Документ z1104-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.2018, підстава - z0575-18

                                                          
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
23.10.2008 N 88
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2008 р.
за N 1104/15795
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 555 ( z0575-18 ) від 23.04.2018 }
Про затвердження Порядку формування
і використання коштів Державної інноваційної
фінансово-кредитної установи

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 9 Закону
України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) та підпункту 21
пункту 4 Положення про Державне агентство України з інвестицій та
інновацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16 травня 2007 року N 749 ( 749-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок формування і використання коштів
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, що додається.
2. Юридичному департаменту (В.Володін) в установленому
порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Організаційно-аналітичному департаменту (Ю.Лупенко)
забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової
інформації та на офіційному веб-сайті Державного агентства України
з інвестицій та інновацій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови В.Загороднього.
Голова В.Івченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
України
з інвестицій та інновацій
23.10.2008 N 88
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2008 р.
за N 1104/15795

ПОРЯДОК
формування і використання коштів
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

1. Цей Порядок визначає механізм формування і використання
коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (далі -
Установа).
2. Кошти Установи формуються за рахунок:
1) коштів Державного бюджету України, визначених законом про
Державний бюджет України на відповідний рік;
2) коштів місцевих бюджетів;
3) залучених згідно з законодавством вітчизняних та іноземних
інвестицій юридичних та фізичних осіб та їх добровільних внесків;
4) коштів від власної чи спільної фінансово-господарської
діяльності;
5) інших джерел, не заборонених законодавством України.
До коштів власної чи спільної фінансово-господарської
діяльності Установи належать, у тому числі, кошти у статутному та
інших фондах Установи, оборотні кошти, кошти, що надійшли в
результаті повернення інноваційних позик ліквідованих Державного
інноваційного фонду, його регіональних відділень, державного
підприємства "Українська інноваційна фінансово-лізингова
компанія", а також прибуток Установи.
3. Кошти Установи використовуються на засадах конкурентності,
прозорості, відкритості, гласності та цільового використання.
4. Кошти, які отримує Установа із Державного бюджету України
використовуються, якщо законом про Державний бюджет України не
встановлено інше, на надання суб'єктам інноваційної діяльності для
реалізації ними інноваційних проектів фінансової підтримки шляхом: безвідсоткового кредитування в повному обсязі (на умовах
інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів; часткового (до 50 відсотків) безвідсоткового кредитування (на
умовах інфляційної індексації) інноваційних проектів за умови
залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів
виконавця проекту та (або) інших суб'єктів інноваційної
діяльності; компенсації у повному обсязі чи частково відсотків,
сплачуваних суб'єктами інноваційної діяльності банкам та іншим
фінансовим установам за кредитами, що надані для реалізації
інноваційних проектів.
5. Кошти, які отримує Установа з місцевих бюджетів,
використовуються нею відповідно до законодавства на фінансування
відповідних інноваційних проектів регіональних чи місцевих
програм.
6. Кошти Установи, які формуються за рахунок джерел,
передбачених підпунктами 3-5 пункту 2 цього Порядку,
використовуються нею на надання фінансової підтримки, передбаченої
статтею 17 Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ),
та виконання завдань, передбачених Статутом Установи, у тому числі
на покриття витрат, пов'язаних із виконанням цих завдань.
7. Відбір інноваційних проектів для їх фінансової підтримки
здійснюється на конкурсних засадах відповідно до Порядку
конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової
підтримки, затвердженого наказом Державного агентства України з
інвестицій та інновацій від 16.11.2006 N 34 ( z1250-06 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.11.2006 за
N 1250/13124 (далі - Порядок), якщо законодавством не встановлено
інше.
8. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого
пройшов конкурсний відбір, залежно від встановленого конкурсною
процедурою рейтингу може отримати від Установи один чи кілька
передбачених Законом України "Про інноваційну діяльність"
( 40-15 ) видів фінансової підтримки.
9. Фінансова підтримка Установою інноваційних проектів шляхом
надання кредитів чи передавання майна у лізинг здійснюється за
умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави
майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки
тощо.
10. Кредитування проектів здійснюється на умовах
забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового
характеру використання на період до трьох років. В окремих
випадках, якщо реалізація проекту передбачає будівництво об'єктів
або застосування складного обладнання, пристроїв, їх налагодження,
пуск та тривалу підготовку до використання, період кредитування
становить до п'яти років. Погашення кредиту провадиться у порядку,
визначеному договором, якщо законодавством не встановлено інше. Установа самостійно встановлює за своїми кредитними
операціями відсоткові ставки, які зазначаються в кредитному
договорі, залежно від кредитного ризику, попиту і пропонування на
кредитному ринку, строку використання кредиту тощо, якщо інше не
передбачено законодавством України.
11. За організацію фінансування, проведення експертизи і
супроводження інноваційних та інвестиційних проектів і програм
встановлюється плата з урахуванням обсягу проекту або програми,
складності та термінів його виконання, яка визначається відповідно
до договору.
12. Установа має право самостійно визначати напрями
використання прибутку, який залишається в її розпорядженні після
сплати податків та внесення інших обов'язкових платежів,
відповідно до законодавства, Статуту та затвердженого в
установленому порядку фінансового плану Установи.
13. Згідно з рішенням дирекції Установи за рахунок прибутку
Установи утворюються фонди, передбачені Статутом Установи, у тому
числі призначені для фінансування заходів щодо зміцнення
матеріально-технічної бази Установи, соціального забезпечення та
матеріального заохочення працівників і вирішення інших питань,
пов'язаних з діяльністю Установи. Порядок утворення та використання коштів зазначених фондів
визначається відповідно до Статуту Установи.
14. Фінансування відібраних згідно з пунктом 7 цього Порядку
інноваційних проектів здійснюється після укладання Установою
відповідних договорів на підставі наказу Державного агентства
України з інвестицій та інновацій, яким затверджуються перелік
проектів-переможців або проект-переможець конкурсного відбору
відповідно до Порядку.
15. Фінансова підтримка інноваційного проекту здійснюється
шляхом перерахування коштів з рахунку Установи на окремий рахунок
суб'єкта інноваційної діяльності, відкритий в установі банку, який
визначається на підставі відповідного договору.
16. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315.
Директор Юридичного департаменту В.Володінвгору