Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа від 30.12.2003597
Документ z0159-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.08.2016, підстава - v0372500-16

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.12.2003 N 597
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2004 р.
за N 159/8758
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 372 ( v0372500-16 ) від 18.08.2016 }
Про переказування коштів у національній
та іноземній валюті на користь нерезидентів
за деякими операціями
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 270 ( z0885-04 ) від 17.06.2004
N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005
N 329 ( z1060-06 ) від 21.08.2006
N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010
N 685 ( v0685500-14 ) від 30.10.2014
N 712 ( v0712500-14 ) від 06.11.2014
N 161 ( v0161500-15 ) від 03.03.2015
N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015
N 355 ( v0355500-15 ) від 03.06.2015
N 392 ( v0392500-15 ) від 19.06.2015
N 339 ( v0339500-16 ) від 07.06.2016 }

Відповідно до статей 30 та 44 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 11 та 13 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою
запобігання відпливу капіталу та підвищення прозорості платежів за
договорами, які передбачають виконання робіт, надання послуг,
передавання прав інтелектуальної власності нерезидентами, і на
виконання окремих зобов'язань резидентів перед нерезидентами за
векселями, а також попередження можливих дій щодо відмивання
грошей Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Підставою для переказування уповноваженими банками та
іншими фінансовими установами (далі - банки) коштів у національній
та іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидентів як за
дорученням резидентів - суб'єктів підприємницької діяльності, так
і на виконання власних зобов'язань щодо оплати робіт, послуг (у
тому числі послуг з продажу товару в кредит, передавання майна в
оренду, у лізинг, надання в користування прав інтелектуальної
власності), прав інтелектуальної власності за договорами, які
передбачають їх виконання, надання, передавання нерезидентами,
уважаються такі документи:
договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог
чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з
чинним законодавством України має силу договору;
документи, які свідчать про фактично надані послуги, виконані
роботи чи передані права інтелектуальної власності.
Підставою для переказування банками коштів у національній та
іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидентів як за
дорученням резидентів - суб'єктів підприємницької діяльності, так
і на виконання власних зобов'язань за векселями, виданими для
оформлення заборгованості резидента перед нерезидентом щодо оплати
послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, вважаються такі
документи:
договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог
чинного законодавства України (або інший документ, який згідно з
чинним законодавством України має силу договору), умовами якого
передбачено проведення розрахунків за надані послуги, виконані
роботи чи передані права інтелектуальної власності з використанням
векселів;
вексель, виданий згідно з умовами такого договору;
документи, які свідчать про фактично надані послуги, виконані
роботи чи передані права інтелектуальної власності.
Підставою для проведення зазначених в абзацах першому та
четвертому цього пункту операцій з оплати робіт, послуг, прав
інтелектуальної власності та/або виконання зобов'язань за
векселем, яким оформлена заборгованість резидента перед
нерезидентом за такою оплатою, за дорученням інвестора
(представництва іноземного інвестора на території України) за
угодою про розподіл продукції є такі документи: { Пункт 1
доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 712 ( v0712500-14 ) від 06.11.2014 }
договір із нерезидентом (або інший документ, який згідно з
правом, що підлягає застосуванню, має силу договору), умовами
якого може бути передбачено проведення розрахунків за надані
послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної
власності з використанням векселів; { Пункт 1 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 712
( v0712500-14 ) від 06.11.2014 }
вексель, якщо його видача передбачена умовами такого
договору. { Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 712 ( v0712500-14 ) від 06.11.2014 }
2. У разі здійснення імпортних операцій на умовах
відстрочення поставки документи, зазначені в абзаці третьому
пункту 1 цієї постанови, резидент зобов'язаний подати в
установлений Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) термін розрахунків.
3. Для цілей цієї постанови послуги (роботи), придбані
протягом календарного року резидентом - суб'єктом підприємницької
діяльності за договорами, укладеними з однією і тією самою особою,
за умови, що послуги (роботи), які придбаваються, належать до
одного підкласу (одного класу, якщо клас не ділиться на підкласи,
або однієї групи, якщо група не ділиться на класи, або одного
розділу, якщо розділ не ділиться на групи) Класифікації послуг
зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97, затвердженої наказом
Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 02.06.97 N 324 ( v0324217-97 ), уважаються
придбаними за єдиним договором. Норма цього пункту не поширюється
на договори, розрахунки за якими було розпочато до набрання
чинності цією постановою. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 329
( z1060-06 ) від 21.08.2006 }
4. Підставою для проведення зазначених у пункті 1 цієї
постанови операцій з оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної
власності та/або виконання зобов'язань за векселем, яким оформлена
заборгованість резидента перед нерезидентом за такою оплатою,
та/або зарахування заборгованості за такою оплатою в разі
проведення заліку зустрічних однорідних вимог, якщо загальна
вартість послуг, робіт, прав інтелектуальної власності за
договором перевищує 50 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій
валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим
Національним банком України на день укладення договору або за
станом на 1 січня 1999 року, якщо відповідний договір було
укладено до дати введення євро в безготівковий обіг (далі -
офіційний курс гривні до іноземних валют), окрім зазначених у
пункті 1 цієї постанови документів, є акт цінової експертизи
Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх
товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на
роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом
договору, кон'юнктурі ринку.
У разі невизначення зовнішньоекономічним договором, який
передбачає виконання робіт, надання послуг нерезидентом, загальної
вартості договору вимоги абзацу першого цього пункту
застосовуються, якщо загальна сума переказів (на виконання
зобов'язань перед нерезидентом щодо оплати робіт, послуг за цим
договором та/або виконання зобов'язань за векселями, якими
оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом щодо такої
оплати), здійснених, починаючи з дати набрання чинності цією
постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого
надане, перевищує 50 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій
валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
Якщо зовнішньоекономічний договір, який передбачає виконання
робіт, надання послуг було укладено до набрання чинності цією
постановою, то вимоги абзацу першого цього пункту застосовуються,
якщо загальна вартість робіт, послуг, що придбаваються у
нерезидента згідно з цим договором, яка на дату набрання чинності
цією постановою ще не сплачена та підлягає оплаті відповідно до
умов договору, перевищує 50 000 євро, або еквівалент цієї суми в
іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку N 329 ( z1060-06 ) від 21.08.2006, N 685 ( v0685500-14 ) від
30.10.2014, N 161 ( v0161500-15 ) від 03.03.2015, N 355
( v0355500-15 ) від 03.06.2015 }
5. У разі письмової відмови Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків у проведенні цінової експертизи, здійснення операцій,
передбачених абзацом першим пункту 4 цієї постанови, дозволяється
лише за наявності погодження Національного банку України.
6. Вимоги пунктів 3, 4 та 5 цієї постанови не поширюються на:
операції з оплати фінансових, туристичних, транспортних та
комунікаційних послуг резидентами за наявності в них ліцензій
(дозволів) уповноважених державних органів на провадження
господарської діяльності в сфері тих послуг, які оплачуються;
операції з оплати транспортних послуг
резидентами-експедиторами. Підставою для віднесення резидента до
експедиторів є засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів, які передбачають надання цим резидентом
експедиторських послуг, а також копія довідки з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України, що підготовлена за
формою, затвердженою наказом Державного комітету статистики
України від 12.06.2007 N 164 ( z0674-07 ), який зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 19.06.2007 за N 674/13941; { Пункт 6
доповнено абзацом третім згідно з Постановою НБУ N 329
( z1060-06 ) від 21.08.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }
операції з оплати транспортних послуг, які здійснюються
резидентами за дорученням і за рахунок коштів інших резидентів,
якщо останні користуються наданими нерезидентами транспортними
послугами та мають ліцензії (дозволи), зазначені в абзаці другому
цього пункту, а також забезпечили резидентів, що безпосередньо
оплачують транспортні послуги, коштами, потрібними для виконання
доручення; { Пункт 6 доповнено абзацом четвертим згідно з
Постановою НБУ N 329 ( z1060-06 ) від 21.08.2006 }
операції резидентів, які здійснюються за дорученням та за
рахунок коштів нерезидентів, за умови, що нерезидент до проведення
операції забезпечив резидента коштами, потрібними для виконання
доручення;
операції резидентів, визначених у встановленому порядку для
виконання відповідних міждержавних чи міжурядових угод, що
проводяться згідно з цими угодами;
переказування банками на користь нерезидентів коштів на
виконання власних зобов'язань банків - членів міжнародних
платіжних систем за операціями, пов'язаними з організацією та
забезпеченням розрахунків з використанням цих платіжних систем;
переказування банками на користь нерезидентів коштів на
виконання банками власних зобов'язань за операціями, пов'язаними
зі сплатою коштів міжнародним системам зв'язку, у тому числі
інформаційним агенціям REUTERS, S.W.I.F.T. за користування їх
послугами;
операції розпорядників бюджетних коштів, пов'язані з
міжнародною діяльністю України та/або її органів, що здійснюються
за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з
передбаченими в Державному бюджеті України на відповідний рік
бюджетними призначеннями;
операції, на здійснення яких резидентом або нерезидентом
отримана індивідуальна ліцензія Національного банку України;
платежі резидентів-позичальників на користь нерезидентів
відповідно до умов виданих Національним банком України
реєстраційних свідоцтв за договорами, які передбачають виконання
резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими
від останніх кредитами, позиками в іноземній валюті;
платежі резидентів-позичальників на користь Міжнародного
банку реконструкції та розвитку та Європейського банку
реконструкції та розвитку, які здійснюються згідно з договорами
про підготовку проектів у державному, комунальному або приватному
секторах (далі - проекти), у тому числі укладених у формі
листів-угод, щодо яких ці банки розглядають можливість
фінансування (у тому числі статутного капіталу), та в межах
реалізації кредитних угод, угод між акціонерами та інших угод з
цими банками; { Абзац дванадцятий пункту 6 в редакції Постанови
Національного банку N 339 ( v0339500-16 ) від 07.06.2016 }
платежі резидентів-позичальників на користь нерезидентів за
залученими під гарантії Кабінету Міністрів України кредитами;
операції інвестора (представництва іноземного інвестора на
території України) за угодою про розподіл продукції, які
здійснюються для потреб такої угоди [у тому числі пов'язані з
придбанням обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів,
робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення
іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції,
включаючи розпорядження частиною виробленої продукції, що належить
інвестору (представництву іноземного інвестора на території
України), іншому інвестору чи державі]; { Пункт 6 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 712
( v0712500-14 ) від 06.11.2014 }
переказування благодійними організаціями благодійної допомоги
та переказ коштів Міністерством охорони здоров'я України за межі
України для оплати лікування фізичних осіб на підставі документів,
що підтверджують необхідність такого лікування в іноземному
медичному закладі; { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від
14.04.2015 }
платежі резидентів-позичальників за контрактами на виконання
робіт та/або надання послуг для потреб проектів за рахунок
фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також
для потреб відповідних проектів за рахунок фінансування
Європейського банку реконструкції та розвитку, укладені відповідно
до Політики та правил Європейського банку реконструкції та
розвитку щодо закупівель. { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно
з Постановою Національного банку N 339 ( v0339500-16 ) від
07.06.2016 }
7. Копії документів (у тому числі копії документів,
перекладені на українську мову), що є підставою для проведення
зазначених у пункті 1 цієї постанови операцій з оплати робіт,
надання послуг, прав інтелектуальної власності та/або виконання
зобов'язань за векселем, яким оформлена заборгованість резидента
перед нерезидентом за такою оплатою, та/або зарахування
заборгованості за такою оплатою в разі проведення заліку
зустрічних однорідних вимог, засвідчуються резидентом
(уповноваженою ним особою) і залишаються в банку на зберіганні.
{ Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови Національного банку
N 339 ( v0339500-16 ) від 07.06.2016 }
Банк має право вимагати від резидента перекладу на українську
мову зазначених в абзаці першому пункту 7 цієї постанови
документів, які складені іноземною мовою. { Абзац другий пункту 7
в редакції Постанови Національного банку N 339 ( v0339500-16 ) від
07.06.2016 }
Не перекладаються на українську мову документи, що складені
російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою
з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
Не перекладаються на українську мову документи, що складені
іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою
інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище,
ім'я та по батькові особи, адреса за місцем її проживання) або
юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який
перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзаців другого
та третього цього пункту.
8. Затвердити Положення про порядок видачі резидентам
погодження Національного банку України на проведення окремих
операцій (додається).
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 270 ( z0885-04 ) від 17.06.2004 }
10. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 12.02.2003 N 58 ( z0132-03 ) "Про
здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті
щодо оплати робіт та послуг нерезидентів", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 132/7453.
11. Генеральному департаменту банківського нагляду
(В.В.Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного
банку України, банків України для керівництва і використання в
роботі.
12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов),
Операційне та територіальні управління Національного банку
України.
13. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова С.Л.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.12.2003 N 597
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2004 р.
за N 159/8758

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі резидентам
погодження Національного банку України
на проведення окремих операцій
{ У тексті Положення слова "Департамент (Управління)" у
всіх відмінках замінено словами "Національний банк" у
відповідних відмінках згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від
14.04.2015 }

Це Положення, розроблене відповідно до вимог статті 44 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 11 та
13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93
( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю", регламентує порядок і умови видачі резидентам України
погодження Національного банку України на здійснення окремих
операцій (далі - погодження).
1. Загальні положення
1.1. Національний банк України (далі - Національний банк)
видає погодження в разі письмової відмови Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків у проведенні цінової експертизи щодо відповідності
контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної
власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку. Якщо
Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх
товарних ринків провів цінову експертизу та встановив завищення
контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної
власності, які є предметом договору, відносно кон'юнктури ринку,
то погодження не видається. { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
1.2. Погодження видається на:
здійснення уповноваженим банком або іншою фінансовою
установою (далі - банки) переказування коштів у національній та
іноземній валютах як за дорученням резидентів - суб'єктів
підприємницької діяльності, так і на виконання власних зобов'язань
щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за
договорами, які передбачають їх виконання, надання, передавання
нерезидентами;
виконання зобов'язань за векселем, яким оформлена
заборгованість резидента перед нерезидентом щодо такої оплати;
здійснення резидентом - суб'єктом підприємницької діяльності
зарахування заборгованості щодо такої оплати під час проведення
заліку зустрічних однорідних вимог;
отримання резидентом кредиту, який надається шляхом
здійснення іноземним кредитором такої оплати (без зарахування
коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку).
1.3. Погодження дійсне протягом 180 календарних днів з дати
його видачі.
Дата видачі погодження має передувати даті здійснення
переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь
(на рахунок) нерезидента, даті проведення заліку зустрічних
однорідних вимог, даті реєстрації резидентом кредитного договору.
Не може бути видане (отримане) погодження на здійснення
операції, що вже проведена.
{ Пункт 1.4 глави 1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
{ Пункт 1.5 глави 1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
2. Порядок подання документів, потрібних
для отримання погодження
2.1. Для отримання погодження резидент подає такі документи:
а) заяву про видачу погодження згідно з додатками 1, 2, 3 до
цього Положення;
б) оригінал або копію договору з нерезидентом (або іншого
документа, що згідно з чинним законодавством України має силу
договору), який передбачає виконання робіт, надання послуг,
передавання прав інтелектуальної власності нерезидентом;
в) довідку банку про номер рахунку резидента, з якого
переказуватимуться кошти на користь нерезидента (подається для
отримання погодження на переказування коштів);
г) оригінал або копію відмови в наданні акта цінової
експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків;
ґ) обґрунтування потреби здійснення переказування коштів і
цін, зазначених у договорах (не подається для отримання погодження
на оплату та в користування прав інтелектуальної власності); { Підпункт "ґ" пункту 2.1 глави 2 в редакції Постанови
Національного банку N 339 ( v0339500-16 ) від 07.06.2016 }
д) оригінали або копії документів, які свідчать про фактично
надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної
власності (подається, якщо на час подання документів на видачу
погодження послуги надані, роботи виконані, права інтелектуальної
власності передані);
{ Підпункт "е" пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 339 ( v0339500-16 ) від
07.06.2016 }
е) оригінал або копію довідки податкового органу про взяття
заявника на облік як платника податків;
є) копію векселя, виданого згідно з умовами укладеного між
резидентом і нерезидентом договору або іншого документа, який
згідно з чинним законодавством України має силу договору
(подається в разі оформлення векселем заборгованості резидента
перед нерезидентом за цим договором);
ж) оригінал або копію кредитного договору з нерезидентом
(подається для одержання погодження на отримання кредиту шляхом
оплати іноземним кредитором робіт, послуг, прав інтелектуальної
власності за договорами, які передбачають їх виконання, надання,
передавання нерезидентами, без зарахування цих коштів на рахунок
резидента в уповноваженому банку);
з) оригінали або копії договорів, вимоги за якими
зараховуються під час проведення заліку зустрічних однорідних
вимог, та документів, що підтверджують стан виконання цих
договорів (надаються для отримання погодження на проведення заліку
зустрічних однорідних вимог).
Зазначені в цьому пункті копії документів (у тому числі копії
документів, перекладені на українську мову) мають бути засвідчені
резидентом (уповноваженою ним особою). { Абзац дванадцятий пункту
2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 339
( v0339500-16 ) від 07.06.2016 }
2.2. Національний банк має право вимагати від резидента
перекладу на українську мову зазначених у підпунктах "б", "д", "є"
- "з" пункту 2.1 глави 2 цього Положення документів, які складені
іноземною мовою. { Абзац перший пункту 2.2 глави 2 в редакції
Постанови Національного банку N 339 ( v0339500-16 ) від
07.06.2016 }
Не перекладаються на українську мову документи, що складені
російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою
з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
Не перекладаються на українську мову документи, що складені
іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою
інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище,
ім'я та по батькові особи, адреса за місцем її проживання) або
юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який
перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзаців першого
та другого цього пункту та подано в пакеті документів для видачі
погодження.
3. Порядок розгляду документів
для видачі погодження
3.1. Національний банк розглядає отриманий від резидента
пакет документів для видачі погодження в порядку черговості його
надходження.
3.2. Загальний строк розгляду Національним банком повного
пакета документів для видачі погодження не має перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів з дати його надходження після
обов'язкової реєстрації цих документів в управлінні діловодства та
забезпечення діяльності Правління Національного банку України
Департаменту з корпоративних питань. Національний банк може
зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі
погодження, і в цьому разі строк видачі погодження продовжується
ще на п'ять робочих днів з дати надходження додаткових документів.
{ Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015, N 339
( v0339500-16 ) від 07.06.2016 }
4. Порядок видачі та внесення змін до погодження
4.1. Національний банк видає резиденту погодження за формою,
зазначеною в додатках 4 - 6 до цього Положення, лише після
перевірки правильності та повноти оплати за послуги щодо видачі
погодження в розмірі, установленому нормативно-правовими актами
Національного банку. { Пункт 4.1 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 339
( v0339500-16 ) від 07.06.2016 }
4.2. Погодження видається лише зазначеній в ньому особі без
права передавання його іншим особам.
4.3. Погодження оформляється на бланку Національного банку і
надсилається або надається особисто власнику погодження. Для
обліку та контролю за виконанням вимог погодження в Національному
банку зберігається копія цього погодження. { Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
4.4. Документи, що подаються для отримання погодження, не
можуть бути використані для отримання нового погодження.
4.5. У разі потреби внесення змін до виданого погодження
зазначена в ньому особа має подати до Національного банку
клопотання з документальним підтвердженням потреби внесення змін
до раніше виданого погодження.
4.6. Зміни до погодження оформляються як додаток до нього,
який є невід'ємною частиною раніше виданого погодження (додаток
7). Національний банк видає резиденту зміни до погодження лише
після перевірки правильності та повноти оплати за послуги щодо
видачі змін до погодження в розмірі, установленому
нормативно-правовими актами Національного банку. { Пункт 4.6 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 339
( v0339500-16 ) від 07.06.2016 }
4.7. Унесення змін до погодження здійснюється виключно з
ініціативи зазначеної в ньому особи. За потреби внесення змін до
виданого погодження зазначена в ньому особа зобов'язана подати до
Національного банку заяву (додаток 8) з документальним
обґрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданого
погодження.
Національний банк на підставі поданих документів у строк, що
не перевищує семи робочих днів з дати їх реєстрації в управлінні
діловодства та забезпечення діяльності Правління Національного
банку України Департаменту з корпоративних питань, уносить зміни
до погодження. { Абзац другий пункту 4.7 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 234
( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
4.8. У разі видачі погодження на здійснення переказування
коштів резидент самостійно пред'являє оригінал погодження до
банку, через який мають переказуватися кошти. Банк на оригіналі
погодження робить відмітку про суму та дату переказування коштів і
зберігає копію погодження для обліку та контролю.
У разі видачі погодження на проведення заліку зустрічних
однорідних вимог резидент самостійно пред'являє оригінал
погодження до банку (банків), на контроль у якому (яких) узято
експортні, імпортні та лізингові операції, заборгованість за якими
зараховується під час проведення заліку зустрічних однорідних
вимог. Банк (банки) на оригіналі погодження робить (роблять)
відмітку про суму та дату зарахування заборгованості шляхом
проведення заліку зустрічних однорідних вимог і зберігає
(зберігають) копію погодження для обліку та контролю.
У разі видачі погодження на отримання кредиту шляхом оплати
іноземним кредитором (без зарахування цих коштів на рахунок
резидента в уповноваженому банку) робіт, послуг, прав
інтелектуальної власності за договорами, які передбачають їх
виконання, надання, передавання нерезидентами, оригінал погодження
використовується для реєстрації кредитного договору. { Абзац
третій пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від
14.04.2015 }
4.9. Національний банк у разі втрати або пошкодження
погодження (змін до погодження) видає дублікат погодження
(дублікат змін до погодження), оформлення і видача якого
здійснюється в порядку, визначеному в пункті 4.3 глави 4 цього
Положення. Дублікат погодження (дублікат змін до погодження) у
верхньому правому кутку містить слово "Дублікат", його текст
ідентичний тексту погодження (змін до погодження).
Національний банк видає резиденту дублікат погодження
(дублікат змін до погодження) лише після перевірки правильності та
повноти оплати за послуги щодо видачі дубліката погодження
(дубліката змін до погодження) у розмірі, установленому
нормативно-правовими актами Національного банку. { Пункт 4.9 глави 4 в редакції Постанов Національного банку N 234
( v0234500-15 ) від 14.04.2015, N 339 ( v0339500-16 ) від
07.06.2016 }
5. Порядок відмови у видачі та анулювання погодження
5.1. У разі відмови у видачі погодження Національний банк
письмово повідомляє про це резидента в строки, зазначені в пункті
3.2 цього Положення.
5.2. Підставами для відмови у видачі погодження можуть бути:
відсутність або невідповідність вимогам Положення хоча б
одного документа з переліку, визначеного пунктом 2.1 цього
Положення;
подання резидентом до Національного банку документів, які
містять недостовірну інформацію;
порушення резидентом вимог валютного законодавства України
та/або законодавства України у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення; { Абзац четвертий пункту 5.2 глави 5 в редакції
Постанови Національного банку N 339 ( v0339500-16 ) від
07.06.2016 }
надання нерезидентами послуг резидентам з продажу товару в
кредит, якщо процентна ставка за таким кредитом на день укладання
договору перевищує розмір середньозваженої процентної ставки, за
якою банки України надають суб'єктам господарювання кредити в
іноземній валюті на внутрішньому кредитному ринку.
5.3. Підставами для анулювання погодження є:
письмова відмова резидента від проведення операції;
порушення умов погодження;
виявлення в документах, що були подані власником погодження
до Національного банку і на підставі яких йому було видано
погодження, недостовірної інформації.
5.4. Погодження вважається анульоване з часу прийняття
Національним банком відповідного розпорядження (додаток 9).
Оригінал розпорядження надсилається або надається особисто
власнику погодження. Для обліку та контролю в Національному банку
зберігається копія цього розпорядження. Національний банк надсилає
інформацію про анулювання погодження банку (банкам), зазначеному
(зазначеним) у погодженні.
{ Абзац другий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 392 ( v0392500-15 ) від
19.06.2015 }
5.5. Якщо погодження анулюється, то його оригінал підлягає
поверненню до Національного банку в п'ятиденний строк з дати
отримання резидентом - власником погодження розпорядження про його
анулювання.
5.6. Відмова у видачі погодження, розпорядження про
анулювання погодження можуть бути оскаржені в суді.
Директор Генерального
департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Виконавець:
головний економіст
Генерального департаменту
банківського нагляду К.В.Таранік

Додаток 1
до Положення про порядок
видачі резидентам погодження
Національного банку України
на проведення окремих
операцій

Національний банк України

ЗАЯВА

1. Повна назва і місцезнаходження резидента та код за
ЄДРПОУ * ______________________________ просимо видати погодження
Національного банку України на переказування коштів за договором,
за векселем (зазначити потрібне).
2. Назва та місцезнаходження нерезидента ___________________.
3. Сума переказування ______________________________________.
(сума та назва валюти)
4. Номер та дата договору __________________________________.
5. Дата та місце складання векселя _________________________.
6. Назва та місцезнаходження векселедавця __________________.
7. Назва та місцезнаходження банку України, реквізити
рахунку, з якого переказується валюта, __________________________.
8. Назва, місцезнаходження банку нерезидента та реквізити
рахунку, на який переказується валюта, __________________________.
М.П. Підпис керівника
(фізичної особи-резидента)
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
Додаток 2
до Положення про порядок
видачі резидентам погодження
Національного банку України
на проведення окремих
операцій

Національний банк України

ЗАЯВА

1. Повна назва і місцезнаходження резидента та код за
ЄДРПОУ * _____________________________ просимо видати погодження
Національного банку України на проведення заліку зустрічних
однорідних вимог.
2. Назва та місцезнаходження нерезидента ___________________.
3. Загальна сума зустрічних вимог, що зараховується під час
проведення заліку, ______________________________________________.
(сума та назва валюти)
4. Номери, дати договорів та суми заборгованості за кожним
договором, які зараховуються під час проведення заліку, _____________________________.
5. Назви та місцезнаходження банків України, на контролі в
яких перебувають експортні, імпортні та лізингові операції,
заборгованість за якими зараховується під час проведення заліку, _____________________________.
М.П. Підпис керівника
(фізичної особи-резидента)
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }

Додаток 3
до Положення про порядок
видачі резидентам погодження
Національного банку України
на проведення окремих
операцій

Національний банк України

ЗАЯВА

1. Повна назва і місцезнаходження резидента та код за
ЄДРПОУ * ___________________________ просимо видати погодження
Національного банку України на отримання кредиту.
2. Номер та дата зовнішньоторговельного договору ___________.
3. Назва та місцезнаходження нерезидента сторони
зовнішньоторговельного договору _________________________________.
4. Номер та дата кредитного договору _______________________.
5. Назва та місцезнаходження нерезидента - сторони кредитного
договору ________________________________________________________.
6. Загальна вартість робіт, послуг, прав інтелектуальної
власності, оплата яких здійснюється за рахунок кредитних коштів, ________________________________.
М.П. Підпис керівника
(фізичної особи-резидента)
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
Додаток 4
до Положення про порядок
видачі резидентам погодження
Національного банку України
на проведення окремих
операцій ____________________________
(реквізити власника
погодження: назва,
місцезнаходження *)

ПОГОДЖЕННЯ
Національного банку України
N ______ від ______________
на переказування коштів на користь нерезидентів
за договором, за векселем (зазначити потрібне)

Дозволяється ________________________________________________
(повна назва та місцезнаходження резидента, __________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ *)
здійснити переказ ________________________________________________
(сума та назва валюти цифрами та словами)
нерезиденту _____________________________________________________.
(назва та місцезнаходження нерезидента)
На виконання зобов'язань за договором ______________________
(номер та дата договору)
(за векселем ___________________________________________________).
(дата, місце складання, назва та місцезнаходження
векселедавця)
Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого
переказуються кошти _____________________________________________.
Назва та місцезнаходження банку нерезидента і реквізити
рахунку, на який переказуються кошти ____________________________.
Термін дії погодження - протягом 180 календарних днів з дати
видачі.
Без права передавання третім особам.
Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного
банку України ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
Додаток 5
до Положення про порядок
видачі резидентам погодження
Національного банку України
на проведення окремих
операцій ____________________________
(реквізити власника
погодження: назва,
місцезнаходження *)

ПОГОДЖЕННЯ
Національного банку України
N _______ від _____________
на проведення заліку зустрічних однорідних вимог

Дозволяється ________________________________________________
(повна назва та місцезнаходження резидента, код __________________________________________________________________
за ЄДРПОУ *)
провести залік зустрічних однорідних вимог з нерезидентом __________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження нерезидента)
за договором _____________________________________________________
(номер та дата договору) у сумі __________________________________________________________,
(сума та назва валюти цифрами та словами)
за договором _____________________________________________________
(номер та дата договору)
у сумі ___________________________________________________________
(сума та назва валюти цифрами та словами)
______________________________________________________________. **
Назви та місцезнаходження банків України, на контролі в яких
перебувають експортні, імпортні та лізингові операції,
заборгованість за якими зараховується під час проведення заліку __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Термін дії погодження - протягом 180 календарних днів з дати
видачі.
Без права передавання третім особам.
Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного
банку України ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання. ** Аналогічні дані зазначаються для решти договорів, за якими
проводиться залік.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
Додаток 6
до Положення про порядок
видачі резидентам погодження
Національного банку України
на проведення окремих
операцій ____________________________
(реквізити власника
погодження: назва,
місцезнаходження *)

ПОГОДЖЕННЯ
Національного банку України
N ______ від ______________
на отримання кредиту

Дозволяється ________________________________________________
(повна назва та місцезнаходження резидента, код __________________________________________________________________
за ЄДРПОУ *)
отримати кредит __________________________________________________
(сума та назва валюти цифрами та словами)
від нерезидента __________________________________________________
(назва та місцезнаходження нерезидента)
за кредитним договором ___________________________________________
(номер та дата договору)
шляхом оплати цим нерезидентом робіт, послуг, прав інтелектуальної
власності в сумі ________________________________________________,
(сума та назва валюти цифрами та словами)
на виконання зобов'язань перед нерезидентом ______________________
(назва __________________________________________________________________
та місцезнаходження нерезидента)
за зовнішньоторговельним договором ______________________________.
(номер та дата договору)
Термін дії погодження - протягом 180 календарних днів з дати
видачі.
Без права передавання третім особам.
Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного
банку України ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
Додаток 7
до Положення про порядок
видачі резидентам погодження
Національного банку України
на проведення окремих
операцій ____________________________
(реквізити власника
погодження: назва,
місцезнаходження *)

Зміни до погодження Національного банку України
N ____ від _________ на _________________________________________________________________.

Національний банк України вносить такі зміни до погодження
Національного банку України N ______ від _______________, виданого __________________________________________________________________
(повна назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ * власника
погодження) _________________________________________________________________.
(зазначити всі зміни, що вносяться)
Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною
частиною зазначеного погодження.
Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного
банку України ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
Додаток 8
до Положення про порядок
видачі резидентам погодження
Національного банку України
на проведення окремих
операцій

Національний банк України

ЗАЯВА
про внесення змін до погодження
Національного банку України
N ____ від __________ на _________________________________________________________________.

Повна назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ* резидента __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Прошу внести зміни до погодження Національного банку України
N ____ від __________
у частині ___________________________________________________
(посилання на умови погодження, що підлягають зміні)
у зв'язку з ________________________________________________.
(обґрунтування потреби внесення змін __________________________________________________________________
до погодження з посиланням на підтвердні документи)
Дата
М.П. (за наявності) Підпис керівника
(фізичної особи-резидента)
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }
Додаток 9
до Положення про порядок
видачі резидентам погодження
Національного банку України
на проведення окремих
операцій ____________________________
(реквізити власника
погодження: назва,
місцезнаходження *)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про анулювання погодження Національного банку України
N _____ від __________ на _________________________________________________________________.

Національний банк України на підставі _______________________
(зазначається причина)
анулює погодження Національного банку України N _____ від _____,
видане __________________________________________________________.
(повна назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ * власника
погодження)
Власник погодження після отримання цього розпорядження в
п'ятиденний строк зобов'язаний повернути оригінал погодження
Національного банку України N _____ від _________ до Національного
банку України.
Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного
банку України ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М. П.
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 234 ( v0234500-15 ) від 14.04.2015 }вгору