Документ z0379-01, поточна редакція — Редакція від 25.07.2011, підстава - z0811-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 291 від 12.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2001 р.
за N 379/5570

Про затвердження Положення про
Державний реєстр патентів України на винаходи

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001
N 441 ( z0674-02 ) від 01.08.2002
N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
{ У назві та тексті слова "Державний реєстр патентів
і деклараційних патентів України на винаходи" в
усіх відмінках замінено словами "Державний реєстр
патентів України на винаходи"; слова "повне
ім'я" в усіх відмінках замінено словом "ім'я";
слово "найменування" в усіх відмінках замінено
словами "повне найменування" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр патентів України
на винаходи (далі - Положення), що додається. 2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати Положення в офіційному бюлетені "Промислова
власність". 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України "Про затвердження Положення про Державний
реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи" від
25 липня 2000 року N 346 ( z0502-00 ), зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 15 серпня 2000 р. за N 502/4723. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Г.Кремень
Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.04.2001 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2001 р.
за N 379/5570
Положення про Державний реєстр
патентів України на винаходи
{ У тексті Положення слова "Держдепартамент" та "Державний
департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "Державна служба" та
"Державна служба інтелектуальної власності України" у
відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі
- Закон), Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію
Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від
23 грудня 1993 р. N 3769-XII ( 3769-12 ), Паризької конвенції про
охорону промислової власності, підписаної в Парижі 20 березня 1883
року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року ( 995_123 )
(далі - Паризька конвенція), Договору про патентну кооперацію,
підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним в Україні з
25 грудня 1991 року ( 895_001 ), визначає форму Державного реєстру
патентів України на винаходи, порядок його ведення, порядок видачі
патентів і деклараційних патентів України на винаходи та їх
дублікатів, порядок надання виписок з реєстру, перелік змін, які
можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника патенту, а
також установлює форму патентів і деклараційних патентів України
на винаходи і зміст зазначених у них відомостей. { Пункт 1.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 806 ( z1203-03 ) від
09.12.2003, Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 } 1.2. Державний реєстр патентів України на винаходи (далі -
реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної
реєстрації патентів України на винаходи (далі - патенти) і
деклараційних патентів України на винаходи (далі - деклараційні
патенти), які постійно зберігаються на електронному та/або
паперовому носіях. Реєстр формує Державна служба інтелектуальної
власності України (далі - Державна служба), діяльність якої
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України. { Пункт 1.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 470 ( z0559-01 ) від
20.06.2001, N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006, Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 )
від 14.06.2011 } 1.3. Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них,
відомості про видачу дубліката патенту (деклараційного патенту),
зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені
до реєстру, Державна служба публікує в офіційному бюлетені
"Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію
зазначених відомостей заносяться до реєстру. { Пункт 1.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 470 ( z0559-01 ) від
20.06.2001, N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003, N 585 ( z1016-06 )
від 02.08.2006 } 1.4. Державна реєстрація (далі - реєстрація) та дії,
пов'язані з веденням реєстру, виконуються за наявності документа
про сплату державного мита за видачу патенту (деклараційного
патенту), збору відповідно до чинного законодавства. { Пункт 1.4
із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 806 ( z1203-03 ) від
09.12.2003, N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
2. Ведення реєстру
2.1. Реєстрація патенту (деклараційного патенту) здійснюється
шляхом унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення
Державної служби про видачу патенту (деклараційного патенту) та за
наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту
(деклараційного патенту) і збору за публікації про видачу патенту
(деклараційного патенту). ( Абзац перший пункту 2.1 в редакції
Наказу МОН N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) Реєстр містить такі відомості із зазначенням
міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних
(ІНІД) відповідно до стандарту BOIB ST.9: { Абзац другий пункту
2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } (10) вид та номер охоронного документа СРСР; (11) номер реєстрації, що є номером патенту (деклараційного
патенту);
(16) дату реєстрації патенту (деклараційного патенту); (20) дату подання клопотання про перереєстрацію патенту СРСР
на винахід на патент України на винахід;
(20) дату подання клопотання про видачу патенту України на
винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР;
(20) дату подання клопотання про видачу патенту України на
розсекречений винахід;
(20) номер та дату подання до Державної служби заявки, раніше
поданої в патентне відомство СРСР;
(21) номер заявки; (22) дату подання заявки; (23) інші дати; (24) дату, з якої є чинними права на винахід; { Абзац
тринадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
(30) - дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
( 995_123 ); { Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом МОН
N 441 ( z0674-02 ) від 01.08.2002, із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
(31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької
конвенції ( 995_123 );
(32) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької
конвенції ( 995_123 );
(33) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції
( 995_123 ) чи регіональної організації, до якої подана попередня
заявка, відповідно до стандарту BOIB ST.3;
(41) дату публікації відомостей про прийняту до розгляду
заявку та номер бюлетеня;
(46) дату публікації відомостей про видачу патенту
(деклараційного патенту) та номер бюлетеня;
(47) дату надання опису до патенту для загального
ознайомлення шляхом викладки;
(51) індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації
( 994_009 );
(54) назву винаходу; (57) формула винаходу; { Пункт 2.1 доповнено абзацом двадцять
третім згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
(60) вид та номер охоронного документа України на секретний
винахід;
(62) номер та дату подання попередньої заявки, з якої
виділено заявку, позначену кодом (21);
(66) номер (номери) та дату (дати) подання попередньої
(попередніх) заявки (заявок), діловодство за якою (якими)
припинено;
(71) ім'я або повне найменування заявника (заявників); (72) ім'я винахідника (винахідників); (73) ім'я або повне найменування та адреса власника
(власників) патенту (деклараційного патенту), двобуквений код
держави відповідно до стандарту BOIB ST.3; { Абзац двадцять
дев'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
(74) ім'я та реєстраційний номер представника в справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне
найменування) іншої довіреної особи; { Абзац тридцятий пункту 2.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 }
(85) дату переходу міжнародної заявки до національної фази
відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 );
(86) номер та дату подання міжнародної заявки, поданої
відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 );
(98) адресу та ім'я фізичної або повне найменування юридичної
особи, якій надсилається патент (деклараційний патент), адресу для
листування.
( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
2.2. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості
щодо: видачі патенту після проведення кваліфікаційної експертизи
заявки, за якою було видано деклараційний патент; продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є
лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо,
використання якого потребує дозволу відповідного компетентного
органу; ( Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001, в редакції Наказу
МОН N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) зміни імені фізичної особи - власника (власників) або повного
найменування юридичної особи - власника (власників) і/або адреси
власника (власників) патенту (деклараційного патенту); зміни складу винахідників; { Абзац п'ятий пункту 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 } зміни адреси для листування; зміни назви винаходу; зміни стосовно представника в справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи; зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників)
патенту (деклараційного патенту); { Абзац дев'ятий пункту 2.2 в
в редакції Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } видача ліцензії на використання винаходу; ( Абзац десятий
пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 806
( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) змін до відомостей про надання ліцензії на використання
запатентованого винаходу; ( Абзац одинадцятий пункту 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 806 ( z1203-03 ) від
09.12.2003 ) заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на
використання запатентованого винаходу; ( Абзац дванадцятий пункту
2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 806 ( z1203-03 )
від 09.12.2003 ) відкликання заяви про готовність видача будь-якій особі
дозволу на використання винаходу; ( Абзац тринадцятий пункту 2.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 806 ( z1203-03 ) від
09.12.2003 ) визнання деклараційного патенту таким, що не набрав чинності,
у зв'язку з прийняттям рішення про відмову у видачі патенту після
проведення кваліфікаційної експертизи заявки; визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним повністю
або частково; припинення дії патенту (деклараційного патенту); припинення дії деклараційного патенту у зв'язку із видачею
патенту після проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за
якою раніше було видано деклараційний патент; відмови від патенту (деклараційного патенту) повністю або
частково; зміни обсягу прав у разі часткової відмови від патенту
(деклараційного патенту); видачі дубліката патенту (деклараційного патенту); змін унаслідок виправлення помилок (граматичних,
синтаксичних, інформаційних тощо); ( Абзац пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) змін стосовно діловодства з ведення реєстру. 2.3. Підставою для внесення відомостей до реєстру є: рішення Державної служби; рішення судових органів; клопотання або заява власника (власників) патенту
(деклараційного патенту). ( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
2.4. У разі зміни імені фізичної особи - власника
(власників) патенту (деклараційного патенту) або повного
найменування юридичної особи - власника (власників) патенту
(деклараційного патенту) і/або зміни адреси власника (власників)
патенту (деклараційного патенту), зміни адреси для листування,
зміни особи власника (власників) патенту (деклараційного патенту),
за виключенням передачі права власності на винахід за договором,
зміни складу винахідників, зміни стосовно представника в справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої
довіреної особи та виправлення помилок власник (власники) патенту
(деклараційного патенту) у тому числі його (їх) правонаступник
(правонаступники) за своєю ініціативою подає до Державної служби
клопотання щодо зазначених змін, викладене українською мовою.
Клопотання має стосуватися одного патенту і містити: { Абзац
перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами N 806
( z1203-03 ) від 09.12.2003, N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } номер патенту (деклараційного патенту); номер заявки; дату подання заявки; назву винаходу; ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне
найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу
власника (власників) патенту (деклараційного патенту); зміну, що вноситься; { Пункт 2.4 доповнено абзацом сьомим
згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } адресу для листування. Клопотання підписується власником (власниками) патенту
(деклараційного патенту). Якщо власником патенту (деклараційного
патенту) є юридична особа, то клопотання підписує особа, яка має
на це повноваження у тому числі його (їх) правонаступником
(правонаступниками). Підпис складається з повного найменування
посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису,
ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. { Абзац
дев'ятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } У разі подання клопотання про зміну складу винахідників
клопотання підписується особами, які зазначені в заявці як
винахідники, а також особами, які фактично є винахідниками, але в
заявці винахідниками не зазначені. До клопотання додаються: документ про сплату збору за внесення до реєстру (за
ініціативою власника патенту) змін щодо патенту, за винятком
виправлення помилок; ( Абзац пункту 2.4 в редакції
Наказу N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби). У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного
найменування) власника (власників) патенту (деклараційного
патенту) і/або зміни адреси власника (власників) патенту
(деклараційного патенту) клопотання підписується лише тим
власником патенту (деклараційного патенту), якого зазначені зміни
стосуються. Клопотання про внесення інших змін, зазначених в
абзаці першому цього пункту, підписується усіма власниками патенту
(деклараційного патенту). { Пункт 2.4 доповено абзацом
чотирнадцятим згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 } Під час розгляду клопотання та документів, що до нього
додаються, Державна служба має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Державної служби документи. { Пункт 2.4 доповено
абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 } У разі відповідності клопотання та документів, що до нього
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення
та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа
про сплату збору за внесення змін Державною службою протягом
місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів,
що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру.
{ Пункт 2.4 доповено абзацом шістнадцятим згідно з Наказом МОН
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до
нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього
Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за
внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала
клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного
клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про
це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені
та/або відсутні документи мають надійти до Державної служби
протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення
особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається
неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається
повідомлення. { Пункт 2.4 доповено абзацом сімнадцятим згідно з
Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } ( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
2.5. Заява про повну або часткову відмову від патенту
(деклараційного патенту) подається власником (власниками) патенту
(деклараційного патенту) і містить: номер патенту (деклараційного патенту); номер заявки; дату подання заявки; назву винаходу; ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне
найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу
власника (власників) патенту (деклараційного патенту); адресу для листування; обсяг прав, щодо яких здійснюється часткова відмова від
патенту (деклараційного патенту); обсяг прав, що залишається (у разі часткової відмови від
патенту (деклараційного патенту). { Пункт 2.5 доповнено абзацом
дев'ятим згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } У заяві також повинно бути зазначено, що особа, яка
використовує винахід на підставі ліцензійного договору,
попереджена про відмову від патенту (деклараційного патенту), а
також зазначено відомості про відсутність накладеного арешту на
майно, описаного за борги, до складу якого входять права, що
засвідчуються патентом (деклараційним патентом). ( Абзац
пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом N 806
( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) Заява підписується власником (власниками) патенту
(деклараційного патенту), а якщо власником (власниками) патенту
(деклараційного патенту) є юридична особа, то заява підписується
особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного
найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису,
ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. У разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту)
до заяви додаються: ( Абзац пункту 2.5 виключено на підставі Наказу
N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 )
експертний висновок щодо відповідності умовам
патентоздатності винаходу у разі часткової відмови від патенту; документ про сплату збору за внесення до Реєстру змін щодо
патенту; { Пункт 2.5 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } заява про повну або часткову відмову від патенту
(деклараційного патенту) розглядається у порядку, встановленому
пунктом 2.4 цього Положення. { Пункт 2.5 доповнено абзацом
п'ятнадцятим згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 } 2.6. Клопотання про зміну відомостей, що занесені до реєстру,
або заяву про повну або часткову відмову від патенту
(деклараційного патенту) може подати представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена
особа. У цьому разі до заяви або клопотання додається довіреність,
оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац
перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом N 806
( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) Довіреність може стосуватись як одного патенту або заявки,
так і всіх патентів або заявок одного і того самого власника за
умови, що про це зазначено в довіреності. У довіреності зазначається: ім'я особи, якій видана довіреність; обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано
довіреність; дата її вчинення. { Абзац шостий пункту 2.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо
довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи,
що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис
складається з повного найменування посади особи, яка підписує
довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною. { Абзац восьмий пункту 2.6 в редакції Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України,
визначаються за законом країни, де була видана довіреність. Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї
додають переклад на українську мову. Довіреність представнику в справах інтелектуальної власності
(патентному повіреному), зареєстрованому в Державній службі, для
представництва особи, що проживає за межами України, може бути
видана як самим власником патенту, так і представником власника,
який має відповідну довіреність, видану власником патенту.
Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути нотаріально
посвідчена, крім випадків, установлених частиною четвертою статті
245 Цивільного кодексу України" ( 435-15 ). { Абзац одинадцятий
пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Будь-яке призначення представника в справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи може
бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх
правонаступниками. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна
негайно повідомити про це Державну службу. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Державною службою
відповідного письмового повідомлення. { Пункт 2.6 доповнено
абзацом тринадцятим згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 } Представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа може відмовитись від свого
призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення. У таких випадках власник має повідомити про це
Державну службу. ( Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
2.7. Державна служба повідомляє власника (власників) патенту
(деклараційного патенту) чи довірену особу власника (власників)
щодо внесення змін до реєстру протягом місяця від дати публікації
в офіційному бюлетені відповідних відомостей. { Пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001, в редакції Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
2.8. Державна служба видає або надсилає власнику (власникам)
патенту (деклараційного патенту) чи довіреній особі повідомлення
про припинення дії патенту (деклараційного патенту) у разі
несплати збору за підтримання чинності патенту (деклараційного
патенту). ( Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N
470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
3. Видача патенту (деклараційного патенту)
3.1. Видача патенту (деклараційного патенту) здійснюється
Державною службою у місячний строк після його державної
реєстрації. ( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001 ) 3.2. Патент, зареєстрований відповідно до Закону ( 3687-12 ),
видається за встановленою формою, наведеною в додатку 1 до цього
Положення. Деклараційний патент, зареєстрований відповідно до
Закону, видається за встановленою формою, наведеною в додатку 2 до
цього Положення. Патент, зареєстрований відповідно до Постанови
Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23 грудня 1993 року
N 3769-XII ( 3769-12 ), видається за встановленою формою,
наведеною в додатку 3 до цього Положення. Патент (деклараційний
патент) засвідчується підписом голови Державної служби
інтелектуальної власності України та скріплюється печаткою
Державної служби. ( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказами МОН N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001, N 585 ( z1016-06 )
від 02.08.2006 } Аркуші, на яких викладено текст патенту (деклараційного
патенту), прошнуровуються або скріплюються у спосіб, що
унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності,
пронумеровуються, кількість аркушів завіряється підписом посадової
(уповноваженої на те) особи та скріплюється печаткою
Державної служби. При цьому друга сторінка патенту (деклараційного
патенту) не заповнюється. Кожна сторінка патенту (деклараційного
патенту), крім титульної і другої, нумерується. { Пункт 3.2
доповнено абзацом згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 } 3.3. Патент (деклараційний патент) видається особі, яка має
право на його одержання, або надсилається за адресою для
листування. Якщо право на одержання одного й того самого патенту
(деклараційного патенту) мають декілька осіб, то видається один
патент (деклараційний патент).
{ Пункт 3.4 виключено на підставі Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
3.4. У випадку втрати чи зіпсування патенту (деклараційного
патенту) за клопотанням його власника (власників) Державна служба
протягом місяця від дати надходження клопотання видає або надсилає
за адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат патенту
(деклараційного патенту). Дублікат патенту (деклараційного патенту) містить весь текст
виданого патенту (деклараційного патенту), оригінал якого
вважається таким, що втратив чинність. Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до
пунктів 2.4, 2.6 цього Положення. До клопотання додається документ
про сплату збору за видачу дубліката патенту (деклараційного
патенту). { Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001, N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003,
в редакції Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
4. Надання відомостей, що занесені до реєстру
4.1. Після внесення відомостей про патент (деклараційний
патент) до реєстру Державної служби на клопотання будь-якої особи
надає їй виписку з реєстру за умови надходження документа про
сплату збору за подання цього клопотання. Виписка стосується одного патенту (деклараційного патенту). Виписка видається особі, яка подала клопотання, або
надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця
від дати надходження клопотання. Виписка засвідчується підписом голови Державної служби та
скріплюється печаткою Державної служби. { Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001, N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003,
в редакції Наказу МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
4.2. Відомості про винахідника (заявника) не надаються, якщо
він вимагає, щоб його не згадували в будь-якій публікації.
Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права І.О.Шатова

Додаток 1
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр
патентів України на винаходи

(Титульна сторінка патенту)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

ПАТЕНТ
на винахід
N ________
(зазначається назва винаходу)

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі".
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на
винаходи ____________ 20______ р.
Голова Державної служби
інтелектуальної власності України ________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
(сторінка 3 патенту)
(11) (зазначається номер патенту)
(19) UA (51) (зазначається індекс
(індекси) Міжнародної патентної
класифікації)
(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (11) та (19),
наводяться на кожній сторінці патенту, за винятком титульної
сторінки)
=================================================================
(21) Номер заявки: (72) Винахідник(и)
(зазначається ім'я винахідника
(22) Дата подання заявки: (винахідників), код держави):
(24) Дата, з якої є чинними (73) Власник(и) (зазначається
права на винахід: ім'я або повне найменування та
адреса власника (власників)
(31) Номер попередньої заявки патенту, код держави):
відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(32) Дата подання попередньої
заявки відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(33) Код держави - учасниці
Паризької конвенції, до якої
подано попередню заявку (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(41) Дата публікації
відомостей про заявку та номер
бюлетеня:
(46) Дата публікації
відомостей про видачу патенту
та номер бюлетеня:
(60) Вид та номер охоронного
документа України на секретний
винахід (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(62) Номер та дата подання
заявки, з якої виділено
заявку, позначену кодом (21)
(ці відомості наводяться в
разі наявності їх у реєстрі
):
(86) Номер та дата подання
міжнародної заявки, поданої
відповідно до Договору про
патентну кооперацію (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(54) Назва винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
(57) Формула винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001, в редакції Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права І.О.Шатова
Додаток 2
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр
патентів України на винаходи

(Титульна сторінка патенту)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

ДЕКЛАРАЦІЙНИЙ ПАТЕНТ
на винахід
N ________
(зазначається назва винаходу)

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі".
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на
винаходи ____________ 20______ р.
Голова Державної служби
інтелектуальної власності України ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
(сторінка 3 патенту)
(11) (зазначається номер патенту)
(19) UA (51) (зазначається індекс
(індекси) Міжнародної патентної
класифікації)
(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (11) та (19),
наводяться на кожній сторінці патенту, за винятком титульної
сторінки)
==================================================================
(21) Номер заявки: (72) Винахідник(и)
(зазначається ім'я винахідника
(22) Дата подання заявки: (винахідників), код держави):
(24) Дата, з якої є чинними (73) Власник(и) (зазначається
права на винахід: ім'я або повне найменування та
адреса власника (власників)
(31) Номер попередньої заявки деклараційного патенту, код
відповідно до Паризької держави):
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(32) Дата подання попередньої
заявки відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(33) Код держави - учасниці
Паризької конвенції, до якої
подано попередню заявку (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(41) Дата публікації
відомостей про заявку та номер
бюлетеня (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(46) Дата публікації
відомостей про видачу
деклараційного патенту та
номер бюлетеня:
(60) Вид та номер охоронного
документа України на секретний
винахід (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(62) Номер та дата подання
заявки, з якої виділено
заявку, позначену кодом (21)
(ці відомості наводяться в
разі наявності їх у реєстрі
):
(86) Номер та дата подання
міжнародної заявки, поданої
відповідно до Договору про
патентну кооперацію (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(54) Назва винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
(57) Формула винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001, в редакції Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права І.О.Шатова
Додаток 3
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр
патентів України на винаходи

(Титульна сторінка патенту)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

ПАТЕНТ
на винахід
N ________
(зазначається назва винаходу)

Видано відповідно до Постанови Верховної Ради України від
23 грудня 1993 року N 3769-XII "Про введення в дію Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на
винаходи ____________ 20______ р.
Голова Державної служби
інтелектуальної власності України ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
(сторінка 3 патенту)
(11) (зазначається номер патенту)
(19) UA (51) (зазначається індекс
(індекси) Міжнародної патентної
класифікації)
(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (11) та (19),
наводяться на кожній сторінці патенту, за винятком титульної
сторінки)
==================================================================
(10) Вид та номер охоронного (72) Винахідник(и)
документа СРСР: (зазначається ім'я винахідника
(винахідників), код держави):
(21) Номер заявки:
(73) Власник(и) (зазначається
(22) Дата подання заявки: ім'я або повне найменування та
адреса власника (власників)
(24) Дата, з якої є чинними патенту, код держави):
права на винахід:
(31) Номер попередньої заявки
відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(32) Дата подання попередньої
заявки відповідно до Паризької
конвенції (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
(33) Код держави - учасниці
Паризької конвенції, до якої
подано попередню заявку (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(46) Дата публікації
відомостей про видачу патенту
та номер бюлетеня:
(62) Номер та дата подання
заявки, з якої виділено
заявку, позначену кодом (21)
(ці відомості наводяться в
разі наявності їх у реєстрі
):

(86) Номер та дата подання
міжнародної заявки, поданої
відповідно до Договору про
патентну кооперацію (ці
відомості наводяться в разі
наявності їх у реєстрі
):
(54) Назва винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
(57) Формула винаходу (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001, в редакції Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник відділу нормативного
забезпечення об'єктів патентного права І.О.Шатова
{ Додаток 4 виключено на підставі Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
{ Додаток 5 виключено на підставі Наказу МОН N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }вгору