Документ z0146-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.11.2017, підстава - z1252-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2012  № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2012 р.
за № 146/20459

Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
№ 1329 від 27.11.2012
Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1689 від 29.12.2016
№ 1294 від 21.09.2017}

Відповідно до пункту 15 Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084, та з метою посилення відповідальності замовників - головних розпорядників бюджетних коштів за впровадження результатів замовлення та моніторингу реалізації ними пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності та трансферу технологій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій (далі - Порядок), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1689 від 29.12.2016}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 № 1180 “Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2009 за № 33/16049.

3. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д.В.), департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій (Шовкалюк В.С.) згідно з компетенцією щороку:

здійснювати перевірку відповідності показників звітності, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів, вимогам, визначеним у Порядку;

узагальнювати показники, що містяться у звітності, отриманій від головних розпорядників бюджетних коштів;

готувати на підставі аналізу узагальнених показників, що містяться у звітності, отриманій від головних розпорядників бюджетних коштів, та розміщувати до 15 червня року, наступного за звітним, на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України аналітичні довідки щодо стану наукової та науково-технічної діяльності; стану інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій; реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

забезпечувати інформування до 15 червня Кабінету Міністрів України про результати реалізації головними розпорядниками бюджетних коштів пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1689 від 29.12.2016}

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
11.01.2012  № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2012 р.
за № 146/20459

ПОРЯДОК
надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 15 Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084.

1.2. Цей Порядок спрямований на посилення відповідальності замовників за впровадження результатів замовлення, забезпечення безперервності виконання етапів наукового процесу (фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних розробок) та здійснення контролю за доведенням результатів замовлення до стадії їх практичного застосування, а також визначає основні вимоги до організації підготовки, структури та форм подання замовниками відомостей про основні результати виконання замовлення (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки), заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції (далі - НТП), який здійснюється протягом трьох років з моменту її створення, про результати провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій за звітний період (далі - відомості).

ІІ. Організація підготовки та подання відомостей

2.1. Для організації підготовки та подання відомостей про основні результати виконання замовлення замовники забезпечують:

надання інформації про фінансування замовлення, результати його виконання та впровадження (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки) за формами згідно з додатками 1-8;

надання інформації про фінансування та провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій за формою згідно з додатком 9;

надання інформації про основні напрями та результати трансферу технологій за формою згідно з додатком 10;

підготовку аналітичної записки за формою згідно з додатком 11 за результатами узагальнення та аналізу інформації, наданої згідно з додатками 1-10;

подання відомостей МОН на паперових та електронних носіях за встановленими формами не пізніше 15 березня року, що настає за звітним.

{Абзац шостий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1689 від 29.12.2016}

2.2. МОН узагальнює подані замовниками відомості, проводить аналіз результативності виконання замовлення у різних сферах суспільного виробництва, ефективності застосування суб’єктами господарювання науково-технічних розробок та готує аналітичні довідки щодо стану наукової та науково-технічної діяльності; стану інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій; реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

{Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1689 від 29.12.2016}

ІІІ. Загальні вимоги до заповнення форм №№ 1-11

3.1. У формі № 1 "Динаміка фінансування сфери наукової і науково-технічної діяльності в розрізі напрямів бюджетного фінансування" (далі - форма № 1) наводяться дані щодо планових і фактичних видатків державного бюджету у звітному році (з урахуванням змін), планові показники наступного року в розрізі бюджетних програм замовника і напрямів бюджетного фінансування.

3.2. У формі № 2 "Бюджетне фінансування наукової сфери у розрізі базового та програмно-цільового методів, видів робіт та секторів науки" (далі - форма № 2) наводяться дані щодо фактичних обсягів базового та програмно-цільового фінансування (видатки загального фонду державного бюджету) за напрямами бюджетного фінансування, секторами науки та видами наукових і науково-технічних робіт.

3.3. У формі № 3 "Основні дані про стан виконання та фінансування проектів за державними цільовими науковими і науково-технічними програмами та науковими частинами державних цільових програм" (далі - форма № 3) наводяться дані щодо стану виконання та фактичного фінансування робіт (проектів) за державними цільовими науковими і науково-технічними програмами та науковими частинами державних цільових програм (ДЦНТП) у розрізі ДЦНТП, бюджетних програм, пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

3.4. У формі № 4 "Основні результати виконання замовлення" (далі - форма № 4) наводяться показники результативності виконання замовлення у звітному році в розрізі напрямів бюджетного фінансування за загальним і спеціальним фондами.

3.5. У формі № 5 "Дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення" (далі - форма № 5) наводяться дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення.

3.6. У формі № 6 "Дані щодо створення наукової (науково-технічної) продукції та підсумків моніторингу її впровадження" (далі - форма № 6) наводяться дані щодо створення НТП та моніторингу її впровадження протягом трьох років з моменту створення.

3.7. У формі № 7 "Дані щодо забезпечення безперервності етапів (видів) наукового процесу" (далі - форма № 7) наводяться дані щодо забезпечення практичного застосування результатів замовлення та безперервності етапів (видів) наукового процесу.

3.8. У формі № 8 "Фінансове забезпечення і стан реалізації наукових досліджень і розробок" (далі - форма № 8) наводяться дані щодо фактичних обсягів фінансування за загальним фондом державного бюджету, кількісної оцінки виконуваних у звітному році наукових робіт, створеної та впровадженої НТП за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

{Пункт 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1689 від 29.12.2016}

3.9. У формі № 9 "Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій" (далі - форма № 9) наводяться дані (за загальним і спеціальним фондами державного бюджету) щодо фактичних обсягів фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій у звітному році та планових показників наступного року за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності (у розрізі напрямів інноваційної діяльності та трансферу технологій).

3.10. У формі № 10 "Основні напрями та результати трансферу технологій" (далі - форма № 10) наводяться дані щодо фактичного обсягу витрат на здійснення трансферу технологій та надходжень від передання нових технологій за звітний період у розрізі пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і форм придбання (передання) технологій.

3.11. Дані щодо обсягів фінансування, основних результатів замовлення та впровадження НТП, результатів провадження інноваційної діяльності і трансферу технологій наводяться у таблицях за формами № № 1-10. Таблиці готуються у Microsoft Excel (шрифт Times New Roman).

3.12. У формах № № 1-10 обов’язково мають бути заповнені всі графи та рядки. У разі відсутності значення показника проставляється нуль. За умов неможливості визначення значення показника замовник у розділах аналітичної записки пояснює причини відсутності інформації.

3.13. Форма № 11 "Аналітична записка про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій" (далі - форма № 11) містить аналітичну інформацію про основні результати виконання замовлення та інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій.

3.13.1. За кожним напрямом бюджетного фінансування замовлення на проведення наукових досліджень і розробок наводяться дані щодо:

особливостей бюджетного фінансування, зокрема причин наявності залишку невикористаних бюджетних коштів на рахунках у органах Державної казначейської служби України; залишку річних бюджетних призначень, а також обсяги видатків, на які було зменшено бюджетні асигнування відповідно до Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 255, чи повернуто відповідно до Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1163 (за даними форм № № 1-3);

результативності виконання замовлення (за даними форми № 4) з детальною розшифровкою показника "інше" (звіт, наукова праця, наукова доповідь, наукове відкриття, програмний продукт тощо);

найбільш вагомих результатів (до п’яти прикладів) із зазначенням основних характеристик створеної НТП (за даними форми № 5);

підсумків моніторингу впровадження у звітному році НТП, яку створено протягом звітного та попередніх трьох років (за даними форми № 6);

ужитих заходів для забезпечення практичного застосування основних результатів виконання замовлення, зокрема безперервності етапів (видів) наукового процесу (за даними форми № 7);

фінансування та стан реалізації наукових досліджень і розробок (у розрізі напрямів наукових досліджень і розробок) (за даними форми № 8).

{Абзац сьомий підпункту 3.13.1 пункту 3.13 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1689 від 29.12.2016}

3.13.2. За кожним напрямом бюджетного фінансування підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності наводяться дані щодо:

особливостей бюджетного фінансування, зокрема причин наявності залишку невикористаних бюджетних коштів на рахунках у органах Державної казначейської служби України; залишку річних бюджетних призначень, а також обсяги видатків, на які було зменшено бюджетні асигнування відповідно до Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 255, чи повернуто відповідно до Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1163 (за даними форм № № 1, 2);

основних результатів підтримки розвитку наукової інфраструктури, оновлення матеріально-технічної бази, інших напрямів підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності.

3.13.3. За кожним напрямом інноваційної діяльності та трансферу технологій наводяться дані щодо:

особливостей бюджетного фінансування, зокрема причин наявності залишку невикористаних бюджетних коштів на рахунках у органах Державної казначейської служби України; залишку річних бюджетних призначень, а також обсяги видатків, на які було зменшено бюджетні асигнування відповідно до Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 255, чи повернуто відповідно до Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1163;

результатів використання бюджетних коштів за кожним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності з детальною розшифровкою всіх показників (за даними форми № 9);

результатів створення та розвитку інноваційної інфраструктури за кожним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності у розрізі її елементів (за даними форми № 9);

результатів трансферу технологій за кожним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності та формами придбання (передання) технологій (за даними форми № 10);

ужитих заходів для розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій.

3.13.4. Надаються пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення для підвищення результативності виконання замовлення, ефективності впровадження НТП, провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій.

3.13.5. Текст аналітичної записки (форма № 11) поділяється на розділи та підрозділи, які мають назву та нумеруються. Замовник не заповнює розділи (підрозділи) у разі відсутності діяльності за відповідними напрямами, не змінюючи при цьому їхні назви та нумерацію.

3.13.6. У всіх розділах та підрозділах аналітичної записки (форма № 11) обов’язково вказуються коди бюджетних програм (КПКВК). Дані щодо фінансування, результативності замовлення, упровадження НТП, результатів провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій мають відповідати значенням показників форм № № 1-10.

3.13.7. Обсяг аналітичної записки не повинен перевищувати 15 сторінок, що готуються у Microsoft Word (шрифт Times New Roman чотирнадцятого кегля). До неї може додаватися інформаційно-довідковий матеріал, який замовник вважає доцільним для поглиблення аналізу, обсягом не більше ніж 5 сторінок.

Директор департаменту
наукової діяльності
та ліцензування
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України

О.В. Якименко
Додатки 1-10
до Порядку надання відомостей
про основні результати наукової,
науково-технічної, інноваційної
діяльності та у сфері трансферу
технологій

Форми №№ 1-10

{Додатки 9 та 10 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1329 від 27.11.2012}

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1689 від 29.12.2016}

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1294 від 21.09.2017}Додаток 11
до Порядку надання відомостей
про основні результати наукової,
науково-технічної, інноваційної
діяльності та у сфері трансферу
технологій


Форма № 11

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій
у ______ році

_____________________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

1. Основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок та їх практичне застосування у розрізі напрямів бюджетного фінансування:

1.1 фундаментальні дослідження;

1.2 прикладні дослідження та науково-технічні розробки;

1.3 державні цільові наукові і науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм (ДЦНТП);

1.4 розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням;

1.5 програми і проекти у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва.

2. Основні результати підтримки розвитку наукової інфраструктури, оновлення матеріально-технічної бази, інших напрямів підтримки сфери наукової та науково-технічної діяльності у розрізі піднапрямів бюджетного фінансування:

2.1 технічне забезпечення наукової бази та придбання обладнання;

2.2 національне надбання;

2.3 розвиток інфраструктури;

2.4 виставки, конференції;

2.5 випуск та придбання друкованої продукції;

2.6 підготовка наукових кадрів;

2.7 державні премії та державні стипендії в галузі науки і техніки;

2.8 наукова й організаційна діяльність апарату президій академій наук;

2.9 сплата внесків України до міжнародних організацій;

2.10 спецінформації.

3. Основні результати інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності, видами фінансування у розрізі напрямів інноваційної діяльності та трансферу технологій:

3.1 реалізація інноваційних проектів, програм;

3.2 придбання машин, обладнання та програмного забезпечення;

3.3 придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формі);

3.4 навчання та підготовка персоналу;

3.5 створення і розвиток інноваційної інфраструктури;

3.6 маркетинг, реклама;

3.7 інше.

4. Основні результати здійснення трансферу технологій за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності у розрізі форм придбання (передання) технологій (з обов’язковим зазначенням КПКВК та назви бюджетної програми):

4.1 виключних майнових прав власності на винаходи, промислові зразки, корисні моделі;

4.2 ліцензій, ліцензійних договорів на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей;

4.3 ноу-хау, угод на придбання (передання) технологій.

5. Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення для підвищення результативності виконання замовлення, ефективності впровадження наукової (науково-технічної) продукції, провадження інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Відповідальний
виконавець


________
(підпис)


___________
(прізвище)

Контактний
телефон


_________

Керівник
структурного підрозділу


________
(підпис)


___________
(прізвище)вгору