Документ v0760323-12, поточна редакція — Редакція від 27.07.2012, підстава - v1122323-12

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2012  № 760/5

Про затвердження Положення про Дирекцію з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1122/5 від 27.07.2012}

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Дирекцію з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України від 2 червня 2006 року № 81-а "Про затвердження Положення про Дирекцію з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України".

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до відома Державної архівної служби України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О. П.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21.05.2012 № 760/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Дирекцію з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України

1. Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України (далі - ДЕКС ЦДАУ) створюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів) і належить до сфери її управління.

ДЕКС ЦДАУ є державною архівною установою, що здійснює обслуговування комплексу споруд центральних державних архівних установ України та забезпечує фізичну збереженість документів Національного архівного фонду центральних державних архівів.

2. ДЕКС ЦДАУ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ДЕКС ЦДАУ є:

забезпечення фізичної збереженості документів Національного архівного фонду центральних державних архівів, розташованих у комплексі споруд;

забезпечення охорони будинків, споруд, приміщень та території комплексу споруд, контрольно-пропускного режиму;

підтримання заданих температурно-вологісних параметрів повітря і забезпечення його чистоти в сховищах центральних державних архівів, розташованих у комплексі споруд;

забезпечення протипожежної безпеки, організація та контроль за виконанням центральними державними архівними установами комплексу основних протипожежних заходів;

організація капітальних і поточних ремонтів будівель і споруд комплексу, контроль за якістю ремонтних робіт;

забезпечення комплексу електричною і тепловою енергією;

транспортне обслуговування центральних державних архівних установ, розташованих у комплексі.

4. ДЕКС ЦДАУ з метою організації своєї діяльності:

здійснює технічну експлуатацію холодильного обладнання, систем пожежогасіння, кондиціювання, вентиляції, санітарно-технічного обладнання;

розробляє основні протипожежні заходи і контролює їх виконання;

проводить інструктажі з працівниками Укрдержархіву та центральних державних архівних установ комплексу з питань протипожежного захисту;

складає угоди на капітальний та поточний ремонти будинків і споруд комплексу та веде контроль за їх виконанням;

здійснює технічну експлуатацію електричного, слабкострумового, підсилювального, електрочасового і теплового обладнання;

керує діяльністю охорони із забезпечення контрольно-пропускного режиму, охорони будинків, споруд і території комплексу;

організовує підготовку будинків, споруд і обладнання до роботи в осінньо-зимовий період;

забезпечує санітарно-технічне обслуговування будинків і споруд комплексу, упорядкування та озеленення території комплексу;

організовує транспортне обслуговування центральних державних архівних установ, розташованих у комплексі;

забезпечує робочі приміщення центральних державних архівних установ, розташованих у комплексі, місцевим і міським телефонним зв'язком;

забезпечує виконання господарських функцій в апараті Укрдержархіву (прибирання приміщень, придбання та облік матеріальних цінностей тощо);

надає допомогу в розміщенні в готелях міста Києва працівників архівних установ, що прибули у відрядження до Укрдержархіву;

здійснює контроль за будівництвом нових та реконструкцією діючих споруд центральних державних архівів по вул. Солом'янській, 24, у м. Києві.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1122/5 від 27.07.2012}

5. ДЕКС ЦДАУ відповідно до покладених на нього завдань має право:

надавати платні послуги юридичним та фізичним особам;

передавати в оренду або надавати для користування (безкоштовно) матеріальні цінності іншим центральним державним архівним установам, що належать до сфери управління Укрдержархіву;

продавати юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку, якщо вони вичерпали свій ресурс, нездатні забезпечувати технологічний цикл та морально застаріли;

вносити пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних в порушеннях протипожежного режиму і режиму охорони комплексу, якщо такі порушення не тягнуть іншої відповідальності у встановленому законом порядку;

створити відділ капітального будівництва на період реконструкції та розвитку комплексу споруд центральних державних архівів по вул. Солом'янській, 24, у м. Києві.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1122/5 від 27.07.2012}

6. ДЕКС ЦДАУ очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.

Директор має заступників, які за його поданням призначаються на посади і звільняються з посад Головою Укрдержархіву.

7. Директор ДЕКС ЦДАУ:

здійснює керівництво діяльністю ДЕКС ЦДАУ і несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і обов'язків;

визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів;

видає у межах своєї компетенції накази та здійснює контроль за їх виконанням;

затверджує положення про структурні підрозділи та посадові обов'язки працівників;

призначає на посади і звільняє з посад працівників ДЕКС ЦДАУ;

встановлює працівникам надбавки за високі досягнення у праці, доплати за суміщення професій, розширення зон обслуговування або збільшення обсягів виконаних робіт, а також за виконання разом з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

затверджує розміри преміювання працівників, визначає конкретні види матеріальних ресурсів, за економію яких можуть виплачуватись премії;

приймає рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДЕКС ЦДАУ;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДЕКС ЦДАУ, в ДЕКС ЦДАУ утворюється дирекція.

Положення про дирекцію затверджується наказом ДЕКС ЦДАУ.

9. ДЕКС ЦДАУ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, структуру, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ДЕКС ЦДАУ затверджує Голова Укрдержархіву.

10. ДЕКС ЦДАУ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору