Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Форма типового документа, Картка від 22.03.2011871/5
Документ z0388-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - z2182-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.03.2011 N 871/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2011 р.
за N 388/19126

Про затвердження Положення
про порядок реєстрації
приватної нотаріальної діяльності
та заміщення приватного нотаріуса
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції
N 1922/5 ( z2182-12 ) від 24.12.2012 }

Відповідно до статей 3, 24, 29, 30-1 Закону України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) та з метою удосконалення організації роботи
щодо реєстрації приватної нотаріальної діяльності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації приватної
нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, що
додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
юстиції України від 22.08.2003 N 98/5 ( z0734-03 ) "Про
затвердження Положення про порядок заміщення приватного
нотаріуса", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
22.08.2003 за N 734/8055 (із змінами), від 12.12.2008 N 2151/5
( z1187-08 ) "Про затвердження Положення про порядок реєстрації
приватної нотаріальної діяльності", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 12.12.2008 за N 1187/15878, від 29.12.2008
N 2315/5 ( z1261-08 ) "Про затвердження Порядку зберігання та
ведення реєстраційних справ приватних нотаріусів", зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 30.12.2008 за N 1261/15952.
3. Установити, що реєстраційні посвідчення про реєстрацію
приватної нотаріальної діяльності, видані до набрання чинності цим
наказом, підлягають заміні у разі:
3.1 припинення приватної нотаріальної діяльності по одному
нотаріальному округу та у зв'язку з подальшою реєстрацією
нотаріальної діяльності в іншому нотаріальному окрузі;
3.2 втрати, пошкодження реєстраційного посвідчення або
необхідності внесення до нього виправлень, а також за власним
бажанням приватного нотаріуса.
4. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К.І.):
4.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами);
4.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
4.3. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу
юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань
(Чижмарь К.І.), начальнику Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
22.03.2011 N 871/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2011 р.
за N 388/19126

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації
приватної нотаріальної діяльності
та заміщення приватного нотаріуса

I. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності
1.1. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції). Реєстрація приватної нотаріальної діяльності здійснюється в
межах визначеного для приватного нотаріуса нотаріального округу.
1.2. Особа, яка має намір зареєструвати приватну нотаріальну
діяльність, подає до відповідного управління юстиції заяву та акт
сертифікації про відповідність робочого місця (контори) приватного
нотаріуса встановленим Законом України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
умовам. У заяві зазначається назва нотаріального округу, в якому
особа буде займатися нотаріальною діяльністю. До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності
додаються: свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та
його засвідчена в установленому порядку копія; документ, що підтверджує право власності на приміщення або
право користування приміщенням для розташування робочого місця
(контори) приватного нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим
приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення,
та його засвідчена в установленому порядку копія;

{ Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від 24.12.2012 }

{ Абзац шостий пункту 1.2 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від 24.12.2012 }

дві фотокартки розміром 3 х 4 см; власноруч заповнена особова картка, форма якої наведена в
додатку 1; паспорт громадянина України який подається особисто. { Абзац
сьомий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від 24.12.2012 } Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю з
відміткою управління юстиції про реєстрацію приватної нотаріальної
діяльності та паспорт повертаються особі, яка їх подала.
1.3. Відмова в реєстрації приватної нотаріальної діяльності
допускається лише в разі, коли подані документи не відповідають
установленим вимогам та у випадках припинення нотаріальної
діяльності з підстав, передбачених пунктом 8-1 частини першої
статті 30 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ). { Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від 24.12.2012 }
1.4. Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної
нотаріальної діяльності (далі - реєстраційне посвідчення), форма
якого наведена в додатку 2, видається управлінням юстиції у
семиденний строк після подання заяви.
1.5. У реєстраційному посвідченні вказуються назва управління
юстиції, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса та назва
нотаріального округу. Адреса розташування робочого місця (контори)
приватного нотаріуса зазначається в додатку до реєстраційного
посвідчення, форма якого наведена в додатку 3.
1.6. Бланки реєстраційного посвідчення та додатка до
реєстраційного посвідчення заповнюються за допомогою
загальноприйнятих технічних засобів.
1.7. Для обліку виданих реєстраційних посвідчень в управлінні
юстиції ведеться журнал обліку виданих реєстраційних посвідчень,
форма якого наведена в додатку 4.
1.8. При одержанні реєстраційного посвідчення особа, якій
уперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в
управлінні юстиції в урочистій обстановці приносить присягу за
формою, наведеною в додатку 5.
1.9. Про видане реєстраційне посвідчення управління юстиції
протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації приватної
нотаріальної діяльності повідомляє відповідний орган державної
податкової інспекції за місцем постійного проживання приватного
нотаріуса. { Пункт 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від 24.12.2012 }
1.10. Реєстраційне посвідчення є підставою для виготовлення
печатки, відкриття поточних інших рахунків у банках, встановлення
графіка часу прийому громадян тощо.
1.11. У разі зміни адреси розташування робочого місця
(контори) приватний нотаріус зобов'язаний протягом трьох робочих
днів повідомити управління юстиції для внесення відповідних
відомостей у додаток до реєстраційного посвідчення.
1.12. У разі втрати або пошкодження реєстраційного
посвідчення, а також у разі необхідності внесення до нього
виправлень управлінням юстиції видається повторне реєстраційне
посвідчення під тим самим номером разом з додатком до
реєстраційного посвідчення. Попереднє реєстраційне посвідчення, пошкоджене або яке
потребує виправлень, разом з додатком до нього з відміткою
управління юстиції про видачу повторного реєстраційного
посвідчення долучається до матеріалів, що зберігаються в
реєстраційній справі приватного нотаріуса.
1.13. Повторне реєстраційне посвідчення видається на підставі
реєстраційного запису в журналі обліку виданих реєстраційних
посвідчень у триденний строк з моменту подання нотаріусом
відповідної заяви. На реєстраційному посвідченні, що видається повторно,
проставляється відмітка "Повторне".
1.14. Про видане повторне реєстраційне посвідчення у графі
"Примітка" реєстраційного запису журналу обліку виданих
реєстраційних посвідчень проставляється відповідна відмітка із
зазначенням дати такої видачі.
1.15. Про анулювання або припинення дії реєстраційного
посвідчення управління юстиції протягом п'яти робочих днів
повідомляє відповідний орган державної податкової інспекції за
місцем постійного проживання приватного нотаріуса. { Пункт 1.15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від 24.12.2012 }
II. Ведення реєстраційних справ
приватних нотаріусів
2.1. Документи щодо реєстрації приватної нотаріальної
діяльності, біографічні та інші дані про приватного нотаріуса
формуються у реєстраційну справу приватного нотаріуса (далі -
реєстраційна справа), яка зберігається і ведеться відповідним
управлінням юстиції.
2.2. Формування реєстраційної справи розпочинається з моменту
реєстрації приватної нотаріальної діяльності. У реєстраційній справі повинні міститися такі документи: особова картка та автобіографія; заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності; засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про право
на зайняття нотаріальною діяльністю; засвідчена в установленому порядку копія реєстраційного
посвідчення; засвідчена в установленому порядку копія диплома про повну
вищу юридичну освіту; фотокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина
України; належним чином оформлена присяга нотаріуса;

{ Абзац десятий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від 24.12.2012 }

{ Абзац одинадцятий пункту 2.2 розділу II виключено на
підставі Наказу Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від
24.12.2012 }

засвідчена в установленому порядку копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних
осіб-платників податків, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті; засвідчена в установленому порядку копія документа, що
підтверджує право власності на приміщення або право користування
приміщенням для розташування робочого місця (контори) приватного
нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом,
який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена в
установленому порядку копія; акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного
нотаріуса; засвідчена в установленому порядку копія договору страхування
цивільно-правової відповідальності; зразок підпису приватного нотаріуса та відбиток його печатки; засвідчена в установленому порядку копія наказу про
встановлення часу прийому громадян приватним нотаріусом.

{ Абзац вісімнадцятий пункту 2.2 розділу II виключено на
підставі Наказу Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від
24.12.2012 }

2.3. Крім документів, зазначених у пункті 2.2 цього розділу,
до реєстраційної справи приватного нотаріуса також додаються: письмові повідомлення приватного нотаріуса про зупинення
діяльності приватного нотаріуса; копії наказів про зупинення (тимчасове зупинення)
нотаріальної діяльності приватного нотаріуса; копії договорів про заміщення приватного нотаріуса з іншим
приватним нотаріусом; копії наказів про припинення нотаріальної діяльності
приватного нотаріуса; засвідчені в установленому порядку копії трудових договорів
(контрактів), укладених приватним нотаріусом, що стосуються його
діяльності; копії наказів про проведення перевірки організації
нотаріальної діяльності приватного нотаріуса та виконання ним
правил ведення нотаріального діловодства; документи про підвищення приватним нотаріусом кваліфікації; копії документів про нагородження, присвоєння наукових
ступенів, почесних звань тощо; інші документи, що мають відношення до нотаріальної
діяльності приватного нотаріуса.
2.4. У разі припинення приватним нотаріусом нотаріальної
діяльності в одному нотаріальному окрузі та у зв'язку з подальшою
реєстрацією нотаріальної діяльності в іншому нотаріальному окрузі
до реєстраційної справи долучається довідка відповідного
управління юстиції за попереднім місцем реєстрації нотаріальної
діяльності про дату прийняття нотаріусом присяги, а також довідка
про факт належного виконання наказу управління юстиції щодо
передачі документів, що зберігаються в архіві приватного
нотаріуса, на зберігання до державного нотаріального архіву,
знищення печатки приватного нотаріуса та передачі спеціальних
бланків нотаріальних документів.
2.5. Реєстраційна справа під час здійснення приватним
нотаріусом нотаріальної діяльності доповнюється необхідними
документами та матеріалами і щороку уточнюється.
2.6. Після припинення нотаріальної діяльності приватного
нотаріуса реєстраційна справа залишається в управлінні юстиції і
передається для архівного зберігання в порядку, визначеному чинним
законодавством.
2.7. Відомості, що містяться в реєстраційній справі, не
підлягають розголошенню. Інформація, що міститься в реєстраційній справі, може бути
надана компетентним органам у випадках, передбачених чинним
законодавством.
2.8. Приватний нотаріус має право на ознайомлення з
документами, які містяться у його реєстраційній справі.
2.9. Кожна реєстраційна справа міститься у спеціально
призначеній для цього папці формату А 4.
2.10. Кожній реєстраційній справі присвоюється порядковий
номер, який визначається відповідно до книги обліку реєстраційних
справ приватних нотаріусів, форма якої наведена у додатку 6.
2.11. Порядок роботи з реєстраційною справою встановлюється
управлінням юстиції.
2.12. Зберігання та ведення реєстраційних справ
забезпечується посадовими особами управління юстиції, що
відповідають за додержання встановленого порядку зберігання та
ведення реєстраційних справ.

{ Пункт 2.13 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 1922/5 ( z2182-12 ) від 24.12.2012 }

III. Заміщення приватного нотаріуса
3.1. У випадках, передбачених статтями 29, 29-1, 29-2 Закону
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), приватним нотаріусом
укладається договір про його заміщення.
3.2. Одночасне заміщення більш як одного приватного нотаріуса
не допускається.
3.3. Нотаріальні дії, вчинені в порядку заміщення, підлягають
реєстрації у журналі реєстрації фактів заміщення, форма якого
наведена у додатку 7. Одночасно з реєстрацією фактів заміщення приватного нотаріуса
всі нотаріальні дії, учинені нотаріусом, який заміщує, підлягають
реєстрації ним у власному реєстрі для реєстрації нотаріальних дій
у порядку, передбаченому Правилами ведення нотаріального
діловодства, затвердженими наказом Міністерства юстиції України
від 22.12.2010 N 3253/5 ( z1318-10, za318-10 ), зареєстрованими у
Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за N 1318/18613.
3.4. Документи діловодства передаються приватним нотаріусом,
якого заміщують, у порядку, передбаченому зазначеними Правилами.
Директор Департаменту
нотаріату, фінансового моніторингу
юридичних послуг та реєстрації
адвокатських об'єднань К.І.Чижмарь

Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
та заміщення приватного
нотаріуса
---------------------- |Місце для фотокартки| | | | | ----------------------

ОСОБОВА КАРТКА N __________

1. Прізвище ___________________ 4. Дата народження ____________
Ім'я _______________________ _______________________________ По батькові ________________ _______________________________
2. Громадянство _______________ 5. Володіння українською мовою _______________________________ _______________________________
3. Місце народження ___________ 6. Освіта _____________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________
------------------------------------------------------------------------------------- |Назва навчального|Рік вступу| Рік |Спеціальність|Кваліфікація|Серія, номер та| | закладу та його | |закінчення | | | дата видачі | |місцезнаходження | |або вибуття| | | диплома | | | | | | | | |-----------------+----------+-----------+-------------+------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------+----------+-----------+-------------+------------+---------------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
7. Додаткові відомості відповідно до частини другої статті 3
Закону України "Про нотаріат" _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Сімейний стан ________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9. Паспорт: серія ____________ N _______________ Ким виданий ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата видачі _____________________________________________________
10. Місце проживання ____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Особистий підпис ________________________________________________

Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
та заміщення приватного
нотаріуса
Лицьовий бік
(Державний
Герб
України)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності

Зворотний бік
_________________________________________________
(назва управління юстиції) _________________________________________________
(назва нотаріального округу)
РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
N ______ від "_____" ______________ 20__ року
про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності
Прізвище _______________________________________
Ім'я ___________________________________________
По батькові ____________________________________
Фотокартка
Печатка
_______________________
(підпис посадової особи
управління юстиції)

Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
та заміщення приватного
нотаріуса
Лицьовий бік

ДОДАТОК
до реєстраційного посвідчення
N ______ від "_____" ____________ 20__ року
про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності
приватного нотаріуса __________________________________________
(назва нотаріального округу) ___________________________________________
(П.І.Б.)

Зворотний бік
| | |Адреса розташування |Адреса розташування |робочого місця (контори) |робочого місця (контори) |приватного нотаріуса ______________|приватного нотаріуса ______________ |___________________________________|___________________________________ | | | __________________________| __________________________ |М.П. (підпис посадової особи |М.П. (підпис посадової особи | управління юстиції) | управління юстиції) | | |Адреса розташування |Адреса розташування |робочого місця (контори) |робочого місця (контори) |приватного нотаріуса ______________|приватного нотаріуса ______________ |___________________________________|___________________________________ | | | __________________________| __________________________ |М.П. (підпис посадової особи |М.П. (підпис посадової особи | управління юстиції) | управління юстиції) | | | Адреса розташування | Адреса розташування | робочого місця (контори) | робочого місця (контори) | приватного нотаріуса _____________| приватного нотаріуса _____________ |___________________________________|___________________________________ | | | _________________________| _________________________ |М.П. (підпис посадової особи |М.П. (підпис посадової особи | управління юстиції) | управління юстиції)

Додаток 4
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
та заміщення приватного
нотаріуса

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
виданих реєстраційних посвідчень

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Дата видачі | Прізвище, | Назва | Адреса | Підпис | Дата та |Примітка| |реєстраційного|реєстраційного| ім'я, по |нотаріального|розташування| приватного | підстава | | | посвідчення | посвідчення | батькові | округу | робочого | нотаріуса, | анулювання | | | | | приватного | | місця | який | (припинення | | | | | нотаріуса, | | (контори) | одержав | дії) | | | | | що одержав | | приватного |реєстраційне|реєстраційного| | | | |реєстраційне| | нотаріуса |посвідчення | посвідчення | | | | |посвідчення,| | | | | | | | | та місце | | | | | | | | | його | | | | | | | | | проживання | | | | | | |--------------+--------------+------------+-------------+------------+------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
та заміщення приватного
нотаріуса

ПРИСЯГА
нотаріуса

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
урочисто присягаю виконувати обов'язки нотаріуса чесно і
сумлінно, згідно із законом і совістю, поважати права і законні
інтереси громадян і організацій, зберігати професійну таємницю,
скрізь і завжди бути гідним високого звання нотаріуса.
__________ ____________
(дата) (підпис)

Додаток 6
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
та заміщення приватного
нотаріуса
1-а сторінка _________________________________________
(повна назва управління юстиції)
2-а сторінка

КНИГА
обліку реєстраційних справ приватних нотаріусів

3-я сторінка
------------------------------------------------------------------ | Номер |Прізвище, ім'я |Дата формування|Номер архівної | | реєстраційної |та по батькові | реєстраційної | справи | | справи | приватного | справи | | | | нотаріуса | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації приватної
нотаріальної діяльності
та заміщення приватного
нотаріуса

ЖУРНАЛ
реєстрації фактів заміщення
______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
приватного нотаріуса ___________________________________
(назва нотаріального округу)

--------------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Підстава |Прізвище, ім'я,|Номер нотаріальної| Дата вчинення | Зміст | | номер |заміщення| по батькові | дії за реєстром | нотаріальної |оформлюваного| | | | приватного | для реєстрації | дії в порядку | документа | | | |нотаріуса, який| нотаріальних дій | заміщення або | | | | | заміщує; |або вихідний номер| здійснення | | | | | назва | документа, |факту заміщення| | | | |нотаріального | виданого в | | | | | | округу |порядку заміщення | | | |----------+---------+---------------+------------------+---------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------------------------вгору