Документ z0602-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2002, підстава - z0276-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 150 від 05.07.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 вересня 1999 р.
vd990705 vn150 за N 602/3895

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекоресурсів
N 88 ( z0276-02 ) від 27.02.2002 )
Про затвердження Положення про громадських інспекторів
з охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до статті 36 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), п.9 Положення
про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня
1998 р. N 244 ( 244-98-п ), та з метою вдосконалення організації
роботи громадських інспекторів з охорони навколишнього природного
середовища Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про громадських інспекторів з охорони
навколишнього природного середовища (додається). 2. Юридичному управлінню (М.Коваленко) в 5-денний термін
подати в установленому порядку наказ на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України. 3. Службі Міністра (Н.Макогон) довести Положення до Головної
державної екологічної інспекції, Республіканського комітету
охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної
Республіки Крим, держуправлінь екобезпеки в областях, містах Києві
та Севастополі, держінспекцій охорони Чорного й Азовського морів. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України від 04.08.94
N 81 ( z0229-94 ) "Про громадський контроль у галузі охорони
навколишнього природного середовища", який зареєстрований у
Мін'юсті України 27.09.94 за N 229/439. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - Головного державного інспектора України з охорони
навколишнього природного середовища А.Яцика.
Міністр В.Шевчук
Затверджено
Наказ Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки
України 05.07.99 N 150
Положення
про громадських інспекторів з охорони навколишнього
природного середовища
1. Положення про громадських інспекторів з охорони
навколишнього природного середовища (далі - Положення) розроблене
відповідно до ст.36 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) та п.9 Положення про Державну
екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 244
( 244-98-п ). 2. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього
природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони
навколишнього природного середовища (далі - громадські
інспектори). 3. Організація та координація діяльності громадських
інспекторів здійснюється органами Державної екологічної інспекції
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України, які зобов'язані систематично
інструктувати громадських інспекторів, проводити з ними семінари з
обміну досвідом роботи, надавати практичну і методичну допомогу
при здійсненні ними громадського контролю за додержанням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Кожний громадський інспектор має бути закріплений за
відповідним підрозділом Державної екологічної інспекції або за
державним інспектором з охорони навколишнього природного
середовища, сфера діяльності якого збігається з напрямком
природоохоронної діяльності громадського інспектора (охорона
біоресурсів, поводження з відходами та ін.). 4. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України,
що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та
пройшли співбесіду в органах Державної екологічної інспекції. Громадські інспектори призначаються головними державними
інспекторами з охорони навколишнього природного середовища
відповідних територій на підставі письмової заяви громадянина,
письмової рекомендації організації або державного інспектора з
охорони навколишнього природного середовища та результатів
співбесіди. 5. Громадські інспектори отримують посвідчення, зразок якого
встановлено Міністерством охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України, які підтверджують їх
повноваження. Посвідчення видають органи Державної екологічної інспекції
терміном на один рік зі щорічним продовженням на один рік (але не
більш як на трирічний термін) за результатами оцінки щорічного
звіту громадського інспектора про виконану роботу. 6. Громадський інспектор у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими
законодавчими актами в галузі охорони навколишнього природного
середовища та раціонального використання природних ресурсів,
нормативними актами і стандартами щодо вимог екологічної безпеки,
наказами та розпорядженнями Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України, його органів на
місцях та цим Положенням. 7. З метою координації роботи громадськості, широкого
залучення її до розробки та виконання заходів з охорони
навколишнього природного середовища, ощадливого ставлення до
природних ресурсів і підтримання контактів з природоохоронними
органами, розгляду ефективності роботи громадських інспекторів
тощо при органах Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки
України можуть створюватись, на громадських засадах, штаби
громадських інспекторів за участю громадських природоохоронних
організацій. Діяльність штабу громадських інспекторів
врегульовується Положенням про штаб громадських інспекторів з
охорони навколишнього природного середовища, що затверджується
головним державним інспектором з охорони навколишнього природного
середовища відповідної території. 8. Громадський інспектор діє в територіальних межах
повноважень органу Державної екологічної інспекції, що видав та
зареєстрував посвідчення. 9. Громадські інспектори виконують роботу в порядку
громадського доручення, без увільнення від основної роботи і без
додаткової оплати праці. Громадські інспектори, які виявили порушення законодавства
про охорону навколишнього природного середовища та раціональне
використання природних ресурсів і вжили належних заходів з
притягнення винних до відповідальності, стимулюються
територіальними органами Мінекобезпеки відповідно до Порядку
стимулювання працівників та розвитку і зміцнення
матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних
органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони
природи та раціонального використання природних ресурсів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97
N 701 ( 701-97-п ). 10. Громадські інспектори мають право: брати участь у проведенні спільно з працівниками органів
державного контролю в галузі охорони навколишнього природного
середовища рейдів та перевірок додержання підприємствами,
установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, додержання норм екологічної
безпеки та раціонального використання природних ресурсів; проводити перевірки та відповідно до статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ), при
виявленні порушень, передбачених статтями 65-1, 77, 77-1, 78, 82,
85, 85-1, 89 (щодо диких тварин), 90, 91, 91-2, 153, 163 складати
протоколи про порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища і подавати їх відповідному органу Державної
екологічної інспекції та правоохоронним органам для притягнення
винних до відповідальності; подавати допомогу органам державного контролю в галузі
охорони навколишнього природного середовища в діяльності з
запобігання вчиненню екологічним правопорушенням; брати участь у підготовці органами Державної екологічної
інспекції матеріалів до суду про відшкодування збитків, заподіяних
унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища; роз'яснювати громадянам вимоги природоохоронного
законодавства та їхні екологічні права; одержувати в установленому порядку інформацію про стан
навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на
нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної
ситуації. 11. Громадські інспектори працюють у взаємодії з відповідними
органами Державної екологічної інспекції, іншими спеціально
уповноваженими органами державного управління в галузі охорони
навколишнього природного середовища та раціонального використання
природних ресурсів та їх органами на місцях. 12. Громадські інспектори зобов'язані сумлінно виконувати
покладені на них завдання та інформувати відповідний орган
Державної екологічної інспекції про результати перевірок або
рейдів безпосередньо після їх закінчення. Громадські інспектори
подають до відповідного органу Державної екологічної інспекції
щорічний звіт у січні наступного за звітним року. 13. Орган Державної екологічної інспекції, що призначив
громадського інспектора, має право позбавити його права виконувати
роботу громадського інспектора з охорони навколишнього природного
середовища (з вилученням відповідного посвідчення) у разі: ненадання щорічного звіту; скоєння ним виявлених порушень законодавства в галузі охорони
навколишнього природного середовища, а також протиправних дій при
виконанні роботи громадського інспектора. Рішення про позбавлення прав громадського інспектора може
бути оскаржене у Головного державного інспектора України з охорони
навколишнього природного середовища в термін до 3-х місяців.
Заступник начальника Головної
державної екологічної інспекції Б.Чепковвгору