Документ z0241-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.07.2013, підстава - z1074-13

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2013  № 72


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2013 р.
за № 241/22773

Про деякі питання діяльності центрів надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 600 від 18.06.2013}

Відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", підпункту 89.1.7 підпункту 89.1 пункту 89 розділу VI Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, з метою поліпшення організації роботи та умов обслуговування населення НАКАЗУЮ:

1. Створити центри надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі шляхом реорганізації підрозділів реєстраційно-екзаменаційної роботи Державтоінспекції МВС України.

2. Затвердити Типове положення про Центр надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, що додається.

3. Начальникам управлінь (відділів) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

3.1. Підготувати і подати на затвердження керівництву відповідні положення про центри, які перебувають у їхньому підпорядкуванні.

3.2. Ужити необхідних заходів щодо забезпечення центрів надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, відповідними приміщеннями, технічними засобами та електронно-обчислювальною апаратурою відповідно до чинних норм належності.

4. Департаменту Державтоінспекції МВС забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра
генерал-полковник міліції


С.П. Черних
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
30.01.2013 № 72


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2013 р.
за № 241/22773

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів

І. Загальні положення

1.1. Центр надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів (далі - Центр), призначенний для проведення роботи з державної реєстрації (перереєстрації) та обліку призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів; прийняття державних іспитів на право керування транспортними засобами всіх категорій, видачі посвідчень водія, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, забезпечення організації, контролю та обліку суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які проводять діяльність з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

1.2. Центр є структурним підрозділом головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС) та підпорядковується відповідному управлінню (відділу) Державтоінспекції цих ГУМВС, УМВС.

1.3. Штатна чисельність Центру, територія обслуговування та місце його дислокації затверджуються наказом МВС України за поданням керівників ГУМВС, УМВС.

Розрахунок кількості робочих місць працівників Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, здійснюється відповідно до Методики розрахунку кількості робочих місць працівників Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, що додається.

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 600 від 18.06.2013}

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ та цим Типовим положенням.

1.5. Працівники Центру призначаються на посади і звільняються з посад відповідними наказами керівників ГУМВС, УМВС за поданням управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС.

1.6. Кожний працівник даного підрозділу, що працює з національною автоматизованою інформаційною системою Державтоінспекції (далі - НАІС ДАІ), має персональний ключ електронно-цифрового підпису.

1.7. Центр має печатку зі своїм найменуванням.

ІІ. Основні завдання і функції Центру

2.1. Основними завданнями Центру є проведення роботи з державної реєстрації (перереєстрації) та обліку призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів; прийняття державних іспитів на право керування транспортними засобами всіх категорій, видача посвідчень водія, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, забезпечення організації, контролю та обліку суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які проводять діяльність з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

2.2. Відповідно до основних завдань працівники Центру:

2.2.1. Надають адміністративні послуги відповідно до статті 7 Закону України "Про адміністративні послуги" та є суб’єктами надання таких послуг.

2.2.2. Здійснюють контроль за відповідністю конструкції установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати зборів (обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також ведення їх обліку.

2.2.3. Проводять реєстрацію (перереєстрацію), облік транспортних засобів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб - власників транспортних засобів з видачею свідоцтв про рєстрацію, технічних паспортів, тимчасових реєстраційних талонів (далі - реєстраційні документи) та державних номерних знаків на транспортні засоби. Обмінюють реєстраційні документи та державні номерні знаки на транспортні засоби.

2.2.4. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, проводять огляд транспортних засобів (крім випадків перереєстрації транспортних засобів у зв'язку із зміною місця проживання власника та у разі відновлення втрачених або зіпсованих документів) з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними у поданих власником для реєстрації документах, проводять перевірки за Єдиним державним реєстром Державтоінспекції та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, встановлюють відповідність конструкцій транспортних засобів обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України.

2.2.5. Приймають державні іспити на право керування транспортними засобами всіх категорій.

2.2.6. Видають посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії (дублікат такого посвідчення) або в разі його втрати тимчасовий талон на право керування транспортними засобами відповідної категорії (далі - документи водія).

2.2.7. Ведуть облік надходження, витрачання, наявності номерних знаків, бланків реєстраційних та документів водія, а також подають в установленому порядку заявки для їх виготовлення відповідно до потреби.

2.2.8. Зберігають посвідчення водія на право керування транспортними засобами у разі позбавлення особи права на керування транспортним засобом, а також копії постанов про вилучення таких посвідчень.

2.2.9. Ведуть державний облік зареєстрованих транспортних засобів з використанням автоматизованих інформаційних систем та книг обліку, який передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх власників до Єдиного державного реєстру Державтоінспекції. Порядок ведення Єдиного державного реєстру Державтоінспекції та надання інформації з нього затверджується МВС України.

Інформація про зареєстровані, перереєстровані та зняті з обліку транспортні засоби вноситься до НАІС ДАІ та може надаватися відповідно до вимог Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про захист персональних даних".

2.2.10. Ведуть облік суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які проводять діяльність з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

2.2.11. У разі порушень вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1371), Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 року № 340 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 511), Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1200, вживають заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства України.

ІІІ. Матеріально-технічне забезпечення Центру

3.1. Центр розміщується в приміщенні, яке має належні умови для прийому громадян, зберігання службової документації і номерних знаків.

3.2. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення і господарське обслуговування Центру здійснюються за рахунок коштів, які виділяються для управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС з державного бюджету, а також інших джерел, що не суперечить чинному законодавству України.

3.3. Забезпечення Центру бланками суворої звітності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

ІV. Організація діяльності Центру та контроль за його роботою

4.1. Робота працівників Центру щодо прийому фізичних та юридичних осіб для здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, приймання державних іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, роботи з представниками юридичних осіб організовується в період з вівторка по суботу.

Графіки роботи центрів затверджуються відповідними наказами керівників ГУМВС, УМВС з урахуванням днів занять, вихідних днів, а також з розрахунку здійснення прийому осіб, не менше 40 робочих годин на тиждень.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 600 від 18.06.2013}

4.2. Контроль за діяльністю Центру покладається на управління (відділи) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС.

4.3. Перевірка діяльності Центру в повному обсязі проводиться управліннями (відділами) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС спільно з підрозділами фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУМВС, УМВС не рідше одного разу на рік.

Внутрішні перевірки матеріалів, що стали підставами для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, проводяться керівництвом Центру щомісяця. За результатами перевірки діяльності даного підрозділу складається акт перевірки з урахуванням відомостей про надходження, порядок обліку, зберігання, витрачання і фактичну наявність бланків Державтоінспекції та номерних знаків.

Вибіркова перевірка діяльності Центру працівниками МВС України за письмовим дорученням керівництва МВС України проводиться без встановлення відповідних строків (у разі потреби).

4.4. Обов’язки та права начальника Центру:

4.4.1. Забезпечує реалізацію завдань та функцій, визначених розділом ІІ цього Типового положення.

4.4.2. Має право направляти за особистим підписом запити до інших органів, підрозділів внутрішніх справ, установ та організацій на отримання у встановленому законодавством порядку довідкових матеріалів для забезпечення належного виконання завдань та функцій Центру. Вносить на розгляд керівництву управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань організації його діяльності, прийому, звільнення працівників, їх заохочення та притягнення до відповідальності.

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліціїВ.М. Лозовий
Додаток
до Типового положення
про Центр надання послуг,
пов’язаних з використанням
автотранспортних засобів

МЕТОДИКА
розрахунку кількості робочих місць працівників Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів

1. Методика служить основою для розрахунку кількості робочих місць працівників Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, на основі норм з праці (норм часу, нормативів чисельності, норм навантаження, норм часу обслуговування і норм обслуговування).

Штатна чисельність працівників розраховується на основі чисельності, встановленої за нормативними матеріалами з праці, з урахуванням запланованих коефіцієнтів невиходів, що визначаються за даними бухгалтерського обліку.

Норма часу - це величина витрат робочого часу, що встановлена для виконання одиниці роботи працівником або групою працівників відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах.

Норма виробітку (навантаження) - це встановлений обсяг одиниць роботи, який працівник або група працівників відповідної кваліфікації повинні виконати за одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних умовах.

Норма керованості - це чисельність працівників, яка знаходиться в підпорядкуванні в одного керівника.

Норматив чисельності - це установлена чисельність працівників певного професійно-кваліфікованого складу, яка необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт.

Назви професій (посад) працівників повинні відповідати Національному класифікатору України "Класифікатор професій. ДК 003-2010".

2. Штатна чисельність працівників Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, через норми навантаження визначається за формулою:

де

N

-

загальна кількість виконаних робіт в одиницях вимірювання за рік;


Нн

-

середньорічні норми навантаження в одиницях вимірювання за рік на одного виконавця;


Кн

-

запланований коефіцієнт невиходів працівників.

Середня норма навантаження в одиницях вимірювання на одного виконавця розраховується за формулою

де

ФК

-

корисний фонд робочого часу 1 працівника за рік, год. (середньодержавний - 1978 год.);


Тср

-

середні нормативні трудовитрати на виконання однієї роботи в одиницях вимірювання:

де

Тз

-

загальні трудовитрати на виконання виконавцем (або виконавцями) усього обсягу встановлених робіт за рік.

3. Штатна чисельність робітників Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, з кожної професії на основі норм часу обслуговування розраховується за формулою

де

Тно

-

норма часу обслуговування на весь комплекс робіт з даної професії;


Ф

-

змінний, місячний або річний фонд робочого часу;


Кн

-

запланований коефіцієнт невиходів робітників.

Норма часу обслуговування (Тно) визначається за формулою

Тно = (Тн1 + Тн2 + ... Тнn),

де

Тн1, Тн2 ... Тнn

-

час, що витрачається на виконання окремих робіт.

При здійсненні відповідних розрахунків щодо збільшення кількості робочих місць в обов’язковому порядку враховується можливість збільшення штатної чисельності в цілому по ГУМВС, УМВС та наявність відповідного фінансування.

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
полковник міліціїВ.І. Астапкович

{Типове положення доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 600 від 18.06.2013}вгору