Документ z0532-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.2015, підстава - z1219-15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 532/20845

{Стандарт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 958 від 23.09.2015}

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення та виплати державної соціальної допомоги на догляд

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” та постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2005 року № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд”.

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення і виплати державної соціальної допомоги на догляд (далі - допомога на догляд) відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Допомога на догляд призначається одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи), а також малозабезпеченим інвалідам I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності, та одержують допомогу відповідно до підпунктів 4, 5 пункту 13 та пункту 20 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2005 року № 261.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

3.1. Для призначення допомоги на догляд одержувачі подають:

заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731, при пред'явленні паспорта, трудової книжки;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

декларацію про доходи та майно (заповнену на основі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за № 709/8030;

копію рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

копію посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

довідку про склад сім'ї, видану уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

3.2. Органи праці та соціального захисту населення додають до заяви про призначення допомоги на догляд довідку про вид, розмір пенсії і період, на який вона призначена (згідно з електронною базою даних про одержувачів пенсії).

3.3. У разі відсутності зазначеної інформації на дату подання заяви в електронній базі даних про одержувачів пенсії та у разі звернення за призначенням допомоги замість надбавки на догляд уповноважені органи додають до заяви витребувану від органів, які призначили особі пенсію, відповідно довідку про вид, розмір пенсії і період, на який вона призначена, та довідку - атестат про припинення виплати раніше призначеної надбавки на догляд.

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення допомоги на догляд особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офісу”.

4.2. Час подання запиту на одержання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу”.

4.3. Черговість подання запиту на одержання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу”.

V. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

5.1. Особи подають заяву та документи до неї, визначені розділом ІІІ цього Стандарту, у порядку, встановленому розділом ІV цього Стандарту.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом „єдиного вікна” уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу” за місцем проживання (реєстрації) заявника.

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього необхідний пакет документів та заяву, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги;

видає заявникові повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані до заяви.

5.6. Допомога на догляд призначається на період призначення пенсії.

5.7. Суми допомоги на догляд, що призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за 12 місяців, починаючи з місяця, що настає за місяцем звернення за її одержанням.

5.8. Суми допомоги на догляд, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує відповідну допомогу, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата допомоги за минулий час здійснюється, виходячи із прожиткового мінімуму або рівня забезпечення прожиткового мінімуму у випадках, передбачених законом, затвердженого на момент її виплати, з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

5.9. Допомога на догляд не виплачується в період, коли особа працює (крім інвалідів I групи). У разі одержання інших доходів (різних видів допомоги, стипендії, аліментів тощо) допомога на догляд виплачується в повному розмірі.

5.10. Одержувачі допомоги на догляд зобов’язані повідомляти органи, що призначають цю допомогу, про обставини, що можуть вплинути на умови призначення допомоги на догляд та її виплату.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

6.1. Опрацювання документів відбувається протягом 10 днів з дня подання заяви з усіма необхідними для призначення допомоги на догляд документами.

6.2. Допомога на догляд призначається з дня звернення за допомогою.

6.3. Про відмову в призначенні допомоги на догляд уповноважений орган письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Послуга не надається у разі:

подання документів до заяви не в повному обсязі;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

заява подана особою, яка не має права на призначення допомоги на догляд.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Призначення і виплата допомоги на догляд.

ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення допомоги на догляд надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення та виплати допомоги на догляд.

ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Недоліки наданої послуги одержувачам допомоги на догляд виправляються шляхом подання письмового звернення заявником у порядку, визначеному розділом IV цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

13.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2005 року № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд”.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукінавгору