Документ z1046-03, поточна редакція — Редакція від 13.08.2007, підстава - z0875-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
22.10.2003 N 400
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2003 р.
за N 1046/8367

Про Порядок підтвердження закладення технічної
та проектної робочої документації до страхового фонду
документації України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи
N 491 ( z0875-07 ) від 17.07.2007 }
З метою виконання статті 11 Закону України від 22 березня
2001 р. N 2332-III ( 2332-14 ) "Про страховий фонд документації
України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підтвердження закладення технічної та
проектної робочої документації до страхового фонду документації
України, що додається.
2. Голові Державного департаменту страхового фонду
документації Степаненку В.Л. забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню документального забезпечення та з питань
звернень громадян Департаменту стратегічного планування та
моніторингу в 10-денний термін після реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції забезпечити його тиражування і надсилання
заінтересованим центральним та місцевим органам виконавчої влади,
підприємствам і організаціям.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Борисова П.Ф.
Міністр Г.В.Рева
ПОГОДЖЕНО
Голова Державного комітету
з питань регуляторної політики
та підприємництва І.Г.Богословська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
22.10.2003 N 400
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2003 р.
за N 1046/8367

ПОРЯДОК
підтвердження закладення технічної та проектної
робочої документації до страхового фонду
документації України

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 11 Закону
України "Про страховий фонд документації України" ( 2332-14 ) і
встановлює вимоги щодо підтвердження закладення технічної та
проектної робочої документації до страхового фонду документації
України.
2. Підтвердження закладення технічної та проектної робочої
документації до страхового фонду документації України перед
поставленням продукції на виробництво та введенням в експлуатацію
закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів здійснюється
шляхом видачі актів закладення технічної та проектної робочої
документації до страхового фонду документації України (далі - Акт)
за видами документації: для технічної документації на продукцію за формою додатка 1; для проектної робочої документації на об'єкти будівництва за
формою додатка 2.
3. Акти, які є офіційними документами, видаються Державним
департаментом страхового фонду документації за запитом
підприємств, установ та організацій, їх філій незалежно від форм
власності (далі - підприємство-виробник), які виготовляють
документи страхового фонду (далі - документ СФ). Форма
листа-запиту наведена в додатку 3.
4. Облік актів здійснюється у журналі реєстрації актів
закладення технічної та проектної робочої документації до
страхового фонду документації України, сторінки якого нумеруються.
Журнал прошнуровується та скріплюється печаткою на останній
сторінці. Форма журналу наведена в додатку 4.
5. Зареєстрований Акт підприємство-виробник подає
постачальнику документів.
6. Акт постачальнику документів подається після приймання
підприємством-виробником комплекту документації на продукцію
(об'єкт) для виготовлення документа СФ та оплати цих робіт.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 491
( z0875-07 ) від 17.07.2007 }
7. У разі виготовлення документів СФ на продукцію (об'єкт) із
значним обсягом документації, що потребує тривалого терміну
виконання, постачальнику документів безоплатно надається довідка
про закладання до страхового фонду документації України частини
комплекту документації на продукцію за формою додатка 5 або на
об'єкт за формою додатка 6 .Облік довідок здійснюється в журналі
реєстрації актів закладення технічної та проектної робочої
документації до страхового фонду документації України.
8. При надсиланні на зберігання документів СФ на продукцію,
яка буде поставлена на виробництво, або на закінчені будівництвом
(реконструкцією) об'єкти, що будуть введені в експлуатацію,
підприємства-виробники в супровідних документах роблять відмітку
про дату видачі та номер Акта. { Пункт 8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 491 ( z0875-07 ) від 17.07.2007 }
Голова Державного департаменту
страхового фонду документації В.Л.Степаненко

Додаток 1
до пункту 2 Порядку
підтвердження закладення
технічної та проектної
робочої документації до
страхового фонду
документації України

(Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Державний департамент
страхового фонду документації
(Державний департамент СФД)
61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139,
телетайп 125271 - Вільха тел./факс (057) 712-30-58,
тел. Іскра 057-06295, E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.ua
-----------------------------------------------------------------
АКТ N ____
від "____" ________ 200___ р.
закладення технічної документації до страхового фонду
документації України
Виданий _________________________________________________________
(найменування постачальника документів та його
_________________________________________________________________
місцезнаходження)
засвідчує, що ___________________________________________________
(вид документації) _________________________________________________________________
(найменування продукції )
прийнята для закладення до страхового фонду документації України.
Загальні відомості: _________________________________________________________________
(позначення документа СФ)
Акт складено у двох примірниках:
примірник N 1 - до постачальника документів;
примірник N 2 - Державному департаменту СФД.
Перший заступник (заступник)
голови Державного
департаменту СФД _________________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 491
( z0875-07 ) від 17.07.2007 }
Додаток 2
до пункту 2 Порядку
підтвердження закладення
технічної та проектної
робочої документації
до страхового фонду
документації України
Прим. N ___

(Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Державний департамент
страхового фонду документації
(Державний департамент СФД)
61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139,
телетайп 125271 - Вільха тел./факс (057) 712-30-58,
тел. Іскра 057-06295, E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.ua

АКТ N ____
від "____" ________ 200___ р.
закладення проектної робочої документації до страхового фонду
документації України
Виданий _________________________________________________________
(найменування постачальника документів та його
_________________________________________________________________
місцезнаходження)
засвідчує, що ___________________________________________________
(вид документації)
_________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва)
прийнята для закладення до страхового фонду документації України.
Загальні відомості: _________________________________________________________________
(позначення документа СФ)
Акт складено у двох примірниках:
примірник N 1 - до постачальника документів;
примірник N 2 - Державному департаменту СФД.
Перший заступник (заступник)
голови Державного
департаменту СФД _________________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 491
( z0875-07 ) від 17.07.2007 }
Додаток 3
до пункту 3 Порядку
підтвердження закладення
технічної та проектної
робочої документації
до страхового фонду
документації України

Першому заступнику голови
Державного департаменту СФД ___________________________
(прізвище та ініціали)

Прошу надати Акти закладення технічної та проектної робочої
документації до страхового фонду документації України для видачі
їх постачальникам документів:
------------------------------------------------------------------- | N | Назва постачальника | Назва | Вид | Позначення | |з/п| документів та його |продукції або|документації|документа СФ| | | місцезнаходження | об'єкта | | | | | | будівництва | | | |---+---------------------+-------------+------------+------------| | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 4
до пункту 4 Порядку
підтвердження закладення
технічної та проектної
робочої документації до
страхового фонду
документації України

ЖУРНАЛ
реєстрації актів закладення технічної та проектної
робочої документації до страхового фонду
документації України
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Номер акта |Найменування |Найменування| Вид |Позначення|Номер вихідного|Примітка| |з/п|вхідного,| та дата |постачальника| продукції |документації|документа |листа, яким | | | | яким |його видачі| документів | (об'єкта) | | СФ |відправлений | | | | направ- | | | | | | акт, та | | | | лено | | | | | |реєстраційний | | | | запит | | | | | |номер бланка | | |---+---------+-----------+-------------+------------+------------+----------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+-----------+-------------+------------+------------+----------+---------------+--------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до пункту 7 Порядку
підтвердження закладення
технічної та проектної
робочої документації
до страхового фонду
документації України
Прим. N ______
(Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Державний департамент
страхового фонду документації
(Державний департамент СФД)
61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139,
телетайп 125271 - Вільха тел./факс (057) 712-30-58,
тел. Іскра 057-06295, E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.ua

----------------------------------------------------------------- ДОВІДКА N ____
від "____" ________ 200___ р.
закладення технічної документації до страхового фонду
документації України
Видана __________________________________________________________
(найменування постачальника документів та його
_________________________________________________________________
місцезнаходження)
засвідчує, що ___________________________________________________
(вид документації)
_________________________________________________________________
(найменування продукції )
прийнята для закладення до страхового фонду документації України.
Загальні відомості: _________________________________________________________________
(позначення документа СФ)
Довідка складена у двох примірниках:
примірник N 1 - до постачальника документів;
примірник N 2 - Державному департаменту СФД.
Перший заступник (заступник)
голови Державного
департаменту СФД _________________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 491
( z0875-07 ) від 17.07.2007 }
Додаток 6
до пункту 7 Порядку
підтвердження закладення
технічної та проектної
робочої документації
до страхового фонду
документації України
(Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Державний департамент
страхового фонду документації
(Державний департамент СФД)
61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139,
телетайп 125271 - Вільха тел./факс (057) 712-30-58,
тел. Іскра 057-06295, E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.ua
----------------------------------------------------------------- ДОВІДКА N ____
від "____" ________ 200___ р.
закладення проектної робочої документації до страхового
фонду документації України
Видана __________________________________________________________
(найменування постачальника документів та його _________________________________________________________________
місцезнаходження)
засвідчує, що ___________________________________________________
(вид документації)
________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва)
прийнята для закладення до страхового фонду документації України.
Загальні відомості: _________________________________________________________________
(позначення документа СФ)
Довідка складена у двох примірниках:
примірник N 1 - до постачальника документів;
примірник N 2 - Державному департаменту СФД.
Перший заступник (заступник)
голови Державного
департаменту СФД _________________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 491
( z0875-07 ) від 17.07.2007 }вгору