Документ z0218-03, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 19.03.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
07.11.2002 N 293
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2003 р.
за N 218/7539

Про затвердження Положення
про порядок надання дозволу
на виготовлення документів страхового фонду

Відповідно до Закону України від 22 березня 2001 р.
N 2332-III ( 2332-14 ) "Про страховий фонд документації України"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок надання дозволу на
виготовлення документів страхового фонду, що додається.
2. Голові Державного департаменту страхового фонду
документації Степаненку В.Л. забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Адміністративному департаменту в 10-денний термін після
державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та
надсилання до структурних підрозділів Міністерства (за аркушем
розсилки).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Луцька В.С.
Міністр В.В.Дурдинець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
07.11.2002 N 293
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2003 р.
за N 218/7539

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання дозволу
на виготовлення документів страхового фонду

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 6 Закону
України "Про страховий фонд документації України" ( 2332-14 ) з
метою здійснення Державним департаментом страхового фонду
документації (далі - Державний департамент СФД) координації та
контролю робіт щодо формування страхового фонду документації
України і встановлює вимоги щодо надання дозволу на виготовлення
документів страхового фонду.
2. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду надає
Державний департамент страхового фонду документації відповідним
підприємствам, установам, організаціям та їх філіям незалежно від
форм власності (далі - підприємства-виробники).
3. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду є
офіційним документом, що засвідчує право виконання цих робіт і діє
на всій території України.
4. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду
підприємствам-виробникам Державний департамент СФД надає
безкоштовно.
5. Для одержання дозволу на виготовлення документів
страхового фонду підприємству-виробнику слід подати до Державного
департаменту СФД такі документи: заяву про отримання дозволу на виготовлення документів
страхового фонду (додаток 1) на бланку заявника, де в разі
виготовлення документів, що мають гриф секретності, вказують
реєстраційний номер і дату видачі спеціального дозволу на
проведення підприємством-виробником діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, його термін дії та встановлену для
підприємства-виробника категорію режиму секретності; перелік нормативних документів, технологічних процесів,
методичних документів, які використовуються для здійснення робіт з
виготовлення документів страхового фонду; дані про професійний та кваліфікаційний рівень спеціалістів,
що виконують роботи з виготовлення документів страхового фонду
(додаток 2); перелік наявних репрографічних апаратів, приладів,
технологічного оснащення та засобів контролю якості
репрографічного зображення (додаток 3); перелік репрографічних матеріалів та хімікатів, що
використовуються за технологією виготовлення документів страхового
фонду; перелік технічних засобів (периферійного обладнання,
пристроїв), видів носіїв даних та програмного забезпечення, що
використовується під час виготовлення документів страхового фонду
на машинних носіях; відомості про наявність та відповідний стан приміщення для
тимчасового зберігання документів страхового фонду; відомості про систему контролю якості виготовлення документів
страхового фонду.
6. Керівник підприємства-виробника є відповідальним за
достовірність інформації, що міститься у документах, які надані
для отримання дозволу на виготовлення документів страхового фонду.
7. Отримана заява та документи, що зазначені вище,
оформлюються в окрему справу і розглядаються Державним
департаментом СФД. У двотижневий термін із дня надходження
документів підприємство-виробник повідомляється про прийняте
рішення.
8. У разі відмови у видачі дозволу на виготовлення документів
страхового фонду Державний департамент СФД готує лист з
обґрунтуванням причин відмови і за підписом голови Державного
департаменту СФД надсилає його підприємству-виробнику.
9. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
дозволу на виготовлення документів страхового фонду є: порушення вимог щодо оформлення документів, поданих
заявником; відсутність оформленого встановленим чином спеціального
дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, у разі запланованого виготовлення
підприємством-виробником документів страхового фонду, що мають
гриф секретності; відсутність кваліфікованих спеціалістів з виготовлення
документів страхового фонду; відсутність необхідних технічних засобів репрографії та
системи оброблення інформації, матеріалів, програмного
забезпечення; відсутність системи контролю якості виготовлення документів
страхового фонду.
10. У разі позитивного рішення Державний департамент СФД
надає підприємству-виробнику дозвіл на виготовлення документів
страхового фонду терміном на п'ять років за встановленим зразком,
що наведений у додатку 4. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду
оформлюється в одному примірнику і зберігається на
підприємстві-виробнику.
11. Реєстрацію виданих дозволів на виготовлення документів
страхового фонду здійснює Державний департамент СФД у
реєстраційному журналі за зразком, що наведений у додатку 5.
12. Протягом терміну дії дозволу на виготовлення документів
страхового фонду підприємство-виробник підлягає перевірці
Державною технічною інспекцією Державного департаменту СФД з
питань дотримання вимог нормативних документів системи "Страховий
фонд документації" не частіше ніж один раз на три роки.
13. Підставою для прийняття рішення про анулювання дозволу на
виготовлення документів страхового фонду є: ліквідація підприємства-виробника, якому було видано дозвіл
на виготовлення документів страхового фонду; виявлення під час перевірки підприємства-виробника порушень
вимог нормативних документів щодо технології виготовлення
документів страхового фонду (за поданням Державної технічної
інспекції Державного департаменту СФД); невідповідність виготовлених підприємством-виробником
документів страхового фонду вимогам чинних нормативних документів; скасування або зупинення дії спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею,
підприємствам, установам, організаціям та їх філіям, де
виготовляються документи, що мають гриф секретності.
14. У разі анулювання дозволу на виготовлення документів
страхового фонду Державний департамент СФД готує в місячний термін
лист із повідомленням про його анулювання за підписом голови
Державного департаменту СФД на адресу підприємства-виробника.
Одночасно робиться запис у реєстраційному журналі.
15. Спори, що виникають у зв'язку з видачею дозволу на
виготовлення документів страхового фонду, вирішуються відповідно
до чинного законодавства.
16. За заявою підприємства-виробника дозвіл може бути
переоформлений ще на п'ять років.
17. Переоформлення дозволу здійснюється за тим же порядком,
який встановлено для його отримання.
18. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду,
виданий підприємству-виробнику, не підлягає передачі іншим
юридичним особам.
Голова Державного департаменту
страхового фонду документації В.Л.Степаненко

Додаток 1
до Положення про порядок
надання дозволу на
виготовлення документів
страхового фонду

Зразок

Голові Державного
департаменту СФД ____________________________
(прізвище та ініціали) ____________________________
(посада, прізвище та
ініціали керівника
підприємства-виробника,
найменування
підприємства-виробника,
юридична адреса)

ЗАЯВА

Прошу дати дозвіл на виготовлення документів страхового фонду
на _______________________________________________________________
(вид носія інформації)
на підставі документів, що додаються:
1. Перелік нормативних документів, технологічних процесів,
методичних документів, які використовуються для здійснення робіт з
виготовлення документів страхового фонду.
2. Дані про професійний та кваліфікаційний рівень
спеціалістів.
3. Перелік наявних репрографічних апаратів, приладів,
технологічного оснащення та засобів контролю якості
репрографічного зображення (у разі виготовлення документів
страхового фонду на мікрографічній плівці).
4. Перелік репрографічних матеріалів та хімікатів, що
використовуються за технологією виготовлення документів страхового
фонду (у разі виготовлення документів страхового фонду на
мікрографічній плівці).
5. Перелік технічних засобів (периферійного обладнання,
пристроїв), видів носіїв даних та програмного забезпечення, що
використовується під час виготовлення документів страхового фонду
на машинних носіях (у разі виготовлення документів страхового
фонду на машинних носіях даних).
6. Відомості про наявність та якісний стан приміщення для
тимчасового зберігання документів страхового фонду.
7. Відомості про систему контролю якості виготовлення
документів страхового фонду.
Маю спеціальний дозвіл на проведення ________________________
(найменування
підприємства-виробника)
діяльності, пов'язаної з державною таємницею, ____________________ __________________________________________________________________
(реєстраційний номер, дата видачі, термін дії)
та категорію режиму секретності __________________________________
Керівник підприємства-виробника __________ ___________________
(підпис) (прізвище та
ініціали)
м. п.
"____"______________200__ р.

Додаток 2
до Положення про порядок
надання дозволу на
виготовлення документів
страхового фонду

Зразок

ДАНІ
про професійний і кваліфікаційний рівень
спеціалістів, що виконують роботи з виготовлення
документів страхового фонду
---------------------------------------------------------------------------------- | Прізвище, | Освіта, | Спеціальність | Стаж із | N свідоцтва | Примітка | | ім'я, | навчальний | | виконання | про | | | по батькові | заклад | | робіт | підвищення | | | | | | даного | кваліфікації | | | | | | напрямку | | | |-------------+------------+---------------+-----------+--------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------------
Примітка. У графі 6 зазначається інформація про проходження
спеціалістами підприємства-виробника курсів підвищення
кваліфікації у сфері страхового фонду документації.
Підпис керівника ___________________ _______________________
(прізвище та ініціали)

Додаток 3
до Положення про порядок
надання дозволу на
виготовлення документів
страхового фонду

Зразок

ПЕРЕЛІК
наявних репрографічних апаратів,
приладів, технологічного оснащення
та засобів контролю якості
репрографічного зображення

------------------------------------------------------------------------ | | | | Дата останньої | | | | | N і дата акта | перевірки (для | | | Найменування | Рік | про введення в | приладів та | Примітка | | | випуску | експлуатацію | засобів | | | | | | контролю | | | | | | якості) та | | | | | | орган, який її | | | | | | здійснював | | |--------------+---------+----------------+----------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------------
Підпис керівника ___________________ _______________________
(прізвище та ініціали)

Додаток 4
до Положення про порядок
надання дозволу на
виготовлення документів
страхового фонду

Зразок

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ДОЗВІЛ N _____
на виготовлення документів страхового фонду
від "____" ______________ 200__ року

Наданий___________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування підприємства-виробника, його юридична адреса,
телефон)
на підставі заяви від "____"___________________ 200__ року.
(за реєстраційним журналом)
Дійсний до "____"______________200 __ року.
Голова Державного департаменту
страхового фонду документації __________ _________________
(підпис) (прізвище та
ініціали)
м. п.

Додаток 5
до Положення про порядок
надання дозволу на
виготовлення документів
страхового фонду

Зразок

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі дозволів
на виготовлення документів страхового фонду

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Найменування | | Номер дозволу на | Термін дії | Дата | Примітка | | з/п | надходження | підприємства-| Спеціаліст, | виготовлення | дозволу на | анулювання | | | | заяви та | виробника | відповідальний | документів | виготовлення | дозволу на | | | | комплекту | | за розгляд | страхового | документів | виготовлення | | | | документів | | поданої заяви | фонду, | страхового | документів | | | | до неї, | | | виданого | фонду | страхового | | | | вхідний | | | Державним | | фонду | | | | номер | | | департаментом | | | | | | | | | СФД | | | | |-----+-------------+--------------+----------------+------------------+--------------+--------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору