Документ v0757323-12, поточна редакція — Редакція від 01.07.2013, підстава - v1299323-13

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2012  № 757/5

Про затвердження Положення про Державний центр збереження документів Національного архівного фонду

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1299/5 від 01.07.2013}

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний центр збереження документів Національного архівного фонду, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома Державної архівної служби України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О.П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21.05.2012 № 757/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний центр збереження документів Національного архівного фонду

1. Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (ДЦЗД НАФ) є центральною державною архівною установою, яка створюється, реорганізовується і ліквідовується Державною архівною службою України і належить до сфери її управління.

2. ДЦЗД НАФ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, а також цим Положенням.

3. ДЦЗД НАФ є методичним центром з питань фізичної збереженості архівних документів та створення мікрофільмів страхового фонду і фонду користування.

4. Основними завданнями ДЦЗД НАФ є:

участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

виконання робіт, спрямованих на фізичне збереження документів Національного архівного фонду та створення страхового фонду і фонду користування для центральних державних архівів України, друкування архівознавчих видань для архівних установ;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1299/5 від 01.07.2013}

забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

методичне забезпечення робіт із фізичної збереженості архівних документів та створення мікрофільмів страхового фонду і фонду користування, надання консультаційної і практичної допомоги архівним установам, юридичним і фізичним особам;

впровадження наукових розробок і прогресивних методів роботи, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи з питань фізичної збереженості архівних документів та створення мікрофільмів страхового фонду і фонду користування.

5. ДЦЗД НАФ відповідно до покладених на нього завдань і в межах наданих повноважень:

виконує роботи зі створення негативних мікрофільмів страхового фонду і позитивних мікрофільмів фонду користування, здійснює їх хіміко-фотографічне оброблення;

виконує роботи зі створення цифрових копій фонду користування;

проводить консерваційно-профілактичне оброблення і контроль технічного стану раніше створених мікрофільмів страхового фонду;

виконує консервацію, реставрацію, дереставрацію, ремонт, дезінфекцію і дезінсекцію архівних документів та друкованих видань;

виконує брошурувально-палітурні та картонажні роботи;

виконує копіювання, розмноження, друкування відомчої організаційно-управлінської документації;

здійснює технічне та літературне редагування, коректорську правку, друкування відомчого періодичного журналу "Архіви України";

виконує друкування відомчих бланків, журналів обліку, брошур, буклетів, архівних путівників та покажчиків, довідкових та інформаційних матеріалів, інших архівознавчих видань;

проводить заняття з підвищення кваліфікації працівників ДЦЗД НАФ та архівних установ України, надає консультації з практичного застосування нормативних документів і методичних розробок з питань фізичної збереженості архівних документів та створення мікрофільмів страхового фонду і фонду користування;

проводить разом з Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства дослідження із забезпечення фізико-хімічної збереженості документів, впроваджує їх результати у роботу;

складає плани роботи ДЦЗД НАФ та забезпечує їх виконання;

вживає заходів щодо удосконалення структури ДЦЗД НАФ;

забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, вирішує в межах своєї компетенції питання, пов'язані з поточним ремонтом обладнання і устаткування;

виконує на договірних засадах роботи з фізичної збереженості архівних документів, створення мікрофільмів страхового фонду і фонду користування, друкарські роботи, надає поліграфічні послуги у сфері забезпечення збереженості архівних документів.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1299/5 від 01.07.2013}

6. ДЦЗД НАФ має право укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт за профілем своєї діяльності.

7. ДЦЗД НАФ очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Голова Державної архівної служби України.

Директор має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Голова Укрдержархіву.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства юстиції № 1299/5 від 01.07.2013}

8. Директор ДЦЗД НАФ:

здійснює керівництво діяльністю ДЦЗД НАФ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та здійснення ним своїх функцій, здійснює функціональний розподіл посадових обов'язків між заступниками ДЦЗД НАФ;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посади і звільняє з посад працівників ДЦЗД НАФ;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників ДЦЗД НАФ;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису.

9. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції ДЦЗД НАФ, може створюватися дирекція.

Положення про дирекцію та її персональний склад затверджує директор.

10. Для розгляду окремих профільних, організаційних питань в ДЦЗД НАФ можуть створюватися ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджуються директором.

11. ДЦЗД НАФ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, кошторис, структуру та штатний розпис ДЦЗД НАФ затверджує Голова Державної архівної служби України.

12. ДЦЗД НАФ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору