Документ v0753323-12, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2012  № 753/5

Про затвердження Положення про Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома Державної архівної служби України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О.П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21.05.2012 № 753/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

1. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (далі - ЦДАМЛМ України) створюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України і належить до сфери управління Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів).

ЦДАМЛМ України як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться.

2. ЦДАМЛМ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. ЦДАМЛМ України зберігає:

документи, які відображають історію української культури і мистецтва, що утворилися в результаті діяльності установ та організацій загальнодержавного значення;

документи особового походження, що відклались в архівах діячів української національної культури, які проживають на території України, що надійшли у власність держави та передані на законній підставі;

документи з історії національної культури і мистецтва, що надійшли з-за кордону;

фотодокументи, що надійшли в складі фондів установ та організацій і фондів особового походження;

страховий фонд копій документів;

музейні предмети, що складаються з меморіальних речей, нагород, живописних творів образотворчого мистецтва, виробів декоративно-ужиткового мистецтва, музичних інструментів, театрального реквізиту та сценічних костюмів, які належали діячам культури або характеризують певну історичну добу;

друковані видання, до складу яких входять приватні колекції та різні типи друкованих видань, включаючи підшивки газет та журналів, що надійшли до ЦДАМЛМ України безкоштовно (в дарунок) або шляхом закупівлі;

облікові документи ЦДАМЛМ України, архівні довідники, що розкривають склад і зміст документів ЦДАМЛМ України (описи, каталоги, покажчики, огляди, бази даних тощо).

4. Основними завданнями ЦДАМЛМ України є:

участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

контроль за діяльністю служб діловодства, архівних підрозділів, експертних комісій підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що є джерелами формування Національного архівного фонду, з питань архівної справи та діловодства;

забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДАМЛМ України профільними документами, їх обліку та зберігання, використання відомостей, що в них містяться;

організація роботи щодо нормативно-правового, науково-методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб, державних архівних установ, що зберігають профільні документи;

забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

ведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства й археографії, впровадження досягнень науки, техніки в діяльність ЦДАМЛМ України.

5. ЦДАМЛМ України відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

подає пропозиції щодо формування державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

бере участь у розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи, забезпечує їх виконання;

здійснює науково-методичне керівництво архівними підрозділами та службами діловодства державних органів, підприємств, установ і організацій, що перебувають у зоні його комплектування, державний облік та забезпечення збереження музейного фонду ЦДАМЛМ України;

перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, що перебувають у зоні його комплектування, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до відомостей, що містяться в архівних документах, забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування недостовірних відомостей про особу;

організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і консервацію профільних документів Національного архівного фонду та музейних експонатів;

створює страхові копії та копії фонду користування унікальними документами незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

веде державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них та подає відповідні відомості про них Укрдержархіву, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком і використанням інформації зазначених документів;

організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання і забезпечення їх страхування за правилами, встановленими законодавством;

складає списки державних органів, підприємств, установ і організацій - джерел комплектування ЦДАМЛМ України документами Національного архівного фонду, приймає ці документи на постійне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання в архівних підрозділах зазначених джерел комплектування;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних документів, що знаходяться за кордоном;

організовує приймання на прохання юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду ці документи на зберігання;

здійснює в установленому законодавством порядку контроль за дотриманням правил торгівлі антикварними речами в частині продажу архівних документів, реалізовує переважне право держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду в разі їх продажу, подає до суду заяву про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;

здійснює контроль за складанням та дотриманням номенклатури справ підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування і об'єднань громадян, що перебувають у зоні його комплектування, у встановленому законодавством порядку;

створює та вдосконалює систему довідкового апарату до документів, здійснює автоматизацію інформаційних процесів;

надає користувачам документи і довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами, організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до інформації документів, у тому числі скасування рішення про віднесення інформації до державної або іншої таємниці;

забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей та збереження документів, що становлять державну таємницю;

забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів громадян;

надає юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, допомогу у зберіганні та реставрації таких документів, виготовленні копій унікальних документів для страхового фонду та фонду користування;

надає згідно з переліком платних послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України, платні послуги, пов'язані з використанням фізичними і юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах, виконує за рахунок замовника роботи щодо забезпечення збереженості та впорядкування документів, складання нормативно-методичних посібників, здійснює іншу не заборонену законодавством діяльність з архівної справи та діловодства;

здійснює разом з науковими установами наукові дослідження з архіво- і документознавства, археографії, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства;

організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі та діловодстві;

проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи та діловодства;

здійснює популяризацію творчості діячів культури на основі джерельної бази ЦДАМЛМ України;

організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян щодо діяльності ЦДАМЛМ України, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. ЦДАМЛМ України з метою організації своєї діяльності:

вживає заходів щодо удосконалення структури ЦДАМЛМ України;

забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в ЦДАМЛМ України;

здійснює добір кадрів, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ЦДАМЛМ України;

організовує планово-фінансову роботу в ЦДАМЛМ України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

забезпечує представництво інтересів ЦДАМЛМ України у судових та інших органах;

організовує діловодство та архівне зберігання документів ЦДАМЛМ України відповідно до встановлених правил.

7. ЦДАМЛМ України відповідно до покладених на нього завдань має право:

одержувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і впорядкування документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, заслуховувати інформацію представників підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань з цих питань;

давати в межах своїх повноважень підприємствам, установам, організаціям і громадським об'єднанням обов'язкові для виконання вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та служб діловодства, усунення

виявлених у результаті перевірки недоліків у забезпеченні збереженості документів Національного архівного фонду та організації документів у діловодстві;

вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів;

подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереження документів Національного архівного фонду, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт;

реалізовувати переважне право на придбання документів Національного архівного фонду, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, у разі продажу цих документів;

залучати за погодженням з Укрдержархівом до роботи над науковими темами і методичними розробками загальногалузевого значення інші державні архівні установи;

обмежувати в установленому порядку доступ до відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду, які зберігаються в ЦДАМЛМ України;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8. ЦДАМЛМ України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

Працівники ЦДАМЛМ України за дорученням керівництва мають право для виконання своїх службових обов'язків відвідувати в установленому порядку архівні підрозділи і служби діловодства підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх підпорядкування, а також право доступу до відомостей, що містяться в їх документах, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством.

9. ЦДАМЛМ України очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.

Директор ЦДАМЛМ України має заступників, які за його поданням призначаються на посади і звільняються з посад Головою Укрдержархіву.

10. Директор ЦДАМЛМ України:

здійснює керівництво діяльністю ЦДАМЛМ України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦДАМЛМ України завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних підрозділів ЦДАМЛМ України;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові обов'язки працівників ЦДАМЛМ України;

призначає на посади і звільняє з посад працівників ЦДАМЛМ України;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

приймає рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦДАМЛМ України;

розпоряджається коштами ЦДАМЛМ України в межах затвердженого кошторису на його утримання;

вирішує питання про видачу документів ЦДАМЛМ України підприємствам, установам, організаціям і громадським об'єднанням у тимчасове користування та про доступ користувачів до документів;

організовує роботу колегії ЦДАМЛМ України і головує на її засіданнях;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДАМЛМ України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в ЦДАМЛМ України утворюється колегія у складі директора архіву (голова колегії) та його заступників за посадою, а також інших працівників ЦДАМЛМ України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора ЦДАМЛМ України.

Склад колегії затверджується Головою Укрдержархіву.

12. З метою проведення експертизи цінності документів, розгляду інших питань, пов'язаних з формуванням Національного архівного фонду, у ЦДАМЛМ України утворюється експертно-перевірна комісія.

Положення про експертно-перевірну комісію та її склад затверджуються директором ЦДАМЛМ України.

13. Для розгляду питань організації науково-дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства у ЦДАМЛМ України утворюється науково-методична рада.

Положення про науково-методичну раду та її склад затверджуються директором ЦДАМЛМ України.

14. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в ЦДАМЛМ України можуть утворюватися інші консультативні, дорадчі органи.

15. ЦДАМЛМ України утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, структуру, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ЦДАМЛМ України затверджує Голова Укрдержархіву.

16. ЦДАМЛМ України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

17. На балансі ЦДАМЛМ України утворюється відділ - архівно-музейний комплекс "Літературно-мистецькі Плюти" в селі Плюти Обухівського району Київської області.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору