Про затвердження Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення
Мінагрополітики України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 09.04.2003101
Документ z0320-03, поточна редакція — Редакція від 14.10.2011, підстава - z1124-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.04.2003 N 101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2003 р.
за N 320/7641

Про затвердження Інструкції з оформлення
органами рибоохорони матеріалів про
адміністративні правопорушення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 455 ( z1124-11 ) від 06.09.2011 }

З метою дотримання органами рибоохорони законності при
оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами рибоохорони
матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.
2. Державному департаменту рибного господарства (Алимов С.І.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Вважати такою, що не застосовується на території України,
"Инструкцию о порядке производства в органах рыбоохраны по делам о
нарушениях правил рыболовства и охраны рыбных запасов",
затверджену наказом Міністерства рибного господарства СРСР від
5 травня 1988 року N 213.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на голову
Державного департаменту рибного господарства Алимова С.І.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
09.04.2003 N 101
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2003 р.
за N 320/7641

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами рибоохорони матеріалів про
адміністративні правопорушення

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення посадовими особами органів
рибоохорони. { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 455 ( z1124-11 )
від 06.09.2011 }
1.2. Порядок провадження за справами про адміністративні
правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі - КУпАП) та іншими
законами України.
2. Оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення
2.1. При вчиненні громадянами правопорушень уповноважені на
те посадові особи органів рибоохорони згідно із статтею 255 КУпАП
( 80732-10 ) складають протокол про адміністративне правопорушення
(далі - протокол ) згідно з додатком 1. { Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 455 ( z1124-11 )
від 06.09.2011 }
2.2. Протокол про адміністративне правопорушення у разі його
оформлення складається у двох екземплярах, один з яких під
розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності. { Главу 2 доповнено пунктом 2.2 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 455 ( z1124-11 ) від
06.09.2011 }
2.3. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим
почерком українською мовою.
2.4. Якщо правопорушення вчинене кількома особами, то
протокол складається на кожну особу окремо.
2.5. Якщо правопорушення пов'язане зі збитками, заподіяними
рибному господарству внаслідок незаконного вилову (добування) або
знищення водних біоресурсів, або правопорушенням заподіяна
матеріальна шкода, то про це зазначається у протоколі. { Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 455 ( z1124-11 )
від 06.09.2011 }
2.6. Протокол складається на місці виявлення правопорушення.
У разі неможливості скласти його на місці виявлення
правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим,
інспектори рибоохорони можуть доставляти порушника (ів) до органів
місцевого самоврядування та/або органів внутрішніх справ.
2.7. При складанні протоколу слід чітко викладати всі
відомості, передбачені формою протоколу, звертаючи особливу увагу
на точність і повноту викладення складу порушення, які саме речі,
предмети і документи вилучені за фактом викритого порушення, їх
індивідуальні ознаки, кількість, номери тощо. Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про
адміністративні правопорушення у місцях, визначених посадовими
особами органів рибоохорони, яким надано право розгляду таких
справ або прийняття рішення щодо направлення їх на розгляд до
суду.
2.8. Протокол підписується особою, яка його склала,
порушником і свідками, якщо вони є. У разі відмови порушника підписати протокол у ньому робиться
запис про це, який засвідчується підписом особи, яка склала
протокол, та іншими особами, які брали участь у виявленні
правопорушення. Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження
щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від
підпису.
2.9. Особа, яка склала протокол, повідомляє порушнику про
місце і час розгляду справи щодо адміністративного правопорушення,
роз'яснює його права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП
( 80732-10 ), про що робиться відмітка у протоколі.
2.10. Протокол про порушення передається посадовій особі
органів рибоохорони, якій надано право розгляду справ про
адміністративні правопорушення.
3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
3.1. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються
посадовими особами органів рибоохорони згідно із статтею 240
КУпАП ( 80732-10 ).
3.2. Особа, яка розглядає справу про адміністративне
правопорушення, перевіряє правильність оформлення матеріалів про
адміністративне правопорушення у відповідності до статті 278
КУпАП ( 80732-10 ). У разі виявлення у протоколі чи доданих до нього матеріалах
порушень законодавства і цієї Інструкції або помилок дається
вказіка особі, яка склала протокол про їх усунення.
3.3. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
посадова особа органів рибоохорони виносить постанову по справі
про адміністративне правопорушення (додаток 2).
3.4. Винесення постанов по справам про адміністративні
правопорушення (далі - постанова), їх виконання, оскарження і
опротестування здійснюються відповідно до КУпАП ( 80731-10,
80732-10 ). Одночасно з накладенням адміністративного стягнення посадова
особа, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення,
вирішує питання про відшкодування заподіяних збитків, а також щодо
вилучених речей і документів. Про прийняте рішення зазначається в
постанові. З урахуванням вчиненого адміністративного правопорушення або
особи правопорушника до нього можуть застосовуватись додаткові
заходи громадського впливу шляхом направлення повідомлення про
правопорушення за місцем роботи або навчання. При накладенні адміністративного стягнення посадові особи
органів рибоохорони зобов'язані враховувати характер
правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан,
пом'якшувальні або обтяжувальні відповідальність обставини.
4. Діловодство в справах про
адміністративні правопорушення
4.1. Бланки протоколів друкуються із зазначенням їх
порядкового номера і обліковуються в журналі видачі протоколів. Облік бланків протоколів ведеться працівником, який за своїми
функціональними обов'язками є відповідальним за їх облік та
зберігання.
4.2. Складені протоколи реєструються в журналі обліку
матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 3).
4.3. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду
справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх
визначають посадові особи органів рибоохорони, яким надано право
провадити вилучення речей та документів.
4.4. Термін зберігання матеріалів про адміністративні
правопорушення, журналів видачі бланків протоколів про
адміністративні правопорушення, журналів обліку матеріалів про
адміністративні правопорушення встановлюється три роки.
Заступник начальника Головрибводу А.Чинюк

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
органами рибоохорони
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
ПРОТОКОЛ N __________
про адміністративне правопорушення

"____" ___________ 20___ року
1. Місце складання протоколу ____________________________________ _________________________________________________________________
2. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Відомості про особу, яка притягається до адміністративної
відповідальності:
громадянин _____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
народився "____" ______ 19____ року у ___________________________ ________________________________________________________________,
(місце народження)
проживає за адресою _____________________________________________ _________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді _________________________________ ________________________________________________________________,
(повна назва місця роботи чи навчання
із зазначенням поштової адреси)
розмір доходу та кількість утриманців ___________________________
4. Документ, що засвідчує особу, яка притягається до
адміністративної відповідальності _______________________________
(назва документа, серія, номер)
5. Місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення,
нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане
правопорушення __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
відмітка про проведення огляду __________________________________
6. У особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, виявлені: _____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
і вилучені: _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(на всі вилучені речі особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, обов'язково видається опис,
який підписує особа, яка склала протокол)
7. Чи було вчинено опір _________________________________________ _________________________________________________________________
Відповідно до статті 63 Конституції України гр. _________________
роз'яснені його (її) права й обов'язки _________________
(підпис)
8. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності: _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
ПІДПИСИ:
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: _________________________ ________________________;
(підпис) (ініціали, прізвище)
особи, яка склала протокол: _________________________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Свідки:
1. _________________________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________;
(адреса місця проживання)
2. _________________________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________;
(адреса місця проживання)
3. _________________________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
(адреса місця проживання)
Відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні
правопорушення особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, роз'яснені її права й обов'язки
____________________
(підпис особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності)
Копію протоколу отримав _________________________________________
(підпис особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності)
Справа буде розглянута в ________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування установи, що розглядатиме справу)
за місцезнаходженням ______________ "_____" ________ 20____ року.
З повідомленням про місце і строк розгляду справи ознайомлений
"____" ______________ 20__ року ___________________
(дата) (підпис особи,
яка притягається до
адміністративної
відповідальності)
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 455 ( z1124-11 ) від 06.09.2011 }

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
органами рибоохорони
матеріалів
про адміністративні
правопорушення
ПОСТАНОВА N __________
по справі про адміністративне правопорушення __________________________________________
(найменування органу рибоохорони,
яким винесено постанову)

Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала
постанову)
"___"__________________ 20__ року, розглянувши матеріали справи
про адміністративне правопорушення, скоєне ______________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце
проживання, місце роботи (навчання), посада)
_________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
установив _______________________________________________________
(стисле викладення обставин правопорушення
(дата, час, місце, суть правопорушення))
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(кількість виловленої риби, сума заподіяних збитків)
Указаними діями _______________ порушив(ла) ____________________,
(прізвище, (пункт
ініціали) нормативно-правового
акта)
________________________________________________________________,
чим скоїв(ла) адміністративне правопорушення, передбачене
частиною __ статті_____ Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Керуючись статтею 240 Кодексу України про адміністративні
правопорушення,
ПОСТАНОВИВ:
накласти адміністративне стягнення на ___________________________
(прізвище, ініціали)
у вигляді _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Вилучено ________________________________________________________
(документи, речі, знаряддя лову)
_________________________________________________________________
(куди направлено)
Постанова набирає законної сили "____"___________ 20___ року.
(заповнюється у разі направлення цієї постанови на примусове
виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)
На підставі частини другої статті 308 Кодексу України про
адміністративні правопорушення у разі несплати штрафу протягом 15
днів з метою примусового виконання цієї постанови органами
державної виконавчої служби штраф, визначений постановою по
справі про адміністративне правопорушення, буде стягнуто у
подвійному розмірі _____________________________________ гривень.
(подвійна сума штрафу у гривнях
цифрами та словами)
Ця постанова може бути оскаржена протягом 10 днів від дня її
винесення у порядку, який визначений статтями 287-289 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Штраф (суму нарахованих збитків та вартість поверненої риби)
належить унести в _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
до "____"______________ 20__ року. _____________________
(підпис інспектора)
Постанова мені оголошена, копію отримав(ла) ____________ (______)
(дата і підпис
порушника або відмітка
про відправлення
постанови поштою за
вихідним номером)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 455 ( z1124-11 ) від 06.09.2011 }

Додаток 3
до пункту 4.2 Інструкції з
оформлення органами
рибоохорони матеріалів про
адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення
---------------------------------------------------------------------- | N | Дата складання |Ким виявлено |Прізвище, ім'я, по| Склад | |з/п| та номер | право- |батькові порушника|правопорушення| | | протоколу | порушення | | | |---+----------------+-------------+------------------+--------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- | Куди |Номер і | Вид |Стягнуто| Сума |Надійшло на | |направлені | дата |стягнення, | штраф |завданих|відшкодува- | |матеріали, |постанови|якщо штраф, |(сума) |збитків |ння збитків | | дата | |- указати | | | (сума) | |направлення,| |суму | | | | | вих. N | | | | | | |------------+---------+------------+--------+--------+--------------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- | Місце- | Вилучено | | знаходження |--------------------------------------------------| |вилучених речей | перелік вилучених речей та|кількість|вартість | |та об'єктів лову | об'єктів лову |або вага | | |-----------------+-----------------------------+---------+----------| | 12 | 13 | 14 | 15 | ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- |Повернено або списано | Реалізовано | Примітки | |-------------------------+-----------------------------| | |кількість | вартість | кількість | вартість | | | або вага | | або вага | | | |----------+--------------+---------------+-------------+------------| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ----------------------------------------------------------------------вгору