає: | | | |- прокат транспортних засобів для | | | |пересування по снігу і по воді | | |------------+----------------------------------------+----------| |71.40.14.000|Послуги з прокату обладнання і предметів| до 80% | | |для відпочинку | | ------------------------------------------------------------------
2.7.1.7.3. Інші послуги туристам
------------------------------------------------------------------ | Код ДКПП | Назва виду продукції, послуг |Частка | | | |продаж, | | | |що припа- | | | |дає на | | | |туристське| | | |споживання| |------------+----------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |------------+----------------------------------------+----------| |50.10.13.000|Послуги з оптової торгівлі | до 50% | | |автомобільними фургонами та іншими | | | |туристськими транспортними засобами | | |------------+----------------------------------------+----------| |50.10.23.000|Послуги з роздрібної торгівлі | до 50% | | |автомобільними фургонами та іншими | | | |туристськими транспортними засобами | | |------------+----------------------------------------+----------| |51.18.12.300|Послуги з торгівлі спортивними товарами | до 80% | | |і туристським приладдям | | |------------+----------------------------------------+----------| |51.47.35.200|Послуги з оптової торгівлі туристичними | до 40% | | |товарами | | |------------+----------------------------------------+----------| |51.47.36.200|Послуги з оптової торгівлі дорожніми | до 40% | | |товарами | | |------------+----------------------------------------+----------| |51.47.37 |Послуги з оптової торгівлі різними | до 40% | | |споживчими товарами, н.в.і.у. | | | |Включає: | | | |- послуги з оптової торгівлі | | | |предметами колекціонування, художніми | | | |виробами та антикваріатом; | | | |- послуги з оптової торгівлі приладдям | | | |для паління, сувенірними виробами, | | | |іграми та іграшками з сюрпризом, | | | |щітками, гребінцями тощо | | |------------+----------------------------------------+----------| |51.65.16 |Послуги з оптової торгівлі іншими | до 10% | | |машинами, апаратурою та обладнанням | | | |загального і спеціального призначення | | | |Включає: | | | |- послуги з оптової торгівлі | | | |обладнанням для паперової | | | |промисловості, поліграфії, гумової | | | |та пластмасової промисловості тощо; | | | |- послуги з оптової торгівлі різним | | | |обладнанням для торгівлі та побутового | | | |обслуговування (готелів, кафе, | | | |ресторанів, магазинів тощо); | | | |- послуги з оптової торгівлі засобами | | | |вимірювання, контролю, навігації тощо | | |------------+----------------------------------------+----------| |52.48.14 |Послуги з роздрібної торгівлі | до 80% | | |фотографічним, оптичним та точним | | | |обладнанням | | | |Також включає: | | | |- продаж роздрібний фотографічних | | | |плівок та точних приладів | | |------------+----------------------------------------+----------| |52.48.22 |Послуги з роздрібної торгівлі | до 80% | | |спортивними товарами (включно | | | |з велосипедами) | | | |Включає: | | | |- продаж роздрібний спортивних товарів | | | |та туристичного обладнання; | | | |- продаж роздрібний прогулянкових | | | |суден, дощок, лиж, парусів та такелажу; | | | |- продаж роздрібний товарів для | | | |риболовлі; | | | |- продаж роздрібний велосипедів | | |------------+----------------------------------------+----------| |52.48.34 |Послуги з роздрібної торгівлі | до 80% | | |сувенірами | | | |Також включає: | | | |- продаж роздрібний біжутерії, | | | |предметів релігійного культу, | | | |невеликих художніх виробів тощо | | |------------+----------------------------------------+----------| |52.48.34.000|Послуги з роздрібної торгівлі сувенірами| до 80% | |------------+----------------------------------------+----------| |52.48.38 |Послуги з роздрібної торгівлі в | до 20% | | |спеціалізованих магазинах нехарчовими | | | |продуктами іншими, н.в.і.у. | | | |Включає: | | | |- продаж роздрібний швейних чи | | | |в'язальних машин; | | | |- продаж роздрібний зброї та | | | |боєприпасів; | | | |- продаж роздрібний транспортних | | | |засобів для інвалідів, туристичних | | | |літаків тощо | | | |Не включає: | | | |- продаж роздрібний автомобілів | | | |(50.10.21, 50.10.22), житлових | | | |фургонів та туристських причепів | | | |(50.10.23) | | |------------+----------------------------------------+----------| |52.74.13 |Послуги з ремонту інших особистих та | до 20% | | |побутових виробів, н.в.і.у. | | | |Включає: | | | |- послуги з термінового ремонту | | | |(набойок, ключів тощо); | | | |- послуги настроювачів піаніно та інших | | | |музичних інструментів; | | | |- ремонт спортивних та туристських | | | |виробів; | | | |- технічне обслуговування та ремонт | | | |побутових казанів | | | |Також включає: | | | |- пластифікування документів | | | |Не включає: | | | |- ремонт меблів для сидіння, ремонт | | | |та реставрацію меблів (34.14.20) | | | |і художніх виробів (92.31.22) | | |------------+----------------------------------------+----------| |64 |Послуги пошти і зв'язку | до 40% | |------------+----------------------------------------+----------| |64.20.12 |Послуги з телефонного зв'язку |У | | |загального користування на великі |залежності| | |відстані |від | | |Включає: |специфіки | | |- послуги телефонні аналогові |регіону | | |традиційні з передавання мовних | до 80% | | |повідомлень з місцевої зони до | | | |міжміської чи міжнародної мережі; | | | |- послуги телексні, телеграфні | | | |чи телетекстові; | | | |- послуги телефонні цифрові низької | | | |пропускної здатності (телефакс) | | | |Також включає: | | | |- послуги міжміських та міжнародних | | | |таксофонів | | |------------+----------------------------------------+----------| |70.11.12 |Послуги з підготовки до продажу | до 10% | | |нежитлових будівель | | | |Включає: | | | |- фінансування та організацію | | | |будівництва контор, комерційних, | | | |промислових, готельних приміщень тощо; | | | |- фінансування та організацію | | | |будівництва місцевих об'єктів | | | |(курортів, зимових спортивних баз), | | | |зон різних видів діяльності тощо | | | |Також включає: | | | |- торгівлю земельними ділянками, | | | |укрупнення земельних господарств тощо; | | | |- послуги з правового захисту, надавані | | | |юридичними засобами | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.14.17 |Консультативні послуги з питань | до 20% | | |управління інші | | | |Включає: | | | |- консультування з різних спеціальних | | | |питань щодо перспектив розвитку | | | |(у сфері промисловості, туризму тощо) | | | |Не включає: | | | |- послуги технічного, наукового чи | | | |агрономічного характеру (74.20.37) | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.70.14 |Послуги із спеціального прибирання | до 20% | | |Включає: | | | |- прибирання на промислових об'єктах; | | | |- очищення приміщень з особливими | | | |вимогами до чистоти (лікарні, | | | |обчислювальні центри тощо); | | | |- очищення транспортних засобів для | | | |масових перевезень (туристичні | | | |автобуси, поїзди тощо) | | | |Також включає: | | | |- стерилізацію об'єктів чи приміщень | | | |(операційні блоки) | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.81 |Послуги в галузі фотографії | до 80% | |------------+----------------------------------------+----------| |74.81.11.000|Фотографічні пластини та плівка, | до 80% | | |експоновані, але не проявлені | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.81.21.000|Послуги з виготовлення портретних | до 80% | | |фотографій за допомогою | | | |автомата-фотографа | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.81.24.200|Фотографування населення у місцях | 100% | | |масового відпочинку | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.81.24.300|Фотографування населення в санаторіях | 100% | | |і будинках відпочинку | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.81.24.400|Фотографування населення біля | до 90% | | |пам'ятників та історичних місць | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.81.31 |Послуги з оброблення фотоматеріалів | до 80% | | |Включає: | | | |- проявлення негативів; друк фотографій | | | |Також включає: | | | |- збільшення фотовідбитків, копії | | | |негативів, передрукування фотографій, | | | |підготування діапозитивів | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.83 |Послуги секретарів та перекладачів | до 60% | |------------+----------------------------------------+----------| |74.83.14.000|Послуги з усного перекладу | до 80% | |------------+----------------------------------------+----------| |74.84.15 |Послуги з організації виставок, | до 80% | | |ярмарок та нарад | | | |Включає: | | | |- організацію показів промислових | | | |товарів (професійні салони чи виставки, | | | |періодичні або ні); | | | |- організацію наукових чи культурних | | | |зустрічей, конгресів; | | | |- постачання і встановлення обладнання, | | | |пов'язані з організацією виставок | | | |Не включає: | | | |- організацію художніх (92.31.21) | | | |чи спортивних (92.62.12) виступів | | |------------+----------------------------------------+----------| |74.84.15.000|Послуги з організації виставок, ярмарок | до 80% | | |та нарад | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.12.14 |Адміністративні послуги у сфері | до 80% | | |організованого відпочинку, культури | | | |і релігії | | | |Включає: | | | |- управління послугами, що стосуються | | | |сфери культури, спорту, розваг, | | | |релігії тощо; | | | |- регламентування відповідної | | | |діяльності, безпосередні заходи | | | |державних органів чи застосування | | | |систем дотацій | | | |Не включає: | | | |- управління об'єктами культурного | | | |(92.61.10) чи спортивного (92.32.10) | | | |призначення і організація культурних | | | |(92.31.21) чи спортивних (92.62.12) | | | |заходів | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.12.14.000|Адміністративні послуги у сфері | до 80% | | |організованого відпочинку, культури | | | |і релігії | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.13.15 |Адміністративні послуги, пов'язані | до 80% | | |з торгівлею, громадським харчуванням | | | |та готельним господарством | | | |Включає: | | | |- послуги з управління, що стосуються | | | |торгівлі, громадського харчування | | | |і готельного господарства; | | | |- регламентування відповідної | | | |діяльності (законодавчі акти у сфері | | | |торгівлі, оголошення цін і захист прав | | | |споживача, класифікація готелів тощо), | | | |інформування суб'єктів господарської | | | |діяльності | | | |Не включає: | | | |- послуги об'єднань з інформаційного | | | |обслуговування туристів і туристичних | | | |агентств (63.30.13) | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.13.15.100|Адміністративні послуги, пов'язані з | до 50% | | |торгівлею та громадським харчуванням | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.13.15.200|Адміністративні послуги, пов'язані з | до 80% | | |готельним господарством | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.13.16 |Адміністративні послуги, пов'язані | до 80% | | |з туризмом | | | |Включає: | | | |- загальне сприяння туризму | | | |і розповсюдження туристичної | | | |інформації | | | |Також включає: | | | |- регламентування діяльності з туризму | | | |Не включає: | | | |- послуги об'єднань з інформаційного | | | |обслуговування туристів і туристичних | | | |агентств (63.30.13) | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.13.16.000|Адміністративні послуги, пов'язані з | до 80% | | |туризмом | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.21 |Послуги, пов'язані з міжнародними | до 50% | | |відносинами | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.21.11.000|Адміністративні послуги, пов'язані з | до 50% | | |дипломатичними та консульськими справами| | | |за кордоном | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.21.12 |Послуги, пов'язані | до 50% | | |з зовнішньоекономічними питаннями | | | |Включає: | | | |- послуги, пов'язані із співпрацею | | | |і сприянням економічному розвиткові; | | | |- послуги, пов'язані з економічною | | | |допомогою в межах двосторонніх угод; | | | |- участь у міжнародних цивільних | | | |заходах гуманітарного характеру | | |------------+----------------------------------------+----------| |75.25 |Послуги з захисту цивільного населення | до 40% | |------------+----------------------------------------+----------| |75.25.12 |Послуги з захисту цивільного | до 80% | | |населення інші | | | |Включає: | | | |- боротьбу з повенями та іншими | | | |стихійними лихами; | | | |- спостерігання за пляжами, рятування | | | |на воді чи в горах і допомогу особам, | | | |що потрапили в аварію; | | | |- послуги з захисту цивільного | | | |населення, що надаються військовими | | | |силами і міліцією | | |------------+----------------------------------------+----------| |92.7 |Послуги у сфері відпочинку та розваг | до 80% | |------------+----------------------------------------+----------| |92.72.11 |Послуги парків відпочинку і пляжів | до 80% | | |Включає: | | | |- надання у розпорядження лежаків, | | | |водних велосипедів тощо та послуги | | | |стаціонарної пляжної інфраструктури | | |------------+----------------------------------------+----------| |92.72.11.000|Послуги парків відпочинку і пляжів | до 80% | |------------+----------------------------------------+----------| |92.72.12 |Послуги з організації відпочинку | до 80% | | |інші, н.в.і.у. | | | |Включає: | | | |- послуги кінноспортивних центрів | | | |і манежів; | | | |- прогулянки з супроводженням на конях, | | | |у колясках, гондолах, монгольф'єрах | | | |тощо; | | | |- послуги ігорних гуртків (бридж, шахи) | | | |та навчання в них; | | | |- послуги електричних більярдів, | | | |музичних автоматів, настільного | | | |футболу, більярдів та різних | | | |електронних ігор | | |------------+----------------------------------------+----------| |93.04 |Послуги, пов'язані з доглядом за тілом |У | | |людини |залежності| | | |від | | | |специфіки | | | |регіону | | | | до 80% | |------------+----------------------------------------+----------| |93.04.10 |Послуги, пов'язані з доглядом | до 80% | | |за тілом людини | | | |Включає: | | | |- комплекс послуг, пов'язаних | | | |з піклуванням про добре самопочуття | | | |та фізичний комфорт осіб, надаваний | | | |саунами, центрами худнення, відновлення | | | |форми чи турецькими лазнями, соляріями, | | | |кабінетами масажу, загоряння, | | | |релаксації тощо | | | |Також включає: | | | |- оздоровлення мінеральними водами | | | |(термальними джерелами); | | | |- інші послуги з особистої гігієни | | | |Не включає: | | | |- медично-санітарну допомогу (85.1) | | |------------+----------------------------------------+----------| |99.00.10 |Послуги екстериторіальних організацій | до 60% | | |та органів | | | |Включає: | | | |- послуги, які надаються в Україні | | | |іноземними посольствами | | | |і консульствами; | | | |- послуги, які надаються в Україні | | | |міжнародними організаціями, | | | |що мають дипломатичний статус | | |------------+----------------------------------------+----------| |99.00.10.200|Послуги екстериторіальних організацій | до 60% | | |та органів у сфері освіти, культури | | | |та спорту | | |------------+----------------------------------------+----------| |99.00.10.300|Послуги екстериторіальних організацій | до 20% | | |та органів у сфері політики | | ------------------------------------------------------------------
3. Джерела інформації
Джерелами інформації для застосування Методики є: - державні статистичні спостереження; - адміністративні дані; - окремі додаткові (спеціальні) статистичні дослідження; - експертні оцінки.
3.1. Статистичні дослідження та експертні оцінки Статистичні дослідження як джерело інформації для даної
Методики проводяться шляхом: - систематичного проведення періодичного державного
статистичного спостереження (збір та узагальнення державної
статистичної звітності); - проведення спеціально організованих статистичних обстежень. Метою статистичних досліджень є отримання достовірних даних
щодо кількісних та якісних показників туристичної діяльності, а
також наукове обґрунтування кількісних значень нормативних
показників туристських витрат, що застосовуються в Методиці. Об'єктами статистичних досліджень є туристичні потоки -
сукупність відвідувачів певної категорії, а також окремі
відвідувачі. Періодичність статистичних досліджень визначається експертами
в залежності від необхідності приведення нормативів Методики у
відповідність до об'єктивного рівня, зумовленого тими чи іншими
економічними процесами в країні та галузі. Експертні оцінки фахівців застосовуються у визначенні рівнів
нормативних показників Методики у випадках, коли кількісна їх
характеристика не є предметом обліку державної статистичної
звітності.
3.2. Головні питання статистичних досліджень туризму
------------------------------------------------------------------ | Об'єкт | Питання дослідження | Питання | | дослідження | |економічного впливу| |-----------------+--------------------------+-------------------| |Іноземний |Яка кількість іноземних |Який обсяг витрат | |(в'їзний) туризм |(в'їзних) туристів, країни|цих туристів? | | |їх походження, тривалість | | | |їх перебування та інші |Який економічний | | |характеристики? |вплив іноземного | | | |(в'їзного) туризму?| |-----------------+--------------------------+-------------------| |Зарубіжний |Яка кількість зарубіжних |Який обсяг витрат | |(виїзний) туризм |(виїзних) туристів, |цих туристів? | | |країни, до яких вони | | | |виїжджають, тривалість їх | | | |перебування та інші | | | |характеристики? | | |-----------------+--------------------------+-------------------| |Внутрішній туризм|Яка кількість внутрішніх |Який обсяг витрат | | |туристів та інші їх |цих туристів? | | |характеристики? | | | | |Який економічний | | | |вплив внутрішнього | | | |туризму? | |-----------------+--------------------------+-------------------| |Туристична |Яка кількість пов'язаних з|Який економічний | |індустрія |туризмом закладів |внесок цих | | |(готелів, санаторіїв, |закладів? | | |туристичних підприємств | | | |тощо) та їх характеристики| | | |(кількість закладів, їх | | | |місткість, категорійність,| | | |завантаженість тощо)? | | ------------------------------------------------------------------
3.3. Дані державної статистичної звітності, що
використовуються при застосуванні Методики
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва |Періодичність| N | N розділу, | Назва показника відповідно до | Умовна | | органу, що |спостереження|та найменування|рядка, графи | форми статистичної звітності | позначка, | | здійснює | | статистичної |статистичної | | N формули | | статистичне | | форми | форми | | Методики | |спостереження| | | звітності | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Адміністрація|Щоквартально |N 3-ПВУ | Рядок |Кількість іноземних громадян, які| слж | |державної | |"Зведений звіт | відповідної |в'їжджали до України з метою | К | |прикордонної | |про іноземців, |країни, графа|здійснення службової поїздки | і | |служби | |які в'їхали | 4 | | (1.2) (8) | |України | |в Україну" |-------------+---------------------------------+---------------| | | |( v0269202-98 )| Рядок |Кількість іноземних громадян, які| орг | | | | | відповідної |в'їжджали до України з метою | К | | | | |країни, графа|організованого туризму | і | | | | | 5 | | (1.2) (8) | | | | |-------------+---------------------------------+---------------| | | | | Рядок |Кількість іноземних громадян, які| прв | | | | | відповідної |в'їжджали до України з метою | К | | | | |країни, графа|здійснення приватної поїздки | і | | | | | 6 | | (1.2) (8) | | | | |-------------+---------------------------------+---------------| | | | | Рядок |Кількість іноземних одноденних | трнз | | | | | відповідної |відвідувачів, які в'їжджали до | К | | | | |країни, графа|України з метою транзиту | і | | | | | 8 | | (1.3) (7.1) | | | | |-------------+---------------------------------+---------------| | | | | Рядок |Кількість іноземних громадян, які| обслуг | | | | | відповідної |в'їжджали до України в якості | К | | | | |країни, графа|обслуговуючого персоналу (екіпажі| і | | | | | 7 |транспортних засобів) | (1.3) (7.1) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Адміністрація|Щоквартально |N 2-ПВУ | Рядок |кількість громадян України, які | слж | |державної | |"Зведений звіт | відповідної |виїжджали за кордон у службову | К | |прикордонної | |про виїзд |країни, графа|поїздку | з | |служби | |громадян | 4 | | (2.2) (10) | |України | |України за | | | (11) | | | |кордон" |-------------+---------------------------------+---------------| | | |( v0269202-98 )| Рядок |кількість громадян України, які | орг | | | | | відповідної |виїжджали за кордон з метою | К | | | | |країни, графа|організованого туризму | з | | | | | 5 | | (2.2) (10) | | | | | | | (11) | | | | |-------------+---------------------------------+---------------| | | | | Рядок |кількість громадян України, які | прв | | | | | відповідної |виїжджали за кордон з приватною | К | | | | |країни, графа|метою | з | | | | | 6 | | (2.2) (10) | | | | | | | (11) | | | | |-------------+---------------------------------+---------------| | | | | Рядок |кількість громадян України, які | обслуг | | | | | відповідної |виїжджали за кордон у якості | К | | | | |країни, графа|обслуговуючого персоналу (екіпажі| з | | | | | 7 |транспортних засобів) | (2.3) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Адміністрація|Щоквартально |N 1-ПВУ | Рядок 6, |Кількість громадян України, які | Довідкові | |державної | |"Зведений звіт | графи |виїжджали за кордон перетинаючи | показники для | |прикордонної | |про пропуск | 3,4,5,6,7,8,|певну ділянку державного кордону | маркетингових | |служби | |осіб та | 9,10,11,12 |України (польську, словацьку, | досліджень | |України | |транспортних | |угорську, румунську, молдовську, | туристичних | | | |засобів через | |російську, білоруську, морську, | потоків | | | |дежавний кордон| |повітряну) | | | | |України" | | | | | | |( v0269202-98 )| | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Адміністрація|Щоквартально |N 1-ПВУ | Рядок 8, |Кількість іноземних громадян, які| Довідкові | |державної | |"Зведений звіт | графи |в'їжджали до України перетинаючи | показники для | |прикордонної | |про пропуск | 3,4,5,6,7,8,|певну ділянку державного кордону | маркетингових | |служби | |осіб та | 9,10,11,12 |України (польську, словацьку, | досліджень | |України | |транспортних | |угорську, румунську, молдовську, | туристичних | | | |засобів через | |російську, білоруську, морську, | потоків | | | |дежавний кордон| |повітряну) | | | | |України" | | | | | | |( v0269202-98 )| | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державна | Щорічно |N 1-ТУР | Розділ 4, |Кількість громадян України, які | прв | |туристична | |"Звіт про | рядок 08, |розміщені в приватних засобах | Л | |адміністрація| |діяльність | графа 2 |розміщення | в | |України | |туристичної | | | (3) (5.2) | | | |організації" |-------------+---------------------------------+---------------| | | |( z0182-98 ) | Розділ 3, |Кількість туристів, охоплених | орг | | | | | рядок 06, |внутрішнім туризмом | Л | | | | | графа 1 | | в | | | | | | | (5.2) | | | | | | | (5.2.2) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державна | Щорічно |N 1-ТУР | Розділ 3, |Кількість екскурсантів | орг | |туристична | |"Звіт про | рядок 07, | | Ле | |адміністрація| |діяльність | графа 1 | | (4) | |України | |туристичної |-------------+---------------------------------+---------------| | | |організації" | Розділ 3, |Кількість іноземних туристів | орг | | | |( z0182-98 ) | сума рядків | | Л | | | | | 02(о) та | | і | | | | | 03(о), | | (5.1) | | | | | графа 1 | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державна | Щорічно |N 1-ТУР | Розділ 3, |Кількість туро-днів, наданих | орг | |туристична | |"Звіт про | сума рядків |іноземним туристам | ЛД | |адміністрація| |діяльність | 02(о) та | | і | |України | |туристичної | 03(о), | | (5.1) | | | |організації" | графа 11 | | | | | |( z0182-98 ) |-------------+---------------------------------+---------------| | | | | Розділ 3, |Кількість туро-днів, наданих | орг | | | | | рядок 06, |туристам, охопленим внутрішнім | ЛД | | | | | графа 11 |туризмом | в | | | | | | | (5.2) | | | | | | | (5.2.2) | | | | |-------------+---------------------------------+---------------| | | | | Розділ 4, |Кількість туро-днів | прв | | | | | рядок 08, |обслуговування громадян України | ЛД | | | | |графа 4 мінус|в приватних засобах розміщення | в | | | | | графа 5 | | (5.2) | | | | | | | (5.2.1) | | | | | | | (5.2.5) | | | | |-------------+---------------------------------+---------------| | | | | Розділ 3, |Кількість туристів, які виїжджали| орг | | | | | рядки 04(о) |за кордон | Л | | | | | та 05(о), | | з | | | | | графа 1 | | (5.3) | | | | |-------------+---------------------------------+---------------| | | | | Розділ 3, |Кількість туро-днів, наданих | орг | | | | | рядки 04(о) |туристам, які виїжджали за кордон| ЛД | | | | | та 05(о), | | з | | | | | графа 11 | | (5.3) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державна | Кожні 6 |N 1-ТУР(к) | Розділ 2, |Середньооблікова кількість | орг | |туристична | місяців, 9 |"Звіт про | рядок 13, |працівників | Ч | |адміністрація| місяців |діяльність | графа 01 | | (13) | |України | |туристичної |-------------+---------------------------------+---------------| | | |організації" | Розділ 2, |Платежі до бюджету | орг | | | |( z0182-98 ) | рядок 07, | | П | | | | | графа 01 | | довідковий | | | | | | | показник | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державна | Щорічно |N 1-ТУР | Розділ 7, |Середньооблікова кількість | орг | |туристична | |"Звіт про | рядок 13, |працівників | Ч | |адміністрація| |діяльність | графа 01 | | (13) | |України | |туристичної |-------------+---------------------------------+---------------| | | |організації" | Розділ 7, |Платежі до бюджету | орг | | | |( z0182-98 ) | рядок 07, | | П | | | | | графа 01 | | довідковий | | | | | | | показник | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державна | Кожні |N 1-ТУР(к) | Наявність |Кількість діючих суб'єктів | | |туристична |6 місяців, 9 |"Звіт про |відомостей у |туристичної діяльності | | |адміністрація| місяців |діяльність | розділах 1 | | | |України | |туристичної | та 2 | | | | | |організації" | | | орг | | | |( z0182-98 ) | | | С | | |-------------+---------------+-------------| | (12) | | | Щорічно |N 1-ТУР | Наявність | | | | | |"Звіт про |відомостей у | | | | | |діяльність | розділах 3 | | | | | |туристичної | та 7 | | | | | |організації" | | | | | | |( z0182-98 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-готель | Розділ 3, |Кількість громадян України, які | гот | |комітет | |"Звіт про | різниця |обслуговані готелями та іншими | Л | |статистики | |роботу готелю" | рядків 31 |об'єктами для короткотермінового | в | |України | |( v0293202-02 )| та 32, |проживання | (3) (5.2) | | | | | графа 1 | | (5.2.1) | | | | | | | (5.2.3) | | | | | | | (9.1) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-готель | Розділ 3, |Кількість іноземних громадян, | гот | |комітет | |"Звіт про | рядок 32, |обслугованих готелями та іншими | Л | |статистики | |роботу готелю" | графа 1 |об'єктами для короткотермінового | і | |України | |( v0293202-02 )| |проживання | (5.1) | | | | | | | (5.1.2) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-готель | Розділ 3, |Загальний час перебування | гот | |комітет | |"Звіт про | графа 1, |приїжджих (людино-діб), наданих | ЛД | |статистики | |роботу готелю" | рядок 34 |іноземним громадянам готелями та | і | |України | |( v0293202-02 )| |іншими об'єктами для | (5.1) | | | | | |короткотермінового проживання | (5.1.2) | | | | | |(кількість ночівель) | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-готель | Розділ 3, |Загальний час (людино-діб) | гот | |комітет | |"Звіт про | графа 1, |перебування приїжджих громадян | ЛД | |статистики | |роботу готелю" | різниця |України у готелях та інших | в | |України | |( v0293202-02 )| рядків 33 і |об'єктах для короткотермінового | (5.2) | | | | | 34 |проживання (кількість ночівель) | (5.2.2) | | | | | | | (5.2.3) | | | | | | | (5.2.5) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-готель | Розділ 4, |Доходи від основного виду | гот | |комітет | |"Звіт про | рядок 41, |діяльності (плата за проживання) | О | |статистики | |роботу готелю" | графа 1 |готелів та інших місць для | (14) | |України | |( v0293202-02 )| |короткотермінового проживання | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-готель | Розділ 4, |Платежі до бюджету готелів та | гот | |комітет | |"Звіт про | рядок 55, |інших місць для | П | |статистики | |роботу готелю" | графа 1 |короткотермінового проживання | довідковий | |України | |( v0293202-02 )| | | показник | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-готель | Розділ |Кількість готелів та інших місць | гот | |комітет | |"Звіт про | "Довідково" |для короткотермінового проживання| С | |статистики | |роботу готелю" |рядки 001-007| | (12) | |України | |( v0293202-02 )| (кількість | | | | | | | готелів, що | | | | | | |обліковуєть- | | | | | | | ся) | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-готель | Розділ 1, |Кількість місць у готелях та | гот | |комітет | |"Звіт про | рядок 03, |аналогічних закладах | М | |статистики | |роботу готелю" | графа 01 | | (15.1) | |України | |( v0293202-02 )| | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-готель | Розділ 1, |Кількість номерів у готелях та | гот | |комітет | |"Звіт про | рядок 04, |аналогічних закладах | Н | |статистики | |роботу готелю" | графа 01 | | довідковий | |України | |( v0293202-02 )| | | показник | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-ОТ | -- |Кількість дитячих оздоровчих | діт | |комітет | |"Звіт дитячого | (кількість |закладів (таборів) | С | |статистики | |оздоровчого |закладів, що | | довідковий | |України | |закладу |обліковуєть- | | показник | | | |(табору)" | ся) | | | | | |( z0385-99 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-ОТ | Розділ 1, |Чисельність дітей, які відпочили | діт | |комітет | |"Звіт дитячого | графа 1, |влітку | Л | |статистики | |оздоровчого | рядок 02 | | в | |України | |закладу | | | (3) (5.2) | | | |(табору)" | | | (9.1) | | | |( z0385-99 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-ОТ | Розділ 1, |Чисельність працівників дитячих | діт | |комітет | |"Звіт дитячого | графа 1, |оздоровчих закладів (таборів) | Ч | |статистики | |оздоровчого | рядок 08 | | довідковий | |України | |закладу | | | показник | | | |(табору)" | | | | | | |( z0385-99 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-ОТ | Розділ 1, |Кількість місць у дитячих | діт | |комітет | |"Звіт дитячого | графа 1, |оздоровчих закладах (таборах) | М | |статистики | |оздоровчого | рядок 01 | | довідковий | |України | |закладу | | | показник | | | |(табору)" | | | | | | |( z0385-99 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-ОТ | Розділ 3, |Сума продажної вартості всіх | діт | |комітет | |"Звіт дитячого | графа 1, |путівок | О | |статистики | |оздоровчого | рядок 01 | | довідковий | |України | |закладу | | | показник | | | |(табору)" | | | | | | |( z0385-99 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-ОТ | Розділ 3, |Загальна кількість людино-днів, | діт | |комітет | |"Звіт дитячого | графа 1, |проведених дітьми у таборі | ЛД | |статистики | |оздоровчого | рядок 04 | | в | |України | |закладу | | | (5.2) | | | |(табору)" | | | (5.2.5) | | | |( z0385-99 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 8-НК | Розділ 5, |Загальна кількість відвідувачів | муз | |комітет | |"Звіт про | рядок 5, |музеїв | Ле | |статистики | |роботу музею" | графа 1 | | (4) | |України | |( z0969-02 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-послуги | Розділ 1, |Обсяг вироблених послуг (у діючих| Довідкові | |комітет | |"Звіт про | рядок 01 |цінах, без ПДВ) | показники (за | |статистики | |обсяги | | | певним видом | |України | |реалізованих | | | економічної | | | |послуг" | | | діяльності | | | |( v0271202-02 )| | | КВЕД | | | | | | |( v0441217-96 )| | | | | | | що стосується | | | | | | | сфери | | | | | | | туризму) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-послуги | Розділ 1, |Доход від реалізації послуг (у | Довідкові | |комітет | |"Звіт про | рядок 02 |ринкових цінах, включаючи ПДВ) | показники (за | |статистики | |обсяги | | | певним видом | |України | |реалізованих | | | економічної | | | |послуг" | | | діяльності | | | |( v0271202-02 )| | | КВЕД | | | | | | |( v0441217-96 )| | | | | | | що стосується | | | | | | | сфери | | | | | | | туризму) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-послуги | Розділ 2, |Середньооблікова чисельність | Довідкові | |комітет | |"Звіт про | рядок 21 |штатних працівників облікового | показники (за | |статистики | |обсяги | |складу | певним видом | |України | |реалізованих | | | економічної | | | |послуг" | | | діяльності | | | |( v0271202-02 )| | | КВЕД | | | | | | |( v0441217-96 )| | | | | | | що стосується | | | | | | | сфери | | | | | | | туризму) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-послуги | Розділ 2, |Середня чисельність позаштатних | Довідкові | |комітет | |"Звіт про | рядок 22 |працівників | показники (за | |статистики | |обсяги | | | певним видом | |України | |реалізованих | | | економічної | | | |послуг" | | | діяльності | | | |( v0271202-02 )| | | КВЕД | | | | | | |( v0441217-96 )| | | | | | | що стосується | | | | | | | сфери | | | | | | | туризму) | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-курорт | Розділ 3, |Кількість громадян України, які | сан | |комітет | |"Звіт | сума рядків |обслуговані санаторно-курортними | Л | |статистики | |санаторно- | 01 і 02 по |закладами | в | |України | |курортного | графі 1, | | (3) (5.2.) | | | |(оздоровчого) | мінус сума | | (5.2.3) | | | |закладу" | рядків 01 і | | (9.1) | | | |( z0563-03 ) |02 по графі 7| | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-курорт | Розділ 3, |Кількість іноземних громадян, які| сан | |комітет | |"Звіт |графа 7, сума|обслуговані санаторно-курортними | Л | |статистики | |санаторно- | рядків 01 і |закладами | і | |України | |курортного | 02 | | (5.1) | | | |(оздоровчого) | | | | | | |закладу" | | | | | | |( z0563-03 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-курорт | Розділ 4, |Кількість ночівель (ліжко-днів) | сан | |комітет | |"Звіт | графа 2, |іноземних громадян у | ЛД | |статистики | |санаторно- | рядок 01 |санаторно-курортних закладах | і | |України | |курортного | | | (5.1) | | | |(оздоровчого) | | | | | | |закладу" | | | | | | |( z0563-03 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-курорт | Розділ 2, |Кількість ночівель (ліжко-днів) | сан | |комітет | |"Звіт | графа 4, |громадян України у | ЛД | |статистики | |санаторно- | рядок 01 |санаторно-курортних закладах | в | |України | |курортного | мінус | | (5.2) | | | |(оздоровчого) | Розділа4, | | (5.2.3) | | | |закладу" | графа 2, | | | | | |( z0563-03 ) | рядок 01 | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-курорт | Розділ 5, |Сума продажної вартості всіх | сан | |комітет | |"Звіт | графа 1 |путівок (доходи | О | |статистики | |санаторно- | рядок 01 |санаторно-курортних закладів) | (14) | |України | |курортного | | | | | | |(оздоровчого) | | | | | | |закладу" | | | | | | |( z0563-03 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-курорт | Розділ 1, |Середньооблікова кількість | сан | |комітет | |"Звіт | графа 1 |працівників санаторно-курортних | Ч | |статистики | |санаторно- | рядок 13 |закладів | (13) | |України | |курортного | | | | | | |(оздоровчого) | | | | | | |закладу" | | | | | | |( z0563-03 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-курорт | -- |Кількість санаторно-курортних | сан | |комітет | |"Звіт | (кількість |закладів | С | |статистики | |санаторно- |закладів, що | | (12) | |України | |курортного |обліковуєть- | | | | | |(оздоровчого) | ся) | | | | | |закладу" | | | | | | |( z0563-03 ) | | | | |-------------+-------------+---------------+-------------+---------------------------------+---------------| |Державний | Щорічно |N 1-курорт | Розділ 2, |Кількість місць у | сан | |комітет | |"Звіт | рядок 01, |санаторно-курортних закладах | М | |статистики | |санаторно- | графа 2 | | (15.1) | |України | |курортного | | | | | | |(оздоровчого) | | | | | | |закладу" | | | | | | |( z0563-03 ) | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Система показників туристичної діяльності
4.1. Система показників статистики туризму в Україні
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Основні| Код | Назва показника | Умовна | Джерело інформації | N формули | | показ-| показника | |позначка | | Методики, | | ники |-------------| | |-------------------------------| де | | | за | за | | | N, |назва органу, | застосову-| | |Мето-|міжна- | | | найменування | що здійснює | ється | | |дикою|родною | | | та | статистичне | показник | | | |кодифі-| | | періодичність |спостереження | | | | |кацією | | | статистичної | | | | | | | | | форми | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |ІНОЗЕМНИЙ (В'ЇЗНИЙ) ТУРИЗМ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | * | 1.1 | 1.1 |Кількість іноземних | відвч|N 3-ПВУ |Адміністрація | (1.1) | | | | |(в'їзних) відвідувачів| Кі |( v0269202-98 ) |держприкордон-| | | | | | | |щоквартально, |служби України| | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | * | 1.2 | 1.2 |Кількість іноземних | тур |N 3-ПВУ |Адміністрація | (1.1) | | | | |(в'їзних) туристів | Кі |( v0269202-98 ) |держприкордон-| (1.2) | | | | | | |щоквартально, |служби України| (5.1.4) | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | 1.3 | 1.3 |Кількість іноземних | одноден|N 3-ПВУ |Адміністрація | (1.1) | | | | |(в'їзних) одноденних |Кі |( v0269202-98 ) |держприкордон-| (1.3) | | | | |відвідувачів | |щоквартально, |служби України| | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість ночівель | ЛДі |Розрахунки |Користувачі | (5.1.4) | | | | |іноземних (в'їзних) | |за |Методики | | | | | |туристів | |Методикою | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість іноземних | гот |N 1-готель |Держкомстат | (5.1) | | | | |(в'їзних) громадян, | Л |( v0293202-02 ),|України | (5.1.2) | | | | |обслугованих готелями | і |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 5.1 |Кількість ночівель | гот |N 1-готель |Держкомстат | (5.1) | | | | |іноземних (в'їзних) | ЛД |( v0293202-02 ),|України | (5.1.2) | | | | |громадян у готелях | і |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість іноземних | сан |N 1-курорт |Держкомстат | (5.1) | | | | |(в'їзних) громадян, | Л |( z0563-03 ), |України | (5.1.3) | | | | |обслугованих | і |щорічно | | | | | | |санаторно-курортними | | | | | | | | |закладами | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 5.2 |Кількість ночівель | сан |N 1-курорт |Держкомстат | (5.1) | | | | |іноземних (в'їзних) | ЛД |( z0563-03 ), |України | (5.1.3) | | | | |громадян | і |щорічно | | | | | | |у санаторно-курортних | | | | | | | | |закладах | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість іноземних | орг |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (5.1) | | | | |(в'їзних) громадян, | Л |( z0182-98 ), |ністрація | (5.1.1) | | | | |обслугованих | і |щорічно |України | | | | | |суб'єктами туристичної| | | | | | | | |діяльності | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість туро-днів | орг |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (5.1) | | | | |обслуговування | ЛД |( z0182-98 ), |ністрація | (5.1.1) | | | | |іноземних (в'їзних) | і |щорічно |України | | | | | |громадян суб'єктами | | | | | | | | |туристичної діяльності| | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість ночівель | прв |N 1-ТУР |Держтурадмі- | Довідковий| | | | |іноземних (в'їзних) | ЛД |( z0182-98 ), |ністрація | показник | | | | |громадян у приватних | і |щорічно |України | | | | | |засобах розміщення, | | | | | | | | |наданих суб'єктами | | | | | | | | |туристичної діяльності| | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 5.5 |Середня тривалість | дельта|Розрахунки |Користувачі | (5.1) | | | | |перебування іноземних | Т |за |Методики | (5.1.4) | | | | |(в'їзних) туристів | і |Методикою | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | * | | |Кількість внутрішніх | Лв |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (3) | | | | |туристів | |( z0182-98 ), |ністрація | | | | | | | |N 1-готель |України, | | | | | | | |( v0293202-02 ),|Держкомстат | | | | | | | |N 1-курорт |України | | | | | | | |( z0563-03 ), | | | | | | | | |N 1-ОТ | | | | | | | | |( z0385-99 ), | | | | | | | | |щорічно | | | | | | | | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість ночівель | ЛДв |Розрахунки |Користувачі | (5.2.5) | | | | |внутрішніх туристів | |за |Методики | | | | | | | |Методикою | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість внутрішніх | орг |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (5.2) | | | | |туристів, обслугованих| Л |( z0182-98 ), |ністрація | (5.2.2) | | | | |суб'єктами туристичної| в |щорічно |України | | | | | |діяльності | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість ночівель | орг |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (5.2) | | | | |(туро-днів | ЛД |( z0182-98 ), |ністрація | (5.2.2) | | | | |обслуговування) | в |щорічно |України | | | | | |внутрішніх туристів, | | | | | | | | |наданих суб'єктами | | | | | | | | |туристичної діяльності| | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість громадян | гот |N 1-готель |Держкомстат | (5.2) | | | | |України, обслугованих | Л |( v0293202-02 ),|України | (5.2.3) | | | | |готелями | в |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 5.3 |Кількість ночівель | гот |N 1-готель |Держкомстат | (5.2) | | | | |громадян України | ЛД |( v0293202-02 ),|України | (5.2.3) | | | | |в готелях | в |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 5.4 |Кількість громадян | сан |N 1-курорт |Держкомстат | (5.2) | | | | |України, обслугованих | Л |( z0563-03 ), |України | (5.2.4) | | | | |санаторно-курортними | в |щорічно | | | | | | |закладами | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість ночівель | сан |N 1-курорт |Держкомстат | (5.2) | | | | |громадян України | ЛД |( z0563-03 ), |України | (5.2.4) | | | | |в санаторно-курортних | в |щорічно | | | | | | |закладах | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість громадян | прв |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (5.2) | | | | |України, обслугованих | Л |( z0182-98 ), |ністрація | (5.2.1) | | | | |у приватних засобах | в |щорічно |України | | | | | |розміщення | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість ночівель | прв |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (5.2) | | | | |громадян України | ЛД |( z0182-98 ), |ністрація | (5.2.1) | | | | |в приватних засобах | в |щорічно |України | | | | | |розміщення | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Середня тривалість | дельта|Розрахунки |Користувачі | (5.2) | | | | |перебування внутрішніх| Т |за |Методики | | | | | |туристів | в |Методикою | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість дітей | діт |N 1-ОТ |Держкомстат | (5.2) | | | | |та підлітків, | Л |( z0385-99 ), |України | (5.2.5) | | | | |оздоровлених у літніх | в |щорічно | | | | | | |дитячих таборах | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість ночівель | діт |N 1-ОТ |Держкомстат | (5.2) | | | | |дітей та підлітків, | ЛД |( z0385-99 ), |України | (5.2.5) | | | | |оздоровлених у літніх | в |щорічно | | | | | | |дитячих таборах | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | * | | |Кількість екскурсантів| Ле |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (4) | | | | | | |( z0182-98 ), |ністрація | | | | | | | |N 8-НК |України | | | | | | | |( z0969-02 ), |Держкомстат | | | | | | | |щорічно |України | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість екскурсан- | орг |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (4) | | | | |тів, обслугованих | Л |( z0182-98 ), |ністрація | | | | | |суб'єктами туристичної| е |кожні 6, |України | | | | | |діяльності | |9 місяців, | | | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість відвідувачів| муз |N 8-НК |Держкомстат | (4) | | | | |музеїв | Л |( z0969-02 ), |України | | | | | | | е |щорічно | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |ЗАРУБІЖНИЙ (ВИЇЗНИЙ) ТУРИЗМ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 6.1 |Кількість зарубіжних | відвч |N 2-ПВУ |Держкомкордон | (2) | | | | |(виїзних) відвідувачів| Кз |( v0269202-98 ),|України | | | | | | | |щоквартально, | | | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 6.2 |Кількість зарубіжних | тур |N 2-ПВУ |Держкомкордон | (2.1) | | | | |(виїзних) туристів | Кз |( v0269202-98 ),|України | | | | | | | |щоквартально, | | | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Середня тривалість | дельта|Розрахунки |Користувачі | (5.3) | | | | |перебування зарубіжних| Т |за |Методики | | | | | |(виїзних) туристів | з |Методикою | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | * | | |Кількість суб'єктів | С |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (12) | | | | |галузі туризму | |( z0182-98 ), |ністрація | | | | | | | |N 1-готель |України | | | | | | | |( v0293202-02 ),|Держкомстат | | | | | | | |N 1-курорт |України | | | | | | | |( z0563-03 ), | | | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість діючих | орг |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (12) | | | | |суб'єктів туристичної | С |( z0182-98 ), |ністрація | | | | | |діяльності | |щорічно |України | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість готелів та | гот |N 1-готель |Держкомстат | (12) | | | | |інших місць для | С |( v0293202-02 ),|України | | | | | |короткотермінового | |щорічно | | | | | | |проживання | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 7.1 |Кількість номерів | гот |N 1-готель |Держкомстат | Довідковий| | | | |у готелях та інших | Н |( v0293202-02 ),|України | показник | | | | |місцях для | |щорічно | | | | | | |короткотермінового | | | | | | | | |проживання | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 7.2 |Кількість місць | гот |N 1-готель |Держкомстат | (15.1) | | | | |у готелях та інших | М |( v0293202-02 ),|України | | | | | |місцях для | |щорічно | | | | | | |короткотермінового | | | | | | | | |проживання | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 7.3 |Коефіцієнт | гот |Розрахунки |Користувачі | (15.1) | | | | |завантаження готелів | З |за |Методики | | | | | |та інших місць для | |Методикою | | | | | | |короткотермінового | | | | | | | | |проживання | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість | сан |N 1-курорт |Держкомстат | (12) | | | | |санаторно-курортних | С |( z0563-03 ), |України | | | | | |закладів | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість місць у | сан |N 1-курорт |Держкомстат | (15.2) | | | | |санаторно-курортних | М |( z0563-03 ), |України | | | | | |закладах | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Коефіцієнт | сан |Розрахунки |Користувачі | (15.2) | | | | |завантаження | З |за |Методики | | | | | |санаторно-курортних | |Методикою | | | | | | |закладів | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість дитячих | діт |N 1-ОТ |Держкомстат | Довідковий| | | | |оздоровчих закладів | С |( z0385-99 ), |України | показник | | | | |(таборів) | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Кількість місць | діт |N 1-ОТ |Держкомстат | Довідковий| | | | |у дитячих оздоровчих | М |( z0385-99 ), |України | показник | | | | |закладах (таборах) | |щорічно | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |ЗАЙНЯТІСТЬ В ТУРИЗМІ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | * | | |Чисельність | тур |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (13) | | | | |працівників галузі | Ч |( z0182-98 ), |ністрація | | | | | |туризму | |N 1-готель |України | | | | | | | |( v0293202-02 ),|Держкомстат | | | | | | | |N 1-курорт |України | | | | | | | |( z0563-03 ), | | | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Чисельність | орг |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (13) | | | | |працівників суб'єктів | Ч |( z0182-98 ), |ністрація | | | | | |туристичної діяльності| |щорічно |України | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Чисельність | гот |N 1-готель |Держкомстат | (13) | | | | |працівників готелів | Ч |( v0293202-02 ),|України | | | | | |та інших місць для | |N 1-послуги | | | | | | |короткотермінового | |( v0271202-02 ),| | | | | | |проживання | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Чисельність | сан |N 1-готель |Держкомстат | (13) | | | | |працівників | Ч |( v0293202-02 ),|України | | | | | |санаторно-курортних | |N 1-послуги | | | | | | |закладів | |( v0271202-02 ),| | | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Чисельність | Ч |N 1-послуги |Держкомстат | Довідкові | | | | |працівників за певним | з |( v0271202-02 ),|України | показники | | | | |видом економічної |індексом |щорічно | |(за певним | | | | |діяльності згідно | виду | | | видом | | | | |КВЕД ( v0441217-96 ) |діяльнос-| | |економічної| | | | | | ті | | |діяльності | | | | | | | | | КВЕД, що | | | | | | | | |стосується | | | | | | | | | сфери | | | | | | | | | туризму) | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Чисельність | діт |N 1-ОТ |Держкомстат | Довідковий| | | | |працівників дитячих | Ч |( z0385-99 ), |України | показник | | | | |оздоровчих закладів | |щорічно | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТУРИЗМУ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | * | | |Обсяг послуг, наданих | тур |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (14) | | | | |підприємствами сфери | О |( z0182-98 ), |ністрація | | | | | |туризму | |N 1-готель |України | | | | | | | |( v0293202-02 ),|Держкомстат | | | | | | | |N 1-курорт |України | | | | | | | |( z0563-03 ), | | | | | | | | |N 1-послуги | | | | | | | | |( v0271202-02 ),| | | | | | | | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Обсяг послуг, наданих | орг |N 1-ТУР |Держтурадмі- | (14) | | | | |суб'єктами туристичної| О |( z0182-98 ), |ністрація | | | | | |діяльності | |кожні півроку, |України | | | | | | | |9 місяців, рік | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Доходи від | гот |N 1-готель |Держкомстат | (14) | | | | |експлуатації готелів | О |( v0293202-02 ),|України | | | | | |та інших місць для | |N 1-послуги | | | | | | |короткотермінового | |( v0271202-02 ),| | | | | | |проживання | |щорічно | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Сума продажної | сан |N 1-курорт |Держкомстат | (14) | | | | |вартості всіх путівок | О |( z0563-03 ), |України | | | | | |санаторно-курортних | |щорічно | | | | | | |(оздоровчих) закладів | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Сума продажної | діт |N 1-ОТ |Держкомстат | Довідковий| | | | |вартості всіх путівок | О |( z0385-99 ), |України | показник | | | | |дитячих оздоровчих | |щорічно | | | | | | |закладів | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Платежі до бюджету | орг |N 1-ТУР |Держтурадмі- | Довідковий| | | | |суб'єктів туристичної | П |( z0182-98 ), |ністрація | показник | | | | |діяльності | |кожні півроку, |України | | | | | | | |9 місяців, рік | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Платежі до бюджету | гот |N 1-готель |Держкомстат | Довідковий| | | | |готелів та інших місць| П |( v0293202-02 ),|України | показник | | | | |для короткотермінового| |щорічно | | | | | | |проживання | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | * | | |Обсяг туристського | О |Розрахунки |Користувачі | (7) | | | | |споживання (сукупний | |за |Методики | | | | | |обсяг споживання | |Методикою | | | | | | |товарів та послуг | | | | | | | | |різних галузей | | | | | | | | |економіки, | | | | | | | | |забезпечений завдяки | | | | | | | | |туристичній | | | | | | | | |діяльності) | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | 8.1 | 8.1 |В'їзне туристське | Оі |Розрахунки |Користувачі | (7) (8) | | | | |споживання | |за |Методики | | | | | |(надходження від | |Методикою | | | | | | |іноземного (в'їзного) | | | | | | | | |туризму) | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Надходження від | одноден|Розрахунки |Користувачі | (7.1) | | | | |одноденних в'їзних |О |за |Методики | | | | | |відвідань | і |Методикою | | | | | | | | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Внутрішнє туристське | Ов |Розрахунки |Користувачі | (9) | | | | |споживання | |за |Методики | (9.1) | | | | |(надходження від | |Методикою | | | | | | |внутрішнього туризму) | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | |Виїзне туристське | Оз |Розрахунки |Користувачі | (10) | | | | |споживання | |за |Методики | | | | | |(надходження від | |Методикою | | | | | | |зарубіжного (виїзного)| | | | | | | | |туризму) | | | | | |-------+-----+-------+----------------------+---------+----------------+--------------+-----------| | | | 8.2 |Валові туристські | Р |Розрахунки |Користувачі | (11) | | | | |витрати в інших | |за |Методики | | | | | |країнах | |Методикою | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2. Основні показники статистики туризму в Україні
----------------------------------------------------------------- | Основні показники | Одиниця | Код | Умовна | N | | | виміру |міжнародної|позначка|формули| | | | системи | | | | | |показників | | | |---------------------------------------------------------------| |ІНОЗЕМНИЙ (В'ЇЗНИЙ) ТУРИЗМ | |---------------------------------------------------------------| |Кількість іноземних |Млн. осіб | 1.1 | відвч| (1.1) | |(в'їзних) відвідувачів | | | Кі | | |-----------------------+----------+-----------+--------+-------| |Кількість іноземних |Млн. осіб | 1.2 | тур | (1.2) | |(в'їзних) туристів | | | Кі | | |---------------------------------------------------------------| |ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ | |---------------------------------------------------------------| |Кількість внутрішніх |Млн. осіб | | Лв | (3) | |туристів | | | | | |---------------------------------------------------------------| |ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | |---------------------------------------------------------------| |Кількість екскурсантів |Млн. осіб | | Ле | (4) | |---------------------------------------------------------------| |ЗАРУБІЖНИЙ (ВИЇЗНИЙ) ТУРИЗМ | |---------------------------------------------------------------| |Кількість зарубіжних |Млн. осіб | 6.1 | відвч| (2.1) | |(виїзних) відвідувачів | | | Кз | | |-----------------------+----------+-----------+--------+-------| |Кількість зарубіжних |Млн. осіб | 6.2 | тур | (2.2) | |(виїзних) туристів | | | Кз | | |---------------------------------------------------------------| |ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ | |---------------------------------------------------------------| |Кількість суб'єктів |Одиниць | | С | (12) | |галузі туризму | | | | | |---------------------------------------------------------------| |ЗАЙНЯТІСТЬ У ТУРИЗМІ | |---------------------------------------------------------------| |Чисельність працівників|Тис. осіб | | тур | (13) | |галузі туризму | | | Ч | | |---------------------------------------------------------------| |ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТУРИЗМУ | |---------------------------------------------------------------| |Обсяг туристського |Млрд. грн.| | О | (7) | |споживання | | | | | |-----------------------+----------+-----------+--------+-------| |Обсяг послуг, наданих |Млрд. грн.| | тур | (14) | |підприємствами | | | О | | |сфери туризму | | | | | -----------------------------------------------------------------
4.3. Міжнародна система показників статистики туризму
---------------------------------------------- |Базові показники |Одиниця виміру|Код| |-------------------------+--------------+---| |В'ЇЗНИЙ ТУРИЗМ | | | |-------------------------+--------------+---| |Прибуття | | | |-------------------------+--------------+---| |Відвідувачі | Тисяч осіб |1.1| |- туристи (відвідувачі, | Тисяч осіб |1.2| |які ночують) | | | |- одноденні відвідувачі | Тисяч осіб |1.3| |- пасажири круїзів | Тисяч осіб |1.4| |-------------------------+--------------+---| |Прибуття за регіонами | | | |-------------------------+--------------+---| |- Африка | Тисяч осіб |2.1| |- Америка | Тисяч осіб |2.2| |- Європа | Тисяч осіб |2.3| |- Східна Азія та | Тисяч осіб |2.4| |Тихоокеанський регіон | | | |- Південна Азія | Тисяч осіб |2.5| |- Ближній Схід | Тисяч осіб |2.6| |-------------------------+--------------+---| |Прибуття за видами | | | |транспорту | | | |-------------------------+--------------+---| |- Повітряний транспорт | Тисячі осіб |3.1| |- Залізничний транспорт | Тисяч осіб |3.2| |- Автомобільний транспорт| Тисяч осіб |3.3| |- Морський транспорт | Тисяч осіб |3.4| |-------------------------+--------------+---| |Прибуття за метою | | | |відвідання | | | |-------------------------+--------------+---| |- Дозвілля, відпочинок | Тисяч осіб |4.1| |- Службова, ділова, | Тисяч осіб |4.2| |професійна поїздка | | | |- Інша мета | Тисяч осіб |4.3| |-------------------------+--------------+---| |Тривалість перебування | | | |-------------------------+--------------+---| |- Ночівлі в готелях та |Тисяч ночівель|5.1| |аналогічних закладах | | | |- Ночівлі в інших |Тисяч ночівель|5.2| |колективних засобах | | | |розміщення | | | |- Середня тривалість | Ночівель |5.5| |перебування іноземного | | | |туриста | | | |-------------------------+--------------+---| |Туристські витрати | Млн. доларів |8.1| |в даній країні | США | | |-------------------------+--------------+---| |ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ | | | |-------------------------+--------------+---| |Перебування з ночівлею | | | |-------------------------+--------------+---| |- Ночівлі в готелях та |Тисяч ночівель|5.3| |аналогічних закладах | | | |- Ночівлі в інших |Тисяч ночівель|5.4| |колективних засобах | | | |розміщення | | | |-------------------------+--------------+---| |ВИЇЗНИЙ ТУРИЗМ | | | |-------------------------+--------------+---| |Виїзди |Тисяч ночівель|6.1| |-------------------------+--------------+---| |Туристські витрати | Млн. доларів |8.2| |в інших країнах | США | | |-------------------------+--------------+---| |ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ| | | |-------------------------+--------------+---| |Готелі та аналогічні | | | |заклади | | | |-------------------------+--------------+---| |- Кількість номерів | Одиниць |7.1| |- Кількість ліжко-місць | Одиниць |7.2| |- Коефіцієнт завантаження| % |7.3| |- Середня тривалість | Ночівель |5.6| |перебування | | | |-------------------------+--------------+---| |МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ| | | |-------------------------+--------------+---| |Валовий національний | Млн. доларів |9.1| |продукт | США | | |Експорт (F.O.B) | Млн. доларів |9.2| | | США | | |Імпорт (C.I.F) | Млн. доларів |9.3| | | США | | ----------------------------------------------
5. Нормативні показники
-------------------------------------------------------------- | Умовна | Назва показника | N | Джерело | |позначка | |формули| | | | | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | одноден|Норматив витрат іноземного| (7.1) |1) Експертна | |В |(в'їзного) одноденного | |оцінка фахівців| | і |відвідувача | |2) Статистичне | | | | |обстеження | |---------+--------------------------+-------+---------------| | осн/слж|Норматив основних добових | (8) |1) Експертна | |В |витрат одного іноземного | |оцінка фахівців| | і |(в'їзного) туриста, метою | |2) Статистичне | | |відвідання якого | |обстеження | | |є службова поїздка | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | осн/орг|Норматив основних добових | (8) |1) Експертна | |В |витрат одного іноземного | |оцінка фахівців| | і |(в'їзного) туриста, метою | |2) Статистичне | | |відвідання якого | |обстеження | | |є організований туризм | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | осн/прв|Норматив основних добових | (8) |1) Експертна | |В |витрат одного іноземного | |оцінка фахівців| | і |(в'їзного) туриста, метою | |2) Статистичне | | |відвідання якого | |обстеження | | |є приватна поїздка | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | дод/слж|Норматив додаткових витрат| (8) |1) Експертна | |В |протягом перебування | |оцінка фахівців| | і |одного іноземного | |2) Статистичне | | |(в'їзного) туриста, метою | |обстеження | | |відвідання якого | | | | |є службова поїздка | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | дод/орг|Норматив додаткових витрат| (8) |1) Експертна | |В |протягом перебування | |оцінка фахівців| | і |одного іноземного | |2) Статистичне | | |(в'їзного) туриста, метою | |обстеження | | |відвідання якого | | | | |є організований туризм | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | дод/прв|Норматив додаткових витрат| (8) |1) Експертна | |В |протягом перебування | |оцінка фахівців| | і |одного іноземного | |2) Статистичне | | |(в'їзного) туриста, метою | |обстеження | | |відвідання якого | | | | |є приватна поїздка | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | осн |Норматив основних добових | (9.1) |1) Експертна | |В |витрат одного внутрішнього| |оцінка фахівців| | в |туриста | |2) Статистичне | | | | |обстеження | |---------+--------------------------+-------+---------------| | дод |Норматив додаткових витрат| (9.1) |1) Експертна | |В |протягом перебування | |оцінка фахівців| | в |одного внутрішнього | |2) Статистичне | | |туриста | |обстеження | |---------+--------------------------+-------+---------------| | слжУ |Норматив витрат, |(10.1) |1) Експертна | |В |пов'язаних з поїздкою, | |оцінка фахівців| | з |одного зарубіжного | |2) Статистичне | | |(виїзного) туриста (метою | |обстеження | | |відвідання якого | | | | |є службова поїздка) на | | | | |митній території України, | | | | |враховуючи плату | | | | |національним перевізникам | | | | |за міжнародні пасажирські | | | | |перевезення | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | оргУ |Норматив витрат, |(10.2) |1) Експертна | |В |пов'язаних з поїздкою, | |оцінка фахівців| | з |одного зарубіжного | |2) Статистичне | | |(виїзного) туриста (метою | |обстеження | | |відвідання якого | | | | |є організований туризм) на| | | | |митній території України, | | | | |враховуючи плату | | | | |національним перевізникам | | | | |за міжнародні пасажирські | | | | |перевезення та комісійні | | | | |турфірми | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | првУ |Норматив витрат, |(10.3) |1) Експертна | |В |пов'язаних з поїздкою, | |оцінка фахівців| | з |одного зарубіжного | |2) Статистичне | | |(виїзного) туриста (метою | |обстеження | | |відвідання якого | | | | |є приватна поїздка) на | | | | |митній території України, | | | | |враховуючи плату | | | | |національним перевізникам | | | | |за міжнародні пасажирські | | | | |перевезення | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | одноденУ|Норматив витрат |(10.4) |1) Експертна | |В |одноденного зарубіжного | |оцінка фахівців| | з |(виїзного) відвідувача | |2) Статистичне | | |на митній території | |обстеження | | |України | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | осн/слж|Норматив основних добових | (11) |1) Експертна | |В |витрат одного зарубіжного | |оцінка фахівців| | з |(виїзного) туриста | |2) Статистичне | | осн/орг|протягом перебування | |обстеження | |В |за кордоном з метою | | | | з |відвідання службовою, | | | | осн/прв|організований туризм, | | | |В |приватною | | | | з | | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | дод/слж|Норматив додаткових витрат| (11) |1) Експертна | |В |одного зарубіжного | |оцінка фахівців| | з |(виїзного) туриста | |2) Статистичне | | дод/орг|протягом перебування | |обстеження | |В |за кордоном з метою | | | | з |відвідання службовою, | | | | дод/прв|організований туризм, | | | |В |приватною | | | | з | | | | |---------+--------------------------+-------+---------------| | одноден|Норматив витрат | (11) |1) Експертна | |В |одноденного зарубіжного | |оцінка фахівців| | з |(виїзного) відвідувача | |2) Статистичне | | |за кордоном | |обстеження | --------------------------------------------------------------
5.1. Нормативи середньодобових (основних) споживчих витрат
відвідувачів, (умовних одиниць) (2)
-------------------------------------------------------------- |Категорія країни| Мета поїздки | Категорія | | |-------------------------------|відвідувача| | |службова|організований|приватна| | | | | туризм | | | |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Україна | | | | Турист | |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Європи, | | | | Турист | |за винятком |--------+-------------+--------+-----------| |країн СНД | | | |Одноденний | | | | | |відвідувач | |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни СНД | | | | Турист | | |--------+-------------+--------+-----------| | | | | |Одноденний | | | | | |відвідувач | |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Америки | | | | Турист | | |--------+-------------+--------+-----------| | | | | |Одноденний | | | | | |відвідувач | |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Африки | | | | Турист | | |--------+-------------+--------+-----------| | | | | |Одноденний | | | | | |відвідувач | |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Східної | | | | Турист | |Азії та |--------+-------------+--------+-----------| |Тихоокеанського | | | |Одноденний | |регіону | | | |відвідувач | --------------------------------------------------------------
Структура середньодобових (основних) споживчих витрат
відвідувачів: - оплата послуг розміщення; - оплата харчування та напоїв; - оплата екскурсій та послуг гіда; - оплата послуг пасажирського транспорту.

5.2. Нормативи додаткових споживчих витрат відвідувачів
протягом усієї поїздки, (умовних одиниць) (3)
-------------------------------------------------------------- |Категорія країни| Мета поїздки | Категорія | | |-------------------------------|відвідувача| | |службова|організований|приватна| | | | | туризм | | | |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Україна | | | | Турист | |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Європи, | | | | Турист | |за винятком |--------+-------------+--------+-----------| |країн СНД | | | | Одноденний| | | | | | відвідувач| |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни СНД | | | | Турист | | |--------+-------------+--------+-----------| | | | | | Одноденний| | | | | | відвідувач| |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Америки | | | | Турист | | |--------+-------------+--------+-----------| | | | | | Одноденний| | | | | | відвідувач| |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Африки | | | | Турист | | |--------+-------------+--------+-----------| | | | | | Одноденний| | | | | | відвідувач| |----------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Східної | | | | Турист | |Азії та | | | | | |Тихоокеанського |--------+-------------+--------+-----------| |регіону | | | | Одноденний| | | | | | відвідувач| --------------------------------------------------------------
--------------- (2) Визначаються експертною оцінкою або шляхом статистичного
обстеження відвідувачів.
(3) Визначаються експертною оцінкою або шляхом статистичного
обстеження відвідувачів.

5.3. Середня тривалість перебування в Україні (ночівель)
---------------------------------------------------------------- | Категорія країни | Мета відвідання | Категорія | | |-------------------------------|відвідувача| | |службова|організований|приватна| | | | (4) | туризм (5) | (6) | | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Україна | | | | Турист | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Європи, за | | | | Турист | |винятком країн СНД| | | | | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни СНД | | | | Турист | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Америки | | | | Турист | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Африки | | | | Турист | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Східної | | | | Турист | |Азії та | | | | | |Тихоокеанського | | | | | |регіону | | | | | ----------------------------------------------------------------
5.4. Середня тривалість перебування громадян України в інших
країнах (ночівель)
---------------------------------------------------------------- | Категорія країни | Мета відвідання | Категорія | | |-------------------------------|відвідувача| | |службова|організований|приватна| | | | (5) | туризм (5) | (6) | | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Європи, за | | | | Турист | |винятком країн СНД| | | | | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни СНД | | | | Турист | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Америки | | | | Турист | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Африки | | | | Турист | |------------------+--------+-------------+--------+-----------| |Країни Східної | | | | Турист | |Азії та | | | | | |Тихоокеанського | | | | | |регіону | | | | | ----------------------------------------------------------------
--------------- (4) Установлюється експертною оцінкою на підставі даних
державної статистичної звітності за формою N 1-готель або шляхом
статистичного обстеження відвідувачів.
(5) Установлюється експертною оцінкою на підставі даних
державної статистичної звітності за формою N 1-ТУР або шляхом
статистичного обстеження відвідувачів.
(6) Установлюється експертною оцінкою або шляхом
статистичного обстеження відвідувачів.
6. Алгоритм розрахунків
Процес розрахунку показників статистики туризму складається з
таких головних етапів:
1. Визначення кількості відвідувачів певної категорії.
2. Визначення середньої тривалості перебування туристів
певної категорії.
3. Розрахунок надходжень від туризму через застосування
нормативних показників відповідного рівня витрат (туристського
споживання).
4. Розрахунок інших показників. Найбільш точні результати обчислення дають розрахунки
показників окремо за кожною країною та категорією туристів. Для спрощення розрахунків припустиме групування відвідувачів
за категоріями країн. Одним з критеріїв групування є однаковий
рівень туристських витрат, що визначається за результатами
статистичного обстеження туристів або експертними оцінками. Розрахунки надходжень від різних видів туризму ведуться на
основі даних про середню величину витрат одного відвідувача за
одну добу подорожування, з урахуванням тривалості перебування та
кількості відвідувачів усіх категорій. Ведення несуцільних методів статистичного спостереження
передбачає використання всіх можливих джерел статистичної
інформації (як державної, так і відомчої звітності) та потребує
здійснення певних додаткових обрахунків. Тому джерелом даних про
туристські витрати вважається експертна оцінка, а також
статистичне обстеження (опитування) туристів або суб'єктів
туристичної діяльності, відповідно до статей витрат.
6.1. Обчислення кількості відвідувачів Обчислення кількості відвідувачів здійснюється за їх
категоріями в залежності від виду туризму та мети відвідання: - Іноземні (в'їзні) відвідувачі, у т.ч.:
- іноземні (в'їзні) туристи;
- іноземні (в'їзні) одноденні відвідувачі. - Зарубіжні (виїзні) відвідувачі, у т.ч.:
- зарубіжні (виїзні) туристи;
- зарубіжні (виїзні) одноденні відвідувачі. - Внутрішні туристи.

6.1.1. Обчислення кількості іноземних (в'їзних) відвідувачів Кількість іноземних (в'їзних) відвідувачів ( відвч)
Кі складають іноземні (в'їзні) туристи та іноземні (в'їзні) одноденні
відвідувачі.
відвч тур одноден
Кі = Кі + Кі , (1.1)
де
тур
Кі - кількість іноземних (в'їзних) туристів;
одноден
Кі - кількість іноземних (в'їзних) одноденних
відвідувачів.
тур
Кількість іноземних (в'їзних) туристів (Кі ) складають
іноземні (в'їзні) відвідувачі, які здійснюють щонайменше одну
ночівлю у колективному або індивідуальному засобі розміщення в
Україні.
тур слж орг прв
Кі = К + К + К , (1.2)
і і і
де
слж
К - кількість іноземних громадян, які в'їжджали до і України з метою здійснення службової поїздки;
орг
К - кількість іноземних громадян, які в'їжджали до і України з метою організованого туризму;
прв
К - кількість іноземних громадян, які в'їжджали до і України з метою здійснення приватної поїздки.
Кількість іноземних (в'їзних) одноденних відвідувачів
одноден (Кі ) складають іноземні (в'їзні) відвідувачі, які не
здійснюють жодної ночівлі у засобі розміщення відвідуваного місця.
Це визначення враховує:
- транзитних пасажирів, що прямують територією України до
свого місця призначення в іншій країні і не здійснюють жодної
ночівлі у закладах розміщення України; - пасажирів круїзів, які прибувають у певну країну на
круїзному судні і повертаються кожної ночі на судно для ночівлі; - екіпажі круїзних та повітряних суден і залізничних потягів
(обслуговуючий персонал).
одноден трнз обслуг
Кі = К + К , (1.3)
і і
де
трнз
К - кількість іноземних одноденних відвідувачів, які і в'їжджали до України з метою транзиту;
обслуг
К - кількість іноземних одноденних відвідувачів, які і в'їжджали до України в якості обслуговуючого персоналу.
6.1.2. Обчислення кількості зарубіжних (виїзних) відвідувачів
відвч Кількість зарубіжних (виїзних) відвідувачів (Кі )
складають зарубіжні (виїзні) туристи та зарубіжні (виїзні)
одноденні відвідувачі.
відвч тур одноден
Кз = Кз + Кз , (2.1)
де
тур
Кз - кількість зарубіжних (виїзних) туристів;
туроден
Кз - кількість зарубіжних (виїзних) одноденних
відвідувачів.
тур
Кількість зарубіжних (виїзних) туристів (Кз ) складають
громадяни України, які виїжджали за кордон з метою службової,
приватної поїздки та організованого туризму та здійснили
щонайменше одну ночівлю у країні відвідання.
тур слж орг прв
Кз = К + К + К , (2.2)
з з з
одноден обслуг
Кз = К , (2.3)
з
де
слж
К - кількість громадян України, які виїжджали за кордон у з службову поїздку;
орг
К - кількість громадян України, які виїжджали за кордон в з організовану туристичну поїздку;
прв
К - кількість громадян України, які виїжджали за кордон у з приватну поїздку;
обслуг
К - кількість громадян України, які виїжджали за з кордон в якості обслуговуючого персоналу (екіпажі транспортних
засобів) і не здійснювали жодної ночівлі в засобах розміщення за
кордоном.
6.1.3. Обчислення кількості внутрішніх туристів Кількість внутрішніх туристів (Л ) складають громадяни
в України, які здійснюють поїздки Україною за межі їх звичайного
середовища терміном, що не перевищує 12 місяців, і які здійснюють
щонайменше одну ночівлю у відвідуваному місці.
гот сан прв діт
Л = Л + Л + Л + Л , (3)
в в в в в
де
гот
Л - кількість громадян України, які були обслуговані в готелями та іншими об'єктами для короткотермінового проживання
протягом певного періоду;
сан
Л - кількість громадян України, які були обслуговані в санаторно-курортними закладами протягом певного періоду;
прв
Л - кількість громадян України, які були обслуговані на в базі приватних засобів розміщення протягом певного періоду;
діт
Л - кількість дітей та підлітків, обслугованих в дитячих в оздоровчих закладах протягом певного періоду.
При розрахунках кількості внутрішніх туристів за даною
Методикою передбачено, що з числа тих відвідувачів, які проживали
в приватних (індивідуальних) засобах розміщення, враховуються
туристи, які скористалися послугами суб'єктів туристичної
діяльності при організації своєї поїздки, тобто обліковуються в
державній статистичній звітності туристичного підприємства.
Туристи, які проживали в приватних (індивідуальних) помешканнях
(квартирах, будинках, кімнатах у них) на платній або безоплатній
основі (так звані "відпочинок дикуном", "відпочинок у родичів,
знайомих"), на момент створення Методики не обліковуються у
державній статистичній звітності і тому обсяг їх туристського
споживання не може бути врахованим в обсязі надходжень від
внутрішнього туризму. До статистики внутрішнього туризму також не ввійшли дані
Федерації спортивного туризму України щодо кількості учасників
категорійних туристсько-спортивних маршрутів, які не підлягають
обліку державної статистичної звітності.
6.1.4. Обчислення кількості екскурсантів Кількість екскурсантів (Ле) складає сума числа осіб, яким
були надані екскурсійні послуги суб'єктами туристичної діяльності
орг муз (Ле ) та числа відвідувачів музеїв (Ле ).
орг муз
Ле = Ле + Ле (4)
6.2. Обчислення середньої тривалості перебування Тривалість перебування відвідувача прямо пропорційно впливає
на обсяги його витрат (туристського споживання): чим більш тривала
подорож, тим більший обсяг туристських витрат вона зумовлює. У свою чергу, тривалість перебування залежить від мети
відвідання, категорії країни-місця походження відвідувача, місця
відвідання тощо. Виходячи з цього, доцільно визначати середню
тривалість перебування окремо для кожної категорії відвідувачів. Розрахований на підставі статистичних даних, визначений
експертною оцінкою або шляхом статистичного анкетування
відвідувачів, показник середньої тривалості перебування певної
категорії відвідувачів використовується як нормативний для
визначення обсягів туристського споживання, надходжень від певного
виду туризму. Середня тривалість перебування (Т) певної категорії туристів
(іноземних (в'їзних), внутрішніх, зарубіжних (виїзних)
визначається в залежності від загальної кількості їх ночівель у
засобах розміщення різних типів і обчислюється виходячи з
статистичних даних, що подаються засобами розміщення, суб'єктами
туристичної діяльності, або визначається експертною оцінкою у
випадках, коли не ведеться облік тривалості перебування
відвідувачів.
Кількість ночівель (туро-днів, ліжко-днів, людино-днів)
Т = ------------------------------------------------------- (5) Кількість туристів
Розрахунок узагальнювального (для всіх типів засобів
розміщення) показника середньої тривалості перебування
здійснюється через визначення середньої арифметичної зваженої
дельта (Т ).
Середня тривалість перебування іноземних (в'їзних) туристів
дельта
(Т ):
і
орг гот сан
ЛД + ЛД + ЛД
дельта і і і
Т = --------------------------, (5.1) і орг гот сан
Л + Л + Л
і і і

орг
ЛД
орг і
Т = --------, (5.1.1) і орг
Л
і

гот
ЛД
гот і
Т = -------, (5.1.2) і гот
Л
і

сан
ЛД
сан і
Т = -------, (5.1.3) і сан
Л
і
де
орг
Л - кількість іноземних (в'їзних) туристів, обслугованих і суб'єктами туристичної діяльності;
гот
Л - кількість іноземних (в'їзних) громадян, обслугованих і готелями та іншими об'єктами для короткотермінового проживання;
сан
Л - кількість іноземних (в'їзних) громадян, які і обслуговані санаторно-курортними закладами;
орг
ЛД - кількість туро-днів, наданих іноземним (в'їзним)
і туристам суб'єктами туристичної діяльності;
гот
ЛД - кількість людино-днів, наданих іноземним (в'їзним)
і громадянам готелями та іншими об'єктами для короткотермінового
проживання;
сан
ЛД - кількість ліжко-днів, наданих іноземним (в'їзним)
і громадянам санаторно-курортними закладами.
Кількість ночівель іноземних (в'їзних) туристів (ЛДі):
дельта тур
ЛДі = Т х Кі (5.1.4)
і
Середня тривалість перебування внутрішніх туристів
дельта (Т ):
в
прв орг гот сан діт
ЛД + ЛД + ЛД + ЛД + ЛД
дельта в в в в в
Т = -----------------------------------------, (5.2) в прв орг гот сан діт
Л + Л + Л + Л + Л
в в в в в

прв
ЛД
прв в
Т = ------, (5.2.1) в прв
Л
в

орг
ЛД
орг в
Т = -------, (5.2.2) в орг
Л
в

гот
ЛД
гот в
Т = ------, (5.2.3) в гот
Л
в

сан
ЛД
сан в
Т = -------, (5.2.4) в сан
Л
в
де
прв
Л - кількість внутрішніх туристів, обслугованих в суб'єктами туристичної діяльності на базі приватних засобів
розміщення;
орг
Л - загальна кількість внутрішніх туристів, обслугованих в суб'єктами туристичної діяльності;
гот
Л - кількість громадян України, обслугованих готелями та в іншими об'єктами для короткотермінового проживання;
сан
Л - кількість громадян України, які обслуговані в санаторно-курортними закладами;
діт
Л - кількість осіб, оздоровлених у дитячих оздоровчих в закладах;
прв
ЛД - кількість туро-днів, наданих внутрішнім туристам
в суб'єктами туристичної діяльності на базі приватних засобів
розміщення;
орг
ЛД - загальна кількість туро-днів, наданих внутрішнім
в туристам суб'єктами туристичної діяльності;
гот
ЛД - кількість людино-діб, наданих громадянам України
в готелями та іншими об'єктами для короткотермінового проживання;
сан
ЛД - кількість ліжко-днів, наданих громадянам України
в санаторно-курортними закладами;
діт
ЛД - кількість ліжко-днів, наданих у дитячих оздоровчих
в закладах.
Кількість ночівель внутрішніх туристів (ЛДв):
гот сан прв діт
ЛДв = ЛД + ЛД + ЛД + ЛД . (5.2.5)
в в в в
Середня тривалість перебування зарубіжних (виїзних) туристів
дельта (Т ):
з
орг
ЛД
дельта з
Т = -------, (5.3) з орг
Л
з
де
орг
Л - кількість зарубіжних (виїзних) туристів, обслугованих з суб'єктами туристичної діяльності;
орг
ЛД - кількість туро-днів, наданих зарубіжним (виїзним)
з туристам суб'єктами туристичної діяльності.
6.3. Обчислення показника середньодобових витрат відвідувача Показник середньодобових витрат відвідувача використовується
в розрахунках обсягів туристського споживання та надходжень від
туризму. На величину середньодобових витрат відвідувача, окрім мети
відвідання, впливають такі суб'єктивні чинники, як рівень життя у
країні - місці походження відвідувача, його соціальний статус,
індивідуальні потреби в ширшому або вужчому діапазоні додаткових
послуг. Доцільно визначити нормативні значення показника
середньодобових витрат окремо для кожної категорії відвідувачів.
Інструментом визначення є розрахунки на базі матеріалів
статистичних досліджень туристичних потоків або експертні оцінки. Споживчі витрати туриста значно відрізняються від витрат
одноденного відвідувача за своєю структурою та обсягом. Споживчі витрати відвідувача (туриста) (В) складаються з
осн дод основних (добових) (В ) і додаткових витрат (В ).
осн дод
В = ЕВ + ЕВ (6)
де
Е - знак суми.
Основні витрати (такі, що здійснюються щодня протягом
поїздки): - витрати на оплату вартості розміщення (7); - витрати на оплату вартості харчування та напоїв.
--------------- (7) - Для одноденних відвідувачів ця стаття витрат
вилучається.
Додаткові витрати (такі, що здійснюються одноразово протягом
поїздки): - витрати на оплату вартості проїзду у різних видах
міжнародного, міжміського, приміського та міського транспорту та
спеціалізованого транспорту (канатні дороги, фунікулери,
гірськолижні підйомники тощо); - витрати на оплату послуг турагентства (комісійні); - витрати на оплату екскурсійних послуг; - витрати на оплату послуг музеїв, заповідників, парків інших
об'єктів огляду; - витрати на оплату послуг з страхування (страхування життя
особи, яка подорожує, від нещасного випадку, медичне, страхування
транспортних засобів, страхування ануляції поїздки або інших
витрат, пов'язаних із зміною умов поїздки); - витрати на оплату паспортно-візових послуг; - витрати на оплату вартості сувенірної продукції; - витрати на оплату послуг перекладача; - витрати на оплату побутових послуг; - витрати на оплату послуг паркування транспорту; - витрати на оплату послуг фінансових установ з обміну валют,
кредитних карток; - витрати на оплату вартості оренди або прокату різних видів
транспорту; - витрати на оплату вартості оренди або прокату курортного
обладнання; - витрати на оплату вартості оренди або прокату фото-,
відеоапаратури; - витрати на оплату послуг з обробки фотоматеріалів; - витрати на оплату поштових послуг; - витрати на оплату вартості підносу багажу, інші "чайові"; - витрати на оплату ліцензій на охоту, рибалку; - витрати на оплату інших послуг та товарів. Додаткові витрати туриста не обмежуються наведеним переліком
і можуть враховувати будь-які інші споживчі витрати особи, яка
подорожує і здійснює їх у зв'язку з подорожжю. Середньодобові витрати одного туриста протягом поїздки
дельта (В ) визначаються як середня арифметична величина:
осн дод
дельта ЕВ + ЕВ
В = --------------, (6.1) t

осн Вартість туру
В = ---------------, (6.2) Тривалість туру
де
Е - знак суми, t - тривалість поїздки (днів).
Обсяги середньодобових витрат туристів різних категорій
визначені експертним шляхом наводяться в розділі 5 "Нормативні
показники".
6.4. Обчислення обсягу туристського споживання Обсяг туристського споживання (О) - сукупний обсяг споживання
товарів та послуг різних галузей економіки, забезпечений завдяки
туристичній діяльності, складають надходження від усіх видів
туризму та надходження від одноденних відвідань.
одноден
О = Оі + Ов + Оз + Оі , (7)

одноден трнз обслуг трнз обслуг одноден
О = О + О = (К + К ) х В ,
і і і і і і
(7.1)
де
Оі - в'їзне туристське споживання (надходження від іноземного
(в'їзного) туризму);
Ов - внутрішнє туристське споживання (надходження від
внутрішнього туризму);
Оз - виїзне туристське споживання (надходження від
зарубіжного (виїзного) туризму);
одноден
О - надходження від в'їзних одноденних відвідань;
і
трнз
О - надходження від іноземних (в'їзних) транзитних і відвідань (споживчі витрати іноземців, які в'їжджали в країну з
метою транзиту);
обслуг
О - надходження від іноземних (в'їзних) осіб, які і в'їжджали до України в якості обслуговуючого персоналу;
трнз
К - кількість іноземних (в'їзних) одноденних і відвідувачів, які в'їжджали до України з метою транзиту;
обслуг
К - кількість іноземних громадян, які в'їжджали до і України в якості обслуговуючого персоналу (членів екіпажів
транспортних засобів) і зараховуються до категорії одноденних
відвідувачів;
одноден
В - норматив споживчих витрат іноземного (в'їзного) і одноденного відвідувача.
6.4.1. Обчислення в'їзного туристського споживання В'їзне туристське споживання (надходження від іноземного
(в'їзного) туризму) (Оі) складається з споживчих витрат іноземних
(в'їзних) туристів у країні відвідання.

слж слж осн/слж дод/слж
Оі = К х (Т х В + В ) + (8)
і і і і
орг орг осн/орг дод/орг
+ К х (Т х В + В ) +
і і і і
прв прв осн/прв дод/прв
+ К х (Т х В + В ),
і і і і
де
К - кількість іноземних (в'їзних) туристів, метою відвідання і яких є:
слж
К - службова поїздка,
і
орг
К - організований туризм,
і
прв
К - приватна поїздка;
і
Т - середня тривалість перебування іноземного (в'їзного) і туриста, метою відвідання якого є:
слж
Т - службова поїздка,
і
орг
Т - організований туризм,
і
прв
Т - приватна поїздка;
і
осн
В - норматив основних добових витрат одного іноземного і (в'їзного) туриста метою відвідання якого є:
осн/слж
В - службова поїздка,
і
осн/орг
В - організований туризм,
і
осн/прв
В - приватна поїздка;
і
дод
В - норматив додаткових витрат протягом перебування і одного іноземного (в'їзного) туриста метою відвідання якого є:
дод/слж
В - службова поїздка,
і
дод/орг
В - організований туризм,
і
дод/прв
В - приватна поїздка.
і
6.4.2. Обчислення внутрішнього туристського споживання Внутрішнє туристське споживання (надходження від внутрішнього
туризму) (Ов) складається з туристських споживчих витрат
внутрішніх туристів, враховуючи платежі національним перевізникам
за внутрішні пасажирські перевезення.
гот сан прв діт
Ов = О + О + О + О , (9)
в в в в

гот гот осн дод
Ов = Л х (Т х В + В ) + (9.1)
в в в в
сан сан осн дод
+ Л х (Т х В + В ) +
в в в в
прв прв осн дод
+ Л х (Т х В + В ) +
в в в в
діт діт осн дод
+ Л х (Т х В + В ),
в в в в
де
гот
Л - кількість громадян України, обслугованих готелями та в іншими об'єктами для короткотермінового проживання;
сан
Л - кількість громадян України, обслугованих в санаторно-курортними закладами;
прв
Л - кількість громадян України, обслугованих в в індивідуальних (приватних) засобах розміщення;
діт
Л - кількість громадян України, обслугованих у дитячих в оздоровчих закладах;
гот
Т - середня тривалість перебування внутрішніх туристів у в готелях та інших об'єктах для короткотермінового проживання;
сан
Т - середня тривалість перебування внутрішніх туристів у в санаторно-курортних закладах;
прв
Т - середня тривалість перебування внутрішніх туристів в в індивідуальних (приватних) засобах розміщення;
діт
Т - середня тривалість перебування внутрішніх туристів у в дитячих оздоровчих закладах;
осн
В - норматив основних добових витрат одного внутрішнього в туриста;
дод
В - норматив додаткових витрат одного внутрішнього в туриста, враховуючи платежі національним перевізникам за внутрішні
пасажирські перевезення.
6.4.3. Обчислення виїзного туристського споживання Виїзне туристське споживання (надходження від зарубіжного
(виїзного) туризму) (Оз) складається з туристських споживчих
витрат зарубіжних (виїзних) туристів на митній території країни їх
походження (споживчі витрати в Україні українських туристів, що
виїжджають за кордон).
слж орг прв одноденУ
Оз = О + О + О + О , (10)
з з з з
слж слж слжУ
О = К х В , (10.1)
з з з
орг орг оргУ
О = К х В , (10.2)
з з з
прв прв првУ
О = К х В , (10.3)
з з з
одноден обслуг одноденУ
О = К х В , (10.4)
з з
де
слж
О - обсяг споживчих витрат зарубіжних (виїзних) туристів з з службовою метою відвідання;
орг
О - обсяг споживчих витрат зарубіжних (виїзних) з організованих туристів;
прв
О - обсяг споживчих витрат зарубіжних (виїзних) туристів з з приватною метою відвідання;
одноденУ
О - обсяг споживчих витрат зарубіжних (виїзних) з одноденних відвідувачів надходження від виїзних одноденних
відвідань;
К - кількість зарубіжних (виїзних) туристів, метою з відвідання яких є:
слж
К - службова поїздка,
з
орг
К - організований туризм,
з
прв
К - приватна поїздка;
з
У
В - норматив витрат одного зарубіжного (виїзного) туриста з на митній території України, метою відвідання якого є:
слжУ
В - службова поїздка,
з
оргУ
В - організований туризм,
з
првУ
В - приватна поїздка.
з
одноденУ В - норматив споживчих витрат одноденного відвідувача
на митній території України.
6.5. Обчислення валових туристських витрат в інших країнах Валові туристські витрати в інших країнах (Р) - це показник,
що відображає обсяг туристського споживання громадян України за її
кордоном, і складається з їх туристських витрат, здійснених у
період відвідання інших країн (за межами митної території
України). При розрахунках обсягу туристських витрат громадян України за
межами її митної території необхідно враховувати, що витрати в
країнах СНД менші за своїм розміром, ніж витрати в інших країнах.
Тому доцільно проводити розрахунки окремо за кожною країною або
категорією країн, а для отримання загального обсягу витрат
українських громадян за кордоном скласти отримані результати.
слж слж осн/слж дод/слж
Р = К х (Т х В + В ) +
з з з з
орг орг осн/орг дод/орг
+ К х (Т х В + В ) +
з з з з
прв прв осн/прв дод/прв
+ К х (Т х В + В ), (11)
з з з з
де
К - кількість зарубіжних (виїзних) туристів, метою з відвідання яких є:
слж
К - службова поїздка,
з
орг
К - організований туризм,
з
прв
К - приватна поїздка;
з
Т - середня тривалість перебування зарубіжного (виїзного) з туриста, метою відвідання якого є:
слж
Т - службова поїздка,
з
орг
Т - організований туризм,
з
прв
Т - приватна поїздка;
з
осн
В - норматив основних добових витрат одного зарубіжного з (виїзного) туриста метою відвідання якого є:
осн/слж
В - службова поїздка,
з
осн/орг
В - організований туризм,
з
осн/прв
В - приватна поїздка;
з
дод
В - норматив додаткових витрат протягом перебування з одного зарубіжного (виїзного) туриста метою відвідання якого є:
дод/слж
В - службова поїздка,
з
дод/орг
В - організований туризм,
з
дод/прв
В - приватна поїздка.
з
6.6. Обчислення кількості суб'єктів галузі туризму Кількість суб'єктів галузі туризму (С) складають:
орг - суб'єкти туристичної діяльності (С ), що надавали
туристичні послуги протягом звітного періоду (періоду, що
досліджується);
гот - готелі та аналогічні заклади (С );
сан - санаторно-курортні (оздоровчі) заклади (С ).
орг гот сан
С = С + С + С (12)
6.7. Обчислення чисельності працівників галузі туризму
тур Чисельність працівників галузі туризму (Ч ) складають:
орг
- працівники суб'єктів туристичної діяльності (Ч ), що
надавали туристичні послуги протягом звітного періоду (періоду, що
досліджується); - працівники готелів та інших місць для короткотермінового
гот проживання (Ч );
- працівники санаторно-курортних (оздоровчих) закладів
сан (Ч ).
тур орг гот сан
Ч = Ч + Ч + Ч (13)
6.8. Обчислення обсягу послуг, наданих підприємствами сфери
туризму
тур Обсяг послуг, наданих підприємствами сфери туризму (О )
складають: - обсяг послуг, наданих суб'єктами туристичної діяльності
орг (О ), протягом звітного періоду (періоду, що досліджується);
- доходи від експлуатації готелів та інших місць для
гот
короткотермінового проживання (О );
- сума продажної вартості всіх путівок санаторно-курортних
сан (оздоровчих) закладів (О ).
тур орг гот сан
О = О + О + О (14)
6.9. Обчислення коефіцієнту завантаження засобів розміщення
гот сан Коефіцієнт завантаження засобів розміщення (З , З ) є
відносним показником і виражається у відсотках до місткості
засобів за певний період або як індексна величина. Відображає
ефективність використання місць (або номерного фонду) закладу.
Загальний час перебування приїжджих (ліжко-днів, людино-діб)
З = ------------------------------------------------------------, Кількість місць (номерів) закладу х 365
(15)
гот
гот ЛД
З = ----------, (15.1) гот
М х 365

сан
сан ЛД
З = ----------. (15.2) сан
М х 365
Начальник управління фінансової
і соціально-економічної діяльності
Державної туристичної адміністрації
України С.П.Шкурко
Начальник управління статистики
послуг та соціальних програм
Державного комітету статистики
України І.В.Калачовавгору