Документ z0561-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.2015, підстава - z1039-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2010 N 429
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2010 р.
за N 561/17856
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 310 ( z1039-15 ) від 13.08.2015 }
Про затвердження Положення про порядок контролю
за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,
багажу автомобільним транспортом
{ Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу
автомобільним транспортом, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
2. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті
(Майборода Ю.М.) забезпечити:
2.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту та зв'язку України Баранова О.Г.
Міністр К.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
02.07.2010 N 429
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2010 р.
за N 561/17856

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт"
( z0140-08 )
{ У тексті Положення слово "Головавтотрансінспекція" в усіх
відмінках замінено словом "Укртрансінспекція" у відповідному
відмінку; слова "територіальні управління" в усіх відмінках
замінено словами "територіальні органи" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 437
( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) та "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ) та установлює єдиний порядок здійснення
контролю за додержанням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним
транспортом ( z0562-10 ) (далі - Ліцензійні умови). { Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні,
наведеному в Законах України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ).
1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
( z0562-10 ) здійснюють такі органи контролю: орган ліцензування -
Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті(далі
- Укртрансінспекція); { Абзац другий пункту 1.3 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 } територіальні органи Укртрансінспекції в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
територіальні органи).
1.4. Контролю за додержанням Ліцензійних умов ( z0562-10 ) у
разі безперервності ліцензованої господарської діяльності
перевізника підлягає увесь період такої діяльності з часу
останньої планової ліцензійної перевірки суб'єкта господарювання.
{ Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
II. Організація планових та позапланових перевірок
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0562-10 )
2.1. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
( z0562-10 ) здійснюється шляхом проведення планових та
позапланових перевірок дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов за
місцезнаходженням ліцензіата та в автотранспортних засобах, що він
використовує під час надання послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (далі -
надання послуг з перевезення). { Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
2.2. Планова перевірка дотримання ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z0562-10 ) (далі - планова перевірка) здійснюється з метою
встановлення стану додержання ліцензіатами Ліцензійних умов.
2.3. Предметом планової перевірки є відповідність діяльності
ліцензіатів вимогам Ліцензійних умов ( z0562-10 ) під час
здійснення ними господарської діяльності з надання послуг з
перевезення.
2.4. Планові перевірки проводяться органами контролю
відповідно до квартальних планів перевірок, що затверджуються
наказом органу ліцензування до 25 числа останнього місяця
кварталу, що передує плановому. Укртрансінспекція протягом десяти робочих днів після
затвердження плану-графіка перевірок надає копію плану-графіка та
наказ про його затвердження до Держпідприємництва. { Абзац другий
пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
До 31 грудня 2010 року планові та позапланові перевірки
додержання ліцензіатами Ліцензійних умов ( z0562-10 ) здійснюються
з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від
21.05.2009 N 502 ( 502-2009-п ) "Про тимчасові обмеження щодо
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року". Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються органами
контролю шляхом розміщення інформації в засобах масової
інформації.
2.5. Заходи з проведення планових перевірок здійснюються з
періодичністю відповідно до Критеріїв розподілу суб'єктів
господарювання за ступенями ризику їх діяльності у сфері
автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення
заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 790 ( 790-2008-п ).
2.6. Повідомлення про проведення планової перевірки
надсилається не пізніше ніж за десять днів до дня проведення
планової перевірки рекомендованим листом, телефонограмою або
вручається особисто ліцензіату (фізичній особі), або керівнику
ліцензіата (юридичній особі), або іншій особі, уповноваженій на це
установчими документами, довіреністю, законом та іншими актами
цивільного законодавства (далі - ліцензіат та уповноважена особа
відповідно), під розписку на примірнику повідомлення про
проведення планової перевірки, що залишається в органі контролю.
2.7. Строк проведення планової перевірки становить не більше
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів.
2.8. Позапланові перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z0562-10 ) (далі - позапланова перевірка) проводяться
органами контролю на підставах, визначених Законами України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ). Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
проведення цих перевірок.
2.9. Строк проведення позапланової перевірки не може
перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого
підприємництва - двох робочих днів.
2.10. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат
завчасно не попереджається.
2.11. Позапланові перевірки виконання розпорядження про
усунення порушень Ліцензійних умов ( z0562-10 ) проводяться не
пізніше одного місяця після закінчення установленого строку,
протягом якого ліцензіат зобов'язаний подати до органу контролю у
письмовому вигляді інформацію про результати виконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.
2.12. Для проведення планових (позапланових) перевірок органи
контролю видають наказ про утворення комісії з проведення планової
(позапланової) перевірки (далі - комісія), у якому зазначаються
найменування ліцензіата, щодо якого здійснюватиметься планова
(позапланова) перевірка, та строк проведення такої перевірки. На підставі наказу про проведення планової (позапланової)
перевірки за підписом керівника органу контролю або його
заступника оформляється посвідчення на проведення планової
(позапланової) перевірки згідно з додатком 1, яке засвідчується
печаткою органу державного контролю. Посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки
реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення планової
(позапланової) перевірки, форму якого наведено у додатку 2. Сторінки журналу обліку посвідчень на проведення планової
(позапланової) перевірки нумеруються, прошнуровуються та
скріплюються печаткою органу контролю.
2.13. Продовження строку проведення планової (позапланової)
перевірки не допускається.
III. Права та обов'язки голови та членів комісії
під час проведення планової (позапланової) перевірки
3.1. Голова та члени комісії під час проведення планової
(позапланової) перевірки мають право: отримувати від ліцензіата або уповноваженої особи всю
необхідну інформацію щодо дотримання Ліцензійних умов
( z0562-10 ); доступу до будь-яких приміщень ліцензіата, що
використовуються для здійснення діяльності з надання послуг з
перевезення, для з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з
проведенням планової (позапланової) перевірки; оглядати за участю ліцензіата або уповноваженої особи
територію, будівлі, споруди, приміщення та обладнання, що
використовуються для надання послуг з перевезення; ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення планової
(позапланової) перевірки документами ліцензіата та отримувати їх
копії (ксерокопії), витяги з цих документів, дані на комп'ютерних
електронних носіях та інші матеріали, що стосуються надання послуг
з перевезення; отримувати від ліцензіата та його персоналу письмові
пояснення з питань, що виникають під час проведення планової
(позапланової) перевірки.
3.2. Голова та члени комісії під час проведення планової
(позапланової) перевірки зобов'язані: дотримуватися визначених вимог законодавства щодо збереження
конфіденційної та службової інформації; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає
доступною їм під час проведення планової (позапланової) перевірки; на будь-якій стадії планової (позапланової) перевірки
приймати від ліцензіата або уповноваженої особи подані за їх
ініціативою заяви, зауваження, пояснення щодо предмета планової
(позапланової) перевірки та виконувати інші обов'язки, визначені
статтею 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ); об'єктивно та неухильно здійснювати перевірку додержання
ліцензіатами Ліцензійних умов ( z0562-10 ) у межах повноважень,
передбачених законодавством. { Пункт 3.2 розділу III доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 437
( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
IV. Права та обов'язки ліцензіата
або уповноваженої особи під час
проведення планової (позапланової) перевірки
4.1. Ліцензіат або уповноважена особа під час проведення
планової (позапланової) перевірки мають право: вимагати від комісії додержання вимог законодавства; перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення
і одержувати копію посвідчення на проведення планової
(позапланової) перевірки; ознайомлюватися з підставою проведення позапланової перевірки
з отриманням копії відповідного документа; бути присутніми під час проведення планової (позапланової)
перевірки; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею ліцензіата; одержувати один примірник акта перевірки та ознайомлюватися з
ним; надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до акта перевірки; не допускати комісію до здійснення планової (позапланової)
перевірки, якщо така перевірка проводиться з порушенням вимог щодо
періодичності проведення перевірок, передбачених Законом України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ), або посадова особа органу
контролю не надала копії документів, передбачених цим Законом, або
якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону, або в
разі неодержання повідомлення про здійснення планової перевірки; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії
комісії.
4.2. Ліцензіат або уповноважена особа зобов'язані: допускати комісію до перевірки за умови дотримання вимог
проведення планової (позапланової) перевірки, передбачених Законом
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ); сприяти роботі комісії, не чинити їй перешкод, забезпечити
комісію робочими місцями; надавати всі необхідні для проведення планової (позапланової)
перевірки документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та
інші матеріали з питань, що стосуються предмета такої перевірки, а
також забезпечувати умови для її проведення та виконувати інші
обов'язки, визначені статтею 11 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ).
V. Порядок проведення
планової (позапланової) перевірки
5.1. Для проведення планової (позапланової) перевірки голова
та члени комісії повинні пред'явити ліцензіату або уповноваженій
особі посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки,
службові посвідчення та надати копію посвідчення на проведення
планової (позапланової) перевірки. Посвідчення на проведення планової (позапланової) перевірки
діє лише протягом зазначеного в ньому строку проведення планової
(позапланової) перевірки.
5.2. У журналі відвідування ліцензіата (у разі його
наявності) зазначаються строки проведення планової (позапланової)
перевірки, мета такої перевірки, посада, прізвище, ініціали голови
та членів комісії, які засвідчуються підписом голови комісії.
5.3. Під час проведення планової (позапланової) перевірки
комісія перевіряє стан матеріально-технічної бази,
автотранспортних засобів і документи, що засвідчують виконання
організаційних, технічних та кваліфікаційних вимог, встановлених
Ліцензійними умовами ( z0562-10 ) та обов'язкових для виконання
ліцензіатами. 5.3.1. При проведенні планової (позапланової) перевірки за
місцезнаходженням ліцензіата комісія перевіряє: наявність ліцензії та свідоцтва про державну реєстрацію
ліцензіата; наявність та використання матеріально-технічного забезпечення
господарської діяльності з надання послуг з перевезення, його
відповідність вимогам законодавства України, в тому числі й
Ліцензійних умов ( z0562-10 ); наявність персоналу автомобільного транспорту та його
кваліфікацію; наявність водіїв, їх кваліфікацію, стаж роботи, дотримання
ними режимів праці та відпочинку, виконання інших вимог
нормативно-правових актів, які ліцензіати зобов'язані виконувати
стосовно водіїв; наявність філій, відокремлених структурних підрозділів
ліцензіата, що надають послуги з перевезення на підставі копії
ліцензії; достовірність відомостей, зазначених у документах, поданих
ліцензіатом для отримання ліцензії; своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (про зміну
місцезнаходження, організаційно-правової форми, найменування
(юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові (фізичної особи)
тощо); здійснення організаційних заходів щодо забезпечення
відповідних робіт з надання послуг з перевезення; повноту виконання робіт за умовами договору та виконання
вимог щодо кількості транспортних засобів, пристосованих для
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями; { Підпункт
5.3.1 пункту 5.3 розділу V доповнено новим абзацом десятим згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від
01.07.2013 } виконання інших вимог, встановлених Ліцензійними умовами
( z0562-10 ). 5.3.2. У разі проведення планової (позапланової) перевірки в
автотранспортних засобах перевіряється наявність у водія
документів, передбачених Ліцензійними умовами ( z0562-10 ), а
також відповідність автотранспортного засобу технічним вимогам,
встановленим Ліцензійними умовами.
5.4. Планова (позапланова) перевірка в автотранспортних
засобах проводиться при виїзді їх з підприємства, стоянок,
початкових, проміжних і кінцевих пунктів завантаження,
розвантаження вантажних автомобілів, автостанцій, автовокзалів,
автобусних зупинок, стоянок таксі, пасажирського автотранспорту, а
також під час руху автотранспортних засобів, крім таксі, не
відвертаючи уваги водія (за наявності в екіпажі другого водія,
кондуктора, стюардеси або іншого члена екіпажу), який здійснює
керування автотранспортним засобом.
VI. Порядок оформлення результатів
планової (позапланової) перевірки
6.1. За результатами проведеної планової (позапланової)
перевірки за місцезнаходженням ліцензіата та перевірки в
автотранспортних засобах комісія в останній день перевірки складає
акт перевірки за формою згідно з додатком 3. Акт перевірки складається у двох примірниках, кожен з яких
підписується головою та членами комісії, а також ліцензіатом або
уповноваженою особою. Один примірник акта перевірки передається ліцензіату або
уповноваженій особі, а другий зберігається органом контролю, який
проводив планову (позапланову) перевірку.
6.2. Порушення, виявлені під час проведення планової
(позапланової) перевірки, викладаються в акті перевірки з
посиланням на конкретні пункти (підпункти) Ліцензійних умов
( z0562-10 ), порушені ліцензіатом. Довільне викладання положень нормативно-правових актів не
допускається.
6.3. Ліцензіат або уповноважена особа вивчає наданий йому акт
перевірки і у разі наявності зауважень вносить їх до акта
перевірки, після чого письмово підтверджує факт ознайомлення з
актом перевірки й отримання одного примірника такого акта, що
засвідчує особистим підписом та проставлянням відтиску печатки
(у разі її наявності) на кожній сторінці акта перевірки із
зазначенням дати ознайомлення і підписання.
6.4. Ліцензіат або уповноважена особа має право дати
пояснення та викласти зауваження щодо результатів планової
(позапланової) перевірки як в самому акті перевірки, так і на
окремому аркуші паперу, що є невід'ємною частиною такого акта.
6.5. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої особи
ознайомлюватися з актом перевірки та (або) його підписувати голова
комісії робить про це відповідний запис в акті перевірки, який
направляється такому ліцензіату або уповноваженій особі
рекомендованим листом з повідомленням.
6.6. Якщо в акті перевірки зазначено порушення, що є
підставою для анулювання ліцензії, комісією складаються відповідні
акти, передбачені статтею 21 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), за формами,
наведеними у додатках 4-9.
6.7. Документи, що стали підставою для проведення планової
(позапланової) перевірки, складені (отримані) під час проведення
такої перевірки та за її результатами, зберігаються в ліцензійній
справі ліцензіата.
VII. Підстави анулювання ліцензії
та прийняття рішення про анулювання ліцензії
7.1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії
визначено статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
7.2. Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
( z0562-10 ) складається на підставі акта перевірки за формою,
наведеною у додатку 4. Повторним порушенням уважається вчинення ліцензіатом протягом
строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов
( z0562-10 ) після застосування санкцій за аналогічне порушення.
7.3. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих ліцензіатом для отримання ліцензії, складається на
підставі акта перевірки, в якому зафіксовано виявлені факти
надання ліцензіатом недостовірних відомостей у документах, поданих
для отримання ліцензії і перелік яких встановлений статтею 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) та пунктом 39 Переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п )
(далі - Перелік документів), за формою, наведеною у додатку 5.
7.4. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її
копії юридичній або фізичній особі для надання послуг з
перевезення складається комісією на підставі акта перевірки
(планової, позапланової), під час якої виявлено факт передачі
ліцензії (її копії), за формою, наведеною у додатку 6.
7.5. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0562-10 ) складається комісією на підставі
акта перевірки (планової, позапланової), в якому зафіксовано факт
неусунення порушень, виявлених під час проведення попередньої
планової (позапланової) перевірки, за формою, наведеною у
додатку 7.
7.6. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов ( z0562-10 ) визначається на підставі акта
перевірки (планової, позапланової) або на підставі документів,
поданих ліцензіатом до Укртрансінспекції або територіального
органу, у разі зміни даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії, за формою, наведеною у
додатку 8.
7.7. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов ( z0562-10 ) уважається: 7.7.1. Залучення до надання послуг з перевезень водіїв або
персоналу автомобільного транспорту, які не мають відповідної
кваліфікації та відповідних документів щодо підтвердження
кваліфікації; { Підпункт 7.7.1 пункту 7.7 розділу VII із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 437 ( z1212-13 )
від 01.07.2013 }
7.7.2. Допуск до здійснення робіт із забезпечення проведення
перевірки технічного стану, технічного обслуговування та ремонту
автотранспортних засобів, проведення щозмінних передрейсових та
післярейсових медичних оглядів водіїв осіб, які не відповідають
кваліфікаційним вимогам Ліцензійних умов ( z0562-10 ); 7.7.3. Відсутність договору на отримання послуг з проведення
технічного обслуговування, та (або) ремонту автотранспортних
засобів, та (або) перевірки технічного стану автотранспортних
засобів, та (або) забезпечення проведення щозмінного
передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв, та (або)
місця зберігання автотранспортних засобів чи незабезпечення
ліцензіатом отримання цих послуг відповідно до укладених договорів
(для ліцензіатів, які не мають власної або орендованої
матеріально-технічної бази та штатних спеціалістів); 7.7.4. Невиконання вимог щодо зберігання автотранспортних
засобів поза межами житлових зон у спеціально пристосованих для
цього місцях з урахуванням положень статті 21 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ); 7.7.5. Встановлення факту наявності у ліцензіата водіїв,
трудові відносини з якими не оформлено відповідно до положень
трудового законодавства; 7.7.6. Відсутність у ліцензіата власних або орендованих
автотранспортних засобів, на які видано ліцензійні картки; 7.7.7. Допуск до надання послуг з перевезень (на лінію, в
рейс) автотранспортних засобів, які не пройшли планового
технічного обслуговування, передрейсову (післярейсову) перевірку
технічного стану та санітарного стану, не мають сертифікатів
відповідності колісних транспортних засобів; { Підпункт 7.7.7 пункту 7.7 розділу VII в редакції Наказу
Міністерства інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
7.7.8. Допуск до надання послуг з перевезень водіїв, які не
пройшли щозмінного передрейсового медичного огляду; 7.7.9. Допуск до надання послуг з перевезень водіїв, які не
мають відповідної медичної довідки щодо придатності до керування
автотранспортним засобом установленого зразка; 7.7.10. Допуск до надання послуг з перевезення на таксі
легкових автомобілів, у яких відсутнє або несправне відповідне
обладнання (для ліцензіатів, що надають послуги з перевезень
пасажирів на таксі).
7.8. Акт про відмову ліцензіата в проведенні планової
(позапланової) перевірки складається комісією за формою, наведеною
у додатку 9.
7.9. Відмовою ліцензіата від проведення планової
(позапланової) перевірки вважається: 7.9.1. Відмова ліцензіата або уповноваженої особи надати всі
необхідні документи, що підтверджують додержання вимог Ліцензійних
умов ( z0562-10 ); 7.9.2. Створення ліцензіатом або уповноваженою особою
перешкод для проведення комісією планової (позапланової) перевірки
(відмова в доступі комісії на територію, до будівель, споруд та
інших приміщень); 7.9.3. Непризначення уповноваженої особи, яка має право
представляти інтереси ліцензіата під час проведення планової
(позапланової) перевірки, у разі відсутності керівника ліцензіата
(юридичної особи) або ліцензіата фізичної особи - підприємця.
7.10. Акти, зазначені у статті 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
складаються в останній день проведення планової (позапланової)
перевірки у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та
членами комісії. Ліцензіат або уповноважена особа вивчають наданий їм акт і у
разі наявності зауважень вносять їх до акта, після чого письмово
підтверджують факт ознайомлення з актом і отримання одного
примірника такого акта, що засвідчують особистим підписом та
проставлянням відтиску печатки (у разі її наявності) на кожній
сторінці акта перевірки із зазначенням дати ознайомлення і
підписання. Один примірник акта передається ліцензіату або уповноваженій
особі, а другий зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.
VIII. Розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0562-10 )
8.1. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов ( z0562-10 )
орган контролю, що здійснив перевірку, не пізніше п'яти робочих
днів з дати складання акта видає у двох примірниках розпорядження
про усунення порушень Ліцензійних умов згідно з додатком 10 або
приймає рішення про анулювання ліцензії. Один примірник розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0562-10 ) не пізніше п'яти робочих днів з дня
складення акта надається ліцензіату чи уповноваженій особі для
виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або
уповноваженої особи щодо погоджених термінів усунення порушень
вимог законодавства залишається в органі контролю.
8.2. Видача розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов ( z0562-10 ) здійснюється Укртрансінспекцією або відповідним
територіальним органом з обов'язковим запрошенням ліцензіата або
його представника.
8.3. У разі відсутності ліцензіата або уповноваженої особи
під час розгляду результатів перевірки рішення про видання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ( z0562-10 )
може прийматися без їх участі.
8.4. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої особи від
отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0562-10 ) воно направляється рекомендованим листом, а на копії
такого розпорядження, що залишається в органі контролю,
проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.
8.5. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов ( z0562-10 ), зобов'язаний у термін,
визначений законодавством України, у письмовій формі подати органу
контролю, який видав це розпорядження, документальне підтвердження
усунення порушень.
IX. Рішення про анулювання ліцензії
9.1. Рішення про анулювання ліцензії приймається
Укртрансінспекцією протягом десяти робочих днів з дати
встановлення підстав для анулювання ліцензії.
9.2. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі акта
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
ліцензіатом для одержання ліцензії; акта про встановлення факту
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для
провадження господарської діяльності; акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ( z0562-10 )
здійснюється органом контролю з обов'язковим запрошенням
ліцензіата або його уповноваженої особи.
9.3. У разі неявки ліцензіата або уповноваженої ним особи
розгляд питання про анулювання ліцензії може здійснюватись без їх
участі за наявності підтвердження факту повідомлення ліцензіата.
9.4. Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі
повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0562-10 )
здійснюється за наявності таких документів: акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
( z0562-10 ), у якому відображені дані про повторне (повторні)
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта попередньої перевірки (попередніх перевірок) додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0562-10 ); розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0562-10 ); розпорядчого документа, на підставі якого здійснювались
відповідні перевірки.
9.5. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0562-10 ); акта про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
ліцензіатом для одержання ліцензії; акта про встановлення факту
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для
провадження господарської діяльності; акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ліцензіат
може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду
господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття
рішення про анулювання попередньої ліцензії.
9.6. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання
ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про
анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи -
підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.
9.7. Витяг з рішення про анулювання ліцензії із зазначенням
підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його
прийняття вручається ліцензіату або надсилається за
місцезнаходженням ліцензіата з повідомленням про вручення.
X. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
10.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня
прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до
Експертно-апеляційної ради при Державній службі України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва дія зазначеного
рішення Укртрансінспекції зупиняється до прийняття відповідного
рішення Держпідприємництвом. { Пункт 10.1 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }
10.2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги
ліцензіата є підставою для видання Держкомпідприємництвом
розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у
сфері ліцензування, допущених органом ліцензування під час
розгляду та прийняття рішення про анулювання ліцензії.
10.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в
судовому порядку.
Начальник
Головавтотрансінспекції Ю.М.Майборода

Додаток 1
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

(Державний
Герб
України)
________________________________
(найменування органу контролю)
ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планової/позапланової перевірки
дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів
робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт",
від "___" __________ 20__ року N ______

Видане комісії на підставі наказу ___________________________
(найменування органу контролю) __________________________________________________________________
від "___" ________ 20___ року N _____ про проведення у складі:
голови комісії _________________________________________________,
(ініціали, прізвище, посада)
членів комісії: _________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)
_________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)
планової/позапланової перевірки ліцензіата за місцезнаходженням та
в автотранспортних засобах _______________________________________ __________________________________________________________________
(місцезнаходження, найменування або прізвище,
ім'я, по батькові ліцензіата)
щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт", відповідно до
отриманої ліцензії серії ___ N _______ від "___" _______ 20__ року
на підставі ______________________________________________________
(підстави для проведення перевірки)
за період з "___" _______ 20__ року до "___" ________ 20__ року,
у термін з "___" _________ 20__ року до "___" ________ 20__ року.
Інформація про проведення попередньої перевірки: _________________ __________________________________________________________________
(тип заходу, строки його здійснення)
у період з "___" _______ 20__ року до "___" ________ 20___ року.
Керівник
(заступник керівника
органу контролю) ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 2
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення
планової/позапланової перевірки дотримання
ліцензіатом Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно
до видів робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт"

---------------------------------------------------------------------------------- | N |Реквізити| Номер |Найменування|Місцезнаходження| Вид | Підстави | |з/п| наказу |посвідчення | або | (для юридичної | перевірки | для | | | про | | прізвище, |особи) або місце| (планова, |проведення| | |утворення| | ім'я, по |проживання (для |позапланова)|перевірки | | |комісії | | батькові |фізичної особи) |та термін її| | | | | |ліцензіата | ліцензіата | проведення | | |---+---------+------------+------------+----------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+---------+------------+------------+----------------+------------+----------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

(Державний
Герб
України)
________________________________________
(найменування органу контролю)
АКТ
проведення планової/позапланової перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів
робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт",
N _____
___________________ "___" ________ 20__ року
(населений пункт)

Голова комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
за участю представника(ів) ______________________________________,
(посади, прізвища та ініціали)
посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки N ______
з "____" _____________ 20__ року до "____" _____________ 20__ року
у _______________________________________________________________, (найменування ліцензіата - юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи
------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------
місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ____________________________,
свідоцтво про державну реєстрацію N __________ від _____________,
видане _________________________________________________________,
(найменування органу, що його видав)
ліцензія серія ____ N ________, видана "__" __________ 20__ року,
на провадження видів робіт з надання послуг з ___________________ _________________________________________________________________,
(види робіт)
у присутності ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника, ліцензіата
або уповноваженої особи)
провели планову/позапланову перевірку додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт", затверджених наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України від 02.07.2010 N 427, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України ____.____.2010 за N ____/____.
Про проведення перевірки мене повідомили за ____ календарних
днів. Перед початком перевірки мені роз'яснено положення розділу IV
Положення про порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про
автомобільний транспорт", затвердженого наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України від 02.07.2010 N 429,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____.____.2010 за
N ____/____, стосовно прав та обов'язків ліцензіата (фізичної
особи), або керівника ліцензіата (юридичної особи), або
уповноваженої особи під час проведення перевірки додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов.
______________________________________
(дата, підпис, прізвище та ініціали)
Під час проведення планової/позапланової перевірки
встановлено: _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки,
має бути підкріплене посиланням на відповідний
пункт (підпункт) Ліцензійних умов)
Цей акт складено на ____ арк. у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
Голова комісії ______________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ______________ ________________________________
(підписи) (прізвища та ініціали)
Зауваження (заяви, повідомлення) ліцензіата щодо проведеної
планової/позапланової перевірки: _________________________________ __________________________________________________________________
З актом ознайомлений та один примірник отримав:
Ліцензіат (фізична особа,
або керівник,
або уповноважена ним особа) __________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 4
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

(Державний
Герб
України)
_________________________________________
(найменування органу контролю)
АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт,
визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт",
N _____
___________________ "___" _______ 20__ року.
(населений пункт)
Голова комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
за участю представника(ів) _______________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення
планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов від " __" __________ 20___ року N _____, та акта проведення
планової/позапланової перевірки додержання (в якому зафіксовано
аналогічне порушення і який складений під час дії цієї ж ліцензії)
ліцензіатом Ліцензійних умов від " __" _______ 20__ року N ___, в
присутності ______________________________________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої особи)
УСТАНОВИЛИ:
Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов виявлено, що ________________________
(найменування ліцензіата)
повторно допустив: ______________________________________________,
(зазначаються допущені повторно порушення
(повторне порушення - вчинення ліцензіатом
протягом строку дії ліцензії повторного
порушення після застосування санкцій
за аналогічне порушення)
що виявлено під час планової/позапланової перевірки.
Аналогічне порушення Ліцензійних умов було виявлено під час
проведення планової/позапланової перевірки додержання ____________ __________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов, що зазначено в акті проведення
планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов від "___" ___________ 20___ року N ______
Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
Голова комісії ____________ _________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ _________________________________
(підписи) (прізвища та ініціали)
Повідомляємо про те, що "_____" _________ 20___ року
о __ год. _____ хв. за адресою: ________________ відбудеться
засідання Ліцензійної комісії Укртрансінспекції, де
розглядатимуться матеріали перевірки додержання ___________________________________ Ліцензійних умов.
(найменування ліцензіата)
Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника
ліцензіата взяти участь у вищевказаному засіданні Ліцензійної
комісії.
З актом ознайомлений та один примірник отримав:
Керівник або уповноважений
представник ліцензіата ________ ____________________________
(підпис) (посада, прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }

Додаток 5
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

(Державний
Герб
України)
_______________________________________
(найменування органу контролю)
АКТ
про виявлення недостовірних відомостей
у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії,
N _____
___________________ "___" ________ 20__ року
(населений пункт)

Голова комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
за участю представника(ів) _______________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення
планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов від "___" ________ 20__ року N ____, в присутності __________ __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої особи)
УСТАНОВИЛИ:
Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання
Ліцензійних умов виявлено, що під час подання заяви
від "__" ________ 20__ року про видачу ліцензії ліцензіат додав
документи, в яких зазначив недостовірні відомості, а саме: _______ __________________________________________________________________
(зазначаються відомості, виявлені під час проведення перевірки
з порівнянням наданих відомостей у документах,
доданих до поданої заяви) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії
документів з недостовірними даними та документи, що вказують на
недостовірність даних, які містяться у зазначених вище документах,
додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною. Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
Голова комісії ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ __________________________________
(підписи) (прізвища та ініціали)
Повідомляємо про те, що "_____" ___________ 20____ року
о __ год. _____ хв. за адресою: ________________ відбудеться
засідання Ліцензійної комісії Укртрансінспекції, де
розглядатимуться матеріали перевірки додержання ___________________________________ Ліцензійних умов.
(найменування ліцензіата)
Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника
ліцензіата взяти участь у вищевказаному засіданні Ліцензійної
комісії.
З актом ознайомлений та один примірник отримав:
Керівник або уповноважений
представник ліцензіата ________ ______________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали)
М.П.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }

Додаток 6
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

(Державний
Герб
України)
_________________________________________
(найменування органу контролю)
АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії
або її копії іншій юридичній або фізичній особі
для провадження господарської діяльності
N _____
___________________ "___" _______ 20__ року.
(населений пункт)

Голова комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
за участю представника(ів) _______________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення
планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов від "___" ________ 20___ року N ______, у присутності _______ __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої особи)
УСТАНОВИЛИ:
Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання
Ліцензійних умов фактично встановлено, що ліцензіат передав
ліцензію (її копію) серії _____ N _____, видану ___________
Укртрансінспекцією, суб'єкту господарювання (громадянину) _________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б. громадянина)
який, використовуючи таку ліцензію, провадив господарську
діяльність з надання послуг з перевезення ________________________
(вид робіт)
Документи, що підтверджують здійснення перевезень суб'єктом
господарювання (громадянином), а саме: __________________________,
додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною. Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
Голова комісії ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ ________________________________
(підписи) (прізвища та ініціали)
Повідомляємо про те, що "_____" ___________ 20____ року
о __ год. _____ хв. за адресою: ________________ відбудеться
засідання Ліцензійної комісії Укртрансінспекції, де
розглядатимуться матеріали перевірки додержання ___________________________________ Ліцензійних умов.
(найменування ліцензіата)
Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника
ліцензіата взяти участь у вищевказаному засіданні Ліцензійної
комісії.
З актом ознайомлений та один примірник отримав:
Керівник або уповноважений
представник ліцензіата ________ ______________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали)
М.П.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }

Додаток 7
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

(Державний
Герб
України)
___________________________________________
(найменування органу контролю)
АКТ
про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт,
визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт",
N _____
___________________ "__" _________ 20__ року.
(населений пункт)

Голова комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
за участю представника(ів) _______________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення
планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов від "__" _________ 20__ року N _____, у присутності _________ __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої особи)
УСТАНОВИЛИ, що не усунуто виявлені під час проведення
планової/позапланової перевірки такі порушення Ліцензійних умов, а
саме: ____________________________________________________________
(зазначаються не усунуті порушення Ліцензійних умов) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
які зафіксовані в акті проведення планової/позапланової
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов від
"__" ___________ 20___ року N _____ та дають підставу вважати
ліцензіата таким, що не виконав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов від "___" ________ 20___ року N ______
Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
Голова комісії ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ ________________________________
(підписи) (прізвища та ініціали)
Повідомляємо про те, що "_____" ___________ 20____ року
о __ год. _____ хв. за адресою: ________________ відбудеться
засідання Ліцензійної комісії Укртрансінспекції, де
розглядатимуться матеріали перевірки додержання ___________________________________ Ліцензійних умов.
(найменування ліцензіата)
Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника
ліцензіата взяти участь у вищевказаному засіданні Ліцензійної
комісії.
З актом ознайомлений та один примірник отримав:
Керівник або уповноважений
представник ліцензіата _________ ______________________________
(підписи) (посада, прізвище та ініціали)
М.П.
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 437 ( z1212-13 ) від 01.07.2013 }

Додаток 8
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

(Державний
Герб
України)
___________________________________
(найменування органу контролю)
АКТ
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт,
визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт",
N _____

___________________ "__" _________ 20__ року.
(населений пункт)

Голова комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
за участю представника (ів) ______________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення
планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов від " ___" _________ 20___ року N ______, у присутності __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої особи)
УСТАНОВИЛИ:
Виявлені під час проведення планової/позапланової перевірки ______ __________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
порушення Ліцензійних умов _______________________________________
(зазначаються тільки ті виявлені
__________________________________________________________________
порушення Ліцензійних умов, які відповідають
Положенню про порядок контролю)
та на підставі пункту 7.7 розділу VII Положення про порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт", затвердженого
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 02.07.2010
N 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___.___.2010
за N ____/____, дають підставу вважати ___________________________ __________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
ліцензіата таким, що не може забезпечити виконання вимог
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт", затверджених наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України від 02.07.2010 N 427, зареєстрованих
в Міністерстві юстиції України ____.____.2010 за N ____/____. Цей акт складено на ____ арк. у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
Голова комісії ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ ________________________________
(підписи) (прізвища та ініціали)
З актом ознайомлений та один примірник отримав:
Керівник або уповноважений
представник ліцензіата ________ ______________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 9
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

(Державний
Герб
України)
_________________________________________
(найменування органу контролю)
АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні
планової/позапланової перевірки
N ________

___________________ "___" ________ 20__ року
(населений пункт)

Голова комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
та члени комісії: ________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
за участю представника(ів) ______________________________________,
(посади, прізвища та ініціали)
посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки
дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов N __ з "__" ____ 20__ року
до "__" _________ 20__ року у ____________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування ліцензіата - юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові - фізичної особи)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи
------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------
місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи ____________________________,
свідоцтво про державну реєстрацію N _____ від __________________,
видане _________________________________________________________,
(найменування органу, що його видав)
ліцензія серія ___ N ______, видана "___" ____________ 20__ року,
на провадження видів робіт з надання послуг з перевезення _______ _________________________________________________________________
(види робіт)
________________________________________________________________,
у присутності ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника
або уповноваженого представника ліцензіата)
або за відсутності _____________________ встановили факт відмови
ліцензіата у проведенні планової/позапланової перевірки діяльності
ліцензіата з питань додержання Ліцензійних умов.
УСТАНОВИЛИ, що під час намагання членів комісії провести
планову/позапланову перевірку додержання _________________________
(найменування ліцензіата)
вимог Ліцензійних умов ___________________________________________ __________________________________________________________________
(описуються дії ліцензіата, що вказують на відмову ліцензіата
у проведенні планової/позапланової перевірки,
__________________________________________________________________
та відповідні дії комісії; зазначаються особи, що засвідчують
факт відмови ліцензіата від проведення
__________________________________________________________________
планової/позапланової перевірки (за їх наявності), листи (заяви, повідомлення) ліцензіата, інших осіб, що містять
__________________________________________________________________
інформацію щодо фактичної відмови від проведення
планової/позапланової перевірки або ухиляння
__________________________________________________________________
ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Документи, що підтверджують відмову _________________________
(найменування ліцензіата)
__________________________________________________________________
у проведенні планової/позапланової перевірки, а саме: ____________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(зазначаються реквізити документів)
додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.
Відповідно до вимог підпункту _______________________________ __________________________________________________________________
(вказується підпункт Положення про порядок контролю, що свідчить про відмову ліцензіата у проведенні перевірки
органом контролю)
Положення про порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про
автомобільний транспорт", дії ____________________________________
(найменування ліцензіата)
є відмовою ліцензіата в проведенні планової/позапланової
перевірки. Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
Голова комісії ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ ________________________________
(підписи) (прізвища та ініціали)
З актом ознайомлений та один примірник отримав:
Керівник або уповноважений
представник ліцензіата ________ ______________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 10
до Положення про порядок
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України "Про
автомобільний транспорт"

(Державний
Герб
України)
_________________________________________
(найменування органу контролю)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт,
визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт",
від "___" ____________ 20___ року N _______

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" та на підставі акта проведення
планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов від _________________________________ N _____________________ __________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
__________________________________________________________________
(зміст заходів)
Інформацію про усунення порушень надати до __________________ __________________________________________________________________
(найменування органу контролю)
у письмовій формі до "___" _____________ 20__ року.
У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту
вчинення повторно такого самого порушення ліцензія підлягає
анулюванню.
Керівник
(заступник керівника
органу контролю) ____________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.вгору