Документ z1006-02, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 25.12.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
і Міністерства фінансів
України
12.12.2002 N 128/1037
( z1005-02 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2002 р.
за N 1006/7294

ПОРЯДОК
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі -
Порядок) розроблено відповідно до Закону України від 21.09.2000
N 1969-III ( 1969-14 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з метою запровадження державного контролю за
здійсненням лотерейної діяльності", Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) та Указу Президента України від 10.09.2002
N 813/2002 ( 813/2002 ) "Про деякі заходи щодо регулювання
лотерейної діяльності". Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які
одержали ліцензії на провадження господарської діяльності з
випуску та проведення лотерей (далі - Ліцензіати), Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення
лотерей (далі - Ліцензійні умови) здійснюють Міністерство фінансів
України, Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва і його територіальні органи у межах своїх
повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
Цей контроль поширюється і на розповсюдження лотерей, які
випускаються та проводяться операторами.
1. Організація перевірок
1.1. Планові перевірки додержання оператором Ліцензійних умов
проводяться Міністерством фінансів України та/або за його
дорученням фінансовими управліннями місцевих державних
адміністрацій; Державним комітетом України з питань регуляторної
політики та підприємництва і його територіальними органами - не
частіше ніж один раз на рік згідно з річними планами перевірок,
затвердженими відповідно наказами Міністерства фінансів України і
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва. У річному плані перевірок, затвердженому наказом
Міністерства фінансів України, визначено перелік перевірок, на
проведення яких уповноважено фінансові управління місцевих
державних адміністрацій. Наказ Міністерства фінансів України про затвердження річного
плану перевірок упродовж п'яти днів із моменту його видання
надсилається до Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва для врахування вимоги проведення
перевірок одного й того самого суб'єкта господарювання не частіше
одного разу на рік.
1.2. Позапланові перевірки здійснюються Міністерством
фінансів України та/або за його дорученням фінансовими
управліннями місцевих державних адміністрацій; Державним комітетом
України з питань регуляторної політики та підприємництва і його
територіальними органами на підставі надходження до них у
письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення оператором
Ліцензійних умов, у тому числі у разі виявлення порушень
Ліцензійних умов за результатами розгляду звітності та відповідної
інформації операторів, що подається згідно з пунктом 5.2
Ліцензійних умов, або невчасної подачі відповідних звітів, або з
метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень
Ліцензійних умов. У разі виявлення Міністерством фінансів України на підставі
аналізу інформації та звітності, що надається оператором
відповідно до Ліцензійних умов, порушень Ліцензійних умов або
факту ненадання Міністерству фінансів України інформації та
звітності згідно з Ліцензійними умовами Міністерство фінансів
України повідомляє відповідне фінансове управління місцевої
державної адміністрації про порушення, що є підставою для
проведення позапланової перевірки оператора, або перевіряє такі
факти під час проведення найближчої планової перевірки.
1.3. Для проведення перевірки Міністерство фінансів України
або за його дорученням фінансові управління місцевих державних
адміністрацій, Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва і його територіальні органи видають: наказ (розпорядження) про створення комісії (складається
щонайменше з двох осіб), призначення голови та членів комісії для
проведення перевірки; посвідчення на проведення перевірки оператора (додаток 1),
яке підписується керівником (його заступником) органу, що здійснює
перевірку, та засвідчується печаткою цього органу.
1.4. Посвідчення про проведення перевірки реєструються в
окремому журналі обліку, сторінки якого мають бути пронумеровані,
прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).
1.5. Перевірки можуть проводитись із залученням фахівців
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади,
представників громадських організацій, науково-дослідних установ
тощо (за їх згоди).
1.6. Міністерство фінансів України або за його дорученням
місцеві фінансові органи, Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва чи його територіальні
органи за 10 робочих днів до початку проведення планової перевірки
повідомляють оператора про проведення такої перевірки
рекомендованим листом або телефонограмою, оформленою згідно з
вимогами законодавства.
1.7. Перевірятись може як оператор, так і його філії чи інші
відокремлені підрозділи з відома оператора та з додержанням
термінів проведення планових та позапланових перевірок.
1.8. Термін проведення перевірки становить не більше
5 робочих днів. У разі великого обсягу робіт керівник органу, що
проводить перевірку, може подовжити термін її проведення до
10 робочих днів. Закінчення терміну проведення перевірки
переривається на час проведення інвентаризації, зазначеної в
абзаці четвертому пункту 2.1 цього Порядку.
2. Права, обов'язки та відповідальність комісії
2.1. Голова та члени комісії мають право: ознайомитись з усіма необхідними для проведення перевірки
документами; доступу на територію, у виробничі та інші приміщення
оператора для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних з перевіркою; проводити в присутності посадових осіб оператора
інвентаризацію лотерейної продукції, якщо дані обліку не можуть
дати повної інформації про кількість розповсюджених та
оприбуткованих лотерейних білетів (сплати участі у лотереї); отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів; одержувати від посадових осіб оператора письмові пояснення з
питань, що виникають під час перевірки.
2.2. Голова та члени комісії зобов'язані: керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства та
правильно їх застосовувати; об'єктивно відображати стан речей з додержання оператором
Ліцензійних умов; забезпечувати дотримання державної та комерційної таємниць.
2.3. Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством за: недостовірне відображення в акті перевірки даних про
діяльність оператора; приховування фактів порушень чи зловживань, допущених
оператором.
3. Порядок проведення перевірки
3.1. На початку перевірки голова комісії пред'являє керівнику
оператора (або особі, яка виконує його обов'язки) посвідчення на
проведення перевірки і документи, які засвідчують осіб,
уповноважених на здійснення перевірки.
3.2. Оператор під час перевірки надає всі необхідні для
проведення перевірки документи та забезпечує умови для її
проведення, у тому числі зазначені у пункті 2.1 цього Порядку.
3.3. Предмет перевірки При перевірці оператора комісія перевіряє: дотримання Ліцензійних умов; виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов; відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям,
зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта
господарювання та в установчих документах; наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або
іншого структурного підрозділу оператора на провадження діяльності
з випуску та проведення лотерей; наявність рішень про створення філій, інших структурних
підрозділів оператора; достовірність даних у документах, поданих оператором для
отримання ліцензії та за час провадження діяльності з випуску та
проведення лотерей; виконання запланованого кошторису, передбаченого
підпунктом 3.3.5 Ліцензійних умов; своєчасність повідомлення Міністерства фінансів України про
зміни у документах, що подавались для отримання ліцензії; своєчасність повідомлення Міністерства фінансів України та
органу державної реєстрації, в якому зареєстровано оператора, про
зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми
власності, назви тощо; своєчасність переоформлення ліцензій; наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення
ліцензії на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей
або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо. Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва і його територіальні органи здійснюють нагляд за
дотриманням вимог законодавства у сфері ліцензування та видають
відповідні розпорядження про усунення порушень вимог
законодавства.
3.4. Оформлення акта перевірки 3.4.1. Акт перевірки складається за результатами перевірки у
двох примірниках за встановленим зразком (додаток 3). Один
примірник акта видається керівнику (або особі, яка виконує його
обов'язки) оператора, якого перевіряли, другий - зберігається
органом, який здійснив перевірку. 3.4.2. Усі примірники акта підписують особи, які проводили
перевірку. Керівник оператора (або особа, яка виконує його
обов'язки) ставить свій підпис, дату та печатку оператора,
засвідчуючи, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один
примірник. У разі незгоди керівника оператора (або особи, яка виконує
його обов'язки) з викладеним у акті він підписує його та має право
дати пояснення і викласти зауваження щодо змісту акта і проведення
перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта. 3.4.3. Виявлені під час перевірки порушення необхідно
викласти в акті з посиланням на конкретні пункти, розділи, статті
нормативно-правових актів. Довільний виклад або тлумачення вимог
нормативно-правових актів є недопустимими. Заборонено вносити до акта перевірки відомості та порушення,
які не підтверджено документально.
4. Документи, які видаються за результатами перевірки
4.1. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов 4.1.1. Міністерство фінансів України або Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва чи його
територіальні органи не пізніше ніж через 10 робочих днів від дати
складання акта перевірки додержання оператором Ліцензійних умов
видають розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у
разі їх виявлення) (додатки 5 та 6). У разі усунення виявлених перевіркою порушень Ліцензійних
умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання
Міністерству фінансів України або Державному комітету з питань
регуляторної політики чи його регіональним представництвам
відповідних документів у письмовій формі розпорядження про
усунення порушень Ліцензійних умов не видається. 4.1.2. Оператор, який одержав розпорядження про усунення ним
порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений
розпорядженням термін подати органу, який видав це розпорядження,
інформацію про усунення порушень. 4.1.3. Якщо оператор не виконав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов, Міністерство фінансів України,
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва або його територіальні органи складають акт про
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов,
що є підставою для анулювання ліцензії. У разі складання такого
акта Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва чи його територіальними органами вони звертаються з
пропозицією до Міністерства фінансів України про анулювання
ліцензії. 4.1.4. Акт про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов може бути складений за результатами
відповідної перевірки. 4.1.5. У разі створення перешкод з боку оператора для
проведення перевірки складається відповідний акт.
4.2. Рішення про анулювання ліцензії 4.2.1. Підставами для анулювання ліцензії є: заява оператора про анулювання ліцензії; акт про повнорне порушення оператором Ліцензійних умов; рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про виявлення факту передачі ліцензії або її копії особі
для провадження господарської діяльності; акт про виявлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, доданих до
заяви про видачу ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов; неможливість оператора забезпечити виконання Ліцензійних
умов; акт про відмову оператора в проведенні перевірки
Міністерством фінансів України, фінансовими управліннями місцевих
державних адміністрацій, Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва і його територіальними
органами. 4.2.2. Міністерство фінансів України приймає рішення про
анулювання ліцензії протягом 10 робочих днів від дати виявлення
підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається)
оператору із зазначенням підстав анулювання не пізніше ніж через
три робочі дні від дати його прийняття. 4.2.3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставах,
зазначених у абзацах п'ятому-восьмому підпункту 4.2.1 цього
Порядку, здійснюється Міністерством фінансів України з
обов'язковим запрошенням оператора або його представників, яке
надсилається з повідомленням. У разі неявки оператора або його представників розгляд питань
про анулювання ліцензії здійснюється без його (їх) участі. 4.2.4. Розгляд питань про анулювання ліцензії у разі
повторного порушення оператором Ліцензійних умов здійснюється за
наявності таких документів: акта про повторне порушення оператором Ліцензійних умов; акта попередньої перевірки оператора; наказів (розпоряджень), на підставі яких здійснювались
перевірки. 4.2.5. Рішення про анулювання ліцензії оформлюється за
встановленим зразком (додаток 4) і набирає чинності через десять
днів з дати його прийняття. 4.2.6. Запис про підставу, дату та номер рішення про
анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше
наступного робочого дня після набрання чинності цим рішенням.
5. Особливості контролю за додержанням
Ліцензійних умов під час розповсюдження лотерей
5.1. Контроль за додержанням Ліцензійних умов під час
розповсюдження лотерей включає в себе перевірки власної мережі
розповсюдження лотерей оператора.
5.2. Результати перевірок мережі оператора вносяться до акта
перевірки оператора.
5.3. Міністерство фінансів України рекомендує під час
укладання договорів між оператором лотереї і розповсюджувачами
лотерей використовувати форму договору, рекомендовану
Міністерством фінансів України. За скаргою щодо діяльності розповсюджувача лотереї, який
працює з оператором на договірній основі, Міністерство фінансів
України може перевіряти такого розповсюджувача з обов'язковим
попереднім повідомленням оператора. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов у мережі
розповсюджувачів лотерей, що працюють з оператором на договірній
основі: оператор протягом трьох робочих днів після отримання
повідомлення Міністерства фінансів України про виявлені порушення
повинен вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та письмово
повідомити про це орган контролю. У разі невжиття оператором заходів щодо усунення виявлених
порушень та/або неповідомлення про це Міністерство фінансів
України останнє видає розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов відповідно до підпунктів 4.1.1-4.1.4 цього
Порядку.
5.4. Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення
порушень Ліцензійних вимог у мережі розповсюджувачів лотерей, що
працюють з оператором на договірній основі, приймають з
урахуванням особливостей, визначених пунктами 5.2 цього Порядку.
6. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
6.1. Якщо оператор протягом 10 днів з дня прийняття рішення
про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної
ради, дія даного рішення Міністерства фінансів України за
письмового повідомлення Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва про отримання скарги
зупиняється до прийняття відповідного рішення Державним комітетом
України з питань регуляторної політики та підприємництва.
6.2. Рішення про анулювання ліцензій може бути оскаржено у
судовому порядку.
7. Дії у разі анулювання ліцензії
У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії: - оператору забороняється прийняття сплати участі у лотереї; - оператор зобов'язаний провести розрахунки в повному обсязі
з гравцями, які виграли, та державним бюджетом.
8. Відповідальність за провадження
господарської діяльності без ліцензії
8.1. Якщо на момент перевірки суб'єкт господарювання
здійснював діяльність, яка підлягає ліцензуванню, без ліцензії,
Міністерство фінансів України, Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва і його територіальні
органи складають відповідний акт.
8.2. Акт перевірки щодо здійснення суб'єктом господарювання
діяльності без ліцензії надається органу, на який згідно з
законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензії та
застосування відповідних санкцій.
8.3. Суб'єкти господарювання за провадження господарської
діяльності без ліцензії несуть відповідальність згідно з
законодавством України.
Заступник начальника Головного
управління контролю та
реформування процедур легалізації
суб'єктів господарювання -
начальник контрольного управління
з питань державної реєстрації та
ліцензування О.П.Речкіна
Начальник Управління
небанківських фінансових установ
та з питань лотерейної діяльності Л.П.Максименко

Додаток 1
до пункту 1.3
Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з випуску та проведення
лотерей

(на бланку органу, який здійснює перевірку)
від "____" _____________ 200_ р.
N ________________
ПОСВІДЧЕННЯ
Видане голові комісії ___________________________________________
(ініціали, прізвище)
та членам комісії: ______________________________________________ ______________________________________________
(ініціали, прізвище)
для проведення перевірки суб'єкта господарювання ________________ _________________________________________________________________
(найменування оператора, розповсюджувача лотерей)
щодо додержання ліцензійних умов провадження ____________________ _________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, що ліцензується)
за період з "___" ________ 200_ р. до "___" ________ 200_ р.
у термін з "___" ________ 200_ р. до "___" ________ 200_ р.
____________________ ___________ ________________________
(посада керівника органу, (підпис) (ініціали, прізвище)
який здійснює перевірку) печатка
продовжено до "____" ______________ 200_ р
________________________ ___________ ________________________
(посада керівника органу, (підпис) (ініціали, прізвище)
який здійснює перевірку) печатка

Додаток 2
до пункту 1.4
Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з випуску та проведення
лотерей

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки операторів
----------------------------------------------------------------- |N | N посвідчення |Найменування| Склад | Термін | Реєстра- | |з/п | |оператора | комісії| прове- | ційний | | | | | | дення | номер | | | | | | пере- | наказу | | | | | | вірки | | |----+---------------+------------+--------+--------+-----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3
до пункту 3.4.1
Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з випуску та проведення
лотерей

(на бланку органу який здійснює перевірку)

АКТ
перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов
від "____"_________ 200_ р. N_______

__________________________________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка,
номер та дата посвідчення)
Голова комісії ___________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
члени комісії: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
за участю представника (ків)______________________________________ _________________________________________________________________
( найменування органу, посада, ініціали, прізвище)
з "____" ___________ 200_ р. до "____" ____________ 200_ р.
у_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
ідентифікаційний код (номер) _____________________________________
місцезнаходження _________________________________________________
місце здійснення діяльності ______________________________________
свідоцтво про державну реєстрацію N_____________ від _____________ __________________________________________________________________
(назва органу, що його видав)
серія ліцензії____________ N __________ дата видачі ліцензії______
назва органу, що її видав ________________________________________
вид господарської діяльності, який ліцензується___________________
у присутності керівника або уповноваженого представника __________ __________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище керівника або уповноваженого
представника суб'єкта господарської діяльності) __________________________________________________________________
проведено перевірку діяльності суб'єкта господарювання з питань
ліцензування провадження певного виду господарської діяльності.

Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО: __________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути
підкріплено посиланням на відповідний нормативно-правовий акт) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Акт складено в двох примірниках.
Голова комісії ___________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Члени комісії: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
З Актом ознайомлений та
один примірник отримав:
Керівник або уповноважений
представник суб'єкта господарської
діяльності, у присутності якого
проведено перевірку __________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 4
до пункту 4.2.5
Порядку контролю
за додержанням ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
випуску та проведення
лотерей

(на бланку Міністерства фінансів)

РІШЕННЯ
про анулювання ліцензії
від "____" ____________ 200_ р. N________

На підставі _________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання) ________________________________________________________________

АНУЛЮВАТИ
ліцензію ________________________________________________________
(серія, номер ліцензії, дата видачі, ким видана)

Рішення набуває чинності з __________________ 200_ р.

__________________ ___________ __________________________
(посада керівника (підпис) (ініціали, прізвище)
Мінфіну)

Додаток 5
до пункту 4.1.1
Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з випуску та проведення
лотерей

(на бланку Міністерства фінансів України)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з випуску та проведення лотерей
від "___" ___________ 20__ р. N _________________

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
та на підставі акта перевірки
____________________________________ від________________________,
(найменування оператора) який є невід'ємною частиною цього Розпорядження, Міністерство
фінансів України

ВИРІШИЛО:
зобов'язати: ____________________________________________________
(найменування оператора) _________________________________________________________________
(зміст заходів) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Розпорядження Міністерства фінансів України є обов'язковим до
виконання у місячний строк з дня його надходження до _____________ _________________________________________________________________.
(найменування оператора)
Про результати виконання Розпорядження в цей самий строк
повідомити Міністерство фінансів України.
____________________ _______________ ______________________
(посада керівника (підпис) (ініціали, прізвище) Мінфіну) печатка

Додаток 6
до пункту 4.1.1
Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з випуску та проведення
лотерей

(на бланку Держкомпідприємництва)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з випуску та проведення лотерей
від "___" ___________ 20__ р. N ____________

Відповідно до Законів України "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), Указу Президента України від 25.05.2000
N 721/2000 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва" та на підставі
акта перевірки _____________________________________ від ________,
(найменування оператора) який є невід'ємною частиною цього Розпорядження,
Держкомпідриємництва (регіональне представництво)

ВИРІШИВ:
зобов'язати ___________________________________________________ :
(найменування оператора) _________________________________________________________________
(зміст заходів) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Розпорядження Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва (регіонального
представництва) є обов'язковим до виконання у місячний строк з дня
його надходження до ______________________________________________
(найменування оператора)
Про результати виконання Розпорядження в цей самий строк
повідомити Держкомпідриємництва (регіональне представництво).
_____________________ __________ ________________________
(посада керівника (підпис) (ініціали, прізвище)
Держпідприємництва) печаткавгору