Документ z0863-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.07.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.06.2004 N 476
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2004 р.
за N 863/9462

Про затвердження складових галузевих
стандартів вищої освіти
з напряму 0504 "Туризм"

На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 )
щодо впровадження галузевих стандартів вищої освіти в навчальний
процес Н А К А З У Ю:
1. Затвердити складові галузевих стандартів вищої освіти -
освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та
освітньо-професійні програми (ОПП) ( z0864-04 ) підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" та
"бакалавр" з напряму 0504 "Туризм": 5.050403 "Організація
обслуговування в готелях і туристичних комплексах"; 6.050400
"Туризм"; 6.050400 "Готельне господарство", що додаються.
2. Встановити, що затверджені складові галузевих стандартів
вищої освіти (ОКХ, ОПП) запроваджуються у вищих навчальних
закладах, в яких здійснюється підготовка фахівців за напрямом 0504
"Туризм", з 2004/2005 навчального року.
3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.),
Науково-методичному центру вищої освіти (Левківський К.М.),
Науково-методичній комісії з напряму підготовки 0504 "Туризм"
надати вищим навчальним закладам науково-методичну допомогу з
питань впровадження складових галузевих стандартів вищої освіти
України (ОКХ і ОПП).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
Міністр В.Г.Кремень
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної туристичної
адміністрації України В.І.Цибух
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України Г.К.Галиць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
14.06.2004 N 476
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2004 р.
за N 863/9462

Складові галузевих стандартів
вищої освіти

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом
0504 "Туризм", фахове спрямування 6.050400 "Туризм"
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом
0504 "Туризм", фахове спрямування 6.050400 "Туризм" ( z0864-04 )
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом
0504 "Туризм", фахове спрямування 6.050400 "Готельне господарство"
( z0865-04 )
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом
0504 "Туризм", фахове спрямування 6.050400 "Готельне господарство"
( z0866-04 )
Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста
за напрямом 0504 "Туризм", спеціальність 5.050403 "Організація
обслуговування в готелях і туристичних комплексах" ( z0867-04 )
Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста
за напрямом 0504 "Туризм", спеціальність 5.050403 "Організація
обслуговування в готелях і туристичних комплексах" ( z0868-04 )

Складова галузевого стандарту вищої освіти
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА
ЗА НАПРЯМОМ 0504 "ТУРИЗМ",
ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ 6.050400 "ТУРИЗМ"

1. Вступ
1.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (далі - ОКХ)
випускника вищого навчального закладу є державним нормативним
документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто
відображаються цілі освітньої та професійної підготовки,
визначається місце фахівця в структурі господарства держави і
вимоги до його компетентності, інших соціально важливих
властивостей та якостей.
1.2. ОКХ є складовою галузевої компоненти державних
стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку
держави, світового співтовариства та споживачів випускників до
змісту освіти і навчання. Характеристика відображає соціальне
замовлення на підготовку бакалавра з урахуванням аналізу
професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку
держави та окремих замовників бакалаврів.
1.3. ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до
соціально-виробничої діяльності випускника вищого навчального
закладу з певних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційного рівня
і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула
певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.
1.4. ОКХ використовується при: - визначенні первинних посад випускників вищих навчальних
закладів та умов їх використання; - визначенні об'єкта, цілей освітньої та професійної
підготовки; - розробці та корегуванні освітньо-професійної програми
підготовки фахівців певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного
рівнів; - розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної
підготовки фахівця; - визначенні змісту навчання як бази для опановування новими
спеціальностями, кваліфікаціями; - визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та
підвищення кваліфікації; - атестації випускників вищих навчальних закладів та
сертифікації фахівців; - укладанні договорів або контрактів щодо підготовки
фахівців; - професійній орієнтації здобувачів фаху; - визначенні критеріїв професійного відбору; - прогнозуванні потреби у фахівцях відповідної спеціальності
та освітньо-кваліфікаційного рівня і при плануванні їх підготовки; - обґрунтуванні переліків спеціальностей та спеціалізацій
вищої освіти; - визначенні кваліфікації фахівців; - розподіленні та аналізі використання випускників вищих
навчальних закладів.
2. Галузь використання
2.1. ОКХ поширюється на систему вищої освіти: органи, які
здійснюють управління у галузі вищої освіти; вищі навчальні
заклади незалежно від підпорядкування та форми власності, де
готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" ----------
за фаховим спрямуванням 6.050400 "Туризм" -----------------------------------
напряму підготовки "Туризм" -----------------------------------
освітнього рівня базова вища освіта -----------------------------------
кваліфікації "бакалавр з туризму" -----------------------------------
з узагальненим об'єктом діяльності система дій, спрямована на
формування, просування та
реалізацію туристичного продукту;
екскурсійного обслуговування -----------------------------------
2.2. Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за
ДК 009-96 ( v0441217-96 ):
Секція I "Транспорт" Розділ 61 "Водний транспорт" Група 61.1 "Морський транспорт закордонного і каботажного
плавання" Клас 61.10 "Морський транспорт закордонного і каботажного
плавання" Підклас 61.10.1 "Діяльність морського пасажирського
транспорту" Розділ 63 "Допоміжні транспортні послуги" Група 63.3 "Туристичні агентства та бюро подорожей" Клас 63.30 "Туристичні агентства та бюро подорожей" Підклас 63.30.0 "Туристичні агентства та бюро подорожей";
Секція L "Державне управління" Розділ 75 "Державне управління" Група 75.1 "Державне управління загального характеру в
економічній та соціальній галузі" Клас 75.13 "Курирування діяльності у сфері економіки" Підклас 75.13.1 "Курирування діяльності у сфері економіки".
2.3. Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:
3414.1 "організатор подорожей (екскурсій)"; 3414.2 "консультант з
подорожей"; 3431 "консультант (в апараті органів державної влади,
виконкому)"; 3431 "оргсекретар (асоціації, союзу, федерації)";
3431 "референт з основної діяльності (туризм)"; 3439 "інспектор з
туризму"; 3439 "інструктор з основної діяльності (туризму)"; 3439
"молодший державний інспектор"; 3439 "фахівець"; 3340
"інструктор-методист з туризму".
2.4. ОКХ встановлює: - професійне призначення й умови використання випускників
вищих навчальних закладів певної спеціальності та
освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних
посад, виробничих функцій та типових задач діяльності; - освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих
навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь
вирішувати завдання діяльності; - вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки
випускників вищих навчальних закладів; - відповідальність за якість освіти та професійної
підготовки.
2.5. ОКХ є обов'язковою для вищих навчальних закладів, що
готують фахівців даного профілю.
3. Визначення
3.1. У освітньо-кваліфікаційній характеристиці використано
терміни, що подані у Законі України "Про вищу освіту" від
17.01.2002 N 2984-III ( 2984-14 ), Міжнародній стандартній
класифікації занять, постанові Кабінету Міністрів України від
20.01.1998 N 65 ( 65-98-п ) "Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)", Державному
класифікаторі України ДК 003-95 ( v0257217-95 ), Державному
класифікаторі України ДК 009-96 ( v0441217-96 ).
3.2. У ОКХ використано такі терміни: Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі
навчальні заклади - установлення рівня якості отриманої ними вищої
освіти вимогам стандартів вищої освіти після закінчення навчання
за напрямом, спеціальністю. Виробнича функція (трудова, службова) - коло обов'язків, які
виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються
посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.
Виробничі функції поділяються на проектувальну, організаційну,
управлінську, виконавську та технічну функції. Проектувальна функція (проектно-конструкторська) - здійснення
цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем або окремих
їх складових, розробка документації, яка необхідна для втілення та
використання об'єктів та процесів. Організаційна функція - впорядкування структури і взаємодії
складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а
також підвищення ефективності використання ресурсів і часу. Управлінська функція - функція, спрямована на досягнення
поставленої мети, забезпечення сталого функціонування і розвитку
системи завдяки інформаційному обмінові. Виконавська функція (технологічна, операторська) - функція,
спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами,
тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної
технології. Технічна функція - виконання робіт нижчих кваліфікаційних
рівнів. Діяльність (діяльність людини) - динамічна система взаємодії
людини з всесвітом, в якій вона досягає свідомо поставлених цілей,
що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб. Завдання діяльності - мета діяльності, що поставлена в певних
умовах і може бути досягнута в результаті визначення структури
діяльності, до якої належить предмет діяльності, засіб діяльності,
процедурна діяльність, умови діяльності. Предмет діяльності (праці) - те, що суб'єкт має до початку
своєї діяльності і що підлягає трансформації у продукт. Засіб діяльності (праці) - об'єкт, що опосередковує вплив
суб'єкта на предмет діяльності. Процедурна діяльність (праці) - технологія (спосіб, метод)
одержання бажаного продукту. Умови діяльності (праці) - характеристика оточення суб'єкта в
процесі діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних
шумів, пристосованість приміщення до праці, меблі, а також
соціальні умови і час). Професійні завдання діяльності - завдання діяльності, що
безпосередньо спрямовані на виконання завдання (завдань), яке
(які) поставлено(і) перед фахівцем як професіоналом. Соціально-виробничі завдання діяльності - завдання
діяльності, що пов'язані з діяльністю фахівця у сфері виробничих
відносин у трудовому колективі. Соціально-побутові завдання діяльності - завдання діяльності,
що виникають у повсякденному житті і пов'язані з домашнім
господарством, відпочинком, родинним спілкуванням, фізичним і
культурним розвитком тощо і можуть впливати на якість виконання
фахівцем професійних та соціально-виробничих завдань. Здатність - психічний та фізичний стан індивіда, в якому він
готовий до успішного виконання певного виду продуктивної
діяльності. Здібність - особливість індивіда, що є суб'єктивною умовою
успішного здійснення певного виду продуктивної діяльності.
Здібності пов'язані із загальною орієнтованістю особи, з її
схильністю до тієї чи іншої діяльності. Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної
інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття
вищої освіти і певної кваліфікації. Нормативна частина змісту навчання - обов'язковий для
засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістові модулі із
зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної
атестації. Вибіркова частина змісту навчання - рекомендований для
засвоєння зміст навчання, сформований як змістові модулі із
зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для
задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб
у фахівцях певної спеціалізації, з урахуванням досягнень наукових
шкіл і вищих навчальних закладів. Клас завдання діяльності - ознака рівня складності завдань
діяльності, які вирішуються фахівцем та поділяються на
стереотипні, діагностичні та евристичні. Стереотипні завдання діяльності - передбачають діяльність
відповідно до заданого алгоритму, що характеризується однозначним
набором добре відомих, раніше відібраних складних операцій і
потребує використання значних масивів оперативної та раніше
засвоєної інформації. Діагностичні завдання діяльності - передбачають діяльність
відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру
конструювання рішень і потребує використання великих масивів
оперативної та раніше засвоєної інформації. Евристичні завдання діяльності - передбачають діяльність за
складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання раніше
невідомих рішень і потребує використання великих масивів
оперативної та раніше засвоєної інформації. Компетентність - необхідні обсяг і рівень знань та досвіду у
певному виді діяльності. Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює
третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості
випускника вищого навчального закладу та їх порівняння з
установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям
вищої освіти. Моніторинг - система спостережень і контролю за станом
об'єкта (предмета, процесу, явища). Навичка - дії, що завдяки численним повторенням виконуються
автоматично і без свідомого контролю під час певної діяльності. Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій
освіті - група спеціальностей зі спорідненим змістом освіти та
професійної підготовки. Об'єкт діяльності - процеси або(та) явища, або(та)
матеріальні об'єкти, на які спрямована діяльність фахівця. Організація - об'єднання людей, суспільних груп, держав на
базі спільності інтересів, мети, програми дій тощо. Первинна посада - посада, що не потребує від випускників
навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної
діяльності. Планування - процес розробки порядку виконання певної
діяльності, тобто конкретизація цієї діяльності: визначення
проміжних цілей і послідовності їх досягнення, розрахунку
термінів, прогнозування наслідків майбутніх ситуацій, визначення
потреб у ресурсах, виконавцях і необхідних засобах за кожною з цих
цілей. Посада - визначена структурою і штатним розкладом первинна
структурна одиниця апарату державного органу, що відображає
встановлені нормативними актами зміст і обсяг повноважень особи,
яка її обіймає. Рівень якості вищої освіти - відносна характеристика якості
вищої освіти, що ґрунтується на порівнянні значень показників
якості, отриманих на підставі діагностичних екзаменів випускників
вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим еталоном,
що репрезентується стандартом вищої освіти. Сертифікація фахівця - процедура визначення відповідності
професійно важливих якостей фахівця, його компетенції тощо до
вимог, що зазначені у нормативно-кваліфікаційних документах. Спеціальність - категорія, яка характеризує: - у сфері праці - особливості спрямованості і специфіку
роботи в межах професії (зміст завдань професійної діяльності, що
відповідають кваліфікації); - у сфері освіти - спрямованість і зміст навчання при
підготовці фахівця (визначаються за об'єктом діяльності або
функцією та предметом діяльності фахівця і відображають,
насамперед, вид його діяльності і сферу застосування його
праці). Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням
наявної у сфері праці спеціальності (кваліфікації). Спеціалізація за спеціальністю - категорія, що характеризує
відмінності окремих завдань діяльності фахівця за ознаками різниці
засобів або (та) продуктів, або (та) умов діяльності в межах
спеціальності. Ці окремі завдання характерні для відносно
невеликих груп фахівців у межах спеціальності. Тип діяльності - характеристика професійної діяльності
залежно від засобів і форм її здійснення. Визначається станом
взаємодії фахівця з об'єктом діяльності - системою, що
характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом)
діяльності. Типове завдання діяльності - узагальнене завдання діяльності,
що є характерним для більшості виробничих або соціальних ситуацій
і не містить конкретних даних, а отже, не має конкретного
розв'язання (можуть бути визначені тільки шляхи вирішення). Узагальнений об'єкт діяльності фахівця з вищою освітою -
природна чи штучна система, що розвивається. Характерні етапи
цього розвитку визначають цикл взаємодії фахівця й системи. Уміння - здатність людини виконувати певні дії під час тієї
чи іншої діяльності на основі відповідних знань. Уміння
поділяються на предметно-практичні, предметно-розумові,
знаково-практичні та знаково-розумові. Предметно-практичні уміння - уміння виконувати дії щодо
переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Предметно-розумові уміння - уміння щодо виконання операцій з
розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності
розвиненої системи уявлень і здатності до розумових дій. Знаково-практичні уміння - уміння щодо виконання операцій зі
знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо,
прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв
тощо. Знаково-розумові уміння - уміння щодо розумового виконання
операцій зі знаками та знаковими системами. Управління - функція організованих систем, що забезпечує
збереження їх структури, підтримку режиму діяльності, досягнення
їх мети.
4. Позначення і скорочення
У даній освітньо-кваліфікаційній характеристиці
застосовуються такі скорочення назв: а) видів типових задач б) класів задач діяльності:
діяльності:
ПФ - професійна; С - стереотипна;
СВ - соціально-виробнича; Д - діагностична;
СП - соціально-побутова; Е - евристична;
в) видів уміння: г) рівнів сформованості
даного уміння:
ПП - предметно-практичне; О - уміння виконувати
ПР - предметно-розумове; дію, спираючись на
ЗП - знаково-практичне; матеріальні носії
ЗР - знаково-розумове; інформації щодо неї;
Р - уміння виконувати
дію, спираючись на
постійний розумовий
контроль без допомоги
матеріальних носіїв
інформації;
Н - уміння виконувати дію
автоматично, на рівні
навички;
д) здатностей:
З - здатність.
5. Виробничі функції, типові завдання
діяльності та уміння щодо їх вирішення
5.1. Відповідно до посад, що можуть займати випускники вищого
навчального закладу, вони здатні виконувати виробничі функції
(здійснювати певні типи діяльності) та типові для даної функції
завдання діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь.
5.2. Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння,
якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу,
визначені у додатку 1. Вищі навчальні заклади забезпечують
опанування випускниками системи умінь вирішувати типові завдання
діяльності під час здійснення вищезазначених виробничих функцій.
Примітка. У додатку 1 шифри типових завдань діяльності та
умінь наведені за структурами:
а) шифр типового завдання б) шифр уміння діяльності
X. XX X.XX. XX | | | | | -- номер завдання, | -- номер уміння, | наскрізний | наскрізний | для даної | для даного | виробничої | типового | функції | завдання | діяльності | | ----- шифр типового ----- номер завдання виробничої діяльності
функції
6. Здатності вирішувати проблеми й
завдання соціальної діяльності та уміння, що
є відображенням наявності цих здатностей
6.1. Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників
вищого навчального закладу як соціальних особистостей подаються у
вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і завдання
соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням
наявності цих здатностей.
6.2. Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних
особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і завдання
соціальної діяльності відповідно до здатностей випускника вищого
навчального закладу з кваліфікацією "бакалавр з туризму", що
вимагаються, та системи умінь, що їх відображає, наведених у
додатку 2.
Примітка. У додатку 2 шифри здібностей і умінь наведені за
структурами:
а) шифр здатності б) шифр уміння
З. XX З. XX. XX | | | | | -- номер здатності, | -- номер уміння, | | наскрізний для ----- здатність | даної здатності | ----- шифр здатності
7. Вимоги до державної атестації
випускників вищих навчальних закладів
з відповідного напряму
7.1. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих
навчальних закладах, проводиться на основі аналізу успішності
навчання, оцінювання якості вирішення випускниками завдань
діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня сформованості
здібностей вирішувати завдання діяльності, які можуть виникнути.
7.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється
складовою галузевого стандарту вищої освіти України
"Освітньо-професійна програма підготовки".
Директор Департаменту вищої
освіти Міністерства освіти
і науки України Я.Я.Болюбаш

Додаток 1
до пункту 5.2
Освітньо-кваліфікаційної
характеристики бакалавра
фахового спрямування
6.050400 "Туризм"
напряму підготовки
0504 "Туризм"

Виробничі функції, типові завдання
діяльності та уміння, якими повинен володіти
випускник вищого навчального закладу

------------------------------------------------------------------ | Шифри | Виробнича функція, типове завдання | Вид і | | виробничої | діяльності й уміння | клас | | функції, | |типового| | типового | |завдання| | завдання | |діяльно-| | діяльності й | |сті, вид| | уміння | |і рівень| | | | сформо-| | | | ваності| | | | уміння | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1 | Проектувальна | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1.01 | Визначення форм, видів та типів | ПФ.Д | | | туристської діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | У складі групи фахівців та в умовах | | | | визначеного терміну виконання з | | | | урахуванням досвіду щодо напрямів | | | | розвитку туристської галузі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.01.01 | обирати ефективну правову форму | ПР.О | | | функціонування турпідприємства з | | | | урахуванням можливостей та умов | | | | ліцензування видів туристичної | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.01.02 | аналізувати існуючий рекреаційний | ПР.О | | | потенціал територій щодо здійснення | | | | того чи іншого виду рекреаційної | | | | діяльності, користуючись статистичною | | | | та плановою документацією та | | | | стандартними методиками | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.01.03 | досліджувати попит потенційних | ПР.О | | | споживачів туристських послуг, | | | | використовуючи методики маркетингових | | | | досліджень | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.01.04 | визначати перелік туристських послуг | ПР.О | | | для надання туристам за результатами | | | | аналізу нормативно-правових актів, що | | | | регламентують надання туристських | | | | послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1.02 | Обґрунтування рішень з питань розробки | ПФ.С | | | проекту туристського маршруту, окремої | | | | туристської послуги | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах визначеного терміну виконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.02.01 | здійснювати збір, обробку, аналіз, | ПР.О | | | систематизацію інформації, | | | | узагальнювати вітчизняний і зарубіжний | | | | досвід з питань розробки турпродукту, | | | | використовуючи методи наукових | | | | досліджень та сучасні технічні засоби | | | | інформаційних технологій | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.02.02 | проводити ідентифікацію, класифікацію | ПР.Р | | | та надання інформації за допомогою | | | | програмних і комп'ютерних засобів, | | | | локальних і глобальних мереж | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.02.03 | розробляти методику маркетингових | ПР.Р | | | досліджень туристичного ринку з метою | | | | виявлення потреб туристів в окремих | | | | видах туризму, туристських послугах, | | | | використовуючи існуючі методики та | | | | аналізуючи співвідношення попиту і | | | | пропозиції | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.02.04 | складати перспективні програми турів з | ПР.Р | | | метою подальшої апробації їх на ринку | | | | та виявлення рівня відповідності | | | | запитам туристів, застосовуючи методики| | | | планування та впровадження нового | | | | турпродукту | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.02.05 | визначати оптимальні види та | ПР.О | | | проектувати оптимальні схеми | | | | транспортування, використовуючи різні | | | | моделі транспортування та інформацію | | | | про існуючі транспортні мережі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.02.06 | проектувати тур та розраховувати його | ПР.Р | | | калькуляцію, використовуючи існуючі | | | | технології формування турпродукту та | | | | методики калькулювання туру | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.02.07 | проектувати туристську послугу, | ПР.О | | | використовуючи її вербальну модель та | | | | інформацію щодо вимог діючих стандартів| | | | на вид послуги, що проектується | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.02.08 | проектувати процес обслуговування | ПР.О | | | туристів за окремими етапами надання | | | | послуги, використовуючи існуючі | | | | технології | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1.03 | Обґрунтування розробки проекту | ПФ.Е | | | турпродукту | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах визначеного терміну виконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.03.01 | визначати ефективність реалізації | ПП.О | | | турпродукту з метою обґрунтування | | | | доцільності розробки туру, | | | | використовуючи галузеві методики їх | | | | розрахунку | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.03.02 | формувати відповідне завантаження, | ПП.О | | | обсяги прибутків, їх розподіл та | | | | використання, використовуючи методики | | | | ситуаційного аналізу макро- і | | | | мікросередовища, враховуючи обсяги | | | | надання послуг та чинники, що впливають| | | | на економічний стан турпідприємства | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1.04 | Аналіз діяльності турпідприємства | ПФ.Д | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах визначеного терміну виконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.04.01 | вивчати та аналізувати сукупний попит | ЗП.О | | | споживачів послуг та чинники впливу на | | | | нього, користуючись даними аналізу | | | | показників світового та вітчизняного | | | | ринку послуг, статистичної інформації | | | | щодо функціонування підприємств | | | | туристської індустрії | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.04.02 | проводити аналіз макро- і | ПР.Р | | | мікросередовища рекреаційного | | | | комплексу, моніторинг основних | | | | конкурентів на внутрішньому та | | | | зовнішньому ринках туристських послуг, | | | | використовуючи стандартні методики | | | | моніторингу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.04.03 | проводити дослідження кон'юнктури ринку| ПП.Р | | | та можливостей підприємства туристської| | | | галузі, використовуючи засоби | | | | інформаційних технологій та відповідні | | | | методики і прийоми маркетингових | | | | досліджень | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.04.04 | виявляти внутрішні часткові | ПР.О | | | диспропорції у діяльності туристського | | | | підприємства, здійснювати аналіз | | | | діяльності підприємства та його | | | | структурних підрозділів за певний | | | | звітний період, користуючись даними | | | | планової та звітної документації, | | | | статистичними показниками, стандартними| | | | методиками та інструментарієм | | | | аналітичної роботи | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.04.05 | забезпечувати проведення причинно - | ПР.О | | | наслідкового аналізу претензій та | | | | рекламацій клієнтів та партнерів, | | | | давати оцінку якості планування | | | | турпродукту, використовуючи методики | | | | аналізу та планування діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1.05 | Планування та прогнозування діяльності | ПФ.Д | | | суб'єкта господарювання в межах | | | | створення та реалізації окремого | | | | турпродукту | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах визначеного терміну виконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.05.01 | планувати систему заходів щодо | ЗП.О | | | забезпечення необхідної якості | | | | турпродукту, застосовуючи методологічні| | | | підходи до оцінки якості турпродукту | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.05.02 | здійснювати багатоваріантні розрахунки | ЗП.О | | | цін на турпродукт на підставі | | | | інформації про дію механізму формування| | | | ринкових цін на послуги, використовуючи| | | | доцільні методики ціноутворення та | | | | калькулювання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.05.03 | проектувати найбільш ефективне | ПП.Р | | | використання туристських потоків у часі| | | | та просторі на підставі інформації про | | | | переміщення та інтенсивність | | | | туристських потоків | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1.06 | Розроблення та впровадження нововведень| ПФ.Е | |--------------+----------------------------------------+--------| | | У складі групи фахівців та в умовах | | | | визначеного терміну виконання з | | | | урахуванням досвіду щодо напрямів | | | | розвитку туристської галузі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.06.01 | розробляти нові технології галузі, нові| ПР.О | | | туристські послуги та визначати | | | | соціально-економічний ефект та | | | | екологічні наслідки від їх впровадження| | | | на підставі аналізу ринкових тенденцій | | | | екологозахисних обмежень і змін макро- | | | | і мікросередовища та екології | | | | навколишнього середовища | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.06.02 | визначати можливості зарубіжних | ПР.Р | | | партнерів щодо розробки турів, укладати| | | | угоди з зарубіжними споживачами, | | | | використовуючи результати досліджень | | | | світового ринку послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.06.03 | розробляти проекти нових турів, | ЗП.Р | | | пропонувати ефективні форми надання | | | | рекреаційних послуг, враховуючи | | | | потенційний попит споживачів | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1.07 | Прогнозування динаміки попиту на | СВ.Д | | | турпродукт | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | У складі групи фахівців та в умовах | | | | визначеного терміну виконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.07.01 | розробляти план маркетингових | ПР.Р | | | досліджень з метою визначення сегменту | | | | ринку, потенційних споживачів | | | | турпродукту, використовуючи існуючі | | | | методики | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.07.02 | обґрунтовувати варіанти цінової | ЗР.Р | | | політики в умовах змін попиту та якості| | | | послуг, використовуючи методики | | | | ціноутворення | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.07.03 | прогнозувати обсяг і асортимент | ПР.Р | | | туристських послуг за умови залучення | | | | нових споживачів, використовуючи методи| | | | прогнозування попиту та інтенсивність | | | | туристських потоків | | |--------------+----------------------------------------+--------| |1.07.04 | коригувати обсяги, асортимент та ціни | ЗР.Р | | | за одиницю послуг, що надаються, | | | | досліджуючи і прогнозуючи сезонні | | | | коливання, використовуючи методики | | | | визначення сезонних коливань, методи | | | | прогнозування та структуру витрат на | | | | одиницю послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 2 | Організаційна | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 2.01 | Організація рекламної діяльності | ПФ.С | | | турпідприємства | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.01.01 | організовувати підготовку, презентацію | ПР.Р | | | і поширення спеціалізованої туристської| | | | інформації, використовуючи рекламні та | | | | PR-технології | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.01.02 | формувати попит та просувати туристські| ПР.Р | | | послуги на ринку за результатами | | | | маркетингових досліджень і рекламної | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.01.03 | формувати туристську агентську мережу, | ПР.Р | | | банк постійних клієнтів за допомогою | | | | комп'ютерних засобів, локальних і | | | | глобальних мереж | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 2.02 | Організація розробки та реалізації | ПФ.С | | | турпродукту | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.02.01 | приймати рішення щодо каналів | ЗП.Н | | | реалізації турпродукту на основі | | | | вивчення можливостей потенційних | | | | комерційних партнерів на засадах | | | | дотримання основ господарського та | | | | міжнародного права і документоведення | | | | та методики ведення ділових переговорів| | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.02.02 | укладати угоди з постачальниками | ЗП.Н | | | супутніх туристських послуг, | | | | використовуючи зміст та вимоги | | | | договірного права і документоведення та| | | | методики ведення ділових переговорів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.02.03 | стимулювати збут турпродукту, | ПР.Р | | | використовуючи методи та прийоми | | | | стимулювання попиту та принципи | | | | мотивації збутової діяльності, методи | | | | просування турпродукту | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.02.04 | здійснювати заходи щодо підвищення | ПР.О | | | конкурентоспроможності турпідприємства | | | | на основі аналізу споживчих якостей | | | | туристичного продукту конкурентів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.02.05 | упроваджувати раціональні прийоми | ПП.О | | | бронювання туристських послуг за | | | | допомогою інформаційних технологій | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.02.06 | організовувати підбір, призначати та | ПР.Р | | | звільняти на маршрути кадри, що | | | | контактують з туристами, координують і | | | | контролюють виконання програм | | | | обслуговування (гідів-екскурсоводів, | | | | інструкторів, аніматорів, методистів | | | | тощо), використовуючи результати | | | | психологічного аналізу працівника та з | | | | дотриманням методик добору кадрів, | | | | наймання та звільнення | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 2.03 | Організація роботи щодо забезпечення | СВ.Д | | | якості послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.03.01 | виявляти та реєструвати претензії, | ПР.О | | | скарги, рекламації зі сторони | ПР.Р | | | споживачів туристських послуг, | | | | організовувати та проводити заходи, що | | | | спрямовані на їх усунення, на підставі | | | | методик загального менеджменту якості | | | | та з використанням інструментів | | | | контролю якості | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.03.02 | перевіряти виконання прийнятих рішень з| ПР.Р | | | визначених моделей та методів усунення | | | | претензій та рекламацій, застосовуючи | | | | методики прийняття рішень та специфіки | | | | ведення претензійної роботи | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 2.04 | Організація партнерських відносин та | СВ.Е | | | діяльності турпідприємства | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | У складі групи фахівців та в умовах | | | | визначеного терміну виконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.04.01 | вивчати можливості закордонних та | ПР.О | | | вітчизняних партнерів, використовуючи | | | | прямі контакти на мові партнерів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.04.02 | проводити ділові переговори із | ПР.Р | | | зарубіжними партнерами, підтримувати | | | | ділові контакти, використовуючи | | | | технічні засоби, зв'язки, інформаційні | | | | технології, у тому числі іноземними | | | | мовами | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.04.03 | брати участь в укладанні угод із | ЗР.Н | | | зарубіжними та вітчизняними партнерами | | | | та забезпечувати їх реалізацію на | | | | підставі існуючих вимог міжнародного та| | | | договірного права | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.04.04 | співпрацювати з фінансово-кредитними | ПР.О | | | установами, страховими компаніями, | | | | консульствами і представництвами в | | | | межах посадових обов'язків, | | | | використовуючи регламентуючі документи | | | | на засадах договірного права | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.04.05 | взаємодіяти з виробниками туристських | ПП.О | | | послуг; засобами розміщення, | | | | підприємствами харчування, транспорту, | | | | екскурсійними бюро, музеями, | | | | спортивними установами, іншими | | | | закладами рекреаційно-курортної сфери, | | | | сфери культури тощо з дотриманням | | | | правил ведення договірної роботи | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 2.05 | Організація діловодства | СВ.С | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.05.01 | формувати систему | ПР.Р | | | документів-регламентів регулювання | | | | організаційних відносин, використовуючи| | | | загальну методику діловодства | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.05.02 | раціонально організовувати та вести | ЗП.Р | | | власний сегмент документообігу, власний| | | | архів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.05.03 | розраховувати ефективність використання| ЗР.О | | | оргтехніки та потребу в ній при | | | | організації діловодства, використовуючи| | | | можливості комп'ютерних технологій та | | | | існуючі методики оцінки ефективності | | | | використання оргтехніки | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 2.06 | Організація дій з метою попередження | ПФ.Д | | | або зменшення рівня вірогідного | | | | пошкодження | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.06.01 | визначати потенційно небезпечні ділянки| ПР.Р | | | виробництва, види виробничих процесів | | | | та елементи природного середовища, що | | | | можуть створювати загрозу виникнення | | | | надзвичайних ситуацій, застосовуючи | | | | методи спостереження та контролю | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.06.02 | планувати запобіжні заходи на підставі | ЗП.О | | | відомостей щодо потенційно небезпечних | | | | ділянок виробництва, видів виробничих | | | | процесів та елементів природного | | | | середовища за допомогою типових | | | | інструкцій | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.06.03 | забезпечувати оперативне приймання | ПП.О | | | сигналів про виникнення небезпеки та їх| | | | розпізнавання персоналом об'єкта при | | | | загрозі виникнення надзвичайної | | | | ситуації за допомогою штатних та | | | | індивідуальних джерел інформації | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.06.04 | організовувати встановлення виду і | ПП.О | | | ступеня зараження об'єкта | | | | радіоактивними, біологічними та | | | | небезпечними хімічними речовинами в | | | | умовах надзвичайної ситуації з | | | | урахуванням планових документів | | | | цивільного захисту об'єкта | | | | господарювання, використовуючи табельні| | | | прилади, інструкції та (за | | | | необхідності) транспортні засоби | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 2.07 | Організація дотримання безпеки та | ПФ.Д | | | гігієни праці | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.07.01 | організовувати дотримання вимог безпеки| ПП.О | | | праці учасниками трудового процесу на | | | | підставі технологічної документації, | | | | використовуючи чинну нормативно-правову| | | | базу з питань охорони праці | | |--------------+----------------------------------------+--------| |2.07.02 | організовувати дотримання | ПП.О | | | санітарно-гігієнічних вимог учасниками | | | | трудового процесу на підставі | | | | технологічної документації, | | | | використовуючи чинну нормативно-правову| | | | базу | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3 | Управлінська | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.01 | Управління якістю та | ПФ.Е | | | конкурентоспроможністю туристських | | | | послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | У складі групи фахівців та в умовах | | | | визначеного терміну виконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.01 | визначати політику в галузі якості | ПР.Р | | | послуг з урахуванням вимог галузевих | | | | стандартів щодо якості туристських | | | | послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.02 | впроваджувати наукові методи управління| ПР.О | | | якістю туристських послуг, | | | | використовуючи методики загального | | | | управління та управління якістю | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.03 | формувати банк стандартів, технічних | ПП.Р | | | умов, слідкувати за змінами з питань | | | | стандартизації якості туристських | | | | послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.04 | організовувати порівняльно-аналітичний | ПР.Р | | | моніторинг споживчої якості туристських| | | | послуг конкурентів, досліджувати | | | | реакцію споживачів на якість послуг, | | | | використовуючи нормативи якості | | | | туристських послуг та методики | | | | маркетингових досліджень | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.05 | вносити рекомендації з введення нових | ПР.Р | | | чи змін існуючих вимог щодо якості | | | | туристських послуг, використовуючи | | | | діючі нормативи якості туристських | | | | послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4 | Виконавська (технологічна) | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4.01 | Формування туристичного продукту | ПФ.С | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.01.01 | розробляти різні види туристських | ПР.О | | | маршрутів з урахуванням рекреаційних, | | | | пізнавальних та інших потреб індивіда | | | | на підставі знань рекреаційних | | | | ресурсів, комплексів | | | | соціокультурологічних характеристик | | | | рекреаційного регіону | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.01.02 | розробляти різні види екскурсій з | ПР.О | | | урахуванням пізнавальних потреб | | | | індивіда на підставі знань екскурсійних| | | | ресурсів рекреаційного комплексу, | | | | культури, релігії рекреанта, існуючих | | | | технологій розробки екскурсійної | | | | програми, методик проведення екскурсій | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.01.03 | розробляти різні види транспортних | ПР.О | | | подорожей з урахуванням рекреаційних | | | | потреб індивіда на підставі знань з | | | | технології та організації транспортних | | | | послуг, існуючих транспортних схем | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.01.04 | розробляти різні види спеціалізованого | ПР.О | | | відпочинку та розваг з урахуванням | | | | рекреаційних потреб індивіда на | | | | підставі знань туристичних та | | | | рекреаційних ресурсів регіону надання | | | | послуги | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4.02 | Оформлення спеціальної документації на | ПФ.С | | | різних стадіях формування та реалізації| | | | туру | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.02.01 | складати технологічні карти на окремі | ЗП.Н | | | етапи надання послуги в межах процесу | | | | обслуговування туристів, використовуючи| | | | існуючі технології надання туристських | | | | послуг, правила складання та вимоги до | | | | змісту технологічної документації | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.02.02 | складати технологічну документацію | ЗП.Н | | | (технологічну карту туристської | | | | подорожі, графік завантаження | | | | турпідприємства, інформаційний листок | | | | до турпутівки тощо), використовуючи | | | | типові форми та правила їх складання за| | | | результатами проектування пакета | | | | туристичних послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.02.03 | оформляти виїзні документи | ЗП.Р | | | індивідуальних туристів, туристичних | | | | груп, дотримуючись вимог чинного | | | | законодавства | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.02.04 | проводити розрахунки зі страхування | ЗР.Р | | | туристів на підставі | | | | нормативно-правової бази з питань | | | | страхування та особливостей страхування| | | | майна і життя в Україні та за кордоном | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.02.05 | здійснювати економічно обґрунтоване | ЗР.Р | | | коригування цін на підставі розуміння | | | | дії механізму формування ринкових цін | | | | на послуги | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.02.06 | організовувати ведення бухгалтерського | ПР. Р | | | обліку та визначати фінансові | | | | результати від здійснення туристської | | | | діяльності, використовуючи нормативну | | | | базу з організації та ведення | | | | бухгалтерського обліку та діючі | | | | методики обліку господарських операцій | | | | з активами і пасивами підприємства, в | | | | умовах функціонування турпідприємства | | | | без апарату управління | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4.03 | Перевірка функціонування системи | ПФ.С | | | споживання турпродукту, окремої | | | | туристської послуги | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.03.01 | проводити тестування споживачів | ПР.Р | | | турпродукту, використовуючи інформацію | | | | про функціонування системи надання | | | | туристських послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.03.02 | виявляти та оперативно усувати виявлені| ПР.Р | | | недоліки в ході надання туристських | | | | послуг, використовуючи методи контролю | | | | процесу споживання, а також методи і | | | | моделі прийняття управлінських рішень | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.03.03 | оперативно корегувати окремі операції | ПП.О | | | технологічних процесів, здійснювати | | | | контроль за штрафними санкціями згідно | | | | з договорами і путівками, | | | | використовуючи існуючі технології | | | | формування та надання туристських | | | | послуг, правила ведення претензійної | | | | роботи та стандарти фінансової | | | | дисципліни | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4.04 | Формування збутової мережі | ПФ.Д | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.04.01 | здійснювати пошук перспективних | ПР.О | | | партнерів зі збуту туристського | | | | продукту, використовуючи основні форми | | | | його продажу, схеми просування продукту| | | | туроператора, методи і нормативні | | | | основи | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.04.02 | укладати договори про співробітництво, | ЗП.Н | | | використовуючи правила ведення | | | | договірної роботи | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4.05 | Контроль забезпеченості ресурсами та | СВ.Д | | | дотримання технології надання | | | | туристичних послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.05.01 | здійснювати контроль операцій процесу | ПР.Р | | | обслуговування клієнтів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.05.02 | контролювати виконання укладених угод | ПР.О | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.05.03 | контролювати екскурсійний супровід, | ПР.О | | | дотримання програм перебування, | | | | протокольних заходів, правильність | | | | оформлення турдокументації, | | | | правильність бронювання й оформлення | | | | послуг | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4.06 | Контроль та оцінка якості туристичної | ПФ.С | | | послуги | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.06.01 | контролювати якість туристської послуги| ПР.Р | | | та визначати її відповідність | | | | встановленим стандартам за допомогою | | | | методів контролю та регулювання | | | | технологічних процесів і процесів | | | | управління, а також шляхом визначення | | | | ступеня задоволеності через проведення | | | | соціологічних опитувань | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4.07 | Забезпечення захисту в разі виникнення | ПФ.Д | | | надзвичайної ситуації | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах надзвичайної ситуації, | | | | орієнтуючись на сигнал про виникнення | | | | небезпеки, за планом цивільного захисту| | | | об'єкта господарювання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.07.01 | організовувати індивідуальний захист з | ПП.Р | | | використанням табельних та підручних | | | | засобів з урахуванням місця знаходження| | | | персоналу об'єкта та часу на оперативне| | | | реагування | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.07.02 | організовувати евакуацію підлеглого | ПП.Р | | | персоналу з небезпечної зони | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.07.03 | організовувати укриття підлеглого | ПП.Р | | | персоналу, користуючись наданою | | | | інформацією про захисні споруди | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах надзвичайної ситуації на | | | | основі результатів обстеження об'єкта | | | | господарювання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.07.04 | проводити рятувальні та інші | ПП.Р | | | невідкладні роботи за допомогою | | | | табельних та підручних засобів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.07.05 | проводити спеціальну обробку об'єкта та| ПП.Р. | | | його персоналу, застосовуючи засоби | | | | індивідуального та колективного | | | | біологічного, радіаційного і хімічного | | | | захисту | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4.08 | Контроль за дотриманням вимог безпеки | ПФ.Д | | | праці та санітарно-гігієнічних вимог | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.08.01 | контролювати дотримання безпеки праці | ПП.О | | | учасниками трудового процесу на | | | | підставі технологічної документації, | | | | використовуючи чинну нормативно-правову| | | | базу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.08.02 | контролювати дотримання | ПП.О | | | санітарно-гігієнічних вимог учасниками | | | | трудового процесу на підставі | | | | технологічної документації, | | | | використовуючи чинну нормативно-правову| | | | базу | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 4.09 | Проведення розслідування нещасних | ПФ.Д | | | випадків та аварій | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.09.01 | визначати факт випадку чи аварії на | ПР.О | | | основі аналізу результатів власних | | | | спостережень за наслідками нещасного | | | | випадку або аварії, користуючись | | | | чинними положеннями | | |--------------+----------------------------------------+--------| |4.09.02 | складати акт про нещасний випадок на | ЗП.О | | | виробництві у складі комісії з | | | | розслідування нещасного випадку, | | | | користуючись чинними положеннями | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до пункту 6.2
Освітньо-кваліфікаційної
характеристики бакалавра
фахового спрямування
6.050400 "Туризм"
напряму підготовки
0504 "Туризм"

Здатності випускника вищого навчального
закладу з кваліфікацією "бакалавр з туризму",
що вимагаються, та система умінь,
що їх відображає
------------------------------------------------------------------ | Шифри | Зміст здатності вирішувати проблеми і | Вид та | | здатності | задачі соціальної діяльності та | рівень | | та уміння | уміння, що її відображає |сформо- | | | |ваності | | | | уміння | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.01 | Діагностувати власні психологічні | | | | стани та почуття з метою | | | | забезпечення ефективної та | | | | безпечної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності за результатами аналізу | | | | продуктів власної діяльності та | | | | самоспостережень за емоціями, | | | | почуттями, станом і характером перебігу| | | | пізнавальних процесів, що супроводжують| | | | діяльність | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.01 | оцінювати із застосуванням відповідних | ЗП.О | | | методичних засобів та встановлених | | | | критеріїв рівень розвитку власних | | | | пізнавальних процесів (відчуття, | | | | сприймання, уява, пам'ять, мислення, | | | | увага) | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.02 | оцінювати відповідність якісних та | ЗП.О | | | кількісних показників рівня розвитку | | | | власних пізнавальних процесів за | | | | встановленими виробничими нормами та | | | | вимогами | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.03 | визначати характер впливу рівня | ЗП.О | | | розвитку власних пізнавальних процесів | | | | на ефективність виконання професійних | | | | та соціально-виробничих завдань різного| | | | рівня складності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.04 | застосовувати спеціальні прийоми | ПП.О | | | підвищення ефективності пізнавальних | | | | процесів, що супроводжують діяльність | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.05 | оцінювати за характеристиками власних | ЗП.О | | | психологічних станів та почуттів рівень| | | | задоволення умовами, характером та | | | | результатами професійної та побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.06 | із застосуванням відповідних методичних| ЗП.О | | | засобів визначати фактори, що порушують| | | | відчуття психологічного комфорту в | | | | процесі життєдіяльності, та зменшувати | | | | рівень їх впливу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.07 | встановлювати рівень відповідності | ЗП.О | | | власних індивідуально-типологічних | | | | особливостей, рис характеру, інтересів,| | | | здібностей, переконань та цінностей | | | | наявним умовам професійної і побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.01.08 | за допомогою спеціальних методичних | ПП.О | | | прийомів здійснювати корекцію власних | | | | індивідуально-типологічних | | | | особливостей, рис характеру, інтересів,| | | | здібностей, переконань та цінностей при| | | | виникненні ознак фрустрації, депресії, | | | | психоемоційної напруги та інших | | | | негативних переживань | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.02 | Визначати цілі і завдання власної | | | | діяльності та забезпечувати їх | | | | ефективне та безпечне виконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності на основі результатів | | | | аналізу особистих потреб і | | | | усвідомлення мотивів діяльності, | | | | спираючись на принципи суб'єктно- | | | | діяльнісного підходу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.02.01 | формулювати цілі власної діяльності з | ЗП.Р | | | урахуванням суспільних, державних і | | | | виробничих інтересів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.02.02 | визначати структуру власної діяльності | ЗП.Р | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.02.03 | приймати рішення щодо здійснення | ЗП.Р | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.03 | Організовувати власну діяльність | | | | як складову колективної | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності, з урахуванням мети спільної| | | | діяльності на основі усвідомлених цілей| | | | власної діяльності та її структури за | | | | допомогою спостережень за ознаками | | | | міжособистісних відносин | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.03.01 | діагностувати власний стан та стан і | ЗП.Р | | | настрої інших людей, рівень | | | | психологічної напруги, вирішуючи | | | | завдання діяльності різної складності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.03.02 | визначати чинники, що призводять до | ЗП.Р | | | виникнення конфліктів у | | | | міжособистісному спілкуванні, та | | | | зменшувати рівень їх впливу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.03.03 | організувати та контролювати власну | ПП.Р | | | поведінку з метою забезпечення | | | | гармонійних стосунків з учасниками | | | | спільної діяльності, враховуючи | | | | психологічні особливості її членів, | | | | зумовлені віком, статтю, політичними та| | | | релігійними уподобаннями, рівнем | | | | розвитку психічних функцій, можливими | | | | життєвими кризами тощо | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.04 | Організовувати власну діяльність | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності на основі усвідомленої мети | | | | діяльності та її структури, спираючись | | | | на принципи суб'єктно-діяльнісного | | | | підходу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.04.01 | формувати орієнтовну основу власних дій| ЗП.О | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.04.02 | оцінювати результати власної діяльності| ЗП.О | | | стосовно досягнення часткових та | | | | загальних цілей діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.04.03 | коригувати цілі діяльності та її | ЗП.О | | | структуру з метою підвищення безпеки та| | | | ефективності діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.05 | Здійснювати саморегулювання | | | | поведінки в побуті і на | | | | виробництві та вести здоровий | | | | спосіб життя | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | На основі відомостей та власних уявлень| | | | щодо етапів розвитку особистості, | | | | засобів уникнення життєвих криз, | | | | особливостей фахової й | | | | соціально-виробничої та побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.05.01 | застосувати спеціальні методики | ПП.О | | | корекції власного психічного стану | | | | залежно від психофізичних навантажень | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.05.02 | користуватися прийомами саморегулювання| ПП.О | | | та самоконтролю, розвитку вольових | | | | властивостей особистості | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.05.03 | підтримувати сприятливий психологічний | ПП.Р | | | клімат у родині, враховуючи | | | | психологічні особливості її членів, | | | | зумовлені віком, статтю, політичними та| | | | релігійними уподобаннями, рівнем | | | | розвитку психічних функцій, можливими | | | | життєвими кризами тощо | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.06 | Забезпечувати необхідний рівень | | | | особистої фізичної підготовленості та | | | | психічного здоров'я | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.06.01 | використовувати фізичні вправи з метою | ПП.О | | | збереження та зміцнення власного | | | | здоров'я і забезпечення фахової | | | | дієздатності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.06.02 | використовувати різноманітні види | ПП.О | | | фізичних вправ та психофізичний тренінг| | | | для профілактики захворювань, зміцнення| | | | здоров'я та підвищення розумової і | | | | фізичної працездатності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.06.03 | використовувати засоби фізичної | ПП.О | | | культури і спорту з метою покращення | | | | здоров'я та рухової підготовленості як | | | | складових ефективної професійної | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.06.04 | дотримуватись гігієнічних вимог в | ПП.Р | | | процесі оздоровлення і тренувань | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.06.05 | використовувати природні чинники з | ПП.О | | | метою зміцнення здоров'я, підвищення | | | | працездатності та стійкості до | | | | захворювань | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.06.06 | володіти простішими прийомами масажу і | ПП.О | | | самомасажу з метою відновлення | | | | організму після психофізичних | | | | навантажень та запобігання передчасній | | | | втомі при інтенсивній розумовій і | | | | фізичній діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.06.07 | використовувати засоби фізичної | ПП.О | | | культури з метою нівелювання впливу | | | | шкідливих чинників професійної | | | | діяльності, профілактики захворювань та| | | | протистояння хибним звичкам | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.06.08 | застосовувати методи самоконтролю за | ПП.О | | | станом здоров'я, фізичного розвитку та | | | | діяльності функціональних систем | | | | організму | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.06.09 | за допомогою засобів фізичної культури | ПП.О | | | і спорту та дотримання засад здорового | | | | способу життя формувати і підтримувати | | | | оптимальний рівень власної | | | | психофізичної стійкості для | | | | забезпечення дієздатності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.07 | Проводити соціологічні дослідження | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.07.01 | на основі аналізу виробничого завдання | ЗП.О | | | визначати мету емпіричного | | | | соціологічного дослідження | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.07.02 | залежно від визначеної мети обрати | ЗП.О | | | адекватну їй технологію соціологічного | | | | дослідження | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.07.03 | провести емпіричне соціологічне | ЗП.О | | | дослідження за обраною технологією | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.07.04 | за відповідними методиками провести | ЗП.О | | | аналіз результатів емпіричного | | | | соціологічного дослідження | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.08 | Враховувати суспільні відносини при | | | | здійсненні діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.08.01 | у процесі роботи в певній соціальній | ЗП.О | | | групі, застосовуючи типові методи | | | | емпіричного соціологічного дослідження,| | | | визначити характеристики суспільної | | | | реальності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.08.02 | на основі аналізу результатів | ЗП.О | | | соціологічного дослідження, | | | | використовуючи базові ознаки і | | | | типологію суспільства, визначати тип | | | | суспільства у конкретній державі, його | | | | мобільність та маргінальність | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.08.03 | на основі аналізу результатів | ЗП.О | | | соціологічного дослідження, літератури | | | | про стратифікацію суспільства визначати| | | | його структуру та класифікувати | | | | характеристики розвитку суспільної | | | | системи конкретної держави | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.08.04 | на основі аналізу результатів | ЗП.О | | | соціологічного дослідження, | | | | використовуючи критерії класифікації та| | | | ознаки соціальних інститутів та | | | | спільностей, визначати їх функції в | | | | конкретній державі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.08.05 | на основі аналізу державних | ЗП.О | | | нормативно-правових документів про | | | | суспільні об'єднання, програмних | | | | документів суспільних об'єднань, | | | | використовуючи критерії класифікації | | | | суспільних об'єднань і рухів, визначати| | | | тип конкретного суспільного об'єднання | | | | та його місце в соціальній структурі | | | | держави | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.08.06 | на основі аналізу результатів | ЗП.О | | | самоспостережень, використовуючи | | | | процедури соціологічного аналізу, | | | | встановлювати власний соціальний статус| | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.08.07 | на основі аналізу результатів власних | ЗП.О | | | спостережень, використовуючи процедури | | | | соціологічного аналізу, встановлювати | | | | соціальний статус учасників спільної | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.08.08 | визначати стан і дієздатність трудового| ЗП.О | | | колективу | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.09 | Враховувати політичні переконання | | | | при здійсненні діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.01 | на основі аналізу державних | ЗП.О | | | нормативно-правових документів, | | | | довідників, сучасної політичної | | | | літератури та періодичних видань, | | | | використовуючи ознаки та критерії | | | | класифікації політичної влади, | | | | визначати форми та типи влади в | | | | конкретній державі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.02 | на основі аналізу програмних документів| ЗП.О | | | політичних партій, результатів | | | | соціологічних опитувань населення щодо | | | | довіри владі та конкретним політичним | | | | лідерам, за допомогою критеріїв | | | | легітимності і ефективності політичної | | | | влади та її ресурсів визначати | | | | наявність легітимності влади, її | | | | ефективність, а також тип легітимності | | | | влади в конкретній державі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.03 | на основі аналізу державних | ЗП.О | | | нормативно-правових документів, | | | | сучасної політичної літератури та | | | | періодичних видань, використовуючи | | | | критерії і типології політичних | | | | режимів, визначати тип політичного | | | | режиму конкретної держави | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.04 | згідно з Конституцією ( 254к/96-ВР ) | ЗП.О | | | держави, нормативно-правовими | | | | документами щодо формування та | | | | функціонування інститутів влади, | | | | політичних партій і суспільних | | | | об'єднань, використовуючи критерії | | | | класифікації політичних систем, | | | | визначити тип політичної системи | | | | конкретної держави | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.05 | на основі аналізу державних | ЗП.О | | | нормативно-правових документів, | | | | використовуючи критерії класифікації і | | | | типологію держави, визначати тип | | | | конкретної держави, форму | | | | державно-територіального устрою та | | | | форму правління | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.06 | на основі аналізу державних | ЗП.О | | | нормативно-правових документів, | | | | програмних документів політичних | | | | партій, використовуючи ознаки їх | | | | класифікації, а також ознаки конкретної| | | | ідеології, визначати тип політичної | | | | партії та її ідеологічну орієнтацію | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.07 | на основі аналізу державних | ЗП.О | | | нормативно-правових документів, | | | | літератури про розстановку політичних | | | | сил у парламенті, використовуючи | | | | критерії класифікації партійних систем | | | | та їх ознаки, визначати тип партійної | | | | системи | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.08 | на основі аналізу державних | ЗП.О | | | нормативно-правових документів, | | | | використовуючи критерії класифікації та| | | | ознаки виборчих систем, визначати | | | | виборчу систему конкретної держави | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.09 | за результатами аналізу державних | ЗП.О | | | нормативно-правових документів про | | | | суспільні об'єднання, програмних | | | | документів суспільних об'єднань, | | | | використовуючи критерії класифікації | | | | суспільних об'єднань і рухів, визначати| | | | тип конкретного суспільного об'єднання | | | | та його місце в політичному житті | | | | держави | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.10 | на основі аналізу результатів | ЗП.О | | | самоспостережень, використовуючи ознаки| | | | конкретної ідеології, встановлювати | | | | власні політичні переконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.09.11 | на основі аналізу результатів власних | ЗП.О | | | спостережень, використовуючи ознаки | | | | конкретної ідеології, встановлювати | | | | політичні переконання учасників | | | | спільної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.10 | Застосовувати невербальні методи | | | | спілкування | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | У виробничих або побутових умовах за | | | | допомогою відповідних методів | | | | вербального спілкування | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.10.01 | здійснювати регламентування спілкування| ЗП.Р | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.10.02 | здійснювати ефективне слухання | ЗП.Р | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.10.03 | доречно використовувати мовні моделі | ЗП.Р | | | звертання, ввічливості, вибачення, | | | | погодження тощо | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.10.04 | структурувати тексти | ЗП.О | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.10.05 | готуватися до публічного виступу | ЗП.О | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.10.06 | користуватися правилами спілкування | ЗП.Р | | | мовця і слухача | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.10.07 | застосовувати певні форми проведення | ЗП.Р | | | дискусії | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.10.08 | використовувати у виступі | ЗП.Р | | | супралінгвістичні одиниці | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.10.09 | в умовах усних ділових контактів з | ЗП.Р | | | використанням прийомів і методів усного| | | | спілкування і відповідних | | | | комунікативних методів застосовувати | | | | прагматичну компетенцію з метою | | | | ефективного виконання професійних | | | | завдань | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.11 | Здійснювати пошук нової інформації | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | У виробничих умовах, використовуючи | | | | ключові слова у певній галузі на базі | | | | професійно-орієнтованих (друкованих та | | | | електронних) джерел, за допомогою | | | | відповідних методів проводити | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.11.01 | пошук нової текстової інформації | ЗП.О | | | (робота з джерелами навчальної, | | | | наукової та довідкової інформації) | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.11.02 | пошук нової графічної, звукової та | ЗП.О | | | відеоінформації | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.12 | Спілкування українською | | | | професійною мовою | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.12.01 | на основі виробничих завдань, | ЗП.О | | | використовуючи методику складання | | | | фахової документації, термінологічні | | | | словники тощо, дотримуючись норм | | | | сучасної української літературної мови,| | | | складати професійні тексти та документи| | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.12.02 | використовуючи принципи професійного | ЗП.Р | | | спілкування на рівні сучасної | | | | української літературної мови | | | | здійснювати спілкування з учасниками | | | | трудового процесу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.12.03 | у виробничих умовах, працюючи з | ЗП.О | | | джерелами фахової інформації, | | | | здійснювати аналіз і коригувати тексти | | | | відповідно до норм української | | | | літературної мови | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.12.04 | складаючи тексти фахової документації, | ЗП.О | | | використовувати слова іншомовного | | | | походження, на основі певних критеріїв | | | | добирати українські відповідники | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.12.05 | працюючи з іншомовними фаховими | ЗП.О | | | текстами, використовуючи термінологічні| | | | двомовні словники, електронні словники,| | | | перекладати тексти українською мовою | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.12.06 | складаючи професійні тексти та | ЗП.О | | | спілкуючись на професійному рівні, | | | | використовувати українські | | | | виробничо-професійні фразеологізми та | | | | номенклатурні назви | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.13 | Розширювати лексико-граматичний | | | | мінімум | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | У виробничих умовах, опрацьовуючи | | | | професійно-орієнтовані іншомовні | | | | (друковані та електронні) джерела за | | | | допомогою відповідних методів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.13.01 | пристосовуватися до нових умов (нових | ЗП.Р | | | людей, нових мовних засобів, нових | | | | способів дії), мобілізувати інші власні| | | | компетенції (шляхом спостереження, | | | | інтерпретації результатів | | | | спостереження, індукції, | | | | запам'ятовування тощо) та поповнювати | | | | лексичний і граматичний матеріал | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.13.02 | використовуючи інформаційні технології | ЗП.О | | | (інформативні бази даних, гіпертексти, | | | | системи навігації, пошуку інформації | | | | тощо) та іншомовну інформацію (текст, | | | | звук, відео) на електронних носіях | | | | (включаючи CD-ROM носії та мережу | | | | Internet), розширювати лексичний та | | | | граматичний мінімум | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.14 | Застосовувати усні контакти у | | | | ситуаціях професійного спілкування | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | Застосовуючи лексико-граматичний | | | | мінімум у певній галузі, під час усних | | | | ділових контактів, із використанням | | | | прийомів і методів усного спілкування і| | | | відповідних комунікативних методів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.14.01 | проводити обговорення проблем | ЗП.Р | | | загальнонаукового та | | | | професійно-орієнтованого характеру, що | | | | має на меті досягнення порозуміння | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.14.02 | проводити усний обмін інформацією в | ЗП.Р | | | процесі повсякденних і ділових | | | | контактів (ділових зустрічей, нарад | | | | тощо) з метою отримання інформації, | | | | необхідної для вирішення певних завдань| | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.14.03 | готувати доповідь-презентацію у певній | ЗП.О | | | професійно-орієнтованій галузі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.14.04 | розуміти монологічне повідомлення в | ЗП.Р | | | рамках визначеної сфери й ситуації | | | | спілкування | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.14.05 | будувати діалог за змістом тексту | ЗП.Р | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.15 | Здійснювати письмові контакти в | | | | ситуаціях професійного спілкування | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | Використовуючи лексико-граматичний | | | | мінімум у певній галузі та іншомовні | | | | (друковані та електронні) джерела, в | | | | умовах письмових ділових контактів із | | | | використанням прийомів і методів | | | | письмового спілкування та відповідних | | | | методів оформлення ділової документації| | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.15.01 | робити записи, виписки, складання плану| ЗП.О | | | тексту, письмове повідомлення, що | | | | відображає певний комунікативний намір | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.15.02 | вести ділове листування, використовуючи| ЗП.О | | | фонові культурологічні та країнознавчі | | | | знання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.15.03 | заповнювати анкети | ЗП.О | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.15.04 | проводити анотування | ЗП.О | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.15.05 | фіксувати інформацію, отриману під час | ЗП.О | | | читання тексту | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.15.06 | реалізувати комунікативні наміри на | ЗП.О | | | письмі | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.16 | Здійснювати читання і осмислення | | | | професійно-орієнтованої та | | | | загальнонаукової іншомовної | | | | літератури, використання її у | | | | соціальній та професійній сферах | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.16.01 | у виробничих умовах, на основі | ЗП.О | | | лексико-граматичного мінімуму, | | | | користуючись професійно-орієнтованими | | | | іншомовними (друкованими та | | | | електронними) джерелами, за допомогою | | | | відповідних методів здійснювати | | | | ознайомче, пошукове та вивчаюче читання| | |--------------+----------------------------------------+--------| | | у виробничих умовах, користуючись | | | | розширюваним лексико-граматичним | | | | мінімумом та професійно-орієнтованими | | | | іншомовними (друкованими та | | | | електронними) джерелами, за допомогою | | | | відповідних методів проводити | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.16.02 | аналітичне опрацювання іншомовних | ЗП.О | | | джерел з метою отримання інформації, що| | | | необхідна для вирішення певних завдань | | | | професійно-виробничої діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.16.03 | працювати з контрактами, релізами про | ЗП.О | | | партнерство, результатами патентного | | | | пошуку, рекламою з метою врегулювання | | | | виробничих питань | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.17 | Використовувати інформаційні | | | | технології для обробки іншомовних | | | | професійно-орієнтованих джерел | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.17.01 | під час виконання професійних | ЗП.О | | | обов'язків, використовуючи комп'ютерні | | | | системи автоматизованого перекладу та | | | | електронні словники, робити переклад | | | | іншомовної інформації | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.18 | Застосовувати елементи | | | | соціокультурної компетенції | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.18.01 | у виробничих умовах під час усного та | ЗП.О | | | письмового спілкування за допомогою | | | | відповідних методів застосовувати | | | | компоненти соціолінгвістичної | | | | компетенції для досягнення взаємного | | | | порозуміння | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.19 | Враховувати основні економічні | | | | закони при здійсненні діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої діяльності за | | | | результатами аналізу економічних | | | | показників діяльності підприємства, | | | | використовуючи моделі поведінки | | | | виробника | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.19.01 | прогнозувати оптимальні витрати на | ЗП.О | | | виробництві та максимальні прибутки за | | | | короткотерміновий та довготерміновий | | | | періоди | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.19.02 | визначати ціну та обсяг виробництва в | ЗП.О | | | умовах конкуренції | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої та побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.19.03 | на основі аналізу потреб та сімейного | ЗП.О | | | бюджету господарств, використовуючи | | | | моделі поведінки споживача, здійснювати| | | | прогноз максимізаціі загальної | | | | корисності та платоспроможності | | | | домашнього господарства за фактичних | | | | бюджетних обмежень | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.19.04 | на основі аналізу наявних споживчих | ЗП.О | | | благ, використовуючи класифікаційні | | | | ознаки, класифікувати та визначати | | | | потреби суспільства | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.19.05 | на основі аналізу наявних економічних | ЗП.О | | | та природних ресурсів, використовуючи | | | | моделі альтернативних витрат, за | | | | допомогою зіставлення та порівняння | | | | визначати альтернативні варіанти | | | | використання економічних ресурсів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.19.06 | за результатами аналізу законодавчих та| ЗП.О | | | нормативних актів України, | | | | використовуючи макроекономічні моделі, | | | | за допомогою зіставлення та | | | | порівняння приймати професійні рішення,| | | | адекватні державній економічній | | | | політиці | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.19.07 | на основі співвідношення механізмів | ЗП.О | | | державного та ринкового регулювання, | | | | державної та приватної власності, | | | | використовуючи класифікаційні ознаки, | | | | класифікувати та визначати типи | | | | економічних систем | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.19.08 | на основі аналізу макроекономічних | ЗП.О | | | показників, використовуючи моделі | | | | загальної економічної рівноваги, | | | | здійснювати прогноз можливих наслідків | | | | порушення макроекономічної рівноваги та| | | | їх впливу на поведінку економічних | | | | суб'єктів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.19.09 | на основі аналізу показників світових | ЗП.О | | | ринків зовнішньоекономічної діяльності,| | | | використовуючи моделі абсолютних | | | | відносин та конкурентних переваг, | | | | визначити систему можливих конкурентних| | | | переваг і пріоритетів розвитку | | | | національної економіки України | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.20 | Враховувати правові засади | | | | при здійсненні діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.01 | враховувати права, свободи та обов'язки| ЗП.О | | | людини і громадянина, що закріплені | | | | Конституцією України ( 254к/96-ВР ) | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.02 | враховувати правовий статус і | ЗП.О | | | повноваження державних органів | | | | законодавчої влади та органів | | | | виконавчої влади різних рівнів, що | | | | закріплені Конституцією України | | | | ( 254к/96-ВР ) | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.03 | враховувати правовий статус і | ЗП.О | | | повноваження органів місцевого | | | | самоврядування, з якими виникають | | | | юридичні стосунки | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.04 | використовуючи нормативно-правові та | ЗП.О | | | інші документи галузі та конкретного | | | | підприємства (установи), проводити їх | | | | аналіз щодо відповідності положенням | | | | цивільного права | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.05 | використовувати положення цивільного | ЗП.О | | | права при підготовці нормативних та | | | | інших документів конкретного | | | | підприємства (установи) | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.06 | використовувати положення цивільного | ЗП.О | | | права при регулюванні майнових | | | | стосунків | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.07 | використовувати положення цивільного | ЗП.О | | | права при регулюванні сімейних | | | | стосунків | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.08 | використовувати положення цивільного | ЗП.О | | | права при регулюванні (здійсненні) | | | | трудових відносин на виробництві | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.09 | використовувати основні положення | ЗП.О | | | законодавства з охорони праці, | | | | цивільного захисту населення та | | | | територій від надзвичайних ситуацій та | | | | екологічного права | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.10 | використовувати основні положення | ЗП.О | | | законодавства України з інтелектуальної| | | | власності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.11 | використовувати основні положення | ЗП.О | | | міжнародних конвенцій, угод тощо, до | | | | яких приєдналась Україна | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.20.12 | використовувати основні положення | ЗП.О | | | кримінального права | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.21 | Враховувати процеси | | | | соціально-політичної історії | | | | України при здійсненні | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.21.01 | за результатами аналізу історичних | ЗП.О | | | джерел та історіографічної літератури, | | | | використовуючи ознаки | | | | соціально-історичних епох та критерії | | | | причинно-наслідкових зв'язків | | | | історичних процесів, визначати періоди,| | | | закономірності формування та розвитку | | | | етнополітичних процесів в Україні | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.21.02 | аналізуючи сучасні документи та | ЗП.О | | | історичні матеріали, що відтворюють | | | | закономірності попереднього життя | | | | українського народу, визначати | | | | особливості сучасного | | | | соціальнополітичного розвитку | | | | українського суспільства та його | | | | перспективу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.21.03 | узагальнюючи наукову інформацію | ЗП.О | | | історичного, політичного, гуманітарного| | | | характеру, використовуючи методи | | | | соціальних досліджень, визначати | | | | належність себе та учасників спільної | | | | діяльності до певного етносу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.21.04 | з врахуванням визначеної належності | ЗП.Р | | | себе та оточуючих до певного етносу | | | | підтримувати сприятливий психологічний | | | | клімат при здійсненні спільної | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.22 | Формалізувати - переводити зовнішні | | | | явища та процеси у знаковий вигляд | | | | (здійснювати теоретичне | | | | абстрагування) | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.22.01 | на основі власних спостережень за | ЗП.О | | | реальними процесами, використовуючи | | | | категоріальний апарат та рефлексивні | | | | навички, типологізувати результати | | | | спостережень | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.22.02 | використовуючи типологізовані | ЗП.О | | | результати спостережень, за допомогою | | | | методологічних принципів формалізації | | | | подавати результати спостережень у | | | | визначеній знаковій системі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.22.03 | використовуючи формалізовані результати| ЗП.О | | | спостережень за допомогою наданих | | | | критеріїв оцінювання, накопичувати | | | | необхідний для структурування обсяг | | | | розрізненого інформаційного матеріалу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.22.04 | на основі аналізу розрізненого | ЗП.О | | | інформаційного матеріалу за допомогою | | | | методологічних принципів розподілу та | | | | класифікації структурувати інформацію | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.23 | Інтерпретувати - переводити | | | | формалізовану інформацію в іншу | | | | знакову систему | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.23.01 | у процесі роботи зі структурованою | ЗП.О | | | інформацією, відповідно до визначеної | | | | мети діяльності, виявляти зв'язки між | | | | елементами інформаційного матеріалу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.23.02 | у процесі роботи зі структурованою | ЗП.О | | | інформацією на основі відомостей про | | | | зв'язки між елементами інформаційного | | | | матеріалу визначати наявність системи | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.23.03 | на основі результатів порівняльного | ЗП.О | | | аналізу визначеної системи з існуючими | | | | моделями систем установлювати її тип та| | | | характеристики | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.23.04 | на підставі відомостей про тип та | ЗП.О | | | характеристики визначеної системи | | | | встановлювати їх відповідність | | | | (невідповідність) меті діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.23.05 | з урахуванням мети діяльності та | ЗП.О | | | визначених критеріїв ефективності | | | | синтезувати схему функціонування | | | | оптимальної системи | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.23.06 | відповідно до мети діяльності та | ЗП.О | | | визначених критеріїв ефективності, | | | | використовуючи правила генетичної | | | | логіки, установлювати зв'язки між | | | | елементами оптимальної системи | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.23.07 | використовуючи методи діалектики, | ЗП.О | | | здійснювати переведення ієрархічно | | | | структурованої інформації до вигляду | | | | синтетичної системної цілісності з | | | | теоретично визначеними правилами | | | | функціонування | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.24 | Реалізовувати - переводити оброблену | | | | знакову інформацію у вигляд | | | | зовнішніх процесів (практичне | | | | здійснення) | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | При здійсненні виробничої або | | | | соціальної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.24.01 | використовуючи теоретично визначені | ЗП.О | | | правила функціонування системи, за | | | | певними методиками розробляти практичні| | | | рекомендації щодо здійснення безпечної | | | | та ефективної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.24.02 | виконуючи практичні рекомендації щодо | ЗП.О | | | здійснення безпечної та ефективної | | | | діяльності, здійснювати діяльність | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.24.03 | на основі аналізу результатів виконання| ЗП.О | | | практичних рекомендацій щодо здійснення| | | | безпечної та ефективної діяльності | | | | встановлювати ступінь істинності | | | | теоретично визначених правил | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.25 | Враховувати релігійні переконання | | | | при здійсненні діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.25.01 | за результатами аналізу релігійної | ЗП.О | | | літератури та інших джерел інформації, | | | | використовуючи критерії і типології | | | | релігійних доктрин, визначати тип | | | | конкретної релігійної доктрини | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.25.02 | на основі аналізу релігійної | ЗП.О | | | літератури, державних | | | | нормативно-правових документів про | | | | релігійні конфесії (суспільні | | | | об'єднання), програмних документів | | | | релігійної конфесії, використовуючи | | | | критерії класифікації релігійних | | | | конфесій, а також ознаки конкретної | | | | релігійної доктрини, визначати тип | | | | конкретної релігійної конфесії, її | | | | релігійну орієнтацію та місце в | | | | державному устрої та суспільному житті | | | | держави | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.25.03 | на основі аналізу джерел інформації, | ЗП.О | | | нормативно-правових документів | | | | релігійних конфесій (суспільних | | | | об'єднань), довідників, релігійної | | | | літератури тощо, використовуючи ознаки | | | | та критерії класифікації релігійних | | | | доктрин та течій, визначати форми та | | | | типи релігії в конкретній державі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.25.04 | згідно з Конституцією ( 254к/96-ВР ) | ЗП.О | | | держави, державними нормативно- | | | | правовими документами щодо формування | | | | та функціонування суспільних об'єднань,| | | | використовуючи критерії і типологію | | | | держави, визначати місце релігії в | | | | державному устрої конкретної держави | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.25.05 | на основі аналізу джерел інформації, | ЗП.О | | | результатів соціологічних опитувань | | | | населення щодо релігійних уподобань, | | | | довіри до конкретних релігійних лідерів| | | | тощо, за допомогою відповідних | | | | критеріїв визначити наявність та | | | | характер впливу релігійної ідеології на| | | | владу та суспільне життя в конкретній | | | | державі | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.25.06 | на основі аналізу результатів | ЗП.О | | | самоспостережень, використовуючи ознаки| | | | конкретної релігійної доктрини, | | | | визначати власні релігійні переконання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.25.07 | на основі аналізу результатів власних | ЗП.О | | | спостережень, використовуючи ознаки | | | | конкретної релігійної доктрини, | | | | визначати релігійні переконання | | | | учасників спільної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.26 | Враховувати моральні переконання та | | | | смакові уподобання при здійсненні | | | | безпечної та ефективної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.26.01 | на основі аналізу джерел інформації, | ЗП.О | | | використовуючи ознаки моральних | | | | переконань та смакових уподобань, | | | | визначати тип етико-естетичної теорії | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.26.02 | на основі аналізу результатів | ЗП.О | | | самоспостережень, використовуючи | | | | етико-естетичну теорію, встановлювати | | | | власні моральні переконання та смакові | | | | уподобання | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.26.03 | на основі аналізу результатів власних | ЗП.О | | | спостережень, використовуючи | | | | етико-естетичну теорію, встановлювати | | | | моральні переконання та смакові | | | | уподобання учасників спільної | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.26.04 | з урахуванням визначених моральних | ЗП.Р | | | переконань та смакових уподобань | | | | знаходити компромісні рішення при | | | | здійсненні спільної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.27 | Застосовувати закони формальної | | | | логіки в процесі | | | | інтелектуальної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.27.01 | за допомогою формальних логічних | ЗП.О | | | процедур проводити аналіз наявної | | | | інформації на її відповідність умовам | | | | необхідності та достатності для | | | | забезпечення ефективної діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.27.02 | за допомогою формальних логічних | ЗП.О | | | процедур проводити аналіз наявної | | | | інформації на її відповідність вимогам | | | | внутрішньої несуперечності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.27.03 | за допомогою формальних логічних | ЗП.О | | | процедур проводити структурування | | | | інформації | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.27.04 | за результатами структурно-логічної | ЗП.О | | | обробки інформації робити висновок щодо| | | | її придатності для здійснення заданих | | | | функцій | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.27.05 | на основі результатів здійсненої | ЗП.О | | | діяльності за допомогою певних | | | | критеріїв встановлювати якість | | | | попередньо виконаних логічних операцій | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.27.06 | за умов негативного результату | ЗП.О | | | діяльності знаходити помилки в | | | | структурі логічних операцій | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.28 | Поєднувати теоретичні та практичні | | | | аспекти культури в процесі діяльності | | | | людини та суспільства | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.28.01 | за певними методиками проводити | ЗП.О | | | спостереження за діяльністю людини | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.28.02 | використовуючи ознаки синхронічних та | ЗП.О | | | діахронічних зв'язків в природному та | | | | соціально-культурному просторах, за | | | | певними методиками класифікувати | | | | результати спостережень за діяльністю | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.28.03 | з урахуванням правил поведінки за | ЗП.О | | | певними методиками проводити нормування| | | | та систематизацію результатів | | | | спостереження за діяльністю | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.28.04 | на основі аналізу результатів | ЗП.О | | | спостережень за діяльністю за допомогою| | | | критеріїв нормування та систематизації | | | | визначати культурний контекст | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.28.05 | з урахуванням визначеного місця окремих| ЗП.Р | | | соціокультурних елементів у культурному| | | | контексті інтегрувати власну діяльність| | | | у культурне оточення | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.29 | Забезпечувати екологічно-збалансовану | | | | діяльність | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності із застосуванням довідників | | | | та нормативної літератури | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.29.01 | за результатами аналізу інформації, | ЗП.О | | | що характеризує екологічну ситуацію, на| | | | підставі відомостей щодо структури | | | | об'єкта діяльності та його призначення,| | | | функцій тощо, використовуючи ознаки | | | | системи, класифікувати проблему та | | | | систему | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.29.02 | з врахуванням особливостей визначеної | | | | системи, використовуючи | | | | загальноприйняті схеми взаємодії та | | | | взаємозв'язків всіх компонентів у | | | | природничій, соціальній і технологічних| | | | сферах, визначати стратегію і тактику | | | | діяльності, яка б забезпечувала | | | | стабільний розвиток життя на Землі | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.30 | Здійснювати екологічний аналіз | | | | заходів (або інновацій) у | | | | галузі діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності на підставі відомостей щодо | | | | змісту заходів (або інновацій) у галузі| | | | діяльності, використовуючи фахову | | | | нормативну, методичну, наукову | | | | інформацію за відповідними методиками | | | | екологічного аналізу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.30.01 | визначати та класифікувати мету | ЗП.О | | | заходів (або інновацій) | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.30.02 | визначати адекватність застосованих | ЗП.О | | | технологій, обраних методів, форм, | | | | засобів тощо досягення мети | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.30.03 | визначати зовнішні та внутрішні | ЗП.О | | | чинники, що сприяють або не сприяють | | | | досягненню мети заходів | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.30.04 | прогнозувати ступінь досягнення мети | ЗП.О | | | заходів (інновацій) | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.30.05 | визначити заходи, що можуть забезпечити| ЗП.О | | | досягнення визначених цілей або | | | | покращити результати діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| | 3.31 | Забезпечувати необхідний рівень | | | | індивідуальної безпеки у разі | | | | виникнення типових небезпечних | | | | ситуацій | | |--------------+----------------------------------------+--------| | | В умовах виробничої або побутової | | | | діяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.31.01 | на основі аналізу результатів власних | ПР.О | | | спостережень за навколишнім | | | | середовищем, використовуючи типові | | | | ознаки виникнення небезпек, | | | | ідентифікувати джерела і типи небезпек,| | | | шкідливі та небезпечні чинники | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.31.02 | на основі результатів аналізу характеру| ПР.О | | | діяльності людини та моделей типових | | | | небезпечних ситуацій прогнозувати | | | | можливість виникнення небезпек, | | | | шкідливих та небезпечних чинників | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.31.03 | на основі інформації про наявність або | ЗП.О | | | можливість виникнення шкідливих і | | | | небезпечних чинників та про їх | | | | кількісні характеристики за допомогою | | | | моделей типових небезпечних ситуацій | | | | визначати рівень індивідуального ризику| | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.31.04 | використовуючи інформацію про | ПП.О | | | допустимий рівень індивідуального | | | | ризику та типові рекомендації щодо | | | | адекватних дій у разі виникнення ознак | | | | небезпечної ситуації, зменшувати ризик | | | | до допустимих значень | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.31.05 | на основі аналізу результатів власних | | | | спостережень за навколишнім середовищем| ПР.О | | | та використовуючи типові ознаки | | | | шкідливих і небезпечних чинників, | | | | своєчасно визначати наявність | | | | небезпечної ситуації, її вид та резерв | | | | часу | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.31.06 | за результатами прогнозу можливості | ПР.О | | | виникнення небезпек, шкідливих та | | | | небезпечних чинників, або на основі | | | | інформації про наявність і вид | | | | небезпечної ситуації, резерву часу, а | | | | також типових рекомендацій щодо | | | | адекватних дій визначати план | | | | індивідуальних дій з метою попередження| | | | або зменшення рівня вірогідного | | | | пошкодження | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.31.07 | використовуючи штатні та допоміжні | ПП.О | | | засоби, реалізовувати попередньо | | | | розроблений план дій щодо попередження | | | | або зменшення можливого пошкодження | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.31.08 | на основі положень нормативно-правових | ЗП.О | | | актів та індикаторів сталого розвитку | | | | розробляти і оформляти вимоги до | | | | відповідних органів виконавчої влади та| | | | об'єктів господарювання щодо визначення| | | | фактичного та забезпечення допустимого | | | | рівня небезпеки та створення | | | | нешкідливих умов для життєдіяльності | | |--------------+----------------------------------------+--------| |3.31.09 | на основі аналізу результатів | ПР.О | | | спостережень за навколишнім | | | | середовищем, використовуючи адекватні | | | | методи та методики, давати оцінку | | | | екологічних та соціальних наслідків | | | | випадків та інцидентів | | ------------------------------------------------------------------

( Виправлення внесені згідно з Додатковою інформацією "Офіційного
вісника України", N 42, 2004 р. )вгору