Документ z0244-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.2016, підстава - z1636-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
01.03.2010 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2010 р.
за N 244/17539
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 316 ( z1636-15 ) від 10.12.2015 }
Про затвердження Порядку узгодження
в Мінжитлокомунгоспі кандидатур для призначення
на посади та звільнення з посад керівників
підприємств міського електричного транспорту
(трамвай, тролейбус)

Відповідно до статті 19 Закону України "Про міський
електричний транспорт" ( 1914-15 ), Положення про Міністерство з
питань житлово-комунального господарства України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717
( 717-2007-п ), та з метою упорядкування системи узгодження
кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад
керівників підприємств міського електротранспорту (трамвай,
тролейбус) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок узгодження в Мінжитлокомунгоспі
кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад
керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Держжитлокомунгоспу України від 10.05.2005 N 73 ( z0721-05 ) "Про
затвердження Порядку погодження в Держжитлокомунгоспі України
кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад
керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
07.07.2005 за N 721/11001.
3. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування
(Ігнатенко О.П.) та Юридичному управлінню (Крилова І.І.) подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування
(Ігнатенко О.П.) довести цей наказ до відома органів місцевого
самоврядування.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.Б.Лотоцького.
Міністр О.Ю.Кучеренко
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор Спілки
орендарів і підприємців України Любомир Шкорута
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.Надрага
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Віце-президент
Асоціації міст України М.В.Пітцик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінжитлокомунгоспу
01.03.2010 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2010 р.
за N 244/17539

ПОРЯДОК
узгодження в Мінжитлокомунгоспі кандидатур
для призначення на посади та звільнення
з посад керівників підприємств
міського електричного транспорту
(трамвай, тролейбус)

1. Загальні положення Порядок узгодження кандидатур для призначення на посади та
звільнення з посад керівників підприємств міського електричного
транспорту визначає процедуру узгодження Мінжитлокомунгоспом
кандидатур, поданих міським головою, для призначення на посади та
звільнення з посад керівників підприємств міського електричного
транспорту (трамвай, тролейбус) (далі - керівник підприємства).
2. Порядок узгодження кандидатури претендента на посаду
керівника підприємства
2.1. Подання щодо узгодження Мінжитлокомунгоспом кандидатури
претендента на посаду керівника підприємства вноситься міським
головою на підставі заяви кандидата.
2.2. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім'я
та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана
ним посада, посада, на яку претендує, стаж роботи за фахом, рівень
фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити
доручену ділянку роботи. До подання додаються біографічна довідка, копії трудової
книжки та документів про освіту. Претенденти можуть подавати
додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи,
професійного рівня (копії документів про присвоєння наукового
ступеня або вченого звання, підвищення кваліфікації, проходження
перепідготовки, засвідчені в установленому порядку,
характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), а також
пропозиції щодо покращення роботи підприємства та його подальшого
розвитку.
2.3. Структурні підрозділи Мінжитлокомунгоспу, до повноважень
яких належать питання роботи з персоналом та міського електричного
транспорту, попередньо розглядають документи, що надійшли на
узгодження, та не пізніше ніж на третій робочий день з дня їх
отримання запрошують претендента на співбесіду. Співбесіду проводять керівники структурних підрозділів
Мінжитлокомунгоспу, до повноважень яких належать питання роботи з
персоналом та питання міського електричного транспорту, та
заступник міністра, відповідальний за формування та реалізацію
державної політики у сфері міського електричного транспорту
відповідно до розподілу обов'язків. Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань
кандидатом положень нормативно-правових актів у сфері міського
електротранспорту, встановлення відповідності претендента
кваліфікаційним вимогам, вивчення його професійного рівня та
ділових якостей, а також його бачення шляхів покращення роботи та
розвитку підприємства тощо. Пропозиції з урахуванням результатів співбесіди заносяться до
картки узгодження згідно з додатком та протягом семи робочих днів
виносяться на розгляд міністра.
2.4. На підставі рішення міністра структурний підрозділ
Мінжитлокомунгоспу, до повноважень якого належить питання роботи з
персоналом, готує лист на адресу відповідного міського голови щодо
призначення запропонованої кандидатури на посаду керівника
підприємства. Лист надсилається міському голові не пізніше трьох робочих
днів з дня прийняття рішення міністром.
3. Порядок узгодження звільнення з посади керівника
підприємства
3.1. Подання щодо узгодження звільнення з посади керівника
підприємства вноситься до Мінжитлокомунгоспу міським головою.
3.2. У поданні обґрунтовуються причини неможливості
перебування особи на займаній посаді. До подання додаються у разі
їх наявності: проект рішення про звільнення, заява керівника
підприємства, який звільняється за власним бажанням, або пояснення
керівника підприємства, якого пропонується звільнити, медична
довідка (у випадку звільнення за станом здоров'я), інші документи,
які необхідні для прийняття рішення про звільнення.
3.3. Структурні підрозділи Мінжитлокомунгоспу, до повноважень
яких належать питання роботи з персоналом та питання міського
електричного транспорту, протягом трьох робочих днів опрацьовують
подані до Міністерства документи та в разі потреби з'ясування
додаткових обставин, пов'язаних із звільненням, проводять
співбесіду з керівником підприємства. Пропозиції щодо керівника, стосовно якого порушується питання
про звільнення з посади, протягом семи робочих днів виносяться на
розгляд міністра.
3.4. На підставі рішення міністра структурний підрозділ
Мінжитлокомунгоспу, до повноважень якого належить питання роботи з
персоналом, готує лист на адресу відповідного міського голови щодо
звільнення з посади керівника підприємства. Лист надсилається міському голові не пізніше трьох робочих
днів з дня прийняття рішення міністром.
Директор Департаменту
благоустрою та комунального
обслуговування О.П.Ігнатенко

Додаток
до Порядку узгодження
в Мінжитлокомунгоспі
кандидатур для призначення
на посади та звільнення
з посад керівників
підприємств міського
електричного транспорту
(трамвай, тролейбус)

КАРТКА
узгодження кандидатури
на посаду керівника підприємства
міського електричного транспорту
(трамвай, тролейбус)

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________ _________________________________________________________________
Дата народження _________________________________________________
Громадянство ____________________________________________________
Освіта __________________________________________________________
Стаж роботи за фахом ____________________________________________
Підприємство міського електричного транспорту, на посаду
керівника якого здійснюється узгодження кандидатури претендента __ __________________________________________________________________
Місце роботи та посада, яку претендент займає на даний час (з
якого року) ______________________________________________________ __________________________________________________________________
Пропозиції керівника структурного підрозділу, до повноважень
якого належить питання роботи з персоналом _______________________ __________________________________________________________________
Пропозиції керівника структурного підрозділу, до повноважень
якого належить питання міського електричного транспорту __________ __________________________________________________________________
Пропозиції заступника Міністра з питань житлово-комунального
господарства, відповідального за формування та реалізацію
державної політики у сфері міського електричного транспорту ______ __________________________________________________________________
Висновки: _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Міністр з питань
житлово-комунального
господарства України _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)вгору