Про затвердження Положення про Центральний державний науково-технічний архів України
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 21.05.2012758/5
Документ v0758323-12, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2012  № 758/5

Про затвердження Положення про Центральний державний науково-технічний архів України

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральний державний науково-технічний архів України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома Державної архівної служби України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О.П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
21.05.2012 № 758/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральний державний науково-технічний архів України

1. Центральний державний науково-технічний архів України (далі - ЦДНТА України) створюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України і належить до сфери управління Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів).

ЦДНТА України як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує комплектування, облік, збереженість документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться.

2. ЦДНТА України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. До складу документів ЦДНТА України (далі - профільні документи) входять проектна, технологічна, конструкторська та науково-дослідна документація, документи особових фондів видатних діячів науки і техніки України, страховий фонд документації та фонд користування на різних носіях. Крім того, архів зберігає:

друковані видання, інструкції, проспекти, стандарти та інші матеріали, що доповнюють документи ЦДНТА України і необхідні для науково-дослідної, інформаційно-довідкової та іншої роботи;

довідковий апарат, що розкриває склад і зміст науково-технічної документації, та облікові документи (описи, каталоги, тематичні й комплексні анотовані переліки документів, огляди тощо);

документи з винахідництва, раціоналізації та патентно-ліцензійні документи.

4. Основними завданнями ЦДНТА України є:

участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

контроль за діяльністю служб діловодства, архівних підрозділів, експертних комісій підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що є джерелами формування Національного архівного фонду, з питань архівної справи та діловодства у встановленому законодавством порядку;

забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДНТА України профільними документами, їх обліку та зберігання, використання відомостей, що в них містяться;

організація роботи щодо нормативно-правового, науково-методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та служб діловодства державних архівних установ, що зберігають профільні документи;

забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в архівних документах;

забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

організація і участь у проведенні науково-дослідних робіт у сфері архівної справи, документознавства, археографії.

5. ЦДНТА України відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

подає пропозиції щодо формування державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

бере участь у розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;

здійснює науково-методичне керівництво архівними підрозділами та службами діловодства державних органів, профільних підприємств, установ і організацій України;

організовує в установленому порядку облік, обстеження діяльності архівних підрозділів і служб діловодства підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також приватних архівів (з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів);

контролює діяльність експертних комісій підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

розробляє вимоги щодо впорядкування науково-технічної документації, що вноситься до Національного архівного фонду;

організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до відомостей, що містяться в архівних документах, забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування недостовірних відомостей про особу;

організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і консервацію документів Національного архівного фонду;

створює копії страхового фонду та копії фонду користування документами, копії профільних унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

веде державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них та подає відповідні відомості про них Укрдержархіву, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком і використанням відомостей, що містяться в цих документах;

організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, забезпечення їх грошової оцінки та страхування за правилами, встановленими законодавством;

складає списки юридичних осіб - джерел формування НАФ України, приймає документи на постійне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання в архівних підрозділах зазначених джерел, проводить експертизу цінності документів;

веде роботу з власниками документів особового походження або уповноваженими ними установами чи особами щодо передавання цих документів на договірних засадах на зберігання до ЦДНТА України;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних документів, що знаходяться за кордоном;

організовує приймання на прохання юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду цих документів на зберігання;

здійснює у встановленому законодавством порядку контроль за дотриманням правил торгівлі антикварними речами в частині продажу архівних документів, реалізовує переважне право держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду, в разі їх продажу взаємодіє з правоохоронними органами і подає до суду заяву про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;

створює та вдосконалює систему довідкового апарату до документів, зокрема шляхом впровадження електронних баз даних;

надає користувачам документи і довідковий апарат до них відповідно до Порядку користування документами Національного архівного фонду;

забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей та збереження документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до відомостей, що містяться в архівних документах, у тому числі скасування рішення про віднесення інформації до державної або іншої таємниці;

забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів юридичних осіб і громадян;

публікує в установленому порядку документи Національного архівного фонду, видає довідково-інформаційну літературу, посібники з архівної справи та діловодства;

координує діяльність державних архівів з питань спільної підготовки збірників документів та інших видань;

надає юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, допомогу у зберіганні та реставрації таких документів, виготовленні копій унікальних документів для страхового фонду та фонду користування;

надає в установленому порядку юридичним та фізичним особам платні послуги з використання відомостей, що містяться в архівних документах, проведення робіт, пов'язаних з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, юридичних та фізичних осіб, розробляє нормативно-методичні посібники з архівної справи та діловодства;

здійснює разом з науковими установами або самостійно наукові дослідження з архівознавства, документознавства, археографії, з історії науки і техніки, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства;

організовує вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі та діловодстві;

здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи та діловодства;

проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян щодо діяльності ЦДНТА України, вживає заходів щодо усунення причин, що викликають скарги;

здійснює інші повноваження на основі виконання Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та Укрдержархіву.

6. ЦДНТА України з метою організації своєї діяльності:

вживає заходів щодо удосконалення структури ЦДНТА України;

забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в ЦДНТА України;

здійснює добір кадрів, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ЦДНТА України;

організовує планово-фінансову роботу в ЦДНТА України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

забезпечує представництво інтересів ЦДНТА України в судових та інших органах;

організовує діловодство та архівне зберігання документів ЦДНТА України відповідно до встановлених правил.

7. ЦДНТА України відповідно до покладених на нього завдань має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати наради, створювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

вимагати від посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, керівних органів об'єднань громадян усунення порушень і недоліків у веденні архівної справи і діловодства;

вимагати від власників документів у випадках, передбачених законодавством, подання їх на розгляд експертної комісії для проведення експертизи цінності;

обмежувати відповідно до законодавства доступ до відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду, які зберігаються у ЦДНТА України;

порушувати в установленому порядку питання про притягнення до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд і архівні установи, та про відшкодування ними шкоди, завданої власникові документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт;

реалізовувати переважне право на придбання документів Національного архівного фонду, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, у разі продажу цих документів;

залучати за погодженням з Укрдержархівом до роботи над науковими темами і методичними розробками загальногалузевого значення інші державні архівні установи.

8. ЦДНТА України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та фізичними особами, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.

Працівники ЦДНТА України за дорученням керівництва мають право для виконання своїх службових обов'язків відвідувати в установленому порядку архівні підрозділи і служби діловодства підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх підпорядкування, а також доступу до відомостей, що містяться в їх документах, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством.

9. ЦДНТА України очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.

Директор має заступників, які за його поданням призначаються на посади і звільняються з посад Головою Укрдержархіву.

10. Директор ЦДНТА України:

здійснює керівництво діяльністю ЦДНТА України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦДНТА України завдань, затверджує розподіл обов'язків і ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних підрозділів ЦДНТА України;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові обов'язки працівників ЦДНТА України;

призначає на посади і звільняє з посад працівників ЦДНТА України;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

приймає рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦДНТА України;

розпоряджається коштами ЦДНТА України в межах затвердженого кошторису на його утримання;

вирішує питання про надання документів ЦДНТА України, інших документів підприємствам, установам і організаціям у тимчасове користування та про доступ користувачів до документів;

організовує роботу колегії ЦДНТА України і головує на її засіданнях;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДНТА України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в ЦДНТА України утворюється колегія у складі директора архіву (голова колегії) та його заступників за посадою, а також інших працівників ЦДНТА України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора ЦДНТА України.

Склад колегії затверджується Головою Укрдержархіву.

12. З метою проведення експертизи цінності документів, розгляду інших питань, пов'язаних з формуванням Національного архівного фонду, у ЦДНТА України утворюється експертно-перевірна комісія.

Положення про експертно-перевірну комісію та її склад затверджуються директором ЦДНТА України.

13. Для розгляду питань організації науково-дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства у ЦДНТА України утворюється науково-методична рада.

Положення про науково-методичну раду та її склад затверджуються директором ЦДНТА України.

14. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в ЦДНТА України можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

15. ЦДНТА України утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, структуру, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ЦДНТА України затверджує Голова Укрдержархіву.

16. ЦДНТА України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору