Документ z0897-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.02.2015, підстава - z0040-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

30.06.2011 N 19-2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2011 р.
за N 897/19635
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Пенсійного фонду
N 28-2 ( z0040-15 ) від 22.12.2014 }
Про внесення змін до деяких постанов
правління Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011
N 384 ( 384/2011 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про управління Пенсійного
фонду України в районах, містах і районах у містах ( z0442-02 ),
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від
30.04.2002 N 8-2 ( z0441-02 ) (у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 25.02.2008 N 5-5) ( z0208-08,
z0209-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.05.2002 за N 442/6730, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Положення про головні управління
Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління
Пенсійного фонду України від 27.06.2002 N 11-2 ( z0581-02 )
(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від
25.02.2008 N 5-5) ( z0208-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.07.2002 за N 581/6869, що додаються
( z0898-11 ).
3. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову
для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління Максимчука Є.С.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
соціальної політики України В.Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
30.06.2011 N 19-2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2011 р.
за N 897/19635

ЗМІНИ
до Положення про управління Пенсійного фонду України
в районах, містах і районах у містах
( z0442-02 )

1. У розділі I:
1.1. У пункті 1.1 слово "підвідомчими" замінити словом
"підпорядкованими", слова "утворюють систему органів Фонду"
замінити словами "утворюють систему територіальних органів Фонду".
1.2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами та дорученнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями
Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства соціальної
політики України, дорученнями Віце-прем'єр-міністра України -
Міністра соціальної політики України, його першого заступника та
заступника, наказами Фонду та постановами правління Фонду,
дорученнями Голови правління Фонду, актами Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування та наказами регіональних
управлінь.".
2. У розділі II:
2.1. У пункті 2.2: підпункт 12 виключити. У зв'язку з цим підпункти 13-16 вважати відповідно
підпунктами 12-15; підпункт 15 викласти в такій редакції: "15) здійснює інші повноваження, визначені законами України
та покладені на Фонд Президентом України;".
2.2. Після пункту 2.2 доповнити розділ новим пунктом 2.3
такого змісту: "2.3. Управління з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і
контроль за їх здійсненням в Управлінні; 2) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та
скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань
діяльності Фонду, виявляє та усуває причини, що призводять до
подання громадянами скарг; 3) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у
володінні Управління; 4) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 5) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізації; 6) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку
та використання архівних документів.". У зв'язку з цим пункти 2.3, 2.4 вважати відповідно
пунктами 2.4, 2.5.
2.3. У пункті 2.4: підпункт 1 викласти в такій редакції: "1) одержувати безоплатно в установленому законодавством
порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб і від фізичних осіб - підприємців відомості про
нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску, страхових
внесків, а також інші відомості, інформацію, документи і
матеріали, необхідні для здійснення покладених на Управління
завдань;"; після підпункту 1 доповнити пункт новими підпунктами 2, 3
такого змісту: "2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх
керівниками), представників інститутів громадянського суспільства
для розгляду питань, що належать до компетенції Управління; 3) користуватися інформаційними базами даних державних
органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними
засобами.". У зв'язку з цим підпункти 2-11 вважати відповідно
підпунктами 4-13.
2.4. Після пункту 2.5 доповнити розділ новим пунктом 2.6
такого змісту: "2.6. Управління під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими державними адміністраціями та органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.".
3. У розділі III:
3.1. В абзаці першому пункту 3.1 слова "відповідними
місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування" замінити словами "головою відповідної місцевої
державної адміністрації".
3.2. У пункті 3.2: підпункт 1 викласти в такій редакції: "1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності;"; після підпункту 4 доповнити пункт новим підпунктом 5 такого
змісту: "5) здійснює добір кадрів в Управління, формує кадровий
резерв на відповідні посади;". У зв'язку з цим підпункти 5-11 вважати відповідно
підпунктами 6-12; підпункти 6, 7 викласти в такій редакції: "6) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з
відповідним регіональним управлінням начальників структурних
підрозділів Управління, призначає на посади інших державних
службовців та працівників Управління, присвоює їм ранги державних
службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до
відповідальності (крім своїх заступників); 7) порушує перед керівником відповідного регіонального
управління питання про присвоєння рангів державних службовців
своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до
відповідальності;"; після підпункту 12 доповнити пункт новими підпунктами 13, 14
такого змісту: "13) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.".
4. У пункті 4.2 слова "рахунки в установах банків (у тому
числі валютні)" замінити словами "рахунки в органах Державної
казначейської служби України та уповноважених банках".
Заступник начальника
юридичного управління -
начальник відділу І.Нікуловавгору