Документ z0706-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.07.2014, підстава - z0800-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 98 від 30.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2000 р.
за N 706/4927
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 808 ( z0800-14 ) від 24.06.2014 }
Про затвердження Положення про порядок переведення випуску
іменних акцій документарної форми існування у
бездокументарну форму існування
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }

Відповідно до п.13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок переведення випуску
іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну
форму існування. { Пункт 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
{ Пункт 2 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }
{ Пункт 3 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }
{ Пункт 4 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }
{ Пункт 5 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }
2. Доручити управлінню регулювання та розвитку ринку цінних
паперів (О.Колесник) забезпечити реєстрацію цього рішення у
Міністерстві юстиції України. 3. Доручити управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Ю.В.Лиско) опублікувати рішення у встановленому порядку. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - першого заступника Голови М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
30.06.2000 N 98
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2000 р.
за N 706/4927
Положення
про порядок переведення випуску іменних акцій
документарної форми існування у бездокументарну
форму існування
{ Заголовок Положення в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
Це Положення розроблене відповідно до статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 4 та 5 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Положення про
депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999
( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.11.2006 за N 1238/13112, Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000
( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.2007 за N 49/13316, та установлює порядок дій учасників
депозитарної системи при прийнятті емітентом рішення про
переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у
бездокументарну форму існування. { Абзац перший преамбули із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004; в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } Дія цього Положення поширюється на депозитарії цінних
паперів, зберігачів цінних паперів, реєстроутримувачів, власників
цінних паперів та емітентів цінних паперів щодо акцій. ( Абзац
другий преамбули із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 )
1. Загальні положення
1.1. Поняття: "бездокументарна форма цінного папера", "випуск
цінних паперів", "глобальний сертифікат", "депозитарій цінних
паперів" (далі - депозитарій), "депонент", "договір про відкриття
рахунку в цінних паперах", "документарна форма цінного папера",
"зберігач цінних паперів" (далі - зберігач), "номінальний
утримувач", "рахунки в цінних паперах", "реєстр власників іменних
цінних паперів", "реєстратор", "сертифікат цінних паперів"
уживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). 1.2. Поняття: "акція", "емітент", "цінний папір" уживаються у
цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ). { Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
1.3. Поняття "реєстроутримувач" уживається у цьому Положенні
згідно з визначенням Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000
( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.2007 за N 49/13316. { Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни та поняття
уживаються у такому значенні: дематеріалізація випуску акцій (далі - дематеріалізація) -
комплекс дій з переведення випуску акцій у бездокументарну форму; дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних
паперів (далі - дата припинення ведення реєстру) - дата, визначена
емітентом згідно з вимогами цього Положення, після якої проведення
будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних
паперів не здійснюється, та на яку складається реєстр власників
іменних цінних паперів та номінальних утримувачів; { Абзац третій
пункту 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 } дата обліку - дата проведення загальних зборів або засідання
наглядової ради акціонерного товариства, на яких (якому) прийнято
рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми
існування у бездокументарну форму існування (далі - рішення про
дематеріалізацію), за станом на яку складається реєстр власників
іменних цінних паперів та номінальних утримувачів з метою
забезпечення їх персонального повідомлення про дематеріалізацію.
{ Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010; в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } ( Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004 )
( Пункт 1.5 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 )
( Пункт 1.6 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 )
1.5. Дії депозитаріїв цінних паперів та Національного
депозитарію України (далі - депозитарій) і зберігачів, пов'язані з
дематеріалізацією, крім дій, які ці особи вчиняють у якості
емітента чи уповноваженого на зберігання, належать до депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів і депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів відповідно. { Пункт 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
1.6. Дії, які здійснюються реєстроутримувачем при
дематеріалізації, крім дій, які він вчиняє у якості емітента,
належать до діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів. { Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
1.7. Після депонування глобального сертифіката обіг акцій
випуску, оформленого цим глобальним сертифікатом, здійснюється
виключно у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах
в Національному депозитарії України (далі - Національний
депозитарій) та у зберігачів - клієнтів Національного депозитарію.
{ Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } 1.8. Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів
випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального
сертифіката не допускається. ( Абзац перший пункту 1.8 розділу 1
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004 ) Сертифікати іменних цінних паперів випуску, що
дематеріалізувався, підлягають вилученню у порядку, установленому
уповноваженим органом емітента, яким прийнято рішення про
дематеріалізацію, та знищенню. { Абзац другий пункту 1.8 розділу
1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, погашених
реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або
невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється у
паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим
складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про
знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків
сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо
індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів)
(серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів
(бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у
кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується
керівником емітента. { Абзац третій пункту 1.8 розділу 1 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } 1.9. Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується,
після прийняття емітентом рішення про дематеріалізацію до дати
припинення ведення реєстру має право самостійно знерухомити
належні йому акції з реєстрацією Національного депозитарію,
номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних
паперів, надавши зберігачу розпорядження про знерухомлення та
зарахування цінних паперів з дотриманням вимог Положення про
депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999
( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.11.2006 за N 1238/13112, та Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
17.10.2006 N 1000 ( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316. { Абзац перший пункту
1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } Рахунки в цінних паперах тим власникам цінних паперів, які є
зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів
на дату припинення ведення реєстру такого випуску, що
дематеріалізується, відкриваються та ведуться у зберігача на
підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам, що укладається емітентом та зберігачем під час
дематеріалізації цього випуску у відповідності до вимог, що
зазначені у цьому Положенні. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання
акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту
укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах
власником цінних паперів та зберігачем. { Пункт 1.9 розділу 1
доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 } { Пункт 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
1.10. Емітент з метою забезпечення інтересів держави повинен
повідомити відповідного суб'єкта управління об'єктами державної
власності, що здійснює управління акціями випуску, щодо якого
прийнято рішення про дематеріалізацію, про отримання свідоцтва про
реєстрацію випуску в бездокументарній формі не пізніше 10 робочих
днів від дати отримання цього свідоцтва. { Пункт 1.10 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
1.11. При переведенні випуску іменних акцій документарної
форми існування у бездокументарну форму існування уповноважений
орган емітента або суб'єкт управління, якщо 100 відсотків акцій
емітента належать державі (далі - Уповноважений орган),
зобов’язаний прийняти рішення про дематеріалізацію та забезпечити
вчинення нижчезазначених дій у такій послідовності: { Абзац перший
пункту 1.11 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } прийняти рішення про дематеріалізацію; { Абзац другий пункту
1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про
дематеріалізацію та повідомити про дематеріалізацію
реєстроутримувача відповідно до умов договору на ведення реєстру,
фондові біржі, на яких акції цього емітента перебувають у
лістингу, обраного Уповноваженим органом зберігача та Національний
депозитарій, а також персонально кожного акціонера (крім випадку,
коли акції товариства належать одній особі) та кожного
номінального утримувача, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі
власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується,
способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію;
{ Абзац третій пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010, Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних
акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій у бездокументарній формі існування у порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку; { Абзац четвертий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з
Національним депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій,
який дематеріалізується, та відкрити рахунок у цінних паперах у
цьому депозитарії (у разі відсутності); { Абзац п'ятий пункту 1.11
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012; в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах із
обраним Уповноваженим органом зберігачем, який відповідно до цього
договору відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску,
що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі
власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення
реєстру. Такий договір не укладається, якщо функції зберігача буде
виконувати сам емітент акцій випуску, що дематеріалізується (за
умови наявності у нього ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів); { Абзац шостий
пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } забезпечити припинення обслуговування випуску акцій
документарної форми існування у реєстроутримувача в системі
реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском; { Абзац
сьомий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 } забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів
випуску, що дематеріалізується, обраному ним зберігачу, відкриття
зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних
паперів цього випуску та переведення обліку прав власності на
акції цього випуску до зберігача, якщо не всі власники знерухомили
належні їм акції цього випуску; { Абзац восьмий пункту 1.11
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } депонувати глобальний сертифікат в Національному депозитарії,
з яким укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів.
{ Абзац дев'ятий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } { Розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
1.12. Емітент повинен не пізніше 10 календарних днів від дати
прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати повідомлення
про дематеріалізацію випуску в офіційному друкованому виданні
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
повідомити про дематеріалізацію реєстроутримувача відповідно до
умов договору на ведення реєстру, фондові біржі, на яких акції
цього емітента перебувають у лістингу, обраного Уповноваженим
органом зберігача та Національний депозитарій, а також персонально
кожного акціонера (крім випадку, коли акції товариства належать
одній особі) та кожного номінального утримувача, зареєстрованого
на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску,
що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення
про дематеріалізацію. { Абзац перший пункту 1.12 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } Повідомлення повинно містити: реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності)
найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ; місцезнаходження згідно з реєстраційними
документами юридичної особи; адреса для поштових повідомлень;
телефон, факс; { Пункт 1.12 розділу 1 доповнено новим абзацом
третім згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити випуску іменних акцій документарної форми
існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію - вид
і тип цінних паперів; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата
реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер
випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
номінальна вартість акції даного випуску; кількість акцій даного
випуску; загальна номінальна вартість акцій даного випуску;
{ Абзац четвертий пункту 1.12 розділу 1 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } інформацію про те, що підтвердженням права власності на акції
в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах,
відкритого в зберігача цінних паперів; інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення
реєстру власників іменних цінних паперів (повне та скорочене (за
наявності) найменування згідно з установчими документами,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з
реєстраційними документами; телефон, факс; прізвище, ім'я, по
батькові керівника; інформація про ліцензію на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів або інформація про ліцензію на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників
іменних цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що
видав ліцензію, строк дії ліцензії); { Абзац шостий пункту 1.12
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати
випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
(найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних
паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію,
строк дії ліцензії); { Абзац сьомий пункту 1.12 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010,
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до
дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції
випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію буде
відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій (найменування,
місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі,
орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії); { Абзац восьмий
пункту 1.12 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 }
{ Абзац дев'ятий пункту 1.12 розділу 1 виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
застереження про те, що після дати припинення ведення
реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників
іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію, не здійснюється; { Абзац пункту 1.12 розділу 1 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } інформацію про уповноважений орган емітента або уповноважену
посадову особу емітента, якій Уповноваженим органом надані
повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру;
{ Абзац пункту 1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010, Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } інформацію, що встановлена дата припинення ведення реєстру
має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати
публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій у бездокументарній формі існування;{ Абзац пункту
1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010;
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } інформацію про потребу укладення власником акцій договору про
відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем (у
разі відсутності такого договору); { Абзац пункту 1.12 розділу 1 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } інформацію про право власника цінних паперів випуску, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до дати припинення
ведення реєстру самостійно знерухомити належні йому акції в
Національному депозитарії з реєстрацією його номінальним
утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів; { Абзац
пункту 1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010, із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } інформацію про зобов'язання зареєстрованих у системі реєстру
номінальних утримувачів - зберігачів і зберігача, у якого емітент
буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, не
пізніше дня закінчення строку, що починається з дати публікації
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у
бездокументарній формі існування та становить 10 робочих днів,
відкрити рахунки у цінних паперах в Національному депозитарії,
який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення
про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку); { Абзац
пункту 1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію
акціонерів, номінальних утримувачів, обраного Уповноваженим
органом зберігача та Національний депозитарій; { Абзац пункту 1.12
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } порядок вилучення сертифікатів акцій. { Абзац пункту 1.12
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } { Розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
2. Прийняття рішення про дематеріалізацію
2.1. Рішення про дематеріалізацію приймається Уповноваженим
органом. { Абзац перший пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } Рішення про дематеріалізацію оформлюється протоколом
(наказом, рішенням) Уповноваженого органу, який повинен містити:
{ Абзац другий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності)
найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ; місцезнаходження згідно з реєстраційними
документами; адресу для поштових повідомлень; телефон, факс;
перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені
емітента без доручення; { Абзац третій пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010,
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити випуску іменних акцій документарної форми
існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію - вид
і тип цінних паперів; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата
реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер
випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що
був призначений для випуску акцій у документарній формі існування;
номінальна вартість акції даного випуску; кількість випущених
акцій даного випуску; загальна номінальна вартість акцій даного
випуску; { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } реквізити Національного депозитарію, який буде обслуговувати
випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
(найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних
паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію,
строк дії ліцензії); { Абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010,
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки
в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати
припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску,
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (найменування,
місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі,
орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії); { Абзац шостий
пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } кількість і відсоток голосів членів наглядової ради
емітента, які беруть участь у засіданні цього органу, та кількість
голосів членів наглядової ради емітента, які голосували за
прийняття рішення про дематеріалізацію (якщо рішення про
дематеріалізацію приймається наглядовою радою); { Абзац сьомий
пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах, та кількість і відсоток голосів акціонерів,
які голосували за прийняття рішення про дематеріалізацію (якщо
рішення про дематеріалізацію приймається загальними зборами);
{ Абзац восьмий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } інформацію про уповноважений орган емітента або уповноважену
посадову особу емітента, якій Уповноваженим органом надані
повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру;
{ Абзац дев'ятий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } інформацію, що встановлена дата припинення ведення реєстру
має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати
публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій у бездокументарній формі існування; { Пункт 2.1
розділу 2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реквізити особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру
власників іменних цінних паперів та інших документів: повне та
скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими
документами; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження згідно з
реєстраційними документами; дані відповідної ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку, якщо
зберігання документів буде здійснювати особа, яка є професійним
учасником фондового ринку. Особою, уповноваженою здійснювати
зберігання документів системи реєстру, може бути емітент або
Національний депозитарій (Центральний депозитарій цінних паперів -
після набуття ПАТ "Національний депозитарій України" такого
статусу"); { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в редакції Рішень Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } дату обліку; { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію
акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату
обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що
дематеріалізується, обраного Уповноваженим органом зберігача та
Національний депозитарій; { Абзац пункту 2.1 розділу 2 в редакції
Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } порядок вилучення сертифікатів акцій. { Абзац пункту 2.1
розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } До моменту прийняття Уповноваженим органом рішення про
дематеріалізацію емітент повинен узгодити з уповноваженими
органами зберігача та Національного депозитарію питання щодо
надання ними послуг з дематеріалізації та обслуговування акцій
дематеріалізованого випуску на підставі договорів, передбачених
цим Положенням. { Абзац пункту 2.1 розділу 2 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } { Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Рішень Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004,
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
2.2. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати
прийняття рішення про дематеріалізацію емітент повинен здійснити
дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій
документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій у бездокументарній формі у порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. { Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
2.3. Уповноважений орган емітента або уповноважена посадова
особа емітента, зазначений(а) в рішенні про дематеріалізацію, має
встановити дату припинення ведення реєстру, яка повинна бути
визначена не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у
бездокументарній формі існування. Протягом 1 робочого дня з дати прийняття рішення
уповноваженим органом емітента або уповноваженою посадовою особою
емітента про встановлення дати припинення ведення реєстру емітент
повинен персонально повідомити реєстроутримувача та обраного
Уповноваженим органом зберігача та Національний депозитарій про
прийняте рішення. Таке повідомлення має містити: { Абзац другий
пункту 2.3 розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності)
найменування згідно з установчими документами; код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; реквізити випуску, що дематеріалізується: вид і тип акцій,
дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що
видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску), міжнародний
ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений випуску
акцій у документарній формі існування, номінальна вартість акції
даного випуску, кількість акцій даного випуску, загальна
номінальна вартість акцій даного випуску; дату припинення ведення реєстру; дату публікації в офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі
існування. { Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010, Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
2.4. Не пізніше ніж за 1 робочий день до дати припинення
ведення реєстру емітент повинен надати реєстроутримувачу: { Абзац
перший пункту 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } протокол (копію протоколу), або витяг з протоколу, або наказ
(копію наказу), або рішення (копію рішення), яким оформлене
рішення Уповноваженого органу про дематеріалізацію, що містить
інформацію, зазначену в абзацах третьому - шостому, дев'ятому -
одинадцятому пункту 2.1 цього розділу; { Абзац другий пункту 2.4
розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } копію рішення уповноваженого органу емітента або
уповноваженої посадової особи емітента щодо встановлення дати
припинення ведення реєстру; { Пункт 2.4 розділу 2 доповнено новим
абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних
паперів за станом на дату припинення ведення реєстру; копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у
бездокументарній формі існування, завірену органом, що його видав,
або нотаріально. { Абзац пункту 2.4 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } ( Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004 )
2.5. Не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати припинення
ведення реєстру емітент повинен укласти: { Абзац перший пункту 2.5
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } договір про обслуговування емісії цінних паперів з
Національним депозитарієм; { Абзац другий пункту 2.5 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних
паперів на дату припинення ведення реєстру, з обраним ним
зберігачем, зазначеним у рішенні про дематеріалізацію. { Абзац
третій пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
{ Пункт 2.6 розділу 2 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
2.6. Не пізніше дня закінчення строку, що починається з дати
публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій у бездокументарній формі існування та становить 10
робочих днів, зберігач, зазначений в рішенні про дематеріалізацію,
зберігачі - номінальні утримувачі, які є зареєстрованими особами в
системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату
припинення ведення реєстру, та зберігачі - клієнти депозитарію,
який зареєстрований номінальним утримувачем в системі реєстру
власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення
реєстру, якщо вони не мають рахунку в цінних паперах в
Національному депозитарії, повинні відкрити рахунок у цінних
паперах у цьому депозитарії. { Пункт 2.6 розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010, Рішень Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729
( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
3. Припинення ведення реєстру
3.1. Реєстроутримувач не пізніше 1 робочого дня з дня
отримання від емітента документів, зазначених у пункті 2.4 розділу
2 цього Положення, персонально повідомляє всіх зареєстрованих в
системі реєстру номінальних утримувачів про рішення уповноваженого
органу емітента або уповноваженої посадової особи емітента щодо
встановлення дати припинення ведення реєстру. Таке повідомлення має містити: реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності)
найменування згідно з установчими документами; код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; реквізити випуску, що дематеріалізується: вид і тип акцій,
дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що
видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску), міжнародний
ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений випуску
акцій у документарній формі існування, номінальна вартість акції
даного випуску, кількість акцій даного випуску, загальна
номінальна вартість акцій даного випуску; дату припинення ведення реєстру; дату публікації в офіційному друкованому виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі
існування. { Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.1 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
3.2. На дату припинення ведення реєстру реєстроутримувач: припиняє будь-які операції в системі реєстру; на підставі розпорядження емітента, що надається відповідно
до пункту 2.4 розділу 2 цього Положення, складає реєстр власників
іменних цінних паперів (список власників та номінальних
утримувачів іменних цінних паперів) у формі паперового документа
та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних
(магнітному, оптичному чи флеш) станом на дату припинення ведення
реєстру у 2 чи 3 примірниках (по одному - емітенту; Національному
депозитарію; обраному емітентом зберігачу, якщо не всі власники до
дати припинення ведення реєстру знерухомили належні їм акції
випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію). До
реєстру не повинна включатися інформація про власників іменних
цінних паперів, які знерухомили належні їм акції у номінального
утримувача. { Абзац третій пункту 3.2 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012; в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } Реєстр власників іменних цінних паперів в електронному
вигляді станом на дату припинення ведення реєстру має містити усі
реквізити реєстру, складеного у формі паперового документа, та
подається зберігачеві як двомірна таблиця у файлі даних форматів
Microsoft Excel 2003 (XLS), Visual FoxPro (DBF) або у текстовому
(CSV) у кодуванні Win1251. При цьому інформація про власників цінних паперів формується
таким чином: кожний рядок зазначеної таблиці повинен містити
відомості щодо одного власника іменних цінних паперів, а кожна
клітинка цього рядка повинна містити одне значення з переліку
відомостей, наведеного у підпункті 5.4 пункту 5 розділу III
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000 ( z0049-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за
N 49/13316. Реквізити адреси для поштових повідомлень та
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами мають
відповідати вимогам, наведеним у підпункті 2 пункту 42 Правил
надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 05.03.2009 N 270 ( 270-2009-п ). { Пункт 3.2 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.3. Протягом 3 робочих днів з дати припинення ведення
реєстру реєстроутримувач, якщо не всі власники знерухомили належні
їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію, в присутності уповноваженої особи емітента
передає, а обраний Уповноваженим органом зберігач, приймає реєстр
власників іменних цінних паперів, складений станом на дату
припинення ведення реєстру. Дата передачі реєстру власників іменних цінних паперів
визначається спільно емітентом, реєстратором та зберігачем.
{ Пункт 3.3 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } { Пункт 3.3 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 }
3.4. Передача реєстру, складеного за станом на дату
припинення ведення реєстру, до зберігача оформлюється актом
приймання-передачі, який визначає передачу: реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом
на дату припинення ведення реєстру, в паперовій формі. Реєстр, що
передається, повинен бути прошитий, пронумерований та засвідчений
підписом посадової особи реєстроутримувача та печаткою
реєстроутримувача; { Абзац другий пункту 3.4 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010; в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом
на дату припинення ведення реєстру, в електронному вигляді на
знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш);
{ Абзац третій пункту 3.4 розділу 3 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010, Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - копій всіх
документів, що є підставою для обтяження цінних паперів,
засвідчених реєстроутримувачем. { Абзац четвертий пункту розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004 } Акт приймання-передавання підписується керівниками або
уповноваженими представниками, засвідчується печатками
реєстратора, емітента та зберігача і складається у 4 примірниках.
По одному примірнику акта приймання-передавання надається:
реєстратору, емітенту, зберігачу, Національному депозитарію, з
яким емітентом укладено договір про обслуговування емісії цінних
паперів щодо випуску цінних паперів, що дематеріалізується.
Підписання цього акта має відбутися на дату передачі реєстру.
{ Абзац п'ятий пункту 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } Якщо зберігач і реєстратор є однією і тією самою юридичною
особою, яка має відповідні ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку, акт приймання-передавання
підписується уповноваженими представниками такої юридичної особи,
що є керівниками або працівниками структурних підрозділів,
створених для здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів і діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, і затверджується підписом керівника та печаткою цієї
юридичної особи. { Пункт 3.4 розділу 3 доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
{ Пункт 3.4 розділу 3 вилучено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }
3.5. Протягом 3 робочих днів від дати припинення ведення
реєстру реєстроутримувач повинен надати емітенту: { Абзац перший
пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на
дату припинення ведення реєстру, у 3 примірниках - 2 у формі
паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному
машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш). 1 примірник
реєстру у формі паперового документа та 1 примірник в електронному
вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному
чи флеш) надається емітенту для передання Національному
депозитарію; { Абзац другий пункту 3.5 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012, N 729
( z0705-13 ) від 18.04.2013 } виписку про стан особового рахунку емітента, яка містить
інформацію про викуплені та/або нерозміщені акції випуску, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію, складену станом на
дату припинення ведення реєстру (за наявності викуплених та/або
нерозміщених емітентом акцій); { Абзац третій пункту 3.5 розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } погашені сертифікати цінних паперів, зіпсовані, невикористані
бланки сертифікатів цінних паперів. { Пункт 3.5 розділу 3
доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } Передача реєстру оформлюється актом приймання-передавання,
який підписується керівниками реєстроутримувача та емітента або їх
уповноваженими представниками та скріплюється печатками
реєстроутримувача та емітента. Якщо на дату припинення ведення реєстру всі акції випуску,
що дематеріалізується, знерухомлені, дата підписання цього акта є
датою передачі реєстру. { Абзац шостий пункту 3.5 розділу 3 в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } { Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.5 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
{ Пункт 3.6 розділу 3 виключено на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 729
( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
3.6. Оплата послуг реєстратора за ведення системи реєстру
власників іменних цінних паперів та передання ним реєстру
власників іменних цінних паперів зберігачу та емітенту
здійснюється емітентом відповідно до умов договору на ведення
реєстру, укладеного між ним та реєстратором. { Пункт розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.7. Реєстроутримувач, який здійснював ведення системи
реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого
прийнято рішення про дематеріалізацію, забезпечує збереження
первинних документів, на підставі яких було сформовано систему
реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру, протягом 5 років
від дати передачі реєстру реєстроутримувачем, якщо рішенням
уповноваженого органу емітента цінних паперів цього випуску не
визначений Національний депозитарій України або цей емітент як
уповноважений на зберігання таких документів. У випадку визначення емітента або Національного депозитарію
України як уповноваженого на зберігання реєстроутримувач, який
здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів
випуску, що дематеріалізується, протягом 20 робочих днів з дати
передачі реєстру реєстроутримувачем або прийняття емітентом
рішення про зміну уповноваженого на зберігання повинен передати
для довгострокового зберігання відповідно до емітента або
Національного депозитарію України як уповноваженого на зберігання
первинні документи, на підставі яких було сформовано систему
реєстру та вносилися зміни до системи реєстру. Передача
оформлюється актом приймання-передавання. { Абзац другий пункту
3.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } { Пункт розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
3.8. Реєстроутримувач, який здійснював ведення системи
реєстру власників іменних цінних паперів, або емітент чи
Національний депозитарій України як уповноважений на зберігання
зобов'язані забезпечити пред'явлення первинних документів, які
були підставою для формування системи реєстру та внесення змін до
неї, що знаходяться у них на зберіганні, або надання копій таких
документів уповноваженим особам емітента, зберігача, якому було
передано реєстр, а також особам, які були зареєстровані в реєстрі
до дати передачі реєстру, на їх вимогу і органам державної влади
відповідно до їх повноважень, визначених законами. { Пункт розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.9. Реєстроутримувач повинен протягом 30 робочих днів з
дати закінчення строку зберігання, зазначеного в пункті 3.8 цього
розділу, або з дати закінчення (анулювання) дії ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів або ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників
іменних цінних паперів, відповідно до рішення уповноваженого
органу емітента, випуск акцій якого був дематеріалізований,
передати для довгострокового зберігання до Національного
депозитарію України або емітента первинні документи, на підставі
яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни у
системі реєстру (якщо зазначені документи не були передані
емітенту або Національному депозитарію раніше). Передача
оформлюється відповідним актом приймання-передавання. Реєстратори, які на день набрання чинності Законом України
"Про депозитарну систему України" ( 5178-17 ) зберігають документи
систем реєстрів відповідно до законодавства, протягом 5 робочих
днів з цього дня мають забезпечити направлення повідомлення
емітентам, документи систем реєстрів яких знаходяться на
зберіганні у таких реєстраторів, що ці документи мають бути
передані емітенту за рішенням його уповноваженого органу на
визначену ним та узгоджену з реєстратором дату, яка повинна бути
визначена протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим
Законом. У разі неприйняття уповноваженим органом емітента в
установлений строк зазначеного рішення такий реєстратор має
передати документи системи реєстру Центральному депозитарію.
{ Пункт 3.9 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 729
( z0705-13 ) від 18.04.2013 } { Пункт розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.10. Зберігач, Національний депозитарій і емітент повинні
забезпечити належне відповідно до вимог законодавства зберігання
документів, отриманих згідно з цим Положенням. { Абзац перший
пункту 3.10 розділу 3 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 }
{ Абзац другий пункту 3.10 розділу 3 виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
{ Розділ 3 доповнено нлвим пунктом згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
4. Депонування глобального сертифіката та проведення
дематеріалізації акцій у депозитаріях і
зберігачів
{ Назва розділу 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
4.1. Емітент повинен надати Національному депозитарію (із
забезпеченням надання та з можливістю отримання депозитарієм не
пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення строку, що починається
з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій у бездокументарній формі існування та становить 10
робочих днів) такі належним чином оформлені документи: { Абзац
перший пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } розпорядження про депонування глобального сертифіката; оформлений глобальний сертифікат; акт приймання-передавання глобального сертифіката; копію отриманого відповідно до пункту 2.2 розділу 2 цього
Положення свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у
бездокументарній формі існування, засвідчену органом, що видав
свідоцтво, або в нотаріальному порядку; копію виписки з реєстру кодів цінних паперів, яка містить
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів у
бездокументарній формі існування, засвідчену підписом
уповноваженої особи та печаткою емітента; копію публікації рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі, засвідчену
підписом уповноваженої особи та печаткою емітента; копію протоколу або витяг з протоколу уповноваженого органу
емітента, або копію наказу (рішення) суб`єкта управління, якщо 100
відсотків акцій емітента належать державі, щодо прийнятого
Уповноваженим органом рішення про дематеріалізацію. Національний депозитарій на підставі отриманих від емітента
належним чином оформлених документів, зазначених у цьому пункті,
не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі
існування повинен здійснити депонування глобального сертифіката з
проведенням визначених його внутрішніми документами депозитарних
операцій за активним аналітичним рахунком депозитарного обліку
щодо випуску акцій, оформленого цим глобальним сертифікатом, та
рахунком у цінних паперах емітента. { Абзац дев'ятий пункту 4.1
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } У разі отримання Національним депозитарієм від емітента
належним чином оформлених документів, зазначених у цьому пункті,
менше ніж за 3 робочих дні до дня закінчення строку, що
починається з дати публікації рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування та
становить 10 робочих днів, або після закінчення цього строку
Національний депозитарій здійснює депонування глобального
сертифіката з проведенням визначених його внутрішніми документами
депозитарних операцій за активним аналітичним рахунком
депозитарного обліку щодо випуску акцій, оформленого цим
глобальним сертифікатом, та рахунком у цінних паперах емітента
протягом 3 робочих днів з дати отримання від емітента належним
чином оформлених документів, зазначених у цьому пункті. { Абзац
десятий пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } У разі надання емітентом Національному депозитарію неналежним
чином оформлених документів Національний депозитарій має право
відмовити емітенту у прийманні розпорядження до виконання з
ґрунтовним поясненням причини відмови. { Абзац одинадцятий пункту
4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } Емітент не пізніше 3 робочих днів з дати отримання відмови
повинен повторно звернутися до Національного депозитарію та надати
йому належним чином оформлені документи, зазначені у цьому пункті.
{ Абзац дванадцятий пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } { Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010, Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
4.2. Емітент не пізніше 3 робочих днів з дати передачі
реєстру повинен надати Національному депозитарію такі документи: розпорядження про проведення дематеріалізації акцій
відповідно до інформації, що міститься у переданих депозитарію
глобальному сертифікаті, реєстрі власників іменних цінних паперів,
складеному станом на дату припинення ведення реєстру, та виписці
про стан особового рахунку емітента; виписку про стан особового рахунку емітента, яка містить
інформацію про викуплені та/або нерозміщені емітентом акції
випуску, що дематеріалізується, складену станом на дату припинення
ведення реєстру (за наявності викуплених та нерозміщених емітентом
акцій); копію рішення уповноваженого органу емітента або
уповноваженої посадової особи емітента щодо встановлення дати
припинення ведення реєстру; реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на
дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках - 1 у формі
паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному
машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш); примірник акта приймання-передавання, зазначеного в пункті
3.4 розділу 3 цього Положення, та, якщо зберігач не є емітентом
акцій випуску, що дематеріалізується, копію договору зі зберігачем
про відкриття рахунку в цінних паперах власникам, засвідчену
емітентом, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції
випуску, що дематеріалізується. У випадку, якщо у реєстрі власників іменних цінних паперів,
складеному на дату припинення ведення реєстру,
депозитарій-кореспондент є номінальним утримувачем, Національний
депозитарій протягом 1 робочого дня після отримання від емітента
належним чином оформлених документів, зазначених у цьому пункті,
повідомляє депозитарію-кореспонденту про проведення депозитарних
операцій щодо дематеріалізації акцій відповідного випуску. Національний депозитарій протягом 3 робочих днів після
отримання від емітента належним чином оформлених документів,
зазначених у цьому пункті: здійснює операцію щодо встановлення обмеження на здійснення
операцій з усіма знерухомленими цінними паперами випуску, що
дематеріалізується, наявними в системі депозитарного обліку
депозитарію, відповідно до його внутрішніх документів (крім
операцій, пов'язаних з проведенням дематеріалізації); повідомляє зберігачів, які є номінальними утримувачами у
реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату
припинення ведення реєстру; зберігача, з яким емітентом укладений
договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, якщо не
всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомили
належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію; зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких у
депозитарії обліковуються знерухомлені акції випуску, що
дематеріалізується, про проведення депозитарних операцій щодо
дематеріалізації акцій відповідного випуску та надає зберігачам
розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій в їх
системах депозитарного обліку; здійснює дематеріалізацію акцій шляхом проведення
депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених його
внутрішніми документами, за рахунками його клієнтів: емітента та
всіх вищезазначених зберігачів. Якщо до початку проведення
дематеріалізації цінні папери були обтяжені зобов'язаннями,
дематеріалізовані акції мають обліковуватися на рахунках в цінних
паперах зберігачів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями. У разі надання емітентом Національному депозитарію неналежним
чином оформлених документів Національний депозитарій має право
відмовити емітенту у прийманні розпорядження до виконання з
ґрунтовним поясненням причини відмови. Емітент протягом 3 робочих днів з дати отримання відмови
повинен надіслати повторно належним чином оформлені документи до
Національного депозитарію. { Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008; в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішень Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012, N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
4.3. Депозитарій-кореспондент протягом 1 робочого дня з дня
отримання від Національного депозитарію повідомлення про
проведення депозитарних операцій щодо дематеріалізації акцій
відповідного випуску, зазначеного у пункті 4.2 цього розділу: здійснює операцію щодо встановлення обмеження на здійснення
операцій з усіма знерухомленими цінними паперами випуску, що
дематеріалізується, наявними в системі депозитарного обліку
депозитарію-кореспондента, відповідно до його внутрішніх
документів (крім операцій, пов'язаних з проведенням
дематеріалізації); надсилає своїм клієнтам - зберігачам, на рахунках яких
обліковуються знерухомлені акції випуску, щодо якого прийнято
рішення про дематеріалізацію, повідомлення про проведення
дематеріалізації акцій відповідного випуску і розпорядження щодо
встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними
паперами випуску, наявними в системах депозитарного обліку цих
зберігачів; станом на кінець операційного дня формує перелік клієнтів, на
рахунках у цінних паперах яких у депозитарії-кореспонденті
обліковуються цінні папери випуску акцій, щодо якого прийнято
рішення про дематеріалізацію (далі - Перелік). Перелік складається
в електронному вигляді (в узгодженому з Національним депозитарієм
форматі) та до кінця операційного дня передається Національному
депозитарію. Перелік повинен містити відомості, вказані у
підпункті 2 підпункту 10.2 пункту 10 розділу VII Положення про
депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999
( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2006 року за N 1238/13112. Зберігачі до закінчення операційного дня отримання від
депозитарію-кореспондента розпорядження встановлюють обмеження на
здійснення операцій з усіма акціями відповідного випуску, наявними
в їх системах депозитарного обліку, складають облікові реєстри
власників цінних паперів цього випуску і повідомляють
депозитарію-кореспондента про виконання його розпоряджень щодо
встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними
паперами цього випуску та про складання облікових реєстрів. Протягом двох робочих днів після складання облікових реєстрів
власників цінних паперів зберігачі відкривають у рамках
програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку
Національного депозитарію рахунки в цінних паперах власникам,
інформація про яких міститься в цих облікових реєстрах (у разі їх
відсутності). Національний депозитарій протягом наступного операційного дня
після отримання від депозитарію-кореспондента Переліку: переказує дематеріалізовані акції на рахунки в цінних паперах
зберігачів на підставі Переліку, отриманого від
депозитарію-кореспондента; надає зберігачам довідки про стан рахунків у цінних паперах. Зберігачі не пізніше операційного дня, наступного за датою
отримання від Національного депозитарію довідок про стан рахунків
у цінних паперах: згідно з інформацією, що міститься в облікових реєстрах
власників цінних паперів відповідного випуску, зараховують
дематеріалізовані акції випуску на рахунки у цінних паперах
власників, відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії із
системою депозитарного обліку Національного депозитарію (у разі
існування обтяжень цінних паперів зобов'язаннями або обмежень їх у
обігу зберігач повинен відобразити той самий режим обтяження
зобов'язаннями, з яким вони обліковувались у системі депозитарного
обліку депозитарію-кореспондента); підтверджують Національному депозитарію виконання операцій
зарахування дематеріалізованих акцій відповідного випуску на
рахунки у цінних паперах усіх власників цінних паперів цього
випуску, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії із
системою депозитарного обліку Національного депозитарію. Національний депозитарій протягом наступного операційного дня
після отримання від усіх зберігачів підтверджень про виконання
операцій зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних
паперах усіх власників цінних паперів цього випуску, що відкриті у
рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного
обліку Національного депозитарію, надає депозитарію-кореспонденту
інформаційне повідомлення про зарахування дематеріалізованих акцій
випуску у систему депозитарного обліку Національного депозитарію. Депозитарій-кореспондент протягом одного робочого дня після
отримання від Національного депозитарію інформаційного
повідомлення про зарахування дематеріалізованих акцій відповідного
випуску у систему депозитарного обліку Національного депозитарію
списує усі акції випуску, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію, з рахунків у цінних паперах зберігачів і надає
зберігачам довідки про стан рахунків у цінних паперах. Зберігачі протягом операційного дня отримання від
депозитарію-кореспондента довідки про стан рахунка списують акції
відповідного випуску, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію, з рахунків у цінних паперах їх власників,
відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії із системою
депозитарного обліку депозитарію-кореспондента (виключно після
зарахування цих цінних паперів до системи депозитарного обліку
Національного депозитарію), повідомляють депозитарію-кореспондента
про виконання операції списання акцій відповідного випуску з
рахунків у цінних паперах власників, відкритих у рамках
програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку
депозитарію-кореспондента. Депозитарій-кореспондент протягом операційного дня отримання
від усіх зберігачів повідомлень про списання акцій випуску, що
дематеріалізується, повідомляє Національний депозитарій про
списання цих акцій із системи депозитарного обліку
депозитарію-кореспондента. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.3 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010; в редакції Рішень Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012,
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
4.4. Зберігачі, на рахунках в цінних паперах яких у
Національному депозитарії обліковуються знерухомлені акції
випуску, що дематеріалізується, та зберігачі, які є номінальними
утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів,
складеному на дату припинення ведення реєстру, після отримання від
Національного депозитарію розпорядження про проведення
дематеріалізації цих акцій в їх системах депозитарного обліку:
{ Абзац перший пункту 4.4 розділу 4 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 729
( z0705-13 ) від 18.04.2013 } протягом 1 робочого дня виконують операцію щодо встановлення
обмеження на здійснення операцій з усіма знерухомленими цінними
паперами цього випуску, наявними в системах депозитарного обліку
цих зберігачів, відповідно до їх внутрішніх документів; протягом 3 робочих днів здійснюють дематеріалізацію акцій
шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур,
визначених їх внутрішніми документами, за активним аналітичним
рахунком депозитарного обліку щодо випуску акцій, що
дематеріалізується, та/або рахунками у цінних паперах депонентів,
на яких у них обліковуються знерухомлені акції випуску, що
дематеріалізується, та повідомлення Національного депозитарію про
виконання їх розпоряджень про проведення дематеріалізації цих
акцій у системі депозитарного обліку зберігача. { Абзац третій
пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 729
( z0705-13 ) від 18.04.2013 } Якщо до початку проведення дематеріалізації цінні папери були
обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції мають
обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим
режимом обтяження зобов'язаннями. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.4 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
4.5. Зберігач, з яким емітентом укладений договір про
відкриття рахунків у цінних паперах власникам, здійснює
зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах
цих власників протягом двох місяців з дати передачі реєстру. Якщо
до початку проведення процедури дематеріалізації цінні папери були
обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції зараховуються на
рахунки в цінних паперах власників з тим самим режимом обтяження
зобов'язаннями. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.5 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
{ Пункт 4.6 розділу 4 виключено на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 729
( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
4.6. Національний депозитарій протягом 1 робочого дня після
отримання від усіх зберігачів, зазначених у пункті 4.2 цього
розділу (крім зберігача, з яким емітентом укладений договір про
відкриття рахунків у цінних паперах власникам, якщо він не є
номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних
паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру, та
зберігачів, рахунки яких залишилися в системі депозитарного обліку
Національного депозитарію після припинення ними професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), повідомлень про
виконання його розпорядження про проведення дематеріалізації акцій
в їх системах депозитарного обліку, підтверджень від зберігачів, у
яких у рамках програмного модуля для взаємодії із системою
депозитарного обліку депозитарію-кореспондента обліковувались
акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію,
про зарахування дематеріалізованих акцій у рамках програмного
модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку
Національного депозитарію та повідомлення від
депозитарію-кореспондента про списання у рамках програмного модуля
для взаємодії із системою депозитарного обліку
депозитарію-кореспондента акцій випуску, що дематеріалізується,
повідомляє їх про завершення дематеріалізації. Зберігачі, отримавши від Національного депозитарію
повідомлення про завершення дематеріалізації, протягом 3 днів
повідомляють про її завершення своїх депонентів, на рахунках у
цінних паперах яких обліковуються акції дематеріалізованого
випуску. Повідомлення надаються способом, визначеним у
відповідному договорі. З дати отримання повідомлення про завершення дематеріалізації
від Національного депозитарію зберігачі мають право проводити
депозитарні операції з акціями дематеріалізованого випуску. Національний депозитарій повідомляє емітента про завершення
дематеріалізації протягом 1 робочого дня після отримання від усіх
зберігачів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу (крім
зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку
Національного депозитарію після припинення ними професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), повідомлень про
виконання його розпорядження про проведення дематеріалізації акцій
в їх системах депозитарного обліку, підтверджень від зберігачів, у
яких у рамках програмного модуля для взаємодії із системою
депозитарного обліку депозитарію-кореспондента обліковувались
акції випуску, про зарахування дематеріалізованих акцій у рамках
програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку
Національного депозитарію та повідомлення від
депозитарію-кореспондента про списання у рамках програмного модуля
для взаємодії із системою депозитарного обліку
депозитарію-кореспондента акцій випуску, що дематеріалізується. { Розділ 4 доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010; в редакції Рішень Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012,
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
4.7. Депозитарні установи, які є номінальними утримувачами у
реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату
припинення ведення реєстру, протягом операційного дня зарахування
дематеріалізованих акцій випуску на рахунки у цінних паперах
власників, на яких обліковувалися знерухомлені цінні папери
відповідного випуску, здійснюють погашення свідоцтв про
знерухомлення іменних цінних паперів за дематеріалізованим
випуском акцій та передають його до свого архіву. { Розділ 4 доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
4.8. Протягом п'яти робочих днів з дати депонування
глобального сертифіката емітент повинен забезпечити отримання
реєстроутримувачем копії глобального сертифіката, завіреної
депозитарієм із зазначенням дати його депонування. 4.9. Після отримання від емітента копії глобального
сертифіката реєстроутримувач протягом наступного робочого дня
зобов'язаний подати до територіального органу Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку за місцезнаходженням емітента
повідомлення, яке повинно містити: { Абзац перший пункту розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження
реєстроутримувача; { Абзац другий пункту розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента;
{ Абзац третій пункту розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження депозитарію,
у якого депоновано глобальний сертифікат випуску акцій, що
дематеріалізується; { Абзац четвертий пункту розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008 } дату депонування глобального сертифіката; реєстраційний номер глобального сертифіката. 4.10. У разі неотримання протягом 20 (двадцяти) робочих днів
від дати передачі реєстру реєстроутримувачем від емітента копії
глобального сертифіката реєстроутримувач зобов'язаний протягом
наступного робочого дня надати до територіального органу Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку за місцезнаходженням
емітента повідомлення, яке повинно містити: { Абзац перший пункту
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008, N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження
реєстроутримувача; { Абзац другий пункту розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента;
{ Абзац третій пункту розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } дату припинення ведення реєстру; інформацію про те, що копії глобального сертифіката
реєстроутримувачем протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дати
передачі реєстру реєстроутримувачем від емітента не отримано.
{ Абзац п'ятий пункту розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
5. Відкриття емітентом рахунків у цінних паперах
власникам іменних акцій випуску,
що дематеріалізується
{ Назва розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
5.1. Для забезпечення обраним емітентом зберігачем обліку
прав власності на акції випуску, що дематеріалізується, на
рахунках у цінних паперах власників, які були зареєстрованими в
системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату
припинення ведення реєстру, емітент повинен укласти з цим
зберігачем договір про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам не укладається у разі, якщо зберігачем, який буде
здійснювати відкриття рахунків власникам, є емітент акцій випуску,
що дематеріалізується. { Пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
5.2. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам, що укладається між емітентом та зберігачем, має
відповідати вимогам законодавства, в тому числі законодавства про
цінні папери, та містити права і зобов'язання емітента та
зберігача, що передбачені цим Положенням, порядок зміни умов
договору, умови розірвання договору та закриття рахунків у цінних
паперах власників, відкритих зберігачем відповідно до цього
договору. { Пункт 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010, Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 }
5.3. Для відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах
власникам, зазначеним в отриманому ним реєстрі власників іменних
цінних паперів, емітент не пізніше 3 робочих днів з дати передачі
реєстру повинен надати зберігачу заяву на відкриття рахунків у
цінних паперах цим власникам. Якщо функції зберігача буде
виконувати емітент акцій випуску, що дематеріалізується, відкриття
рахунків у цінних паперах власникам здійснюється на підставі
наказу керівника юридичної особи - зберігача (емітента), який має
бути виданий не пізніше 3 робочих днів з дати передачі реєстру, до
якого додається копія протоколу, або витяг з протоколу
уповноваженого органу емітента, або копія наказу (рішення)
суб`єкта управління, якщо 100 відсотків акцій емітента належать
державі, щодо прийнятого рішення про дематеріалізацію, що містить
інформацію, зазначену в абзаці шостому пункту 2.1 розділу 2 цього
Положення, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента.
{ Абзац перший пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } Зберігач цінних паперів зобов'язаний відкрити рахунки в
цінних паперах акціонерам та зарахувати на них акції на підставі
договору з емітентом та переданого йому (зберігачу) реєстру
власників іменних цінних паперів протягом двох місяців з дати
передачі реєстру; { Абзац другий пункту 5.3 розділу 5 в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } Ідентифікація зберігачем емітента здійснюється на підставі
наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів
відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом. Разом з документами подається оформлена відповідно до
законодавства картка із зразками підписів розпорядників рахунку у
цінних паперах та відбитка печатки емітента, затверджена
емітентом, та анкета емітента, що оформлюється згідно із зразком
анкети керуючого рахунком, встановленим внутрішніми документами
депозитарної установи, затвердженими органом її управління
відповідно до законодавства. Ідентифікація відповідно до законодавства, яке регулює
відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, власників цінних паперів, яким були
відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з
емітентом, здійснюється зберігачем при укладанні договору про
відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та
зберігачем або при виконанні зберігачем операцій, пов`язаних з
переведенням акцій з рахунку у цінних паперах власника, відкритого
емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в
іншого зберігача, або на рахунок у цінних паперах цього власника,
відкритий йому зберігачем до проведення дематеріалізації акцій.
{ Абзац четвертий пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } Для зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних
паперах власників у зберігача емітент повинен не пізніше 3 робочих
днів з дати передачі реєстру надати зберігачу розпорядження про
зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних паперах
власників згідно з отриманим зберігачем від реєстроутримувача
реєстром власників іменних цінних паперів. { Абзац п’ятий пункту
5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } Зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних
паперах власників здійснюється зберігачем відповідно до інформації
про кількість належних цим власникам акцій та інформації про
обтяження акцій зобов'язаннями, що міститься в отриманому ним від
реєстроутримувача реєстрі власників іменних цінних паперів, та
копій документів, що є підставою для таких обтяжень (за
наявності). { Пункт 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
5.4. Зберігач приймає до виконання такі документи від
емітента щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до
договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
зазначеним в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі
власників іменних цінних паперів: заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
зазначеним в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі
власників іменних цінних паперів; розпорядження на зарахування дематеріалізованих акцій на
рахунки в цінних паперах власників відповідно до отриманого ним
від реєстроутримувача реєстру власників іменних цінних паперів; до укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах
з власником - розпорядження про внесення змін до інформації про
власника акцій (тільки стосовно акціонерів, що є власниками
дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не
перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Пункт
5.4 розділу 5 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } { Пункт 5.4 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
5.5. До укладення власником із зберігачем договору про
відкриття рахунку в цінних паперах зберігач щодо обслуговування
рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом
відповідно до договору з емітентом, здійснює: зберігання акцій на рахунку в цінних паперах власника; надання першої виписки з рахунку в цінних паперах; унесення змін до інформації про особу власника (тільки
стосовно акціонерів, що є власниками дематеріалізованих акцій,
сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян); безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах; переведення акцій з рахунку в цінних паперах власника,
відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах
власника, відкритий у іншого зберігача, або на рахунок у цінних
паперах цього власника, відкритий йому зберігачем до проведення
дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку власника,
відкритого за договором з емітентом. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання
акцій на цих рахунках та проведення інших операцій, зазначених у
цьому пункті, здійснюються за рахунок емітента до моменту
укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах
власником цінних паперів та зберігачем. До цього моменту зберігач
не має права брати з власників плату за виконання зазначених
операцій. Якщо власник акцій дематеріалізованого випуску має рахунок у
цінних паперах в іншого зберігача або у цього зберігача, відкритий
йому зберігачем до проведення дематеріалізації акцій, то зберігач,
у якого відкрито рахунок в цінних паперах цьому власнику за
договором з емітентом, повинен здійснити переведення
дематеріалізованих акцій з рахунку в цінних паперах власника,
відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на
рахунок у цінних паперах власника у обраного ним зберігача за
умови надання йому власником відповідного розпорядження, анкети
рахунку в цінних паперах та документів, які дозволяють належним
чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника.
{ Пункт 5.5 розділу 5 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } 5.6. Здійснення зберігачем депозитарних операцій, що не
зазначені в п.5.5 цього Положення, можливе тільки після укладення
власником із зберігачем договору про відкриття рахунку в цінних
паперах та надання зберігачу документів, що передбачені чинним
законодавством. { Пункт 5.6 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 }

{ Пункт 5.7 розділу 5 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }

5.7. Оплата послуг зберігача з відкриття та ведення рахунків
у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках та проведення
операцій, зазначених у пункті 5.5 цього розділу, здійснюється
емітентом відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних
паперах власникам, укладеного між емітентом та зберігачем. { Пункт 5.7 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
5.8. Емітент та/або зберігач мають право розірвати договір
про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів,
що був між ними укладений. { Абзац перший пункту 5.8 розділу 5 в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } У випадку розірвання емітентом договору про відкриття
рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів в
односторонньому порядку емітент повинен у порядку та строки,
визначені договором, письмово повідомити зберігача, з яким
укладений цей договір (далі - попередній зберігач), про розірвання
договору. Таке повідомлення повинно містити інформацію щодо
реквізитів нового зберігача (повне найменування, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату
припинення дії договору та дату обліку, на яку попередній зберігач
має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах
яких обслуговуються ним відповідно до договору з емітентом (далі -
обліковий реєстр). { Абзац другий пункту 5.8 розділу 5 в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } У випадку розірвання зберігачем договору про відкриття
рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів в
односторонньому порядку зберігач повинен у порядку та строки,
визначені договором, письмово повідомити емітента про розірвання
договору із зазначенням дати припинення дії договору. У цьому
випадку емітент повинен до дати припинення дії договору обрати
нового зберігача, укласти з ним договір про відкриття рахунків у
цінних паперах власникам цінних паперів і визначити дату обліку,
про що не пізніше 1 робочого дня з дня укладання цього договору
повідомити попереднього зберігача. { Абзац третій пункту 5.8
розділу 5 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних
паперах власників цінних паперів від попереднього зберігача до
нового зберігача мають бути завершені до дати припинення дії
договору між емітентом і попереднім зберігачем. { Абзац четвертий
пункту 5.8 розділу 5 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } У разі необрання емітентом до дати припинення дії договору
нового зберігача нова дата припинення дії договору і дата обліку
визначаються попереднім зберігачем і емітентом за згодою (у разі
недосягнення згоди кожна із сторін може звернутися до суду). До
призначення нової дати припинення дії договору та дати обліку
обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів
здійснює попередній зберігач. { Абзац п'ятий пункту 5.8 розділу 5
в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } Емітент після укладання договору про відкриття рахунків у
цінних паперах власникам цінних паперів з новим зберігачем
повинен: { Абзац шостий пункту 5.8 розділу 5 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 } письмово повідомити акціонерів про обрання нового зберігача
із зазначенням його реквізитів (повне найменування, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, телефони контактної особи); { Абзац сьомий
пункту 5.8 розділу 5 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від
06.03.2012 } забезпечити передання облікового реєстру від попереднього
зберігача до нового зберігача; { Абзац восьмий пункту 5.8 розділу
5 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } забезпечити відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам,
зазначеним в обліковому реєстрі, та зарахування на них належних
акціонерам акцій у нового зберігача. { Абзац дев'ятий пункту 5.8
розділу 5 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку № 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 } 5.8.1. Протягом 5 робочих днів з дати обліку попередній
зберігач повинен скласти та передати емітенту: обліковий реєстр. До цього реєстру не повинні бути включені
власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом
договору із зберігачем, перевели належні їм акції цього емітента
на обслуговування до обраного ними зберігача або уклали договір
про відкриття рахунку в цінних паперах з попереднім зберігачем; { Абзац другий підпункту 5.8.1 пункту 5.8 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - засвідчені
реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого
обтяження, які при дематеріалізації випуску акцій були передані
цим реєстроутримувачем та зберігалися у попереднього зберігача. Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у
2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новому зберігачу)
та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних
(магнітному, оптичному чи флеш) в 1 примірнику (для передання
новому зберігачу). Передання емітенту облікового реєстру та копій
документів щодо обтяження акцій зобов'язаннями оформлюється актом
приймання-передавання, який підписується керівниками або
уповноваженими представниками емітента та попереднього зберігача,
засвідчується печатками емітента та попереднього зберігача. 5.8.2. Протягом 3 робочих днів з дати підписання зазначеного
у підпункті 5.8.1 цього пункту акта приймання-передавання емітент
повинен: надати попередньому зберігачу розпорядження на списання акцій
з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в
переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх наступного
зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача та
закриття цих рахунків; передати новому зберігачу отримані від попереднього зберігача
обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному
вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному
чи флеш) та копії документів, що були підставою для обтяження
акцій власників зобов'язаннями. Передання оформлюється актом
приймання-передавання, який підписується керівниками або
уповноваженими представниками емітента та нового зберігача,
засвідчується печатками емітента та нового зберігача; передати новому зберігачу заяву на відкриття рахунків у
цінних паперах власникам, вказаним у переданому ним обліковому
реєстрі, та розпорядження на зарахування акцій на ці рахунки
відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам у нового
зберігача та їх обслуговування здійснюється з урахуванням вимог,
встановлених пунктами 5.3-5.7 цього розділу. 5.8.3. Переказ акцій з рахунку у цінних паперах попереднього
зберігача на рахунок у цінних паперах нового зберігача у
депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 1 робочого дня з
дня отримання від цих зберігачів відповідних розпоряджень на
переказ акцій, які мають бути ними надані не пізніше 3 робочих
днів з дня отримання розпоряджень емітента на списання,
зарахування акцій на рахунки/з рахунків власників. Якщо акції були
обтяжені зобов'язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах
нового зберігача здійснюється із забезпеченням того самого режиму
обтяження зобов'язаннями. Попередній зберігач здійснює списання акцій з рахунків у
цінних паперах власників відповідно до розпорядження емітента
протягом 1 робочого дня з дня виконання у депозитарії переказу
акцій з його рахунку в цінних паперах у депозитарії на рахунок у
цінних паперах нового зберігача. Новий зберігач здійснює зарахування акцій на рахунки в цінних
паперах власників відповідно до розпорядження емітента протягом 30
календарних днів з дня виконання у депозитарії переказу акцій з
рахунку у цінних паперах попереднього зберігача у депозитарії на
його рахунок у цінних паперах. Якщо акції були обтяжені
зобов'язаннями, їх зарахування здійснюється з тим самим режимом
обтяження зобов'язаннями. { Розділ 5 доповнено пунктом 5.8 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 370
( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
5.9. Якщо зберігач, з яким емітент уклав договір про
відкриття рахунків в цінних паперах власникам, припиняє
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів (далі - Діяльність зберігача), зберігач та емітент
повинні виконати такі дії. 5.9.1. Зберігач повинен: протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності,
встановленої Положенням про припинення провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
22 травня 2009 року № 480 ( z0807-09 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 27 серпня 2009 року за № 807/16823
(далі - Положення про припинення), повідомити емітента із
зворотним письмовим повідомленням про отримання про припинення
Діяльності зберігача та щодо необхідності обрання нового зберігача
для укладення договору про відкриття рахунків і закриття рахунків
у цінних паперах власникам, що обслуговуються зберігачем
відповідно до договору з емітентом, із зазначенням попередження,
що у разі незакриття емітентом цих рахунків протягом 60
календарних днів з дати припинення Діяльності зберігача, належні
власникам цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних
паперах, будуть надалі зберігатися та обліковуватися (у випадках,
встановлених Положенням про припинення): в уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах
зберігача, який залишається в системі депозитарного обліку
депозитарію після припинення зберігачем Діяльності зберігача для
обліку цінних паперів власників, чиї рахунки в цінних паперах не
були закриті в установленому порядку (далі - Рахунок), або; у зберігача-правонаступника - у разі передання зберігачем
своїх повноважень іншому зберігачу. Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть
обмежені в обігу (заблоковані) до моменту звернення цих власників
або емітента до уповноваженого на зберігання або до
зберігача-правонаступника щодо переказу належних власникам цінних
паперів до обраного ними або емітентом зберігача або укладання
договору про відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах із
зберігачем-правонаступником; протягом 10 робочих днів з зазначеної дати припинення
діяльності скласти та передати емітенту, а емітент повинен
отримати від зберігача: обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких
обслуговуваються зберігачем відповідно до договору з емітентом.
Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня
дати припинення Діяльності зберігача. До цього реєстру не повинні
бути включені власники, які протягом часу, що минув після
укладання емітентом договору із зберігачем (далі - попередній
зберігач), перевели належні їм акції цього емітента на
обслуговування до обраного ними зберігача або уклали договір про
відкриття рахунку в цінних паперах з цим зберігачем. Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у 2
примірниках та в електронному вигляді на машинному носії
(магнітному, оптичному чи електронному) у 2 примірниках (по одному
примірнику емітенту та новому зберігачу); у разі обтяження акцій власників зобов’язаннями - засвідчені
реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого
обтяження, які при дематеріалізації випуску акцій були передані
цим реєстроутримувачем та зберігалися у попереднього зберігача. Передача облікового реєстру та копій документів, що були
підставою для обтяження акцій власників зобов’язаннями,
оформлюється актом приймання-передавання, який підписується
керівниками або уповноваженими представниками емітента та
попереднього зберігача, засвідчується печатками емітента та
попереднього зберігача. 5.9.2. Емітент протягом 60 календарних днів з дати припинення
Діяльності зберігача повинен: прийняти уповноваженим органом рішення про обрання нового
зберігача для укладання договору про відкриття рахунків в цінних
паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, отриманому від
попереднього зберігача. Новий зберігач повинен мати відкритий
рахунок у цінних паперах у депозитарії, в якому на рахунку в
цінних паперах попереднього зберігача обліковуються акції
дематеріалізованого випуску цих власників; укласти з новим зберігачем договір про відкриття рахунків в
цінних паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі,
отриманому від попереднього зберігача, та не пізніше 5 робочих
днів з дати укладання цього договору надати новому зберігачу: отримані від попереднього зберігача обліковий реєстр у формі
паперового документа та в електронному вигляді на знімному
машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та копії
документів, що були підставою для обтяження акцій власників
зобов’язаннями; заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
вказаним у переданому ним обліковому реєстрі, та розпорядження на
зарахування акцій на ці рахунки відповідно до інформації, що
міститься в обліковому реєстрі; надати попередньому зберігачу розпорядження на списання акцій
з рахунків в цінних паперах власників, які були вказані в
переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх наступного
зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача та
закриття цих рахунків. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам у нового
зберігача та їх обслуговування здійснюються з урахуванням вимог,
встановлених пунктами 5.3 - 5.7 цього розділу. Передача облікового реєстру та копій документів, що були
підставою для обтяження акцій власників зобов’язаннями,
оформлюється актом приймання-передавання, який підписується
керівниками або уповноваженими представниками емітента та нового
зберігача, засвідчується печатками емітента та нового зберігача. Переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах
попереднього зберігача на рахунок у цінних паперах нового
зберігача у депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 1
робочого дня з дня отримання від обох зберігачів розпоряджень про
переказ цінних паперів, які мають бути ними надані не пізніше 3
робочих днів з дня отримання розпоряджень емітента на зарахування,
списання акцій на/ з рахунків власників. Якщо акції були обтяжені
зобов’язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах нового
зберігача здійснюється із забезпеченням того самого режиму
обтяження зобов’язаннями. Зарахування цінних паперів на рахунки в цінних паперах
власників здійснюється новим зберігачем за розпорядженням емітента
відповідно до отриманого облікового реєстру власників цінних
паперів протягом 30 робочих днів з дня виконання у депозитарії
переказу акцій з рахунку у цінних паперах зберігача, що припинив
діяльність, на його рахунок у цінних паперах. Якщо акції були
обтяжені зобов’язаннями, їх зарахування здійснюється з тим самим
режимом обтяження зобов’язаннями. 5.9.3. Якщо емітент не обрав нового зберігача та не здійснив
дій щодо переведення до нового зберігача цінних паперів власників,
рахунки яких обслуговував попередній зберігач за укладеним з ним
договором, попередній зберігач повинен у порядку та строки,
визначені Положенням про припинення, передати
зберігачу-правонаступнику або уповноваженому на зберігання, крім
архівів баз даних, баз даних та документів, визначених Положенням
про припинення, обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки
яких обслуговуються зберігачем відповідно до договору з емітентом,
у формі паперового документа у 3 примірниках та в електронному
вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному
чи флеш). Передача облікового реєстру оформлюється актом
приймання-передавання, який підписується керівниками або
уповноваженими представниками попереднього зберігача та
зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання,
засвідчується печатками попереднього зберігача та
зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання. Переказ уповноваженим на зберігання належних власникам акцій
за зверненням цих власників до обраного ними зберігача
здійснюється в порядку, визначеному Положенням про припинення. Переказ зберігачем-правонаступником належних власникам акцій
за зверненням цих власників до обраного ними зберігача
здійснюється відповідно до вимог, встановлених пунктом 5.5 цього
розділу. 5.9.4. У разі передання попереднім зберігачем належних
власникам цінних паперів, які обліковувалися у нього на їх
рахунках у цінних паперах відповідно до договору з емітентом, для
обліку та зберігання до зберігача-правонаступника або
уповноваженого на зберігання емітент повинен обрати нового
зберігача і укласти з ним договір про відкриття рахунків у цінних
паперах власникам. Емітент після укладання договору про відкриття рахунків у
цінних паперах власникам з новим зберігачем повинен надати
зберігачу-правонаступнику або уповноваженому на зберігання такі
документи: копію рішення уповноваженого органу про обрання нового
зберігача для укладання договору про відкриття рахунків в цінних
паперах власникам; копію договору про відкриття рахунків в цінних паперах
власникам з новим зберігачем. Зберігач-правонаступник або уповноважений на зберігання не
пізніше 3 робочих днів після отримання від емітента копії рішення
про обрання нового зберігача для укладання договору про відкриття
рахунків в цінних паперах власникам та копії договору про
відкриття рахунків в цінних паперах власникам з новим зберігачем
повинен надати емітенту: отриманий від попереднього зберігача обліковий реєстр
власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися цим
зберігачем відповідно до договору з емітентом, у формі паперового
документа у 2 примірниках та в електронному вигляді на знімному
машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш). Якщо від
дати передачі попереднім зберігачем зберігачу-правонаступнику або
уповноваженому на зберігання облікового реєстру до дати звернення
емітента зберігач-правонаступник або уповноважений на зберігання
здійснив операцію (операції) переведення належних власникам акцій
до обраного ними зберігача або власники уклали договір про
відкриття рахунку в цінних паперах із зберігачем-правонаступником,
то зберігач-правонаступник або уповноважений на зберігання додає
до отриманого від попереднього зберігача облікового реєстру
власників цінних паперів, рахунки у цінних паперах яких
обслуговувалися Зберігачем, що припинив свою діяльність, та
засвідчені зберігачем-правонаступником та/або уповноваженим на
зберігання копії документів, на підставі яких було здійснено
операцію (операції) переведення належних власникам акцій до
обраного ними зберігача та/або документ, що містить інформацію про
власників, які уклали зі зберігачем-правонаступником договори про
відкриття рахунків у цінних паперах; { Абзац шостий підпункту
5.9.4 пункту 5.9 розділу 5 в редакції Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від
18.04.2013 } у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - засвідчені
реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого
обтяження, які при дематеріалізації випуску акцій були передані
цим реєстроутримувачем зберігачу. Передача облікового реєстру, копій документів, що були
підставою для обтяження акцій зобов'язаннями, копій документів, на
підставі яких було здійснено операцію (операції) переведення
належних власникам акцій до обраного ними зберігача, та/або
документа, що містить інформацію про власників, які уклали зі
зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у
цінних паперах, оформлюється актом приймання-передавання, який
підписується керівниками або уповноваженими представниками
емітента та зберігача-правонаступника або уповноваженого на
зберігання, засвідчується печатками емітента та
зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання.
{ Абзац восьмий підпункту 5.9.4 пункту 5.9 розділу 5 в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 } 5.9.5. Емітент не пізніше 5 робочих днів після отримання від
зберігача-правонаступника або уповноваженого на зберігання
облікового реєстру власників цінних паперів, копій документів, що
були підставою для обтяження акцій власників зобов'язаннями, копій
документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції)
переведення належних власникам акцій документа, що містить
інформацію про власників, які уклали зі
зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у
цінних паперах, повинен: надати зберігачу-правонаступнику розпорядження на списання
акцій з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в
переданому емітенту обліковому реєстрі, з урахуванням здійснених
операцій переведення належних власникам акцій до обраного ними
зберігача та/або інформації про власників, які уклали зі
зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у
цінних паперах, для їх подальшого зарахування на рахунки цих
власників у нового зберігача та закриття цих рахунків або надати
уповноваженому на зберігання розпорядження на списання акцій з
рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому
емітенту обліковому реєстрі, які знаходяться у базі даних, що була
передана уповноваженому на зберігання попереднім зберігачем, з
урахуванням здійснених операцій переведення належних власникам
акцій до обраного ними зберігача, з метою подальшого їх
зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача; надати новому зберігачу: отримані від зберігача-правонаступника або уповноваженого на
зберігання обліковий реєстр у формі паперового документа та в
електронному вигляді на знімному машинному носії даних
(магнітному, оптичному чи флеш), копії документів, що були
підставою для обтяження акцій власників зобов'язаннями, копії
документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції)
переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача,
та/або документ, що містить інформацію про власників, які уклали
зі зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у
цінних паперах; заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
вказаним у переданому обліковому реєстрі, та розпорядження на
зарахування акцій на ці рахунки відповідно до інформації, що
міститься в обліковому реєстрі, з урахуванням здійснених операцій
переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача
та/або інформації про власників, які уклали зі
зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у
цінних паперах. Передача облікового реєстру, копій документів, що були
підставою для обтяження акцій власників зобов'язаннями, копій
документів, на підставі яких було здійснено операцію (операції)
переведення належних власникам акцій до обраного ними зберігача,
та/або документа, що містить інформацію про власників, які уклали
зі зберігачем-правонаступником договори про відкриття рахунків у
цінних паперах, оформлюється актом приймання-передавання, який
підписується керівниками або уповноваженими представниками
емітента та нового зберігача, засвідчується печатками емітента та
нового зберігача. { Підпункт 5.9.5 пункту 5.9 розділу 5 в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 729
( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
{ Розділ 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 370 ( z0468-12 ) від 06.03.2012 }
6. Державний контроль
за проведенням дематеріалізації
Державний контроль за проведенням дематеріалізації
здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку та її територіальними органами відповідно до чинного
законодавства. { Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 729 ( z0705-13 ) від 18.04.2013 }
Т.в.о. начальника управління О.Драганвгору