Про затвердження Типового положення про митний пост
Держмитслужба України; Наказ, Положення від 06.05.2003289
Документ z0378-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2015, підстава - z0685-15

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2003 N 289
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2003 р.
за N 378/7699
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 487 ( z0685-15 ) від 30.04.2015 }
Про затвердження Типового положення про митний пост
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби
N 666 ( z1213-04 ) від 14.09.2004 )

Відповідно до статті 16 Митного кодексу України від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про митний пост (далі - Типове
положення), що додається.
2. Начальникам регіональних митниць, митниць у двотижневий
термін з дня набрання чинності Типовим положенням розробити й
затвердити положення про митні пости.
3. Управлінню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Начальнику Управління справами Карпенку В.П. забезпечити
тиражування та розсилку цього наказу регіональним митницям,
митницям після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.
Голова Служби М.М.Каленський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
06.05.2003 N 289
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2003 р.
за N 378/7699

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МИТНИЙ ПОСТ

1. Загальні положення

1.1. Митний пост є структурним підрозділом регіональної
митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль і
митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння
податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені
законодавством України з питань митної справи.
1.2. Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Митним кодексом України ( 92-15 ) та
іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами
Державної митної служби України, а також наказами відповідної
регіональної митниці, митниці, положенням про митний пост.
1.3. Створення, реорганізація, ліквідація митного поста
здійснюються Державною митною службою України за поданням
регіональної митниці, митниці.
1.4. Положення про митний пост розробляється на основі цього
Типового положення та затверджується наказом регіональної митниці,
митниці.
2. Основні завдання та функції митного поста
2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за
додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства
України з питань митної справи.
2.2. Застосування відповідно до законів України заходів
тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння
податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні
товарів і транспортних засобів через митний кордон України або
проведенні митних процедур. ( Пункт 2.2 розділу 2 в редакції
Наказу Державної митної служби N 666 ( z1213-04 ) від 14.09.2004 )
2.3. Ужиття заходів до захисту інтересів споживачів товарів,
недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний
обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому
середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і
вимогам.
2.4. Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу,
збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України та
захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у
процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
2.5. Здійснення контролю за переміщенням валютних і
культурних цінностей через митний кордон України.
2.6. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.
2.7. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:
2.7.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і
митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на
митну територію України.
2.7.2. Здійснює контроль за достовірністю класифікації
товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), визначення митної вартості та країни походження
товарів, що переміщуються через митний кордон України. ( Підпункт
2.7.2 пункту 2.7 розділу 2 в редакції Наказу Державної митної
служби N 666 ( z1213-04 ) від 14.09.2004 )
2.7.3. Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі,
справляння яких відповідно до законодавства України покладено на
митні органи. У встановленому порядку готує та надає відповідним
підрозділам регіональної митниці, митниці інформацію з питань
справляння податків і зборів.
2.7.4. Забезпечує проведення заходів щодо контролю за
доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під
митним контролем, у митні органи призначення.
2.7.5. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та
порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних
правил.
2.7.6. Регулярно інформує регіональну митницю, митницю про
зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами
господарювання, розташованими в зоні його діяльності.
2.7.7. Інформує регіональну митницю, митницю про порушення
процедури міжнародних автомобільних перевезень.
2.7.8. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні
митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів подання дозволів державних органів.
2.7.9. Використовує в процесі здійснення митного контролю
технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я
людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним
засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог
технічної документації, а також їх збереження.
2.7.10. Збирає та надає регіональній митниці, митниці дані
митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної
митної статистики.
2.7.11. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному
обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в
установленому законодавством порядку. ( Підпункт 2.7.11 пункту 2.7
розділу 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 666
( z1213-04 ) від 14.09.2004 )
2.7.12. Використовує технологічні схеми митного контролю й
митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у
місцях розташування підрозділів митного поста, через який
здійснюється автомобільне, залізничне, повітряне або водне
сполучення.
2.7.13. Надає щоденно регіональній митниці, митниці
оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У
межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації
оперативної обстановки в разі її ускладнення.
3. Керівництво митним постом
3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник, який
призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної
митної служби України.
3.2. Начальник митного поста може мати заступників.
Повноваження заступників визначаються начальником регіональної
митниці, митниці.
3.3. Начальник митного поста відповідає за: якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний
пост завдань; повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших
обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста; ( Пункт
3.3 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 666 ( z1213-04 ) від 14.09.2004 ) дотримання посадовими особами митного поста вимог
законодавства України; організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та
порушень митних правил; організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов
праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.
3.4. Начальник митного поста відповідно до покладених на
нього обов'язків: контролює виконання посадовими особами митного поста
службових обов'язків; дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх
виконання, якість і своєчасність виконання посадовими особами
митного поста доручень регіональної митниці, митниці; підписує
службові документи відповідно до своїх повноважень; надає керівництву регіональної митниці, митниці пропозиції
щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного
поста; організує професійну підготовку особового складу митного
поста й бере участь у цій підготовці; організує та веде виховну й профілактичну роботу серед
особового складу митного поста; пропонує керівництву регіональної
митниці, митниці застосування заохочень і стягнень до посадових
осіб митного поста; забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх
видів секретних робіт з документами та виробами, що містять
державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного
поста законодавства з питань охорони державної таємниці; у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин,
що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів
підприємницької діяльності й громадян.
3.5. За невиконання завдань, покладених на митний пост, і
своїх обов'язків начальник митного поста несе відповідальність
згідно із законодавством України.
Начальник Управління правової роботи М.В.Мельниквгору