Про затвердження Положення про Центральний державний архів громадських об'єднань України
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 21.05.2012755/5
Документ v0755323-12, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2012  № 755/5

Про затвердження Положення про Центральний державний архів громадських об'єднань України

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральний державний архів громадських об'єднань України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома Державної архівної служби України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О.П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21.05.2012 № 755/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральний державний архів громадських об'єднань України

1. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі - ЦДАГО України) створюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України і належить до сфери управління Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів).

ЦДАГО України як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться.

2. ЦДАГО України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. До складу документів ЦДАГО України (далі - профільні документи) входять документи:

центральних керівних органів громадсько-політичних об'єднань, які утворилися після Лютневої революції 1917 р. (документи ЦК Компартії України, ЦК ЛКСМУ та підпорядкованих їм установ, партій соціалістів-революціонерів, соціал-демократів (незалежників), соціалістів-федералістів, Української комуністичної партії, Компартії Західної України (до 1923 р. - Компартії Східної Галичини), єврейських політичних партій);

громадських організацій української еміграції (Музею визвольної боротьби України у Празі);

партизанського руху України періоду Другої світової війни;

громадян, які були репресовані у місті Києві та Київській області у 1919 - 1950 роках органами ВУНК-ДПУ-НКВС-МДБ-КДБ;

особового походження партійних і радянських діячів УРСР, комісій з історії громадянської та Великої Вітчизняної воєн;

сучасних політичних партій, організацій і рухів, діяльність яких має загальнонаціональний характер;

всеукраїнських і галузевих органів професійних спілок з 1992 року.

4. Основними завданням ЦДАГО України є:

участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

координація діяльності організацій і об'єднань громадян у питаннях діловодства, архівної справи та внесення їх документів до Національного архівного фонду;

забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд і архівні установи;

забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДАГО України профільними документами, їх обліку та зберігання, використання відомостей, що в них містяться;

організація роботи щодо нормативно-правового, науково-методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб, державних архівних установ, у яких зберігаються профільні документи;

забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в архівних документах;

проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства й археографії, впровадження досягнень науки, техніки в діяльність ЦДАГО України.

5. ЦДАГО України відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

подає пропозиції щодо формування державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

бере участь у розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи й забезпечує їх виконання;

здійснює методичне керівництво архівними підрозділами і службами діловодства об'єднань громадян та утворюваними ними підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у зоні його комплектування;

організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

складає списки юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні його комплектування, організовує відбір і приймання документів на постійне зберігання; проводить експертизу цінності документів;

перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства об'єднань громадян та утворюваних ними підприємств, установ і організацій, що перебувають у зоні його комплектування, надає їм науково-методичну допомогу у вдосконаленні та організації діловодства, забезпеченні збереженості документів у встановленому законодавством порядку;

здійснює контроль за складанням та дотриманням номенклатури справ у профільних об'єднаннях громадян, що перебувають у зоні його комплектування, у встановленому законодавством порядку;

веде роботу з власниками документів особового походження або уповноваженими ними установами чи особами щодо передання цих документів на договірних засадах на зберігання до ЦДАГО України;

організовує приймання на прохання юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду ці документи на зберігання;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних документів, що знаходяться за кордоном;

реалізує переважне право держави на придбання профільних документів у разі їх продажу, подає до суду заяву про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;

здійснює державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них та подає відповідні відомості про них Укрдержархіву;

організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, забезпечення їх страхування за правилами, встановленими законодавством;

організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і консервацію профільних документів Національного архівного фонду;

створює страхові копії та копії фонду користування документами, що зберігаються в ЦДАГО України, та профільних унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

надає юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, допомогу у зберіганні та реставрації таких документів, виготовленні копій унікальних документів для страхового фонду та фонду користування;

створює та вдосконалює систему довідкового апарату до документів, здійснює автоматизацію інформаційних процесів;

надає користувачам документи і довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами;

забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів громадян;

публікує в установленому порядку документи, що зберігаються в ЦДАГО України, видає довідково-інформаційну літературу і посібники з архівної справи та діловодства; координує діяльність державних архівів з питань спільної підготовки збірників документів та інших видань профілю ЦДАГО України;

здійснює разом з науковими установами або самостійно наукові дослідження з архіво- і документознавства, археографії, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства;

надає згідно з переліком платних послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України, платні послуги, пов'язані з використання фізичними і юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах, виконує за рахунок замовника роботи щодо забезпечення збереженості та впорядкування документів, складання нормативно-методичних посібників, здійснює іншу не заборонену законодавством діяльність з архівної справи та діловодства;

забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей та збереження документів, які містять інформацію, що становить державну таємницю;

організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян щодо діяльності ЦДАГО України, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;

здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи та діловодства, бере участь у міжнародних науково-дослідних та гуманітарних проектах відповідно до профілю своєї діяльності;

вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі та діловодстві;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. ЦДАГО України з метою організації своєї діяльності:

вживає заходів щодо удосконалення структури ЦДАГО України;

забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в ЦДАГО України;

здійснює добір кадрів, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ЦДАГО України;

організовує планово-фінансову роботу в ЦДАГО України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

забезпечує представництво інтересів ЦДАГО України у судових та інших органах;

організовує діловодство та архівне зберігання документів ЦДАГО України відповідно до встановлених правил.

7. ЦДАГО України відповідно до покладених на нього завдань має право:

одержувати в установленому порядку від установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і впорядкування документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, заслуховувати інформацію представників установ і організацій з цих питань;

давати в межах своїх повноважень установам і організаціям обов'язкові для виконання організаційно-методичні вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та служб діловодства;

вимагати від власника документів подання їх на експертизу в разі загрози знищення або значного погіршення стану цих документів, продажу чи вивезення документів Національного архівного фонду за кордон;

подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереження документів Національного архівного фонду, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд і архівні установи, та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт;

реалізовувати переважне право на придбання документів Національного архівного фонду, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, у разі продажу цих документів;

обмежувати в установленому порядку доступ до відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду, які зберігаються в ЦДАГО України;

залучати за погодженням з Укрдержархівом до роботи над науковими темами і методичними розробками загальногалузевого значення інші державні архівні установи;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8. ЦДАГО України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

Працівники ЦДАГО України за дорученням керівництва мають право для виконання своїх службових обов'язків відвідувати в установленому порядку архівні підрозділи і служби діловодства підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх підпорядкування, а також право доступу до відомостей, що містяться в їх документах, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством.

9. ЦДАГО України очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.

Директор ЦДАГО України має заступників, які за його поданням призначаються на посади і звільняються з посад Головою Укрдержархіву.

10. Директор ЦДАГО України:

здійснює керівництво діяльністю ЦДАГО України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦДАГО України завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних підрозділів ЦДАГО України, затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників ЦДАГО України;

призначає на посади і звільняє з посад працівників ЦДАГО України;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

приймає рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦДАГО України;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

вирішує питання про видачу документів ЦДАГО України підприємствам, установам і організаціям у тимчасове користування та про доступ користувачів до документів;

організовує роботу колегії ЦДАГО України і головує на її засіданнях;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДАГО України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в ЦДАГО України утворюється колегія у складі директора архіву (голова колегії) та його заступників за посадою, а також інших працівників ЦДАГО України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора ЦДАГО України.

Склад колегії затверджується Головою Укрдержархіву.

12. З метою проведення експертизи цінності документів, розгляду інших питань, пов'язаних з формуванням Національного архівного фонду, у ЦДАГО України утворюється експертно-перевірна комісія.

Положення про експертно-перевірну комісію та її склад затверджуються директором ЦДАГО України.

13. Для розгляду питань організації науково-дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства у ЦДАГО України утворюється науково-методична рада.

Положення про науково-методичну раду та її склад затверджуються директором ЦДАГО України.

14. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в ЦДАГО України можуть утворюватися інші консультативні, дорадчі органи.

15. ЦДАГО України утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, структуру, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ЦДАГО України затверджує Голова Укрдержархіву.

16. ЦДАГО України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору