Документ v0756323-12, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2012  № 756/5

Про затвердження Положення про Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома Державної архівної служби України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О.П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21.05.2012 № 756/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО України) створюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України і належить до сфери управління Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів).

ЦДАВО України як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться.

2. ЦДАВО України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. До складу документів ЦДАВО України (далі - профільні документи) входять:

документи Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності на території України після Лютневої революції 1917 року;

документи вищих органів державної влади і державного управління, суду, арбітражу, прокуратури;

документи міністерств, відомств, центральних державних установ і організацій галузей економіки, науки, культури;

документи всеукраїнських і галузевих органів професійних спілок, кооперативних та інших громадських організацій до 1992 року;

документи українських емігрантських організацій за 1919 - 1945 рр.;

документи німецьких військових та окупаційних властей за 1939 - 1945 рр.;

страховий фонд копій документів, копій документів, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках;

облікові документи ЦДАВО України та архівні довідники (описи, каталоги, картотеки, путівники, електронні носії інформації, бази даних тощо), що розкривають склад і зміст документів.

4. Основними завданнями ЦДАВО України є:

участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

координація діяльності вищих органів влади та управління, підприємств, установ і організацій у питаннях діловодства, архівної справи та внесення їх документів до Національного архівного фонду України;

забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДАВО України профільними документами, їх обліку та зберігання, використання відомостей, що в них містяться;

організація роботи щодо науково-методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та служб діловодства, державних архівних установ, що зберігають профільні документи;

зберігання профільних документів Національного архівного фонду, що мають загальнодержавне значення;

забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в архівних документах;

проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства й археографії; впровадження передового досвіду в діяльність ЦДАВО України з метою досягнення світового рівня в розвитку архівної справи і діловодства.

5. ЦДАВО України відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

подає пропозиції щодо формування державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

бере участь у розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;

організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

складає списки юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до ЦДАВО України, приймає ці документи на постійне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання в архівних підрозділах зазначених джерел комплектування, проводить експертизу цінності документів;

надає науково-методичну допомогу у вдосконаленні та організації діловодства архівним підрозділам та службам діловодства державних органів, підприємств, установ і організацій, що перебувають у зоні його комплектування;

перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, що перебувають у зоні його комплектування, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них у встановленому законодавством порядку;

здійснює контроль за складанням та дотриманням номенклатури справ підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, що перебувають у зоні його комплектування, у встановленому законодавством порядку;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних документів, що знаходяться за кордоном;

відповідно до закону організовує приймання документів на прохання юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду;

реалізує переважне право держави на придбання профільних документів у разі їх продажу, подає до суду заяву про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;

веде державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них та подає відповідні відомості про них Укрдержархіву;

організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, забезпечення їх страхування після внесення до Державного реєстру національного культурного надбання;

організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і консервацію профільних документів Національного архівного фонду;

створює страхові копії та копії фонду користування унікальними документами незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

надає юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, допомогу у зберіганні та реставрації таких документів, виготовленні копій унікальних документів для страхового фонду та фонду користування;

забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування недостовірних відомостей про особу;

створює та вдосконалює пошукові засоби для забезпечення доступу громадян до відомостей, що містяться в архівних документах, їх соціально-правового захисту, реалізації потреб суспільства у ретроспективній документній інформації;

надає користувачам документи і довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами;

забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів громадян;

надає згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, платні послуги, пов'язані з використанням фізичними і юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах; виконує за рахунок замовника роботи щодо забезпечення збереженості та впорядкування документів, складання нормативно-методичних посібників, здійснює іншу не заборонену законодавством діяльність з архівної справи та діловодства;

здійснює разом з науковими установами наукові дослідження з архіво- і документознавства, археографії; впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства;

публікує в установленому порядку документи Національного архівного фонду, видає довідково-інформаційну літературу і посібники з архівної справи та діловодства;

здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи та діловодства, бере участь у міжнародних науково-дослідних та гуманітарних проектах;

організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян щодо діяльності ЦДАВО України, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;

забезпечує у межах своїх повноважень охорону та збереження інформації, що становить державну таємницю, організовує перегляд в установленому порядку грифів обмеження доступу до відомостей, що містяться в архівних документах;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. ЦДАВО України з метою організації своєї діяльності:

забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією у ЦДАВО України;

вживає заходів щодо удосконалення структури ЦДАВО України;

здійснює добір кадрів, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників;

організовує планово-фінансову роботу в ЦДАВО України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

забезпечує представництво інтересів ЦДАВО України у судових та інших органах;

організовує діловодство та архівне зберігання документів ЦДАВО України відповідно до встановлених правил.

7. ЦДАВО України відповідно до покладених на нього завдань має право:

одержувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і впорядкування документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, заслуховувати інформацію представників підприємств, установ і організацій з цих питань;

давати в межах своїх повноважень підприємствам, установам і організаціям обов'язкові для виконання вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та служб діловодства, усунення виявлених у результаті перевірки недоліків у забезпеченні збереженості документів Національного архівного фонду та організації документів у діловодстві;

вимагати від власника документів подання їх на експертизу в разі загрози знищення або значного погіршення стану цих документів, продажу чи вивезення документів Національного архівного фонду за кордон;

подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереження документів Національного архівного фонду, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт;

реалізовувати переважне право на придбання документів Національного архівного фонду, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, у разі продажу цих документів;

обмежувати в установленому порядку доступ до відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду, які зберігаються в ЦДАВО України;

залучати за погодженням з Укрдержархівом до роботи над науковими темами і методичними розробками загальногалузевого значення інші державні архівні установи;

скликати в установленому порядку міжвідомчі наради з питань, що належать до його компетенції.

8. ЦДАВО України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об'єднаннями.

Працівники ЦДАВО України за дорученням керівництва мають право для виконання своїх службових обов'язків відвідувати в установленому порядку архівні підрозділи і служби діловодства підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх підпорядкування, а також право доступу до відомостей, що містяться в їх документах, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством.

9. ЦДАВО України очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.

Директор має заступників, які за його поданням призначаються на посади і звільняються з посад Головою Укрдержархіву.

10. Директор ЦДАВО України:

здійснює керівництво діяльністю ЦДАВО України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦДАВО України завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних підрозділів ЦДАВО України, затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників ЦДАВО України;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

приймає рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦДАВО України;

розпоряджається коштами ЦДАВО України в межах затвердженого кошторису на його утримання;

призначає на посади і звільняє з посад працівників ЦДАВО України;

вирішує питання про видачу документів ЦДАВО України, інших документів підприємствам, установам і організаціям у тимчасове користування та про доступ користувачів до документів;

організовує роботу колегії ЦДАВО України і головує на її засіданнях;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДАВО України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в ЦДАВО України утворюється колегія у складі директора архіву (голова колегії) та його заступників за посадою, а також інших працівників ЦДАВО України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора ЦДАВО України.

Склад колегії затверджується Головою Укрдержархіву.

12. З питань визначення методологічних та організаційних засад експертизи цінності документів у ЦДАВО України утворюється постійно діюча експертно-перевірна комісія.

Положення про експертно-перевірну комісію та її склад затверджуються директором ЦДАВО України.

13. Для розгляду питань з організації науково-дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства у ЦДАВО України утворюється науково-методична рада.

Положення про науково-методичну раду та її склад затверджуються директором ЦДАВО України.

14. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ЦДАВО України можуть утворюватися інші консультативні, дорадчі органи.

15. ЦДАВО України утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність працівників, структуру, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ЦДАВО України затверджує Голова Укрдержархіву.

16. ЦДАВО України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору