Документ z0809-02, поточна редакція — Редакція від 08.11.2013, підстава - z1792-13

                                                          
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.09.2002 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2002 р.
за N 809/7097

Про затвердження Інструкції про порядок розгляду
пропозицій, заяв, скарг і прийняття за ними рішень
в Управлінні державної охорони України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління
державної охорони
N 657 ( z1792-13 ) від 10.10.2013 }

У відповідності до вимог Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) та на виконання Указу Президента України
від 13.08.2002 N 700 ( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок розгляду пропозицій,
заяв, скарг і прийняття за ними рішень в Управлінні державної
охорони України, що додається.
2. Заступникам начальника Управління, начальникам самостійних
підрозділів Управління:
2.1. Забезпечити виконання особовим складом Закону України
"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та вивчення положень цієї
Інструкції.
2.2. Вжити необхідних заходів до поліпшення роботи зі
зверненнями громадян.
2.3. Щокварталу аналізувати стан роботи зі зверненнями
громадян та вносити конкретні пропозиції щодо її поліпшення.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника Управління державної охорони України.
4. З наказом ознайомити керівний та особовий склад Управління
в частині, що його стосується.
Начальник Управління
генерал-лейтенант В.Строгий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління
державної охорони України
18.09.2002 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2002 р.
за N 809/7097

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг
громадян і прийняття за ними рішень в
Управлінні державної охорони України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена згідно із Законом України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ). { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Управління державної охорони N 657 ( z1792-13 ) від 10.10.2013 }
1.2. Заступники начальника Управління державної охорони
України (далі - Управління), начальники самостійних підрозділів
несуть персональну відповідальність за розгляд
пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг (далі - звернення)
громадян та результати вирішення порушених у них питань.
1.3. Письмове звернення має бути підписане заявником
(заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без
дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними
роз'ясненнями в термін не пізніше десяти днів від дня його
надходження, крім випадків, передбачених частиною першою ст. 7
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ). Письмове
звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором
(авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство,
визнається анонімним і розгляду не підлягає.
1.4. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв
Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок,
яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»,
розглядаються першими Начальником Управління або його заступниками
особисто. { Главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом Управління
державної охорони N 657 ( z1792-13 ) від 10.10.2013 }
1.5. З метою своєчасного розгляду звернень, з якими громадяни
безпосередньо звертаються, в Управлінні функціонує приймальня
громадян, порядок роботи якої визначається Начальником Управління.
1.6. Інформація, що міститься у зверненнях громадян та
стосується службової діяльності Управління, використовується для
вдосконалення діяльності підрозділів Управління.
1.7. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути
оскаржені, у сфері управлінської діяльності належать такі,
внаслідок яких: - порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина
(групи громадян); - створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і
законних інтересів чи свобод; - незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або
його незаконно притягнуто до відповідальності.
2. Розгляд і прийняття рішень щодо звернень
2.1. Щодо кожного звернення у встановлений чинним
законодавством України термін приймається одне з таких рішень: - вирішення по суті; - визнання таким, що не підлягає розгляду та вирішенню; - пересилання за належністю до відповідного органу чи
посадовій особі, якщо питання, порушені у зверненні, не належать
до компетенції Управління або звернення не містить даних,
необхідних для прийняття обґрунтованого рішення. Про пересилання
звернення до іншого державного органу чи посадової особи
обов'язково сповіщається заявник.
2.2. Якщо у зверненні порушуються питання, що стосуються не
тільки компетенції Управління, то не пізніше ніж у п'ятиденний
термін до відповідного органу або посадової особи надсилається
копія звернення або витяг із нього, про що сповіщається заявник.
2.3. Посадові особи Управління при розгляді звернень громадян
вживають заходи для об'єктивного вирішення поставлених у них
питань, з'ясовуючи причини та умови, які спонукають авторів
скаржитись.
2.4. За результатами перевірки звернення складається
мотивований висновок, який містить об'єктивний, неупереджений
аналіз зібраних матеріалів. Якщо під час перевірки виявлені
порушення прав громадян, недоліки в діяльності підрозділів
Управління, зловживання посадових осіб владою або службовим
становищем, то у висновку зазначається, що здійснено для усунення
цих порушень, а також пропозиції для усунення цих порушень в
подальшому. Висновок підписується особою, яка провадила перевірку,
і затверджується Начальником Управління, начальниками самостійних
підрозділів Управління.
2.5. Посадова особа, визнавши заяву чи скаргу такою, що
підлягає задоволенню, забезпечує своєчасне й кваліфіковане
виконання прийнятого обґрунтованого рішення.
2.6. Звернення, в яких порушуються питання діяльності
підрозділів Управління, беруться на особливий контроль. Рішення за
результатами перевірки зазначених звернень приймаються
керівництвом Управління.
2.7. Звернення військовослужбовців Управління розглядаються в
порядку та в терміни, визначені розділом V Дисциплінарного статуту
Збройних Сил України ( 551-14 ).
2.8. Термін розгляду заяв та повідомлень рахується від дня їх
надходження до Управління до дня направлення відповіді заявнику.
2.9. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуті всі
поставлені в них питання, заявникам надані вичерпні відповіді і
вжиті необхідні заходи щодо вирішення питань, порушених у них.
2.10. Відповідь за результатами розгляду звернення в
обов'язковому порядку в письмовій формі дається тим підрозділом
Управління, до компетенції якого входить розв'язання порушених у
зверненні питань, за підписом керівника або особи, що виконує його
обов'язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у
зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з
посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із
роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
У разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до
відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги про це
складається мотивована постанова. { Пункт 2.10 глави 2 доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Управління державної охорони N 657
( z1792-13 ) від 10.10.2013 }
3. Контроль за роботою зі зверненнями громадян
3.1. Контроль за роботою зі зверненнями громадян та їх
приймання покладається на керівний склад та режимно-секретні
органи Управління.
3.2. Режимно-секретні органи Управління щокварталу
узагальнюють і аналізують дані про кількість звернень та
результати їх розгляду. Результати аналізу подаються на розгляд
комісії по контролю за роботою зі зверненнями громадян в
Управлінні.
3.3. Узагальнені результати розгляду та прийняті рішення з
приводу звернень громадян розглядаються не рідше ніж двічі на рік
на засіданнях колегії Управління з метою визначення рівня та
оцінки роботи відповідних посадових осіб.
Начальник юридичної групи
Управління державної охорони України
майор юстиції С.Мазурвгору