Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками
Постанова Національного банку України; Порядок, Договір, Зразок, Повідомлення, Форма типового документа, Структура від 30.04.2009260
Документ v0260500-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.01.2015, підстава - v0049500-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.04.2009 N 260

Про затвердження Технічного порядку
проведення Національним банком України
операцій з банками
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 262 ( v0262500-12 ) від 22.06.2012 N 393 ( v0393500-12 ) від 25.09.2012 N 487 ( v0487500-12 ) від 22.11.2012 N 520 ( v0520500-12 ) від 11.12.2012 N 243 ( v0243500-13 ) від 20.06.2013 N 298 ( v0298500-13 ) від 26.07.2013 N 346 ( v0346500-13 ) від 03.09.2013 N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 N 538 ( v0538500-14 ) від 28.08.2014 N 766 ( v0766500-14 ) від 02.12.2014 N 868 ( v0868500-14 ) від 29.12.2014 N 28 ( v0028500-15 ) від 17.01.2015 N 49 ( v0049500-15 ) від 23.01.2015 }

Відповідно до пункту 1.10 розділу I Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
30.04.2009 N 259 ( z0410-09 ), яким передбачено встановлення
розпорядчим документом Національного банку України Технічного
порядку проведення операцій з банками з питань визначення термінів
їх виконання, послідовності дій структурних підрозділів
Національного банку України та банків, а також зразків договорів
та інших документів, що свідчать про проведення операцій,
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Технічний порядок проведення Національним
банком України операцій з банками (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 25.11.2008 N 395 ( v0395500-08 )
"Про затвердження нової редакції постанови Правління Національного
банку України від 14.11.2006 N 434".
3. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) довести
зміст цієї постанови до відома Департаменту з управління валютним
резервом та здійснення операцій на відкритому ринку
(М.О. Мельничук), Департаменту інформатизації (А.С.Савченко),
Операційного та територіальних управлінь Національного банку
України, Центральної розрахункової палати (Ю.Л.Бендерський) та
банків України для використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності з дня набрання чинності
постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009
N 259 ( z0410-09 ) "Про затвердження Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України".
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.В.Шаповалова.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.04.2009 N 260
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
22.06.2012 N 262)
( v0262500-12 )

ТЕХНІЧНИЙ ПОРЯДОК
проведення Національним банком України
операцій з банками

{ У тексті Технічного порядку та додатках до нього слова
"Управління ризик-менеджменту" у всіх відмінках
замінено словами "Департамент управління ризиками" у
відповідних відмінках, абревіатуру "ДУВРЗОВР" замінено
словами "Управління операцій на відкритому ринку" у
відповідних відмінках згідно з Постановою
Національного банку N 766 ( v0766500-14 ) від
02.12.2014 }

{ У тексті Технічного порядку та додатках до нього слова
"Операційне управління" у всіх відмінках замінено
словами "Операційний департамент" у відповідних
відмінках згідно з Постановою Національного банку
N 28 ( v0028500-15 ) від 17.01.2015 }

Глава 1. Загальні положення
1.1. Цей Технічний порядок розроблено відповідно до Положення
про регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 30.04.2009 N 259 ( z0410-09 ), зі змінами
(далі - Положення).
1.2. Цей Технічний порядок регламентує проведення
Національним банком України (далі - Національний банк) таких
операцій: рефінансування через постійно діючу лінію рефінансування для
надання банкам кредитів на термін до наступного робочого дня
(далі - кредит овернайт), проведення тендерів із підтримання
ліквідності банків; прямого та зворотного репо; з випуску власних боргових зобов'язань шляхом емісії
депозитних сертифікатів Національного банку (далі - депозитний
сертифікат); з державними облігаціями України.
1.3. Цей Технічний порядок передбачає терміни виконання
операцій, що визначені в пункті 1.2 цього Технічного порядку,
послідовність дій структурних підрозділів Національного банку і
банків України, а також зразки договорів та інших документів, що
свідчать про проведення зазначених операцій.
1.4. Терміни, які вживаються в цьому Технічному порядку,
застосовуються в значеннях, визначених у Положенні ( z0410-09 ).
1.5. Операції з рефінансування банків під забезпечення
державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик,
операції прямого та зворотного репо з державними облігаціями
України та операції з купівлі (продажу) державних облігацій
України обслуговуються Національним банком, до виключної
компетенції якого відповідно до законодавства належить здійснення
депозитарного обліку державних облігацій України та облігацій
місцевих позик (далі - депозитарій державних цінних паперів
Національного банку), у порядку, визначеному нормативно-правовими
актами Національного банку з питань депозитарної та клірингової
діяльності. { Пункт 1.5 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
1.6. Договори про проведення операцій з рефінансування
банків, з випуску депозитних сертифікатів укладаються та
реєструються територіальними управліннями Національного банку
(далі - територіальне управління), а договори за операціями
прямого/зворотного репо та операціями з державними облігаціями
України - Управлінням операцій на відкритому ринку та розміщення
державних цінних паперів (далі - Управління операцій на відкритому
ринку). Такі договори візуються та погоджуються Юридичним
департаментом/юридичною службою територіального управління,
який/яка перевіряє відповідність проекту договору законодавству
України, наявність копій (виписок) установчих документів банку, з
яким укладається договір, а також повноважень осіб, які від імені
банку підписуватимуть договір. На примірнику проекту договору, який після підписання
залишається в Національному банку, зазначаються прізвища та
ініціали службових осіб Національного банку, які погоджують проект
договору. Усі сторінки примірників оригіналів проектів договорів до їх
подання на підпис уповноваженій особі Національного банку мають
бути прошиті, з проставлянням на місцях їх прошивання відбитка
печатки Секретаріату Правління Національного банку/печатки, яка
визначена керівником територіального управління. Юридичний департамент/відповідна служба, призначена
керівником територіального управління, засвідчує відбитком печатки
Національного банку підписані та зареєстровані проекти договорів і
всі додатки до них. Оригінал примірника договору з усіма додатками до нього, на
якому зазначені прізвища та ініціали службових осіб Національного
банку, які погоджували договір, передається на зберігання до
Юридичного департаменту/відповідної служби, призначеної керівником
територіального управління. { Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 766 ( v0766500-14 ) від 02.12.2014 }
1.7. Відповідальність за правильність, повноту та
своєчасність уведення інформації до системи SAP-ERP покладається
на: територіальні управління щодо кредитів овернайт, кредитів
рефінансування шляхом проведення тендерів із підтримання
ліквідності банків; Управління операцій на відкритому ринку щодо операцій прямого
репо; Операційний департамент щодо погашеної заборгованості
(основна сума боргу/ціна купівлі, проценти/процентний дохід, пеня
та витрати Національного банку щодо повернення заборгованості) за
наданими кредитами та операціями прямого репо. { Абзац четвертий
пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 28 ( v0028500-15 ) від 17.01.2015 }
1.8. Територіальне управління в разі неповернення банком
заборгованості за операціями з рефінансування та прямого репо
та/або несплати процентів / процентного доходу за ними наступного
робочого дня здійснює відповідно до вимог статті 73 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ) списання в безспірному
порядку заборгованості (основна сума боргу / ціна купівлі,
проценти / процентний дохід, пеня та витрати Національного банку
щодо повернення заборгованості) з кореспондентського рахунку
банку, а також надсилає за допомогою засобів електронної пошти
Національного банку: іншим територіальним управлінням, у яких відкрито
кореспондентські рахунки філій цього банку, - повідомлення для
списання з кореспондентського рахунку філії відповідних сум у
безспірному порядку; Операційному департаменту - повідомлення про списання коштів
з кореспондентських рахунків банку та його філій (до відома та
контролю за надходженням коштів); Управлінню операцій на відкритому ринку, Департаменту
управління ризиками - повідомлення про списання коштів з
кореспондентських рахунків банку та його філій (до відома). { Пункт 1.8 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
1.9. Територіальне управління здійснює списання коштів з
кореспондентського рахунку банку та його філій, які працюють у СЕП
за окремими кореспондентськими рахунками (далі - кореспондентський
рахунок банку), відповідно до технології виконання засобами СЕП
списання в безспірному порядку заборгованості банку перед
Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, з
кореспондентського рахунку банку, визначеної в
нормативно-правовому акті Національного банку з питань
міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті.
{ Пункт 1.9 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
1.10. Операційний департамент в разі неповернення банком
заборгованості за операціями з рефінансування та прямого репо
та/або несплати процентів / процентного доходу здійснює: відображення такої заборгованості в перший робочий день, що
настає за днем закінчення строку виконання зобов'язань згідно з
умовами укладених за цими операціями договорів, за рахунками з
обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих
доходів; нарахування пені з наступного календарного дня, що настає за
днем невиконання банком зобов'язань за укладеними договорами. Нарахування пені припиняється з дати виконання простроченого
зобов'язання / списання заборгованості в повному обсязі (дата
також уключається до розрахунку заборгованості за пенею) або через
шість місяців з дати, коли зобов'язання мало бути виконано. { Пункт 1.10 глави 1 в редакції Постанови Національного банку
N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
1.11. Територіальне управління, якщо немає (недостатньо)
коштів на кореспондентському рахунку банку для списання в
безспірному порядку всієї заборгованості за операціями з
рефінансування та операціями прямого репо, у день виникнення
простроченої заборгованості повідомляє Управління операцій на
відкритому ринку та банк про те, що на кореспондентському рахунку
банку коштів немає (недостатньо). Відповідні підрозділи Національного банку вживають заходів
щодо задоволення в повному обсязі вимог Національного банку за
операціями з регулювання ліквідності банків, а саме: Управління операцій на відкритому ринку щодо продажу предмета
застави (операції) та/або переведення його у свою власність
стосовно тих видів цінних паперів, що обслуговуються депозитарієм
державних цінних паперів Національного банку; територіальні управління щодо застосування переважного та
безумовного права щодо списання в безспірному порядку всієї
заборгованості з кореспондентського рахунку банку та/або продажу
тих видів застави, що не обслуговуються депозитарієм державних
цінних паперів Національного банку та/або переведення їх у свою
власність. { Пункт 1.11 глави 1 в редакції Постанов Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013, N 766 ( v0766500-14 ) від
02.12.2014 }
1.12. Територіальне управління, якщо немає (недостатньо)
коштів на кореспондентському рахунку банку, який віднесений до
категорії проблемних, припиняє списання коштів згідно з
технологією, передбаченою пунктом 1.9 глави 1 цього Технічного
порядку, і в день виникнення простроченої заборгованості
повідомляє Управління операцій на відкритому ринку про
необхідність оперативного вжиття заходів щодо задоволення вимог
Національного банку. Відповідні підрозділи Національного банку вживають заходів
щодо продажу предмета застави (операції) та/або переведення його у
свою власність. { Пункт 1.12 глави 1 в редакції Постанов Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013, N 766 ( v0766500-14 ) від
02.12.2014 }
1.13. Рішення про погодження продажу предмета застави за
кредитами рефінансування та/або переведення його у власність
Національного банку приймає Правління Національного банку за
поданням Комітету з управління активами і пасивами Національного
банку згідно з результатами розгляду пропозицій Генерального
департаменту грошово-кредитної політики (Департаменту аналізу та
прогнозування грошово-кредитної політики) разом з Управлінням
операцій на відкритому ринку на підставі висновків територіального
управління та Генерального департаменту банківського нагляду. Постанова Правління Національного банку за допомогою засобів
електронної пошти Національного банку надсилається відповідному
територіальному управлінню, Департаменту управління ризиками,
Операційному департаменту не пізніше наступного дня після її
прийняття. { Главу 1 доповнено пунктом 1.13 згідно з Постановою Національного
банку N 766 ( v0766500-14 ) від 02.12.2014 }
1.14. Управління операцій на відкритому ринку та відповідне
територіальне управління забезпечують продаж предмета застави
(операції) згідно з умовами, визначеними розпорядчими документами
Національного банку щодо реалізації предмета застави (операції).
{ Главу 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з Постановою Національного
банку N 766 ( v0766500-14 ) від 02.12.2014 }
1.15. Звернення стягнення на предмет застави (операції) не
виключає можливості безспірного списання Національним банком
коштів з банківських рахунків до задоволення в повному обсязі
відповідних вимог Національного банку. { Главу 1 доповнено пунктом 1.15 згідно з Постановою Національного
банку N 766 ( v0766500-14 ) від 02.12.2014 }
1.16. Переведення предмета застави (операції) у власність
Національного банку здійснюється за справедливою вартістю,
визначеною станом на дату переходу до Національного банку прав на
предмет застави (операції). Кількість оцінених за справедливою вартістю цінних паперів,
що набуваються у власність Національного банку з метою покриття
обсягу наявної заборгованості перед Національним банком у повній
(залишковій) сумі, визначається шляхом заокруглення до більшого
цілого числа. { Главу 1 доповнено пунктом 1.16 згідно з Постановою Національного
банку N 766 ( v0766500-14 ) від 02.12.2014 }
1.17. Рішення про списання заборгованості за операціями з
рефінансування та операціями прямого репо з окремого рахунку банку
в Національному банку з обліку обов'язкових резервів приймає
Правління Національного банку за поданням Генерального
департаменту грошово-кредитної політики (Департаменту аналізу та
прогнозування грошово-кредитної політики) з урахуванням висновку
Генерального департаменту банківського нагляду щодо фінансового
стану банку. У день прийняття Правлінням Національного банку відповідного
рішення постанова Правління Національного банку за допомогою
засобів електронної пошти Національного банку надсилається
територіальному управлінню для забезпечення виконання списання
заборгованості банку, Управлінню операцій на відкритому ринку,
Департаменту управління ризиками, Операційному департаменту та
банку. Територіальне управління на підставі отриманої постанови
Правління Національного банку в той самий день здійснює списання
заборгованості з окремого рахунку банку в Національному банку з
обліку обов'язкових резервів та перераховує ці кошти Операційному
департаменту для погашення заборгованості за кредитними операціями
(із зазначенням системного номера SAP-ERP). Територіальне управління, якщо дата списання заборгованості з
окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів відрізняється від дати перерахування коштів Операційному
департаменту, надсилає Операційному департаменту в день списання
коштів повідомлення про дату і суму списання заборгованості. Операційний департамент, якщо дата списання територіальним
управлінням заборгованості з окремого рахунку банку в
Національному банку з обліку обов'язкових резервів відрізняється
від дати перерахування коштів, здійснює коригування сум
нарахованої пені на підставі отриманого повідомлення від
територіального управління про дату і суму списання
заборгованості. { Пункт глави 1 в редакції Постанови Національного банку
N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
1.18. Територіальне управління в день списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку
обов'язкових резервів надсилає повідомлення банку про застосування
Національним банком переважного і безумовного права щодо списання
в безспірному порядку заборгованості за кредитним договором для
закриття заборгованості за кредитними операціями та зменшення суми
коштів обов'язкових резервів, що резервуються в Національному
банку. { Пункт глави 1 в редакції Постанови Національного банку
N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
Глава 2. Порядок проведення операцій
з надання кредиту овернайт
2.1. Кредит овернайт надається на умовах, які визначаються
Положенням ( z0410-09 ), генеральним кредитним договором та
відповідно до порядку, установленого цією главою.
2.2. Генеральний кредитний договір (додаток 1) про надання
Національним банком кредиту овернайт укладається банком з
відповідним територіальним управлінням незалежно від періодичності
користування таким кредитом і наявності забезпечення.
2.3. Відповідні територіальні управління за допомогою засобів
електронної пошти протягом двох робочих днів після укладення
договору надають Управлінняю операцій на відкритому ринку,
Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Департаменту
аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики) та
Операційному департаменту інформацію про укладені з банками
генеральні кредитні договори та додаткові договори до них щодо
використання лінії рефінансування із зазначенням реквізитів (дати,
номера) цих договорів.
2.4. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики)
щоденно засобами програмно-технологічного забезпечення оголошує
банкам, Управлінню операцій на відкритому ринку, територіальним
управлінням та Операційному департаменту процентні ставки за
кредитом овернайт під забезпечення та кредитом овернайт без
забезпечення бланковим, що діятимуть наступного робочого дня, з
одночасним розміщенням цієї інформації на відповідній сторінці
Офіційного інтернет-представництва Національного банку.
2.5. Кредит овернайт під забезпечення державними облігаціями
України або депозитними сертифікатами Національного банку
(далі - кредит овернайт під забезпечення) надається в розмірі
100 процентів від балансової вартості державних облігацій України,
але не вищої від номінальної/амортизованої собівартості цих цінних
паперів, або 100 процентів від суми депозиту, залученого шляхом
розміщення депозитних сертифікатів з урахуванням процентів за
користування кредитом. Кредит овернайт без забезпечення бланковий (далі - кредит
овернайт бланковий) надається за умови блокування коштів на
кореспондентському рахунку банку в сумі наданого кредиту та
процентів за користування ним на строк до його повернення.
2.6. Банк у разі виникнення потреби в підтримці ліквідності
може будь-якого робочого дня тижня протягом операційного дня до
16.00 (у п'ятницю та передсвяткові дні - до 15.00) за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" (далі -
за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення) подати
до Управління операцій на відкритому ринку та відповідного
територіального управління заявку на одержання кредиту овернайт
під забезпечення державними облігаціями України або депозитними
сертифікатами Національного банку України (додаток 2) або заявку
на одержання кредиту овернайт без забезпечення (бланкового)
(додаток 3). Один і той самий банк протягом дня може подати лише одну
заявку на отримання кредиту овернайт під забезпечення або кредиту
овернайт бланкового. Заявки, які надійшли пізніше встановленого часу, не
приймаються, за винятком причин технічного характеру.
2.7. Відповідне територіальне управління в міру надходження
заявок від банків на отримання кредиту овернайт перевіряє
виконання банком вимог Положення ( z0410-09 ) (залежно від виду
кредиту овернайт), оперативно розглядає можливість надання банку
кредиту овернайт і протягом однієї години після отримання заявки
банку, але не пізніше 16.45 (у п'ятницю та передсвяткові дні - до
15.45), повідомляє про своє рішення Управлінню операцій на
відкритому ринку (додаток 4 або 5).
2.8. Управління операцій на відкритому ринку на підставі
повідомлення відповідного територіального управління про
підтримання заявки банку узгоджує з Генеральним департаментом
грошово-кредитної політики (Департаментом аналізу та прогнозування
грошово-кредитної політики) обсяги здійснення рефінансування
шляхом надання кредиту овернайт та готує пропозиції для подання на
розгляд керівництва Національного банку, яке згідно з розподілом
функціональних обов'язків їх погоджує/приймає відповідне рішення.
{ Пункт 2.9 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від 25.09.2012 }
2.9. Управління операцій на відкритому ринку після прийняття
рішення керівництвом Національного банку за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення надсилає: Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Відділу
депозитарного обліку державних цінних паперів)
розпорядження/повідомлення щодо блокування цінних паперів на
рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних паперів
Національного банку або в системі кількісного обліку СЕРТИФ у разі
надання кредиту овернайт під забезпечення; банку, територіальному управлінню та Операційному
департаменту (за умови задоволення заявки банку в повному обсязі
або частково) повідомлення про результати задоволення заявки на
одержання кредиту овернайт (додаток 6) і на підставі цього
повідомлення, задоволеної заявки банку та повідомлення
територіального управління про підтримання заявки банку, які є
невід'ємними частинами генерального кредитного договору,
забезпечує спільно з Операційним департаментом перерахування банку
коштів за наданим кредитом овернайт до закінчення операційного дня
Національного банку. { Абзац третій пункту 2.9 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 393
( v0393500-12 ) від 25.09.2012 }
2.10. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів) отримує та
подає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
до Центральної розрахункової палати Національного банку
(далі - ЦРП) розпорядження/повідомлення щодо блокування цінних
паперів на рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних
паперів Національного банку або в системі кількісного обліку
СЕРТИФ.
2.11. Операційний департамент на підставі розпорядження з
фінансових питань Управління операцій на відкритому ринку здійснює
перерахування коштів банкам за кредитом овернайт: під забезпечення державними облігаціями України, депозитними
сертифікатами - з одночасним блокуванням в установленому порядку
цих цінних паперів на рахунку в цінних паперах у депозитарії
державних цінних паперів Національного банку або в системі
кількісного обліку СЕРТИФ на підставі відповідних
розпоряджень/повідомлень на строк до погашення кредиту; бланкового - з одночасним блокуванням на кореспондентському
рахунку банку коштів у розмірі наданого кредиту та процентів за
користування ним на строк до його погашення.
2.12. Банк-позичальник наступного робочого дня надає
розпорядження щодо розблокування цінних паперів на рахунку в
цінних паперах у депозитарії державних цінних паперів
Національного банку або в системі кількісного обліку СЕРТИФ та в
установленому порядку повертає кредит овернайт та проценти за
користування ним у термін до 13.00.
2.13. Управління операцій на відкритому ринку у день
повернення банком-позичальником кредиту овернайт під забезпечення
надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного
забезпечення Генеральному департаменту грошово-кредитної політики
(Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів)
розпорядження/повідомлення щодо розблокування цінних паперів на
рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних паперів
Національного банку або в системі кількісного обліку СЕРТИФ.
2.14. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів) отримує та
подає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
до ЦРП розпорядження/повідомлення щодо розблокування цінних
паперів на рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних
паперів Національного банку або в системі кількісного обліку
СЕРТИФ.
2.15. Операційний департамент: забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій з
надання банкам кредитів овернайт, нарахування процентів за
користування ними, а також нарахування пені, віднесення
заборгованості за кредитами овернайт на рахунки з обліку
простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів
відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих документів
Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних і
депозитних операцій; { Абзац другий пункту 2.15 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 } несе відповідальність за нарахування процентів згідно з
умовами про надання кредиту овернайт, зазначеними в розпорядженні
з фінансових питань Управління операцій на відкритому ринку, та
пені відповідно до пункту 1.3 розділу VI Положення ( z0410-09 ) та
пункту 1.10 глави 1 цього Технічного порядку. { Абзац третій
пункту 2.15 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
2.16. Територіальні управління забезпечують відображення в
бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із заставою банку за
наданими кредитами овернайт, відповідно до нормативно-правових
актів та розпорядчих документів Національного банку з
бухгалтерського обліку кредитних і депозитних операцій та
здійснюють контроль за своєчасним погашенням банками
заборгованості за наданими кредитами овернайт. { Пункт 2.16 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
{ Пункт 2.17 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 766 ( v0766500-14 ) від 02.12.2014 }
Глава 3. Порядок проведення тендерів
із підтримання ліквідності банків
3.1. Кредит рефінансування шляхом проведення кількісного або
процентного тендера з підтримання ліквідності банків надається на
умовах, які визначаються Положенням ( z0410-09 ), розпорядчим
документом Національного банку, що встановлює додаткові вимоги до
банків, укладеними договорами, та відповідно до порядку,
установленого цією главою. { Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від 25.09.2012 }
3.2. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики)
на початку року розробляє графік проведення тендерів із
підтримання ліквідності банків і за допомогою засобів електронної
пошти доводить його до відома банків, територіальних управлінь,
Управління операцій на відкритому ринку, Операційного департаменту
та одночасно розміщує цю інформацію на відповідній сторінці
Офіційного інтернет-представництва Національного банку. За потреби до графіка можуть бути внесені зміни, а також
оголошуватися позачергові тендери, про які своєчасно
повідомляється банкам, територіальним управлінням, Управлінню
операцій на відкритому ринку, Операційному департаменту. У разі проведення позачергового тендера з підтримання
ліквідності банків заявки банків на участь у позачерговому тендері
та повідомлення структурних підрозділів, задіяних у проведенні
тендера, подаються за допомогою засобів програмно-технологічного
забезпечення в терміни, визначені в повідомленні про проведення
тендера. У разі проведення позачергового тендера з підтримання
ліквідності банків строком понад 90 днів обмін інформацією,
необхідною для виконання Генеральним департаментом банківського
нагляду та територіальними управліннями Національного банку
України своїх функцій, здійснюється за допомогою засобів
електронної пошти Національного банку України з урахуванням
положень розпорядчого документа Національного банку, що встановлює
додаткові вимоги до банків. { Пункт 3.2 глави 3 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 393
( v0393500-12 ) від 25.09.2012 }
3.3. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики)
щокварталу на підставі результатів моніторингу цінних паперів
визначає перелік цінних паперів, що можуть прийматися Національним
банком як забезпечення кредитів рефінансування, і засобами
електронної пошти доводить його до відома банків, територіальних
управлінь та Управління операцій на відкритому ринку.
3.4. Департамент управління ризиками постійно здійснює
моніторинг цінних паперів, що надаються під забезпечення кредитів
рефінансування, та до 20 числа місяця, наступного за звітним,
надає територіальним управлінням, Генеральному департаменту
грошово-кредитної політики (Департаменту аналізу та прогнозування
грошово-кредитної політики) і Управлінню операцій на відкритому
ринку інформацію про можливі ризики взяття під забезпечення
кредитів рефінансування цінних паперів, визначених Національним
банком, та щодо можливої зміни їх справедливої вартості.
3.5. Кредит рефінансування шляхом проведення тендерів
надається в таких розмірах залежно від виду забезпечення: державними облігаціями України в розмірі 100 процентів від їх
балансової вартості, але не вищої від номінальної/амортизаційної
вартості цих цінних паперів з урахуванням процентів за
користування кредитом; державними облігаціями України, які перебувають у довірчій
власності, у розмірі 95 процентів від їх вартості, що
обліковується на рахунках банку-управителя, але не вищої від
номінальної/амортизаційної вартості цих цінних паперів з
урахуванням процентів за користування кредитом; депозитними сертифікатами Національного банку
(далі - депозитний сертифікат) у розмірі 100 процентів від суми
депозиту,залученого шляхом розміщення депозитних сертифікатів з
урахуванням процентів за користування кредитом; облігаціями Державної іпотечної установи з додатковим
забезпеченням у формі державної гарантії за зобов'язаннями
емітента, яка видана Кабінетом Міністрів України, та облігаціями
підприємств (крім цільових), розміщення яких здійснено під
гарантію Кабінету Міністрів України, у розмірі 95 процентів від їх
балансової вартості, але не вищої від номінальної вартості цих
цінних паперів з урахуванням процентів за користування кредитом; урахованими векселями суб'єктів господарювання - резидентів,
що авальовані Кабінетом Міністрів України в розмірі 95 процентів
від балансової вартості врахованих векселів з урахуванням
процентів за користування кредитом; { Пункт 3.5 глави 3 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 487
( v0487500-12 ) від 22.11.2012 } іпотечними облігаціями Державної іпотечної установи в розмірі
85 процентів від їх балансової вартості, але не вищої від
номінальної вартості цих цінних паперів з урахуванням процентів за
користування кредитом; іноземною валютою в розмірі 90 процентів від обсягу наданої
банком валюти, перерахованої за офіційним курсом гривні до
іноземних валют, що встановлений Національним банком на дату
укладення договору, з урахуванням процентів за користування
кредитом; іпотечними облігаціями (лише звичайні), облігаціями місцевих
позик, облігаціями підприємств (крім цільових) у розмірі 70
процентів від їх балансової вартості, але не вищої від номінальної
вартості цих цінних паперів з урахуванням процентів за
користування кредитом; урахованими векселями суб'єктів господарювання та векселями
банків, авальованими іншими банками, та отриманою гарантією іншого
банку-резидента (далі - банківська гарантія) у розмірі 80
процентів від балансової вартості врахованих векселів та від суми
наданої банківської гарантії з урахуванням процентів за
користування кредитом; майновими правами за укладеним банком-позичальником кредитним
договором із головним розпорядником коштів державного бюджету,
головним розпорядником коштів місцевих бюджетів (далі - головний
розпорядник бюджетних коштів), кошти за яким надано під державну
гарантію (далі - майнові права) у розмірі 95 процентів від суми
кредиту, наданого банком позичальнику, з урахуванням процентів за
користування кредитом. { Пункт 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 298 ( v0298500-13 ) від
26.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 346 ( v0346500-13 ) від 03.09.2013 }
3.6. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики)
щотижня в п'ятницю за допомогою засобів програмно-технологічного
забезпечення надсилає повідомлення банкам, Управлінню операцій на
відкритому ринку, Генеральному департаменту банківського нагляду
(у разі проведення тендера з підтримання ліквідності банків
строком понад 90 днів), територіальним та Операційному
департаменту про проведення Національним банком тендера з
підтримання ліквідності банків, в якому зазначаються умови його
проведення (додаток 7), з одночасним розміщенням цієї інформації
на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва
Національного банку. За умови, що п'ятниця оголошується неробочим днем,
повідомлення про проведення тендера надсилається в останній
робочий день тижня. В умовах проведення тендера в разі прийняття змішаної застави
можуть визначатись основний та додатковий види забезпечення та
встановлюватися їх процентне співвідношення. { Пункт 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від 25.09.2012 }
3.7. Банк, який потребує підтримання своєї ліквідності, не
пізніше понеділка подає відповідному територіальному управлінню
залежно від виду забезпечення всі необхідні документи, на підставі
яких здійснюється перевірка застави, що пропонується під
забезпечення кредиту рефінансування, зокрема: оригінал договору управління майном (державними облігаціями
України, які перебувають у довірчій власності); згоду на заставу державних облігацій України, які перебувають
у довірчій власності (додаток 8); витяг із Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо
відсутності обтяжень цінних паперів, які є забезпеченням за
кредитами рефінансування [за винятком надання під забезпечення
кредиту державних облігацій України (крім державних облігацій
України, які перебувають у довірчій власності) та депозитних
сертифікатів, що обслуговуються депозитарієм державних цінних
паперів Національного банку]; виписку з рахунку в цінних паперах банку-позичальника (крім
виписки з рахунку в цінних паперах банку-позичальника за цінними
паперами, що обслуговуються депозитарієм державних цінних паперів
Національного банку); { Абзац п'ятий пункту 3.7 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 243
( v0243500-13 ) від 20.06.2013 } копії векселів; документи, що підтверджують достовірність вексельного досьє; документи, що підтверджують фінансовий стан зобов'язаних за
векселем осіб; документи, що підтверджують дотримання економічних нормативів
банком-гарантом; нотаріально засвідчені копії кредитного договору між
банком-позичальником і головним розпорядником бюджетних коштів та
державної гарантії, а також інші документи/інформацію з метою
визначення прийнятності та достатності забезпечення. { Пункт 3.7
глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 298 ( v0298500-13 ) від 26.07.2013 } За врахованими векселями суб'єктів господарювання-резидентів,
що авальовані Кабінетом Міністрів України, документи, що
підтверджують достовірність вексельного досьє та фінансовий стан
зобов'язаних за векселем осіб, не вимагаються. { Пункт 3.7 глави 3
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 520
( v0520500-12 ) від 11.12.2012 }
3.8. Банк за допомогою засобів програмно-технологічного
забезпечення до 10.00 вівторка подає до Управління операцій на
відкритому ринку (копію - до територіального управління, а в разі
надання під забезпечення кредиту іноземної валюти - і до
Операційного департаменту) заявку на участь у тендері (кількісному
або процентному) на одержання кредиту від Національного банку
(далі - заявка) без подальшого внесення до неї будь-яких змін
(додаток 9 або 10).
3.9. Відповідне територіальне управління після розгляду
заявки банку здійснює перевірку дотримання ним вимог Положення
( z0410-09 ), додаткових вимог, установлених розпорядчим
документом Національного банку та запропонованого забезпечення
(крім цінних паперів, що обслуговуються депозитарієм державних
цінних паперів Національного банку), керуючись законодавством
України, вимогами Положення ( z0410-09 ), нормативно-правовими
актами Національного банку з питань оцінки застави, наданої
банками Національному банку під забезпечення кредитів для
підтримання їх ліквідності, та інформацією Департаменту управління
ризиками щодо можливих ризиків прийняття під забезпечення кредитів
рефінансування цінних паперів, а також протягом вівторка за
допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення повідомляє
Управління операцій на відкритому ринку (додаток 11) про можливу
участь банку в тендері прийнятність та достатність запропонованого
банком забезпечення. { Пункт 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від 25.09.2012, N 243
( v0243500-13 ) від 20.06.2013 }
3.10. Управління операцій на відкритому ринку на підставі
повідомлення відповідного територіального управління узгоджує з
Генеральним департаментом грошово-кредитної політики
(Департаментом аналізу та прогнозування грошово-кредитної
політики) обсяги здійснення рефінансування банків та прийнятність
запропонованих банками процентних ставок (за умови оголошення
процентного тендера) та готує пропозиції керівництву Національного
банку для прийняття відповідного рішення.
3.11. Після прийняття керівництвом Національного банку
відповідного рішення Управління операцій на відкритому ринку
протягом середи повідомляє за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення про результати проведення
тендера банкам, які брали участь у тендері, територіальним та
Операційному департаментам (за умови задоволення заявки банку в
повному обсязі або частково) (додаток 12).
3.12. У разі надання під забезпечення кредиту рефінансування
державних облігацій України (крім облігацій зовнішньої державної
позики України), державних облігацій України, які перебувають у
довірчій власності, депозитних сертифікатів, цінних паперів
Державної іпотечної установи, іпотечних облігацій, облігацій
місцевих позик та облігацій підприємств перевірка наявності в
банку або в банку управителя вільних від зобов'язань цінних
паперів цих видів, їх кількості, номінальної/амортизаційної (для
державних облігацій України) вартості, суми депозиту (вартості
депозитних сертифікатів) та строків їх погашення проводиться
засобами програмно-технологічного забезпечення. У разі надання під забезпечення кредиту рефінансування
державних облігацій України (крім облігацій зовнішньої державної
позики України), заблокованих на час подання заявки банку на
рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних паперів
Національного банку на користь Національного банку як забезпечення
за кредитом, строк погашення якого настає не пізніше дня
проведення тендера, уключаючи дострокове погашення заборгованості
банком за раніше наданими кредитами відповідно до пункту 3.22
глави 3 цього Технічного порядку, відповідні підрозділи
Національного банку забезпечують, а саме: { Пункт 3.12 глави 3
доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 538 ( v0538500-14 ) від 28.08.2014 } територіальні управління - перевірку достатності та
прийнятності забезпечення за кредитом з урахуванням державних
облігацій України, заблокованих на час подання заявки банком;
{ Пункт 3.12 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 538 ( v0538500-14 ) від 28.08.2014 } Операційний департамент - не пізніше 14 години дня проведення
тендера надання інформації Управлінню операцій на відкритому ринку
щодо повернення банками кредитів та процентів за ними; { Пункт
3.12 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 538 ( v0538500-14 ) від 28.08.2014 } Управління операцій на відкритому ринку - перевірку за
допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
вивільнення державних облігацій України від зобов'язань за
погашеними кредитами та врахування інформації Операційного
департаменту (на етапі підготовки пропозицій керівництву
Національного банку відповідно до пункту 3.10 глави 3 цього
Технічного порядку). { Пункт 3.12 глави 3 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 538 ( v0538500-14 ) від
28.08.2014 } У разі надання під забезпечення кредиту рефінансування
державних облігацій України, заблокованих на час подання заявки
банку на рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних
паперів Національного банку на користь Національного банку як
забезпечення за кредитом, строк погашення якого настає в день
проведення тендера, банк повертає такий кредит і нараховані за ним
проценти до 13 години. { Пункт 3.12 глави 3 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 538
( v0538500-14 ) від 28.08.2014 }
3.13. У разі надання кредиту рефінансування під забезпечення
облігаціями зовнішньої державної позики України, іноземною
валютою, урахованими векселями суб'єктів господарювання, у тому
числі векселями суб'єктів господарювання - резидентів, що
авальовані Кабінетом Міністрів України (далі - векселі суб'єктів
господарювання), векселями банків, авальованими іншими банками,
банківськими гарантіями, майновими правами територіальне
управління здійснює перевірку: { Абзац перший пункту 3.13 глави 3
із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 487 ( v0487500-12 ) від 22.11.2012, N 298 ( v0298500-13 ) від
26.07.2013 } наявності в банку-позичальника облігацій зовнішньої державної
позики України на підставі виписки з рахунку в цінних паперах
банку-позичальника; наявності в банку-позичальника іноземної валюти, яка є
забезпеченням кредиту рефінансування; відповідності векселів суб'єктів господарювання вимогам
законодавства України, а також відповідності даних реєстру
векселів реквізитам векселів; { Пункт 3.13 глави 3 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 487
( v0487500-12 ) від 22.11.2012 } урахування векселів суб'єктів господарювання, їх обліку на
відповідному рахунку бухгалтерського обліку згідно з вимогами
Положення ( z0410-09 ) та інших відповідних нормативно-правових
актів Національного банку; векселів банків, авальованих іншими банками відповідно до
вимог законодавства; отриманої банківської гарантії відповідно до вимог
законодавства України і фінансового стану банку-гаранта протягом
останніх двох років до дати надання банківської гарантії,
дотримання ним економічних нормативів; відповідності нотаріально засвідчених копій кредитного
договору між банком-позичальником і головним розпорядником
бюджетних коштів та державної гарантії вимогам законодавства
України, а також виконання вимог Положення, розпорядчих
документів. { Пункт 3.13 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 298 ( v0298500-13 ) від
26.07.2013 }
3.14. Відповідне територіальне управління не пізніше
наступного робочого дня після надання банку повідомлення про
результати проведення тендера має укласти з банком відповідний
кредитний договір (додатки 13, 14, 15, 36, 37, 38) та договір
застави (отримати банківську гарантію) (додатки 16, 17, 18, 19,
20, 40), а також надіслати повідомлення про це Управлінню операцій
на відкритому ринку (додаток 21), обов'язково зазначивши в ньому
реквізити (дату, номер) договорів, установлені терміни погашення
кредиту і сплати процентів за користування ним. { Абзац перший
пункту 3.14 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 298 ( v0298500-13 ) від 26.07.2013 } Перерахування коштів банкам на основі отриманого від
територіального управління повідомлення Управління операцій на
відкритому ринку разом з Операційним департаментом мають
забезпечити не пізніше наступного після отримання такого
повідомлення робочого дня. { Пункт 3.14 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від 25.09.2012 }
3.15. У разі часткового задоволення заявок кількість кожного
коду (міжнародного ідентифікаційного номера) державних облігацій
України, державних облігацій України, які перебувають у довірчій
власності, депозитних сертифікатів, цінних паперів Державної
іпотечної установи, іпотечних облігацій, облігацій місцевих позик,
облігацій підприємств, запропонованих під забезпечення кредиту,
пропорційно перераховується та округлюється до більшого цілого,
про що зазначається в повідомленні про результати проведення
тендера. У разі часткового задоволення заявок банків під забезпечення
іноземною валютою сума запропонованої валюти пропорційно
перераховується та округлюється до більшого цілого, про що
зазначається в повідомленні про результати проведення тендера.
3.16. Управління операцій на відкритому ринку готує
розпорядження з фінансових питань про перерахування Операційним
департаментом коштів банкам у разі надання під забезпечення
кредиту рефінансування: державних облігацій України, державних облігацій України, які
перебувають у довірчій власності, облігацій місцевих позик,
депозитних сертифікатів з одночасним наданням за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення Генеральному департаменту
грошово-кредитної політики (Відділу депозитарного обліку державних
цінних паперів) розпоряджень/повідомлень щодо блокування цих
цінних паперів на рахунку в цінних паперах у депозитарії державних
цінних паперів Національного банку або в системі кількісного
обліку СЕРТИФ; { Абзац другий пункту 3.16 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 } облігацій зовнішньої державної позики України після отримання
виписки з рахунку в цінних паперах банку-позичальника щодо
блокування цінних паперів на користь Національного банку у
визначеній у кредитному договорі та договорі застави кількості;
{ Абзац третій пункту 3.16 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 } цінних паперів Державної іпотечної установи, іпотечних
облігацій, облігацій підприємств після отримання засобами
програмно-технологічного забезпечення інформації про блокування
цих цінних паперів на користь Національного банку у визначеній у
кредитному договорі та договорі застави кількості; { Абзац
четвертий пункту 3.16 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 } іноземної валюти після отримання від Операційного
департаменту копії SWIFT-повідомлення (МТ 942 або 940, або 910)
або виписки з рахунку Національного банку про перерахування на
рахунок Національного банку іноземної валюти у визначеному в
кредитному договорі та договорі застави обсязі. { Абзац п'ятий
пункту 3.16 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 28
( v0028500-15 ) від 17.01.2015 }
3.17. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів) отримує та
подає за допомогою відповідних засобів програмно-технологічного
забезпечення до: ЦРП - розпорядження/повідомлення щодо блокування цінних
паперів на рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних
паперів Національного банку або в системі кількісного обліку
СЕРТИФ; Центрального депозитарію України - відповідне розпорядження
щодо блокування цінних паперів Державної іпотечної установи,
іпотечних облігацій, облігацій підприємств на рахунку в цінних
паперах у Центральному депозитарії України. { Пункт 3.17 глави 3 в редакції Постанови Національного банку
N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
3.18. Територіальне управління забезпечує зберігання: цінних паперів у документарній формі, отриманих під
забезпечення кредитів рефінансування, до закінчення строку дії
кредитних договорів у грошовому сховищі територіального
управління; кредитних договорів, договорів застави, укладених між банком
і Національним банком, банківської гарантії, оригіналів та копій
документів банку, у тому числі тих, що визначені в пункті 3.7 цієї
глави, у порядку, установленому в пункті 1.6 глави 1 цього
Технічного порядку.
3.19. У разі отримання під забезпечення кредиту державних
облігацій України, які перебувають у довірчій власності,
територіальне управління приймає нотаріально посвідчені копію
договору про управління майном та письмову згоду установника
управління на заставу державних облігацій України, які перебувають
у довірчій власності банку, під забезпечення кредиту
рефінансування. За умови отримання під забезпечення кредиту врахованих банком
векселів суб'єктів господарювання територіальне управління в межах
узгодженої суми складає реєстр векселів, який має містити таку
інформацію: дату і місце складання векселя; номер бланка векселя; найменування векселедавця, його місцезнаходження; місце платежу; строк платежу; кількість днів від дня складання зазначеного реєстру до часу
платежу за векселем; номінальну суму векселя; дисконт, який утриманий банком; найменування індосантів, авалістів за векселем, а також
акцептантів (для переказних векселів). Векселі в реєстрах розміщуються в порядку настання строків
платежів, починаючи з найближчого. Реєстр складається у двох примірниках - по одному для кожної
зі сторін договору. У разі отримання під забезпечення майнових прав територіальне
управління приймає нотаріально засвідчені копії кредитного
договору між банком-позичальником і головним розпорядником
бюджетних коштів та державної гарантії. { Пункт 3.19 глави 3
доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 298 ( v0298500-13 ) від 26.07.2013 }
3.20. Територіальне управління протягом дії кредитного
договору між банком і Національним банком може здійснювати
перевірки банку (це передбачається в кредитному договорі) щодо
правильності та повноти відображення в бухгалтерському обліку
предметів застави, наданих під забезпечення кредитів
рефінансування. Територіальне управління протягом дії кредитного договору між
банком і Національним банком має перевіряти заставу, надану
банками під забезпечення кредитів рефінансування, а саме: правильність визначення банками справедливої вартості та
зменшення корисності цінних паперів відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку, а також у разі
потреби вимагати від банків приведення у відповідність суми
вартості наданих у забезпечення цінних паперів до суми одержаного
кредиту рефінансування Національного банку і процентів за
користування ним; дотримання співвідношення суми кредиту рефінансування і
наданої банком під забезпечення іноземної валюти, а також у разі
потреби (знецінення іноземної валюти) вимагати від банків
приведення у відповідність суми наданої під забезпечення валюти до
суми одержаного кредиту рефінансування Національного банку і
процентів за користування ним; відповідність кредитів, майнові права за якими надані під
забезпечення кредитів рефінансування, визначеній Положенням
категорії якості, а також у разі зменшення обсягу або погіршення
якості застави вимагати від банків приведення у відповідність суми
вартості наданих у забезпечення майнових прав до суми одержаного
кредиту рефінансування Національного банку і процентів за
користування ним. { Пункт 3.20 глави 3 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 298 ( v0298500-13 ) від
26.07.2013 }
3.21. Банк-позичальник сплачує проценти за користування
кредитом рефінансування строком: до 14 днів - одночасно з кінцевим строком погашення боргу за
кредитом; понад 14 днів - щомісяця в останній робочий день поточного
місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу за
кредитом.
3.22. Банк-позичальник може достроково повернути кредит та
проценти за користування ним повністю або частково, письмово
повідомивши про це, але не пізніше ніж за один робочий день до
повернення коштів, Управління операцій на відкритому ринку,
Департамент управління ризиками, відповідний територіальний
та Операційний департамент.
3.23. Управління операцій на відкритому ринку надсилає за
допомогою відповідних засобів програмно-технологічного
забезпечення Генеральному департаменту грошово-кредитної політики
(Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів): щодо цінних паперів, облік яких здійснює депозитарій
державних цінних паперів Національного банку, у день повернення
банком-позичальником кредиту рефінансування, наданого під
забезпечення цінних паперів, - розпорядження/повідомлення щодо
розблокування цінних паперів на рахунку в цінних паперах у
депозитарії державних цінних паперів Національного банку або в
системі кількісного обліку СЕРТИФ; щодо цінних паперів, облік яких здійснює Центральний
депозитарій України, не пізніше наступного робочого дня за днем
повернення коштів банком-позичальником на підставі повідомлення
Операційного департаменту про виконання банком-позичальником усіх
зобов'язань за кредитним договором, забезпеченням за яким є цінні
папери, - розпорядження щодо розблокування цінних паперів у
Центральному депозитарії України. { Пункт 3.23 глави 3 в редакції Постанови Національного банку
N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
3.24. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів) отримує та
подає за допомогою відповідних засобів програмно-технологічного
забезпечення до: ЦРП - розпорядження/повідомлення щодо розблокування цінних
паперів на рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних
паперів Національного банку або в системі кількісного обліку
СЕРТИФ; Центрального депозитарію України - відповідне розпорядження
щодо розблокування цінних паперів на рахунку в цінних паперах у
Центральному депозитарії України. { Пункт 3.24 глави 3 в редакції Постанови Національного банку
N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
3.25. Операційний департамент: забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій з
надання банкам кредитів рефінансування, нарахування процентів за
користування ними, а також нарахування пені, віднесення
заборгованості за кредитами рефінансування на рахунки з обліку
простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів
відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих документів
Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних і
депозитних операцій; { Абзац другий пункту 3.25 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 } несе відповідальність за нарахування процентів згідно з
умовами про надання кредиту рефінансування, зазначеними в
розпорядженні з фінансових питань Управління операцій на
відкритому ринку, та пені відповідно до пункту 1.3 розділу VI
Положення ( z0410-09 ) та пункту 1.10 глави 1 цього Технічного
порядку; { Абзац третій пункту 3.25 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 } обліковує на підставі розпорядження з фінансових питань
Управління операцій на відкритому ринку іноземну валюту, що є
забезпеченням за кредитами рефінансування, на балансі Операційного
департаменту як гарантійний депозит (без сплати процентів за ним)
і забезпечує повернення банку іноземної валюти та відповідно її
списання як гарантійного депозиту з балансу в разі повного
виконання банком-позичальником зобов'язань за кредитним договором.
3.26. Територіальні управління забезпечують відображення в
бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із заставою банку
(банківської гарантії) за наданими кредитами рефінансування,
відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих документів
Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних і
депозитних операцій та здійснюють контроль за своєчасним
погашенням банками заборгованості за наданими кредитами
рефінансування. { Пункт 3.26 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
{ Пункт 3.27 глави 3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 766 ( v0766500-14 ) від 02.12.2014 }
Глава 4. Порядок проведення Національним банком
операцій репо з банками
4.1. Національний банк може проводити з банками на умовах,
які визначаються Положенням ( z0410-09 ), укладеними договорами та
відповідно до порядку, установленого цією главою: операції прямого репо з державними облігаціями України шляхом
проведення тендера заявок банків щодо участі в операціях
прямого репо або шляхом безпосередньої домовленості з банком, а
також з банківськими металами шляхом безпосередньої домовленості з
банком; операції зворотного репо з державними облігаціями України
шляхом безпосередньої домовленості з банком.
4.2. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики)
у разі проведення тендера заявок щодо участі банків в операціях
прямого репо з державними облігаціями України (далі - тендер) за
допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
"Репо-Операції" (далі - за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення), з одночасним розміщенням
цієї інформації на відповідній сторінці Офіційного
інтернет-представництва Національного банку надсилає банкам,
Управлінню операцій на відкритому ринку, територіальним та
Операційному департаментам повідомлення про проведення тендера із
зазначенням умов його проведення та строку здійснення операції
репо (додаток 22).
4.3. Банк у разі проведення тендера може подати за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення до Управління
операцій на відкритому ринку (копію - територіальному управлінню)
заявку на участь у тендері за операцією прямого репо (додаток 23),
у якій пропонує свої умови щодо ціни купівлі (продажу) державних
облігацій України, строку проведення операції репо, обсягу
операції репо, кількості та коду (міжнародного ідентифікаційного
номера) державних облігацій України, що пропонуються.
4.4. Управління операцій на відкритому ринку після розгляду
заявок банків про здійснення операцій прямого репо з державними
облігаціями України відбирає для задоволення ті заявки банків, які
є найприйнятнішими для Національного банку за обсягами операцій
або ціновими параметрами, узгоджує з Генеральним департаментом
грошово-кредитної політики (Департаментом аналізу та прогнозування
грошово-кредитної політики) можливі цінові параметри, строк та
обсяги проведення операції прямого репо та готує пропозиції
керівництву Національного банку щодо проведення операції прямого
репо з банками.
4.5. Управління операцій на відкритому ринку надсилає банкам
(копії - територіальним та Операційному департаментам)
повідомлення про результати проведення тендера за операціями
прямого репо (за умови задоволення заявки банку в повному обсязі
або частково) (додаток 24).
4.6. Банк, який має намір здійснити операцію прямого репо з
державними облігаціями України та банківськими металами, операцію
зворотного репо з державними облігаціями України, шляхом
безпосередньої домовленості з Національним банком подає засобами
електронної пошти до Управління операцій на відкритому ринку
заявку в довільній формі щодо проведення операції
прямого/зворотного репо, у якій пропонує свої умови щодо виду
операції репо, строку її проведення, обсягу операції репо, цінових
параметрів (процентної ставки, яка використовується для визначення
ціни зворотного продажу державних облігацій України або
банківських металів/зворотної купівлі державних облігацій
України), кількості та коду (міжнародного ідентифікаційного
номера) державних облігацій України або маси та виду банківських
металів, інших параметрів залежно від виду операції репо.
4.7. Управління операцій на відкритому ринку узгоджує з
Генеральним департаментом грошово-кредитної політики
(Департаментом аналізу та прогнозування грошово-кредитної
політики) цінові параметри (процентну ставку, яка використовується
для визначення ціни зворотного продажу за операцією репо), строк
та обсяги проведення операцій прямого/зворотного репо з
урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку та
потреби надання/вилучення відповідного обсягу коштів на певний
період.
4.8. Управління операцій на відкритому ринку у разі
проведення операції прямого репо з державними облігаціями України
розраховує, керуючись пунктом 2.2 глави 2 розділу III Положення
( z0410-09 ), справедливу вартість державних облігацій України, що
є ціною купівлі Національним банком державних облігацій України,
ціну зворотного продажу державних облігацій України, визначає суму
процентного доходу за цією операцією. Управління операцій на відкритому ринку у разі проведення
операції прямого репо з банківськими металами на підставі
повідомлення-підтвердження від Державної скарбниці України про
перебування банківських металів банку-позичальника на
відповідальному зберіганні в Національному банку розраховує,
керуючись пунктом 2.2 глави 2 розділу III Положення ( z0410-09 ),
суму коштів у національній валюті, яка підлягає перерахуванню
банку, що є ціною купівлі Національним банком банківських металів,
ціну зворотного продажу банківських металів, визначає суму
процентного доходу за цією операцією. Управління операцій на відкритому ринку у разі проведення
операції зворотного репо з державними облігаціями України
розраховує справедливу вартість державних облігацій України, що є
ціною продажу Національним банком державних облігацій України,
ціну зворотної купівлі державних облігацій України, визначає суму
процентних витрат за цією операцією.
4.9. Розрахунок ціни зворотного продажу державних облігацій
України або банківських металів залежить від ціни, що визначена в
першій частині операції репо, та строку цієї операції, дохідності
державних облігацій України, облікової ставки Національного банку,
процентних ставок за кредитами та депозитами на міжбанківському
ринку, середньозваженої процентної ставки за кредитами
рефінансування, яка була встановлена за результатами проведення
останнього тендера з підтримання ліквідності банків,
середньозваженої процентної ставки за кредитами овернайт під
забезпечення, що діяли у відповідному періоді.
4.10. Управління операцій на відкритому ринку готує
пропозиції керівництву Національного банку для прийняття рішення
щодо проведення операції прямого/зворотного репо з відповідним
банком і після прийняття рішення керівництвом Національного банку
надсилає лист-повідомлення банку (у разі позитивного вирішення -
із зазначенням умов проведення операції, у разі відмови - з
обґрунтуванням причин відмови) та забезпечує здійснення
організаційних заходів щодо укладення з банком договорів
прямого/зворотного репо.
4.11. Управління операцій на відкритому ринку не пізніше
наступного робочого дня після надсилання повідомлення банку про
можливість проведення операції прямого/зворотного репо забезпечує
укладення з банком договору прямого/зворотного репо (додатки 25,
26, 27).
4.12. Управління операцій на відкритому ринку у разі
укладення договору прямого репо з банківськими металами надсилає
про це повідомлення до Державної скарбниці України, на підставі
якого Державна скарбниця України забезпечує відображення за
позабалансовими рахунками зазначеної в договорі кількості
банківських металів, які прийняті на відповідальне зберігання.
4.13. Управління операцій на відкритому ринку та Операційний
департамент/банк забезпечують перерахування коштів за першою
частиною договору прямого/зворотного репо з державними облігаціями
України в сумі, що передбачена укладеним договором, на дату
купівлі/продажу державних облігацій України з одночасним їх
блокуванням у депозитарії державних цінних паперів Національного
банку.
4.14. Банк подає до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку розпорядження на переказ/одержання державних
облігацій України щодо блокування державних облігацій України на
рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних паперів
Національного банку.
4.15. Управління операцій на відкритому ринку подає до
Генерального департаменту грошово-кредитної політики (Відділу
депозитарного обліку державних цінних паперів) розпорядження на
одержання/переказ державних облігацій України щодо блокування
державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у
депозитарії державних цінних паперів Національного банку.
4.16. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів) отримує та
подає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
до ЦРП розпорядження на одержання/переказ державних облігацій
України щодо блокування державних облігацій України на рахунку в
цінних паперах у депозитарії державних цінних паперів
Національного банку.
4.17. Управління операцій на відкритому ринку та Операційний
департамент забезпечують перерахування коштів за першою частиною
договору прямого репо з банківськими металами в сумі, що
передбачена укладеним договором, після отримання від Державної
скарбниці України повідомлення-підтвердження про перебування
банківських металів на відповідальному зберіганні.
4.18. Юридичний департамент у порядку, установленому в пункті
1.6 глави 1 цього Технічного порядку, забезпечує зберігання
примірників договорів прямого та зворотного репо, укладених
Національним банком з банком.
4.19. Банк/Управління операцій на відкритому ринку та
Операційний департамент забезпечують перерахування коштів за
другою частиною договору прямого/зворотного репо з державними
облігаціями України в сумі, що передбачена укладеним договором, на
дату зворотної купівлі/продажу державних облігацій України, з
одночасним розблокуванням державних облігацій України в
депозитарії державних цінних паперів Національного банку.
4.20. Банк подає до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку розпорядження на одержання/переказ державних
облігацій України щодо розблокування державних облігацій України
на рахунку в цінних паперах у депозитарії державних цінних паперів
Національного банку.
4.21. Управління операцій на відкритому ринку подає до
Генерального департаменту грошово-кредитної політики (Відділу
депозитарного обліку державних цінних паперів) розпорядження на
переказ/одержання державних облігацій України щодо розблокування
державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у
депозитарії державних цінних паперів Національного банку.
4.22. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів) отримує та
подає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
до ЦРП розпорядження на переказ/одержання державних облігацій
України щодо розблокування державних облігацій України на рахунку
в цінних паперах у депозитарії державних цінних паперів
Національного банку.
4.23. Банк забезпечує перерахування коштів за другою частиною
договору прямого репо з банківськими металами в сумі, що
передбачена укладеним договором репо, на дату зворотної купівлі
банківських металів.
4.24. Управління операцій на відкритому ринку не пізніше
наступного робочого дня після зворотної купівлі банком банківських
металів у термін, визначений договором прямого репо, про що його
повідомляє Операційний департамент, надсилає до Державної
скарбниці України повідомлення про виконання банком умов договору
прямого репо з банківськими металами, що перебувають на
відповідальному зберіганні.
4.25. Банк у разі ініціювання дострокового повернення коштів
відповідно до умов договору прямого репо має за один робочий день
письмово повідомити про це Управління операцій на відкритому
ринку, Департамент управління ризиками та Операційний департамент.
{ Абзац перший пункту 4.25 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 } Управління операцій на відкритому ринку здійснює розрахунок
ціни зворотного продажу державних облігацій України/банківських
металів та надає Операційному департаменту відповідне
розпорядження з фінансових питань, а також забезпечує подання до: Генерального департаменту грошово-кредитної політики (Відділу
депозитарного обліку цінних паперів) розпорядження на
переказ/одержання державних облігацій України щодо розблокування
державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у
депозитарії державних цінних паперів Національного банку в разі
зворотного продажу державних облігацій України; Державної скарбниці України не пізніше наступного робочого
дня після дати дострокової зворотної купівлі банківських металів
повідомлення про дострокове виконання банком договору прямого репо
з банківськими металами, що перебувають на відповідальному
зберіганні, про що Управління операцій на відкритому ринку
повідомляє Операційний департамент в разі зворотного продажу
банківських металів.
4.26. Операційний департамент: забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій з
перерахування/отримання коштів за операціями прямого/зворотного
репо, нарахування доходів/витрат, а також нарахування пені,
віднесення заборгованості за операціями репо на рахунки з обліку
простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів
відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих документів
Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних та
депозитних операцій; { Абзац другий пункту 4.26 глави 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 } несе відповідальність за нарахування цих доходів/витрат
згідно з умовами про проведення операції прямого/зворотного репо,
зазначеними в розпорядженні з фінансових питань Управління
операцій на відкритому ринку, та пені відповідно до пункту 1.3
розділу VI Положення ( z0410-09 ) та пункту 1.10 глави 1 цього
Технічного порядку; { Абзац третій пункту 4.26 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 } здійснює на підставі інформації Управління операцій на
відкритому ринку облік предмета договору (державні облігації
України, банківські метали) за операціями прямого/зворотного репо
відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих документів
Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних та
депозитних операцій. { Абзац четвертий пункту 4.26 глави 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
4.27. Управління операцій на відкритому ринку здійснює
контроль за своєчасним поверненням коштів за другою частиною
операцій прямого/зворотного репо.
4.28. У разі порушення банком строку повернення коштів за
другою частиною операції прямого репо Управління операцій на
відкритому ринку надсилає повідомлення територіальному управлінню
про необхідність здійснення списання в безспірному порядку всієї
заборгованості за операцією прямого репо.
Глава 5. Порядок проведення операцій
з депозитними сертифікатами Національного банку
5.1. Національний банк здійснює операції з власними борговими
зобов'язаннями шляхом емісії депозитних сертифікатів Національного
банку (далі - депозитний сертифікат).
5.2. Депозитні сертифікати розміщуються шляхом проведення
кількісного або процентного тендера з розміщення депозитних
сертифікатів на умовах, визначених Положенням ( z0410-09 ),
генеральним договором про участь у тендерах із розміщення
депозитних сертифікатів та відповідно до порядку, установленого
цією главою.
5.3. Генеральний договір про участь у тендерах із розміщення
депозитних сертифікатів Національного банку України (далі -
генеральний договір) укладається банком із відповідним
територіальним управлінням (додаток 28), про що територіальне
управління засобами електронної пошти протягом двох робочих днів
повідомляє Операційний департамент із зазначенням реквізитів
(дати, номера) цих договорів [копію повідомлення подає Управлінню
операцій на відкритому ринку, Генеральному департаменту
грошово-кредитної політики (Департаменту аналізу та прогнозування
грошово-кредитної політики)].
5.4. Банки після укладення генерального договору повідомляють
Операційний департамент про рахунок, на який зараховуються кошти
від погашення депозитних сертифікатів і процентні доходи, у тому
числі за умови укладення договору про купівлю депозитних
сертифікатів на міжбанківському ринку. Операційний департамент повідомляє банкам номер транзитного
рахунку для перерахування коштів за придбані депозитні
сертифікати.
5.5. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики)
надсилає в робочі дні щоденно за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення повідомлення банкам,
територіальним та Операційному департаментам, Управлінню операцій
на відкритому ринку, ЦРП про проведення чергового та/або
позачергового тендера з розміщення депозитних сертифікатів
Національного банку України, в якому зазначаються умови його
проведення (додаток 29), з одночасним розміщенням цієї інформації
на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва
Національного банку. За умови, що середа оголошується неробочим днем, повідомлення
про проведення тендера надсилається банкам у робочий день, що
передує дню проведення тендера.
5.6. Банк, який бажає придбати депозитні сертифікати, за
допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
"СертЛайн2" (далі - за допомогою засобів програмно-технологічного
забезпечення) щоденно подає до Управління операцій на відкритому
ринку до часу, зазначеного в повідомленні, заявку на участь у
черговому та/або позачерговому тендері з розміщення депозитних
сертифікатів Національного банку України (додаток 30).
5.7. Управління операцій на відкритому ринку після розгляду
заявок банків, перевірки дотримання ними вимог Положення
( z0410-09 ) узгоджує з Генеральним департаментом
грошово-кредитної політики (Департаментом аналізу та прогнозування
грошово-кредитної політики) можливі обсяги розміщення депозитних
сертифікатів та визначення прийнятної процентної ставки за
депозитними сертифікатами (за умови оголошення процентного
тендера) і готує відповідні пропозиції керівництву Національного
банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків їх
погоджує/приймає рішення щодо можливої участі банків у розміщенні
депозитних сертифікатів.
5.8. Управління операцій на відкритому ринку після прийняття
керівництвом Національного банку відповідного рішення до часу,
визначеного в повідомленні про проведення тендера з розміщення
депозитних сертифікатів, завершує проведення тендера, у результаті
чого забезпечується можливість отримання його результатів за
допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
Генеральним департаментом грошово-кредитної політики (Відділом
депозитарного обліку державних цінних паперів), з одночасним
наданням цієї інформації (за умови задоволення заявок банків)
Операційному і територіальним департаментам (додаток 31), а також
банкам - учасникам тендера (додаток 32). Управління операцій на відкритому ринку з урахуванням
ситуації, що складається на грошово-кредитному ринку, в окремих
випадках на підставі рішення, прийнятого керівництвом
Національного банку щодо необхідності додаткової мобілізації
коштів банків, може задовольнити заявки банків, які надійшли
пізніше встановленого в повідомленні про проведення тендера з
розміщення депозитних сертифікатів часу, що не призводитиме до
зміни результатів заявок, які вже були задоволені.
5.9. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів) отримує та
подає до ЦРП за допомогою засобів програмно-технологічного
забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ
розпорядження/повідомлення для здійснення відповідних проводок на
рахунках з обліку депозитних сертифікатів Національного банку
України (додаток 33) відповідно до структури рахунків у системі
кількісного обліку СЕРТИФ (додаток 34).
5.10. Банки - учасники тендера за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку
СЕРТИФ отримують інформацію про розподіл розміщених депозитних
сертифікатів із визначенням їх кодів та кількості.
5.11. Банк після отримання повідомлення про задоволення
заявки на придбання депозитних сертифікатів до часу, зазначеного в
повідомленні про проведення тендера, на підставі виписки з
відповідного рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ щодо
депозитних сертифікатів, які розміщені та підлягають оплаті,
перераховує відповідну суму коштів на транзитний рахунок,
відкритий в Операційному департаменті.
5.12. Операційний департамент після отримання від банків
потрібної суми коштів за розміщені депозитні сертифікати передає
інформацію про надходження коштів від банків за розміщені
депозитні сертифікати за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку
СЕРТИФ Генеральному департаменту грошово-кредитної політики
(Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів).
5.13. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів) на підставі
отриманої інформації подає за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку
СЕРТИФ розпорядження/повідомлення до ЦРП для здійснення
відповідних проводок на рахунках у системі кількісного обліку
СЕРТИФ.
5.14. Право власності банку на депозитний сертифікат виникає
з часу зарахування оплаченої кількості депозитних сертифікатів на
рахунки власників у системі кількісного обліку СЕРТИФ. Підтвердженням права власності на депозитний сертифікат є
виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ, яку
власник депозитного сертифіката отримує за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення.
5.15. Управління операцій на відкритому ринку на підставі
інформації, отриманої від Операційного департаменту, здійснює
контроль за своєчасним перерахуванням банками коштів за придбані
депозитні сертифікати. У разі несвоєчасного перерахування коштів за придбані
депозитні сертифікати до часу, зазначеного в повідомленні про
проведення тендера, крім причин технічного характеру, Управління
операцій на відкритому ринку надсилає банку лист-попередження. У разі неперерахування банком коштів за придбані депозитні
сертифікати в день проведення тендера Управління операцій на
відкритому ринку наступного робочого дня готує відповідні
пропозиції керівництву Національного банку, після погодження яких: забезпечує коригування підсумків тендера шляхом надання
Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Відділу
депозитарного обліку державних цінних паперів) розпорядження щодо
анулювання депозитних сертифікатів, заблокованих для оплати
банком, для здійснення відповідних проводок на рахунках у системі
кількісного обліку СЕРТИФ; надсилає лист-повідомлення банку про його недопущення до
участі в проведенні тендерів із розміщення депозитних сертифікатів
протягом наступних шести місяців із дня неперерахування банком
коштів за придбані депозитні сертифікати.
5.16. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів) отримує та
подає до ЦРП за допомогою засобів програмно-технологічного
забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ розпорядження щодо
анулювання депозитних сертифікатів, заблокованих для оплати
банком, для здійснення відповідних проводок на рахунках у системі
кількісного обліку СЕРТИФ.
5.17. Система кількісного обліку СЕРТИФ на початку дня
погашення депозитних сертифікатів формує і надсилає Операційному
департаменту реєстр власників депозитних сертифікатів, який
містить такі реквізити: код банку-власника; номер рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ; код випуску депозитних сертифікатів; кількість депозитних сертифікатів; суму вкладу (вартість) депозитних сертифікатів та процентів
за ними. Якщо дата погашення депозитних сертифікатів припадає на
неробочий день, то операції здійснюються наступного робочого дня. Погашення депозитних сертифікатів відбувається протягом
операційного дня відповідно до реєстру їх власників у системі
кількісного обліку СЕРТИФ. У день погашення депозитних
сертифікатів перереєстрація прав власності, блокування та
розблокування депозитних сертифікатів не проводяться. За
результатами погашення депозитних сертифікатів у системі
кількісного обліку СЕРТИФ здійснюються відповідні проводки.
5.18. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики)
у разі дострокового погашення депозитного сертифіката за
ініціативою Національного банку після погодження керівництвом
Національного банку надсилає банкам - власникам депозитних
сертифікатів, Управлінню операцій на відкритому ринку, відповідним
територіальним й Операційному департаментам, ЦРП повідомлення про
дострокове погашення депозитних сертифікатів. Процентний дохід у
такому випадку розраховується та сплачується банку Операційним
департаментом відповідно до пункту 1.7 глави 1 розділу IV
Положення ( z0410-09 ). За умови дострокового погашення депозитного сертифіката за
ініціативою банку після отримання від банку - власника депозитного
сертифіката письмового повідомлення з проханням достроково
погасити депозитний сертифікат Генеральний департамент
грошово-кредитної політики (Департамент аналізу та прогнозування
грошово-кредитної політики) повідомляє ДУВРЗОВР, відповідні
територіальні й Операційний департаменти, ЦРП про дострокове
погашення депозитних сертифікатів за ініціативою банку. Процентний
дохід у такому випадку розраховується та сплачується банку
Операційним департаментом виходячи з розрахунку 20 процентів від
розміру процентної ставки за депозитним сертифікатом Національного
банку з точністю до двох знаків після коми. { Абзац другий пункту
5.18 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 28 ( v0028500-15 ) від 17.01.2015 } Дострокове погашення депозитного сертифіката за ініціативою
банку здійснюється в разі надходження повідомлення від банку:
{ Пункт 5.18 глави 5 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 868 ( v0868500-14 ) від 29.12.2014 } до 12.00 - до кінця операційного дня; { Пункт 5.18 глави 5
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 868
( v0868500-14 ) від 29.12.2014 } після 12.00 - наступного робочого дня. { Пункт 5.18 глави 5
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 868
( v0868500-14 ) від 29.12.2014 }
5.19. Облік депозитних сертифікатів та проведення банками
операцій із депозитними сертифікатами на міжбанківському ринку, у
тому числі за участю організаторів торгівлі цінними паперами, що
офіційно зареєстровані відповідно до законодавства (далі -
організатори торгівлі цінними паперами), здійснюються в системі
кількісного обліку СЕРТИФ відповідно до плану балансових рахунків,
визначеного в додатку 33 до цього Технічного порядку, та переліку
проводок за операціями з депозитними сертифікатами, визначеного в
додатку 34 до цього Технічного порядку. { Пункт 5.19 глави 5 в редакції Постанови Національного банку
N 243 ( v0243500-13 ) від 20.06.2013 }
5.20. Банки можуть проводити операції з депозитними
сертифікатами шляхом участі в торгах депозитними сертифікатами,
які проводяться організаторами торгівлі цінними паперами, на
визначених Положенням ( z0410-09 ) умовах, відповідно до порядку,
установленого цією главою, та на підставі відповідних договорів,
укладених з організаторами торгівлі цінними паперами, згідно з
установленими ними правилами. { Главу 5 доповнено новим пунктом 5.20 згідно з Постановою
Національного банку N 243 ( v0243500-13 ) від 20.06.2013 }
5.21. ЦРП укладає з організатором торгівлі цінними паперами
договір про розрахунки за договорами з купівлі-продажу депозитних
сертифікатів (додаток 39), якщо є такі документи: копія ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, прошита і засвідчена підписом уповноваженої особи
та відбитком печатки організатора торгівлі цінними паперами; копія установчих документів, зокрема статут (положення),
довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України, прошитих та засвідчених підписом уповноваженої особи і
відбитком печатки організатора торгівлі цінними паперами; копія довідки про взяття на облік платника податків, а для
платників податку на додану вартість (додатково) - копія свідоцтва
про реєстрацію платника податку на додану вартість, засвідчені
підписом уповноваженої особи та відбитком печатки організатора
торгівлі цінними паперами; копія наказу про призначення відповідальних осіб організатора
торгівлі цінними паперами, які відповідають за здійснення операцій
із цінними паперами за допомогою програмно-технологічного
забезпечення та використання засобів криптографічного захисту
інформації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують
договір про розрахунки за договорами з купівлі-продажу депозитних
сертифікатів Національного банку (положення, довіреність, наказ
тощо); акт про проведення стендових випробувань взаємодії
програмно-технологічного забезпечення Національного банку та
організатора торгівлі цінними паперами. { Главу 5 доповнено новим пунктом 5.21 згідно з Постановою
Національного банку N 243 ( v0243500-13 ) від 20.06.2013; в
редакції Постанови Національного банку N 298 ( v0298500-13 ) від
26.07.2013 }
5.22. Національний банк отримує плату від організаторів
торгівлі цінними паперами згідно з договорами про розрахунки за
договорами з купівлі-продажу депозитних сертифікатів. { Главу 5 доповнено новим пунктом 5.22 згідно з Постановою
Національного банку N 243 ( v0243500-13 ) від 20.06.2013 }
5.23. Банк у разі проведення операцій з депозитними
сертифікатами на організаторах торгівлі цінними паперами
зобов'язаний повідомити реквізити рахунків (код банку, код ЄДРПОУ,
номер аналітичного рахунку) Операційному департаменту для
перерахування коштів від погашення депозитних сертифікатів і
процентних доходів та ЦРП для отримання коштів за операціями з
продажу депозитних сертифікатів на торгах депозитними
сертифікатами, які проводяться організаторами торгівлі цінними
паперами для забезпечення здійснення розрахунків за такими
операціями. { Главу 5 доповнено новим пунктом 5.23 згідно з Постановою
Національного банку N 243 ( v0243500-13 ) від 20.06.2013 }
5.24. Операційний департамент відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського
обліку операцій з фінансовими інвестиціями та цінними паперами
власної емісії забезпечує відображення в бухгалтерському обліку
операцій із розміщення депозитних сертифікатів, нарахування витрат
за ними та сплату суми процентного доходу власникам депозитних
сертифікатів у день погашення депозитних сертифікатів шляхом
перерахування коштів банку на підставі реєстру власників
депозитних сертифікатів та несе відповідальність за нарахування
цих витрат.
Глава 6. Порядок проведення операцій з купівлі
(продажу) державних облігацій України
1. Операції з купівлі (продажу) державних облігацій України
проводяться на умовах, визначених Положенням ( z0410-09 ),
відповідно до порядку, установленого цією главою, шляхом: участі в торгах державними облігаціями України (у тому числі
операції двостороннього котирування), які проводяться
організаторами торгівлі цінними паперами (далі - організатори
торгівлі), на підставі відповідних договорів, укладених з
організаторами торгівлі згідно з установленими ними правилами
торгів; безпосередньої домовленості з банками щодо проведення
операції з купівлі (продажу) державних облігацій України на
позабіржовому ринку.
2. Банк, який планує здійснити операції з купівлі (продажу)
державних облігацій України, може взяти участь у торгах державними
облігаціями України, які проводяться організаторами торгівлі, або
звернутися за допомогою засобів електронної пошти до Управління
операцій на відкритому ринку щодо проведення цих операцій на
позабіржовому ринку із зазначенням дати проведення, міжнародного
ідентифікаційного коду державних облігацій України, їх кількості
та дохідності (цінових умов).
3. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики)
на підставі інформації Відділу депозитарного обліку державних
цінних паперів здійснює моніторинг обсягів операцій з державними
облігаціями України, проведених організаторами торгівлі протягом
шести останніх календарних місяців, та щомісяця не пізніше першого
робочого дня після звітного місяця доводить інформацію про
результати здійсненого моніторингу до відома Управління операцій
на відкритому ринку, з одночасним розміщенням цієї інформації на
відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва
Національного банку.
4. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики,
Управління стратегії грошово-кредитної політики) з метою
визначення участі Національного банку в торгах державними
облігаціями України (у тому числі операції двостороннього
котирування), які проводяться організаторами торгівлі, на підставі
аналізу стану грошово-кредитного ринку та прогнозу його розвитку
надалі оцінює можливу потребу в регулюванні грошово-кредитного
ринку шляхом проведення операцій із купівлі (продажу) державних
облігацій України та готує пропозиції керівництву Національного
банку щодо участі в торгах державними облігаціями України, які
проводяться організаторами торгівлі.
5. Генеральний департамент грошово-кредитної політики
(Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики)
після прийняття керівництвом Національного банку рішення щодо
участі Національного банку в торгах державними облігаціями України
(у тому числі операції двостороннього котирування), які
проводяться організаторами торгівлі, повідомляє: Управління операцій на відкритому ринку про прийняте рішення
щодо подання заявок на купівлю (продаж) державних облігацій
України в необхідних обсягах на торги державними облігаціями
України, які проводяться організаторами торгівлі; банки щодо періодичності викупу державних облігацій України
протягом часу їх обігу поза Національним банком у разі проведення
операцій двостороннього котирування. { Пункт 5 глави 6 в редакції Постанови Національного банку N 49
( v0049500-15 ) від 23.01.2015 }
6. Управління операцій на відкритому ринку на підставі
аналізу портфеля державних облігацій України, які перебувають у
власності Національного банку, з урахуванням пропозиції державних
облігацій України, що складається на торгах державними облігаціями
України, які проводяться організаторами торгівлі, визначає перелік
державних облігацій України, параметри яких оптимально
задовольняють потреби регулювання грошово-кредитного ринку
відповідно до зазначених у повідомленні Генерального департаменту
грошово-кредитної політики (Департаменту аналізу та прогнозування
грошово-кредитної політики) обсягів.
7. Управління операцій на відкритому ринку погоджує з
керівництвом Національного банку перелік та/або умови проведення
операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України та: надсилає Генеральному департаменту грошово-кредитної політики
(Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів)
розпорядження на поставку державних облігацій України щодо
блокування цінних паперів для продажу (у разі проведення операцій
з продажу державних облігацій України); формує та подає на торги державними облігаціями України за
допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
організатора торгівлі заявки на купівлю (продаж) державних
облігацій України із зазначенням основних параметрів проведення
цих операцій. Заявки подаються до організатора торгівлі, обсяги
торгів державними облігаціями України якого за результатами
здійсненого Національним банком моніторингу є найбільшими протягом
шести останніх календарних місяців (далі - визначений організатор
торгівлі); подає ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - Розрахунковий центр) за допомогою
програмно-технологічного забезпечення клірингової системи
Розрахункового центру інформацію, в якій зазначає обсяг державних
облігацій України та визначеного організатора торгівлі, на
торговельному майданчику якого планується укладання правочинів з
купівлі (продажу) державних облігацій України; надає Операційному департаменту розпорядження з фінансових
питань про проведення операцій з купівлі (продажу) державних
облігацій України для їх відображення в бухгалтерському обліку,
яке сформоване на підставі отриманого за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення визначеного організатора
торгівлі цінними паперами або електронної пошти Національного
банку від визначеного організатора торгівлі документа, що
засвідчує факт укладення правочину з купівлі (продажу) державних
облігацій України за результатами участі Національного банку в
торгах державними облігаціями України, які проводяться визначеним
організатором торгівлі. Управління операцій на відкритому ринку у разі проведення
операцій двостороннього котирування здійснює розрахунок ціни
продажу та зворотної купівлі державних облігацій України.
8. Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Відділ
депозитарного обліку державних цінних паперів) за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення подає до ЦРП
отримане від Управління операцій на відкритому ринку розпорядження
на поставку державних облігацій України щодо блокування цінних
паперів для продажу (у разі проведення операцій з продажу
державних облігацій України), на підставі якого ЦРП засобами
програмно-технологічного забезпечення здійснює блокування цих
цінних паперів та з метою проведення розрахунків за результатами
торгів державними облігаціями України надає інформацію про
блокування цінних паперів до Розрахункового центру.
9. Управління операцій на відкритому ринку у разі звернення
банків щодо проведення операцій з купівлі (продажу) державних
облігацій України на позабіржовому ринку узгоджує з Генеральним
департаментом грошово-кредитної політики (Департаментом аналізу та
прогнозування грошово-кредитної політики, Управлінням стратегії
грошово-кредитної політики) можливі обсяги й умови проведення цих
операцій з урахуванням поточного стану грошово-кредитного ринку та
готує пропозиції керівництву Національного банку про можливість
проведення таких операцій.
10. Управління операцій на відкритому ринку після прийняття
керівництвом Національного банку відповідного рішення щодо
проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій
України на позабіржовому ринку за допомогою засобів електронної
пошти надсилає повідомлення банкам, які подали заявки на
проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій
України на позабіржовому ринку (у разі позитивного вирішення - із
зазначенням умов їх проведення, у разі відмови - з обґрунтуванням
причин).
11. Управління операцій на відкритому ринку не пізніше
наступного робочого дня після надсилання банку повідомлення про
можливість проведення операції з купівлі (продажу) державних
облігацій України забезпечує укладання договорів купівлі (продажу)
державних облігацій України з відповідними банками (додаток 35) та
надає: Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Відділу
депозитарного обліку державних цінних паперів) - розпорядження на
поставку державних облігацій України щодо блокування цінних
паперів для продажу (у разі проведення операцій з продажу
державних облігацій України); Розрахунковому центру за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення клірингової системи
Розрахункового центру - підтвердження щодо проведення операцій з
купівлі (продажу) цінних паперів; Операційному департаменту - розпорядження з фінансових питань
про проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій
України для їх відображення в бухгалтерському обліку.
12. Депозитарій державних цінних паперів Національного банку
за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
здійснює розрахунки у цінних паперах щодо обслуговування операцій
з купівлі (продажу) державних облігацій України після проведення
грошових розрахунків на підставі: відповідного розпорядження, отриманого від Розрахункового
центру, що сформоване за інформацією визначеного організатора
торгівлі про результати торгів державними облігаціями України; відповідного розпорядження, отриманого від Розрахункового
центру, що сформоване за інформацією продавців та покупців
операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України, якщо
договори були укладені на позабіржовому ринку.
13. Управління операцій на відкритому ринку за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення клірингової системи
Розрахункового центру отримує від Розрахункового центру відповідні
форми звітності щодо управління кліринговим рахунком у процесі
проведення Національним банком операцій з купівлі (продажу)
державних облігацій України.
14. Операційний департамент в установленому порядку
забезпечує: платежі за операціями з купівлі (продажу) державних облігацій
України на підставі відповідних документів про необхідність
перерахування коштів, сформованих та отриманих за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення системи
інтернет-банкінгу Розрахункового центру; відображення в бухгалтерському обліку операцій із купівлі
(продажу) державних облігацій України, їх погашення та отримання
доходу за ними, нарахування процентних доходів (у тому числі
амортизацію дисконту/премії), комісійних доходів на підставі
розпорядження з фінансових питань про проведення операцій із
купівлі (продажу) державних облігацій України Управління операцій
на відкритому ринку, а також нарахування пені відповідно до
нормативно-правових актів та розпорядчих документів Національного
банку з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями
та цінними паперами власної емісії. Операційний департамент несе відповідальність за нарахування
процентних доходів (у тому числі амортизацію дисконту/премії),
комісійних доходів згідно з умовами про проведення операцій із
купівлі (продажу) державних облігацій України, зазначеними в
розпорядженні з фінансових питань Управління операцій на
відкритому ринку, та пені відповідно до пункту 1.3 розділу VI
Положення ( z0410-09 ) та пункту 1.10 глави 1 цього Технічного
порядку.
15. Управління операцій на відкритому ринку забезпечує
введення інформації за результатами проведення операцій з купівлі
(продажу) державних облігацій України у відповідний
програмно-технологічний комплекс. { Глава 6 в редакції Постанови Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }
{ Технічний порядок в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }
Директор Департаменту
монетарної політики Н.І.Гребеник
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України А.В.Шаповалов

Додаток 1
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N

м. __________ ___ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі ________________________,
та банк _________________________________________________________
(найменування банку)
в особі ___________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі __________________________ (далі - Сторони),
з метою встановлення взаємовідносин Сторін щодо використання
Позичальником постійно діючої лінії рефінансування для надання
кредитів овернайт відповідно до Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України
від ____________ 20__ р. N ______ (далі - Положення), уклали цей
генеральний кредитний договір (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт на підставі
заявки Позичальника, яка надсилається Департаменту з управління
валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку
Національного банку України, а копія - відповідному
територіальному управлінню Національного банку України.
1.2. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт під
забезпечення державними облігаціями України або депозитними
сертифікатами Національного банку України (далі - кредит овернайт
під забезпечення) та кредит овернайт без забезпечення
(далі - кредит овернайт бланковий) у розмірі та за плату,
визначені Положенням, розпорядчими документами Національного банку
України на відповідний період.
1.3. Невід'ємними частинами цього договору є повідомлення
відповідного територіального управління Національного банку
України пропідтримання заявки Позичальника, повідомлення Кредитора
про задоволення заявки Позичальника на одержання кредиту овернайт
і заявка Позичальника, у якій міститься така інформація: сума кредиту овернайт; процентна ставка за користування кредитом овернайт. Базова
кількість днів для нарахування процентів/пені - фактична кількість
днів у місяці/році; перелік державних облігацій України, депозитних сертифікатів
Національного банку України, що передаються в заставу кредиту
овернайт під забезпечення; згода Позичальника на застосування Кредитором режиму
блокування коштів на кореспондентському рахунку банку в розмірі
наданого кредиту, процентів за користування ним і на строк, що
зазначені в заявці банку на одержання кредиту овернайт бланкового; кількість випадків одержання кредиту овернайт; виконання Позичальником умов, визначених Кредитором та
викладених у Положенні щодо кредитів овернайт.
1.4. Позичальник передає на період користування кредитом
овернайт під забезпечення в заставу Кредитору державні облігації
України або депозитні сертифікати Національного банку України з
правом блокування їх обігу, сума, перелік та характеристика яких
зазначаються в заявці Позичальника.
1.5. Кредитор надає Позичальнику кредит овернайт за
процентною ставкою, яка оголошується щодня (окремо за кредитами
овернайт під забезпечення та кредитами овернайт бланковими).
1.6. Позичальник повертає Кредитору кредит овернайт одночасно
з процентами до 13 години наступного робочого дня.
1.7. До погашення заборгованості за наданим кредитом овернайт
і процентів за користування ним заявка на одержання наступного
кредиту рефінансування Кредитором не розглядається.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується: 2.1.1. Перерахувати на підставі заявки Позичальника,
повідомлення територіального управління Національного банку
України про підтримання заявки банку та повідомлення Кредитора про
задоволення заявки Позичальника на одержання кредиту овернайт у
встановленому порядку кошти за кредитом овернайт на
кореспондентський рахунок Позичальника та одночасно заблокувати в
депозитарії державних цінних паперів Національного банку України
державні облігації України на рахунку в цінних паперах
Позичальника або в системі кількісного обліку СЕРТИФ депозитні
сертифікати Національного банку України на рахунку Позичальника. 2.1.2. Подати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України/системи кількісного обліку СЕРТИФ
відповідні розпорядження/повідомлення щодо розблокування цінних
паперів Позичальника в день повернення кредиту овернайт під
забезпечення. 2.1.3. У разі перевищення коштів, одержаних від реалізації
цінних паперів, над сумою всієї заборгованості за кредитом
рефінансування суму перевищення перерахувати на кореспондентський
рахунок Позичальника.
2.2. Кредитор має право: 2.2.1. Заблокувати в разі надання кредиту овернайт бланкового
кошти на кореспондентському рахунку Позичальника в сумі наданого
кредиту овернайт бланкового та процентів за користування ним на
строк до його повернення. 2.2.2. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені
цим договором, застосувати відповідно достатті 73 Закону України
"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати
Кредитора) до її повного погашення з: кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - із дня
виникнення простроченої заборгованості; окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення. 2.2.3. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання. 2.2.4. Із дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а в разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів з дня виникнення простроченої заборгованості вжити заходів
щодо реалізації предметів застави шляхом продажу/переведення з
рахунку Позичальника на рахунок Кредитора депозитних сертифікатів
Національного банку України/державних облігацій України та
здійснення дострокового погашення депозитних сертифікатів
Національного банку України і за рахунок отриманих від реалізації
коштів задовольнити свої вимоги відповідно до цього договору. 2.2.5. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
державних облігацій України для погашення всієї заборгованості,
або неможливості їх продажу списати залишок непогашеної
заборгованості з кореспондентського рахунку Позичальника та його
філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими
рахунками, а у випадку значного погіршення фінансового стану
Позичальника та прийняття у зв'язку з цим Кредитором відповідного
рішення - з окремого рахунку банку в Національному банку України з
обліку обов'язкових резервів. 2.2.6. У разі недостатності коштів на кореспондентському
рахунку Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, та окремому рахунку банку в
Національному банку України з обліку обов'язкових резервів
установити таку черговість списання заборгованості за наданим
кредитом овернайт: у першу чергу відшкодувати основну суму боргу,
у другу - проценти за користування кредитом, у третю - пеню та
інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі. 2.2.7. У разі неможливості продажу державних облігацій
України залишити заставлені цінні папери у своїй власності за
справедливою вартістю. 2.2.8. Не дозволяти Позичальнику протягом трьох місяців
використовувати постійно діючу лінію рефінансування для надання
кредитів овернайт у разі порушення строку повернення Позичальником
кредиту овернайт та/або процентів за користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується: 2.3.1. Надати в разі звернення за кредитом овернайт бланковим
згоду на застосування Національним банком України режиму
блокування коштів на кореспондентському рахунку Позичальника в
сумі наданого кредиту овернайт бланкового і процентів за
користування ним на строк до його повернення. 2.3.2. Повернути Кредитору заборгованість за кредитом
овернайт, у тому числі проценти за користування ним, шляхом
перерахування в установленому порядку коштів на рахунок Кредитора
в строк, передбачений у пункті 1.6 цього договору, та в день
повернення кредиту овернайт під забезпечення подати до депозитарію
державних цінних паперів Національного банку України/системи
кількісного обліку СЕРТИФ відповідні розпорядження щодо
розблокування державних облігацій України/депозитних сертифікатів
Національного банку України, які були надані під забезпечення
кредиту. 2.3.3. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.3 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення,але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право: 2.4.1. Одержати будь-якого робочого дня тижня протягом
операційного дня до часу, зазначеного в розпорядчих документах
Національного банку України на відповідний період, кредит овернайт
від Кредитора через постійно діючу лінію рефінансування для
надання кредитів овернайт у разі дотримання умов, визначених цим
договором та викладених у Положенні щодо відповідного виду кредиту
овернайт, і надання достовірної інформації про виконання вимог,
визначених Положенням. 2.4.2. Подати в разі безспірного списання Кредитором суми
заборгованості за кредитом і процентів за користування ним до
депозитарію державних цінних паперів Національного банку
України/системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідні розпорядження
щодо розблокування державних облігацій України/депозитних
сертифікатів Національного банку України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами II, VI та VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами
і діє до моменту його розірвання однією із Сторін.
4.3. Договір може бути змінено за згодою обох Сторін шляхом
укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього
договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін:
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 }

Додаток 2
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

______________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку
Національного банку України
N _____ від __________ 20__ р. Копія _________________________
(найменування територіального
управління
Національного банку України)

ЗАЯВКА(1) N ___
на одержання кредиту овернайт
під забезпечення державними облігаціями
України або депозитними сертифікатами
Національного банку України

_________________________________________________________________,
(найменування банку-позичальника)
кореспондентський рахунок _______________________________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати ____________ 20__ р. кредит овернайт під
забезпечення державними облігаціями України або депозитними
сертифікатами Національного банку України (далі - кредит овернайт
під забезпечення) на суму _________________________________ грн.
(цифрами та словами)
за ставкою ___ процентів річних.
Вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від ____________ 20__ р.
N _____ (далі - Положення), виконуються.
Банківська ліцензія N ____ від ____________ 20__ р.
Кількість випадків одержання кредитів овернайт під
забезпечення від Національного банку України протягом поточного
місяця _____________.
(цифрами)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації
України(2):
------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість |Номінальна |Балансова | Дата | |ідентифікаційний | цінних | вартість |вартість |погашення(3)| | номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | | | паперів | |розміщення) | | | |-----------------+----------+------------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні
сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------ |Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата | Примітки | | паперів | цінних | (вартість |погашення(3) | | | | паперів | депозитного | | | | | |сертифіката)(3)| | | | | | (грн.) | | | |-----------+-----------+---------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------.
Генеральний кредитний договір про використання постійно
діючої лінії рефінансування Національного банку України укладений
нами з __________________________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
N ____ від ____________ 20__ р.
У разі неповернення кредиту овернайт відповідно до вимог
Положення дозволяємо застосувати переважне і безумовне право
задовольнити вимоги згідно зі статтею 73 Закону України "Про
Національний банк України".
Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного
договору N _______ від ____________ 20__ р.
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ____, код
банку _____________, код за ЄДРПОУ _________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
_______________
(1) Подається в будь-який робочий день тижня до часу,
зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком
України операцій з банками. (2) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком
під забезпечення кредиту.
(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в
Національному банку України.
{ Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 3
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

______________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку
Національного банку України
N _____ від __________ 20__ р. Копія _________________________
(найменування територіального
управління
Національного банку України)

ЗАЯВКА(1) N ___
на одержання кредиту овернайт
без забезпечення (бланкового)

_________________________________________________________________,
(найменування банку-позичальника)
кореспондентський рахунок _______________________________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати ____________ 20__ р. кредит овернайт без
забезпечення (бланковий) (далі - кредит овернайт бланковий) на
суму ________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
за ставкою ___ процентів річних.
Вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від ______________ 20__ р.
N _____ (далі - Положення), виконуються.
Банківська ліцензія N ___ від ____________ 20__ р.
Кількість випадків одержання кредитів овернайт бланкових від
Національного банку України протягом поточного тижня ____________.
(цифрами)
Генеральний кредитний договір про використання постійно
діючої лінії рефінансування Національного банку України укладений
нами з ___________________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
N _____ від ____________ 20__ р.
У разі неповернення кредиту овернайт бланкового відповідно до
вимог Положення дозволяємо застосувати переважне і безумовне право
задовольнити вимоги згідно зі статтею 73 Закону України "Про
Національний банк України".
Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного
договору N _______ від ____________ 20__ р. Погоджуємося на
застосування Національним банком України режиму блокування коштів
на кореспондентському рахунку в сумі наданого кредиту та процентів
за користування ним на строк до його повернення.
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ____, код
банку ________, код за ЄДРПОУ __________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
_______________
(1) Подається в будь-який робочий день тижня до часу,
зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком
України операцій з банками.
{ Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 4
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

______________________________ Департаменту з управління
(найменування територіального валютним резервом
управління Національного банку та здійснення операцій
України) на відкритому ринку
Національного банку
N ____ від ___________ 20__ р. України

ПОВІДОМЛЕННЯ(1)

__________________________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
перевірило дотримання _____________________________________ вимог,
(найменування банку)
визначених у Положенні про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України, затвердженому постановою Правління
Національного банку України від ____________ 20__ р. N ____,
заявку банку N _____ від ____________ 20__ р. на одержання кредиту
овернайт під забезпечення державними облігаціями України або
депозитними сертифікатами Національного банку України
(далі - кредит овернайт під забезпечення) і підтримує (у повному
обсязі, частково в сумі ________________ грн.) або не підтримує
її.
Банківська ліцензія N ____ від ____________ 20__ р.
Кількість випадків одержання кредитів овернайт під
забезпечення від Національного банку України протягом відповідного
періоду, установленого розпорядчими документами Національного
банку України ___________.
(цифрами)
Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального
кредитного договору між Національним банком України і банком
N _____ від ____________ 20__ р.
Начальник _____________________________ ___________________
(найменування територіального (підпис)
управління Національного
банку України)
_______________
(1) Надсилається протягом робочого дня до часу, зазначеного в
Технічному порядку проведення Національним банком України операцій
з банками.
{ Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 5
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

______________________________ Департаменту з управління
(найменування територіального валютним резервом
управління Національного банку та здійснення операцій
України) на відкритому ринку
Національного банку
N ____ від ___________ 20__ р. України

ПОВІДОМЛЕННЯ(1)

__________________________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
перевірило дотримання _____________________________________ вимог,
(найменування банку)
визначених у Положенні про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України, затвердженому постановою Правління
Національного банку України від ____________ 20__ р. N ________,
заявку банку N ______ від ____________ 20__ р. на одержання
кредиту овернайт без забезпечення (бланкового) і підтримує (у
повному обсязі, частково в сумі ____________ грн.) або не
підтримує її.
Банківська ліцензія N _____ від ____________ 20__ р.
Кількість випадків одержання кредитів овернайт бланкових від
Національного банку України протягом відповідного періоду,
установленого розпорядчими документами Національного банку
України ___________.
(цифрами)
Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального
кредитного договору між Національним банком України і банком
N ______ від ____________ 20__ р.
Начальник _____________________________ ___________________
(найменування територіального (підпис)
управління Національного
банку України)
_______________
(1) Надсилається протягом робочого дня до часу, зазначеного в
Технічному порядку проведення Національним банком України операцій
з банками.
{ Додаток 5 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 6
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Департамент з управління Голові
валютним резервом правління _____________________
та здійснення операцій (найменування банку)
на відкритому ринку
Національного банку України Копія ________________________,
(найменування територіального
N ___ від _________ 20__ р. управління
Національного банку України)
Операційному департаменту
Національного банку України(1)

ПОВІДОМЛЕННЯ(2)

Національний банк України повідомляє про результати
задоволення заявки на одержання кредиту овернайт.
Задоволена заявка:
------------------------------------------------------------------ | Дата | Номер | Сума | Дата | Плата за |Примітки| | тендера | заявки | кредиту |погашення | кредит | | | | | (грн.) | |-----------| | | | | | | % | сума | | | | | | | |(грн.) | | |----------+----------+----------+----------+---+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------.
Частково задоволена заявка:
------------------------------------------------------------------ | Дата | Номер | Сума | Дата | Плата за |Примітки| | тендера | заявки | кредиту |погашення | кредит | | | | | (грн.) | |-----------| | | | | | | % | сума | | | | | | | |(грн.) | | |----------+----------+----------+----------+---+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------.
Національний банк України відібрав під забезпечення наданого
кредиту такі державні облігації України(3):
------------------------------------------------------------------ | Міжнародний | Кількість |Номінальна | Балансова | Дата | |ідентифікаційний| цінних | вартість | вартість | погашення | | номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | | | паперів | |розміщення)| | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
або такі депозитні сертифікати Національного банку
України(3):
------------------------------------------------------------------ | Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки| | паперів | цінних | (вартість | погашення | | | | паперів | депозитного | | | | | |сертифіката) | | | | | | (грн.) | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------.
Незадоволена заявка:
------------------------------------------------------------------ | Дата | Номер | Сума | Дата | Плата за |Примітки| | тендера | заявки | кредиту |погашення | кредит | | | | | (грн.) | |-----------| | | | | | | % | сума | | | | | | | |(грн.) | | |----------+----------+----------+----------+---+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------.
Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального
кредитного договору N _______ від ______________ 20__ р.
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Подається за умови задоволення заявки банку в повному
обсязі або частково. (2) Надсилається протягом робочого дня до часу, зазначеного в
Технічному порядку проведення Національним банком України операцій
з банками.
(3) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком
під забезпечення кредиту овернайт.
{ Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 7
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Електронна пошта
Національний банк України Банкам,
Генеральний департамент Департаменту з управління
грошово-кредитної політики валютним резервом
та здійснення операцій
N ___ від ___________ 20__ р. на відкритому ринку,
Операційному та територіальним
департаментам Національного
банку України,
Генеральному департаменту
банківського нагляду (в разі
проведення тендера з
підтримання ліквідності банків
строком понад 90 днів)

ПОВІДОМЛЕННЯ(1)

Відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від ______________ 20__ р.
N ________, Національний банк України оголошує проведення тендера
з підтримання ліквідності банків.
Дата проведення тендера ____________________________________.
Черговий (позачерговий) ____________________________________.
Тип тендера (кількісний або процентний) ____________________.
Процентна ставка за користування кредитом (у разі проведення
кількісного тендера) ________________%.
Строк користування кредитом ________________________________.
Загальна сума кредиту, що пропонується Національним банком
України, __________________ грн.(2)
Мінімальна сума заявки _____________________________________.
Під забезпечення кредиту приймається така ___________________
(однорідна або змішана)
застава:
------------------------------------------------------------------ |Вид забезпечення| Питома вага в | Визначення основного | | | загальному обсязі | виду забезпечення(3) | | | забезпечення, %(3) | | |----------------+-----------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
Банк може пропонувати не більше ___ видів забезпечення(3).
Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Надсилається протягом часу, зазначеного в Технічному
порядку проведення Національним банком України операцій з банками. (2) Заповнюється в разі її оголошення. (3) Заповнюється в разі надання змішаної застави.
{ Додаток 7 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від
25.09.2012 }

Додаток 8
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ЗГОДА
на заставу державних облігацій України,
які перебувають у довірчій власності(1)

м. __________ ______________ 20__ р.
Як установник управління ____________________________________
(для юридичних осіб - повне
__________________________________________________________________
найменування суб'єкта господарювання,
__________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові, серія, N паспорта, коли
_______________________________ даю згоду на передавання таких
та ким виданий)
державних облігацій України:
------------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки| |ідентифікаційний| цінних | вартість |обліковується|погашення| | | номер цінних |паперів | (валюта | на рахунках | | | | паперів | |розміщення)| банку- | | | | | | | управителя | | | | | | | (грн.) | | | |----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------,
які перебувають у довірчій власності банку-управителя _______ _____________________________________ відповідно до договору
(найменування банку-управителя)
управління майном N __________ від ____________20__ р. під
забезпечення кредиту рефінансування Національного банку України
(далі - згода) на суму __________________________________________.
(цифрами та словами)
Ця згода є невід'ємною частиною договору застави державних
облігацій України, які перебувають у довірчій власності, N ____
від ____________20__ р.
Цією згодою підтверджую, що зазначені дії банку-управителя
відповідають моїм інтересам.
Установник управління __________________
(підпис)
_______________
(1) Ця згода є зразком.
{ Додаток 8 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 9
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

__________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом та
здійснення операцій на
N ___ від ________ 20__ р. відкритому ринку
Національного банку України
Копія _________________________
(найменування територіального
управління, у разі надання
під забезпечення іноземної
валюти зазначається
Операційний департамент
Національного банку України)

ЗАЯВКА(1) N
на участь у кількісному тендері на одержання
кредиту від Національного банку України

_______________________________________________, кореспондентський
(найменування банку-позичальника)
рахунок ____________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати кредит на суму _______________________ грн. на
строк з ___________ до _________ на умовах, що викладені в
повідомленні Національного банку України N __ від ________ 20__ р.
вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від _____________ 20 ___ р.
N ________, розпорядчим документом Національного банку, що
встановлює додаткові вимоги до банків(2), виконуються.
Банківська ліцензія N ___ від ____________ 20__ р.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації
України(2):
------------------------------------------------------------------ | Міжнародний | Кількість | Номінальна|Балансова | Дата | |ідентифікаційний| цінних |вартість(3)| вартість |погашення(3)| | номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | | | паперів | |розміщення)| | | |----------------+-----------+-----------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації
України, які перебувають у довірчій власності(2):
------------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки| |ідентифікаційний| цінних |вартість(3)|обліковується|погашення| | | номер цінних | паперів | (валюта | на рахунках | (3) | | | паперів | |розміщення)| банку- | | | | | | | управителя | | | | | | | (грн.) | | | |----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні
сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------ | Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки| | паперів | цінних | (вартість | погашення(3)| | | | паперів | депозитного | | | | | |сертифіката)(3)| | | | | | (грн.) | | | |-------------+-----------+---------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі цінні папери
Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації
місцевих позик, облігації підприємств(2):
----------------------------------------------------------------------------- | Вид | Міжнародний |Кількість|Балансова|Номінальна | Дата |Примітки| |цінних |ідентифікаційний| цінних | вартість| вартість |погашення| | |паперів| номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | | | | | паперів | | | | | | |-------+----------------+---------+---------+-----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо іноземну валюту _________ __________________________________ на суму ______________________.
(цифровий та літерний коди валюти) (цифрами та словами)
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій N _______
від ____________ 20__ р.(2)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі векселі(2):
-------------------------------------------------------------------------------- |Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова| | | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість | | | | векселя | | | | | векселя | | | | (грн.) | | | | | (грн.) | |-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо гарантію/вексель __________________________________________________________________
(найменування банку-гаранта або банку,
____________________________ в обсязі ____________________ грн.(2)
який авалював вексель) (цифрами та словами)
Під забезпечення кредиту пропонуємо майнові права за
3 кредитним договором N ________ від ______________ 20 ____ р. на
суму ________ грн. з кінцевим терміном повернення ________ 20__ р.
між нами та ______________________________________________________
(найменування, місцезнаходження
_________________________________________________________________,
головного розпорядника бюджетних коштів,
вид бюджету, код за ЄДРПОУ)
виконання якого забезпечене державною гарантією
N ___ від ________ 20__ р. у сумі ____________ грн., яка діє до
повного погашення заборгованості за зазначеним кредитним договором
або до ________ 20__ р.
У разі задоволення цієї заявки кредитний договір і договір
застави/гарантію на одержання кредиту будуть укладені/буде надано
нами ___________ р. з
(дата)
_________________________________________________________________.
(найменування територіального управління
Національного банку України)
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N __________, код
банку ______, код за ЄДРПОУ ___________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
_______________
(1) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку
проведення Національним банком України операцій з банками. (2) Заповнюється за умови проведення тендера з підтримання
ліквідності банків строком понад 90 днів.
(3) Заповнюється залежно від запропонованого забезпечення. (4) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в
Національному банку України.
{ Додаток 9 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від
25.09.2012, N 298 ( v0298500-13 ) від 26.07.2013 }

Додаток 10
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

__________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом та
здійснення операцій на
N ___ від ________ 20__ р. відкритому ринку
Національного банку України
Копія _________________________
(найменування територіального
управління, у разі надання
під забезпечення іноземної
валюти зазначається
Операційний департамент
Національного банку України)

ЗАЯВКА(1) N ___
на участь у процентному тендері
на одержання кредиту від Національного
банку України

_________________________________________________________________,
(найменування банку-позичальника)
кореспондентський рахунок __________________________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати кредит на суму _____________________ тис.грн.
на строк з ______________ до _______________ за плату ____________
процентів річних на умовах, що зазначені в повідомленні
Національного банку України від ____________ 20__ р. N __.
Вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від ____________ 20__ р.
N ________, розпорядчим документом Національного банку, що
встановлює додаткові вимоги до банків(2), виконуються.
Банківська ліцензія N ____ від ____________ 20__ р.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації
України(2):
------------------------------------------------------------------ | Міжнародний | Кількість |Номінальна |Балансова | Дата | |ідентифікаційний| цінних |вартість(3)| вартість |погашення(3)| | номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | | | паперів | |розміщення)| | | |----------------+-----------+-----------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації
України, які перебувають у довірчій власності(2):
---------------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки| |ідентифікаційний| цінних |вартість(3)|обліковується|погашення(3)| | | номер цінних | паперів | (валюта | на рахунках | | | | паперів | |розміщення)| банку- | | | | | | | управителя | | | | | | | (грн.) | | | |----------------+---------+-----------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні
сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------ | Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки| | паперів | цінних | (вартість | погашення(3)| | | | паперів | депозитного | | | | | |сертифіката)(3)| | | | | | (грн.) | | | |------------+------------+---------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі цінні папери
Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації
місцевих позик, облігації підприємств(2):
---------------------------------------------------------------------------- | Вид | Міжнародний |Кількість|Балансова|Номінальна| Дата |Примітки| |цінних |ідентифікаційний| цінних |вартість | вартість |погашення| | |паперів| номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | | | | | паперів | | | | | | |-------+----------------+---------+---------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо іноземну валюту _________ ____________________________________ на суму ____________________.
(цифровий та літерний коди валюти) (цифрами та словами)
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій N ____
від ____________ 20__ р.(2)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі векселі(2):
-------------------------------------------------------------------------------- |Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова| | | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість | | | | векселя | | | | | векселя | | | | (грн.) | | | | | (грн.) | |-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо гарантію/вексель __________________________________________________________________
(найменування банку-гаранта або банку, який авалював вексель)
в обсязі ___________________ грн.(2)
Під забезпечення кредиту пропонуємо майнові права за
3 кредитним договором N ________ від ______________ 20 ____ р. на
суму ________ грн. з кінцевим терміном повернення ________ 20__ р.
між нами та ______________________________________________________
(найменування, місцезнаходження
_________________________________________________________________,
головного розпорядника бюджетних коштів,
вид бюджету, код за ЄДРПОУ)
виконання якого забезпечене державною гарантією
N ___ від ________ 20__ р. у сумі ____________ грн., яка діє до
повного погашення заборгованості за зазначеним кредитним договором
або до ________ 20__ р.
У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір
застави/гарантію на одержання кредиту будуть укладені/надані нами ________________ р. з ____________________________________________
(дата) (найменування територіального управління
_________________________________________________________________.
Національного банку України)
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ________, код
банку ______, код за ЄДРПОУ ___________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
_______________
(1) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку
проведення Національним банком України операцій з банками. (2) Заповнюється за умови проведення тендера з підтримання
ліквідності банків строком понад 90 днів.
(3) Заповнюється залежно від запропонованого забезпечення. (4) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в
Національному банку України.
{ Додаток 10 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від
25.09.2012, N 298 ( v0298500-13 ) від 26.07.2013 }

Додаток 11
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

______________________________ Департаменту з управління
(найменування територіального валютним резервом
управління Національного банку та здійснення операцій
України) на відкритому ринку
Національного банку
N ____ від ___________ 20__ р. України

ПОВІДОМЛЕННЯ(1)

__________________________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
перевірило виконання ____________________________ умов, визначених
(найменування банку)
у Положенні про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України, затвердженому постановою Правління
Національного банку України від ______________ 20__ р. N ________,
розпорядчому документі Національного банку, що встановлює
додаткові вимоги до банків(2), прийнятність та достатність
наданого забезпечення і заявку банку N___ від ____________ 20__ р.
підтримує (у повному обсязі, частково в сумі ___________ грн.)
або не підтримує її(2).
Банківська ліцензія N ______ від ____________ 20__ р.
Заборгованість за кредитами Національного банку України (крім
кредиту овернайт) з урахуванням цієї заявки _______ грн., що
становить ____________________ процентів від регулятивного
капіталу.
Територіальне управління Національного банку України
перевірило договір управління майном N ____ від __________ 20__ р.
між ______________________________________________________________
(найменування установника управління)
та _______________________________________________________________
(найменування банку-управителя)
і письмову згоду установника управління на заставу державних
облігацій України, які перебувають у довірчій власності, під
забезпечення кредиту рефінансування Національного банку України,
що підтверджують наявність державних облігацій України, які
перебувають у довірчій власності, у сумі _________________ грн.(3)
Територіальне управління Національного банку України
перевірило виписку з рахунку в цінних паперах банку-позичальника,
що підтверджує наявність облігацій зовнішньої державної позики
України, цінних паперів Державної іпотечної установи, іпотечних
облігацій, облігацій місцевих позик, облігацій підприємств у
сумі _________________________________________________ грн.(3)
Територіальне управління Національного банку України
перевірило векселі, що надаються під забезпечення кредиту(3):
-------------------------------------------------------------------------------- |Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова| | | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість | | | | векселя | | | | | векселя | | | | (грн.) | | | | | (грн.) | |-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------.
Територіальне управління Національного банку України
перевірило гарантію/вексель ______________________________________
(найменування
__________________________________________________________________
банку-гаранта або банку, який авалював вексель)
в обсязі ___________________________________ грн. та фінансовий
стан банку-гаранта (дотримання економічних нормативів) ______________________________________________________________(3).
(виконує/не виконує)
Територіальне управління Національного банку України
перевірило наявність у банку-позичальника іноземної валюти, яка є
забезпеченням кредиту рефінансування, та генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій N ______ від ____________ 20__ р.(3)
Територіальне управління Національного банку України
перевірило кредитний договір N ____ від ______________ 20 ___ р. з
кінцевим терміном повернення ____________ 20__ р. між ____________ _________________________________________ та _____________________
(найменування банку-позичальника) (найменування,
__________________________________________________________________
місцезнаходження головного розпорядника бюджетних коштів,
вид бюджету, код за ЄДРПОУ)
і державну гарантію N _______ від _____________ 20 _____ р. у
сумі _________ грн., яка діє до повного погашення заборгованості
за зазначеним кредитним договором або до ____________ 20__ р., та
підтверджує виконання зобов'язання за наданим банком кредитом у
4 сумі ____________ грн.
Начальник _____________________________ ___________________
(найменування територіального (підпис)
управління Національного
банку України)
_______________
(1) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку
проведення Національним банком України операцій з банками. (2) Заповнюється за умови проведення тендера з підтримання
ліквідності банків строком понад 90 днів.
(3) Подається за кожним видом заявки окремо. (4) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком
під забезпечення кредиту.
{ Додаток 11 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від
25.09.2012, N 243 ( v0243500-13 ) від 20.06.2013, N 298
( v0298500-13 ) від 26.07.2013 }

Додаток 12
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Департамент з управління Голові
валютним резервом правління _____________________
та здійснення операцій (найменування банку)
на відкритому ринку
Національного банку України Копія ________________________,
(найменування територіального
N ___ від _________ 20__ р. управління
Національного банку України)
Операційному департаменту
Національного банку України(1)

ПОВІДОМЛЕННЯ(2)

Національний банк України повідомляє про результати
проведення ________________________________ тендера, який відбувся
(кількісного або процентного)
____________ 20__ р., про надання кредиту під забезпечення
зазначеної в заявці застави.
Задоволена заявка:
-------------------------------------------------------------------- | Дата | Номер | Сума | Строк | Дата | Плата за |Примітки| |тендера|заявки |кредиту|користування|погашення| кредит | | | | | (грн.)| | |----------| | | | | | | | % | сума | | | | | | | | |(грн.)| | |-------+-------+-------+------------+---------+---+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------.
Частково задоволена заявка:
-------------------------------------------------------------------- | Дата | Номер | Сума | Строк | Дата | Плата за |Примітки| |тендера|заявки |кредиту|користування|погашення| кредит | | | | | (грн.)| | |----------| | | | | | | | % | сума | | | | | | | | |(грн.)| | |-------+-------+-------+------------+---------+---+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------.
Вам потрібно не пізніше наступного робочого дня після
отримання цього повідомлення укласти кредитний договір та договір
застави/гарантію для одержання коштів від Національного банку
України.
Національний банк України відібрав під забезпечення наданого
кредиту такі державні облігації України(3):
------------------------------------------------------------------ | Міжнародний | Кількість |Номінальна | Балансова | Дата | |ідентифікаційний| цінних | вартість | вартість | погашення | | номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | | | паперів | |розміщення)| | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
або такі державні облігації України, які перебувають у
довірчій власності(3):
------------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки| |ідентифікаційний| цінних | вартість |обліковується|погашення| | | номер цінних | паперів | (валюта | на рахунках | | | | паперів | |розміщення)| банку- | | | | | | | управителя | | | | | | | (грн.) | | | |----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------,
або такі депозитні сертифікати Національного банку
України(3):
------------------------------------------------------------------ | Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки| | паперів | цінних | (вартість | погашення | | | | паперів | депозитного | | | | | |сертифіката) | | | | | | (грн.) | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------,
або такі цінні папери Державної іпотечної установи, іпотечні
облігації, облігації місцевих позик, облігації підприємств(3):
---------------------------------------------------------------------------- | Вид | Міжнародний |Кількість|Балансова|Номінальна| Дата |Примітки| |цінних |ідентифікаційний| цінних |вартість | вартість |погашення| | |паперів| номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | | | | | паперів | | | | | | |-------+----------------+---------+---------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------,
або іноземну валюту _________________________________________
(цифровий та літерний коди валюти)
на суму ______________________________, яку необхідно перерахувати
(цифрами та словами)
на рахунок Національного банку України N _________(3),
або такі векселі(3):
-------------------------------------------------------------------------------- |Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова| | | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість | | | | векселя | | | | | векселя | | | | (грн.) | | | | | (грн.) | |-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------,
або гарантію/вексель ________________________________________
(найменування банку-гаранта або банку,
__________________________ в обсязі _____________________ грн.(3),
який авалював вексель)
або майнові права, що виникли в банку за кредитним
договором N ___________ від ______________________ 20 ______ р.
між _________________________________ та _________________________ (найменування банку-позичальника) (найменування,
_________________________________________________________________,
місцезнаходження головного розпорядника
бюджетних коштів, вид бюджету, код за ЄДРПОУ)
і державну гарантію N _____ від _________________ 20 __ р. у
сумі ___________ грн., яка діє до повного погашення заборгованості
за зазначеним кредитним договором або до ___________ 20 __ р., та
підтверджує виконання зобов'язання за наданим банком кредитом у
3 сумі ____________ грн.
Незадоволена заявка:
-------------------------------------------------------------------- | Дата | Номер | Сума | Строк | Дата | Плата за |Примітки| |тендера|заявки |кредиту|користування|погашення| кредит | | | | |(грн.) | | |----------| | | | | | | | % | сума | | | | | | | | |(грн.)| | |-------+-------+-------+------------+---------+---+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Надсилається за умови задоволення заявки банку в повному
обсязі або частково. (2) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку
проведення Національним банком України операцій з банками.
(3) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком
під забезпечення кредиту рефінансування.
{ Додаток 12 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 298 ( v0298500-13 ) від
26.07.2013 }

Додаток 13
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі _________________________,
та банк __________________________________________________ в особі
(найменування банку)
____________________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
з метою надання кредиту рефінансування відповідно до Положення про
регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від ____________ 20__ р. N ______ (далі - Положення),
уклали цей кредитний договір (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму ______________________________________ грн. на строк з ___________
(цифрами та словами)
до _________ з оплатою _______ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів/пені -
фактична кількість днів у місяці/році.
1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим
договором Позичальник надає Кредитору в заставу __________________
(вид забезпечення)
на суму _____________________________________________ грн., про що
(цифрами та словами)
укладається окремий договір застави.
1.3. Під забезпечення надаються такі державні облігації
України(2):
------------------------------------------------------------------ | Міжнародний | Кількість |Номінальна | Балансова | Дата | |ідентифікаційний| цінних | вартість | вартість | погашення | | номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | | | паперів | |розміщення)| | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------,
такі державні облігації України, які перебувають у довірчій
власності(2):
------------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки| |ідентифікаційний| цінних | вартість |обліковується|погашення| | | номер цінних | паперів | (валюта | на рахунках | | | | паперів | |розміщення)| банку- | | | | | | | управителя | | | | | | | (грн.) | | | |----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
на підставі договору управління майном N _ від _____ 20__ р.,
укладеного між ________________________________________________ та
(найменування установника управління)
_________________________________________________________________,
(найменування банку-управителя)
такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------ | Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки| | паперів | цінних | (вартість | погашення | |
| | паперів | депозитного | | | | | |сертифіката) | | | | | | (грн.) | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------,
такі векселі(2):
------------------------------------------------------------------------------------------ |Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова|Відомості| | | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість | про | | | | векселя | | | | | векселя |аваліста | | | | (грн.) | | | | | (грн.) | (3) | |-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------,
таку іноземну валюту ________________________________________
(цифровий та літерний коди валюти)
на суму __________________________________, що за офіційним курсом
(цифрами та словами)
гривні до іноземних валют, установленим Національним банком
України ________________________ на дату укладання (курс) цього
договору _______________, становить ______________________ грн.(2)
(дата) (цифрами та словами)
1.4. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів,
одночасно з нарахованими процентами в сумі _____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.5. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком понад 14 днів, щомісяця в останній робочий день
поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу
за кредитом.

2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується: 2.1.1. Перерахувати не пізніше наступного робочого дня після
підписання цього договору та договору застави в установленому
порядку на кореспондентський рахунок Позичальника N ______, код
банку __________, код за ЄДРПОУ _______ кредит у сумі _______________________________________ грн.
(цифрами та словами)
та одночасно заблокувати в депозитарії державних цінних паперів
Національного банку України/системі кількісного обліку СЕРТИФ
цінні папери, зазначені в пункті 1.3 цього договору, які надані
під забезпечення кредиту Національного банку України(2), або після
отримання від Операційного департаменту Національного банку
України копії SWIFT-повідомлення або виписки з рахунку
Національного банку України про перерахування Позичальником на
рахунок Кредитора іноземної валюти, зазначеної в пункті 1.3 цього
договору(2). 2.1.2. За умови своєчасного або дострокового повернення
Позичальником кредиту та процентів за користування ним подати в день погашення Позичальником заборгованості за цим
договором до депозитарію державних цінних паперів Національного
банку України/системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідні
розпорядження/повідомлення щодо розблокування цінних паперів та
розблокувати в установленому порядку зазначені в пункті 1.3 цього
договору цінні папери, які надані під забезпечення кредиту
Національного банку України(2), або здійснити не пізніше наступного робочого дня після погашення
Позичальником заборгованості за цим договором повернення на
рахунок Позичальника N ________ іноземної валюти, зазначеної в
пункті 1.3 цього договору(2). 2.1.3. У разі перевищення коштів, одержаних від реалізації
предметів застави відповідно до підпункту 2.2.5 пункту 2.2 цього
договору, над сумою всієї заборгованості за кредитом
рефінансування суму перевищення перерахувати на кореспондентський
рахунок Позичальника.
2.2. Кредитор має право: 2.2.1. Здійснювати протягом дії цього договору перевірки
Позичальника щодо правильності відображення в бухгалтерському
обліку предметів застави, наданих під забезпечення кредитів
рефінансування. 2.2.2. Забезпечити протягом дії цього договору контроль за
дотриманням співвідношення кредиту рефінансування до наданого
Позичальником забезпечення, а в разі його знецінення вимагати
приведення його у відповідність до вимог Положення, розпорядчих
документів Національного банку України на відповідний період. 2.2.3. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені
цим договором, застосувати відповідно до статті 73 Закону України
"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати
Кредитора) до її повного погашення з: кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - з дня
виникнення простроченої заборгованості; окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення. 2.2.4. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання. 2.2.5. З дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а у разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів з дня виникнення простроченої заборгованості, ужити заходів
щодо продажу третім особам, зазначених у пункті 1.3 цього
договору(2), іноземної валюти, цінних паперів, що надані під
забезпечення, або переведення цінних паперів, іноземної валюти у
власність Кредитора, здійснення дострокового погашення депозитних
сертифікатів, пред'явлення вимоги до банку, який авалював вексель,
і за рахунок отриманих коштів задовольнити всі свої вимоги
відповідно до цього договору. 2.2.6. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
предметів застави(2) для погашення всієї заборгованості, або їх
неможливості продажу, списати залишок непогашеної заборгованості з
кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, а у
випадку значного погіршення фінансового стану Позичальника та
прийняття у зв'язку з цим Національним банком України відповідного
рішення - з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку
обов'язкових резервів. 2.2.7. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та
окремому рахунку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів таку черговість списання заборгованості за наданим
кредитом рефінансування: у першу чергу відшкодувати основну суму
боргу, у другу - проценти за користування кредитом, у третю - пеню
та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі. 2.2.8. У разі неможливості продажу цінних паперів, зазначених
у пункті 1.3 цього договору, залишити заставлені цінні папери(2) у
своїй власності за справедливою вартістю. 2.2.9. Ініціювати дострокове розірвання цього договору та
вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за
наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, можливих
штрафних санкцій у разі виявлення фактів надання Позичальником
недостовірної інформації, яка мала істотний вплив на прийняття
рішення щодо рефінансування за умови надання кредиту строком понад
14 днів, та в разі припинення дії договору управління майном за
умови надання під забезпечення державних облігацій України, які
перебувають у довірчій власності. 2.2.10. Не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти
тендерах з підтримання ліквідності банків у разі порушення
Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за
користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується: 2.3.1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання
відповідно до умов цього договору. 2.3.2. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором
шляхом перерахування в установленому порядку коштів на рахунок
Кредитора та надіслати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України/системи кількісного обліку СЕРТИФ
відповідні розпорядження щодо розблокування цінних паперів,
зазначених у пункті 1.3 цього договору, які були надані під
забезпечення кредиту рефінансування(2); перерахувати на рахунок Національного банку України іноземну
валюту, що є предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього
договору(2); передати Кредитору цінні папери в документарній формі, що є
предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього договору(2). 2.3.3. Надавати Кредитору у визначені ним строки та/або за
окремим запитом інформацію про дотримання умов цього договору. 2.3.4. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.4 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право: 2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування
ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий
день, Департамент з управління валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку, Департамент управління ризиками,
Операційний департамент Національного банку України і _________________________________________________________________.
(найменування територіального управління
Національного банку України)
2.4.2. У разі дострокового або своєчасного повернення
заборгованості за цим договором або в разі списання з його
рахунків суми заборгованості за цим договором у безспірному
порядку отримати від Кредитора заставу, що була надана під
забезпечення кредиту рефінансування.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами II, VI та VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох
Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною
частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду забезпечення.
(3) Заповнюється в разі надання під забезпечення авальованих
векселів.
{ Додаток 13 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від
25.09.2012, N 487 ( v0487500-12 ) від 22.11.2012, N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }

Додаток 14
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі __________________________ _________________________________________________________________,
та банк __________________________________________________ в особі
(найменування банку)
____________________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________________________________________
(далі - Сторони), з метою надання кредиту рефінансування
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від _______________ 20__ р.
N ______ (далі - Положення), уклали цей кредитний договір
(далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму ________________________ грн. на строк з __________ до ________ з
(цифрами та словами)
оплатою _______ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів/пені -
фактична кількість днів у місяці/році.
1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим
договором Позичальник надає Кредитору в заставу цінні папери
Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації
місцевих позик, облігації підприємств(2) за балансовою вартістю на
суму ______________________ грн., про що укладається окремий (цифрами та словами)
договір застави.
1.3. Під забезпечення надаються такі цінні папери Державної
іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації місцевих позик,
облігації підприємств(2):
-------------------------------------------------------------------- | Вид | Міжнародний |Кількість|Номінальна|Балансова| Дата | | цінних |ідентифікаційний| цінних | вартість |вартість |погашення| |паперів | номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | | | | паперів | | | | | |--------+----------------+---------+----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------.
1.4. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів,
одночасно з нарахованими процентами в сумі _____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.5. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком понад 14 днів, щомісяця в останній робочий день
поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу
за кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується: 2.1.1. Перерахувати не пізніше наступного робочого дня після
підписання цього договору та договору застави на кореспондентський
рахунок Позичальника N _____________, код банку ______________,
код за ЄДРПОУ ________________ кредит у сумі ______________________________ грн.
(цифрами та словами)
після отримання виписки з рахунку в цінних паперах Позичальника
про блокування на користь Кредитора зазначеної в пункті 1.3
глави 1 цього договору кількості цінних паперів(2). 2.1.2. Надіслати за умови своєчасного або дострокового
повернення Позичальником кредиту та процентів за користування ним
або в разі списання в безспірному порядку заборгованості за
кредитом рефінансування повідомлення зберігачу про необхідність
розблокування на користь Позичальника зазначених у пункті 1.3
глави 1 цього договору заблокованих цінних паперів(2). 2.1.3. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу
цінних паперів відповідно до підпункту 2.2.5 пункту 2.2 глави 2
цього договору, над сумою всієї заборгованості за кредитом
рефінансування суму перевищення перерахувати на кореспондентський
рахунок Позичальника.
2.2. Кредитор має право: 2.2.1. Здійснювати протягом дії цього договору перевірки
Позичальника щодо правильності відображення в бухгалтерському
обліку цінних паперів, наданих під забезпечення кредитів
рефінансування. 2.2.2. Забезпечити протягом дії цього договору контроль за
дотриманням співвідношення кредиту рефінансування до наданого
Позичальником забезпечення, а в разі його знецінення вимагати
приведення його у відповідність до вимог Положення, розпорядчих
документів Національного банку України на відповідний період. 2.2.3. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені
цим договором, застосувати відповідно до статті 73 Закону України
"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати
Кредитора) до її повного погашення з: кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - з дня
виникнення простроченої заборгованості; окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення. 2.2.4. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання. 2.2.5. Із дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а в разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів з дня виникнення простроченої заборгованості, ужити заходів
щодо продажу третім особам цінних паперів, зазначених у пункті 1.3
глави 1 цього договору(2), що надані під забезпечення, і за
рахунок отриманих коштів задовольнити всі свої вимоги відповідно
до цього договору. 2.2.6. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
предметів застави(2) для погашення всієї заборгованості, або їх
неможливості продажу, списати залишок непогашеної заборгованості з
кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, а у
випадку значного погіршення фінансового стану Позичальника та
прийняття у зв'язку з цим Національним банком України відповідного
рішення - з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку
обов'язкових резервів. 2.2.7. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та
окремому рахунку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів таку черговість списання заборгованості за наданим
кредитом рефінансування: у першу чергу відшкодувати основну суму
боргу, у другу - проценти за користування кредитом, у третю - пеню
та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі. 2.2.8. У разі неможливості продажу цінних паперів, зазначених
у пункті 1.3 глави 1 цього договору, залишити заставлені цінні
папери(2) у своїй власності за справедливою вартістю. 2.2.9. Ініціювати дострокове розірвання цього договору та
вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за
наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, можливих
штрафних санкцій у разі виявлення фактів надання Позичальником
недостовірної інформації, яка мала істотний вплив на прийняття
рішення щодо рефінансування за умови надання кредиту строком понад
14 днів. 2.2.10. Не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти
тендерах з підтримання ліквідності банків у разі порушення
Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за
користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується: 2.3.1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання
відповідно до умов цього договору. 2.3.2. Заблокувати на користь Кредитора цінні папери,
зазначені в пункті 1.3 глави 1 цього договору, які були надані під
забезпечення кредиту рефінансування, та надавати Кредитору виписку
з рахунку в цінних паперах. 2.3.3. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором у
сумі та в термін, зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього договору. 2.3.4. Надавати Кредитору у визначені ним строки та/або за
окремим запитом інформацію про дотримання умов цього договору. 2.3.5. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.4 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право: 2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування
ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий
день, Департамент з управління валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку, Департамент управління ризиками,
Операційний департамент Національного банку України і _________________________________________________________________.
(найменування територіального управління
Національного банку України)
2.4.2. У разі дострокового або своєчасного повернення
заборгованості за цим договором або в разі списання у безспірному
порядку з його рахунків суми заборгованості за цим договором
надіслати розпорядження про розблокування цінних паперів(2),
зазначених у пункті 1.3 глави 1 цього договору, які були надані
під забезпечення кредиту рефінансування.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами VI та VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду застави.
{ Додаток 14 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від
25.09.2012, N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }

Додаток 15
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі _________________________________________________________, та банк __________________________________________________________ в особі
(найменування банку)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Позичальник), який діє на підставі ____________________
(далі - Сторони), з метою надання кредиту рефінансування
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від ________________ 20__ р.
N ______ (далі - Положення), уклали цей кредитний договір
(далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму _______________________ грн. на строк з ______ до ______ з оплатою
(цифрами та словами)
__________ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів/пені -
фактична кількість днів у місяці/році.
1.2. Забезпеченням виконання зобов'язань за цим договором є
гарантія ________________________________________________ в обсязі
(найменування банку-гаранта)
_____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.3. Гарантія забезпечує виконання зобов'язань за цим
договором у повному обсязі, уключаючи суму кредиту та проценти за
користування ним.
1.4. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів,
одночасно з нарахованими процентами в сумі _____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.5. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком понад 14 днів, щомісяця в останній робочий день
поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу
за кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується перерахувати не пізніше
наступного робочого дня після підписання цього договору та
отримання гарантії на кореспондентський рахунок Позичальника
N ______, код банку _________________, код за ЄДРПОУ _________
кредит у сумі ____________________________________ грн.
(цифрами та словами)
2.2. Кредитор має право: 2.2.1. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені
цим договором, застосувати відповідно до статті 73 Закону України
"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати Кредитора) до її повного погашення з:
кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - з дня
виникнення простроченої заборгованості; окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення. 2.2.2. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, починаючи з цього дня, але не більше
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в
період прострочення виконання зобов'язання. 2.2.3. Із дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а в разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів з дня виникнення простроченої заборгованості, ужити заходів
щодо пред'явлення вимоги до банку, який надав гарантію (уключаючи
суму нарахованої пені), і за рахунок отриманих коштів задовольнити
всі свої вимоги відповідно до цього договору. 2.2.4. У разі невиконання або неналежного виконання
банком-гарантом своїх зобов'язань відповідно до наданої гарантії
списати залишок непогашеної заборгованості з кореспондентського
рахунку Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, а у випадку значного погіршення
фінансового стану Позичальника та прийняття у зв'язку з цим
Національним банком України відповідного рішення - з окремого
рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів. 2.2.5. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та
окремому рахунку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів Позичальника таку черговість списання заборгованості за
наданим кредитом рефінансування: у першу чергу відшкодувати
основну суму боргу, у другу - проценти за кредитом, у третю - пеню
та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі. 2.2.6. Не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти
тендерах з підтримання ліквідності банків у разі порушення
Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за
користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується: 2.3.1. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором у
сумі та в термін, зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього договору. 2.3.2. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання
відповідно до умов цього договору та надавати Кредитору у
визначені ним строки та/або за окремим запитом інформацію про
дотримання умов цього договору. 2.3.3. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.2 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі в разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право достроково повернути кредит і
проценти за користування ним письмово повідомивши, але не пізніше
ніж за один робочий день, Департамент з управління валютним
резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Департамент
управління ризиками, Операційний департамент Національного банку
України і ________________________________________________________
(найменування територіального управління
_________________________________________________________________.
Національного банку України)
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами VI та VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від
25.09.2012, N 407 ( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }

Додаток 16
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ДОГОВІР ЗАСТАВИ(1)
державних облігацій України
(депозитних сертифікатів Національного банку України),
іноземної валюти N 2

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище,
_______________________________________ (далі - Заставодержатель),
ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________,
та банк __________________________________________________________
(найменування банку)
в особі __________________________________ (далі - Заставодавець),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір застави (далі - договір) про
таке.
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N ___ від ____________ на суму ____________________ грн.
(цифрами та словами)
строком з ___________________ до __________________________ з
нарахуванням процентів у сумі _______________________________ грн.
(цифрами та словами)
Заставодавець передає в заставу Заставодержателю такі державні
облігації України(2):
------------------------------------------------------------------ | Міжнародний | Кількість |Номінальна | Балансова | Дата | |ідентифікаційний| цінних | вартість | вартість | погашення | | номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | | | паперів | |розміщення)| | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------,
такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------ | Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки| | паперів | цінних | (вартість | погашення | | | | паперів | депозитного | | | | | |сертифіката) | | | | | | (грн.) | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
таку іноземну валюту ________________________________________
(цифровий та літерний коди валюти)
на суму _________________________________________, що за офіційним
(цифрами та словами)
курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком
України _________ на дату укладення цього договору ______________,
(курс) (дата)
становить ___________________________________ грн.(2)
(цифрами та словами)
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя
задовольняються повністю, уключаючи суму боргу за кредитом,
нараховані проценти, пеню та інші витрати Заставодержателя,
пов'язані з виконанням грошового зобов'язання Заставодавця в
повному обсязі.
1.3. Заставодавець свідчить, що державні облігації України,
депозитні сертифікати Національного банку України(2), які передані
в заставу, перебувають у його власності та є вільними від застави
чи інших обмежень в обігу.
1.4. До повного виконання умов кредитного договору N _____
від ____________ 20__ р. Заставодавець не має права без відома
Заставодержателя відчужувати заставлені державні облігації
України, депозитні сертифікати Національного банку України(2) та
передавати їх в іншу заставу третій особі.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується: 2.1.1. Перерахувати в день підписання цього договору та
кредитного договору кошти кредиту та одночасно надіслати до
депозитарію державних цінних паперів Національного банку
України/системи кількісного обліку СЕРТИФ відомість сквитованих
розпоряджень/повідомлень для блокування державних облігацій
України/депозитних сертифікатів Національного банку України(2),
зазначених у пункті 1.1 цього договору; після отримання від Операційного департаменту Національного
банку України копії SWIFT-повідомлення або виписки з рахунку
Національного банку України про перерахування Заставодателем
іноземної валюти в сумі(2), зазначеній у пункті 1.1 глави 1 цього
договору, що надані під забезпечення кредиту рефінансування. 2.1.2. За умови своєчасного або дострокового повернення
кредиту та процентів за користування ним подати до депозитарію
державних цінних паперів Національного банку України/системи
кількісного обліку СЕРТИФ розпорядження/повідомлення щодо
розблокування цінних паперів та розблокувати в установленому
порядку цінні папери(2), зазначені в пункті 1.1 цього договору,
які були заблоковані під забезпечення кредиту Національного банку
України; здійснити повернення ____________ 20__ р. на рахунок N ______
Заставодавця іноземної валюти ____________________________________
(цифровий та літерний коди валюти)
на суму(2), зазначену в пункті 1.1 глави 1 цього договору.
2.1.3. Повернути Заставодавцю суму, що перевищує розмір
забезпечених за цим договором вимог Заставодержателя, у разі
реалізації державних облігацій України, іноземної валюти у зв'язку
з невиконанням Заставодавцем забезпеченого заставою зобов'язання
за кредитним договором.
2.2. Заставодержатель має право: 2.2.1. Вимагати від Заставодавця в разі знецінення предмета
застави протягом п'яти днів ужиття заходів щодо надання
рівноцінного забезпечення на вимогу Заставодержателя. 2.2.2. У разі невиконання Заставодавцем умов, що передбачені
кредитним договором (неповернення, часткового неповернення або
несвоєчасного повернення) та неможливості списання відповідно до
статті 73 Закону України "Про Національний банк України" у
безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку
Заставодавця та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення через 10
робочих днів з дня виникнення простроченої заборгованості
здійснити продаж державних облігацій України, іноземної валюти
третім особам(2) або переведення державних облігацій України,
іноземної валюти у власність Заставодержателя, а депозитних
сертифікатів Національного банку України з рахунку Заставодавця на
рахунок Заставодержателя, а також достроково погасити депозитні
сертифікати Національного банку України і за рахунок отриманих
коштів задовольнити всі свої вимоги відповідно до цього договору. 2.2.3. Залишити в разі неможливості продажу предмета застави
заставлені державні облігації України у своїй власності за
справедливою вартістю.
2.3. Заставодавець зобов'язується: 2.3.1. Надіслати в день погашення кредиту та процентів за
користування ним до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України/системи кількісного обліку СЕРТИФ
відповідні розпорядження щодо розблокування цінних паперів та
розблокувати в установленому порядку цінні папери(2), зазначені в
пункті 1.1 глави 1 цього договору, які були заблоковані під
забезпечення кредиту Національного банку України. 2.3.2. Перерахувати на рахунок Заставодержателя N ___________
від ____________ 20__ р. іноземну валюту(2) ______________________ __________________________________________________________________
(цифровий та літерний коди валюти)
на суму _________________________________, що за офіційним курсом
(цифрами та словами)
гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком
України на дату укладення цього договору, становить ______________ _____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
2.3.3. У разі неможливості списання в безспірному порядку
заборгованості за кредитом рефінансування та вжиття
Заставодержателем заходів щодо переведення депозитних сертифікатів
Національного банку України з рахунку Заставодавця на рахунок
Заставодержателя і здійснення дострокового погашення депозитних
сертифікатів Національного банку України надіслати повідомлення
про дострокове погашення депозитних сертифікатів за ініціативою
Заставодавця з розрахунком процентного доходу відповідно до вимог
пункту 2.13 глави 2 розділу IV Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України
від ____________ 20__ р. N ______ (далі - Положення).
2.4. У разі безспірного списання Заставодержателем всієї суми
заборгованості за кредитом Заставодавець має право надіслати до
депозитарію державних цінних паперів Національного банку
України/системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідні розпорядження
для розблокування державних облігацій України/депозитних
сертифікатів Національного банку України(2), зазначених у пункті
1.1 глави 1 цього договору.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами II, VI та VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з часу перерахування коштів на
кореспондентський рахунок Заставодавця і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох
Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною
частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду забезпечення.
{ Додаток 16 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 17
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ДОГОВІР ЗАСТАВИ
державних облігацій України, які перебувають
у довірчій власності N 1

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі _________________,
та банк __________________________________________________________
(найменування банку)
в особі __________________________________________________ (далі -
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Заставодавець), який діє на підставі _____________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір застави (далі - договір), про
таке.
1. Предмет договору
1.1. Предметом застави за цим договором є такі державні
облігації України:
------------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки| |ідентифікаційний| цінних | вартість |обліковується|погашення| | | номер цінних | паперів | (валюта | на рахунках | | | | паперів | |розміщення)| банку- | | | | | | | управителя | | | | | | | (грн.) | | | |----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------,
які перебувають у довірчій власності Заставодавця на підставі
договору управління майном N _____ від ___________, укладеного між _______________________________________________________________ та
(найменування установника управління)
__________________________________________________ (далі - договір
(найменування банку-управителя)
управління майном).
1.2. Заставлені державні облігації України, які перебувають у
довірчій власності Заставодавця, забезпечують виконання
Заставодавцем вимог Заставодержателя за кредитом рефінансування
(далі - кредит), наданим згідно з кредитним договором N __________
від ______________ (далі - кредитний договір) та будь-якими
додатковими договорами до нього, укладеними між Сторонами, згідно
з умовами якого Заставодавець зобов'язаний повернути
Заставодержателю кредит на суму _____________________________ грн.
(цифрами та словами)
строком з ____________________ до з нарахуванням процентів у сумі ________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.3. За рахунок заставлених державних облігацій України, які
перебувають у довірчій власності, вимоги Заставодержателя
задовольняються в повному обсязі, уключаючи суму основного боргу,
нараховані проценти, пеню та інші витрати Заставодержателя,
пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі.
2. Гарантії
2.1. Заставодавець засвідчує, що: 2.1.1. Державні облігації України, які передані в заставу,
перебувають у його довірчій власності. 2.1.2. Будь-яка інформація, надана ним щодо державних
облігацій України, які перебувають у довірчій власності, на час
укладення цього договору є достовірною. 2.1.3. Виконано всі дії, потрібні для підписання цього
договору, немає жодних законодавчих чи договірних обмежень щодо
укладення цього договору. 2.1.4. Державні облігації України, які перебувають у довірчій
власності, не обтяжені жодними зобов'язаннями, не заставлені за
іншими зобов'язаннями і не перебувають під арештом. 2.1.5. У разі невиконання ним умов кредитного договору
Заставодержатель отримує право на задоволення вимог щодо
реалізації державних облігацій України, які перебувають у довірчій
власності, переважно перед іншими кредиторами відповідно до Закону
України "Про заставу" та статті 73 Закону України "Про
Національний банк України".
2.2. Заставодержатель засвідчує, що: 2.2.1. Інформація, яка стала йому відома у зв'язку з
укладенням і виконанням цього договору, не розголошуватиметься
третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством
та цим договором, а також тих, за яких надання такої інформації
третім особам має відбутися у зв'язку з потребою забезпечення
інтересів Заставодержателя, пов'язаних зі збереженням і
реалізацією предмета застави. 2.2.2. Після повного виконання зобов'язань за кредитним
договором він уживатиме всіх відповідних заходів щодо звільнення
державних облігацій України, які перебувають у довірчій власності,
від зобов'язань, якими вони обтяжені, згідно з умовами цього
договору.
3. Зобов'язання та права Сторін
3.1. Заставодержатель зобов'язується: 3.1.1. Подати в день підписання цього договору та кредитного
договору до депозитарію державних цінних паперів Національного
банку України відомість сквитованих розпоряджень для блокування
державних облігацій України, які перебувають у довірчій власності
і зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього договору та надані під
забезпечення кредиту. 3.1.2. Надіслати за умови своєчасного або дострокового
повернення кредиту та процентів за користування ним до депозитарію
державних цінних паперів Національного банку України розпорядження
на одержання Заставодавцем державних облігацій України, які
перебувають у довірчій власності й зазначені в пункті 1.1 глави 1
цього договору та були заблоковані під забезпечення кредиту. 3.1.3. Повернути Заставодавцю суму, що перевищує розмір
забезпечених цим договором вимог Заставодержателя, у разі
реалізації державних облігацій України, які перебувають у довірчій
власності, у зв'язку з невиконанням Заставодавцем забезпеченого
заставою зобов'язання за кредитним договором.
3.2. Заставодержатель має право: 3.2.1. Розірвати в односторонньому порядку цей договір та
вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за
наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, пені та
інших витрат Заставодержателя, пов'язаних з виконанням грошового
зобов'язання Заставодавця в повному обсязі у разі припинення дії
договору управління майном, що припадає на строк користування
кредитом, і за умови невиконання Заставодавцем обов'язків,
передбачених підпунктами 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 пункту 3.3 глави 3
цього договору. 3.2.2. У разі невиконання Заставодавцем умов, що передбачені
кредитним договором (неповернення, часткового неповернення або
несвоєчасного повернення) та неможливості списання відповідно до
статті 73 Закону України "Про Національний банк України" у
безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку
Заставодавця та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення через 10
робочих днів з дня виникнення простроченої заборгованості
розблокувати цінні папери, що надані в заставу, та здійснити їх
продаж і за рахунок отриманих коштів задовольнити всі свої вимоги
відповідно до цього. 3.2.3. У разі неможливості продажу предмета застави залишити
заставлені цінні папери у своїй власності за справедливою
вартістю.
3.3. Заставодавець зобов'язується: 3.3.1. Зареєструвати обтяження (заставу державних облігацій
України, які перебувають у довірчій власності) за свій рахунок у
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна протягом одного дня з
часу підписання цього договору та повідомити про це
Заставодержателя протягом одного дня з часу реєстрації з наданням
витягу з реєстру. 3.3.2. Надати нотаріально посвідчені копію договору
управління майном та письмову згоду установника управління на
заставу державних облігацій України, які перебувають у довірчій
власності, під забезпечення кредиту рефінансування, що є
невід'ємною частиною цього договору. 3.3.3. Не відчужувати державні облігації України, які
перебувають у довірчій власності, у будь-який спосіб, не
обтяжувати їх зобов'язаннями на користь третіх осіб і не
передавати права управління ними іншій особі без отримання
попередньої письмової згоди Заставодержателя. 3.3.4. Не вносити змін до договору управління майном без
отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя. 3.3.5. Не чинити будь-яких дій, що перешкоджатимуть
здійсненню Заставодержателем передбачених цим договором прав щодо
звернення стягнення чи реалізації державних облігацій України, які
перебувають у довірчій власності банку. 3.3.6. Надіслати в день виконання зобов'язань за кредитним
договором до депозитарію державних цінних паперів Національного
банку України розпорядження на переказ державних облігацій
України, які перебувають у довірчій власності і зазначені в пункті
1.1 глави 1 цього договору та надані під забезпечення кредиту
рефінансування Національного банку України.
3.4. Заставодавець має право в разі безспірного списання
Заставодержателем всієї суми заборгованості за кредитом надіслати
до депозитарію державних цінних паперів Національного банку
України розпорядження про розблокування державних облігацій
України, які перебувають у довірчій власності, зазначених у пункті
1.1 глави 1 цього договору.
4. Відповідальність Сторін
4.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством, у
тому числі розділами II, VI та VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
5. Інші умови договору
5.1. Цей договір набирає чинності з часу перерахування
відповідно до умов кредитного договору грошових коштів на рахунок
Заставодавця і діє до повного виконання Сторонами своїх
зобов'язань.
5.2. У разі часткового виконання Заставодавцем зобов'язань за
кредитним договором застава зберігається в початковому розмірі.
5.3. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
5.4. Будь-які зміни до цього договору вносяться за письмовою
згодою Сторін.
5.5. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються в письмовій
формі шляхом надсилання листів або телеграм тощо.
5.6. У разі внесення змін до кредитного договору дія цього
договору не припиняється до повного виконання зобов'язань за
кредитним договором з урахуванням цих змін.
5.7. З усіх питань, що стосуються умов виконання цього
договору, які не врегульовані ним, Сторони керуються
законодавством України.
6. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Додаток 17 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 18
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ДОГОВІР ЗАСТАВИ(1)
інних паперів Державної іпотечної установи,
іпотечних облігацій, облігацій місцевих позик,
облігацій підприємств N 2

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі _________________,
та банк __________________________________________________________
(найменування банку)
в особі __________________________________________________ (далі -
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Заставодавець), який діє на підставі _____________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір застави (далі - договір), про
таке.
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N ___________ від _______________ 20__ р. на суму ______________________________ грн. строком з _______ до ________
(цифрами та словами)
і з нарахуванням процентів у сумі ___________________________ грн.
(цифрами та словами)
Заставодавець передає в заставу Заставодержателю такі цінні папери
Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації
місцевих позик, облігації підприємств(2):
-------------------------------------------------------------------- | Вид | Міжнародний |Кількість|Номінальна|Балансова| Дата | | цінних |ідентифікаційний| цінних | вартість |вартість |погашення| |паперів | номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | | | | паперів | | | | | |--------+----------------+---------+----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------.
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя
задовольняються повністю, уключаючи суму кредиту, проценти за
користування ним, пеню та інші витрати Заставодержателя, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі.
1.3. Заставодавець свідчить, що цінні папери(2), які передані
в заставу, перебувають у його власності та є вільними від застави
чи інших обмежень в обігу.
1.4. До повного виконання умов кредитного договору N _____
від ____________ 20__ р. Заставодавець не має права без відома
Заставодержателя відчужувати заставлені цінні папери(2) передавати
їх в іншу заставу третій особі.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується: 2.1.1. Перерахувати кошти кредиту після отримання виписки з
рахунку у цінних паперах про блокування Заставодателем цінних
паперів(2), зазначених у пункті 1.1 глави 1 цього договору, що
надані під забезпечення кредиту рефінансування. 2.1.2. Надіслати зберігачу відповідне розпорядження на
переказ цінних паперів щодо розблокування на користь Заставодавця
цінних паперів(2), зазначених у пункті 1.1 глави 1 цього договору,
які були заблоковані під забезпечення кредиту рефінансування, у
разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і процентів
за користування ним або в разі списання у безспірному порядку суми
заборгованості за кредитним договором. 2.1.3. Повернути Заставодавцю суму, що перевищує розмір
забезпечених цим договором вимог Заставодержателя, у разі
реалізації цінних паперів(2), зазначених у пункті 1.1 глави 1
цього договору, у зв'язку з невиконанням Заставодавцем
забезпеченого заставою зобов'язання за кредитним договором.
2.2. Заставодержатель має право: 2.2.1. Вимагати від Заставодавця в разі знецінення предмета
застави протягом п'яти днів ужиття заходів щодо надання
рівноцінного забезпечення на вимогу Заставодержателя. 2.2.2. У разі невиконання Заставодавцем умов, що передбачені
кредитним договором (неповернення, часткового неповернення або
несвоєчасного повернення) та неможливості списання відповідно до
статті 73 Закону України "Про Національний банк України" у
безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку
Заставодавця та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення через 10
робочих днів з дня виникнення простроченої заборгованості
здійснити продаж цінних паперів Державної іпотечної установи,
іпотечних облігацій, облігацій місцевих позик, облігацій
підприємств(2), які зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього договору,
третім особам та подати до відповідного депозитарію розпорядження
на переказ цінних паперів, і за рахунок отриманих коштів
задовольнити всі свої вимоги відповідно до цього договору. 2.2.3. Залишити в разі неможливості продажу цінних паперів(2)
у своїй власності за справедливою вартістю.
2.3. Заставодавець зобов'язується: 2.3.1. Зареєструвати обтяження (цінні папери Державної
іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації місцевих позик,
облігації підприємств(2)) за свій рахунок у Державному реєстрі
обтяжень рухомого майна протягом одного дня з часу підписання
цього договору та повідомити про це Заставодержателя протягом
одного дня з часу реєстрації з наданням витягу з реєстру. 2.3.2. Одночасно з підписанням цього договору заблокувати на
рахунку в цінних паперах цінні папери(2) у кількості та на суму,
визначені в пункті 1.1 глави 1 цього договору, та надати виписку з
рахунку в цінних паперах Заставодержателю. 2.3.3. Не чинити ні юридичних, ні технічних перепон у разі
реалізації Заставодержателем прав, передбачених підпунктами
2.2.1 - 2.2.3 пункту 2.2 глави 2 цього договору.
2.4. Заставодавець має право в день погашення кредиту та
процентів за користування ним надіслати відповідне розпорядження
на переказ про розблокування цінних паперів(2), які зазначені в
пункті 1.1 глави 1 цього договору та надані під забезпечення
кредиту, у разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і
процентів за користування ним або в разі списання з його рахунків
суми заборгованості за кредитним договором у безспірному порядку.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами VI та VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з часу перерахування коштів на
кореспондентський рахунок Заставодавця і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду цінних паперів.
{ Додаток 18 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 19
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ДОГОВІР
застави векселів(1) N

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі _________________,
та банк __________________________________________________________
(найменування банку)
в особі __________________________________________________ (далі -
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Заставодавець), який діє на підставі _____________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір застави (далі - договір), про
таке.
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N _____ від _________ на суму _____________________ грн.
(цифрами та словами)
строком з _____________________ до _____________________________ і
з нарахуванням процентів у сумі _____________________________ грн.
(цифрами та словами)
Заставодавець передає в заставу Заставодержателю згідно з реєстром
такі векселі:
------------------------------------------------------------------------------------------ |Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова|Відомості| | | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість | про | | | | векселя | | | | | векселя |аваліста | | | | (грн.) | | | | | (грн.) | (2) | |-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------.
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя
задовольняються повністю, уключаючи суму кредиту, проценти за
користування ним, пеню та інші витрати Заставодержателя, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі.
1.3. Заставодавець свідчить, що векселі, які передані в
заставу, перебувають у його власності та є вільними від застави чи
інших обмежень.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується: 2.1.1. Прийняти від Заставодавця після укладення цього
договору векселі згідно з реєстром та зберігати їх у грошовому
сховищі територіального управління Національного банку України. 2.1.2. Повернути векселі згідно з реєстром у разі своєчасного
або дострокового повернення Заставодавцем суми кредиту та
процентів за користування ним або списання у безспірному порядку з
його рахунків всієї суми заборгованості за кредитним договором. 2.1.3. Повернути Заставодавцю суму, що перевищує розмір
забезпечених цим договором вимог Заставодержателя, у разі
реалізації векселів, які передані в заставу, у зв'язку з
невиконанням Заставодавцем забезпеченого заставою зобов'язання за
кредитним договором.
2.2. Заставодержатель має право: 2.2.1. Вимагати від Заставодавця протягом п'яти днів ужиття
заходів щодо надання рівноцінного забезпечення на вимогу
Заставодержателя в разі знецінення предмета застави. 2.2.2. У разі невиконання Заставодавцем умов, що передбачені
кредитним договором (неповернення, часткового неповернення або
несвоєчасного повернення), та неможливості списання відповідно до
статті 73 Закону України "Про Національний банк України" у
безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку
Заставодавця та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення через 10
робочих днів з дня виникнення простроченої заборгованості
здійснити продаж векселів третім особам або пред'явити їх до
платежу зобов'язаним особам, і задовольнити всі свої вимоги
відповідно до цього договору.
2.3. Заставодавець зобов'язаний передати векселі
Заставодержателю згідно з реєстром після укладення кредитного та
цього договорів.
2.4. Заставодавець має право отримати від Заставодержателя
заставлені векселі в разі дострокового або своєчасного повернення
кредиту і процентів за користування ним.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами II, VI та VII Положення про
регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від _______________ 20__ р. N ______, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з часу перерахування коштів на
кореспондентський рахунок Заставодавця і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється в разі надання під забезпечення авальованих
векселів.
{ Додаток 19 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 487 ( v0487500-12 ) від
22.11.2012 }

Додаток 20
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ(1) N

__________________________________________________________________
(повне найменування банку, місцезнаходження банку,
__________________________________________________________________
код банку, код за ЄДРПОУ, банківська ліцензія,
__________________________________________________________________
N кореспондентського рахунку, телефону, факсу)
(далі - Гарант) в особі _________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________,
зобов'язується заплатити за ______________________________________
(найменування банку, місцезнаходження
__________________________________________________________________
банку, код банку, код за ЄДРПОУ, N кореспондентського рахунку)
(далі - Принципал) Національному банку України (далі - Бенефіціар)
кошти в сумі _____________________________________________________
(зазначається цифрами і словами сума кредиту та
__________________________________________________________________
нарахованих за строк користування кредитом процентів)
у разі невиконання зобов'язань за кредитним договором N _____
від ____________ 20__ р., укладеним з Принципалом.
1. Крім зазначеної суми заборгованості Гарант сплачує суму
нарахованої Бенефіціаром пені згідно з кредитним договором.
2. Ця банківська гарантія видана з метою забезпечення
виконання Принципалом зобов'язань за кредитним договором N ___
від ____________ 20__ р.
3. Гарант зобов'язується сплатити протягом двох днів з дня
отримання ним письмової вимоги Бенефіціара про сплату
заборгованості Принципала, у якій має зазначатися номер і дата
кредитного договору, сума простроченої до виплати заборгованості
(з урахуванням пені чи без неї) з розрахунком її складових. До
письмової вимоги додається копія кредитного договору.
4. Сплата Гарантом Бенефіціару заборгованості за кредитним
договором у повному обсязі згідно з письмовою вимогою означає, що
Гарант виконав свої зобов'язання за цією банківською гарантією.
5. Бенефіціар після сплати Гарантом суми заборгованості за
кредитним договором Принципала зобов'язується передати Гаранту всі
права за кредитним договором N ______ від ____________ 20__ р.
6. У разі відмови від сплати за письмовою вимогою Бенефіціара
Гарант повинен протягом двох днів письмово повідомити йому про це
з обґрунтуванням причин відмови.
7. За невиконання або неналежне виконання Гарантом своїх
зобов'язань за цією банківською гарантією щодо перерахування
коштів згідно з письмовою вимогою Гарант сплачує Бенефіціару пеню
в розмірі ___________ за кожний день прострочення, але не більше
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в
період прострочення виконання зобов'язання.
8. Ця банківська гарантія набирає чинності з часу
перерахування Бенефіціаром коштів згідно з кредитним договором
N ____ від ____________ 20__ р.
9. Ця банківська гарантія діє до ____________________________
(строк дії банківської
_________________________________________________________________.
гарантії має перевищувати строк повернення кредиту на 15 днів)
10. Ця банківська гарантія є безвідкличною.
Голова правління банку(2) _______________
(підпис)
Головний бухгалтер _______________
(підпис)
____________ 20__ р.
_______________
(1) Ця банківська гарантія є зразком.
(2) Якщо установчими документами повноваження голови
правління банку обмежено певною сумою, то в разі видачі
банківської гарантії повинно бути посилання на рішення
уповноваженого органу щодо надання йому відповідних повноважень
для надання банківської гарантії на більшу суму.
{ Додаток 20 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 21
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Департаменту з управління
валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку
Національного банку України ____________________________
(найменування
територіального управління
Національного банку України)
N ___ від __________ 20__ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ(1)

______________________________________________________ повідомляє,
(найменування територіального управління
Національного банку України)
що відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від ____________ 20__ р.
N ________, розпорядчого документа Національного банку, що
встановлює додаткові вимоги до банків(2), та повідомлення
Національного банку України N ____ від ____________ 20__ р. нами
укладено кредитний договір N _____ від ____________ 20__ р. з ______________________________________________________________ про
(найменування банку)
надання йому кредиту в сумі _________________________________ грн.
(цифрами та словами)
на строк ______________ за плату ________________ процентів річних
і договір застави/отримано банківську гарантію(2)
від ___________ 20__ р. N _____ у сумі ______________________ грн.
(цифрами та словами)
Перерахування іноземної валюти, що є забезпеченням кредиту
рефінансування, після завершення дії укладених договорів здійснити
на рахунок банку N _______(3).
Начальник _________________________________ ___________________
(найменування територіального (підпис)
управління Національного
банку України)
_______________
(1) Надсилається до часу, зазначеного в Технічному порядку
проведення Національним банком України операцій з банками. (2) Заповнюється за умови проведення тендера з підтримання
ліквідності банків строком понад 90 днів.
(3) Заповнюється залежно від виду забезпечення, яке надається
банком за кредитом рефінансування.
(4) Заповнюється в разі надання під забезпечення кредиту
рефінансування іноземної валюти.
{ Додаток 21 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від
25.09.2012 }

Додаток 22
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Електронна пошта
Національний банк України Банкам України,
Генеральний департамент Департаменту з управління
грошово-кредитної політики валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку,
Операційному та територіальним
департаментам
Національного банку України
N ___ від ____________ 20__ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України оголошує проведення тендера N _____
за операціями прямого репо з державними облігаціями України.
Час __________ і дата ____________ проведення тендера.
Тип тендера (кількісний або процентний) ____________________.
Обсяг коштів, що пропонується на тендер, ____________ грн.(1)
Строк операцій прямого репо ________________________________.
Процентний дохід за операцією прямого репо розраховується за
процентною ставкою у розмірі ____ процентів річних(1).
Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення "Репо-Операції".
Заявки на тендер, що надійшли після ___ години, не
приймаються.
Повідомлення про результати тендера надсилаються банкам до _____________ години ___________.
(дата)
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Заповнюється залежно від виду тендера.
{ Додаток 22 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 23
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

______________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом
та здійснення операцій
на відкритому ринку
Національного банку України
N _____ від __________ 20__ р. Копія _________________________
(найменування територіального
управління
Національного банку України)

ЗАЯВКА(1) N ___
на участь у тендері за операцією прямого репо

_______________________________________________, кореспондентський
(найменування банку-позичальника)
рахунок ______________________.
Місцезнаходження: __________________________________________.
Загальний обсяг купівлі (продажу) державних облігацій України _____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
строком на ________ днів на умовах, що викладені в повідомленні
Національного банку України N ___ від ______________ 20__ р.
Процентний дохід за операцією прямого репо розраховується,
виходячи з ______ процентів річних.
Для купівлі (продажу) пропонуємо такі державні облігації
України:
------------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість| Ціна |Номінальна |Справедлива| Дата | |ідентифікаційний| цінних | купівлі |вартість(2)| вартість |погашення | | номер цінних | паперів |(продажу)| одного | одного | (2) | | паперів | | (грн.) | цінного | цінного | | | | | | папера | папера | | | | | | (валюта | (грн.) | | | | | |розміщення)| | | |----------------+---------+---------+-----------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
У разі задоволення нашої заявки договір прямого репо буде
укладено нами ____________ 20__ р. з Департаментом з управління
валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку.
Кошти перерахувати на рахунок банку N ________, код банку ______, код за ЄДРПОУ ___________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
_______________
(1) Подається до часу, зазначеного в повідомленні про
оголошення тендера. (2) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в
Національному банку України.
{ Додаток 23 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 24
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Департамент з управління Голові
валютним резервом правління _____________________
та здійснення операцій (найменування банку)
на відкритому ринку
Національного банку України Копія ________________________,
(найменування територіального,
N ___ від _________ 20__ р. Операційного(1) департаментів
Національного банку України)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України повідомляє про результати
проведення тендера за операціями прямого репо, який відбувся ____________ 20__ р.
Задоволена заявка:
------------------------------------------------------------------------------------ | Дата |Номер |Кількість| Строк | Ціна | Ціна | Процентний дохід |Примітки| |тендера|заявки| цінних |операції| купівлі |зворотної|-------------------| | | | |паперів | |(продажу)|купівлі | % |сума| | | | | (шт.) | | (грн.) |(продажу)|(розрахунково)| | | | | | | | | (грн.) | | | | |-------+------+---------+--------+---------+---------+--------------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------.
Частково задоволена заявка:
------------------------------------------------------------------------------------ | Дата |Номер |Кількість| Строк | Ціна | Ціна | Процентний дохід |Примітки| |тендера|заявки| цінних |операції| купівлі |зворотної|-------------------| | | | |паперів | |(продажу)|купівлі | % |сума| | | | | (шт.) | | (грн.) |(продажу)|(розрахунково)| | | | | | | | | (грн.) | | | | |-------+------+---------+--------+---------+---------+--------------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------.
Вам потрібно не пізніше ___ години у день отримання цього
повідомлення укласти договір прямого репо та заблокувати державні
облігації України. Національний банк України для проведення операції прямого
репо відібрав такі державні облігації України:
----------------------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість| Ціна | Ціна |Номінальна |Справедлива| Дата | |ідентифікаційний| цінних | купівлі |зворотної|вартість(2)| вартість |погашення | | номер цінних | паперів |(продажу)| купівлі | одного | одного | (2) | | паперів | | (грн.) |(продажу)| цінного | цінного | | | | | | (грн.) | папера | папера | | | | | | | (валюта | (грн.) | | | | | | |розміщення)| | | |----------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------.
Незадоволена заявка:
------------------------------------------------------------------------------------ | Дата |Номер |Кількість| Строк | Ціна | Ціна | Процентний дохід |Примітки| |тендера|заявки| цінних |операції| купівлі |зворотної|-------------------| | | | |паперів | |(продажу)|купівлі | % |сума| | | | | (шт.) | | (грн.) |(продажу)|(розрахунково)| | | | | | | | | (грн.) | | | | |-------+------+---------+--------+---------+---------+--------------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------.
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Надсилається за умови задоволення заявки банку в повному
обсязі або частково. (2) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в
Національному банку України.
{ Додаток 24 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 25
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ДОГОВІР
прямого репо(1) N з державними облігаціями України
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)

м. _________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _______________________ (далі - Покупець), та
(найменування банку)
__________________________________________________________ в особі
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі __________________________ (далі - Продавець)
(далі - Сторони), з метою підтримання ліквідності банку шляхом
проведення операції прямого репо з державними облігаціями України
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від _________ 20__ р. N ___
(далі - Положення), уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ____________ 20__ р., а Покупець купує
державні облігації України в кількості ___________________________
(цифрами та словами)
штук на загальну суму _______________________________________ грн.
(цифрами та словами)
згідно з додатком, що є невід'ємною частиною цього договору.
1.2. Продавець купує ____________ 20__ р., а Покупець продає
державні облігації України в кількості ___________________________
(цифрами та словами)
штук на загальну суму ______________________________________ грн.,
(цифрами та словами)
які зазначені в додатку, що є невід'ємною частиною цього договору.
1.3. Процентний дохід/витрати за цією операцією становить _____________________________ грн.
(цифрами та словами)
Базова кількість днів для нарахування процентного
доходу/витрат/пені - фактична кількість днів у місяці/році.
2. Зобов'язання і права Сторін
2.1. Покупець зобов'язується: 2.1.1. Купити не пізніше дня підписання цього договору
державні облігації України, які зазначені в додатку до цього
договору, у кількості ____________________________________ штук на
(цифрами та словами)
загальну суму _______________________________ грн. шляхом надання
(цифрами та словами)
до депозитарію державних цінних паперів Національного банку
України відповідного розпорядження на одержання цих державних
облігацій України та з метою блокування державних облігацій
України на користь Покупця на період дії цього договору в порядку,
визначеному нормативно-правовими актами Національного банку
України з питань депозитарної діяльності, перерахувати на рахунок
Продавця N ___________, код банку _______________________, код за
ЄДРПОУ __________, кошти в сумі _____________________________ грн.
(цифрами та словами)
2.1.2. Здійснити зворотний продаж Продавцю _________ 20__ р.
державних облігацій України, які зазначені в додатку до цього
договору, в кількості ___________________________ штук на загальну
(цифрами та словами)
суму ______________________________________ грн. шляхом надання до
(цифрами та словами)
депозитарію державних цінних паперів Національного банку України
відповідного розпорядження на одержання державних облігацій
України. 2.1.3. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу
державних облігацій України відповідно до підпункту 2.2.4 пункту
2.2 цієї глави, над сумою всієї заборгованості суму перевищення
перерахувати на кореспондентський рахунок Продавця.
2.2. Покупець має право: 2.2.1. У разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язання
щодо зворотної купівлі державних облігацій України застосувати
відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк
України" переважне і безумовне право щодо списання в безспірному
порядку всієї заборгованості (ціна купівлі, процентна плата, пеня
та інші витрати Покупця) до її повного погашення з: кореспондентського рахунку Продавця та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - з дня
виникнення простроченої заборгованості; окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Продавця. Списання заборгованості з
окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення. 2.2.2. Забезпечити наступного робочого дня за днем
невиконання Продавцем зобов'язання щодо зворотної купівлі
державних облігацій України віднесення заборгованості на рахунки з
обліку простроченої заборгованості та прострочених нарахованих
доходів, а також нарахувати з наступного календарного дня, що
настає за днем невиконання Продавцем зобов'язання за цим
договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за
кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання. 2.2.3. Із дня виникнення простроченої заборгованості Продавця
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку Продавця
та його філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими
рахунками, до її повного погашення, а в разі відсутності коштів на
цих рахунках Продавця через 10 робочих днів з дня виникнення
простроченої заборгованості, вжити заходів щодо продажу не
викуплених Продавцем державних облігацій України третім особам
шляхом подання до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України відповідного розпорядження на переказ
та задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Продавця, у тому
числі процентної плати, а також нарахованої пені та інших витрат
Покупця. 2.2.4. Залучати третіх осіб для отримання послуг на фондовому
ринку, а також звернутися до Продавця з вимогою надати довіреність
на вчинення цією особою правочинів з купівлі-продажу державних
облігацій України від імені Продавця з метою реалізації свого
права щодо звернення стягнення на не викуплені Продавцем державні
облігації України шляхом їх продажу іншій особі-покупцю. 2.2.5. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
державних облігацій України, для погашення всієї заборгованості
або їх неможливості продажу списати залишок непогашеної
заборгованості з кореспондентського рахунку Продавця та його
філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими
рахунками, а в разі значного погіршення фінансового стану Продавця
та прийняття у зв'язку з цим відповідного рішення Національного
банку України - з окремого рахунку банку в Національному банку
України з обліку обов'язкових резервів. 2.2.6. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Продавця та його філій, які працюють у
СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та окремому рахунку
в Національному банку України з обліку обов'язкових резервів
Продавця таку черговість списання заборгованості: у першу чергу
відшкодувати ціну купівлі державних облігацій України, у другу -
процентну плату, пеню та інші витрати Покупця, пов'язані з
виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі. 2.2.7. У разі неможливості продажу не викуплених Продавцем
державних облігацій України залишити державні облігації України у
своїй власності за справедливою вартістю.
2.3. Продавець зобов'язується: 2.3.1. Продати ____________ 20__ р. державні облігації
України, які зазначені в додатку до цього договору, у кількості __________________________________________________________ штук на
(цифрами та словами)
загальну суму ________________________________________ грн. шляхом
(цифрами та словами)
надання до депозитарію державних цінних паперів Національного
банку України розпорядження на переказ цих державних облігацій
України.
2.3.2. Здійснити зворотну купівлю в Покупця _________ 20__ р.
державних облігацій України, які зазначені в додатку до цього
договору, у кількості _________________________________ штук на
(цифрами та словами)
загальну суму _______________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
шляхом подання до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України відповідного розпорядження на переказ
державних облігацій України, що були заблоковані відповідно до
умов цього договору, та з метою розблокування державних облігацій
України перерахувати ____________ 20__ р. не пізніше 14 години в
порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного
банку України з питань депозитарної діяльності, кошти в сумі ___________________________________ грн. на рахунок Покупця N ___,
(цифрами та словами)
код банку ___________ та проценти в сумі ____________________ грн.
(цифрами та словами)
N _____, код банку ________.
2.3.3. Надати довіреність на вчинення правочинів з
купівліпродажу державних облігацій України особі, яка виконуватиме
брокерські послуги на ринку цінних паперів для Покупця, а також
надіслати відповідні депозитарні розпорядження для забезпечення
реалізації права Покупця щодо звернення стягнення на не викуплені
Продавцем державні облігації України шляхом їх продажу іншій
особі-покупцю.
2.4. Продавець має право достроково повернути кошти, отримані
від Покупця відповідно до підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави, і
процентну плату, письмово повідомивши про це за один робочий день
Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій
на валютному ринку, Департамент управління ризиками і Операційний
департамент Національного банку України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами III, VI та VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Сторонами умов згідно з
підпунктом 2.1.1 пункту 2.1, підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 цього
договору Сторони сплачують пеню в розмірі 0,5 процента від
загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не
більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діяла в період прострочення виконання зобов'язання, у тому числі з
урахуванням умов підпункту 2.2.2 пункту 2.2 цього договору.
3.3. У разі неможливості виконання зобов'язань за цим
договором Продавець сплачує всі витрати Покупця, пов'язані з
виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі.
4. Інші умови договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Продавець Покупець
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Додаток 25 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 }

Додаток 26
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ДОГОВІР
зворотного репо(1) N
з державними облігаціями України

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________, який діє на підставі _________________________
(далі - Продавець), та ___________________________________________
(найменування банку)
в особі _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________________ (далі - Покупець)
(далі - Сторони), з метою регулювання ліквідності банків
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від __________ 20__ р. N ___
(далі - Положення), уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ____________ 20__ р., а Покупець купує
державні облігації України в кількості ______________________ штук
(цифрами та словами)
на загальну суму ____________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
за переліком, що зазначений у додатку, який є невід'ємною частиною
цього договору.
1.2. Продавець купує ____________ 20__ р., а Покупець продає
державні облігації України в кількості ___________________________
(цифрами та словами)
штук на загальну суму _______________________________________ грн.
(цифрами та словами)
за переліком, що зазначений у додатку, який є невід'ємною частиною
цього договору.
1.3. Процентні витрати/дохід за цією операцією становлять ________________________ грн. Базова кількість днів для
(цифрами та словами)
нарахування процентних витрат/доходу/пені - фактична кількість
днів у місяці/році.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Продавець зобов'язується: 2.1.1. Продати ____________ 20__ р. державні облігації
України, які зазначені в додатку, у кількості ____________________
(цифрами та словами)
штук на загальну суму _______________________________________ грн.
(цифрами та словами)
шляхом надання до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України розпорядження на переказ цих державних
облігацій України.
2.1.2. Здійснити зворотну купівлю в Покупця _________ 20__ р.
державних облігацій України, які зазначені в додатку, у кількості ____________________ штук на загальну суму __________________ грн.
(цифрами та словами) (цифрами та словами)
шляхом подання до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України відповідного розпорядження на переказ
державних облігацій України, що були заблоковані відповідно до
умов цього договору, та з метою розблокування державних облігацій
України перерахувати ____________ 20__ р. не пізніше 14 години в
порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного
банку України з питань депозитарної діяльності, кошти в сумі __________________________ грн. на рахунок Покупця N ________, код
(цифрами та словами)
банку _____________, та проценти в сумі _____________________ грн.
(цифрами та словами)
на рахунок Покупця N ____________, код банку ________.
2.2. Покупець зобов'язується: 2.2.1. Купити ____________ 20__ р. державні облігації
України, які зазначені в додатку, у кількості _____________________________________________________________ штук
(цифрами та словами)
на загальну суму _____________________________________ грн. шляхом
(цифрами та словами)
подання до депозитарію державних цінних паперів Національного
банку України розпорядження на одержання державних облігацій
України та з метою блокування державних облігацій України на
користь Покупця в порядку, визначеному нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань депозитарної діяльності,
перерахувати на рахунок Продавця N ___________, код банку _______,
код за ЄДРПОУ _________ кошти в сумі ________________________ грн.
(цифрами та словами)
2.2.2. Здійснити зворотний продаж Продавцю __________ 20__ р.
державних облігацій України в кількості ____________________________________________________________ штук,
(цифрами та словами)
які зазначені в додатку, на загальну суму __________________ грн.,
(цифрами та словами)
шляхом надання до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України відповідного розпорядження про
одержання державних облігацій України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами III, VI та VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє
до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.3. Цей договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Продавець Покупець
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Додаток 26 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 }

Додаток 27
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ДОГОВІР
прямого репо(1) N з банківськими металами
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі __________________________ (далі - Покупець),
та _______________________________________________________ в особі
(найменування банку)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________ (далі - Продавець)
(далі - Сторони), з метою здійснення рефінансування банку шляхом
операцій прямого репо відповідно до Положення про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від __________ 20__ р. N ______ (далі - Положення), уклали цей договір
про таке.
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ____________ 20__ р., а Покупець купує
банківські метали _______________________________________________,
(характерні ознаки банківських металів)
що перебувають на відповідальному зберіганні в Державній скарбниці
України, масою __________________________________________________,
(цифрами та словами)
що за офіційним курсом банківських металів, установленим
Національним банком України ______________________________ на день
(курс) укладення цього договору, становить _________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.2. Продавець купує ____________ 20__ р., а Покупець продає
банківські метали ________________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
масою та на суму, зазначені в пункті 1.1 цієї глави.
1.3. Процентний дохід/витрати за цією операцією сплачується
лише в гривнях і становить __________________________________ грн.
(цифрами та словами)
Базова кількість днів для нарахування процентного
доходу/витрат/пені - фактична кількість днів у місяці/році.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Покупець зобов'язується: 2.1.1. Купити не пізніше дня підписання цього договору
банківські метали, що є предметом цього договору, та перерахувати
на рахунок Продавця N ________, код банку _______, код за ЄДРПОУ ___________ кошти в сумі ______________________ грн. у день
(цифрами та словами)
отримання від Державної скарбниці України
повідомлення-підтвердження про перебування банківських металів
масою та на суму, що зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього
договору, на відповідальному зберіганні. 2.1.2. Здійснити зворотний продаж Продавцю _________ 20__ р.
банківських металів ______________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
масою та на суму, що зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього
договору, після отримання від Операційного департаменту
Національного банку України підтвердження про надходження від
Продавця коштів у національній валюті. 2.1.3. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу
банківських металів відповідно до підпункту 2.2.3 пункту 2.2 цієї
глави, над сумою всієї заборгованості суму перевищення
перерахувати на кореспондентський рахунок Продавця.
2.2. Покупець має право: 2.2.1. У разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язання
щодо зворотної купівлі банківських металів застосувати відповідно
до статті 73 Закону України "Про Національний банк України"
переважне і безумовне право щодо списання в безспірному порядку
всієї заборгованості (ціна купівлі, процентна плата, пеня та інші
витрати Покупця) до її повного погашення з: кореспондентського рахунку Продавця та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - з дня
виникнення простроченої заборгованості; окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Продавця. Списання заборгованості з
окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення. 2.2.2. Забезпечити наступного робочого дня за днем
невиконання Продавцем зобов'язання щодо зворотної купівлі
банківських металів віднесення заборгованості на рахунки з обліку
простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів, а
також нарахувати з наступного календарного дня, що настає за днем
невиконання Продавцем зобов'язання за цим договором, пеню в
розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день
прострочення, але не більше подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання. 2.2.3. Із дня виникнення простроченої заборгованості
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку Продавця
та його філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими
рахунками, до її повного погашення, а в разі відсутності коштів на
цих рахунках Продавця через 10 робочих днів з дня виникнення
простроченої заборгованості Продавця вжити заходів щодо продажу
банківських металів та задовольнити свої вимоги в сумі
заборгованості Продавця, у тому числі процентної плати, а також
нарахованої пені та інших витрат Покупця. 2.2.4. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
банківських металів, для погашення всієї заборгованості або їх
неможливості продажу списати залишок непогашеної заборгованості з
кореспондентського рахунку Продавця та його філій, які працюють у
СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, а в разі значного
погіршення фінансового стану Продавця та прийняття у зв'язку з цим
відповідного рішення Національного банку України - з окремого
рахунку банку в Національному банку України з обліку обов'язкових
резервів. 2.2.5. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку та окремому рахунку в Національному
банку України з обліку обов'язкових резервів Продавця таку
черговість списання заборгованості: у першу чергу відшкодувати
ціну купівлі банківських металів, у другу - процентну плату, пеню
та інші витрати Покупця, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі.
2.3. Продавець зобов'язується: 2.3.1. Продати ____________________ 20__ р. банківські метали __________________________________________________________________
(характерні ознаки банківських металів)
масою та на суму, що зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього
договору, і надати документальне підтвердження Державної скарбниці
України про перебування банківських металів на відповідальному
зберіганні.
2.3.2. Здійснити зворотну купівлю в Покупця _________ 20__ р.
банківських металів ______________________ масою та на суму, що
зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього договору, та в установленому
порядку перерахувати ______________ 20__ р. не пізніше 14 години
на рахунок Покупця N _________, код банку _____________, кошти в
сумі _____________________________ грн. та процентну плату в сумі
(цифрами та словами)
______________________ грн. на рахунок N ______, код банку ______.
(цифрами та словами)
2.4. Продавець має право достроково повернути кошти, отримані
від Покупця відповідно до підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї глави, і
процентну плату, письмово повідомивши про це за один робочий день
Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій
на відкритому ринку, Департамент управління ризиками і Операційний
департамент Національного банку України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами III, VI, VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
3.2. У разі несвоєчасного виконання Сторонами умов згідно з
підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 та підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 глави 2
цього договору Сторони сплачують пеню в розмірі 0,5 процента від
загальної суми заборгованості за кожен день прострочення, але не
більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діяла в період прострочення виконання зобов'язання, у тому числі з
урахуванням умов підпункту 2.2.2 пункту 2.2 цього договору.
3.3. У разі неможливості виконання зобов'язань за цим
договором Продавець сплачує всі витрати Покупця, пов'язані з
виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі.
4. Інші умови договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Продавець Покупець
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Додаток 27 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 }

Додаток 28
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР(1) N
про участь у тендерах із розміщення депозитних
сертифікатів Національного банку України

м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________ від _______ N __
(назва документа)
(далі - Національний банк), та ___________________________________
(найменування банку)
в особі ________________________________________________, який діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________________ (далі - Банк) (далі - Сторони),
(назва документа)
уклали цей генеральний договір (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Відповідно до цього договору Банк бере участь у тендерах
з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку
(далі - тендери), які проводяться відповідно до вимог Положення
про регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від ____________ 20__ р. N ______ (зі змінами)
(далі - Положення).
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Національний банк зобов'язується: 2.1.1. Повідомляти Банк про проведення тендера. 2.1.2. Надсилати Банку на його запит виписки з відповідного
рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ про право власності на
депозитний сертифікат Національного банку (далі - депозитний
сертифікат) після отримання Національним банком коштів,
перерахованих Банком за результатами проведення тендера. 2.1.3. Здійснювати погашення належних Банку депозитних
сертифікатів у безготівковій формі шляхом перерахування протягом
операційного дня Національного банку на кореспондентський рахунок
Банку вартості депозитних сертифікатів і процентів за ними на дату
погашення відповідно до строків та умов, передбачених розміщенням
депозитних сертифікатів. 2.1.4. Вести облік прав власності за депозитними
сертифікатами окремо за кожним кодом випуску депозитних
сертифікатів у розрізі власників депозитних сертифікатів. 2.1.5. У разі залучення коштів Банку на термін до наступного
робочого дня (депозити овернайт) нарахування процентних витрат
здійснювати за період фактичного залучення коштів.
2.2. Національний банк має право: 2.2.1. Не допускати Банк до участі в тендерах у разі: незабезпечення виконання вимог щодо встановлених нормативів
обов'язкового резервування; несвоєчасного перерахування Банком коштів за результатами
попередніх тендерів; незабезпечення виконання додаткових вимог, передбачених
умовами розміщення депозитних сертифікатів. 2.2.2. У разі неперерахування Банком коштів за придбані
депозитні сертифікати в день проведення тендера анулювати заявку
Банку на розміщення депозитних сертифікатів і надалі не допускати
Банк до участі в проведенні тендера протягом шести місяців. 2.2.3. Здійснювати повернення залучених коштів банків,
оформлених депозитними сертифікатами, до настання строків їх
погашення в разі прийняття відповідного рішення зі сплатою
вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними. Першим днем
нарахування процентів уважається наступний день після розміщення
депозитних сертифікатів, останнім - дата, яка передує даті
дострокового погашення депозитних сертифікатів. 2.2.4. У разі дострокового погашення депозитних сертифікатів
за ініціативою Банку сплачувати процентний дохід, виходячи з
розрахунку 20 процентів від розміру процентної ставки, визначеної
з точністю до двох знаків після коми, за депозитним сертифікатом,
що погашається.
2.3. Банк зобов'язується: 2.3.1. У день проведення тендера після отримання повідомлення
про результати тендера до часу, зазначеного в повідомленні про
проведення тендера, перерахувати кошти за придбані депозитні
сертифікати на транзитний рахунок, який повідомляє Операційний
департамент Національного банку. 2.3.2. Повідомляти Операційний департамент Національного
банку про номери рахунків, що відкриваються Банком для зарахування
коштів від погашення депозитних сертифікатів та процентів за ними.
2.4. Банк має право: 2.4.1. Подати заявку встановленої форми про участь у тендері
до зазначеного в повідомленні часу в день проведення тендера. 2.4.2. Здійснювати операції з депозитними сертифікатами
відповідно до норм Положення, розпорядчих документів Національного
банку на відповідний період. 2.4.3. Ініціювати дострокове погашення депозитних
сертифікатів, повідомивши про це Національний банк.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами IV, VI, VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку на відповідний
період.
4. Інші умови цього договору
4.1. Спори, які виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами
та скріплення печатками Сторін і діє до часу розірвання однією із
Сторін.
4.3. Невід'ємними частинами цього договору є заявка Банку на
участь у тендері з розміщення депозитних сертифікатів та
повідомлення Національного банку про результати тендера з
розміщення депозитних сертифікатів.
4.4. Договір може бути змінено за згодою Сторін шляхом
укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього
договору.
5. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Національний банк Банк
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Додаток 28 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 868 ( v0868500-14 ) від
29.12.2014 }

Додаток 29
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Електронна пошта
Національний банк України Банкам України,
Генеральний департамент Департаменту з управління
грошово-кредитної політики валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку,
Операційному департаменту,
територіальним управлінням,
Центральній розрахунковій
палаті Національного банку
N ___ від ____________ 20__ р. України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення _____ тендера із розміщення
депозитних сертифікатів
Національного банку України

Національний банк України оголошує проведення _______ тендера
із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
(далі - депозитні сертифікати).
Для розміщення пропонуються депозитні сертифікати на загальну
суму _____________________ гривень(1). Сума вкладу одного
депозитного сертифіката - 1000000,00 гривень.
Тип тендера _____________________________________________(2).
Мінімальний обсяг заявки, який може запропонувати банк, _______________________________ грн.(3)
Розмір процентної ставки залучення коштів _________________________________ процентів річних(4).
Розмір процентної ставки має пропонуватися банком з точністю
до двох знаків після коми.
Строк погашення депозитних сертифікатів ____________ 20__ р.
Заявки потрібно подавати в електронному вигляді за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн2".
Час ____ та дата ____________ 20__ р. проведення тендера.
Заявки на тендер, що надійшли після ____ години, не
приймаються.
Повідомлення про результати тендера та суми коштів, які
потрібно перерахувати за придбані депозитні сертифікати,
надсилаються банкам до _____ години ____________ 20__ р.
Кошти, що направляються на придбання депозитних сертифікатів,
мають бути перераховані на транзитний рахунок в Операційному
департаменті Національного банку України, який повідомляється
банку після укладення генерального договору про участь у тендері
із розміщення депозитних сертифікатів, до __ години ______ 20__ р.
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Заповнюється в разі обмеження загальної суми, що
пропонується Національним банком України для залучення коштів. (2) Заповнюється залежно від типу тендера. (3) Заповнюється в разі оголошення Національним банком
України мінімального обсягу заявки.
(4) Заповнюється в разі оголошення Національним банком
України розміру процентної ставки, в іншому випадку банки
пропонують розмір процентної ставки самостійно.
{ Додаток 29 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 30
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
______________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку
N _____ від __________ 20__ р. Національного банку України

ЗАЯВКА N
на участь у ________ тендері із розміщення
депозитних сертифікатів
Національного банку України

від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________.
(найменування банку)
Місцезнаходження: __________________________________________.
Для участі в тендері пропонуємо:
---------------------------------------------------------------------- | N | Кількість |Сума вкладу| Плата за |Строк| N | Дата | |тендера| депозитних | (вартість | депозит |(дні)|заявки|погашення| | |сертифікатів|депозитного|------------| | | | | | (шт.) |сертифіката| % |сума | | | | | | |(тис.грн.) |річних|(грн.| | | | |-------+------------+-----------+------+-----+-----+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
{ Додаток 30 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 31
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Електронна пошта
Департамент з управління Операційному та територіальним
валютним резервом та здійснення департаментам Національного
операцій на відкритому ринку банку України
Національного банку України
N ____ від ____________ 20__ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо про те, що за результатами ________ тендера з
розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
(далі - депозитні сертифікати), який відбувся ____________ 20__ р.
задоволено заявки на придбання депозитних сертифікатів таких
банків: _________________________________________________________.
(найменування та коди банків)
---------------------------------------------------------------------------------- | Код |Сума вкладу | Кількість |Загальна| Дата | Плата за депозитний | |депозитного| (вартість | депозитних | сума |погашення| сертифікат | |сертифіката|депозитного |сертифікатів| (грн.) | |-----------------------| | |сертифіката)| (шт.) | | | % | за 1 |загальна| | | (грн.) | | | | |депозитний| сума | | | | | | | |сертифікат| (грн.) | | | | | | | | (грн.) | | |-----------+------------+------------+--------+---------+---+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------------
Базова кількість днів для нарахування процентів - фактична
кількість днів у місяці/році.
Контроль за надходженням коштів за придбані банками депозитні
сертифікати здійснює Операційний департамент Національного банку
України.
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
{ Додаток 31 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 }

Додаток 32
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Електронна пошта
Департамент з управління Голові
валютним резервом правління _____________________
та здійснення операцій на (найменування банку)
відкритому ринку
Національного банку України
N ____ від ____________ 20__ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України повідомляє про результати ________
тендера з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку
України (далі - депозитні сертифікати), який відбувся ____________
20__ р. Задоволена заявка:
---------------------------------------------------------------------- | N | N | Сума за |Строк | Дата | Плата за |Примітки| |тендера |заявки| депозитними |(дні) |погашення| депозитні | | | | |сертифікатами| | |сертифікати | | | | | (грн.) | | |------------| | | | | | | | % | сума | | | | | | | | | (грн.) | | |--------+------+-------------+------+---------+---+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------.
Незадоволена заявка:
---------------------------------------------------------------------- | N | N | Сума за |Строк | Дата | Плата за |Примітки| |тендера|заявки | депозитними |(дні) |погашення| депозитні | | | | |сертифікатами| | |сертифікати | | | | | (грн.) | | |------------| | | | | | | | % | сума | | | | | | | | | (грн.) | | |-------+-------+-------------+------+---------+---+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------.
Депозитні сертифікати, що пропонуються для придбання:
---------------------------------------------------------------------------------- | Код |Сума вкладу | Кількість |Загальна| Дата | Плата за депозитний | |депозитного| (вартість | депозитних | сума |погашення| сертифікат | |сертифіката|депозитного |сертифікатів| (грн.) | |-----------------------| | |сертифіката)| (шт.) | | | % | за 1 |загальна| | | (грн.) | | | | |депозитний| сума | | | | | | | |сертифікат| (грн.) | | | | | | | | (грн.) | | |-----------+------------+------------+--------+---------+---+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
{ Додаток 32 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 33
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

СТРУКТУРА
рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ

1. Облік депозитних сертифікатів Національного банку України
(далі - депозитні сертифікати) в системі кількісного обліку СЕРТИФ
здійснюється на підставі такого плану балансових рахунків:
------------------------------------------------------------------ |Номер рахунку| Назва розділу та рахунку | Характеристика | | | | рахунку | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------+--------------------------------+-----------------| | | Розділ I | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | |Депозитні сертифікати, що | | | |розміщуються | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 99950 |Депозитні сертифікати, що |Активний | | |розміщуються під час проведення | | | |тендера | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 58950 |Депозитні сертифікати, що не |Пасивний | | |розміщені під час проведення | | | |тендера | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 58410 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний | | |заблоковані під час розміщення | | | |для подальшої сплати | | | | | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | | Розділ II | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | |Депозитні сертифікати в обігу | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 99990 |Депозитні сертифікати в обігу |Активний | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 58310 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний | | |перебувають у власності банків, | | | |не обтяжені зобов'язаннями | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 58510 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний | | |заблоковані як забезпечення | | | |кредиту рефінансування | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 58610 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний | | |заблоковані як забезпечення | | | |міжбанківського кредиту | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 56510 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний | | |заблоковані за остаточними | | | |розрахунками з повернення | | | |кредиту рефінансування | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 56610 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний | | |заблоковані за остаточними | | | |розрахунками міжбанківського | | | |кредитування | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 58710* |Депозитні сертифікати, що |Пасивний | | |заблоковані для участі в торгах | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 58810* |Депозитні сертифікати, що |Пасивний | | |заблоковані для здійснення | | | |розрахунків за результатами | | | |торгів | | |-------------+--------------------------------+-----------------| | 58910 |Депозитні сертифікати, що |Пасивний | | |заблоковані за договорами на | | | |позабіржовому ринку | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Код організатора торгівлі цінними паперами (остання цифра
рахунку).
2. Сегментна структура рахунків у системі кількісного обліку
СЕРТИФ: XXXXX1XXXXX2XXXXXX3, де X - розряди кодової частини сегмента, цифри 1 - 3 - номери сегментів.
3. П'ятирозрядний перший сегмент (XXXXX1) визначає номер
балансового рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ. Цифри, що використовуються під час нумерації п'ятирозрядного
коду, відповідають такому: перша цифра "9" - символ активного рахунку в системі
кількісного обліку СЕРТИФ або "5" - символ пасивного рахунку в
системі кількісного обліку СЕРТИФ; друга цифра сегмента - "6", "8", "9" - символ, що зазначає
тип рахунку ("9" - активний та "6", "8" - пасивний). Для рахунків
5651 та 5661 цифрові значення цього символу додатково
характеризують напрям блокування депозитних сертифікатів на
транзитних рахунках за операціями остаточних розрахунків за умови
повернення кредиту рефінансування та міжбанківського кредиту; третя цифра сегмента - "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" -
символ, що інформує про відсутність блокування депозитних
сертифікатів або напрями їх блокування ("3" - депозитні
сертифікати не заблоковані; "4" - депозитні сертифікати, що
заблоковані під час розміщення для подальшої сплати; "5" -
депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення кредиту
рефінансування; "6" - депозитні сертифікати, що заблоковані під
час забезпечення міжбанківського кредиту; "7" - депозитні
сертифікати, що заблоковані для участі в торгах; "8" - депозитні
сертифікати, що заблоковані для здійснення розрахунків за
результатами торгів; "9" - депозитні сертифікати, що заблоковані
за договорами на позабіржовому ринку); четверта цифра сегмента - "1", "5", "9" - символ, що
характеризує за пасивом належність депозитних сертифікатів банкам
та за активом - життєвий цикл депозитних сертифікатів ("1" -
депозитні сертифікати, що перебувають у власності банку; "5" -
депозитні сертифікати, що розміщуються; "9"- депозитні сертифікати
в обігу); п'ята цифра сегмента - "0", "1", "2", "3", "4", "5" - символ,
що для рахунків 58710 та 58710 визначає код організатора торгівлі,
на торгах якого укладалися договори щодо депозитних сертифікатів
(1 - ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа"; 2 - ПАТ
"Фондова біржа ПФТС"; 3 - ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"; 4 -
ПАТ "Східно-Європейська фондова біржа"; 5 - ПАТ "Українська
біржа"); для всіх інших рахунків використовується цифра "0".
4. П'ятирозрядний другий сегмент (XXXXX2) визначає код
випуску депозитних сертифікатів. Додатково в спеціальному довіднику розміщується інформація
про коди випусків депозитних сертифікатів і строки їх погашення.
5. Шестирозрядний третій сегмент (XXXXXX3) визначає код
банку, який є власником депозитних сертифікатів. Цифрові значення
цього сегмента відповідають номерам кодів банків.
{ Додаток 33 в редакції Постанов Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012, N 243 ( v0243500-13 ) від
20.06.2013 }

Додаток 34
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ОБЛІК
депозитних сертифікатів
Національного банку України

1. У системі кількісного обліку СЕРТИФ Національний банк
України (далі - Національний банк) здійснює облік депозитних
сертифікатів Національного банку (далі - депозитний сертифікат),
власниками яких є банки.
2. За результатами проведення тендера з розміщення депозитних
сертифікатів за допомогою засобів системи кількісного обліку
СЕРТИФ на загальний обсяг розміщених депозитних сертифікатів
здійснюється така проводка: дебет рахунку 99950 Національного банку; кредит рахунку 58950 Національного банку.
3. На підставі задоволених заявок у розрізі кожного банку
здійснюється блокування депозитних сертифікатів, що розміщені та
підлягають сплаті, і виконуються такі проводки: дебет рахунку 99950 банку; кредит рахунку 58410 банку. Одночасно здійснюється така проводка: дебет рахунку 58950 Національного банку; кредит рахунку 99950 Національного банку. У такому разі банки отримують виписки з відповідних рахунків
у системі кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою: "Виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ
Рахунок ___________. Код випуску сертифіката _________, код банку
(номер)
_____________________, код за ЄДРПОУ ___________________________.
За ____________ 20__ р. Дата останнього руху ____________ 20__ р.
Вхідне сальдо:
------------------------------------------------------------------ |Кореспондент |Рахунок |Дебет |Кредит | |--------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Вихідне сальдо: Банки перераховують кошти на підставі офіційного повідомлення
Національного банку про результати тендера з розміщення депозитних
сертифікатів і виписки з відповідного рахунку за допомогою засобів
системи кількісного обліку СЕРТИФ щодо депозитних сертифікатів,
які розміщені та підлягають оплаті, банки перераховують кошти.
4. У разі отримання від банків потрібної суми коштів за
розміщені депозитні сертифікати здійснюється зарахування
депозитних сертифікатів на відповідні рахунки кожного власника та
виконуються такі проводки: дебет рахунку 58410 банку; кредит рахунку 58310 банку; дебет рахунку 99990 банку; кредит рахунку 99950 банку. Після цього банки отримують виписки з відповідних рахунків у
системі кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ
Рахунок __________. Код випуску депозитного сертифіката ________,
(номер)
код банку _____, код за ЄДРПОУ__________.
За ____________ 20__ р. Дата останнього руху ____________ 20__ р.
Вхідне сальдо:
------------------------------------------------------------------ |Кореспондент |Рахунок |Дебет |Кредит | |--------------------+---------------+-------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Вихідне сальдо:
5. У разі неперерахування банками - учасниками тендера коштів
за розміщені депозитні сертифікати в системі кількісного обліку
СЕРТИФ здійснюються такі проводки: дебет рахунку 58410 банку; кредит рахунку 99950 банку.
6. Банки можуть здійснювати операції з купівлі-продажу
депозитних сертифікатів на міжбанківському ринку, у тому числі на
торгах, які проводяться організаторами торгівлі цінними паперами,
а також використовувати їх як забезпечення на міжбанківському
кредитному ринку та за кредитами Національного банку. Розрахунки банків за операціями з купівлі-продажу депозитних
сертифікатів на міжбанківському ринку без участі організаторів
торгівлі цінними паперами виконуються за принципом "поставка без
оплати". Розрахунки банків за операціями з купівлі-продажу депозитних
сертифікатів за участі організаторів торгівлі цінними паперами
здійснюється за принципом "поставка проти оплати". Дотримання
принципу "поставка проти оплати" під час здійснення розрахунків за
цими операціями забезпечується системою кількісного обліку СЕРТИФ
за допомогою спеціальних засобів СЕП. Регламент роботи системи кількісного обліку СЕРТИФ (далі -
Регламент) установлює технологічний порядок надання до системи
кількісного обліку СЕРТИФ електронних документів під час
обслуговування операцій на рахунках системи кількісного обліку
СЕРТИФ, уключаючи розрахунки за договорами щодо депозитних
сертифікатів. Система кількісного обліку СЕРТИФ обслуговує операції на
рахунках системи кількісного обліку СЕРТИФ за договорами щодо
депозитних сертифікатів, уключаючи розрахунки за ними, відповідно
до: розпоряджень/повідомлень банків за укладеними на
позабіржовому ринку договорами щодо депозитних сертифікатів; електронного реєстру укладених договорів, одержаного від
організатора торгівлі цінними паперами за результатами укладених
договорів щодо депозитних сертифікатів на торгах, які були ним
проведені; електронної відомості сквитованих розпоряджень, сформованої
системою кількісного обліку СЕРТИФ за результатами задоволених
заявок на отримання кредитів рефінансування під заставу депозитних
сертифікатів, що надаються банками засобами
програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2". Операційний день системи кількісного обліку СЕРТИФ
розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня. За договорами щодо купівлі-продажу депозитних сертифікатів на
організаторах торгівлі цінними паперами, що виконуються за
принципом "поставка проти оплати", СЕП згідно з регламентом її
роботи приймає платіжні доручення з 9.00 до 18.00. За такими договорами система кількісного обліку СЕРТИФ
приймає: електронний реєстр укладених договорів від організаторів
торгівлі цінними паперами з 9.00 до 17.55; повідомлення про перерахування коштів від СЕП з 9.00 до
18.30. У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідним чином
змінюється Регламент. Система кількісного обліку СЕРТИФ за договорами щодо
депозитних сертифікатів, що виконуються за принципом "поставка без
оплати", приймає відповідні розпорядження і повідомлення та
електронні відомості сквитованих розпоряджень і повідомлень з 9.00
до 19.30".
7. Облік проведення банками операцій з купівлі-продажу
депозитних сертифікатів на торгах, які проводяться організаторами
торгівлі цінними паперами, здійснюється в такому порядку: блокування депозитних сертифікатів банком-продавцем на
транзитному рахунку 58710 (дебет рахунку 58310, кредит рахунку
58710) на підставі відповідного розпорядження за допомогою засобів
системи кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про блокування депозитних сертифікатів для участі в торгах _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку, що блокує депозитні сертифікати
для участі в торгах)
_________________________________________________________________
(найменування організатора торгівлі цінних паперів, що
проводить торги за депозитними
_________________________________________________________________
сертифікатами)
Спишіть з рахунку 58310 Зарахуйте на рахунок 58710";
надсилання організатору торгівлі цінних паперів за допомогою
засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування
на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів; отримання від організатора торгівлі цінних паперів за
допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ електронного
реєстру укладених договорів, що містить електронну відомість
сквитованих розпоряджень і повідомлень за такою формою:
"Відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень
за " " ____________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Розпорядження/| Код |Сума | Кількість |Дата та | Додаткові реквізити | |з/п| повідомлення | |(грн.| депозитних | номер | одержувача/платника коштів | | | |-----------------------------| ) |сертифікатів|договору|----------------------------------| | | | банку- |банку- | депозитних | | | | код |код банку- | номер | | | |продавця|покупця|сертифікатів| | | |одержувача/|одержувача/|грошового | | | | | | | | | | платника | платника | рахунку | | | | | | | | | | | |одержувача| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ";
переведення депозитних сертифікатів банку-продавця з рахунку
58710 на його блокувальний рахунок 58810 для розрахунків за
результатами торгів; надсилання покупцю за допомогою засобів системи кількісного
обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної
кількості депозитних сертифікатів та повідомлення про необхідність
перерахувати кошти за депозитні сертифікати банку-продавцю, яке
містить такі обов'язкові реквізити: код банку-продавця; код банку-покупця; суму платежу; номер та дату договору, за яким мають бути перераховані
кошти; реєстраційний номер операції, що наданий системою кількісного
обліку СЕРТИФ; код ЄДРПОУ банку-продавця; код ЄДРПОУ банку-покупця; номер рахунку банку-продавця; перерахування банком-покупцем на підставі вищезазначеного
повідомлення коштів за відповідну кількість депозитних
сертифікатів з використанням спеціальних засобів СЕП; СЕП надає повідомлення про перерахування коштів за депозитні
сертифікати; здійснення системою кількісного обліку СЕРТИФ таких проводок:
------------------------------------------------------------------ | Номер рахунку | Належність рахунку | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 58810 |банк-продавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 99990 |банк-продавець | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 99990 |банк-покупець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 58310 |банк-покупець | ------------------------------------------------------------------ ;
надсилання банку-покупцю за допомогою засобів системи
кількісного обліку СЕРТИФ довідки про зарахування депозитних
сертифікатів на його рахунок 58310.
8. За наявності помилок у документах банку-покупця або
банку-продавця, надісланих за допомогою засобів системи
кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі неперерахування
банком-покупцем коштів на кінець операційного дня депозитні
сертифікати автоматично розблоковуються та повертаються на рахунок
58310 банку-продавця. Розблокування депозитних сертифікатів з торгів здійснюється
на підставі розпорядження банку-продавця депозитних сертифікатів
та інформаційного повідомлення організатора торгівлі щодо
підтвердження розблокування цих депозитних сертифікатів за формою
розпорядження.
9. Облік проведення банками операцій з купівлі (продажу)
депозитних сертифікатів без участі організаторів торгівлі цінних
паперів здійснюється в такому порядку: блокування депозитних сертифікатів їх власником на
транзитному рахунку 58910 шляхом надання відповідного
розпорядження за допомогою засобів системи кількісного обліку
СЕРТИФ за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про списання депозитних сертифікатів відповідно до договору про
їх купівлю-продаж N ___ від ____________ 20__ р. _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
(ціна за штуку - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - продавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58310 Зарахуйте на рахунок 58310
______________________________ _____________________________
(найменування банку - продавця (найменування банку - покупця
депозитних сертифікатів) депозитних сертифікатів)
______________________________________________________________ ";
(найменування банку - покупця депозитних сертифікатів)
надання покупцю за допомогою засобів системи кількісного
обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної
кількості депозитних сертифікатів; перерахування покупцем коштів за відповідну кількість
депозитних сертифікатів; надсилання покупцем за допомогою засобів системи кількісного
обліку СЕРТИФ відповідного повідомлення про перерахування коштів
за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р.
Про перерахування коштів відповідно до договору про
купівлю-продаж депозитних сертифікатів N __ від __ _____ 20__ р. _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
______________________________ ______________________________
(кількість депозитних (ціна за штуку - словами) сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - покупця депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________";
(найменування банку - продавця депозитних сертифікатів)
зарахування депозитних сертифікатів на рахунок 58310
банку-покупця.
10. За наявності помилок у документах покупця або продавця,
надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ,
або в разі ненадання покупцем повідомлення про перерахування
коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати
автоматично розблоковуються. Якщо інформація в розпорядженнях відповідає інформації в
повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи
кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному
обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------ | Номер рахунку | Належність рахунку | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 58310 |банк-продавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 58910 |банк-продавець | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 58910 |банк-продавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 99990 |банк-продавець | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 99990 |банк-покупець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 58310 |банк-покупець | ------------------------------------------------------------------ .
11. У разі здійснення операцій на міжбанківському ринку
кредитів з використанням депозитних сертифікатів як застави їх
блокування здійснюється в такому порядку: блокування депозитних сертифікатів їх власником на
транзитному рахунку 58910 у системі кількісного обліку СЕРТИФ
шляхом надсилання відповідного розпорядження за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про блокування депозитних сертифікатів під заставу отриманого
кредиту за кредитним договором N ___ від ____________ 20__ р. _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58310 Зарахуйте на рахунок 58610
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________";
(найменування банку - заставодержателя сертифікатів)
надсилання позичальником кредитору довідки про блокування на
його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів за
допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ; перерахування кредитором коштів власнику депозитних
сертифікатів; надсилання кредитором відповідного повідомлення про
перерахування коштів за допомогою засобів системи кількісного
обліку СЕРТИФ за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р. Про перерахування коштів відповідно до
договору N ___ від ____________ 20__ р. про надання
міжбанківського кредиту під заставу депозитних сертифікатів _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________";
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
блокування депозитних сертифікатів у системі кількісного
обліку СЕРТИФ на рахунку 58610 позичальника на користь кредитора
за договорами міжбанківського кредиту.
12. У разі наявності помилок, допущених кредитором або
заставодавцем у документах, надісланих за допомогою засобів
системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання кредитором
відповідного документа про перерахування коштів на кінець
операційного дня депозитні сертифікати підлягають розблокуванню.
13. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією
в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи
кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному
обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------ | Номер рахунку | Належність рахунку | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 58310 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 58910 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 58910 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 58610 |банк-заставодавець | ------------------------------------------------------------------ .
14. У разі повернення банком-заставодавцем кредиту депозитні
сертифікати, що заблоковані як застава, розблоковуються на
підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані в
заставу, за умови повернення міжбанківського кредиту за кредитним
договором N ___ від _______ 20__ р. _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58610 Зарахуйте на рахунок 58310
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
________________________________________________________________"
найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
і повідомлення банку-кредитора про повернення кредиту за
такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р.
Про повернення міжбанківського кредиту, наданого під заставу
депозитних сертифікатів за договором N ___ від __________ 20__р. _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________".
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Якщо немає одного з цих документів, то розблокування не
здійснюється.
15. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією
в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи
кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному
обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------ | Номер рахунку | Належність рахунку | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 58610 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 56610 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 56610 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 58310 |банк-заставодавець | ------------------------------------------------------------------ .
16. Національний банк у разі неповернення кредиту
банком-заставодавцем здійснює в системі кількісного обліку СЕРТИФ
перереєстрацію прав власності за депозитними сертифікатами на
підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:
"Розпорядження
___ ____________ 20__ р.

Про розблокування депозитних сертифікатів з-під застави в разі
неповернення міжбанківського кредиту за кредитним договором N ___
від ____________ 20__ р. та їх зарахування на користь кредитора _________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58610 Зарахуйте на рахунок 58310 ______________________________ _____________________________
(найменування банку - (найменування банку - заставодавця депозитних заставодержателя депозитних
сертифікатів) сертифікатів)
________________________________________________________________"
(найменування банку - заставодержателя сертифікатів)
і повідомлення банку-кредитора про неповернення
міжбанківського кредиту за такою формою:
"Повідомлення
___ ____________ 20__ р.
Про неповернення міжбанківського кредиту, наданого під заставу
депозитних сертифікатів за договором N ___ від __________ 20__р. ________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________".
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
До моменту отримання цих документів депозитні сертифікати
залишаються заблокованими на рахунку 58610 у банку-заставодавця. Перереєстрація прав власності за депозитними сертифікатами
здійснюється за умови відповідності інформації в розпорядженнях
тій, що зазначена в повідомленнях, які надійшли до Національного
банку за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, і в
кількісному обліку здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------ | Номер рахунку | Належність рахунку | |-------------------------------+--------------------------------| |дебет рахунку 58610 |банк-заставодавець | |-------------------------------+--------------------------------| |кредит рахунку 56610 |банк-заставодавець | |-------------------------------+--------------------------------| |дебет рахунку 56610 |банк-заставодавець | |-------------------------------+--------------------------------| |кредит рахунку 99990 |банк-заставодавець | |-------------------------------+--------------------------------| |дебет рахунку 99990 |банк-заставодержатель | |-------------------------------+--------------------------------| |кредит рахунку 58310 |банк-заставодержатель | ------------------------------------------------------------------ .
17. У разі закінчення строку обігу та погашення заставлених
депозитних сертифікатів сума коштів від їх погашення та сплачені
за ними проценти зараховуються на балансовий рахунок 4621
"Транзитний рахунок за операціями з фінансовими інвестиціями"
Національного банку до отримання ним письмових узгоджених
розпоряджень від банку-кредитора і банку-заставодавця.
18. Національний банк надає кредити рефінансування під
забезпечення депозитних сертифікатів на підставі поданих банками
за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення
"КредЛайн" заявок на отримання кредитів згідно з розділом II
Положення про регулювання Національним банком України ліквідності
банків України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 30 квітня 2009 року N 259 (зі змінами).
19. У разі задоволення заявок банків на отримання кредитів
рефінансування під забезпечення депозитних сертифікатів
оформляється електронна відомість сквитованих розпоряджень і
повідомлень. Роздруковану відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень
підписує директор Департаменту з управління валютним резервом та
здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку, а в
разі його відсутності - уповноважена на це особа. На підставі цього документа Генеральний департамент
грошово-кредитної політики Національного банку за допомогою
засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ подає до Центральної
розрахункової палати Національного банку відомість сквитованих
розпоряджень і повідомлень за такою формою:
"Відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень
за "___" ______ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Розпорядження/| Код | Сума | Кількість |Дата та | |з/п| повідомлення |--------------------------------------------|кредиту| депозитних | номер | | | | банку- | Національного | депозитних | |сертифікатів|договору| | | |заставодавця| банку |сертифікатів| | | | | | | |(заставодержателя)| | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- ".
20. На підставі електронної відомості сквитованих
розпоряджень і повідомлень у системі кількісного обліку СЕРТИФ
депозитні сертифікати блокуються на рахунку 58510
банку-заставодавця на користь Національного банку
(заставодержателя) та здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------ | Номер рахунку | Належність рахунку | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 58310 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 58910 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 58910 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 58510 |банк-заставодавець | ------------------------------------------------------------------ .
21. Перерахування коштів позичальнику здійснюється
Національним банком після блокування депозитних сертифікатів.
22. У разі повернення банком-заставодавцем Національному
банку кредиту рефінансування та процентів за користування ним
депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення,
розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за
такою формою:
"Розпорядження
"___" ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані під
забезпечення, за умови повернення кредиту рефінансування та
процентів за користування ним за кредитним договором
N ___ від ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58510 Зарахуйте на рахунок 58310
_________________________________________________________________
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
________________ Національний банк України _____________________"
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
і повідомлення Національного банку (заставодержателя) за
такою формою:
"Повідомлення
"___" ____________ 20__ р.
Про повернення кредиту рефінансування та процентів за
користування ним, наданого під забезпечення депозитних
сертифікатів за кредитним договором N ___ від ___________ 20__р., _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________ Національний банк України ______________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________".
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
-----------------------------------------------------------------
23. У разі наявності помилок у розпорядженні та/або
повідомленні, надісланих за допомогою засобів системи кількісного
обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання одного з цих документів
розблокування депозитних сертифікатів не здійснюється.
24. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією
в повідомленнях, то в кількісному обліку здійснюються такі
проводки:
------------------------------------------------------------------ | Номер рахунку | Належність рахунку | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 58510 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 56510 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |дебет рахунку 56510 |банк-заставодавець | |---------------------------------+------------------------------| |кредит рахунку 58310 |банк-заставодавець | ------------------------------------------------------------------ .
25. У разі неповернення банком-заставодавцем кредиту та
процентів за користування ним та прийняття Національним банком
рішення щодо переведення депозитних сертифікатів, що заблоковані
як забезпечення, на власну користь зарахування відповідних
депозитних сертифікатів у власність Національного банку
здійснюється на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою
формою:
"Розпорядження
"___" ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані як
забезпечення, у разі неповернення кредиту рефінансування за
кредитним договором N ____ від ____________ 20__ р. та їх
зарахування на користь Національного банку (заставодержателя) _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58510 Зарахуйте на рахунок 58310
_____________________________ Національний банк України
(найменування банку - (найменування банку -
заставодавця депозитних заставодержателя
сертифікатів) депозитних сертифікатів)

_________________ Національний банк України ____________________"
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
і повідомлення Національного банку (заставодержателя) про
неповернення кредиту рефінансування за такою формою:
"Повідомлення
"___" ____________ 20__ р.
Про неповернення кредиту рефінансування та процентів за
користування ним, наданого під забезпечення депозитних
сертифікатів за кредитним договором N ___ від _________ 20__р., _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
___________________ Національний банк України ___________________
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
_______________________________________________________________".
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
-----------------------------------------------------------------
26. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією
в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи
кількісного обліку СЕРТИФ, то депозитні сертифікати зараховуються
у власність Національного банку та здійснюються такі проводки:
------------------------------------------------------------------ | Номер рахунку | Належність рахунку | |-------------------------+--------------------------------------| |дебет рахунку 58510 |банк-заставодавець | |-------------------------+--------------------------------------| |кредит рахунку 56510 |банк-заставодавець | |-------------------------+--------------------------------------| |дебет рахунку 56510 |банк-заставодавець | |-------------------------+--------------------------------------| |кредит рахунку 99990 |банк-заставодавець | |-------------------------+--------------------------------------| |дебет рахунку 99990 |Національний банк-заставодержатель | |-------------------------+--------------------------------------| |кредит рахунку 58310 |Національний банк-заставодержатель | ------------------------------------------------------------------ .
27. У разі ненадання банком-заставодавцем розпорядження,
зазначеного в пункті 25 цього додатка, зарахування депозитних
сертифікатів у власність Національного банку (заставодержателя)
здійснюється на підставі розпорядження Національного банку за
такою формою:
"Розпорядження
"___" ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані як
забезпечення, у зв'язку з неповерненням кредиту рефінансування та
процентів за користування ним за кредитним договором N ___
від ____________ 20__ р. та їх зарахування на користь
Національного банку (заставодержателя) _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58510 Зарахуйте на рахунок 58310
_____________________________ Національний банк України
(найменування банку - (найменування банку -
заставодавця депозитних заставодержателя
сертифікатів) депозитних сертифікатів)
____________________ Національний банк України ________________".
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
28. У разі неповернення кредиту рефінансування та процентів
за користування ним і списання Національним банком у безспірному
порядку відповідної заборгованості з кореспондентського рахунку
банку депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення,
розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за
такою формою:
"Розпорядження
"___" ____________ 20__ р.
Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані як
забезпечення, за умови списання Національним банком у безспірному
порядку з кореспондентського рахунку банку заборгованості за
кредитом і процентів за користування ним за кредитним договором
N ___ від ____________ 20__ р. _________________________________________________________________
(параметри випуску депозитних сертифікатів)
_________________________________________________________________
(кількість депозитних сертифікатів - словами)
________________________________________________________________.
(найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)
Спишіть з рахунку 58510 Зарахуйте на рахунок 58310
_____________________________ _____________________________
(найменування банку - (найменування банку -
заставодавця депозитних заставодавця депозитних
сертифікатів) сертифікатів)
____________________ Національний банк України ________________".
(найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів)
29. За результатами погашення депозитні сертифікати
списуються з відповідних рахунків кожного власника та виконуються
такі проводки: дебет рахунку 58310, 58610 банку; кредит рахунку 99990 банку".
{ Додаток 34 в редакції Постанов Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012, N 243 ( v0243500-13 ) від
20.06.2013 }

Додаток 35
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

ДОГОВІР КУПІВЛІ (ПРОДАЖУ)
державних облігацій України(1) N

м. __________ ____________ 20__ р.
Уповноважена особа покупця __________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________, яка діє на підставі
уповноваженої особи покупця)
__________________________________________________________________
(назва документа, який засвідчує право підпису
____________________________________________ (далі - Покупець), та
уповноваженої особи покупця)
уповноважена особа продавця ______________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________, яка діє на підставі
уповноваженої особи продавця)
__________________________________________________________________
(назва документа, який засвідчує право підпису
_____________________________ (далі - Продавець) (далі - Сторони),
уповноваженої особи продавця)
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від ____________ 20__ р.
N ____ (зі змінами) (далі - Положення), уклали цей договір про
таке.
1. Предмет договору
1.1. Продавець продає ____________ 20__ р., а Покупець купує
державні облігації України в кількості ___________________________
(цифрами та словами)
на загальну суму ______________________ грн. згідно з додатком, що
(цифрами та словами)
є невід'ємною частиною цього договору.
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Продавець зобов'язується продати ____________ 20__ р.
державні облігації України, які зазначені в додатку до цього
договору, у кількості _____________________________ штук на
(цифрами та словами)
загальну суму ______________________________ шляхом надання до
(цифрами та словами)
депозитарію державних цінних паперів Національного банку України
відповідного розпорядження на переказ державних облігацій України,
зазначених у додатку.
2.2. Покупець зобов'язується надати до депозитарію державних
цінних паперів Національного банку України відповідне
розпорядження на одержання державних облігацій України, зазначених
у додатку до цього договору, та в порядку, визначеному
нормативно-правовими актами Національного банку з питань
депозитарної діяльності, перерахувати на рахунок Продавця
N _______, код банку __________, код за ЄДРПОУ ________________,
кошти в сумі ________________________________.
(цифрами та словами)
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність визначається законодавством України, у
тому числі розділами V, VI, VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
3.2. У разі несвоєчасного виконання однією із Сторін умов
згідно з підпунктами 2.1, 2.2 пункту 2 цього договору винна
Сторона сплачує іншій пеню в розмірі 0,5 процента від загальної
суми державних облігацій України за кожен день прострочення, але
не більше подвійної облікової ставки Національного банку України,
що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.
4. Інші умови договору
4.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє
до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.2. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються
шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому
законодавством України порядку.
4.3. Цей договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Продавець Покупець
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Додаток 35 в редакції Постанови Національного банку N 262
( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток до договору
купівлі (продажу) державних облігацій України
N ___, укладеного ___________ 20__ р.
між Продавцем та Покупцем

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Умови випуску державних облігацій України | Умови укладення договору | | сплати |-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------| |коштів за| міжнародний | дата |номінальна |номінальна| розмір | ціна | кількість | загальна сума | |придбані |ідентифікаційний|погашення| вартість |процентна | купонного |купівлі/продажу| державних | укладеного | |державні | номер | | 1 шт. | ставка, | доходу на | державних | облігацій | договору з | |облігації| | | (валюта |(% річних)| 1 шт. | облігацій |України, які є |купівлі/продажу,| |України | | |розміщення)| | (валюта | України за | предметом | (грн.) | | | | | | |розміщення)| 1 шт. (грн.) |купівлі/продажу| | | | | | | | | | (шт.) | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець Покупець
{ Додаток до договору в редакції Постанови Національного банку
N 262 ( v0262500-12 ) від 22.06.2012 }

Додаток 36
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)

м. __________ _______________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі ______________________, та
банк _____________________________________________________ в особі
(найменування банку)
____________________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
з метою надання кредиту рефінансування відповідно до Положення про
регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від _________________ 20__ р. N ______ (далі - Положення),
уклали цей кредитний договір (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму _____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
на строк з ________ до _______ з оплатою _______ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів/пені -
фактична кількість днів у місяці/році.
1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим
договором Позичальник надає Кредитору в заставу __________________________________________________________ на суму
(вид забезпечення)
_________________________ грн., про що укладається окремий договір
(цифрами та словами)
застави.
1.3. Під забезпечення надаються такі державні облігації
України(2):
------------------------------------------------------------------ | Міжнародний | Кількість |Номінальна | Балансова | Дата | |ідентифікаційний| цінних | вартість | вартість | погашення | | номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | | | паперів | |розміщення)| | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------,
такі державні облігації України, які перебувають у довірчій
власності(2):
------------------------------------------------------------------------- | Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки| |ідентифікаційний| цінних | вартість |обліковується|погашення| | | номер цінних | паперів | (валюта | на рахунках | | | | паперів | |розміщення)| банку- | | | | | | | управителя | | | | | | | (грн.) | | | |----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------,
на підставі договору управління майном N __ від ____ 20__ р.,
укладеного між ________________________________________________ та
(найменування установника управління)
_________________________________________________________________,
(найменування банку-управителя)
такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------ | Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки| | паперів | цінних | (вартість | погашення | | | | паперів | депозитного | | | | | |сертифіката) | | | | | | (грн.) | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------,
такі векселі(2):
------------------------------------------------------------------------------------------ |Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова|Відомості| | | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість | про | | | | векселя | | | | | векселя |аваліста | | | | (грн.) | | | | | (грн.) | (3) | |-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------,
така іноземна валюта ________________________________ на суму
(цифровий та літерний коди валюти)
______________________________________________, що за офіційним
(цифрами та словами)
курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком
України __________________________________ на дату укладання цього
(курс)
договору ____________, становить _________________________ грн.(2)
(дата) (цифрами та словами)
Під забезпечення кредиту надаються майнові права за
2 кредитним договором N ___ від ____________ 20__ р. з кінцевим
терміном повернення ____________ 20__ р., боржником за яким є ____ __________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження головного
_________________________________________________________________,
розпорядника бюджетних коштів, вид бюджету,
код за ЄДРПОУ, реквізити рахунків)
(далі - Боржник) у сумі ____________________________ грн. на строк
(цифрами та словами)
з ____________ до ___________.
1.4. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком понад 90 днів, щомісяця в останній робочий день
поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу
за кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується: 2.1.1. Перерахувати не пізніше наступного робочого дня з дня
підписання цього договору та договору застави в установленому
порядку на кореспондентський рахунок Позичальника N ______, код
банку __________, код за ЄДРПОУ _______ кредит у сумі ________________________ грн. та одночасно заблокувати в
(цифрами та словами)
депозитарії державних цінних паперів Національного банку
України/системі кількісного обліку СЕРТИФ цінні папери, зазначені
в пункті 1.3 цього договору, які надані під забезпечення кредиту
Національного банку України(2), або після отримання від
Операційного департаменту Національного банку України копії
SWIFT-повідомлення або виписки з рахунку Національного банку
України про перерахування Позичальником на рахунок Кредитора
іноземної валюти, зазначеної в пункті 1.3 цього договору(2). 2.1.2. За умови своєчасного або дострокового повернення
Позичальником кредиту та процентів за користування ним подати в
день погашення Позичальником заборгованості за цим договором до
депозитарію державних цінних паперів Національного банку
України/системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідні
розпорядження/повідомлення щодо розблокування цінних паперів та
розблокувати в установленому порядку зазначені в пункті 1.3 цього
договору цінні папери, які надані під забезпечення кредиту
Національного банку України(2), або здійснити не пізніше
наступного робочого дня після погашення Позичальником
заборгованості за цим договором повернення на рахунок Позичальника
N ________ іноземної валюти, зазначеної в пункті 1.3 цього
договору(2). 2.1.3. Якщо сума коштів, одержаних від реалізації предметів
застави відповідно до підпункту 2.2.5 пункту 2.2 цього договору,
перевищує суму всієї заборгованості за кредитом рефінансування, то
сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок
Позичальника.
2.2. Кредитор має право:
2.2.1. Здійснювати протягом дії цього договору перевірки
Позичальника щодо правильності відображення в бухгалтерському
обліку предметів застави, наданих під забезпечення кредитів
рефінансування, та дотримання Позичальником протягом дії цього
договору вимог нормативно-правових актів Національного банку
України стосовно порядку формування обов'язкових резервів,
економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції,
формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними
банківськими операціями. 2.2.2. Забезпечити протягом дії цього договору контроль за
дотриманням співвідношення кредиту рефінансування до наданого
Позичальником забезпечення, а в разі його знецінення вимагати
приведення його у відповідність до вимог Положення, розпорядчих
документів Національного банку України на відповідний період. 2.2.3. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені
цим договором, застосувати відповідно до статті 73 Закону України
"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати
Кредитора) до її повного погашення з: кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - із дня
виникнення простроченої заборгованості; окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення. 2.2.4. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання. 2.2.5. Із дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а в разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів із дня виникнення простроченої заборгованості вжити заходів
щодо продажу третім особам, зазначених у пункті 1.3 цього
договору(2), іноземної валюти, цінних паперів, майнових прав, що
надані під забезпечення, або переведення цінних паперів, іноземної
валюти у власність Кредитора, здійснення дострокового погашення
депозитних сертифікатів, пред'явлення вимоги до банку, який
авалював вексель гаранта, і за рахунок отриманих коштів
задовольнити всі свої вимоги відповідно до цього договору. 2.2.6. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
предметів застави(2) для погашення всієї заборгованості, або їх
неможливості продажу списати залишок непогашеної заборгованості з
кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, а у
випадку значного погіршення фінансового стану Позичальника та
прийняття у зв'язку з цим Національним банком України відповідного
рішення - з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку
обов'язкових резервів. 2.2.7. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та
окремому рахунку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів таку черговість списання заборгованості за наданим
кредитом рефінансування: у першу чергу відшкодувати основну суму
боргу, у другу - проценти за користування кредитом, у третю - пеню
та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі. 2.2.8. У разі неможливості продажу цінних паперів, зазначених
у пункті 1.3 цього договору, залишити заставлені цінні папери(2) у
своїй власності за їх справедливою вартістю. 2.2.9. В односторонньому порядку розірвати цей договір та
вимагати від Позичальника дострокового повернення всієї суми
заборгованості, уключаючи основну суму боргу з одночасною сплатою
процентів за фактичний час користування кредитом, пеню та інші
витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в
повному обсязі, у разі: виявлення фактів надання банком недостовірної інформації (у
тому числі звітної), яка мала істотний вплив на прийняття рішення
щодо підтримання заявки банку на надання кредиту рефінансування
строком понад 90 днів; недотримання протягом дії кредитного договору вимог
нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку
формування обов'язкових резервів, економічних нормативів і лімітів
відкритої валютної позиції, формування резервів для відшкодування
можливих втрат за активними банківськими операціями; зменшення розміру регулятивного капіталу та/або нормативів
капіталу банку, установленого нормативно-правовими актами
Національного банку України, на 10 і більше відсотків протягом
звітного місяця; припинення дії договору управління майном за умови надання
під забезпечення державних облігацій України, які перебувають у
довірчій власності. 2.2.10. Не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти
тендерах з підтримання ліквідності банків у разі порушення
Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за
користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується: 2.3.1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання
відповідно до умов цього договору. 2.3.2. Не допускати випадків зменшення розміру регулятивного
капіталу та/або нормативів капіталу банку, установленого
нормативно-правовими актами Національного банку України, на 10 і
більше відсотків протягом звітного місяця. 2.3.3. Дотримуватися протягом дії кредитного договору вимог
нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку
формування обов'язкових резервів, економічних нормативів і лімітів
відкритої валютної позиції, формування резервів для відшкодування
можливих втрат за активними банківськими операціями. 2.3.4. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором
шляхом перерахування в установленому порядку коштів на рахунок
Кредитора та надіслати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України/системи кількісного обліку СЕРТИФ
відповідні розпорядження щодо розблокування цінних паперів,
зазначених у пункті 1.3 цього договору, які були надані під
забезпечення кредиту рефінансування(2); перерахувати на рахунок Національного банку України іноземну
валюту, що є предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього
договору(2); передати Кредитору цінні папери в документарній формі, що є
предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього договору(2). 2.3.5. Надавати Кредитору у визначені ним строки та/або за
окремим запитом інформацію про дотримання умов цього договору. 2.3.6. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.4 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право: 2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування
ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий день
до дня повернення коштів, Генеральний департамент банківського
нагляду (щодо банків 1 і 2 груп, а також банків 3 і 4 груп
Київського регіону), Департамент з управління валютним резервом та
здійснення операцій на відкритому ринку, Департамент управління
ризиками, Операційний департамент Національного банку
України і _______________________________________________________.
(найменування територіального управління
Національного банку України)
2.4.2. У разі дострокового або своєчасного повернення
заборгованості за цим договором або в разі списання з його
рахунків суми заборгованості за цим договором у безспірному
порядку отримати від Кредитора заставу, що була надана під
забезпечення кредиту рефінансування.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами II, VI та VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
4. Порядок розірвання договору
4.1. Договір може бути розірвано: за згодою сторін; за рішенням суду; в односторонньому порядку з підстав, передбачених підпунктом
2.2.9 пункту 2.2 цього договору.
4.2. Кредитор повідомляє Позичальнику про розірвання договору
в односторонньому порядку із зазначенням сум, що підлягають
поверненню, та номерів рахунків для зарахування відповідних сум
шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про
вручення.
4.3. Позичальник з моменту отримання такого повідомлення від
Кредитора протягом 14-ти календарних днів перераховує в
добровільному порядку Кредитору зазначену в повідомленні суму
заборгованості, уключаючи основну суму боргу, з одночасною сплатою
процентів за фактичний час користування кредитом, пеню та інші
витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в
повному обсязі.
4.4. Якщо протягом зазначеного терміну Позичальник не виконує
вимогу пункту 4.3 цього договору, то договір на 15-й календарний
день уважається розірваним. За наслідками розірвання цього договору Кредитор має право
відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк
України" задовольнити переважне і безумовне право щодо списання в
безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума боргу,
проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати Кредитора)
із рахунків Позичальника до її повного погашення.
4.5. Кредитор має право в разі недостатності коштів на
рахунках Позичальника звернути стягнення на заставлене майно
та/або звернутися з позовом до суду.
5. Інші умови договору
5.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
5.2. Позичальник гарантує, що будь-яка інформація (у тому
числі звітна), яка мала істотний вплив на прийняття рішення щодо
підтримання заявки банку на надання кредиту рефінансування строком
понад 90 днів, подана ним на момент укладення цього договору, є
достовірною.
5.3. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
5.4. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох
Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною
частиною цього договору.
6. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду забезпечення.
(3) Заповнюється в разі надання під забезпечення векселів
банків, авальованих іншим банком.
{ Технічний порядок доповнено Додатком 36 згідно з Постановою
Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від 25.09.2012; із
змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 298
( v0298500-13 ) від 26.07.2013, N 407 ( v0407500-13 ) від
14.10.2013 }

Додаток 37
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)

м. __________ ___ __________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі _________________________,
та банк __________________________________________________ в особі
(найменування банку)
____________________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
з метою надання кредиту рефінансування відповідно до Положення про
регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від ____________ 20__ р. N ______ (далі - Положення),
уклали цей кредитний договір (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму ___________________________________ грн. на строк з ___________ до
(цифрами та словами)
_________ з оплатою _______ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів/пені -
фактична кількість днів у місяці/році.
1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим
договором Позичальник надає Кредитору в заставу цінні папери
Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації
місцевих позик, облігації підприємств(2) за балансовою вартістю на
суму ____________________ грн., про що укладається окремий договір (цифрами та словами)
застави.
1.3. Під забезпечення надаються такі цінні папери Державної
іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації місцевих позик,
облігації підприємств(2):
-------------------------------------------------------------------- | Вид | Міжнародний |Кількість|Номінальна|Балансова| Дата | | цінних |ідентифікаційний| цінних | вартість |вартість |погашення| |паперів | номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | | | | паперів | | | | | |--------+----------------+---------+----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------.
1.4. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком понад 90 днів, щомісяця в останній робочий день
поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу
за кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується: 2.1.1. Перерахувати не пізніше наступного робочого дня з дня
підписання цього договору та договору застави на кореспондентський
рахунок Позичальника N _______, код банку _________, код за
ЄДРПОУ _____________ кредит у сумі ____________________ грн. після
(цифрами та словами)
отримання виписки з рахунку в цінних паперах Позичальника про
блокування на користь Кредитора зазначеної в пункті 1.3 цього
договору кількості цінних паперів(2). 2.1.2. Надіслати за умови своєчасного або дострокового
повернення Позичальником кредиту та процентів за користування ним
або в разі списання в безспірному порядку заборгованості за
кредитом рефінансування повідомлення зберігачу про необхідність
розблокування на користь Позичальника зазначених у пункті 1.3
цього договору заблокованих цінних паперів(2). 2.1.3. Якщо сума коштів, одержаних від продажу цінних паперів
відповідно до підпункту 2.2.5 пункту 2.2 цього договору, перевищує
суму всієї заборгованості за кредитом рефінансування, то сума
перевищення перераховується на кореспондентський рахунок
Позичальника.
2.2. Кредитор має право: 2.2.1. Здійснювати протягом дії цього договору перевірки
Позичальника щодо правильності відображення в бухгалтерському
обліку предметів застави, наданих під забезпечення кредитів
рефінансування, та дотримання протягом дії цього договору вимог
нормативно-правових актів Національного банку України стосовно
порядку формування обов'язкових резервів, економічних нормативів і
лімітів відкритої валютної позиції, формування резервів для
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями. 2.2.2. Забезпечити протягом дії цього договору контроль за
дотриманням співвідношення кредиту рефінансування до наданого
Позичальником забезпечення, а в разі його знецінення вимагати
приведення його у відповідність до вимог Положення, розпорядчих
документів Національного банку України на відповідний період. 2.2.3. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені
цим договором, застосувати відповідно до статті 73 Закону України
"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати
Кредитора) до її повного погашення з: кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - із дня
виникнення простроченої заборгованості; окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення. 2.2.4. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання. 2.2.5. Із дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а в разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів з дня виникнення простроченої заборгованості вжити заходів
щодо продажу третім особам цінних паперів, зазначених у пункті 1.3
цього договору(2), що надані під забезпечення, і за рахунок
отриманих коштів задовольнити всі свої вимоги відповідно до цього
договору. 2.2.6. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
предметів застави(2) для погашення всієї заборгованості, або
неможливості їх продажу списати залишок непогашеної заборгованості
з кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, а у
випадку значного погіршення фінансового стану Позичальника та
прийняття у зв'язку з цим Національним банком України відповідного
рішення - з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку
обов'язкових резервів. 2.2.7. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та
окремому рахунку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів таку черговість списання заборгованості за наданим
кредитом рефінансування: у першу чергу відшкодувати основну суму
боргу, у другу - проценти за користування кредитом, у третю - пеню
та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі. 2.2.8. У разі неможливості продажу цінних паперів, зазначених
у пункті 1.3 цього договору, залишити заставлені цінні папери(2) у
своїй власності за їх справедливою вартістю. 2.2.9. В односторонньому порядку розірвати цей договір та
вимагати від Позичальника дострокового повернення всієї суми
заборгованості, уключаючи основну суму боргу, з одночасною сплатою
процентів за фактичний час користування кредитом, пеню та інші
витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в
повному обсязі, у разі: виявлення фактів надання банком недостовірної інформації (у
тому числі звітної), яка мала істотний вплив на прийняття рішення
щодо підтримання заявки банку на надання кредиту рефінансування
строком понад 90 днів; недотримання протягом дії кредитного договору вимог
нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку
формування обов'язкових резервів, економічних нормативів і лімітів
відкритої валютної позиції, формування резервів для відшкодування
можливих втрат за активними банківськими операціями; зменшення розміру регулятивного капіталу та/або нормативів
капіталу банку, установленого нормативно-правовими актами
Національного банку України, на 10 і більше відсотків протягом
звітного місяця. 2.2.10. Не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти
тендерах з підтримання ліквідності банків у разі порушення
Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за
користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується: 2.3.1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання
відповідно до умов цього договору. 2.3.2. Не допускати випадків зменшення розміру регулятивного
капіталу та/або нормативів капіталу банку, установленого
нормативно-правовими актами Національного банку України, на 10 і
більше відсотків протягом звітного місяця. 2.3.3. Дотримуватися протягом дії кредитного договору вимог
нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку
формування обов'язкових резервів, економічних нормативів і лімітів
відкритої валютної позиції, формування резервів для відшкодування
можливих втрат за активними банківськими операціями. 2.3.4. Заблокувати на користь Кредитора цінні папери,
зазначені в пункті 1.3 цього договору, які були надані під
забезпечення кредиту рефінансування, та надавати Кредитору виписку
з рахунку в цінних паперах. 2.3.5. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором у
сумі та в термін, зазначені в пункті 1.1 цього договору. 2.3.6. Надавати Кредитору у визначені ним строки та/або за
окремим запитом інформацію про дотримання умов цього договору. 2.3.7. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.4 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право: 2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування
ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий день
до дня повернення коштів, Генеральний департамент банківського
нагляду (щодо банків 1 і 2 груп, а також банків 3 і 4 груп
Київського регіону), Департамент з управління валютним резервом та
здійснення операцій на відкритому ринку, Департамент управління
ризиками, Операційний департамент Національного банку
України і _______________________________________________________.
(найменування територіального управління
Національного банку України)
2.4.2. У разі дострокового або своєчасного повернення
заборгованості за цим договором або в разі списання у безспірному
порядку з його рахунків суми заборгованості за цим договором
надіслати розпорядження про розблокування цінних паперів(2),
зазначених у пункті 1.3 цього договору, які були надані під
забезпечення кредиту рефінансування.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами VI та VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
4. Порядок розірвання договору
4.1. Договір може бути розірвано: за згодою сторін; за рішенням суду; в односторонньому порядку з підстав, передбачених підпунктом
2.2.9 пункту 2.2 цього договору.
4.2. Кредитор повідомляє Позичальнику про розірвання договору
в односторонньому порядку із зазначенням сум, що підлягають
поверненню, та номерів рахунків для зарахування відповідних сум
шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про
вручення.
4.3. Позичальник з моменту отримання такого повідомлення від
Кредитора протягом 14-ти календарних днів перераховує в
добровільному порядку Кредитору зазначену в повідомленні суму
заборгованості, уключаючи основну суму боргу, з одночасною сплатою
процентів за фактичний час користування кредитом, пеню та інші
витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в
повному обсязі.
4.4. Якщо протягом зазначеного терміну Позичальник не виконує
вимогу пункту 4.3 цього договору, то договір на 15-й календарний
день уважається розірваним. За наслідками розірвання цього договору Кредитор має право
відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк
України" задовольнити переважне і безумовне право щодо списання в
безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума боргу,
проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати Кредитора)
із рахунків Позичальника до її повного погашення.
4.5. Кредитор має право в разі недостатності коштів на
рахунках Позичальника звернути стягнення на заставлене майно
та/або звернутися з позовом до суду.
5. Інші умови договору
5.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
5.2. Позичальник гарантує, що будь-яка інформація (у тому
числі звітна), яка мала істотний вплив на прийняття рішення щодо
підтримання заявки банку на надання кредиту рефінансування строком
понад 90 днів, подана ним на момент укладення цього договору, є
достовірною.
5.3. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
5.4. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
6. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду застави.
{ Технічний порядок доповнено Додатком 37 згідно з Постановою
Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від 25.09.2012; із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }

Додаток 38
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)

м. ____________ ______________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі _________________________,
та банк __________________________________________________ в особі
(найменування банку)
____________________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
з метою надання кредиту рефінансування відповідно до Положення про
регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від ___________ 20__ N ______ (далі - Положення), уклали
цей кредитний договір (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму ________________________ грн. на строк з ___________ до __________
(цифрами та словами)
з оплатою _____ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів/пені -
фактична кількість днів у місяці/році.
1.2. Забезпеченням виконання зобов'язань за цим договором є
гарантія _______________________________________________ в обсязі
(найменування банку-гаранта)
___________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.3. Гарантія забезпечує виконання зобов'язань за цим
договором у повному обсязі, уключаючи суму кредиту та проценти за
користування ним.
1.4. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком понад 90 днів, щомісяця в останній робочий день
поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу
за кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується перерахувати не пізніше
наступного робочого дня з дня підписання цього договору та
отримання гарантії на кореспондентський рахунок Позичальника
N ________, код банку ____________, код за ЄДРПОУ _________ кредит
у сумі ___________________________ грн.
(цифрами та словами)
2.2. Кредитор має право: 2.2.1. Здійснювати протягом дії цього договору перевірки
Позичальника щодо дотримання протягом дії цього договору вимог
нормативно-правових актів Національного банку України стосовно
порядку формування обов'язкових резервів, економічних нормативів і
лімітів відкритої валютної позиції, формування резервів для
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями. 2.2.2. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені
цим договором, застосувати відповідно до статті 73 Закону України
"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати
Кредитора) до її повного погашення з: кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - із дня
виникнення простроченої заборгованості; окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення. 2.2.3. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожний день прострочення, починаючи з цього дня, але не більше
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в
період прострочення виконання зобов'язання. 2.2.4. Із дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а в разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів з дня виникнення простроченої заборгованості вжити заходів
щодо пред'явлення вимоги до банку, який надав гарантію (уключаючи
суму нарахованої пені), і за рахунок отриманих коштів задовольнити
всі свої вимоги відповідно до цього договору. 2.2.5. У разі невиконання або неналежного виконання
банком-гарантом своїх зобов'язань відповідно до наданої гарантії
списати залишок непогашеної заборгованості з кореспондентського
рахунку Позичальника і його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, а у випадку значного погіршення
фінансового стану Позичальника та прийняття у зв'язку з цим
Національним банком України відповідного рішення - з окремого
рахунку банку в Національному банку України з обліку обов'язкових
резервів. 2.2.6. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та
окремому рахунку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів Позичальника таку черговість списання заборгованості за
наданим кредитом рефінансування: у першу чергу відшкодувати
основну суму боргу, у другу - проценти за кредитом, у третю - пеню
та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі. 2.2.7. В односторонньому порядку розірвати цей договір та
вимагати від Позичальника дострокового повернення всієї суми
заборгованості, уключаючи основну суму боргу, з одночасною сплатою
процентів за фактичний час користування кредитом, пеню та інші
витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в
повному обсязі, у разі: виявлення фактів надання банком недостовірної інформації (у
тому числі звітної), яка мала істотний вплив на прийняття рішення
щодо підтримання заявки банку на надання кредиту рефінансування
строком понад 90 днів; недотримання протягом дії кредитного договору вимог
нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку
формування обов'язкових резервів, економічних нормативів і лімітів
відкритої валютної позиції, формування резервів для відшкодування
можливих втрат за активними банківськими операціями; зменшення розміру регулятивного капіталу та/або нормативів
капіталу банку, установленого нормативно-правовими актами
Національного банку України, на 10 і більше відсотків протягом
звітного місяця. 2.2.8. Не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти
тендерах з підтримання ліквідності банків у разі порушення
Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за
користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується: 2.3.1. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором у
сумі та в термін, зазначені в пункті 1.1 цього договору. 2.3.2. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання
відповідно до умов цього договору та надавати Кредитору у
визначені ним строки та/або за окремим запитом інформацію про
дотримання умов цього договору. 2.3.3. Не допускати випадків зменшення розміру регулятивного
капіталу та/або нормативів капіталу банку, установленого
нормативно-правовими актами Національного банку України, на 10 і
більше відсотків протягом звітного місяця. 2.3.4. Дотримуватися протягом дії кредитного договору вимог
нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку
формування обов'язкових резервів, економічних нормативів і лімітів
відкритої валютної позиції, формування резервів для відшкодування
можливих втрат за активними банківськими операціями. 2.3.5. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.2 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право достроково повернути кредит і
проценти за користування ним, письмово повідомивши, але не пізніше
ніж за один робочий день до дня повернення коштів, Генеральний
департамент банківського нагляду (щодо банків 1 і 2 груп,
а також банків 3 і 4 груп Київського регіону), Департамент
з управління валютним резервом та здійснення операцій на
відкритому ринку, Департамент управління ризиками,
Операційний департамент Національного банку України і _________________________________________________.
(найменування територіального управління
Національного банку України)
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами VI та VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
4. Порядок розірвання договору
4.1. Договір може бути розірвано: за згодою сторін; за рішенням суду; в односторонньому порядку з підстав, передбачених підпунктом
2.2.9 пункту 2.2 цього договору.
4.2. Кредитор повідомляє Позичальнику про розірвання договору
в односторонньому порядку із зазначенням сум, що підлягають
поверненню, та номерів рахунків для зарахування відповідних сум
шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про
вручення.
4.3. Позичальник з моменту отримання такого повідомлення від
Кредитора протягом 14-ти календарних днів перераховує в
добровільному порядку Кредитору зазначену в повідомленні суму
заборгованості, уключаючи основну суму боргу, з одночасною сплатою
процентів за фактичний час користування кредитом, пеню та інші
витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в
повному обсязі.
4.4. Якщо протягом зазначеного терміну Позичальник не виконує
вимогу пункту 4.3 цього договору, то договір на 15-й календарний
день уважається розірваним. За наслідками розірвання цього договору Кредитор має право
відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк
України" задовольнити переважне і безумовне право щодо списання в
безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума боргу,
проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати Кредитора)
із рахунків Позичальника до її повного погашення.
4.5. Кредитор має право в разі недостатності коштів на
рахунках Позичальника звернути стягнення на заставлене майно
та/або звернутися з позовом до суду.
5. Інші умови договору
5.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
5.2. Позичальник гарантує, що будь-яка інформація (у тому
числі звітна), яка мала істотний вплив на прийняття рішення щодо
підтримання заявки банку на надання кредиту рефінансування строком
понад 90 днів, подана ним на момент укладення цього договору, є
достовірною.
5.3. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
5.4. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
6. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Технічний порядок доповнено Додатком 38 згідно з Постановою
Національного банку N 393 ( v0393500-12 ) від 25.09.2012; із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407
( v0407500-13 ) від 14.10.2013 }

Додаток 39
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України операцій
з банками

ДОГОВІР(1) N
про розрахунки за операціями
з купівлі-продажу депозитних сертифікатів
Національного банку України

м. ____________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ______________________________,
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові)
який діє на підставі ________________ від ________ 20__ р. N ___,
(назва документа)
(далі - Національний банк) з однієї сторони, та _________________ _________________________________________________________________
(найменування організатора торгівлі цінних паперів)
в особі ________________________________________________________,
(посада, прізвище,
ім'я, по батькові) який (яка) діє на підставі ___________________
(далі - Біржа) з іншої __________________________________________
(назва документа)
сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке.
1. Предмет Договору
1.1. Цей Договір визначає обов'язки, права та
відповідальність Сторін щодо обміну інформацією та документами,
передбаченими цим Договором, для забезпечення проведення
Національним банком та Біржею в порядку, визначеному
законодавством України, у тому числі Положенням про регулювання
Національним банком України ліквідності банків України,
затвердженим постановою правління Національного банку України
від ___ ____________ 20__ р. N ___ (зі змінами) (далі -
Положення), та Правилами фондової біржі, розрахунків за операціями
щодо купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку,
укладеними на торгах, які проводяться Біржею.
1.2. Відповідно до цього Договору: 1.2.1. Біржа провадить діяльність з організації
купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банк
у (далі - депозитних сертифікатів) на фондовому ринку. 1.2.2. Національний банк за принципом "поставка проти оплати"
обслуговує розрахунки за договорами з депозитними сертифікатами,
укладеними на торгах, які проводяться Біржею. 1.2.3. Сторони виконують свої обов'язки в порядку,
визначеному законодавством України, з урахуванням вимог таких
документів: нормативно-правових актів Національного банку з питань
регулювання Національним банком ліквідності банків України, обміну
та захисту інформації під час роботи із засобами
програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Національним
банком;
правил торгівлі Біржі ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________;
документів Сторін з питань обміну та захисту інформації під
час роботи з відповідними засобами програмно-технологічного
забезпечення.
2. Зобов'язання і права Сторін
2.1. Національний банк бере на себе зобов'язання щодо: 2.1.1. Надання Біржі за її запитом протягом операційного дня
за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ інформації
про: перелік банків - учасників системи кількісного обліку СЕРТИФ,
які повідомили Центральній розрахунковій палаті Національного
банку (далі - ЦРП) реквізити рахунку з отримання коштів за
операціями з продажу депозитних сертифікатів на торгах та виконали
тестування взаємодії між системою кількісного обліку СЕРТИФ та
системою автоматизації банку; перелік депозитних сертифікатів, що перебувають в обігу [код
випуску депозитного сертифіката, сума вкладу (вартість депозитного
сертифіката), дата погашення тощо]; стан рахунків банків у системі кількісного обліку СЕРТИФ,
заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею; невиконання укладених на Біржі договорів. 2.1.2. Забезпечення проведення розрахунків у системі
кількісного обліку СЕРТИФ та грошових коштів за договорами,
укладеними на торгах, які проводяться Біржею. 2.1.3. Надання за письмовим зверненням Біржі технологічної
інформації про стан проходження документів у системі кількісного
обліку СЕРТИФ. 2.1.4. Супроводження програмно-технологічного забезпечення
взаємодії Біржі з Національним банком. 2.1.5. Надання інформаційних і консультаційних послуг, що
потрібні Біржі для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених
цим договором. 2.1.6. Виконання стендових випробувань взаємодії
програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку
СЕРТИФ та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.
2.2. Національний банк має право: 2.2.1. Отримувати від Біржі протягом терміну, визначеного
регламентом системи кількісного обліку СЕРТИФ у захищеному за
допомогою наданого Національним банком програмно-технологічного
забезпечення вигляді: інформації щодо реєстру укладених договорів, що містять
відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень. Договори мають
бути укладені між банками, які повідомили ЦРП реквізити рахунку з
отримання коштів за операціями з продажу депозитних сертифікатів
на торгах та виконали тестування взаємодії між системою
кількісного обліку СЕРТИФ та системою автоматизації банку; інформаційні повідомлення щодо підтвердження розблокування
заблокованих для участі в торгах депозитних сертифікатів. 2.2.2. Тимчасово, у разі виникнення підозри в
несанкціонованому доступі, призупиняти роботу з Біржею до
завершення аналізу ситуації фахівцями Національного банку з питань
захисту інформації. 2.2.3. Удосконалювати та вводити в дію нове
програмно-технологічне забезпечення взаємодії Біржі з Національним
банком. 2.2.4. Проводити аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з
вини Біржі. 2.2.5. Установлювати технологічні перерви протягом
операційного дня Національного банку. 2.2.6. Надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито
рахунок Біржі, для списання суми згідно з розрахунком у разі
ненадходження від Біржі оплати за виконані Національним банком
роботи та надані послуги в сумі та в строк, що визначені в розділі
3 цього договору. 2.2.7. Не виконувати розпорядження Біржі в разі порушення
встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних
документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України. 2.2.8. Не надавати третім особам інформації про депозитні
сертифікати, що обліковуються в системі кількісного обліку СЕРТИФ
на блокувальних рахунках Біржі, без відповідних її розпоряджень,
крім випадків, передбачених законодавством України. 2.2.9. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі
неукладання з обслуговуючим Біржу банком додаткового договору до
договору банківського рахунку на право Національного банку
здійснювати договірне списання коштів з рахунку Біржі.
2.3. Біржа бере на себе зобов'язання щодо: 2.3.1. Надання Національному банку протягом операційного дня
в захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення
вигляді: інформації щодо реєстру укладених договорів, що містить
відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень. Договори мають
бути укладені між банками, які повідомили ЦРП реквізити рахунку з
отримання коштів за операціями з продажу депозитних сертифікатів
на торгах та виконали тестування взаємодії між системою
кількісного обліку СЕРТИФ та системою автоматизації банку; інформаційного повідомлення щодо підтвердження розблокування
заблокованих для участі в торгах депозитних сертифікатів. 2.3.2. Дотримання порядку отримання, обліку, передавання,
використання та зберігання засобів криптозахисту Національного
банку та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку з питань організації
захисту електронних банківських документів в установах, яким
надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі
Національного банку та інших вимог, визначених законодавством
України. 2.3.3. Дотримання технологічної дисципліни в
інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку. 2.3.4. Забезпечення використання програмно-технологічних
засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ згідно з його вимогами. 2.3.5. Надання Національному банку інформації та/або
документів, передбачених законодавством України, як обов'язкових
для подання або потрібних йому для виконання функцій згідно з
умовами цього Договору. 2.3.6. Виконання стендових випробувань взаємодії
програмно-технологічного забезпечення Національного банку та Біржі
в разі зміни версій програмного забезпечення. 2.3.7. Виконання всіх вимог захисту електронних документів
щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту
інформації. 2.3.8. Своєчасної оплати послуг, у тому числі за проведення
фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, що виникли з вини Біржі,
згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і
тарифами Національного банку. 2.3.9. У місячний строк після підписання Договору укласти
додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити банку _____________________, що обслуговує рахунок Біржі,
(найменування банку)
виконувати платіжні вимоги
Національного банку на договірне списання коштів та надати
копію додаткового договору Національному банку. 2.3.10. У місячний строк після переходу на обслуговування до
іншого банку надати копію договору банківського рахунку, у якому
передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Національного
банку на договірне списання коштів.
2.4. Біржа має право: 2.4.1. Отримувати від Національного банку України на свій
запит протягом операційного дня за допомогою засобів системи
кількісного обліку інформацію про: перелік банків - учасників системи кількісного обліку СЕРТИФ,
які повідомили ЦРП реквізити рахунку з отримання коштів за
операціями з продажу депозитних сертифікатів на торгах та виконали
тестування взаємодії між системою кількісного обліку СЕРТИФ та
системою автоматизації банку; перелік депозитних сертифікатів, що перебувають в обігу [код
випуску депозитного сертифіката, сума вкладу (вартість депозитного
сертифіката), дата погашення тощо]; стан рахунків банків у системі кількісного обліку СЕРТИФ,
заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею; невиконання укладених на Біржі договорів. 2.4.2. Отримувати за письмовим запитом технологічну
інформацію про стан проходження документів у системі кількісного
обліку СЕРТИФ. 2.4.3. На супроводження Національним банком
програмно-технологічного забезпечення взаємодії Біржі з
Національним банком. 2.4.4. Отримувати інформаційні та консультаційні послуги, що
потрібні для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим
договором. 2.4.5. На виконання стендових випробувань взаємодії
програмно-технологічного забезпечення Національного банку та Біржі
в разі зміни версій програмного забезпечення.
3. Порядок розрахунків
3.1. Національний банк щомісяця до 26 числа надсилає Біржі
засобами електронної пошти Національного банку акт про виконані
роботи та надані послуги (далі - акт про виконані роботи) згідно з
тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими
актами Національного банку. У разі внесення Національним банком
змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності
цими змінами (без укладення додаткового договору). Біржа має
здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботу (у тому
числі пені) до першого числа наступного місяця. Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом
керівництва ЦРП та відбитком печатки, Національний банк надсилає
Біржі, що перебуває за межами міста Києва засобами поштового
зв'язку.
3.2. За проведення фахівцями Національного банку аналізу
нестандартних ситуацій, які виникли внаслідок порушень з боку
Біржі, Біржа сплачує Національному банку суму відповідно до
пункту 1 Розмірів плати, що справляється Національним банком
України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі
інформаційної мережі, електронної пошти, у Депозитарії та в
системі "клієнт банку - банк" Національного банку України, які
виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків -
кореспондентів Національного банку України, затвердженими
постановою правління Національного банку України від 12 серпня
2003 року за N 333 (у редакції постанови правління Національного
банку України від 13 листопада 2006 року N 431), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 791/8112
(зі змінами).
3.3. За надання Національним банком Біржі послуг, які є
предметом цього договору, Біржа сплачує Національному банку суму
відповідно до постанови правління Національного банку України
від 12 серпня 2003 року N 333 "Про затвердження переліків і
тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком
України, його територіальними управліннями та структурними
одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю
клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року
за N 784/8105 (зі змінами).
3.4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць
(укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично
відпрацьовані дні місяця.
3.5. У разі ненадходження оплати від Біржі протягом місяця
Національний банк без додаткового погодження надсилає платіжну
вимогу до банку, у якому відкрито рахунок Біржі, для списання суми
згідно з розрахунком.
4. Відповідальність Сторін
4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами
своїх зобов'язань, передбачених законодавством України, у тому
числі Положенням, цим Договором, винна Сторона несе
відповідальність за завдані збитки відповідно до законодавства
України.
4.2. Сторона, що порушила зобов'язання за цим Договором, має
усунути ці порушення в найкоротший строк.
4.3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг
Біржа сплачує Національному банку суму боргу з урахуванням
установленого індексу інфляції за весь час прострочення та ______
річних з простроченої суми; пеню в розмірі ____________ облікової ставки Національного
банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми
несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.
4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від
виконання договірних зобов'язань.
5. Обставини непереборної сили
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове
або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період
надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих
обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі
строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час
дії таких обставин.
5.2. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань
унаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 5.1 цього
розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом
трьох робочих днів із часу виникнення цих обставин. Невиконання
цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на
вищезазначені обставини.
5.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ,
виданий уповноваженим органом.
6. Порядок унесення змін і розірвання Договору
6.1. Усі зміни до цього Договору в період його дії вносяться
додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і
набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.
6.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати
Договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.
6.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання
Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції
повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.
6.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання)
Договору або не одержали відповіді у встановлений строк з
урахуванням часу поштового обігу, то зацікавлена Сторона має право
передати спір на вирішення суду.
6.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів,
зазначених у розділі 10 цього Договору, Сторона, яка змінила
реквізити, у строк до двадцяти днів після їх зміни письмово
повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це
повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його
одержання.
6.6. Національний банк розриває Договір в односторонньому
порядку, якщо в місячний строк після підписання цього Договору
Біржа не надала Національному банку копію додаткового договору до
договору банківського рахунку з банком, що обслуговує рахунок
Біржі, за яким банку доручено виконувати платіжні вимоги
Національного банку на здійснення списання коштів з рахунку Біржі
в разі ненадходження від Біржі оплати за надані Національним
банком послуги.
7. Термін дії Договору
7.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє
до __ _________ 20__ року.
7.2. Цей Договір є продовженим на кожний наступний
календарний рік, якщо за 30 календарних днів до закінчення
поточного календарного року одна зі Сторін не заявила про свій
намір припинити його дію.
7.3. У разі невиконання Сторонами умов цього Договору в
установлений термін він діє до повного виконання ними своїх
зобов'язань, що не звільняє Сторони від відповідальності за
невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.
8. Порядок вирішення спорів
8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього
договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли
згоди зі спірних питань, то вони підлягають вирішенню в порядку,
що визначений законодавством України.
8.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або
змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони
можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного
банку для отримання інформаційно-арбітражних послуг.
9. Інші умови
9.1. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
9.2. Будь-які права або зобов'язання за цим Договором можуть
бути передані третім особам лише за письмовою згодою Сторін.
9.3. У разі зміни правового статусу Біржі всі права та
зобов'язання цієї Сторони переходять до її правонаступника, який
установлюється в порядку, визначеному законодавством України.
9.4. Для вирішення всіх питань, пов'язаних із виконанням
цього Договору, відповідальними представниками є:
від Національного банку ________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
від Біржі ________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
________________________________________________________________.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
-----------------------------------------------------------------
9.5. З дня підписання цього Договору втрачає чинність договір
від ____________ N _______ 2.
10. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін Місцезнаходження та банківські реквізити Національного банку: 03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО
399023, код за ЄДРПОУ - 21684221, індивідуальний податковий номер
000321026651, свідоцтво платника податку N 35482448. Місцезнаходження та банківські реквізити Біржі:
_________________________________________________________________
(юридична адреса, назва та МФО обслуговуючого банку)
_________________ номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються
послуги згідно з актом виконаних робіт; ______________ код за ЄДРПОУ; ______________ індивідуальний податковий номер; ____________ номер свідоцтва платника податку на додану вартість.
Національний банк Біржа
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється у разі переукладання договору.
{ Технічний порядок доповнено Додатком 39 згідно з Постановою
Національного банку N 243 ( v0243500-13 ) від 20.06.2013 }

Додаток 40
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками

Договір застави майнових прав(1) N

м. ____________ ____________ 20__ р.
Національний банк України ___________________________________
(посада, прізвище,
ім'я, по батькові)
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі __________________ ______________________________________________________________, та
банк _____________________________________________________ в особі
(найменування банку)
__________________________________________ (далі - Заставодавець),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _________________, та _______________________
(найменування головного
__________________________________________________________________
розпорядника бюджетних коштів)
в особі ________________________________________ (далі - Боржник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
уклали цей договір (далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Предметом застави за цим договором є майнові права за
кредитним договором N ___ від ____________ 20__ р., укладеним між
Заставодавцем і Боржником (далі - майнові права), відповідно до
якого Боржник повинен повернути Заставодавцю кредит у
розмірі _______________ грн. з кінцевим терміном
повернення ____________ 20__ р. та сплачувати проценти за
користування ним за ставкою ____ процентів річних. Зобов'язання, що випливають з кредитного договору
N ___ від ____________ 20__ р., забезпечуються державною гарантією
N ___ від ____________ 20__ р. у сумі ______________________ грн.,
(цифрами та словами)
яка діє до повного погашення заборгованості за зазначеним
кредитним договором або до ____________ 20__ р.
1.2. Майнові права Сторони за домовленістю
оцінюють __________________________________ грн.,
(цифрами та словами)
що відповідає незалежній експертній оцінці, яку здійснено за
станом на ____________ 20__ р. експертом ________________________.
(реквізити оцінювача)
1.3. Боржником щодо Заставодавця є головний розпорядник
бюджетних коштів ________________________________________________.
(найменування, місцезнаходження, вид бюджету,
код за ЄДРПОУ, реквізити рахунків)
1.4. Надані майнові права забезпечують виконання
Заставодавцем вимог Заставодержателя за кредитом
рефінансування, наданим згідно з кредитним договором N ___________
від ____________ (далі - кредитний договір), та будь-якими
додатковими договорами до нього, укладеними між Сторонами, за
умовами якого Заставодавець зобов'язаний повернути
Заставодержателю кредит рефінансування з кінцевим терміном
повернення ______________ і сплачувати проценти за користування
ним у розмірі _______ процентів річних та пеню, а також відповідно
до умов кредитного договору повернути кредит у повному обсязі,
сплатити проценти за користування ним, пеню та інші витрати
Заставодержателя, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання
Заставодавця в повному обсязі, у разі їх витребування
Заставодержателем.
1.5. За рахунок заставленого майнового права вимоги
Заставодержателя задовольняються в повному обсязі, уключаючи суму
основного боргу за кредитом, нараховані проценти, пеню та інші
витрати Заставодержателя, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання Заставодавця в повному обсязі.
2. Гарантії
2.1. Заставодавець засвідчує, що: 2.1.1. У разі невиконання ним умов кредитного договору та/або
цього договору Заставодержатель отримує право одержати задоволення
з майнових прав переважно перед іншими кредиторами відповідно до
статті 73 Закону України "Про Національний банк України" та Закону
України "Про заставу". 2.1.2. Будь-яка інформація, надана ним щодо майнових прав на
день укладення цього договору, є достовірною. 2.1.3. Виконано всі дії, потрібні для підписання цього
договору, немає жодних законодавчих чи договірних обмежень щодо
укладення цього договору. 2.1.4. Майнове право не обтяжене жодними зобов'язаннями та не
заставлене за іншими зобов'язаннями.
2.2. Заставодержатель засвідчує, що: 2.2.1. Інформація, яка стала йому відома у зв'язку з
укладенням та виконанням цього договору, не розголошуватиметься
третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством
України та цим договором, а також тих, за яких надання такої
інформації третім особам має відбутися у зв'язку з потребою
забезпечення інтересів Заставодержателя, пов'язаних з реалізацією
предмета застави. 2.2.2. Після повного виконання зобов'язань за кредитним
договором він уживатиме всіх відповідних заходів щодо звільнення
майнових прав від зобов'язань, якими воно обтяжене згідно з
умовами цього договору.
2.3. Боржник засвідчує, що: 2.3.1. Виконано всі дії, потрібні для підписання цього
договору, немає жодних законодавчих чи договірних обмежень щодо
укладення цього договору. 2.3.2. Будь-яка інформація, надана ним на день укладення
цього договору, є достовірною.
3. Зобов'язання та права Сторін
3.1. Заставодержатель зобов'язується: 3.1.1. Перерахувати в день підписання цього договору та
кредитного договору кошти кредиту на рахунок Заставодавця в сумі,
зазначеній у пункті 1.1 глави 1 цього договору. 3.1.2. Повернути Заставодавцю суму, що перевищує розмір
забезпечених за цим договором вимог Заставодержателя, у разі
реалізації майнових прав у зв'язку з невиконанням Заставодавцем
забезпеченого заставою зобов'язання за кредитним договором.
3.2. Заставодержатель має право: 3.2.1. Вимагати від Заставодавця протягом п'яти днів ужиття
заходів щодо збереження у визначеному обсязі та відповідної
категорії якості майнових прав, а також надання додаткового
забезпечення на вимогу Заставодержателя. 3.2.2. У разі невиконання Заставодавцем умов, що передбачені
кредитним договором (неповернення, часткового неповернення або
несвоєчасного повернення), та неможливості списання відповідно до
статті 73 Закону України "Про Національний банк України" у
безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку
Заставодавця та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення через
10 робочих днів із дня виникнення простроченої заборгованості
здійснити продаж майнових прав третім особам, а також пред'явити
вимогу до гаранта і за рахунок отриманих коштів задовольнити всі
свої вимоги відповідно до цього договору. 3.2.3. Звернути стягнення на предмет застави (отримання
вимоги, що випливає із заставленого права) і реалізовувати
заставлені майнові права і задовольнити за їх рахунок свої грошові
вимоги за кредитним договором у повному обсязі до настання терміну
виконання Заставодавцем відповідних зобов'язань у разі: неповернення Заставодавцем згідно з умовами кредитного
договору заборгованості за кредитом, процентів за користування ним
та пені в разі їх дострокового витребування Заставодержателем; одноразової прострочки Заставодавцем сплати процентів за
користування кредитом відповідно до умов кредитного договору на
строк більше ніж п'ять днів; невиконання Заставодавцем обов'язків, передбачених
підпунктами 3.3.1, 3.3.7, 3.3.8 пункту 3.3 цієї глави. 3.2.4. У разі невиконання Заставодавцем обов'язків,
передбачених підпунктами 3.3.1, 3.3.7, 3.3.8 пункту 3.3 цієї
глави, вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості
за наданим кредитом, сплати процентів за користування ним.
3.3. Заставодавець зобов'язаний: 3.3.1. Зареєструвати обтяження (заставу майнових прав) за
свій рахунок у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна протягом
п'яти днів з дня підписання цього договору та повідомити про це
Заставодержателя протягом двох днів з дня реєстрації. 3.3.2. Надати нотаріально засвідчені копії кредитного
договору між Заставодавцем і Боржником, які є невід'ємними
частинами цього договору. 3.3.3. Не відчужувати майнові права в будь-який спосіб та не
обтяжувати їх зобов'язаннями на користь третіх осіб без отримання
попередньої письмової згоди Заставодержателя. 3.3.4. Надавати Заставодержателю інформацію та документи про
стан виконання цього договору на першу вимогу та в найкоротший
строк. Допускати представників Заставодержателя в приміщення
Заставодавця з метою перевірки дотримання умов цього договору. 3.3.5. Інформувати Заставодержателя до першого числа кожного
місяця про виконання Боржником умов кредитного договору
N ___ від ____________ 3.3.6. Не вносити надалі зміни до кредитного договору
N ___ від ____________, що забезпечує його виконання, без
отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя. 3.3.7. У разі дострокового витребування кредиту та процентів
за користування ним відповідно до кредитного договору
N ___ від ____________ та/або дострокового погашення
заборгованості Боржником за цим кредитним договором протягом
одного банківського дня з часу зарахування грошових коштів від
Боржника на рахунок Заставодавця перерахувати отримані грошові
кошти на користь Заставодержателя. 3.3.8. Не чинити будь-яких дій, що перешкоджатимуть
здійсненню Заставодержателем передбачених цим договором прав щодо
звернення стягнення чи реалізації майнових прав.
3.4. Заставодавець має право володіти майновими правами
протягом строку дії цього договору.
4. Звернення стягнення
та реалізація предмета застави
4.1. У разі набуття Заставодержателем підстав для звернення
стягнення на предмет застави відповідно до підпунктів 3.2.2, 3.2.3
пункту 3.2 глави 3 цього договору Заставодержатель має право
здійснити реалізацію предмета застави шляхом уступки права вимоги
за кредитним договором N ___ від ____________ у порядку,
визначеному законодавством України.
4.2. Заставодавець зобов'язується здійснити всі дії,
здійснення яких відповідно до законодавства України на момент
звернення стягнення на предмет застави буде необхідним для
забезпечення безперешкодної реалізації Заставодержателем предмета
застави.
4.3. Боржник зобов'язується здійснювати сплату заборгованості
за кредитним договором Заставодержателю в разі переходу права
вимоги до Заставодержателя.
4.4. Після перерахування Боржником Заставодержателю коштів за
уступленим предметом застави наявна заборгованість Заставодавця за
кредитним договором є відповідно погашеною повністю або частково.
4.5. Боржник зобов'язується не чинити перепон
Заставодержателю в разі здійснення ним звернення стягнення та
реалізації предмета застави.
4.6. Заставодержатель разом зі зверненням стягнення на
предмет застави може використовувати інші передбачені
законодавством України способи захисту своїх прав за кредитним
договором.
5. Відповідальність Сторін
5.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами II, VI та VII Положення про
регулювання Національним банком України ліквідності банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від ____________ 20__ N ___ (зі змінами), розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
6. Інші умови договору
6.1. Цей договір набирає чинності з дня перерахування
відповідно до умов кредитного договору грошових коштів на рахунок
Заставодавця і діє до повного виконання зобов'язань за кредитним
договором.
6.2. У разі часткового виконання Заставодавцем зобов'язань за
кредитним договором застава зберігається в початковому розмірі.
6.3. Будь-які зміни до цього договору вносяться за письмово
оформленою згодою Сторін.
6.4. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються в письмовій
формі шляхом надсилання листів або телеграм тощо.
6.5. У разі реорганізації Заставодавця зобов'язання за цим
договором переходять до його правонаступника. Заставодавець
протягом _______ днів після закінчення реорганізації надає
Заставодержателю потрібну інформацію та копії відповідних
документів.
6.6. У разі внесення змін до кредитного договору дія цього
договору не припиняється до повного виконання зобов'язань за
кредитним договором з урахуванням цих змін.
6.7. З усіх питань, що стосуються умов виконання цього
договору, які не врегульовані ним, Сторони керуються
законодавством України.
6.8. Цей договір укладений у трьох примірниках, кожен з яких
має однакову юридичну силу.
7. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодержатель Заставодавець Боржник
_______________
(1) Цей договір є зразком.
{ Технічний порядок доповнено новим Додатком 40 згідно з
Постановою Національного банку N 298 ( v0298500-13 ) від
26.07.2013 }вгору