Про затвердження Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 21.05.2012754/5
Документ v0754323-12, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2012  № 754/5

Про затвердження Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Львів, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома Державної архівної служби України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О.П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21.05.2012 № 754/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральний державний історичний архів України, м. Львів

1. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі - ЦДІАЛ України), створюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України і належить до сфери управління Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів).

ЦДІАЛ України як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться.

2. ЦДІАЛ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. До складу документів ЦДІАЛ України (далі - профільні документи) входять:

документи, що утворилися в результаті діяльності адміністративних, судових, військових, фінансово-господарських установ, організацій, магнатських та шляхетських володінь, підприємств, навчальних закладів, культурно-освітніх і громадських організацій, товариств, установ релігійних культів, що існували на території Західної України від найдавніших часів до 1944 р.;

документи приватних, станових та інших корпоративних архівів;

колекції документів, у тому числі колекції рукописних книг і стародруків;

профільні ЦДІАЛ України документальні пам'ятки історії та культури, документи особового походження, передані до ЦДІАЛ України у встановленому порядку або такі, що надійшли у власність держави з-за кордону;

мікрофільми та інші копії документів з історії Західної України, що зберігаються в інших архівах, а також у музеях і бібліотеках;

страховий фонд копій унікальних документів, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках;

облікові документи ЦДІАЛ України, архівні довідники, що розкривають склад і зміст документів ЦДІАЛ України (описи, каталоги, покажчики, огляди, бази даних тощо).

4. Основними завданнями ЦДІАЛ України є:

участь у реалізації державної політики в галузі архівної справи, координація діяльності державних органів, установ, організацій у питаннях архівної справи і діловодства;

забезпечення формування Національного архівного фонду, обліку, постійного зберігання, комплектування та використання архівних фондів, колекцій документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення;

ведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та інших галузей історичної науки, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в діяльність архівних установ;

забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд і архівні установи.

5. ЦДІАЛ України відповідно до покладених на нього завдань:

організовує і здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію профільних документів;

створює страхові копії та копії фонду користування унікальними документами, що зберігаються в ЦДІАЛ України, та профільних унікальних документальних пам'яток незалежно від місця зберігання і форм власності на них;

організовує роботу, пов'язану з включенням профільних документів до Національного архівного фонду або виключенням документів з нього незалежно від місця зберігання і форм власності на них;

організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання і обов'язкового страхування;

складає списки установ, організацій, товариств, які зберігають профільні документи, приймає ці документи на постійне зберігання або з метою створення їх копій;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних документів, що знаходяться за кордоном;

приймає на прохання юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду ці документи на постійне чи тимчасове зберігання;

веде роботу з власниками документів особового походження або уповноваженими ними установами чи особами щодо передавання цих документів на договірних засадах на зберігання до ЦДІАЛ України;

реалізує переважне право держави на придбання профільних документів у разі їх продажу, подає до суду заяву про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;

створює та вдосконалює систему довідкового апарату до документів, здійснює автоматизацію інформаційних процесів;

надає користувачам документи і довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами;

забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів громадян;

публікує в установленому порядку документи Національного архівного фонду, видає довідково-інформаційну літературу і посібники з архівної справи та діловодства; координує діяльність державних архівів з питань спільної підготовки збірників документів та інших видань;

проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань законодавства України про архіви;

складає плани розвитку архівної справи в ЦДІАЛ України та забезпечує їх виконання;

надає юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, допомогу у зберіганні та реставрації таких документів, виготовленні копій унікальних документів для страхового фонду та фонду користування;

надає в установленому порядку платні послуги юридичним і фізичним особам, пов'язані з використанням відомостей, що містяться в архівних документах, згідно з Переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року № 639. Доходи від надання платних послуг зараховуються на спеціальний рахунок до складу кошторисів на утримання ЦДІАЛ України і використовуються виключно на фінансування видатків кошторису;

виконує за рахунок замовника роботи щодо забезпечення збереженості та впорядкування документів, складання нормативно-методичних посібників з архівної справи і діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та служб діловодства;

забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, вирішує в межах своєї компетенції інші питання, пов'язані з капітальним будівництвом і капітальним ремонтом;

здійснює разом з науковими установами або самостійно наукові дослідження з архівознавства та інших галузей історичної науки, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства;

здійснює у встановленому порядку міжнародне співробітництво в галузі архівної справи та діловодства;

організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівну справу та діловодство;

організовує вчасний розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян щодо діяльності ЦДІАЛ України, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. ЦДІАЛ України з метою організації своєї діяльності:

вживає заходів щодо удосконалення структури ЦДІАЛ України;

забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в ЦДІАЛ України;

здійснює добір кадрів, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ЦДІАЛ України;

організовує планово-фінансову роботу в ЦДІАЛ України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

забезпечує представництво інтересів ЦДІАЛ України у судових та інших органах;

організовує діловодство та архівне зберігання документів ЦДІАЛ України відповідно до встановлених правил.

7. ЦДІАЛ України відповідно до покладених на нього завдань має право:

одержувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій інформацію стосовно зберігання і впорядкування профільних документів Національного архівного фонду, заслуховувати інформацію представників підприємств, установ і організацій з цих питань;

вимагати від власника документів подання їх на експертизу в разі загрози знищення або значного погіршення стану цих документів;

подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

порушувати в установленому порядку питання про притягнення до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд і архівні установи;

укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт;

надавати платні послуги юридичним та фізичним особам;

утворювати власний фонд відрахувань від валютної виручки за надання послуг закордонним організаціям та іноземним громадянам;

реалізовувати переважне право на придбання документів, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, у разі продажу цих документів;

обмежувати в установленому порядку доступ до відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду, що зберігаються в ЦДІАЛ України, встановлювати особливі умови їх використання;

залучати за погодженням з Укрдержархівом до роботи над науковими темами і методичними розробками загальногалузевого значення інші державні архіви;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8. ЦДІАЛ України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними установами, організаціями і підприємствами та громадськими об'єднаннями.

Працівники ЦДІАЛ України за дорученням керівництва мають право для виконання своїх службових обов'язків відвідувати в установленому порядку архівні підрозділи і служби діловодства підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх підпорядкування, а також право доступу до відомостей, що містяться в їх документах, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством.

9. ЦДІАЛ України очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.

Директор ЦДІАЛ України має заступників, які за його поданням призначаються на посади і звільняються з посад Головою Укрдержархіву.

10. Директор ЦДІАЛ України:

здійснює керівництво діяльністю ЦДІАЛ України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦДІАЛ України завдань, визначає обов'язки і ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних підрозділів ЦДІАЛ України;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові обов'язки працівників ЦДІАЛ України;

призначає на посади і звільняє з посад працівників ЦДІАЛ України;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

приймає рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦДІАЛ України;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

вирішує питання про видачу документів ЦДІАЛ України підприємствам, установам і організаціям у тимчасове користування та про доступ користувачів до роботи над документами;

організовує роботу колегії ЦДІАЛ України і головує на її засіданнях;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДІАЛ України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в ЦДІАЛ України утворюється колегія у складі директора архіву (голова колегії) та його заступників за посадою, а також інших працівників ЦДІАЛ України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора ЦДІАЛ України.

Склад колегії затверджується Головою Укрдержархіву.

12. З метою проведення експертизи цінності документів, розгляду інших питань, пов'язаних з формуванням Національного архівного фонду, у ЦДІАЛ України утворюється експертно-перевірна комісія.

Положення про експертно-перевірну комісію та її склад затверджуються директором ЦДІАЛ України.

13. Для розгляду питань організації науково-дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства у ЦДІАЛ України утворюється науково-методична рада.

Положення про науково-методичну раду та її склад затверджуються директором ЦДІАЛ України.

14. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в ЦДІАЛ України можуть утворюватися інші консультативні, дорадчі органи.

15. ЦДІАЛ України утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, структуру, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ЦДІАЛ України затверджує Голова Укрдержархіву.

16. ЦДІАЛ України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору