Документ z0440-96, поточна редакція — Редакція від 03.02.2012, підстава - z0050-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 64 від 02.08.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 серпня 1996 р.
за N 440/1465

Про затвердження Положення про професійно-технічний
навчальний заклад державної служби зайнятості
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007
Наказом Міністерства соціальної політики
N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
27 березня 1996 року N 235-р ( 235-96-р ) щодо реалізації заходів,
передбачених Концепцією професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації незайнятого населення, схваленої
постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1996 року
N 150 ( 150-96-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про професійно-технічний навчальний
заклад державної служби зайнятості (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці України від 29 березня 1993 року N 18 ( z0020-93 ) "Про
затвердження Положення про Учбовий центр державної служби
зайнятості". 3. Державному центру зайнятості Мінпраці забезпечити
виконання вимог даного Положення.
Міністр М.Г.Каскевич
Затверджено
наказом Міністерства праці України
від 02.08.96 р. N 64
Положення
про професійно-технічний навчальний заклад
державної служби зайнятості
{ Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від
28.12.2011 }
{ У тексті Положення слова "незайняті громадяни" та "незайняте
населення" в усіх відмінках замінено словом "безробітні" у
відповідному відмінку; слово "Міносвіти" в усіх відмінках
замінено словом "МОН" згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
{ У тексті Положення слова "Міністерство освіти і науки України"
у всіх відмінках замінено словами "Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту України" у відповідних відмінках,
слова "Міністерство праці та соціальної політики України" у
всіх відмінках замінено словами "Міністерство соціальної
політики України" у відповідних відмінках, слово "МОН"
замінено словом "МОНмолодьспортом", слова "приватних осіб"
замінено словами "фізичних осіб" згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Професійно-технічний навчальний заклад державної служби
зайнятості (далі - навчальний заклад) створюється відповідно до
Законів України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ),
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ) з метою надання соціальних
послуг з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації, передбачених статтями 7 та 7-1 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ). { Пункт 1.1 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
1.2. Створення, реорганізація та ліквідація навчального
закладу здійснюється центрами зайнятості Автономної Республіки
Крим, обласними, міст Києва та Севастополя (далі - регіональні
центри зайнятості) у порядку, визначеному чинним законодавством,
за погодженням з правлінням Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття. { Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
1.3. Організація інформаційного забезпечення та статистичного
обліку, науково-методичне забезпечення, впровадження у
навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових
технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних
технологій здійснюються Державним центром зайнятості. { Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007, Наказу Міністерства
соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
1.4. У своїй діяльності навчальний заклад керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, постановами правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, актами місцевих державних
адміністрацій, регіональних центрів зайнятості та цим Положенням.
{ Пункт 1.4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007, Наказу Міністерства
соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 } 1.5. Навчальний заклад відповідно до Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) має статус державного навчального закладу. { Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
1.6. Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України,
установах банків, штамп, печатку із своїм найменуванням і діє на
підставі статуту. { Пункт 1.6 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
1.7. Навчальний заклад та регіональний центр зайнятості
розробляють статут навчального закладу, в якому вказуються його
найменування і тип. Статут затверджується Державним центром
зайнятості за погодженням з МОНмолодьспортом. { Пункт 1.7 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
2. Основні завдання та функції навчального закладу
2.1. Основним завданням навчального закладу є забезпечення
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
(далі - професійного навчання) безробітних за професіями
(спеціальностями), в яких є потреба на ринку праці. { Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
2.2. До функцій та напрямів діяльності навчального закладу
належать: 1) організація навчально-виробничого процесу, обрання форм та
методів навчання; 2) забезпечення належної якості професійного навчання
слухачів; 3) навчально-виробнича, навчально-методична,
фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність; 4) розроблення робочих навчальних планів і програм на основі
типових навчальних планів і програм, визначення регіонального
компонента змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються
в установленому законодавством порядку; 5) розроблення правил прийому слухачів до навчального закладу
на основі типових правил прийому; 6) формування разом з регіональним центром зайнятості планів
прийому слухачів з урахуванням затверджених обсягів професійного
навчання та потреб громадян у професійно-технічній освіті і
замовлень підприємств, установ, організацій; 7) організація в межах ліцензованого обсягу навчального
закладу на договірних умовах професійного навчання працівників
підприємств, організацій, установ, а також фізичних осіб; 8) організація побутового обслуговування слухачів; 9) атестація педагогічних працівників навчального закладу; 10) організація підвищення кваліфікації педагогічних
працівників навчального закладу, у тому числі їх стажування на
підприємствах, в установах, організаціях; 11) організація виробничого навчання та виробничої практики
слухачів на виробництві та у сфері послуг; 12) матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого
процесу; 13) визначення структури і штатного розпису з урахуванням
установленого фонду заробітної плати за погодженням з регіональним
центром зайнятості; 14) забезпечення здійснення заходів з охорони праці слухачів,
працівників; 15) видача документів про освіту встановленого зразка; 16) надання платних послуг відповідно до Переліку платних
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної
та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 N 796 ( 796-2010-п ); 17) проведення профорієнтаційної роботи,
інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо діяльності навчального
закладу; 18) проведення в установленому порядку педагогічних
експериментів. { Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
3. Керівництво навчального закладу та його працівники.
Самоврядування трудового колективу
3.1. Навчальний заклад очолює директор, який призначається на
посаду за результатами конкурсу (за попереднім погодженням з
Державним центром зайнятості) регіональним центром зайнятості
шляхом укладання з ним трудового договору (контракту). Призначення
директора на посаду та звільнення з посади здійснюються відповідно
до законодавства. { Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
3.2. Директор навчального закладу: 1) несе відповідальність за діяльність навчального закладу,
виконання покладених на нього завдань і функцій; 2) здійснює витрати в межах затверджених кошторисів; 3) видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження,
обов'язкові для всіх працівників навчального закладу та осіб, які
навчаються; 4) забезпечує виконання викладачами і майстрами виробничого
навчання навчальних планів і програм та дотримання
штатно-фінансової дисципліни; 5) представляє навчальний заклад на підприємствах, в
установах і організаціях.
{ Пункт 3.3 розділу III виключено на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від
28.12.2011 }
{ Пункт 3.4 розділу III виключено на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від
28.12.2011 }
{ Пункт 3.5 розділу III виключено на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від
28.12.2011 }
3.3. Прийом на роботу педагогічних працівників здійснюється
директором навчального закладу відповідно до чинного
законодавства. Вимоги до педагогічних працівників визначаються їх
кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються
Мінсоцполітики за поданням МОНмолодьспорту. { Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від
28.12.2011 }
{ Пункт 3.4 розділу III виключено на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від
28.12.2011 }
3.4. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають
атестації, порядок якої встановлюється МОНмолодьспортом. 3.5. Права, обов'язки та функції педагогічних працівників
визначаються чинним законодавством. 3.6. Адміністративно-господарський, навчально-допоміжний та
обслуговуючий персонал призначається та звільняється директором
навчального закладу. 3.7. Навчальний заклад може залучати у разі потреби до
педагогічної роботи на умовах сумісництва або погодинної оплати
праці працівників інших навчальних закладів, а також підприємств,
установ та організацій, які мають відповідні вищу освіту та рівень
кваліфікації. { Пункт 3.7 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
3.8. Вищим органом громадського самоврядування навчального
закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не рідше
одного разу на рік. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
3.9. Наказом директора навчального закладу створюється
педагогічна рада, яка розглядає питання організації та проведення
навчального процесу.
4. Права навчального закладу
4.1. Навчальний заклад має право: 1) вносити в установленому порядку в типову
навчально-програмну документацію для професійного навчання
безробітних обгрунтовані зміни та доповнення; 2) розробляти та в установленому порядку подавати пропозиції
щодо подальшого удосконалення навчально-методичної роботи; 3) обмінюватись досвідом навчально-методичної роботи з іншими
навчальними закладами; 4) проводити в установленому порядку педагогічні
експерименти; 5) виготовляти з навчальною метою силами слухачів та майстрів
(інструкторів) виробничого навчання в навчально-виробничих
майстернях продукцію та реалізовувати її в установленому порядку; 6) витрачати в установленому порядку кошти від надання
платних послуг; { Підпункт 6 пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства
соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
7) створювати за погодженням з регіональним та Державним
центром зайнятості відокремлені структурні підрозділі
(навчально-виробничі комплекси, навчальні господарства). { Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від
28.12.2011 }
5. Контингент (слухачі) навчального закладу
5.1. Слухачами навчального закладу є громадяни, зараховані на
навчання за направленням служби зайнятості, а також особи,
направлені на навчання за рахунок підприємств, установ,
організацій та власні кошти. 5.2. Прийом до навчального закладу здійснюється в порядку,
що затверджується директором навчального закладу за погодженням з
регіональним центром зайнятості, відповідно до Типових правил
прийому до професійно-технічних навчальних закладів України,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
06.06.2006 N 441 ( z0790-06 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 05.07.2006 за N 790/12664. { Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
5.3. Права і обов'язки слухачів визначаються чинним
законодавством і статутом навчального закладу. 5.4. За порушення навчальної дисципліни та систематичну
неуспішність з ряду предметів навчального циклу до слухачів можуть
бути застосовані заходи, передбачені чинним законодавством.
{ Пункт 5.5 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
6. Організація навчального процесу в навчальному закладі
6.1. Професійне навчання в навчальному закладі проводиться,
як правило, за денною курсовою формою навчання або за
індивідуальними навчальними планами і програмами. Вечірня форма
навчання може використовуватися лише для груп, що навчаються на
договірних умовах за погодженням із замовником. { Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
6.2. Терміни навчання визначаються навчальними планами
відповідно до Положення про порядок надання Фондом
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття послуг з професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства
освіти і науки України від 13.02.2001 N 53/59 ( z0345-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2001 за
N 345/5536. { Пункт 6.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007, Наказу Міністерства
соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
6.3. Зміст навчального процесу визначається навчальними
планами та програмами, що розробляються і затверджуються в
установленому порядку. 6.4. Планування та облік навчальної роботи проводиться
відповідно до вимог нормативних та методичних матеріалів з цих
питань. 6.5. Кількість і послідовність занять, час їх проведення
визначаються розкладом занять, що затверджується директором
навчального закладу. 6.6. Успішність слухачів оцінюється за 12-бальною шкалою
оцінювання. { Пункт 6.6 розділу VI в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 577 ( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
6.7. Професійне навчання слухачів закінчується
кваліфікаційною атестацією, що проводиться відповідно до Положення
про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації
особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства освіти України від 31.12.98 N 201/469 ( z0124-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.99 за
N 124/3417. Особам, які закінчили повний курс професійного навчання та
успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється
кваліфікація з набутої професії відповідного розряду (категорії)
"кваліфікований робітник" та видається документ встановленого
зразка. Слухачам, які не закінчили повного курсу навчання, але за
результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу
професійну кваліфікацію, та особам, які пройшли курсове чи
індивідуальне навчання, видається свідоцтво про присвоєння або
підвищення робітничої кваліфікації. Слухачам, які не закінчили повного курсу навчання і не
пройшли кваліфікаційну атестацію, видається довідка. Випускникам, які навчались за професіями, пов'язаними з
роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають
під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з
документом встановленого зразка видається посвідчення про допуск
до роботи на цих об'єктах. { Пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007; в
редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 577
( z0050-12 ) від 28.12.2011 }
7. Матеріально-технічна база та фінансування
навчального закладу
7.1. Навчально-матеріальна база навчального закладу включає
споруди, навчально-виробничі та культурно-побутові приміщення, що
обладнуються і експлуатуються відповідно до безпечних і здорових
умов праці і навчання. 7.2. Для забезпечення якісної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації слухачів навчальний заклад повинен мати
навчальні кабінети і лабораторії, навчально-виробничі майстерні,
дільниці, обладнані відповідними засобами навчання та необхідною
навчальною технікою. 7.3. Навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні та інші
будівлі та споруди, комунікації, обладнання, засоби навчання,
транспортні засоби та інше майно навчального закладу є державною
власністю і перебуває у користуванні навчального закладу. 7.4. Професійне навчання безробітних, а також їх матеріальне
забезпечення у період навчання здійснюються відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" ( 1533-14 ). { Пункт 7.4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
7.5. Джерелами фінансування навчального закладу є: { Абзац
перший пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від
05.11.2007 } 1) кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття на організацію та
проведення професійної підготовки або перепідготовки, підвищення
кваліфікації безробітних; { Пункт 7.5 доповнено підпунктом 1
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 597
( z1291-07 ) від 05.11.2007 } 2) кошти, одержані за підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників інших підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб відповідно до укладених договорів; 3) доходи від реалізації продукції, виготовленої у навчальних
майстернях в період навчання; 4) добровільні грошові внески, одержані від підприємств,
установ, організацій, окремих громадян, іноземних юридичних і
фізичних осіб; 5) інші кошти від надання платних послуг. { Підпункт 5 пункту 7.5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства соціальної політики N 577 ( z0050-12 ) від
28.12.2011 }
8. Міжнародні зв'язки
8.1. Навчальний заклад за погодженням з Державним центром
зайнятості може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на
підставі угод, інших юридичних актів, укладених з іноземними
юридичними і фізичними особами, відповідно до чинного
законодавства.вгору