Документ z1026-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2015, підстава - z0492-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2014  № 808


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2014 р.
за № 1026/25803

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 436 від 14.04.2015}

Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою удосконалення процедури проведення Держфінмоніторингом України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05 січня 2012 року № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за № 348/20661 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05 лютого 2013 року № 59), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Романов В.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А.Т.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
І.Б. ЧеркаськийМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
12.08.2014 № 808


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2014 р.
за № 1026/25803

ЗМІНИ
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

1. В абзаці шостому пункту 1.4 розділу I слово «позапланова» замінити словами «планова або позапланова».

2. Пункт 2.6 розділу II викласти в новій редакції:

«2.6. Про проведення планової виїзної перевірки СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повинен бути попередньо письмово повідомлений Держфінмоніторингом України.

Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки оформляється на бланку Держфінмоніторингу України, підписується Головою або заступником Голови Держфінмоніторингу України та надсилається до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення або нарочним.

Перевірка розпочинається не раніше ніж через десять календарних днів з дати отримання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом повідомлення про її проведення.

У разі неможливості проведення перевірки через відсутність у Держфінмоніторингу України підтвердження про отримання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом повідомлення про проведення перевірки до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу повторно направляється повідомлення про проведення перевірки.

У разі повторного повернення до Держфінмоніторингу України повідомлення про проведення перевірки у зв’язку з неможливістю вручення його СПФМ та/або його відокремленому підрозділу працівниками Держфінмоніторингу України складається відповідний акт про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 12 до цього Порядку.».

3. Доповнити розділ III новим пунктом такого змісту:

«3.1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.».

У зв’язку з цим пункти 3.1 - 3.4 вважати відповідно пунктами 3.2 - 3.5.

4. У розділі V:

слово «позапланова» у всіх відмінках замінити словами «планова або позапланова» у відповідних відмінках;

пункт 5.3 викласти в новій редакції:

«5.3. Для одержання від СПФМ та/або його відокремленого підрозділу документів, необхідних для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки, на адресу СПФМ та/або його відокремленого підрозділу надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або нарочним письмовий запит (додаток 13) з вимогою надання відповідних документів або інформації, що міститься в них. Повідомлення про проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки та підстави для її проведення зазначаються у запиті.»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«5.5. У разі відсутності у Держфінмоніторингу України підтвердження про отримання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом запиту про надання документів, необхідних для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки, до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу повторно направляється запит про надання документів, необхідних для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки.

У разі повторного повернення до Держфінмоніторингу України запиту про надання документів, необхідних для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки, у зв’язку з неможливістю вручення його СПФМ та/або його відокремленому підрозділу працівниками Держфінмоніторингу України складається відповідний акт про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 12 до цього Порядку.».

5. В абзаці третьому пункту 6.1, абзаці третьому пункту 6.10 та пункті 6.13 розділу VI слово «позапланової» замінити словами «планової або позапланової».

6. У додатку 3:

слова «ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ» замінити словами «ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ»;

слова «(дата, номер наказу та посвідчення)» замінити словами «(дата, номер наказу та/або посвідчення)»;

після рядка «виданого _____________________________________________________,»
                                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

доповнити новим рядком такого змісту: «повідомлення про проведення перевірки від ______________ № _________».

7. У додатку 7:

після рядка «"______" ____________________ 20_____ року» доповнити новим рядком
                                                  (дата підписання Акта перевірки)

такого змісту: «Вид перевірки: _______________ . »;

слово «термін» замінити словом «строк».

8. У додатку 8 слова «За результатами перевірки складено Акт від «___» ____________ 20 ___ року № ___ про дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» замінити словами «За результатами перевірки складено Акт від «___» __________20 ___ року № ___ безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

9. У додатку 10:

після слова «посвідчення» доповнити додаток словами «або наказу»;

слова «при виході на перевірку СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (зазначається місцезнаходження/місце проживання)» виключити.

10. Доповнити Порядок додатками 12, 13, що додаються.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології  бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук
Додаток 12
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб’єктів первинного
фінансового моніторингу
(пунк 2.6 розділу ІІ)

АКТ
про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу


Додаток 13
до Порядку проведення перевірок
Державною службою фінансового
моніторингу України суб’єктів первинного
фінансового моніторингу
(пунк 5.3 розділу V)

ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення безвиїзної перевіркивгору