Документ z1124-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2014, підстава - z0206-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2007 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2007 р.
за N 1124/14391
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1505 ( z0206-14 ) від 18.12.2013 }
Про затвердження Порядку підтвердження пільг
з оподаткування при митному оформленні товарів,
які надходять у рамках міжнародних договорів
з надання Україні міжнародної технічної допомоги

Відповідно до статті 16 Закону України "Про міжнародні
договори України" ( 1906-15 ), Положення про Міністерство
економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2007 N 777 ( 777-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підтвердження пільг з оподаткування при
митному оформленні товарів, які надходять у рамках міжнародних
договорів з надання Україні міжнародної технічної допомоги, що
додається.
2. Департаменту координації міжнародної технічної допомоги
разом з юридичним департаментом забезпечити державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр А.К.Кінах
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної
митної служби України Р.А.Черкасський
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
05.09.2007 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2007 р.
за N 1124/14391

ПОРЯДОК
підтвердження пільг з оподаткування
при митному оформленні товарів, які надходять
у рамках міжнародних договорів з надання
Україні міжнародної технічної допомоги

I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 16 Закону
України "Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ) та абзацу
п'ятого підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство економіки
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.05.2007 N 777 ( 777-2007-п ).
2. У цьому Порядку поняття та терміни вживаються в значеннях,
визначених Митним кодексом України ( 92-15 ) та постановою
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153 ( 153-2002-п )
"Про створення єдиної системи залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги".
3. Цей Порядок застосовується відносно товарів, які ввозяться
(пересилаються) на митну територію України в рамках реалізації
проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) та
призначені для реципієнтів, зазначених у реєстраційній картці
проекту (програми) МТД.
4. Установлене чинними міжнародними договорами України
звільнення від оподаткування товарів, які надходять в Україну в
рамках проектів (програм) МТД, здійснюється на підставі довідки
про підтвердження пільг з оподаткування товарів, що надходять у
рамках міжнародних договорів з надання Україні МТД (далі -
довідка).
5. Довідка є підставою для застосування пільг з
оподаткування, визначених відповідними міжнародними договорами з
надання Україні МТД, під час митного оформлення товарів у режим
"імпорт", "тимчасове ввезення", а також при здійсненні надалі
оформлення тимчасово ввезених товарів у митний режим "імпорт" як
товарів МТД.
II. Оформлення та видача довідки про підтвердження
пільг з оподаткування товарів, що надходять у рамках
міжнародних договорів з надання Україні МТД
1. Довідки видаються Міністерством економіки України за
формою згідно з додатком 1 до цього Порядку разом з Переліком
товарів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України
в рамках реалізації проекту (програми) МТД (додаток 2).
2. Для одержання довідки реципієнтом подаються такі
документи: лист-звернення від реципієнта, у якому повинна міститися така
інформація: мета звернення до Міністерства економіки України;
назва програми МТД (за наявності); назва проекту; реєстраційний
номер; номер інвойсу; загальна фактурна вартість товару МТД; мета
переміщення/митний режим, митний орган, у зоні діяльності якого
розташований реципієнт; лист-підтвердження від офіційно вповноваженої
організації-донора, відповідальної за надання МТД, або виконавця,
крім випадків, коли існує технічна специфікація в додатку до
контракту між організацією-донором або виконавцем та реципієнтом,
із зазначенням такої інформації: мета звернення до Міністерства
економіки України; назва програми МТД (за наявності); назва
проекту; назва організації-донора за проектом; назва реципієнта,
на адресу якого надходить вантаж МТД; номер інвойсу; загальна сума
товарів; мета переміщення/митний режим (у разі, коли донор володіє
цією інформацією); перелік товарів українською мовою з підписом уповноваженої
особи реципієнта на кожній сторінці, засвідчений печаткою (за
наявності); оригінали інвойсу та товаросупровідних документів з відміткою
митниці на кордоні або їх копії, засвідчені в установленому
порядку; копія реєстраційної картки проекту.
3. Інформація, наведена в поданих документах, не підлягає
розголошенню.
4. У разі письмового обґрунтування необхідності підтвердити
мету переміщення товарів та джерело його фінансування Міністерство
економіки України може додатково запросити копію контракту на
постачання товару, платіжний документ про перерахування коштів
донором/виконавцем на рахунок постачальника товару.
5. Рішення про видачу або відмову у видачі довідки
приймається протягом 7 робочих днів з дня подання повного пакета
документів. Рішення про відмову у видачі довідки може бути прийняте в
разі: установлення факту неналежності товару до програми чи проекту
МТД; подання неповного комплекту документів; закінчення строку дії реалізації проекту. Рішення про відмову у видачі довідки має бути викладене в
формі листа Мінекономіки. У разі прийняття рішення про відмову пакет документів не
повертається реципієнту. Реципієнт може оскаржити рішення про відмову у суді.
6. Довідка підписується уповноваженою Міністром економіки
України особою та скріплюється гербовою печаткою Міністерства
економіки України. Кожний лист переліку товарів, що додається до
довідки, підписується керівником структурного підрозділу, який
відповідає за координацію МТД, та затверджується печаткою відділу
документального забезпечення Міністерства економіки України.
7. Зразки підписів посадових осіб, уповноважених
Міністерством економіки України підписувати довідки, а також
відбитки печаток Міністерства економіки України надсилаються до
Державної митної служби України для подальшого інформування митних
органів.
Директор департаменту координації
міжнародної технічної допомоги
Міністерства економіки України О.Ю.Бродський

Додаток 1
до Порядку підтвердження
пільг з оподаткування
при митному оформленні
товарів, які надходять
у рамках міжнародних
договорів з надання Україні
міжнародної технічної
допомоги

ДОВІДКА
про підтвердження пільг з оподаткування
товарів, що надходять у рамках міжнародних
договорів з надання Україні міжнародної
технічної допомоги
N ________ від __________

МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР _____________________________________________
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД __________________________________________________
НАЗВА ПРОГРАМИ/ПРОЕКТУ __________________________________________
НОМЕР І ДАТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ _______________________________
ОТРИМУВАЧ _______________________________________________________
КОНТРАКТ/ІНВОЙС _________________________________________________
ЗАЯВЛЕНА ВАРТІСТЬ _______________________________________________
МИТНИЙ РЕЖИМ ____________________________________________________
МИТНИЦЯ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ ______________________________________
Додаток:
ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ _________________________________________________
Уповноважена Міністром
економіки України особа ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку підтвердження
пільг з оподаткування
при митному оформленні
товарів, які надходять
у рамках міжнародних
договорів з надання Україні
міжнародної технічної
допомоги

ПЕРЕЛІК
товарів, які ввозяться (пересилаються)
на митну територію України в рамках реалізації
проекту (програми) міжнародної технічної допомоги
_________________________________________________
(назва)

------------------------------------------------------------------ Назва товару | Кількість | Ціна за одиницю | Вартість ------------------------------------------------------------------
Усього:
Вповноважена особа реципієнта __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Керівник структурного підрозділу,
який відповідає за координацію
міжнародної технічної допомоги,
Міністерства економіки України __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.вгору