Документ z0607-01, поточна редакція — Редакція від 22.10.2013, підстава - z1684-13

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1179 від 04.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2001 р.
за N 607/5798

Про створення господарських товариств, до статутних капіталів
яких передаються розташоване на території України майно,
майнові права та інші активи підприємств, установ,
організацій колишнього союзного підпорядкування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 2258 ( z1684-13 ) від 13.09.2013 }
{ У заголовку та тексті наказу слова "статутний фонд" у всіх
відмінках та числах замінено словами "статутний капітал" у
відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2258 ( z1684-13 ) від 13.09.2013 }

Відповідно до Закону України "Про підприємства, установи та
організації союзного підпорядкування, розташовані на території
України " від 10.09.91 N 1540-XII ( 1540-12 ) майно та фінансові
ресурси підприємств, установ, організацій та інших об'єктів
союзного підпорядкування є державною власністю України. На
виконання статті 7 цього Закону було розроблено та укладено угоди
про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності. Згідно з Постановою Верховної Ради України від 20.10.94
N 217/94-ВР ( 217/94-ВР ) на Фонд державного майна України
покладено функції, які відповідно до угод між Україною та
Російською Федерацією і Україною та Республікою Білорусь про
взаємне визнання прав та регулювання відносин власності
( 112_250 ) здійснюються органами, уповноваженими розпоряджатися
державним майном.
Н А К А З У Ю:
1. Уповноважити Управління міждержавних майнових відносин та
інвестиційної діяльності при надходженні відповідних пропозицій
проводити роботу щодо створення на території України господарських
товариств на базі розташованого в Україні майна підприємств,
установ та організацій колишнього союзного підпорядкування, з
урахуванням положень угод між Україною та Російською Федерацією,
Україною та Республікою Бєларусь, Урядом України та Урядом
Республіки Молдова, Урядом України та Урядом Грузії про взаємне
визнання прав та регулювання відносин власності. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2258 ( z1684-13 ) від 13.09.2013 }
2. Затвердити Перелік документів, які подаються до Фонду
державного майна України ініціаторами створення господарських
товариств, до статутних капіталів яких передаються розташоване на
території України майно, майнові права та інші активи підприємств,
установ, організацій колишнього союзного підпорядкування
(додається). 3. Вартість внесків (майна, що передається засновниками до
статутних капіталів створюваних господарських товариств) усіх
засновників визначається за результатами незалежної оцінки (крім
випадків здійснення внесків у грошовій формі). Управлінню з питань оціночної діяльності за поданням
Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної
діяльності забезпечувати рецензування звітів про оцінку внесків
(майна, що передається засновниками до статутних капіталів
створюваних господарських товариств) та надавати результати
рецензування і погоджені висновки про вартість майна, що належить
державі та іншим засновникам, до Управління міждержавних майнових
відносин та інвестиційної діяльності. { Пункт 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2258
( z1684-13 ) від 13.09.2013 }
4. В установчих документах створюваного господарського
товариства передбачати можливість безоплатної передачі Фондом
державних корпоративних прав (їх частини) у цьому товаристві іншій
стороні у разі визнання за нею відповідно до угод між Україною та
Російською Федерацією, Україною та Республікою Бєларусь, Урядом
України та Урядом Республіки Молдова, Урядом України та Урядом
Грузії про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності
права власності на майно (його частину), яке вносилося до
статутного капіталу господарського товариства. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2258 ( z1684-13 ) від 13.09.2013 }
5. Створення господарського товариства має відповідати
вимогам антимонопольного законодавства України. 6. Прийняте рішення про участь Фонду державного майна в
господарському товаристві оформлюється відповідним наказом. 7. Управлінню міждержавних майнових відносин та власності за
кордоном ужити заходів щодо реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Глушка С.М.
В.о. Голови Фонду М.Чечетов
Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України
04.07.2001 N 1179
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2001 р.
за N 607/5798

Перелік документів,
які подаються до Фонду державного майна України ініціаторами
створення господарських товариств, до статутних капіталів яких
передаються розташоване на території України майно, майнові
права та інші активи підприємств, установ, організацій
колишнього союзного підпорядкування
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2258 ( z1684-13 ) від 13.09.2013 }
1. Письмове звернення про намір створення господарського
товариства. 2. Проект засновницького договору господарського товариства.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2258 ( z1684-13 ) від 13.09.2013 } 3. Проект статуту господарського товариства. 4. Техніко-економічне обгрунтування або бізнес-план створення
та діяльності господарського товариства. 5. Звіти про оцінку внесків (майна, що передається
засновниками до статутного капіталу господарського товариства)
разом із висновком про вартість, який має містити гриф "ПОГОДЖУЮ"
в правій верхній частині документа, крім випадків здійснення
внесків у грошовій формі. { Пункт 5 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2258
( z1684-13 ) від 13.09.2013 }
6. Засвідчена в установленому порядку копія статуту
підприємства та (або) положення про структурний підрозділ (філію),
на балансі якого обліковується майно підприємства (установи,
організації) колишнього союзного підпорядкування. 7. Засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб
України, які виступатимуть співзасновниками господарського
товариства, повідомлення про відкриття рахунків в установах банків
та аудиторський висновок щодо спроможності співзасновників (крім
фізичних осіб) здійснити відповідні внески до статутного капіталу
господарського товариства у випадках, передбачених законом. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2258 ( z1684-13 ) від 13.09.2013 }
У разі створення підприємств з іноземними інвестиціями
(для іноземних інвесторів):
1. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземного інвестора в
країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути нотаріально
засвідчений, перекладений на українську мову і легалізований у
встановленому порядку. 2. Довідка від банківської установи, у якій офіційно відкрито
рахунок іноземного інвестора в країні його місцезнаходження,
перекладена на українську мову і легалізована в установленому
порядку.
Начальник відділу
міждержавних майнових відносин І.Червякова
Начальник відділу спільних підприємств
та контролінгу інвестиційних проектів О.Наконечнийвгору