Документ v0104500-04, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2004

              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
СХВАЛЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.03.2004 N 104

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з інспектування банків "Система оцінки ризиків"

Загальні положення
Ці Методичні вказівки визначають методи, які Національний
банк України (далі - Національний банк) використовує для оцінки
ризиків у банках. Нагляд на основі оцінки ризиків це внутрішній
процес Національного банку, який обраний для забезпечення більшої
послідовності й ефективності інспектувань та інших видів
наглядової діяльності. Банки не зобов'язані коригувати свою
методологічну базу та системи управління ризиками таким чином, щоб
вони співпадали з цією методологією. Позиція Національного банку щодо нагляду за всіма банками
зосереджується на ризику. Банки з підвищеним ризиком або сфери
діяльності із підвищеними параметрами ризику потребують більшої
уваги з боку служби банківського нагляду. Застосовуючи цей
загальний підхід до всіх установ, Національний банк визнає різні
рівні складності ризику, на який наражаються банки. Національний
банк має на меті забезпечення якісного нагляду, спрямованого на
визначення суттєвих існуючих або потенційних проблем в окремих
банках або в банківській системі в цілому, а також на забезпечення
належного усунення таких проблем.
Нагляд на основі оцінки ризиків
Використовуючи цей підхід, представники банківського нагляду
Національного банку (далі - наглядовці) мають визначати, як певні
існуючі або потенційні проблеми, на які наражається банк або
банківська система, впливають на характер і рівень ризиків у цьому
банку. За результатами оцінки ризиків наглядовці складають плани і
визначають дії нагляду. Нагляд на основі оцінки ризиків є
поглибленим продовженням наглядової функції, що ґрунтується на
ризиках та вже певний час використовується Національним банком.
Такий поглиблений підхід дозволив розробити та запропонувати для
використання уніфіковані визначення ризиків, структуру для оцінки
цих ризиків та інтегрований порядок здійснення оцінки ризиків у
процесі нагляду. Банки здійснюючи банківські операції з метою одержання
прибутку наражаються на ризики. Тому, необхідно належним чином
управляти рівнем ризиків та контролювати його. Ризики банківської
діяльності також мають оцінюватися з погляду на їхнє значення.
Таке оцінювання має проводитися постійно. Згідно концепції нагляду на основі оцінки ризиків
відповідальність за контроль ризиків покладається на керівництво
банку і спостережну раду банку. Національний банк визначає,
наскільки добре банк управляє ризиками протягом певного періоду, а
не лише оцінює стан на певний момент часу. За умов нагляду на
основі оцінки ризиків Національний банк діє більше як наглядовець,
аніж ревізор. Нагляд на основі оцінки ризиків дозволяє
Національному банку здійснювати превентивний нагляд,
зосереджуючись на ризиках окремих банків та системних ризиках
банківської системи. У контексті банківської системи нагляд на основі оцінки
ризиків визначає сфери діяльності, які в сукупності можуть
становити неприйнятний рівень ризику для банківської системи. Коли
йдеться про високо ризикові види діяльності або види діяльності,
що стали особливо ризиковими через ринкові умови, Національний
банк має на меті справляти відповідний вплив на банківську систему
через взаємодію з нею за допомогою безпосереднього нагляду, а
також через відповідні нормативно-правові акти Національного
банку. У ситуаціях, коли конкретний банк не управляє належним
чином своїми ризиками, Національний банк вживатиме відповідні
заходи впливу до керівництва банку з метою приведення його дій у
відповідність до основоположних принципів надійної банківської
діяльності. Деякі ризики є невід'ємною частиною банківської діяльності. У
банківському секторі накопичено велику кількість знань про те, як
визначати, вимірювати, контролювати ці притаманні банківській
справі ризики та здійснювати їх моніторинг. Нагляд на основі
оцінки ризиків визнає існування цих ризиків і намагається
використовувати наглядові ресурси у найбільш ефективний спосіб.
Наприклад, параметри ризиків обґрунтовуються за результатами
проведення обмеженого за обсягом тестування під час інспектувань,
спрямованого на підтвердження того, чи впроваджено відповідні
засоби контролю. Цим підтверджуються початкові результати
визначення параметрів ризиків і надається допомога в розробленні
програм нагляду на основі параметрів ризиків окремих банків.
Процес визначення параметрів ризиків є суттєвим для розроблення
циклів нагляду і вибору інструментів нагляду. Ризики, на які
наражається банківський сектор, є різноманітними і складними.
Більш істотні і складні ризики вимагають посилених засобів
контролю і моніторингу як з боку банку, так і з боку Національного
банку. Національний банк намагається спрямовувати свої найкращі
ресурси на ці складні і зростаючі ризики, якщо вони фактично або
потенційно суттєво загрожують банківській системі. Нагляд на основі оцінки ризиків передбачає спрямування
більших ресурсів у сфери підвищеного ризику. Національний банк
досягає цього за допомогою таких дій: виявлення ризиків з використанням уніфікованих визначень. Ця
сукупність ризиків формує підґрунтя для висновків і дій нагляду; вимірювання ризику на основі уніфікованих факторів оцінки.
Кількість ризику не завжди вимірюється в грошовому вираженні;
інколи це відносна оцінка суми можливих втрат. Наприклад, численні
недоліки у системах внутрішнього контролю можуть свідчити про те,
що банк має надмірний рівень операційно-технологічного ризику; оцінки управління ризиками, яка дозволяє визначити, чи
адекватно управляються і контролюються за допомогою відповідних
систем банку визначені рівні ризику. Розвиненість та складність
цих систем буде різною залежно від рівня наявного ризику і розміру
та/або складності операцій банку; спрямування більших ресурсів у сфери підвищеного або
зростаючого ризику як у межах одного банку, так і в банківській
системі взагалі. Це робиться за допомогою стратегії нагляду; використання відповідних інструментів нагляду, залежно від
виявлених ризиків, формулювання висновків щодо параметрів та рівня
ризиків, а також визначення заходів щодо подальшого контролю
виявлених проблем. Для виконання цих завдань наглядовці мають обговорити
попередні висновки щодо стратегії нагляду на основі ризиків із
керівництвом банку і, якщо необхідно, уточнити висновки і
стратегії, спираючись на результати цих обговорень. Після цього
Національний банк може зосереджувати зусилля нагляду на найбільш
значних ризиках, тобто на сферах найвищого ризику як у конкретному
банку, так і в банківській системі взагалі.
Визначення ризику
У контексті нагляду на основі оцінки ризиків Національний
банк визначає банківський ризик за його впливом на капітал і
надходження. Ризик - це ймовірність того, що події, очікувані або
неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або
надходження банку. Існування ризику не обов'язково є причиною для занепокоєння.
Для розгляду ризиків у ширшій перспективі наглядовці мають
вирішити, чи є ризики, які бере на себе банк, виправданими. Ризики
вважаються виправданими, якщо вони є зрозумілими, контрольованими,
такими, які можна виміряти і що відповідають здатності банку
швидко реагувати на негативні обставини. Невиправданий ризик може
випливати із навмисних або ненавмисних дій. Якщо ризики є
невиправданими, наглядовці мають взаємодіяти із керівництвом і
спостережною радою банку і спонукати їх до пом'якшення або
усунення цих невиправданих ризиків. Заходи, які в такому разі має
здійснити банк, включають зменшення сум під ризиком, збільшення
капіталу або зміцнення процесів управління ризиками.
Управління ризиками
Оскільки ринкові умови і структури банків є різними, не існує
єдиної системи управління ризиками, прийнятної для всіх банків.
Кожна установа має розробити свою власну програму та системи
управління ризиками, відповідно до своїх потреб і обставин.
Наприклад, банк, більший за розміром, із складнішими операціями,
що має підрозділи в різних географічних регіонах, повинен мати
більш досконалу та розвинену систему управління ризиками. Однак
усі ефективні системи управління ризиками мають декілька спільних
основних характеристик. Наприклад, ефективні системи управління
ризиками мають бути незалежними від діяльності, пов'язаної з
прийняттям ризиків. Незалежно від своєї структури, кожна система
управління ризиками має включати такі елементи: виявлення ризику. Належне виявлення ризику - це, в першу
чергу, визнання та розуміння наявних ризиків або ризиків, що
можуть виникнути у зв'язку з новими діловими ініціативами.
Виявлення ризику має бути постійним процесом, що має здійснюватися
як на рівні окремої операції, так і на рівні портфелів; вимірювання ризику. Точне і своєчасне вимірювання ризиків є
надзвичайно важливим компонентом ефективного управління ризиками.
Банк, який не має системи вимірювання ризиків, має обмежену
здатність контролювати ризики або здійснювати їх моніторинг. Крім
того, розвиненість інструментів управління ризиками, які
використовує банк, має бути адекватною складності і рівню ризиків,
які він узяв на себе. Банк має періодично перевіряти надійність
інструментів вимірювання, які він використовує. Належні системи
вимірювання ризиків передбачають оцінювання як окремих операцій,
так і портфелів; контроль ризику. Банк має встановити обмеження і довести їх
до виконавців за допомогою положень, стандартів та/або процедур,
які визначають обов'язки і повноваження працівників. Ці контрольні
обмеження мають бути дійовими інструментами управління, які можна
уточнювати в разі зміни умов або рівня толерантності до ризику.
Банк має визначити послідовність процесу надання дозволів на
виключення або зміни обмежень ризику, якщо вони є обґрунтованими; моніторинг ризику. Банки мають здійснювати моніторинг ризиків
для забезпечення своєчасного відстеження рівнів ризиків і винятків
із тих чи інших правил. Звіти про моніторинг мають бути
регулярними, своєчасними, точними та інформативними і надаватися
відповідним посадовим особам для вжиття необхідних заходів. Ефективне управління ризиками вимагає інформування
спостережної ради банку. Спостережна рада банку має скеровувати
стратегічний напрям розвитку банку. Ключовим компонентом
формування стратегічного напряму є визначення рівня толерантності
банку до ризику шляхом затвердження положень, що встановлюють
стандарти, усно або письмово. Належним чином розроблені системи
моніторингу дозволяють спостережній раді банку покладати на
керівництво банку відповідальність за проведення операцій у межах
встановлених рівнів толерантності до ризику. Суттєвими чинниками ефективного управління ризиками є високий
професійний рівень керівництва і відповідна комплектація
персоналом. Керівництво банку несе відповідальність за
впровадження, надійність і забезпечення функціонування систем
управління ризиками. Керівництво також має достатньою мірою
інформувати спостережну раду банку. До обов'язків керівництва
банку належить таке: реалізовувати стратегічний напрям розвитку банку; розробляти положення, формальні або неформальні, що
визначають толерантність банку до ризику та відповідають
стратегічним цілям банку; наглядати за розробленням і забезпеченням функціонування
інформаційних систем управління з метою забезпечення їх
своєчасності, точності та інформативності; забезпечувати, щоб стратегічний напрям і толерантність до
ризику були ефективно доведені до виконавців і дотримувалися на
всіх організаційних рівнях. Під час оцінки системи управління ризиками наглядовці беруть
до уваги положення, процеси, персонал і системи контролю. Значні
недоліки в одному або декількох із цих компонентів розглядаються
як недоліки в управлінні ризиками. Усі ці системи є важливими, але
розвиненість і складність кожної з них є різною залежно від
складності операцій банку. Менші за розміром банки, які не
здійснюють складних операцій, як правило, мають менш формалізовані
положення, процеси і системи контролю, ніж більші банки. Проте це
не означає, що системи управління ризиками є менш важливими для
банків з нескладними операціями. Це просто означає, що
формалізація процесу є менш вираженою. Усі банки мають бути в
змозі чітко визначити і продемонструвати ефективність своїх
власних систем управління ризиками. Ефективне управління ризиками
передбачає наявність послідовних положень, процесів,
кваліфікованого персоналу і систем контролю: положення відображають намір банку досягти бажаних
результатів. Вони визначають стандарти і дії, що мають бути
застосовані для виконання певних конкретних завдань. Ретельно
розроблені положення спираються на відповідно сформульовані місію,
цінності та принципи діяльності банку. Вони також чітко визначають
рівень толерантності банку до ризику. Мають бути впроваджені
механізми внесення змін до положень у разі зміни характеру
діяльності банку або рівня його толерантності до ризику. Положення
мають бути письмовими та враховувати складність операцій,
розгалуженість організаційної структури тощо. Положення мають бути
чітко сформульовані та виконуватися в практичній діяльності; процеси - це процедури, програми і практика, що визначають,
як банк виконуватиме свої завдання. Процеси визначають, як
здійснюється поточна діяльність банку. Належним чином розроблені
процеси ґрунтуються на положеннях банку, є ефективними, а їх
функціонування спирається на відповідні повноваження виконавців; персонал - це працівники і керівники, які власне виконують
процеси або контролюють їх функціонування. Працівники і керівники
мають бути кваліфікованими, компетентними і належним чином
виконувати свої обов'язки. Вони мають розуміти місію, цінності,
положення і процеси, що є в банку. Програми оплати праці в банку
мають бути розроблені таким чином, щоб можна було залучати та
утримувати кваліфікований персонал, а також забезпечувати його
постійне професійне зростання; системи контролю - це засоби та інформаційні системи, які
використовують керівники банку для оцінки результатів діяльності
працівників, підрозділів та банку в цілому, прийняття рішень і
визначення ефективності існуючих у банку процесів. Вони
ґрунтуються на принципі зворотного зв'язку і мають бути
своєчасними, точними та інформативними. Вони дозволяють оцінити
результати діяльності банку і допомагають приймати рішення.
Категорії ризику
З метою здійснення банківського нагляду Національний банк
виділив дев'ять категорій ризику, а саме: кредитний ризик, ризик
ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик,
валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації,
юридичний ризик та стратегічний ризик. Ці категорії не є
взаємовиключними; будь-який продукт або послуга може наражати банк
на декілька ризиків. Однак для зручності аналізу Національний банк
виявляє та оцінює ці ризики окремо. Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони,
що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової
угоди із банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати
взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик є в усіх видах
діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента,
емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк
надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або
іншим чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи умовних
угод незалежно від того, де відображається операція - на балансі
чи поза балансом. Під час оцінки кредитного ризику доцільно розрізняти
індивідуальний та портфельний кредитний ризик. Джерелом
індивідуального кредитного ризику є окремий, конкретний контрагент
банку - позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінка
індивідуального кредитного ризику передбачає оцінку
кредитоспроможності такого окремого контрагента, тобто його
індивідуальну спроможність своєчасно та в повному обсязі
розрахуватися за взятими зобов'язаннями. Портфельний кредитний
ризик виявляється у зменшенні вартості активів банку (іншій, аніж
унаслідок зміни ринкової процентної ставки). Джерелом портфельного
кредитного ризику є сукупна заборгованість банку за операціями,
яким притаманний кредитний ризик, - кредитний портфель, портфель
цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо. Оцінка
портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації та
диверсифікації активів банку. Міжнародному кредитуванню, крім кредитного ризику,
притаманний ризик країни, який виникає через особливості
економіки, соціального ладу та політичного устрою країни
позичальника. Ризик країни особливо помітний у разі кредитування
іноземних урядів або їхніх установ, оскільки таке кредитування
зазвичай не забезпечене. Проте цей ризик має завжди враховуватися
в кредитній та інвестиційній діяльності - не має значення, у якому
секторі - державному чи приватному. існує також компонент ризику
країни, відомий як трансферний ризик, що виникає в тому випадку,
коли заборгованість позичальника не номінована в національній
валюті. Незважаючи на фінансовий стан позичальника, валюта
заборгованості може виявитися недоступною для нього. Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний
ризик для надходжень та капіталу, який виникає через
неспроможність банку виконати свої зобов'язання в належні строки,
не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності
виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками
коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати
позабалансові зобов'язання. Виділяють також ризик ліквідності ринку, який визначається як
наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який
виникає через нездатність банку швидко закрити розриви своїх
позицій за поточними ринковими ставками, не зазнавши при цьому
неприйнятних витрат. Ризик ліквідності ринку виникає через
нездатність визначати або враховувати зміни ринкових умов, які
впливають на спроможність залучати кошти в необхідних обсягах та
за прийнятними ставками та/або реалізовувати активи швидко і з
мінімальними втратами вартості. Ризик зміни процентної ставки - це наявний або потенційний
ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок
несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на
прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів,
зобов'язань та позабалансових інструментів. Основними типами
ризику зміни процентної ставки, на які зазвичай наражається банк,
є: 1) ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю в
строках погашення (для інструментів з фіксованою процентною
ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із
змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов'язань та
позабалансових позицій; 2) ризик зміни кривої дохідності, який
виникає через зміни в нахилі та формі кривої дохідності; 3)
базисний ризик, який виникає через відсутність достатньо тісного
зв'язку між коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними
інструментами, всі інші характеристики яких щодо переоцінки є
однаковими; 4) ризик права вибору, який постає із наявності права
відмови від виконання угоди (тобто реалізації права вибору), яке
прямо чи опосередковано наявне в багатьох банківських активах,
зобов'язаннях та позабалансових портфелях. Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання
вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за
тими інструментами, які є в торговельному портфелі. Цей ризик
випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових
та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів
(деривативів). Ризики, що виникають за аналогічних обставин щодо аналогічних
інструментів, які є в банківському портфелі, розглядаються в інших
відповідних категоріях системи оцінки ризиків. Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання
курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Валютний ризик
можна поділити на: ризик трансакції; ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний
ризик); економічний валютний ризик. Ризик трансакції полягає в тому, що несприятливі коливання
курсів іноземних валют впливають на реальну вартість відкритих
валютних позицій. Проте оскільки він, як правило, випливає з
операцій маркетмейкерства, дилінгу і прийняття позицій в іноземних
валютах, цей ризик розглядається у рекомендаціях щодо ринкового
ризику. Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний
ризик) полягає в тому, що величина еквівалента валютної позиції у
звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які
використовуються для перерахунку залишків в іноземних валютах в
базову (національну) валюту. Економічний валютний ризик полягає в змінах
конкурентоспроможності банку або його структур, що входять в
консолідовану групу, на зовнішньому ринку через суттєві зміни
обмінних курсів. Операційно-технологічний ризик - це потенційний ризик для
існування банку, що виникає через недоліки корпоративного
управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність
інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки
зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і
безперервності роботи. Такі недоліки можуть призвести до фінансових збитків через
помилку, невчасне виконання робіт або шахрайство або стати
причиною того, що інтереси банку постраждають у якийсь інший
спосіб, наприклад, ділери, кредитні працівники або інші працівники
банку перевищать свої повноваження або здійснюватимуть операції в
порушення етичних норм або із занадто високим ризиком.
Операційно-технологічний ризик виникає також через неадекватність
стратегії, політики і використання інформаційних технологій. До
інших аспектів операційно-технологічного ризику належить
імовірність непередбачених подій, наприклад пожежі або стихійного
лиха. Ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття
іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами
(учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність
банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові
послуги або підтримувати існуючі відносини. Цей ризик може
призвести банк (або його керівників) до фінансових втрат або
зменшення клієнтської бази, у тому числі до притягнення до
адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності.
Ризик репутації має місце на всіх рівнях організації, і тому банки
мають відповідально ставитися до своїх взаємовідносин із клієнтами
та суспільством. Публічне сприйняття іміджу банку можна розділити на дві
категорії: сприйняття ринком, наприклад нинішніми або потенційними
клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками); сприйняття органами державного регулювання, наприклад
Національним банком, Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими
уповноваженими органами. Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через порушення або
недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів,
угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через
можливість двозначного їх тлумачення. Банківські установи
наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з
великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами,
контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими
та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести
до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень,
необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення
репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження можливостей
для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення
виконання угод. Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через неправильні
управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне
реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає
внаслідок несумісності: стратегічних цілей банку; бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей; ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; якості їх реалізації. Ресурси, необхідні для реалізації бізнес-стратегій, можуть
бути як матеріальними, так і нематеріальними. До них належать
канали взаємодії і обміну інформацією, операційні системи, мережі
надання послуг та продуктів і управлінський потенціал та
можливості. Внутрішні характеристики організації мають оцінюватися
з точки зору впливу економічних, технологічних, конкурентних,
наглядових та інших змін зовнішнього середовища.
Вимірювання і оцінка ризику
Для забезпечення ефективного нагляду на основі оцінки ризиків
Національному банку потрібна єдина база для документування рішень
щодо ризику. Система оцінки ризиків забезпечує зручність
документування висновків стосовно кількості ризику, якості
управління ризиками, рівня занепокоєння нагляду (вимірюється як
сукупний ризик) і напряму ризику. Загальні визначення, надані
вище, дають можливість уникнути суперечностей під час виявлення
ризиків. Система оцінки ризиків також містить перелік факторів
оцінки, які наглядовці будуть враховувати під час визначення
оцінок. Ці фактори є рекомендованими критеріями здійснення оцінки
ризиків; у разі потреби наглядовці можуть розширювати цей перелік,
збільшуючи кількість факторів оцінки. Оцінка ризику в системі оцінки ризиків має відображати як
дійсні, так і потенційні параметри ризику банку. На цій оцінці
базується стратегія і дії служби банківського нагляду. Вона також
створює підґрунтя для обговорення стану банку із його керівниками
та членами спостережної ради банку і допомагає забезпечити більш
ефективну роботу служби банківського нагляду (інспектування,
безвиїзний нагляд тощо). Наглядовці мають обговорити висновки, зроблені на підставі
системи оцінки ризиків, із керівництвом банку і його спостережною
радою. Керівництво банку може допомогти роз'яснити або змінити
висновки наглядовців, що зроблені на основі цих Методичних
вказівок. Хоча Національний банк не вимагає, щоб банки
впроваджували подібний процес, наглядовці мають кваліфіковано та
результативно обґрунтовувати свої рішення щодо оцінки ризику перед
зацікавленими сторонами для забезпечення ефективного нагляду.
Такий обмін інформацією допоможе Національному банку і керівництву
банку досягти спільного розуміння ризиків, зосередитися на сильних
і слабких сторонах управління ризиками і забезпечити реалізацію
планів нагляду в майбутньому.
Система оцінки ризиків
Національний банк визначив систему для оцінки кожної
категорії ризику. Система оцінки ризиків надає можливість в
послідовний спосіб вимірювати ризики і визначати, яких наглядових
процедур необхідно вжити. Для шести категорій ризику - кредитного
ризику, ризику ліквідності, ризику зміни процентної ставки,
ринкового ризику, валютного ризику та операційно-технологічного
ризику - наглядовці оцінюють кількість ризику, якість управління
ризиком, сукупний ризик і напрям ризику. Для ефективного
використання системи оцінки ризиків наглядовці мають враховувати
як поточний стан банку, так і фактори, які можуть вказувати на
зростання ризиків. Згідно із системою оцінки ризиків існує чотири
основних компоненти визначення параметрів ризику банку: кількість ризику, тобто рівень або обсяг ризику, на який
наражається банк, характеризується як незначна, помірна або
значна; якість управління ризиком, тобто наскільки добре здійснюється
виявлення, вимірювання, контроль і моніторинг ризиків;
характеризується як висока, така, що потребує вдосконалення, або
низька; сукупний ризик, тобто узагальнений висновок, який відображає
рівень занепокоєння органів нагляду, зважаючи як на кількість
ризику, так і на якість управління ризиком, з урахуванням
відносного значення кожного з цих аспектів. Сукупний ризик
оцінюється як високий, помірний або низький за кожною з дев'яти
категорій ризику. Пом'якшувальні фактори (наприклад, страхування)
можуть вплинути на оцінку сукупного ризику. Оцінка сукупного
ризику визначає стратегію нагляду, тобто які конкретні заходи щодо
цього банку будуть вжиті банківським наглядом Національного банку
і які ресурси будуть для цього виділені. Перелік факторів оцінки
доповнюють складові оцінок; напрям ризику, тобто ймовірна зміна сукупного рівня ризику
протягом наступних 12 місяців. Характеризується як такий, що
зростає, стабільний або такий, що зменшується. Напрям ризику
впливає на стратегію нагляду, зокрема на те, які додаткові
наглядові заходи можуть бути вжиті. Якщо напрям ризику такий, що
зменшується, це вказує на те, що на основі наявної інформації
протягом наступних 12 місяців можна очікувати зменшення сукупного
ризику. Стабільний напрям вказує на те, що сукупний ризик,
ймовірно, залишиться незмінним. Якщо напрям ризику такий, що
зростає, це свідчить про те, що, за очікуваннями, сукупний ризик
через 12 місяців збільшиться. Кількість ризику і якість управління ризиком мають
оцінюватися незалежно одна від одної. Тому, визначаючи рейтинги
окремих факторів оцінки за системою оцінки ризиків, необхідно
пам'ятати, що якою б високою або низькою не була якість управління
ризиком, вона не повинна впливати на оцінку кількості ризику. Крім
того, значний розмір капіталу або високі показники фінансової
діяльності не повинні розглядатися як пом'якшувальні фактори для
неадекватної системи управління ризиками. Наглядовці не повинні
робити висновок, що "високий" рівень ризику - це погано, а
"низький" рівень ризику - це добре. Кількість ризику просто
відображає рівень ризику, який банк бере на себе в процесі
здійснення своєї діяльності, і добре це чи погано - залежить від
того, чи забезпечують системи управління ризиками банку виявлення,
вимірювання, моніторинг і контроль цієї кількості ризику. Решта ризиків - стратегічний ризик, ризик репутації та
юридичний ризик - впливають на капітал і надходження банку, але їх
важко точно виміряти кількісно. Тому Національним банком було
вирішено, що за цими ризиками будуть оцінюватися лише сукупний
ризик і напрям ризику. Характеристики сукупного ризику і напряму
ризику ті самі, що й для інших шести ризиків. Органи нагляду здійснюють оцінку ризиків за системою оцінки
ризиків у кінці кожного циклу нагляду (як правило, цикл дорівнює
12 місяцям). Така оцінка може уточнюватися в будь-який час, коли
органам нагляду стає відомо про зміни параметрів ризиків на
проміжних етапах.
Застосування концепції ризику в процесі
банківського нагляду
Проводячи оцінку ризиків із застосуванням системи оцінки
ризиків, органи нагляду визначають рівень занепокоєння (тобто
сукупний ризик) і напрям ризику для кожної категорії ризику.
Відповідні висновки органів нагляду визначають, які наглядові
заходи будуть використовуватися, наприклад планова інспекційна
перевірка, позапланова інспекційна перевірка, заходи безвиїзного
нагляду тощо. Застосування методики і критеріїв управління ризиками
дозволить органам нагляду визначити, яка саме програма наглядових
дій має бути розроблена для кожного конкретного банку. Метою
банківського нагляду є забезпечення найефективнішого нагляду за
кожним банком за умови якомога меншого втручання в його роботу, що
відповідає інтересам як банку, так і його вкладників та інших
кредиторів.
Глосарій
У системі оцінки ризиків Національного банку нижчезазначені
терміни та поняття вживаються в такому значенні: Активні операції банку - операції банку, спрямовані на
розміщення ресурсів банку. Обліковуються за активом балансу або на
активних рахунках позабалансового обліку (Див. Резерви під втрати
за активними операціями; Негативно класифіковані активи; Пасивні
операції банку). Аналіз сценаріїв - метод прогнозування рівня ризику, який
полягає в поділі всієї сукупності можливих подій на декілька груп
та у визначенні логічної послідовності наслідків для кожної групи
подій. Застосовується у разі, якщо ймовірність виникнення різних
подій майже однакова і банку потрібно заздалегідь обрати стратегію
своїх дій в рамках кожного сценарію (Див. План на випадок кризових
обставин). Аутсорсинг - виконання певних функцій і робіт, які традиційно
вважаються "внутрішніми" і виконуються штатними працівниками,
шляхом залучення зовнішніх незалежних сторін на договірній основі.
Використовується для оптимізації витрат і процесів у банку. Базисний ризик (щодо процентної ставки) - ризик того, що під
час переоцінки змінної процентної ставки амплітуда зміни ставки не
буде повністю збігатися із амплітудою коливання базової ставки.
Наприклад, у разі зміни ставки LIBOR (ринкової ставки) на три
процентних пункти ставка дохідності за активами банку може
змінитися лише на один процентний пункт. У такому випадку зв'язок
між корегуванням ставок не буде достатньо щільним, тому оцінка
ризику методом стрес-тестування не буде повністю достовірною (Див.
Шокові величини). Базова ставка - ставка, від величини якої вираховується
значення змінної процентної ставки під час її переоцінки. Як
правило, використовують як базові так звані "безризикові" ставки
(на зразок LIBOR) або прайм-ставки, або "специфічні" ставки (на
зразок собівартості залучених коштів банку). Банківський портфель (банківська книга) - частина загального
портфеля банку, яка складається з об'єктів, щодо яких банк має
чіткі наміри утримувати їх в своїй власності з метою отримання
економічного доходу у вигляді приросту вартості. Поточна ринкова
вартість банківського портфеля не має суттєвого впливу на рішення
банку щодо утримання об'єктів, а тому зміна ринкових умов не
призводить до зміни економічної вартості банківського портфеля в
очах керівництва банку (Див. Торговельний портфель). Визначення допустимого ризику - визначення того рівня ризику,
на який банк погоджується йти для досягнення мети його діяльності
та виконання його стратегічних завдань. Рівень допустимого ризику
звичайно визначається у внутрішніх положеннях та планах банку, які
затверджуються відповідно до принципів корпоративного управління
(Див. Толерантність до ризику). Винятки - 1) різниця, невідповідність між фактом і
встановленим критерієм; 2) угоди, що мають нестандартні параметри;
3) щодо кредитного процесу - відсутність у кредитній справі
документів, передбачених у встановленому переліку тощо. Внутрішні перевірки кредитної діяльності - перевірка
кредитної діяльності банку, яка здійснюється банком самостійно або
на основі послуги аутсорсингу та основною ідеєю якої є
забезпечення незалежної оцінки якості та надійності процесу
кредитного адміністрування банку (Див. Винятки; див. також
підрозділ "Внутрішні перевірки кредитної діяльності" розділу
"Управління кредитним портфелем у національній та іноземній
валюті" Методичних вказівок з інспектування банків). Внутрішні рейтинги - стандартизована оцінка індивідуального
кредитного ризику, яка зазвичай подається у вигляді узагальненого
показника, який має літерну або цифрову семантику. Банк визначає
рейтинг контрагента самостійно, на підставі внутрішньої
методології, не використовуючи рейтинги сторонніх, зовнішніх
організацій. Згідно з підходом внутрішніх рейтингів у кредитному процесі
кожний позичальник банку оцінюється за рядом параметрів і
відноситься до однієї з категорій (рейтингу), які заздалегідь
визначені банком. Таким чином банк визначає портфель своїх
позичальників за рівнем ризикованості операцій з ними. Волатильність - ступінь мінливості значення індикатора,
змінної, параметра (Див. Капітал під ризиком; Надходження під
ризиком). Вторинна ліквідність - здатність активів бути використаними
як забезпечення для отримання грошових коштів, наприклад через
операції кредитування чи репо. Характеризується співвідношенням
між вартістю активу та сумою коштів, яку можна отримати, надавши
його під заставу. Під час реалізації вторинної ліквідності банк не
втрачає актив (Див. Первинна ліквідність). Деривативи - див. Похідні інструменти. Диверсифікація - метод пом'якшення ризику шляхом розпорошення
вкладень та обмеження впливу фактора ризику за рахунок уникнення
надмірної концентрації за одним портфелем. На відміну від
хеджування, передбачає пошук та поєднання портфелів, які за
однакових умов призводять до різних, не обов'язково прямо
протилежних, результатів. Диверсифікація є методом пом'якшення
ризику, який застосовується як щодо активних, так і щодо пасивних
операцій. Дилінг - операції купівлі-продажу, які банк здійснює від
власного імені, але за дорученням та за кошти клієнтів. Таким
чином, формально ці операції відображаються в балансі банку, хоча
реально вся вигода та ризик від таких операцій належать клієнтам
банку (Див. Клієнтські операції). Довірче управління - операції банків з управління власністю
та виконання інших послуг в інтересах та за дорученням клієнтів на
правах довіреної особи. Економічна вартість - концепція, згідно з якою будь-який
об'єкт, щодо якого існує потік грошових коштів, наражається на
зміну своєї вартості через збитки втрачених можливостей.
Відрізняється від ринкової вартості тим, що ринкова вартість
враховує поточну кон'юнктуру ринку, тобто рівень збалансованості
попиту і пропозиції (Див. Фіксована ставка проценту). Збитки втрачених можливостей - концепція, згідно з якою
економічна вартість об'єкта, щодо якого існують потоки грошових
коштів, залежить від співвідношення поточної ставки за
інструментом та норми ринкової процентної ставки за подібними
об'єктами. Найкращою ілюстрацією цієї концепції є зміна вартості
цінних паперів із фіксованою процентною ставкою: у разі
перевищення ринкової норми дохідності над ставкою за цінним
папером, економічна вартість такого папера зменшується, оскільки
інвесторам вигідніше вкладати кошти в інші інструменти (де ставка
дохідності більша). Справедливе також зворотне співвідношення:
якщо ставка на ринку менша за ставку дохідності цінного папера, то
економічна вартість цінного папера зростає. Зворотне котирування - котирування, за якого курс іноземної
валюти подано як кількість одиниці іноземної валюти, яка припадає
на одиницю національної валюти, наприклад 1 UAH = 0,2 USD (Див.
Пряме котирування). Змінна процентна ставка - процентна ставка, рівень якої
підлягає періодичній переоцінці залежно від зміни тієї чи іншої
базової ставки (Див. Базисний ризик; Фіксована процентна ставка;
Шокові величини). Інструмент хеджування - об'єкт, поведінка якого за певних
умов чи подій є прямо протилежною поведінці об'єкта хеджування за
тих самих умов чи подій. Наприклад, якщо об'єкт хеджування втрачає
вартість у разі зміцнення валюти, то інструмент хеджування має
збільшувати свою вартість у разі зміцнення валюти. На практиці
інструменти хеджування мають відповідати також певним додатковим
умовам: бути безумовними, безвідкличними тощо. Інформаційні системи управління - реалізація
внутрішньобанківської функції, яка полягає у збиранні, перевірці,
обробленні, аналізуванні, збереженні, розподілі та передаванні
всередині банку даних, що потрібні для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень (Див. підрозділ "інформаційні системи
управління" розділу "Робота ради та правління банку. Вступ"
Методичних вказівок з інспектування банків). Капітал під ризиком - метод кількісної оцінки ризику, який
полягає у віднайденні величини (економічного капіталу), яка
постійно перебуває під ризиком і відтак може бути втрачена навіть
під час звичайної діяльності. Математично капітал під ризиком
визначається як добуток величини позиції, що наражає банк на
ризик; волатильності об'єкта, який утворює позицію; фактора
довірчого інтервалу; тривалості позиції (Див. Надходження під
ризиком). Клієнтські операції (в контексті торговельної книги) -
операції, які банк здійснює від власного імені, але за дорученнями
та за кошти клієнтів - купівля цінних паперів, іноземної валюти та
банківських металів. Внаслідок особливостей бухгалтерського обліку
ці операції включаються до торговельного портфеля (торговельної
книги) банку, оскільки не можуть бути віднесені до банківської
книги (Див. Дилінг). Кредитне адміністрування - процес здійснення кредитної
діяльності та надання позик, який включає такі етапи: прийняття та
перегляд документації щодо надання позики; аналіз фінансової
інформації та застави; прийняття кредитного рішення; операційні
процедури; стягнення боргу; роботу з проблемними позиками (у тому
числі забезпечення належного обліку кредитів) (Див. Внутрішні
перевірки кредитної діяльності; Винятки). Крива дохідності - графічне зображення співвідношення між
рівнем процентної ставки та строком дії інструменту. Нахил кривої
дохідності на окремому проміжку (часовому інтервалі) відображає
настрій інвесторів щодо майбутнього рівня процентних ставок. Концентрації - зосередження, скупчення ризику, тобто його
нерівномірний розподіл між об'єктами. Концентрація виникає, коли
актив або зобов'язання банку, які характеризуються певним спільним
фактором, перевищують певну межу його капіталу. До таких факторів
можуть належати: зобов'язання перед одним позичальником або невеликою групою
споріднених позичальників; надання кредитів двом або більше позичальникам на
фінансування одного і того самого проекту, в одній галузі або в
пов'язаних галузях чи групі пов'язаних між собою підприємств; інвестиція (-ї) банку в один проект, в одну галузь або в
групу споріднених галузей, або в групу споріднених підприємств; один тип застави, що використовується для забезпечення
зобов'язань перед банком; спільне джерело погашення кількох кредитів або інвестицій; депозити (вклади) та/або інші зобов'язання, незалежно від
їхніх умов, перед однією особою або групою пов'язаних між собою
осіб. Корпоративне управління - система організації діяльності та
контролю банку. Корпоративне управління визначає розподіл прав і
обов'язків між різними учасниками корпорації, а саме: спостережною
радою банку (радою директорів), керівництвом (правлінням) банку,
акціонерами та іншими зацікавленими сторонами (для банків - перш
за все вкладниками та іншими кредиторами), а також правила та
процедури прийняття рішень щодо справ банку. У такий спосіб
забезпечується визначення та виконання завдань організації та
моніторинг її діяльності. Основна мета корпоративного управління -
забезпечити чесний та прозорий бізнес, відповідальність та
підзвітність усіх залучених до цього сторін. Курс іноземної валюти - ціна однієї валюти, яка виражена в
одиницях іншої валюти. інша назва - котирування (Див. Пряме
котирування; Зворотне котирування; Знецінення валюти; Зміцнення
валюти). Маркетмейкерство - діяльність професійного учасника ринку
(валютного чи фондового), яка полягає в забезпеченні постійних
котирувань цін продавця та покупця на фінансові інструменти, від
свого імені або від імені клієнта. Маркетмейкер зобов'язаний
виставляти котирування навіть у тих випадках, коли інші учасники
ринку цього не роблять, тобто він бере на себе зобов'язання
постійного підтримання ліквідності фінансового інструменту навіть
у збиток собі (Див. Дилінг). Місія банку - декларація, що роз'яснює, з якою метою банк
існує та чого прагне досягти. Має вигляд документа, який формулює
роль банку на фінансовому ринку, містить визначення існуючих та
перспективних банківських продуктів і операцій, ринків, регіонів,
а також тих сфер діяльності, де банк досяг переваг над
конкурентами, і тих, де розраховує досягти стійких конкурентних
переваг. Місія також визначає послідовність реалізації
довгострокових стратегічних цілей. Наглядовці - представники підрозділів служби банківського
нагляду Національного банку. Надходження під ризиком - метод кількісної оцінки ризику,
який полягає у віднайденні величини доходів банку, які постійно
перебувають під ризиком їх неотримання або необхідності негайного
використання для покриття витрат (Див. Капітал під ризиком). Негативно класифіковані активи - частина активів банку, які
не відповідають критеріям стандартної заборгованості. До різних
видів активів можуть висуватися різні вимоги (фактори)
класифікації, наприклад: стан контрагента та стан обслуговування
заборгованості для кредитних операцій; хронологічний фактор для
дебіторської заборгованості тощо. До складу цих активів відносять
субстандартні, сумнівні та збиткові кредити; дебіторську
заборгованість, яка віднесена до категорій класифікації, під які
створюються резерви; нараховані доходи, прострочені понад 31 день;
залишки за кореспондентськими рахунками, які віднесені до
категорій класифікації, під які створюються резерви (Див. Активні
операції; Резерви під втрати за активними операціями). Неузгоджені позиції - ситуація, коли позиції банку не
дорівнюють нулю. Таким чином, існує диспропорція між величиною
активів та зобов'язань банку, які мають спільні характеристики. Об'єкт хеджування - будь-який об'єкт, який несе в собі ризик
для банку. Найчастіше це - банківський продукт, вартість якого
може зменшитися в разі настання певних умов чи подій (Див.
інструмент хеджування). Опціон - угода, аналогічна форварду та ф'ючерсу, за якою
одній стороні - покупцеві опціону - надається виключне та
безумовне право вибору здійснювати операцію купівлі-продажу чи ні.
Друга сторона - продавець опціону - зобов'язана виконувати рішення
покупця опціону і не має права відмовитися від своїх зобов'язань.
Розрізняють опціон кол - опціон, який надає право купувати базовий
актив, та опціон пут, який надає право продавати базовий актив.
Розрізняють також американський опціон - угода, яка може бути
виконана в будь-який момент протягом усього строку її дії, та
європейський опціон, який може бути виконаний тільки в кінці
строку дії (Див. Похідні інструменти). Органи нагляду - підрозділи банківського нагляду
Національного банку. Пасивні операції - операції банку, спрямовані на формування
ресурсів банку. Обліковуються в пасиві балансу. Розрізняють
пасивні операції з формування капіталу та пасивні операції з
формування залучених коштів (Див. Активні операції банку). Первинна ліквідність - здатність активів перетворюватися в
грошові кошти. Характеризується двома основними параметрами:
строком, за який актив може здійснити таке перетворення, тобто
протягом якого його можна продати; відносною втратою вартості,
тобто різницею між обліковою вартістю активу та сумою коштів, яку
банк може отримати від його продажу. Чим коротшим є строк і чим
меншою є втрата вартості, тим більш високо ліквідним вважається
актив. У разі реалізації первинної ліквідності банк втрачає актив
(Див. Вторинна ліквідність). Переоцінка процентної ставки - періодична зміна раніше
встановленого значення процентної ставки для інструментів із
змінною процентною ставкою (Див. Фіксована процентна ставка;
Економічна вартість; Шокові величини). План на випадок кризових обставин - формалізований документ,
у якому викладена послідовність дій банку в разі настання кризових
обставин: обвалу певного ринку чи валюти, різкого та
незапланованого відтоку коштів вкладників, збоїв в операційних
системах тощо. Є елементом системи проактивного управління банком,
коли можливі проблеми заздалегідь визначаються та формується
підхід до їх подолання. План має бути затверджений відповідним органом банку,
виходячи з принципів корпоративного управління (Див. Аналіз
сценаріїв). Позиції - 1) у загальному розумінні - різниця між активами та
зобов'язаннями банку; 2) валютні позиції - різниця між активами та
зобов'язанням, які номіновані в одній валюті; 3) позиції
ліквідності - різниця між активами та зобов'язаннями із одним
строком дії (Див. Неузгоджені позиції). Пом'якшення ризику - див. Диверсифікація; Хеджування. Портфель - група об'єктів, які є однорідними за певними
характеристиками: типом контрагента, видом інструменту тощо.
Найчастіше використовуються терміни "кредитний портфель",
"портфель цінних паперів", "інвестиційний портфель" (Див. Теорія
портфелів; Торговельний портфель; Банківський портфель). Поточний валютний курс - курс іноземної валюти, який
застосовується під час проведення валютних операцій типу спот.
Згідно з практикою бухгалтерського обліку всі незахеджовані
монетарні статті балансу банку, які номіновані в іноземній валюті,
мають під час складання звітності переводитися у валюту звітності
за поточним валютним курсом (Див. Строковий валютний курс). Похідні інструменти (деривативи) - фінансові інструменти, які
походять із (базуються на) інших фінансових інструментів (-ах),
відомих як базові інструменти. До похідних інструментів належать
свопи, форварди, ф'ючерси та опціони. Право вибору (опціон) (щодо процентної ставки) - право одного
або обох контрагентів відмовлятися від переоцінки змінної
процентної ставки в разі зміни базової ставки. Наприклад, у разі
зростання прайм-ставки банк може відмовитися від збільшення ставки
за залученими депозитами і тим самим захистити свою чисту
процентну маржу та спред від зменшення. Таким чином, для цілей
стрес-тестування такі об'єкти поводитимуться як об'єкти з
фіксованою процентною ставкою. Продукти банківські - окрема банківська послуга або набір з
кількох пов'язаних банківських послуг, який пропонується клієнтам
на типових умовах. Наприклад: цільовий вклад, депозитний
сертифікат, пластикові картки тощо. У маркетингу продукт - це будь-який товар, послуга, ідея
тощо, що пропонується на ринку для продажу або обміну. Пряме котирування - котирування, за якого курс іноземної
валюти подано як кількість одиниць національної валюти за одиницю
іноземної валюти, наприклад 1 USD = 5 UAH (Див. Зворотне
котирування). Резерви під втрати за активними операціями - частина вартості
негативно класифікованих активів банку, яку банк достовірно, на
основі попереднього досвіду, може вважати втраченою і відтак
відносить на витрати своєї діяльності. З точки зору обліку резерви
є контрактивним регулюючим рахунком, який зменшує облікову
вартість активів. Резерви під втрати за активними операціями не
включаються до капіталу банку. Ці резерви складаються з резервів
під кредитні збитки, резервів під нараховані доходи, резервів під
дебіторську заборгованість та резервів під кореспондентські
рахунки. Репо - скорочення від англійського терміну "repurchase
agreement" - угода про продаж із подальшим викупом. На практиці -
вид банківської операції, за яким об'єкт (як правило, цінні
папери) передається контрагенту в обмін на інший об'єкт (як
правило, грошові кошти), а через визначений проміжок часу
проводиться обов'язковий зворотний обмін. Таким чином сторона, яка
передає об'єкт, отримує від нього вторинну ліквідність і не
втрачає права власності над об'єктом. З іншого боку, сторона, яка
отримує об'єкт у тимчасове користування, набуває права отримувати
доходи за об'єктом плюс заробляє на різниці між ціною первісного
та зворотного обміну (Див. Вторинна ліквідність). Своп - 1) своп процентної ставки - контрактна угода між двома
сторонами, відомими як учасники свопу, про обмін потоками грошових
коштів, які розраховані за різними ставками, але виходячи з однієї
суми, відомої як умовна сума. Як правило, один потік коштів
розраховується за фіксованою ставкою, а інший - за плаваючою
ставкою; 2) валютний своп - одночасне укладання спот та
протилежної форвардної угоди. іноземна валюта, придбана згідно з
угодою спот, знову продається після закінчення певного проміжку
часу, і, відповідно, валюта, що продається згідно з угодою спот,
після закінчення певного проміжку часу купується знову. Обидві
угоди укладаються з одним і тим самим партнером, при цьому курси,
дати валютування та способи платежу встановлюються в момент
укладання угоди (Див. Похідні інструменти). Сек'юритизація (активів) - перерозподіл ризиків шляхом
трансформації активів банку - позик та інших активів - у цінні
папери для продажу інвесторам. Банк емітує цінні папери від
власного імені або через дочірні установи, однак такі папери
"прив'язуються" до конкретних активів банку - сплата доходу та
погашення цінних паперів залежить від отримання банком доходу та
основної суми кредитів. Спот - угода щодо купівлі-продажу, коли розрив між датою
укладання угоди (датою контракту) та датою проведення обміну
активами (датою валютування) не перевищує двох робочих днів (Див.
Форвард). Спред - різниця між середньозваженою ставкою дохідності
підпроцентних активів банку та середньозваженою ставкою
витратності його підпроцентних зобов'язань. Вказує на реальну
здатність банку до управління процентними ставками за своїми
інструментами (Див. Чиста процентна маржа). Стандартна заборгованість - частина активів банку, щодо якої
не виникає сумнівів відносно її якості, тобто ймовірності
своєчасного та повного погашення відповідно до умов здійснення
активних операцій (Див. Негативно класифіковані активи). Стрес-тестування - метод кількісної оцінки ризику, який
полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає
банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього
фактора - валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих
величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає
банк у разі, якщо події розвиватимуться за закладеними
припущеннями. Стрес-тестування широко використовується для оцінки ризику
ліквідності, валютного ризику та ризику зміни процентної ставки. Строковий валютний курс - курс іноземної валюти, який
застосовується під час проведення валютних операцій типу форвард,
ф'ючерс та опціон. Згідно з практикою бухгалтерського обліку,
деякі статті балансу та позабалансової частини банку під час
складання звітності переводяться у валюту звітності за строковим
валютним курсом (Див. Поточний валютний курс). Ступінь чутливості до зміни процентної ставки - відносна
величина зміни економічної вартості об'єкта у відповідь на задану
зміну процентної ставки (Див. Стрес-тестування). Теорія портфелів - широко вживана в ризик-менеджменті теорія,
в основі якої лежить передбачення того, що кільком однорідним
об'єктам (портфель) будуть властиві всі ті характеристики, якими
наділений окремий об'єкт. Управління портфелем розглядається як
управління одним об'єктом, а не кількома. Толерантність до ризику - див. Визначення допустимого ризику. Торговий портфель (торговельна книга) - частина загального
портфеля банку, яка складається з об'єктів, щодо яких банк має
чіткі наміри продати в найближчому майбутньому та отримати
спекулятивний дохід від коливання цін (курсів). Як правило, до
торгового портфеля відносяться цінні папери, валюта та банківські
метали. До торгового портфеля також відноситься та частина позиції
банку, яка утворилася внаслідок проведення клієнтських операцій. З
точки зору управління банком, керівництво повинно завжди мати
оперативну інформацію щодо поточної вартості об'єктів, що входять
до торгового портфеля. Відтак торговий портфель підлягає постійній
переоцінці на ринкову вартість і тому перебуває під впливом ризику
зміни ринкових умов (Див. Банківський портфель). Банки - банки та їх структурні підрозділи. Фіксована процентна ставка - процентна ставка, рівень якої
зафіксований на весь строк дії інструменту і не підлягає
переоцінці (Див. Змінна процентна ставка). Форвард - угода щодо купівлі-продажу, коли розрив між датою
укладення угоди (датою контракту) та датою проведення обміну
активами (датою валютування) перевищує два робочих дні. Ціна
(курс), за якою (яким) буде здійснюватися операція в майбутньому,
фіксується в момент укладання форвардного контракту. Форвардний
контракт є обов'язковим для виконання кожною стороною. Розрізняють
валютний та товарний форвард. Форвардний контракт не є
стандартизованим, тобто може бути укладений на будь-який строк та
будь-яку суму, за бажанням сторін (Див. Похідні інструменти;
Ф'ючерс; Спот). Ф'ючерс - угода, яка аналогічна форварду, але відбувається за
стандартизованими умовами: здійснюється тільки на біржах, під їх
контролем, а форма і умови контрактів чітко уніфіковані (біржа
чітко визначає вид валюти, що продається, обсяг операції, строк
оплати, курс). Розрахунки щодо купівлі-продажу ф'ючерсних
контрактів здійснюються через розрахункову палату біржі, яка
гарантує своєчасність і повноту платежів. До остаточної оплати
ф'ючерс може перепродаватися на біржі (Див. Похідні інструменти). Хеджування - метод пом'якшення ризику, який полягає у
визначенні об'єкта хеджування та підборі до нього адекватного
інструменту хеджування. Полягає в компенсації збитків від об'єкта
хеджування за рахунок прибутку від інструменту хеджування, які
виникають за одних і тих самих умов чи подій. За наявності схеми
хеджування банк повністю ліквідує як ризик, так і можливість
отримання додаткового прибутку: у разі, якщо умови чи події будуть
сприятливими з точки зору об'єкта хеджування, будь-який прибуток
автоматично перекриватиметься збитками від інструменту хеджування
(Див. Диверсифікація). Чиста процентна маржа - співвідношення чистого процентного
доходу банку (процентні доходи мінус процентні витрати) до
середньої величини чистих активів або підпроцентних активів.
Вказує на майстерність керівництва банку у виконанні основної
функції банку - фінансового посередництва (Див. Спред). Шокова
величина - гіпотетична величина зміни фактора зовнішнього оточення
- рівня процентної ставки, значення валютного курсу тощо, яка
використовується в стрес-тестуванні. Шокова величина має відповідати двом критеріям: бути суттєвою
та ймовірною.
Методичні вказівки з інспектування банків
"Система оцінки ризиків"
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони,
що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової
угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе
зобов'язання. Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де
результат залежить від діяльності контрагента, емітента або
позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк надає кошти,
бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином
ризикує ними відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно
від того, де відображається операція - на балансі чи поза
балансом. Під час оцінки кредитного ризику доцільно розділяти
індивідуальний та портфельний кредитні ризики. Джерелом
індивідуального кредитного ризику є окремий, конкретний контрагент
банку - позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінка
індивідуального кредитного ризику передбачає оцінку
кредитоспроможності такого окремого контрагента, тобто його
індивідуальної спроможності своєчасно та в повному обсязі
розрахуватися за прийнятими зобов'язаннями. Портфельний кредитний
ризик виявляється у зменшенні вартості активів банку (іншій, аніж
внаслідок зміни ринкової процентної ставки). Джерелом портфельного
кредитного ризику є сукупна заборгованість банку за операціями,
яким притаманний кредитний ризик - кредитний портфель, портфель
цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо. Оцінка
портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації та
диверсифікації активів банку. Міжнародному кредитуванню, крім кредитного ризику,
притаманний ризик країни, який виникає через особливості
економіки, соціального ладу та політичного устрою країни
позичальника. Ризик країни особливо помітний у разі кредитування
іноземних урядів або їхніх установ, оскільки таке кредитування
зазвичай є незабезпеченим. Проте цей ризик має завжди
враховуватися в кредитній та інвестиційній діяльності - не має
значення, у якому секторі - державному чи приватному. Є також
компонент ризику країни, відомий як трансферний ризик, який
виникає в тому випадку, коли заборгованість позичальника не
номінована в національній валюті. Незважаючи на фінансовий стан
позичальника, валюта заборгованості може виявитися недоступною для
нього.
Фактори оцінки
Для оцінки кредитного ризику наглядовці мають враховувати
викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями;
їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони
є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати
рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в
банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають
забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних
рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку. Фактори оцінки такі: існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців
внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо
управління кредитним ризиком, затвердженої відповідними органами
банку, виходячи з принципів корпоративного управління, а також
відповідної практики виконання її вимог; склад портфелів активів (кредитний, інвестиційний тощо) та
існування концентрацій. Суттєві фактори включають такі: продукти; види економічної діяльності; класифікація/рейтинги ризику; походження заборгованості; клієнти; розмір кредитів; географічні регіони; непов'язані/споріднені контрагенти; джерела погашення; застава; рівень забезпечення кредитного ризику заставою. Під час
оцінки застави наглядовці мають аналізувати вид застави, якість,
рівень покриття заборгованості заставою, адекватність та
періодичність переоцінки застави, можливість реалізації, а також
рівень і характер винятків у документації; обсяг умовних зобов'язань банку (гарантій, непокритих і
резервних акредитивів, кредитних ліній, обов'язкових та не
обов'язкових до надання тощо); тенденції щодо зростання обсягів активних операцій,
прострочень, негативно класифікованих кредитів і збитків від
активних операцій; достатність резервів банку під можливі втрати за активними
операціями; наявність своєчасної, достовірної та повної управлінської
інформації; ефективність кредитного адміністрування, включаючи кредитний
аналіз, моніторинг, роботу з проблемними активами, оцінку застави
і документальне оформлення застави; адекватність методів, що використовуються для визначення
кредитних проблем; рівень комплектації і кваліфікація кадрів, зважаючи на обсяг
та складність активних операцій банку; чи застосовуються належні облікові підходи щодо балансових та
позабалансових активів та резервів; наявність належних механізмів контролю (аудит, внутрішні
перевірки кредитної діяльності, відповідні процедури тощо) для
класифікації портфелів, забезпечення точності даних і моніторингу
дотримання положень або законів.
Кількісні параметри кредитного ризику
Урахування нижчезазначених факторів надає можливість оцінити
кількість кредитного ризику: ------------------------------------------------------------------- | Незначна | Помірна | Значна | |--------------------+---------------------+----------------------| |Здійснюється |Диверсифікація в |Диверсифікація | |ефективна |цілому задовільна, |кредитного ризику | |диверсифікація |але існують певні |незадовільною | |кредитного ризику |концентрації | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Рівень наданих|Рівень наданих|Рівень наданих| |кредитів і|кредитів і|кредитів | |зобов'язань про|зобов'язань про|зобов'язань про| |надання кредитів є|надання кредитів є|надання кредитів | |низьким відносно|помірним відносно|високим відносно| |загальних активів |загальних активів |загальних активів | |--------------------+---------------------+----------------------| |Відношення кредитів|Відношення кредитів і|Відношення кредитів і| |і кредитних|кредитних зобов'язань|кредитних зобов'язань| |зобов'язань до|до регулятивного|до регулятивного| |регулятивного |капіталу є помірним |капіталу є високим | |капіталу є низьким | | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Зростання активів,|Певне зростання|Зростання активів, що| |що генерують|активів, що генерують|генерують кредитний| |кредитний ризик, є|кредитний ризик, не є|ризик, не є плановим| |плановим і|плановим або|або перевищує| |відповідає досвіду|перевищує заплановані|заплановані рівні і є| |та/або операційним|рівні і, можливо, є|непосильним для| |можливостям |випробуванням для|досвіду та/або| |керівництва і|досвіду та/або|операційних | |персоналу |операційних |можливостей | | |можливостей |керівництва і| | |керівництва і|персоналу. Зростання| | |персоналу |відбувається за| | | |рахунок нових| | | |продуктів або| | | |позичальників, що| | | |знаходяться поза| | | |межами традиційної для| | | |банку сфери бізнесу | |--------------------+---------------------+----------------------| |У разі розширення|Розширення обсягів|Банк занадто високими| |обсягів кредитування|кредитування є|темпами нарощує обсяги| |застосовується |виправданим щодо|нового кредитування,| |консервативний |структури, термінів,|запроваджує нові| |підхід до структури,|рівня зростання або|продукти, з точки зору| |термінів, рівня|способів розрахунків |їхньої структури, умов| |зростання або| |та практики погашення | |способів розрахунків| | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Винятків із належних|Є обмежена кількість|Є велика кількість| |процедур та практики|винятків із|винятків із| |здійснення активних|встановлених процедур|встановлених процедур| |операцій немає, або|та практики|та практики здійснення| |вони робляться дуже|здійснення активних|активних операцій | |рідко |операцій | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Вартість та якість|Вартість та якість|Забезпечення є| |забезпечення є|забезпечення захищає|неліквідним або його| |адекватною розміру|від кредитного ризику|вартість та якість є| |кредитного ризику | |недостатньою | |--------------------+---------------------+----------------------| |Рівень прострочених|Рівень прострочених|Рівень прострочених та| |та безнадійних|та безнадійних|безнадійних кредитів| |кредитів за|кредитів за|за балансовою| |балансовою |балансовою |класифікацією є| |класифікацією є|класифікацією є|високим, а тенденція| |низьким, і тенденція|помірним, і тенденція|стабільною, або рівень| |є стабільною |є стабільною |є помірним, а| | | |тенденція такою, що| | | |зростає | |--------------------+---------------------+----------------------| |Рівень негативно|Рівень негативно|Рівень негативно| |класифікованих |класифікованих |класифікованих активів| |активів невеликий |активів помірний |високий | |--------------------+---------------------+----------------------| |Негативно |Негативно |Повернення негативно| |класифіковані активи|класифіковані активи|класифікованих активів| |можуть бути|можуть бути|викликає сумнів або| |повернуті у|повернуті, але за|може потребувати| |звичайному режимі|умови вжиття банком|тривалого часу та/або| |роботи з|певних заходів |значних витрат | |контрагентом | | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Резерви під втрати|Можливі втрати за|Втрати за активними| |за активними|активними операціями|операціями можуть| |операціями є|не повинні серйозно|серйозно вичерпати| |достатніми і|вичерпати існуючі|існуючі резерви або| |покривають можливі|резерви або вимагають|вимагати значних| |збитки. Потенційні|створення більш ніж|додаткових резервів.| |втрати надходжень|звичайних резервів.|Потенційні втрати| |або капіталу через|Потенційні втрати|надходжень або| |кредитний ризик є|надходжень або|капіталу через| |мінімальними |капіталу через|кредитний ризик є| | |кредитний ризик є|значними | | |контрольованими | | -------------------------------------------------------------------
Якість управління кредитним ризиком
Урахування нижчезазначених факторів надає можливість оцінити
якість управління ризиком:
------------------------------------------------------------------- | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Наявна внутрішня|Положення, |Положення мають| |нормативна база щодо|затверджені згідно з|недоліки в одному або| |активних операцій,|принципами |кількох відношеннях і| |затверджена згідно з|корпоративного |вимагають значного| |принципами |управління, є, в|удосконалення в одній| |корпоративного |основному, |або декількох сферах.| |управління, |прийнятними. |Можливо, вони не є| |ефективно встановлює|Удосконалення є|достатньо чіткими або| |і доводить до|бажаними в одній або|є надто загальними і| |виконавців цілі|декількох сферах, але|недостатньо | |роботи портфелів,|загалом не є|визначають цілі| |толерантність до|критичними. |роботи портфелів,| |ризику, процедури і|Особливості |толерантність до| |практику здійснення|визначення |ризику, процедури і| |активних операцій та|толерантності до|практику здійснення| |визначення |ризику, процедури і|активних операцій та| |допустимого рівня|практика здійснення|визначення | |ризику |активних операцій або|допустимого рівня| | |визначення |ризику | | |допустимого рівня| | | |ризику, можливо,| | | |потребують | | | |удосконалення для| | | |повного відображення| | | |вимог положень | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Керівництво повністю|Керівництво достатньо| Керівництво не| |розуміє всі аспекти|розуміє ключові|розуміє або вирішило| |кредитного ризику,|аспекти кредитного|ігнорувати ключові| |здатне передбачати і|ризику і в цілому|аспекти кредитного| |своєчасно та|адекватно реагує на|ризику. Воно не в| |адекватно реагувати|зміни ринкових умов|змозі передбачати| |на зміни ринкових|кредитування |зміни ринкових умов| |умов кредитування | |кредитування або| | | |несвоєчасно і| | | |неналежним чином| | | |реагує на них | |--------------------+---------------------+----------------------| |Інформаційні системи|Інформаційні системи| Інформаційні системи| |управління |управління, можливо,|управління мають| |забезпечують |потребують певного|недоліки, що| |достовірну, |удосконалення в одній|потребують уваги.| |своєчасну і повну|або декількох сферах,|Достовірність і| |інформацію про|але керівництво і|своєчасність | |портфелі. |спостережна рада|інформації може бути| |Керівництво і|банку, як правило,|суттєво недостатньою.| |спостережна рада|отримують відповідні|Інформація про ризик| |банку отримують|звіти для|портфеля, можливо, є| |відповідні звіти для|аналізування і|неповною. У| |аналізування і|розуміння параметрів|результаті | |розуміння параметрів|кредитного ризику|керівництво і| |кредитного ризику|банку. Інформаційні|спостережна рада| |банку |системи управління|банку, можливо, не| | |забезпечують |отримують адекватну| | |звітування про|або достатню| | |винятки, і|інформацію для| | |інфраструктура |аналізування і| | |інформаційних систем|розуміння параметрів| | |управління може|кредитного ризику.| | |забезпечувати |Звітування про| | |своєчасні відповіді|виключення потребує| | |на спеціальні запити |удосконалення, і| | | |інфраструктура | | | |інформаційних систем| | | |управління, можливо,| | | |не забезпечує| | | |своєчасних відповідей| | | |на спеціальні запити | |--------------------+---------------------+----------------------| |Рівень комплектації|Рівень комплектації і| Рівень комплектації| |і кваліфікація|кваліфікація |кадрами є недостатнім| |персоналу |персоналу загалом|за кількістю або| |відповідають розміру|відповідають розміру|кваліфікацією. | |і складності|і складності|Плинність кадрів є| |портфелів активних|портфелів активних|високою. Банк не| |операцій. Плинність|операцій. Плинність|забезпечує | |кадрів дозволяє в|кадрів може|достатнього | |нормальному режимі|створювати певні|навчання/підвищення | |передавати |розриви в управлінні|кваліфікації | |обов'язки. Навчальні|портфелем. Є певна|персоналу | |програми |непослідовність у| | |забезпечують |процесі навчання та| | |постійне підвищення|підвищенні | | |кваліфікації |кваліфікації | | |персоналу |персоналу | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Аналіз кредитного|Аналіз кредитного| Аналіз кредитного| |ризику є повним і|ризику і системи|ризику не є повним,| |сприяє ранньому|кількісної оцінки і|або його якість є| |виявленню нових|моніторингу ризиків є|недостатньою | |ризиків |задовільними | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Класифікація якості|Класифікація якості| Класифікація якості| |портфеля активних|портфеля активних|портфеля активних| |операцій адекватно|операцій в достатній|операцій не точно| |відображається за|мірі відображається|відображається за| |допомогою внутрішніх|за допомогою|допомогою внутрішніх| |рейтингів і|внутрішніх рейтингів |рейтингів | |відповідним чином| | | |забезпечує раннє| | | |виявлення | | | |потенційних проблем | | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Внутрішня перевірка|Перевірка стану| Внутрішні перевірки| |стану кредитної|кредитної діяльності|стану кредитної| |діяльності і|і внутрішній та|діяльності та аудит| |внутрішній та|зовнішній аудит|кредитних операцій| |зовнішній аудит|кредитних операцій є|мають значні| |активних операцій є|прийнятними |недоліки, зокрема,| |своєчасними, повними| |щодо їх незалежності,| |і незалежними | |своєчасності та/або| | | |обсягу перевірки | |--------------------+---------------------+----------------------| |Методологія |Методологія |Методологія | |розрахунку резервів|розрахунку резервів|розрахунку резервів| |під можливі втрати|під можливі втрати за|під можливі втрати за| |за активними|активними операціями|активними операціями| |операціями є|є загалом адекватною,|має багато недоліків.| |правильною, |забезпечується |Покриття ризиків,| |забезпечується |прийнятне покриття|наявних у портфелях,| |належне покриття|ризиків |недостатнє | |ризиків | | | -------------------------------------------------------------------
Узагальнені висновки:
Кількість кредитного ризику:
------------------------------------------------------------------ | Незначна | Помірна | Значна | ------------------------------------------------------------------
Якість управління кредитним ризиком:
------------------------------------------------------------------ | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | ------------------------------------------------------------------
Інспектори мають враховувати як кількість кредитного ризику,
так і якість управління кредитним ризиком, щоб зробити такі
висновки:
Сукупний кредитний ризик:
------------------------------------------------------------------ | Низький | Помірний | Високий | ------------------------------------------------------------------
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
------------------------------------------------------------------ | Такий, що | Стабільний | Такий, що зростає | | зменшується | | | ------------------------------------------------------------------
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний
ризик для надходжень та капіталу, який виникає через
неспроможність банку виконати свої зобов'язання у належні строки,
не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності
виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками
коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати
позабалансові зобов'язання. Виділяють також ризик ліквідності ринку, який визначається як
наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу та
виникає через нездатність банку швидко закрити розриви своїх
позицій за поточними ринковими ставками, не зазнавши при цьому
неприйнятних втрат, а також через нездатність визначати або
враховувати зміни ринкових умов, які впливають на спроможність
залучати кошти в потрібних обсягах та за прийнятними ставками
та/або реалізовувати активи швидко і з мінімальними втратами
вартості.
Фактори оцінки
Для оцінки ризику ліквідності наглядовці мають враховувати
викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями;
їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони
є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати
рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в
банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають
забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних
рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку.
Фактори оцінки такі: існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців
внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо
управління ризиком ліквідності, затвердженої відповідними органами
банку, виходячи з принципів корпоративного управління, а також
відповідної практики виконання її вимог; обсяг активів балансу та їх розподіл за ступенем ліквідності
у відношенні до структури зобов'язань. Зокрема, слід звернути
увагу на такі фактори: високоліквідні активи; цінні папери та інші активи, що можуть бути прийняті до
операцій рефінансування (з урахуванням активності їх ринку); можливості продажу, у тому числі на умовах зворотного викупу
(репо), або сек'юритизації, або можливість використання вторинного
джерела ліквідності активів; обсяг, структура та рівень диверсифікації пасивів. Зокрема,
слід звернути увагу на такі фактори: питома вага зобов'язань у пасивах банку; питома вага: строкових зобов'язань та зобов'язань до запитання; коштів фізичних та юридичних осіб; міжбанківських коштів; наявність нестабільних джерел коштів, чутливих до змін рівня
ризику банку; концентрації: за постачальниками коштів; за інструментами (наприклад, депозитні сертифікати, депозитні
рахунки, дебетові картки тощо); за термінами погашення; середньозважена вартість залучених коштів для визначеного
банку в зіставленні з банками його порівняльної групи; чисті розриви фінансування із приділенням особливої уваги
короткостроковим розривам, включаючи: прогнозовані потреби у фінансуванні; спроможність покривати потенційні розриви фінансування за
прийнятними процентними ставками шляхом залучення додаткових
ресурсів; ліквідність фінансових ринків, на яких можна залучити кошти; склад балансових та позабалансових портфелів, включаючи: відтоки та притоки грошових коштів; ліквідність застави та існування угод, які можуть бути
достроково розірвані (наприклад, депозитні угоди тощо); ліквідність вторинних ринків, на яких можна отримати
рефінансування; погіршення репутації банку на ринку, що виявляється через
зниження кредитних рейтингів і підвищення процентних ставок під
час залучення коштів цим банком; висновки офіційних або неофіційних рейтингових служб і
аналітиків про установу, включаючи поточні рейтинги і тенденції
рейтингів. Публікації в засобах масової інформації; наявність адекватного плану на випадок кризових обставин; існування своєчасної, точної та інформативної управлінської
інформації; рівень і кваліфікація керівництва та персоналу; наявність відповідних механізмів контролю для моніторингу
точності інформації, відповідних облікових підходів і дотримання
положень або законів.
Кількісні параметри ризику ліквідності
Урахування цих факторів надає можливість оцінити кількість
ризику ліквідності:
------------------------------------------------------------------- | Незначна | Помірна | Значна | |--------------------+---------------------+----------------------| |Параметри ризику|Параметри ризику|Існує значний ризик| |ліквідності (потоки|ліквідності |втрати надходжень або| |грошових коштів,|становлять |капіталу у зв'язку з| |поточна позиція та|контрольовану загрозу|високою ціною| |потреби в|для надходжень і|залучення зобов'язань| |ліквідності, |капіталу |або потенційною| |стратегія управління| |незапланованою | |ліквідністю) не| |реалізацією активів| |становлять загрози| |нижче їх балансової| |для надходжень і| |вартості | |капіталу | | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Позиція ліквідності|Не очікується, що|Позиція ліквідності є| |є достатньою, але|позиція ліквідності|вкрай несприятливою,| |очікується незначний|погіршиться |що призводить до| |ризик для надходжень|найближчим часом |значного ризику втрати| |та капіталу | |надходжень або| | | |капіталу | |--------------------+---------------------+----------------------| |Джерела залучення|Банк може залучати|Джерела залучення| |коштів створюють для|кошти з помірним|коштів і структури| |банку конкурентну|рівнем витрат (за|портфелів вказують на| |перевагу за|середньою вартістю за|поточні або потенційні| |витратами (вартість|порівняльною групою) |труднощі із| |залучення коштів| |підтриманням | |нижча за середню за| |низьковитратної | |порівняльною групою)| |ліквідності протягом| | | |тривалого періоду| | | |(вартість залучення| | | |коштів значно| | | |перевищує середню за| | | |порівняльною групою) | |--------------------+---------------------+----------------------| |Джерела залучення|Джерела залучення|Існує концентрація| |коштів є значно|коштів є|джерел залучення| |диверсифікованими. |диверсифікованими, |коштів від обмеженої| |Залежність від|однак лише незначна|кількості | |значних |кількість |постачальників або| |постачальників є|постачальників коштів|постачальників зі| |незначною |має спільні|спільними | | |інвестиційні цілі,|інвестиційними цілями| | |строки та економічний|або економічним| | |вплив |впливом | |--------------------+---------------------+----------------------| |Потреба в ліквідних|Уразливість банку до|Банк практично не має| |коштах для|труднощів із|доступу до ринку| |відповідного банку|залученням коштів у|залучення коштів| |значно менша, ніж|результаті погіршення|унаслідок його| |існуючі пропозиції,|його сприйняття|негативного сприйняття| |і не очікується|ринком є незначною.|або ігнорування ринку | |жодних негативних|Ризик для надходжень| | |змін |та капіталу є| | | |контрольованим | | |--------------------+---------------------+----------------------| |Материнська компанія|Існують угоди про|Материнська компанія| |надає сильну|надання допомоги з|не надає належної| |підтримку |боку материнської|підтримки | | |компанії, але на| | | |практиці банк ще не| | | |звертався щодо такої| | | |допомоги | | -------------------------------------------------------------------
Якість управління ризиком ліквідності
Урахування цих факторів надає можливість оцінити якість
управління ризиком ліквідності:
-------------------------------------------------------------------- | Висока |Потребує вдосконалення | Низька | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Положення, що|Положення, що|Внутрішня нормативна| |затверджені |затверджені |база є неадекватною| |відповідними |відповідними органами|або неповною.| |органами банку|банку згідно з|Положення мають| |згідно з принципами|принципами |недоліки в одному або| |корпоративного |корпоративного |декількох суттєвих| |управління, |управління, у|відношеннях | |ефективно доводять|достатній мірі| | |до відома|доводять до відома| | |працівників |працівників параметри| | |параметри |управління ризиком| | |управління ризиком|ліквідності і розподіл| | |ліквідності і|обов'язків. Можуть| | |розподіл обов'язків|мати місце незначні| | | |недоліки | | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Керівництво |Керівництво в|Керівництво не| |повністю розуміє|достатній мірі розуміє|розуміє або ігнорує| |всі аспекти ризику|основні аспекти ризику|основні аспекти| |ліквідності |ліквідності |ризику ліквідності | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Керівництво |Керівництво адекватно|Керівництво не| |передбачає зміни|реагує на зміни|передбачає змін| |ринкових умов і|ринкових умов |ринкових умов та/або| |добре реагує на них| |не вживає своєчасних| | | |чи відповідних| | | |заходів у відповідь| | | |на них | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Процеси управління|Процеси управління|Процеси управління| |ризиком ліквідності|ризиком ліквідності є|ризиком ліквідності| |базуються на|адекватними |мають значні недоліки | |відповідних | | | |підходах, які| | | |довели свою| | | |ефективність | | | |протягом певного| | | |часу | | | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Управлінська |Управлінська |Інформаційні системи| |інформація є|інформація є загалом|управління не надають| |своєчасною, точною,|своєчасною, точною,|достатньої інформації| |повною і|повною і достовірною |для управління| |достовірною | |ризиком ліквідності | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Доступ до ринків|Доступ до ринків|Керівництво не| |фінансування |фінансування загалом|оцінило реально| |належним чином|належним чином оцінено|доступу установи до| |оцінено і|і диверсифіковано, але|джерел залучення| |диверсифіковано |не враховані всі|коштів і не приділило| | |ринкові можливості |достатньої уваги| | | |диверсифікації | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Плани заходів на|Плани заходів на|Планів заходів на| |випадок кризових|випадок кризових|випадок кризових| |обставин є|обставин є ефективними|обставин немає або| |ефективними та|і відповідним чином|вони є неповними.| |враховують усі|враховують вартість|Недостатньо | |необхідні фактори |альтернативних джерел|враховується вартість| | |ліквідності |альтернативних джерел| | | |ліквідності. Існує| | | |висока ймовірність| | | |того, що будуть| | | |потрібні додаткові| | | |джерела фінансування| | | |в разі кризових| | | |обставин. Виправлення| | | |ситуації найближчим| | | |часом очікувати не| | | |можна | --------------------------------------------------------------------
Узагальнені висновки:
Кількість ризику ліквідності:
------------------------------------------------------------------- | Незначна | Помірна | Значна | -------------------------------------------------------------------
Якість управління ризиком ліквідності:
------------------------------------------------------------------- | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | -------------------------------------------------------------------
Інспектори мають враховувати як кількість ризику ліквідності,
так і якість управління ризиком, щоб зробити такі висновки:
Сукупний ризик ліквідності:
------------------------------------------------------------------- | Низький | Помірний | Високий | -------------------------------------------------------------------
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
------------------------------------------------------------------- | Такий, що | Стабільний | Такий, що зростає | | зменшується | | | -------------------------------------------------------------------
Ризик зміни процентної ставки
Ризик зміни процентної ставки - це наявний або потенційний
ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок
несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на
прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів,
зобов'язань та позабалансових інструментів. Основними типами
ризику зміни процентної ставки, на які зазвичай наражається банк,
є: 1) ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю
в строках погашення (для інструментів з фіксованою процентною
ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із
змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов'язань та
позабалансових позицій; 2) ризик зміни кривої дохідності, який виникає через зміни в
нахилі та формі кривої дохідності; 3) базисний ризик, який виникає через відсутність достатньо
тісного зв'язку між коригуванням ставок, отриманих та сплачених за
різними інструментами, усі інші характеристики яких щодо
переоцінки є однаковими; 4) ризик права вибору (опціону), який виникає з наявності
права відмови від виконання угоди (тобто реалізації права вибору),
яке прямим чи непрямим чином наявне в багатьох банківських
активах, зобов'язаннях та позабалансових портфелях.
Фактори оцінки
Для оцінки ризику зміни процентної ставки наглядовці мають
враховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими
критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі
потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю
прийняти рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані
наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків
мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та
ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки
ризику банку.
Це такі фактори: існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців
внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо
управління ризиком зміни процентної ставки, затвердженої
відповідними органами банку виходячи з принципів корпоративного
управління, а також відповідної практики виконання її вимог; значення і стабільність динаміки чистої процентної маржі та
її адекватність порівняльній групі банків; компонентний та сукупний рівень ризику зміни процентної
ставки, включаючи ризик зміни вартості ресурсів, базисний ризик,
ризик кривої дохідності та ризик, пов'язаний із правом вибору
(опціону), відносно надходжень та капіталу; наскільки адекватно банк оцінює ризик процентної ставки як у
короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі; уразливість надходжень та капіталу за умов суттєвих змін
процентних ставок, таких як поступові зрушення ставок та зміни
форми кривої дохідності. Прийнятність сценаріїв має оцінюватися в
контексті поточних параметрів процентних ставок. Для забезпечення
ґрунтовного аналізу потрібні сценарії змін процентних ставок
достатньо широкого діапазону; характер ризику різних продуктів, тобто їх обсяг і рівень
чутливості до змін процентної ставки; відносний обсяг і перспективи тривалого використання дешевих
і стабільних джерел фінансування; наявність своєчасної, достовірної та інформативної
управлінської інформації для моніторингу ризику зміни процентної
ставки; наявність у банку практики періодичної перевірки
обґрунтованості і чинності припущень та моделей оцінки ризику; чи розроблено процес незалежного вимірювання й аналізу,
пов'язаного з ризиком зміни процентних ставок у всіх значних видах
діяльності з використанням різних сценаріїв; чи має банк достатньо досвіду та чи адекватно реагує на зміни
ринкових умов; чи має банк достатній доступ до ринків для гнучкого
коригування рівня ризику; рівень і кваліфікація керівництва та персоналу; існування належних механізмів контролю для моніторингу
достовірності інформації, належних облікових підходів і дотримання
внутрішніх положень, нормативно-правових актів, законів.
Кількісні параметри ризику зміни процентної ставки
Урахування викладених нижче факторів надає можливість оцінити
кількість ризику зміни процентної ставки:
------------------------------------------------------------------- | Незначна | Помірна | Значна | |--------------------+----------------------+---------------------| |Ризик зміни вартості| Ризик складається з| Ризик складається із| |ресурсів невеликий,|ризику зміни вартості|значного ризику зміни| |базисний ризик і|ресурсів, базисного|вартості ресурсів,| |ризик кривої|ризику, ризику кривої|високого базисного| |дохідності |дохідності і ризику,|ризику, неприйнятного| |мінімальні. Позиції,|пов'язаного з правом|за наявних умов| |що передбачають|вибору, які|ризику кривої| |право вибору, чітко|підтримуються на|дохідності або| |визначені та добре|контрольованих рівнях |значного ризику,| |управляються | |пов'язаного з правом| | | |вибору | |--------------------+----------------------+---------------------| |Неузгоджені позиції| Неузгоджені позиції| Неузгоджені позиції| |є короткостроковими |можуть бути більш|є більш| | |довгостроковими, але|довгостроковими, а їх| | |вони ефективно|хеджування є дорогим | | |хеджуються | | |--------------------+----------------------+---------------------| |Неузгоджені позиції,| Не очікується значних| Вірогідність значної| |напевно, не|коливань надходжень|нестабільності | |викличуть |або капіталу у|надходжень або| |нестабільності |зв'язку зі змінами|капіталу у зв'язку зі| |надходжень або|процентних ставок |змінами процентних| |капіталу через зміни| |ставок є високою | |процентних ставок | | | |--------------------+----------------------+---------------------| |Ризики, пов'язані з| Деякі, але не всі| Ризики, пов'язані з| |довгостроковими |ризики, пов'язані з|довгостроковими | |неузгодженостями |довгостроковими |неузгодженостями щодо| |щодо зміни вартості|неузгодженостями щодо|зміни вартості| |ресурсів, і ризики,|зміни вартості|ресурсів, і ризики,| |пов'язані з правом|ресурсів, і ризики,|пов'язані з правом| |вибору, значно|пов'язані з правом|вибору, недостатньо| |перекриті або|вибору, |перекриті або не| |повністю |перекриваються |повністю | |компенсуються |дешевими стабільними|компенсуються | |дешевими стабільними|ресурсами, залученими|дешевими стабільними| |ресурсами, |на невизначений|ресурсами, залученими| |залученими на|термін |на невизначний термін| |невизначений термін | | | -------------------------------------------------------------------
Якість управління ризиком зміни процентної ставки
Урахування викладених нижче факторів надає можливість оцінити
якість управління ризиком зміни процентної ставки:
------------------------------------------------------------------ | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | |---------------------+--------------------+---------------------| |Внутрішня нормативна|Внутрішня нормативна|Внутрішня нормативна| |база, що затверджена|база, що затверджена|база неадекватно| |відповідними органами|відповідними |формулює вимоги щодо| |банку згідно з|органами банку|управління ризиком| |принципами |згідно з принципами|зміни процентної| |корпоративного |корпоративного |ставки, | |управління, є|управління, загалом|функціональних | |прийнятною та|адекватно формулює|обов'язків і| |ефективно формулює|вимоги щодо|толерантності до| |вимоги щодо|управління ризиком|ризику | |управління ризиком|зміни процентної| | |зміни процентної|ставки, | | |ставки, |функціональних | | |функціональних |обов'язків і| | |обов'язків і|толерантності до| | |толерантності до|ризику. Можуть мати| | |ризику |місце незначні| | | |недоліки | | |---------------------+--------------------+---------------------| |Керівництво, |Керівництво, |Керівництво, | |відповідальні |відповідальні |відповідальні | |посадові особи і|посадові особи і|посадові особи і| |відповідні структурні|відповідні |відповідні структурні| |підрозділи повністю|структурні |підрозділи не| |розуміють усі аспекти|підрозділи в|розуміють або| |ризику процентної|достатній мірі|вирішили ігнорувати| |ставки |розуміють основні|основні аспекти| | |аспекти ризику|ризику процентної| | |процентної ставки |ставки | |---------------------+--------------------+---------------------| |Керівництво |Керівництво загалом|Керівництво не| |передбачає зміни|адекватно реагує на|передбачає зміни| |ринкових умов і|зміни ринкових умов |ринкових умов та/або| |вчасно та відповідно| |не здійснює| |реагує на них | |своєчасних і| | | |адекватних заходів у| | | |відповідь на них | |---------------------+--------------------+---------------------| |Функція моніторингу|- |Функція моніторингу| |лімітів ризиків і| |лімітів ризиків і| |вимірювання розміру| |вимірювання розміру| |ризиків є незалежною| |ризиків не є| |від осіб, які| |незалежною від осіб,| |виконують рішення про| |які виконують рішення| |прийняття на банк| |про прийняття на банк| |ризиків | |ризиків | |---------------------+--------------------+---------------------| |Інструменти і методи|Інструменти і методи|Інструменти і методи| |вимірювання ризику|вимірювання ризику|вимірювання ризику є| |сприяють процесу|мають незначні|надто спрощеними,| |прийняття рішень,|недоліки, але є|зважаючи на відносний| |надаючи суттєву і|прийнятними, |розмір та складність| |своєчасну інформацію|зважаючи на розмір|балансових та| |за різними|та складність|позабалансових | |визначеними і|балансових та|ризиків банку | |обґрунтованими |позабалансових | | |сценаріями змін|ризиків банку | | |процентних ставок | | | |---------------------+--------------------+---------------------| |Управлінська |Управлінська |Інформаційні системи| |інформація є|інформація загалом є|управління мають| |своєчасною, точною,|своєчасною, точною,|значні недоліки | |повною і достовірною |повною і достовірною| | |---------------------+--------------------+---------------------| |Системи обмежень|Системи обмежень|Системи обмежень| |(лімітів) |(лімітів) є|(лімітів) не є| |установлюють чіткі|адекватними для|обґрунтованими або не| |параметри ризику для|контролю за ризиком|відображають | |надходжень та|для надходжень та|розуміння ризиків для| |економічної вартості|економічної вартості|надходжень та| |капіталу за різними|капіталу за різними|економічної вартості| |визначеними і|визначеними і|капіталу | |обґрунтованими |обґрунтованими | | |сценаріями зміни|сценаріями зміни| | |процентних ставок |процентних ставок | | ------------------------------------------------------------------
Узагальнені висновки:
Кількість ризику зміни процентної ставки:
------------------------------------------------------------------ | Незначна | Помірна | Значна | ------------------------------------------------------------------
Якість управління ризиком зміни процентної ставки:
------------------------------------------------------------------ | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | ------------------------------------------------------------------
Інспектори мають враховувати як кількість ризику зміни
процентної ставки, так і якість управління ризиком зміни
процентної ставки, щоб зробити такі висновки:
Сукупний ризик зміни процентної ставки:
------------------------------------------------------------------ | Низький | Помірний | Високий | ------------------------------------------------------------------
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
------------------------------------------------------------------ | Такий, що | Стабільний | Такий, що зростає | | зменшується | | | ------------------------------------------------------------------
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання
вартості цінних паперів та товарів і курси іноземних валют за тими
інструментами, які є в торговому портфелі. Цей ризик випливає з
маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових
цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів
(деривативів). Ризики, що виникають за аналогічних обставин щодо аналогічних
інструментів, які є в банківському портфелі, розглядаються в інших
відповідних категоріях системи оцінки ризиків.
Фактори оцінки
Для оцінки ринкового ризику наглядовці мають враховувати
викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями;
їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони
є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати
рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в
банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають
забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних
рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку. Це такі фактори: існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців
внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо
управління ринковим ризиком, затвердженої відповідними органами
банку виходячи з принципів корпоративного управління, а також
відповідної практики виконання її вимог; джерела ринкового ризику, включаючи динаміку цін на
інструменти процентних ставок, товари і пайові цінні папери, а
також динаміку валютних курсів; розмір, термін дії та складність позицій; компоненти ринкового ризику та цінова чутливість різних
продуктів, у тому числі за позабалансовими угодами (наприклад,
свопами, форвардними та опціонними контрактами); стабільність реальних грошових надходжень від торговельних
операцій; динаміка значень надходжень під ризиком і капіталу під
ризиком; уразливість банку за імовірнісними сценаріями зміни
процентних ставок і ринкових потрясінь (стрес-тестування); можливість хеджування або закриття позицій ризику, що існують
на кожний момент часу, у тому числі професійна здатність
керівництва здійснювати операції хеджування та доступ банку до
відповідних ринків; розмір відкритих позицій порівняно з реальними очікуваними
грошовими надходженнями (тобто ризик порівняно з винагородою); наявність своєчасної, точної та інформативної управлінської
інформації; рівень і кваліфікація керівництва та персоналу; існування належних механізмів контролю для моніторингу
точності інформації, належних облікових підходів і дотримання
положень, обмежень, нормативно-правових актів або законів.
Кількісні параметри ринкового ризику
Урахування викладених нижче факторів дає можливість оцінити
кількість ринкового ризику:
------------------------------------------------------------------- | Незначна | Помірна | Значна | |--------------------+---------------------+----------------------| |Величина відкритих|Величина відкритих|Величина відкритих| |незахеджованих |незахеджованих |незахеджованих | |позицій є обмеженою.|позицій є помірною. У|позицій є значною. У| |У разі зміни цін та|разі зміни цін та|разі зміни цін та| |курсів коливання|курсів коливання|курсів коливання| |розміру надходжень|розміру надходжень та|розміру надходжень та| |та капіталу будуть|капіталу будуть|капіталу будуть| |мінімальними |помірними |значними | |--------------------+---------------------+----------------------| |Ризики в основному|Ризик виникає|Існує значна| |випливають з|головним чином у|ймовірність | |клієнтських операцій|зв'язку з|виникнення | |і стосуються|клієнтськими |підвищеного ризику,| |ліквідних та добре|операціями. |який пов'язаний із| |контрольованих |Враховуючи розмір,|операціями та| |продуктів, ринків і|термін і складність|позиціями, що були| |рівнів діяльності |відкритих позицій,|свідомо розпочаті| | |банк має доступ до|та/або відкриті| | |різних ринків і|керівництвом або| | |інструментів |трейдерами на основі| | |управління ризиками|власного бачення| | |за прийнятних витрат |ринку. Обсяг та/або| | | |умови здійснення| | | |клієнтських операцій| | | |не є адекватними для| | | |цього банку | |--------------------+---------------------+----------------------| |Очікується, що|Очікується, що|Існує ймовірність| |тривалість утримання|тривалість утримання|значних втрат або| |відкритої позиції та|відкритої позиції та|ускладнень із| |її обсяги залишаться|її обсяги залишаться|закриттям або| |на поточному рівні|на поточному рівні |хеджуванням позицій| |або зменшаться | |через складність| | | |самих позицій,| | | |складність доступу до| | | |певних інструментів,| | | |ринків або строків| | | |або у зв'язку з| | | |загальною | | | |неліквідністю ринків| | | |або продуктів.| | | |Очікується, що| | | |тривалість утримання| | | |відкритої позиції та| | | |її обсяги залишаться| | | |на поточному рівні| | | |або збільшаться | -------------------------------------------------------------------
Якість управління ринковим ризиком
Урахування викладених нижче факторів дає можливість оцінити
якість управління ринковим ризиком:
-------------------------------------------------------------------- | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | |---------------------+----------------------+---------------------| |Внутрішня нормативна|Внутрішня нормативна|Внутрішня нормативна| |база, що затверджена|база, що затверджена|база банку відображає| |відповідними органами|відповідними органами|ставлення до ризиків| |банку згідно з|банку згідно з|правління банку, а не| |принципами |принципами |акціонерів. Чіткого| |корпоративного |корпоративного |розподілу повноважень| |управління, чітко|управління, визначає|немає. Ризики| |визначає рівень та|рівень та види|приймаються | |види ризику, на який|ризику, на який|персоналом, який не| |готовий іти банк, а|готовий іти банк, а|має відповідного| |також встановлює|також встановлює|досвіду | |чіткі повноваження,|чіткі повноваження,| | |консервативні |консервативні | | |обмеження і|обмеження і| | |відповідний розподіл|відповідні обов'язки| | |обов'язків. Положення|в загальному вигляді.| | |дозволяють приймати|Повноваження із| | |ризики лише особам|прийняття ризиків| | |відповідного рівня,|загалом відповідають| | |які мають належний|досвіду персоналу| | |досвід та професійні|банку | | |знання | | | |---------------------+----------------------+---------------------| |Керівництво, |Керівництво, |Керівництво, | |відповідальні |відповідальні |відповідальні | |посадові особи та|посадові особи та|посадові особи та| |відповідні структурні|відповідні структурні|відповідні структурні| |підрозділи повністю|підрозділи повністю|підрозділи не| |розуміють всі аспекти|розуміють основні|розуміють або| |ринкового ризику |аспекти ринкового|вирішили ігнорувати| | |ризику |ключові аспекти| | | |ринкового ризику | |---------------------+----------------------+---------------------| |Керівництво та|Керівництво та|Керівництво та| |відповідальні |відповідальні |відповідальні | |посадові особи|посадові особи|посадові особи не| |передбачають зміни|адекватно реагують на|передбачають зміни| |ринкових умов і|зміни ринкових умов |ринкових умов та/або| |своєчасно та| |не вживають| |ефективно реагують на| |своєчасних і належних| |них | |заходів у відповідь| | | |на зміни ринкових| | | |умов | |---------------------+----------------------+---------------------| |Інструменти і методи|Інструменти і методи|Інструменти і методи| |вимірювання ризику є|вимірювання ризику|вимірювання ризику є| |досконалими, зважаючи|мають незначні|неадекватними обсягам| |на обсяги і|недоліки, але є|або складності| |складність діяльності|достатніми, зважаючи|діяльності | | |на обсяги і| | | |складність діяльності | | |---------------------+----------------------+---------------------| |Управлінська |Управлінська |Управлінська | |інформація є|інформація є в цілому|інформація неточно| |достатньою для чіткої|достатньою для оцінки|характеризує | |оцінки потенційної|потенційної |потенційну | |волатильності |волатильності |волатильність | |(мінливості) ринку і|(мінливості) ринку і|(мінливість) ринку| |оцінки сукупного|оцінки сукупного|або сукупний ризик,| |ризику, узятого|ризику, узятого|узятий банком на себе| |банком на себе |банком на себе | | |---------------------+----------------------+---------------------| |Системи обмежень|Системи обмежень|Системи обмежень| |(лімітів) |(лімітів) |(лімітів) не| |встановлюють чіткі|встановлюють чіткі|відображають повного| |параметри ризику для|параметри ризику для|розуміння ризику для| |надходжень та|надходжень та|надходжень та| |капіталу за різними|капіталу за|капіталу | |визначеними і|визначеними і| | |обґрунтованими |обґрунтованими | | |сценаріями |сценаріями | | |---------------------+----------------------+---------------------| |Функція визначення| - |Функція визначення| |кількісної оцінки і| |кількісної оцінки і| |моніторингу ризику є| |моніторингу ризику не| |незалежною від| |є незалежною від| |діяльності, | |діяльності, | |пов'язаної з| |пов'язаної з| |прийняттям ризику | |прийняттям ризику | --------------------------------------------------------------------
Узагальнені висновки:
Кількість ринкового ризику:
------------------------------------------------------------------ | Незначна | Помірна | Значна | ------------------------------------------------------------------
Якість управління ринковим ризиком:
------------------------------------------------------------------ | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | ------------------------------------------------------------------
Інспектори мають враховувати як кількість ринкового ризику,
так і якість управління ринковим ризиком, щоб зробити такі
висновки:
Сукупний ринковий ризик:
------------------------------------------------------------------ | Низький | Помірний | Високий | ------------------------------------------------------------------
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
------------------------------------------------------------------ | Такий, що | Стабільний | Такий, що зростає | | зменшується | | | ------------------------------------------------------------------
Валютний ризик
Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання
курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Валютний ризик
можна поділити на: ризик трансакції; ризик перерахування з однієї валюти в іншу (трансляційний
ризик); економічний валютний ризик. Ризик трансакції полягає в тому, що несприятливі коливання
курсів іноземних валют впливають на реальну вартість відкритих
валютних позицій. Проте оскільки він, як правило, випливає з
операцій маркетмейкерства, дилінгу і прийняття позицій в іноземних
валютах, цей ризик розглядається в рекомендаціях щодо ринкового
ризику. Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний)
полягає в тому, що величина еквіваленту валютної позиції у
звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які
використовуються для перерахування залишків у іноземних валютах в
базову (національну) валюту. Економічний валютний ризик полягає в змінах
конкурентоспроможності фінансової установи або її структур на
зовнішньому ринку через суттєві зміни обмінних курсів.
Фактори оцінки
Для оцінки валютного ризику наглядовці мають враховувати
викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями;
їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони
є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати
рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в
банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають
забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних
рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку.
Це такі фактори: існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців
внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо
управління валютним ризиком, затвердженої відповідними органами
банку виходячи з принципів корпоративного управління, а також
відповідної практики виконання її вимог; обсяг балансових та позабалансових статей, які підлягають
переоцінці у зв'язку зі змінами поточного валютного курсу та
строкового валютного курсу; структура балансових та позабалансових статей за такими
факторами: валюта; продукти; строк існування або очікуваний строк подальшого утримання
позицій; розмір і строк неузгоджених грошових потоків; розмір позицій у валютах, обсяги торгівлі якими є обмеженими; потенційна величина втрати капіталу у зв'язку з
перерахуванням валютних позицій у їх гривневий еквівалент у разі
зміни валютних курсів, враховуючи останні тенденції та прогнози; наявність своєчасної, точної та інформативної управлінської
інформації; рівень і кваліфікація керівництва та персоналу; наявність відповідних механізмів контролю для моніторингу
точності інформації, належних облікових підходів і дотримання
внутрішніх положень, нормативно-правових актів або законів.
Кількісні параметри валютного ризику
Урахування викладених далі факторів надає можливість оцінити
кількість валютного ризику:
------------------------------------------------------------------- | Незначна | Помірна | Значна | |--------------------+--------------------+-----------------------| |Величина відкритих|Величина відкритих|Величина відкритих| |валютних |валютних |валютних незахеджованих| |незахеджованих |незахеджованих |позицій в окремих| |позицій в окремих|позицій в окремих|валютах є значною | |валютах є обмеженою |валютах є помірною | | |--------------------+--------------------+-----------------------| |Потоки грошових|Невідповідності |Банк має позиції у| |коштів є|потоків грошових|неконвертованих | |передбачуваними, |коштів є|валютах, що ускладнює| |добре узгодженими|передбачуваними, |процес, швидкість та| |або захеджованими |розміри таких|вартість хеджування | | |невідповідностей є| | | |помірними | | |--------------------+--------------------+-----------------------| |Вплив змін валютних|Вплив змін валютних|Вплив змін валютних| |курсів на величину|курсів на величину|курсів на величину| |надходжень та/або|надходжень та/або|надходжень та/або| |капіталу незначний |капіталу помірний |капіталу значний | -------------------------------------------------------------------
Якість управління валютним ризиком
Урахування викладених нижче факторів надає можливість оцінити
якість управління валютним ризиком:
------------------------------------------------------------------- | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | |---------------------+----------------------+--------------------| |Внутрішня нормативна|Внутрішня нормативна|Внутрішньої | |база, що затверджена|база, що затверджена|нормативної бази| |відповідними органами|відповідними органами|щодо валютного| |банку згідно з|банку згідно з|ризику немає або| |принципами |принципами |вона неадекватна| |корпоративного |корпоративного |обсягу та характеру| |управління, чітко та|управління, загалом|операцій банку,| |обґрунтовано визначає|визначає обмеження|зважаючи на досвід| |обмеження валютних|валютних позицій за|керівництва, | |позицій за валютами,|валютами, строками та|капітальну базу| |строками та|інструментами |банку та/або обсяг| |інструментами | |активів і| | | |зобов'язань, | | | |номінованих в| | | |іноземний валюті.| | | |Обов'язки | | | |розподілені нечітко | |---------------------+----------------------+--------------------| |Керівництво, |Керівництво, |Керівництво, | |відповідальні |відповідальні |відповідальні | |посадові особи та|посадові особи та|посадові особи та| |відповідні структурні|відповідні структурні|відповідні | |підрозділи повністю|підрозділи повністю|структурні | |розуміють всі аспекти|розуміють основні|підрозділи не| |валютного ризику |аспекти валютного|розуміють або| | |ризику |вирішили ігнорувати| | | |основні аспекти| | | |валютного ризику | |---------------------+----------------------+--------------------| |Керівництво та|Керівництво та|Керівництво та| |відповідальні |відповідальні |відповідальні | |посадові особи|посадові особи|посадові особи не| |передбачають зміни|адекватно реагують на|передбачають змін| |ринкових умов і|зміни ринкових умов |ринкових умов та/або| |своєчасно та належним| |не вживають| |чином реагують на них| |своєчасних і| | | |належних заходів у| | | |відповідь на них | |---------------------+----------------------+--------------------| |Інструменти та методи|Інструменти та методи|Інструменти та| |кількісної оцінки|кількісної оцінки|методи кількісної| |ризику є досконалими,|ризику можуть мати|оцінки ризику є| |зважаючи на розмір і|незначні недоліки,|неадекватними | |складність діяльності|але є достатніми з|розміру і складності| | |огляду на розмір і|діяльності | | |складність діяльності | | |---------------------+----------------------+--------------------| |Управлінська |Управлінська |Управлінська | |інформація є|інформація є в цілому|інформація не точно| |достатньою для чіткої|достатньою для оцінки|характеризує | |оцінки потенційної|потенційної |потенційну | |волатильності |волатильності |волатильність | |(мінливості) ринку і|(мінливості) ринку і|(мінливість) ринку| |оцінки сукупного|оцінки сукупного|або сукупний ризик,| |ризику, узятого|ризику, узятого|узятий банком на| |банком на себе |банком на себе |себе | |---------------------+----------------------+--------------------| |Системи обмежень|Системи обмежень|Системи обмежень| |(лімітів) |(лімітів) |(лімітів) не| |установлюють чіткі|установлюють чіткі|відображають повного| |параметри ризику для|параметри ризику для|розуміння ризику для| |надходжень та|надходжень та|надходжень та| |капіталу за різними|капіталу за різними|капіталу | |визначеними і|визначеними і| | |обґрунтованими |обґрунтованими | | |сценаріями |сценаріями | | |---------------------+----------------------+--------------------| |Функція визначення|- | Функція визначення| |кількісної оцінки і| |кількісної оцінки і| |моніторингу ризику є| |моніторингу ризику| |незалежною від| |не є незалежною від| |діяльності, | |діяльності, | |пов'язаної з| |пов'язаної з| |прийняттям ризику | |прийняттям ризику | -------------------------------------------------------------------
Узагальнені висновки:
Кількість валютного ризику:
------------------------------------------------------------------ | Незначна | Помірна | Значна | ------------------------------------------------------------------
Якість управління валютним ризиком зміни:
------------------------------------------------------------------ | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | ------------------------------------------------------------------
Інспектори мають враховувати як кількість валютного ризику,
так і якість управління валютним ризиком, щоб зробити такі
висновки:
Сукупний валютний ризик зміни:
------------------------------------------------------------------ | Низький | Помірний | Високий | ------------------------------------------------------------------
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
------------------------------------------------------------------ | Такий, що | Стабільний | Такий, що зростає | | зменшується | | | ------------------------------------------------------------------
Операційно-технологічний ризик
Операційно-технологічний ризик - це потенційний ризик для
довгострокового існування банківської установи, що виникає через
недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю
або інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки
зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і
безперервності роботи. Такі недоліки можуть призвести до фінансових збитків через
помилку, невчасне виконання робіт або шахрайство чи стати причиною
того, що інтереси банку постраждають у якийсь інший спосіб,
наприклад, дилери, кредитні працівники або інші працівники банку
перевищать свої повноваження або здійснюватимуть операції в
порушення етичних норм або із занадто високим ризиком.
Операційно-технологічний ризик виникає також через неадекватність
інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки
зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і
безперервності роботи, у тому числі через неадекватність
стратегії, політики і використання інформаційних технологій. До
інших аспектів операційно-технологічного ризику належать
імовірність непередбачених подій, наприклад пожежі або стихійного
лиха.
Фактори оцінки
Для оцінки операційно-технологічного ризику наглядовці мають
враховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими
критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі
потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю
приймати рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані
наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків
мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та
ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки
ризику банку.
Це такі фактори: існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців
внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо
управління операційно-технологічним ризиком, затвердженої
відповідними органами банку виходячи з принципів корпоративного
управління, а також відповідної практики виконання її вимог; кількість та складність обробки операцій порівняно з рівнем
розвитку і потужністю операційних і контрольних систем, враховуючи
попередні результати роботи цих систем, їх поточний стан та
перспективи подальшого вдосконалення; ймовірність технологічних та операційних збоїв, перевищення
повноважень персоналом, недоліки в попередньому аналізі операцій
під час прийняття рішень, а також відсутність (у тому числі
тимчасова) моніторингу або реєстрації операцій з клієнтами або
контрагентами; наявність та дотримання банком технологічних карт здійснення
операцій; наявність, кількість, причини та характер порушень процедур
адміністративного і облікового контролю; потенційна можливість фінансових збитків унаслідок: помилки виконавців або шахрайства; низької операційної конкурентоспроможності банку; неадекватності наявних інформаційних систем; неповної інформації щодо контрагента або операції; операційних та технологічних збоїв; історія та характер скарг та звернень клієнтів до банку у
зв'язку з недоліками роботи операційних систем та реакція на них
банку; обсяги та адекватність засобів контролю за банківським
програмним забезпеченням та його супроводженням та іншими
послугами, які здійснюються із залученням третіх осіб
(аутсорсингу); адекватність стратегії щодо інформаційних технологій,
стратегія щодо інформаційних технологій має відповідати поточним
та передбачуваним вимогам щодо діяльності банку і враховувати
структуру технічних засобів, телекомунікаційних засобів,
програмного забезпечення, даних і мереж, а також цілісність
інформаційної бази даних; існування процесу для: визначення інформаційних потреб для ефективного управління
банком; визначення архітектури інформаційних систем для обробки
операцій і надання продуктів та послуг; забезпечення достовірності та збереження інформації
(наприклад, створення, обробка, зберігання та надання даних). Це
включає планування заходів забезпечення безперервної діяльності; забезпечення своєчасної підготовки і використання
управлінської інформації; рівень кваліфікації та навичок менеджерів та працівників; існування належних механізмів контролю для моніторингу
точності інформації, належних облікових підходів і дотримання
положень або законів.
Кількісні параметри операційно-технологічного ризику
Урахування викладених нижче факторів надає можливість оцінити
кількість операційно-технологічного ризику:
-------------------------------------------------------------------- | Незначна | Помірна | Значна | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Ідентифікація |Ідентифікацію клієнта,| Ідентифікацію | |клієнта, аналіз|аналіз операції перед|клієнта, аналіз| |операції перед її|її здійсненням і|операції перед її| |здійсненням, |процедури важко|здійсненням і| |процедури є|стандартизувати через|процедури неможливо| |стандартизованими |складність схем|стандартизувати через| | |проведення операцій в|складність схем| | |рамках окремих|проведення операцій в| | |продуктів |рамках окремих| | | |продуктів | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Кількість операцій|Кількість операцій та|Рівень технологічної| |та технологічна|технологічна |обробки операцій та| |складність їх|складність їх обробки|стан розвитку| |обробки є низькими|наражають банк на|операційних систем є| |і відповідають|певний ризик. Рівень|невідповідними і| |рівню розвитку|розвитку операційних|мають недоліки | |операційних систем |систем достатньо| | | |забезпечує обробку| | | |операцій | | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Банк повністю|Існують певні|Існують значні| |виконує вимоги щодо|порушення розрахунково-|порушення | |розрахункових та|касової дисципліни |розрахунково-касової | |касових операцій | |дисципліни | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Схеми проведення|Схеми проведення|Схеми проведення| |операцій прості та|операцій |операцій | |стандартизовані, |характеризуються |характеризуються як| |середній розмір та|певною складністю,|складні і практично| |кількість |можуть мати місце|не стандартизовані,| |проведення операцій|відхилення від|середній розмір| |в різних часових|стандартних схем|операцій великий,| |зонах невеликі |проведення операцій,|кількість їх| | |середній розмір|проведення в різних| | |операцій значний,|часових зонах значна | | |кількість їх| | | |проведення в різних| | | |часових зонах помірна | | |-------------------+-----------------------+----------------------| |Розширення |Розширення кількості|У банку немає| |кількості та|та спектру банківських|адекватних планів| |спектру банківських|послуг в цілому|розширення кількості| |послуг відповідає|відповідає планам|та спектру послуг | |планам керівництва.|керівництва. Плани| | |Плани впровадження|впровадження загалом| | |є чіткими і|чіткі, але не завжди| | |виконуються |носять комплексний| | | |характер | | --------------------------------------------------------------------
Якість управління операційно-технологічним ризиком
Урахування викладених нижче факторів надає можливість оцінити
якість управління операційно-технологічним ризиком:
------------------------------------------------------------------ | Висока | Потребує | Низька | | | вдосконалення | | |------------------+----------------------+----------------------| |Положення банку,|Положення банку,|Положення банку не| |затверджені |затверджені |враховують всіх| |відповідними |відповідними органами|аспектів операційно-| |органами банку|банку згідно з|технологічного ризику| |згідно з|принципами |і не є адекватними| |принципами |корпоративного |йому | |корпоративного |управління, де| | |управління, де|розглядається | | |розглядається |операційно- | | |операційно- |технологічний ризик,| | |технологічний |є загалом достатніми | | |ризик, є добре| | | |розробленими і| | | |повністю | | | |достатніми | | | |------------------+----------------------+----------------------| |Керівництво |Керівництво в|Керівництво не розуміє| |повністю розуміє|достатній мірі|або ігнорує основні| |всі аспекти|розуміє основні|аспекти операційно-| |операційно- |аспекти операційно-|технологічного ризику | |технологічного |технологічного ризику | | |ризику | | | |------------------+----------------------+----------------------| |Керівництво |Керівництво адекватно|Керівництво не| |передбачає та|реагує на зміни|передбачає або не| |належним чином|величини операційно-|вживає своєчасних та| |реагує на зміни|технологічного ризику |належних заходів у| |величини | |відповідь на зміни| |операційно- | |величини операційно-| |технологічного | |технологічного ризику | |ризику | | | |------------------+----------------------+----------------------| |Стратегія і|Стратегія і положення|Стратегія і положення| |положення щодо|щодо інформаційних|щодо інформаційних| |інформаційних |технологій загалом|технологій не| |технологій |виконуються і|виконуються та/або не| |повністю |забезпечені в цілому|забезпечені належною| |виконуються і|адекватною ресурсною|ресурсною базою | |забезпечені |базою | | |достатньою | | | |ресурсною базою | | | |------------------+----------------------+----------------------| |Банк має історію|Банк має історію|Існують факти значних| |відсутності |відсутності значних|(за кількістю та/або| |операційних збоїв.|операційних збоїв.|наслідками) | |Імовірність того,|Імовірність того, що|операційних збоїв.| |що банк не зможе|банк не зможе|Імовірність | |відновити та|відновити та обробити|неспроможності | |обробити операцію|операцію надалі,|відновлення та обробки| |надалі, є|зведено до мінімуму|операції надалі є| |мінімальною |завдяки існуванню|високою через| |завдяки наявності|загалом надійних|відсутність ефективних| |надійних засобів|засобів контролю |засобів внутрішнього| |внутрішнього | |контролю | |контролю | | | |------------------+----------------------+----------------------| |Рівень |Рівень операційного|Рівень операційного| |операційного |контролю в банку є|контролю в банку є| |контролю в банку є|адекватним. Системи|неадекватним. Системи| |високим. Системи|внутрішнього |внутрішнього контролю,| |внутрішнього |контролю, аудит та|аудит та плани на| |контролю, аудит та|плани на випадок|випадок кризових| |плани на випадок|кризових обставин є|обставин мають значні| |кризових обставин|достатніми |недоліки | |є ефективними | | | |------------------+----------------------+----------------------| |Управлінська |Недоліки |Управлінська | |інформація є|управлінської |інформація щодо| |цілком задовільною|інформації щодо|обробки операцій має| | |обробки операцій є|значні недоліки | | |незначними | | |------------------+----------------------+----------------------| |Кількість, |Наявна кількість і|Наявна кількість і| |кваліфікація та|якість персоналу|якість персоналу є| |досвід персоналу|викликає |недостатньою. | |цілком задовільні.|занепокоєння. На|Працівників із| |Ринок пропонує|ринку робочої сили|необхідними знаннями і| |достатню кількість|бракує відповідних|досвідом важко знайти| |кваліфікованого |знань та досвіду |на ринку | |персоналу | | | ------------------------------------------------------------------
Узагальнені висновки:
Кількість операційно-технологічного ризику:
------------------------------------------------------------------ | Незначна | Помірна | Значна | ------------------------------------------------------------------
Якість управління операційно-технологічним ризиком:
------------------------------------------------------------------ | Висока | Потребує вдосконалення| Низька | ------------------------------------------------------------------
Інспектори мають враховувати як кількість
операційно-технологічного ризику, так і якість управління ним, щоб
зробити такі висновки:
Сукупний операційно-технологічний ризик:
------------------------------------------------------------------ | Низький | Помірний | Високий | ------------------------------------------------------------------
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
------------------------------------------------------------------ | Такий, що | Стабільний | Такий, що зростає | | зменшується | | | ------------------------------------------------------------------
Ризик репутації
Ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття
іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами
(учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможність
банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові
послуги або підтримувати відносини, що тривають. Цей ризик може
привести банківську установу (або її керівників) до фінансових
втрат або зменшення клієнтської бази, у тому числі до притягнення
до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності.
Ризик репутації має місце на всіх рівнях організації, і тому банки
мають відповідально ставитися до своїх відносин із клієнтами та
суспільством. Публічне сприйняття іміджу банку можна поділити на дві
категорії: сприйняття ринком, наприклад нинішніми або потенційними
клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками); сприйняття органами державного регулювання, наприклад
Національним банком України, Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими
уповноваженими органами.
Фактори оцінки
Для оцінки ризику репутації наглядовці мають ураховувати
викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями;
їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони
є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати
рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в
банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають
забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних
рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку. Це такі фактори: сприйняття ринком або суспільством менеджменту і фінансової
стабільності банку; сприйняття ринком або суспільством продуктів або послуг, які
пропонує банк; бажання та здатність керівництва банку коригувати
бізнес-стратегії відповідно до змін у законодавстві, кон'юнктури
ринку або інших факторів (наприклад, припинення або обмеження дії
окремих пунктів ліцензії, зміна статусу банку тощо); практика роботи банку щодо аналізу перспектив розширення
спектру продуктів та послуг та розроблення відповідної внутрішньої
нормативної бази, у тому числі щодо перевірки клієнтів та
отримання інформації про них. Перспективи збереження такої
практики надалі; обсяг послуг довірчого управління та умови їх здійснення; характер та обсяг скарг та звернень від клієнтів і здатність
та бажання керівництва відповідно реагувати на них; існування дуже гучної або помітної судової справи, яка
негативно впливає на імідж банку; штрафи, пені та інші фінансові збитки, завдані банку в
минулому в результаті притягнення банку (або його керівників) до
адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності; результати перевірок уповноважених органів державного
регулювання, бажання та здатність керівництва відповідно реагувати
на їхні рекомендації; участь банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.
Узагальнена оцінка
Урахування цих факторів надає можливість оцінити сукупний
ризик репутації:
------------------------------------------------------------------- | Низький | Помірний | Високий | |---------------------+---------------------+---------------------| |Керівництво |Керівництво адекватно|Керівництво не| |передбачає зміни, які|реагує на зміни, які|передбачає ринкових| |впливають на|впливають на|або інших змін або не| |репутацію банку, та|репутацію банку |вживає своєчасних або| |відповідно реагує на| |адекватних заходів у| |них | |відповідь на них | |---------------------+---------------------+---------------------| |Банк відповідно до|Банк відповідно до|Кодексу етики в банку| |принципів |принципів |немає або він не| |корпоративного |корпоративного |функціонує | |управління розробив|управління розробив| | |Кодекс етики, що|Кодекс етики, що| | |повністю виконується |загалом виконується | | |---------------------+---------------------+---------------------| |Внутрішня дисципліна|Внутрішня дисципліна|Внутрішня дисципліна| |банку |банку забезпечується|банку не| |забезпечується на|на прийнятному рівні|забезпечується | |дуже високому рівні | | | |---------------------+---------------------+---------------------| |Системи внутрішнього|Системи внутрішнього|Системи внутрішнього| |контролю та аудиту|контролю та аудиту|контролю та аудиту| |повністю адекватні |загалом адекватні |неефективні і не| | | |забезпечують | | | |зменшення ризиків.| | | |Керівництво не вжило| | | |належних виправних| | | |дій або в минулому| | | |їхнє застосування не| | | |мало очікуваних| | | |результатів | |---------------------+---------------------+---------------------| |Вплив внутрішніх та|Вплив внутрішніх та|Існує значний| |зовнішніх чинників на|зовнішніх чинників на|негативний вплив на| |публічний імідж та|публічний імідж та|публічний імідж та| |добре ім'я банку є|добре ім'я банку є|добре ім'я банку за| |мінімальним та|контрольованим |рахунок внутрішніх та| |вживаються заходи для|(наприклад, через|зовнішніх чинників.| |контролю (наприклад,|дієву службу зв'язків|Це виявляється в| |через дієву службу|з громадськістю). І,|значній кількості| |зв'язків з|як очікується, вплив|позовів, порушених| |громадськістю). |залишиться низьким в|проти банку або його| |Негативного впливу|найближчому |керівників, у| |найближчим часом не|майбутньому |значному обсязі скарг| |очікується | |клієнтів або у| | | |великих сумах| | | |збитків. Найближчим| | | |часом поліпшення| | | |ситуації не| | | |очікується | |---------------------+---------------------+---------------------| |Значна частина|- |Банк не є учасником| |загальної суми| |Фонду гарантування| |вкладів фізичних осіб| |вкладів фізичних осіб| |гарантована Фондом| |або є його тимчасовим| |гарантування вкладів| |учасником | |фізичних осіб.| | | |Середня сума одного| | | |вкладу не перевищує| | | |суму гарантованого| | | |відшкодування | | | -------------------------------------------------------------------
Узагальнені висновки:
Сукупний ризик репутації:
------------------------------------------------------------------ | Низький | Помірний | Високий | ------------------------------------------------------------------
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
------------------------------------------------------------------ | Такий, що | Стабільний | Такий, що зростає | | зменшується | | | ------------------------------------------------------------------
Юридичний ризик
Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через порушення або
недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів,
угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через
можливість двозначного тлумачення законів або правил. Банки
наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з
великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами,
контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими
та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести
до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, грошового
відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій
банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення
можливостей правового забезпечення виконання угод.
Фактори оцінки
Для оцінки юридичного ризику наглядовці мають враховувати
викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями;
їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони
є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати
рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в
банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають
забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних
рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку. Це такі фактори: існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців
внутрішньої нормативної бази (положень, процедур тощо) щодо
управління юридичним ризиком, затвердженої відповідними органами
банку виходячи з принципів корпоративного управління, а також
відповідної практики виконання її вимог; кількість та серйозність порушень або відхилень від
установлених норм або юридичних вимог (серйозність визначається
шляхом аналізу частоти, грошової суми та характеру відхилення).
Такий аналіз має враховувати як поточні дані, так і дані за минулі
періоди; історія подання скарг, претензій та порушення судових справ
клієнтами або іншими особами. Скарги, претензії та судові справи
можуть бути пов'язані з: захистом клієнтом своїх прав, які виникають в результаті
використання банківських продуктів або отримання банківських
послуг, таких як кредитні, вкладні операції, грошові перекази
тощо; порушеннями норм та вимог законодавства та
нормативно-правових актів; недотриманням інших пруденційних або етичних вимог,
установлених самим банком або органами його регулювання; як положення та повноваження доведено до керівництва та
працівників; наявність своєчасної, достовірної та повної управлінської
інформації; професійний рівень та кваліфікація керівництва та працівників
(зокрема працівників юридичної служби); наявність належних механізмів контролю (внутрішній та
зовнішній аудит, відповідні процедури тощо) для забезпечення
дотримання норм законодавства та нормативно-правових актів, вимог
внутрішньої нормативної бази та укладених угод.
Узагальнена оцінка
Урахування поданих нижче факторів надає можливість оцінити
сукупний юридичний ризик:
------------------------------------------------------------------ | Низький | Помірний | Високий | |--------------------+---------------------+---------------------| |Керівництво повністю|Керівництво |Керівництво не| |розуміє всі аспекти|достатньою мірою |розуміє або вирішило| |юридичного ризику та|розуміє основні |ігнорувати основні| |демонструє |аспекти юридичного |аспекти юридичного| |готовність |ризику |ризику | |забезпечувати | | | |відповідність усім| | | |встановленим вимогам| | | |--------------------+---------------------+---------------------| |Повноваження, |Повноваження, |Керівництво не| |підзвітність та|підзвітність та |визначило, не довело| |відповідальність за|відповідальність за |до всіх необхідних| |виконання |виконання |організаційних рівнів| |відповідних вимог та|відповідних вимог та |відповідних вимог та| |норм чітко визначені|норм доведені до |норм або не вимагає| |та запроваджені на|всіх організаційних |належної | |всіх організаційних|рівнів відповідно до |відповідальності за| |рівнях відповідно до|принципів |їх виконання | |принципів |корпоративного | | |корпоративного |управління, але | | |управління |можуть потребувати | | | |певного | | | |вдосконалення | | |--------------------+---------------------+---------------------| |Керівництво |Керівництво |Керівництво не| |передбачає зміни|адекватно реагує на |передбачає змін| |регулятивного |зміни регулятивного |регулятивного | |характеру та|характеру |характеру або не| |відповідно реагує на| |вживає своєчасних або| |них | |адекватних заходів у| | | |відповідь на них | |--------------------+---------------------+---------------------| |Необхідність |Необхідність |Необхідність | |відповідності |відповідності |відповідності | |встановленим |встановленим |встановленим | |законодавчим вимогам|законодавчим вимогам |законодавчим вимогам| |та нормам|та нормам може |та нормам не| |враховується в|формально не |враховується в| |процесі розроблення|розглядатися в |процесі розроблення| |продуктів та систем |процесі розроблення |продуктів та систем | | |продуктів та систем, | | | |але, як правило, | | | |фактично | | | |враховується під час | | | |запровадження цих | | | |продуктів та систем | | |--------------------+---------------------+---------------------| |Порушення та/або|Частота та |Порушення та/або| |відхилення від|серйозність порушень |відхилення наражають| |установлених вимог|та/або відхилень |банк на значний ризик| |та норм незначні за|помірні |погіршення репутації,| |кількістю або не є| |зниження вартості| |серйозними | |(капіталу), | | | |надходжень або| | | |погіршення позиції| | | |банку на ринку | |--------------------+---------------------+---------------------| |Якщо виявлено|Проблеми можуть бути |Помилки часто не| |недоліки, |усунуті в |виявляються на| |керівництво негайно|нормальному робочому |внутрішньому рівні,| |вживає належних|режимі без |виправні заходи часто| |виправних заходів |використання значних |неефективні, або| | |грошових або |керівництво не реагує| | |управлінських |відповідним чином на| | |ресурсів. |виявлені недоліки | | |Керівництво реагує | | | |відповідним чином на | | | |виявлені недоліки | | |--------------------+---------------------+---------------------| |Банк має позитивну|Системи юридичного |Системи юридичного| |історію виконання|контролю щодо |контролю щодо| |встановлених вимог|відповідності |відповідності | |та норм. У банку|діяльності вимогам |діяльності вимогам та| |запроваджені |та нормам достатні |нормам мають| |відповідні системи|для уникнення |недоліки, які є| |юридичного контролю|значних або частих |наслідком | |для виявлення|порушень або |недостатньої | |потенційних |відхилень від |готовності | |юридичних проблем,|установлених вимог |керівництва | |проблем щодо|та норм |забезпечувати | |відповідності | |управління ризиком. В| |діяльності | |банку не існує| |встановленим вимогам| |програми вжиття| |та нормам та оцінки| |виправних заходів,| |результатів | |або для запровадження| |діяльності | |такої програми| |відповідних структур| |потрібно багато часу | |та працівників, що| | | |зводить до мінімуму| | | |ймовірність | | | |виникнення численних| | | |або серйозних| | | |порушень у| | | |майбутньому | | | |--------------------+---------------------+---------------------| |Навчальні програми|Є певна |Банк не забезпечує| |забезпечують |непослідовність у |належних та| |постійне підвищення|процесі навчання та |послідовних програм| |кваліфікації |підвищенні |навчання/підвищення | |персоналу |кваліфікації |кваліфікації | | |персоналу |персоналу | ------------------------------------------------------------------
Узагальнені висновки:
Сукупний юридичний ризик:
------------------------------------------------------------------ | Низький | Помірний | Високий | ------------------------------------------------------------------
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
------------------------------------------------------------------ | Такий, що | Стабільний | Такий, що зростає | | зменшується | | | ------------------------------------------------------------------
Стратегічний ризик
Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через неправильні
управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне
реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає
внаслідок несумісності: стратегічних цілей банку; бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей; ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; якості реалізації цілей банку. Ресурси, що потрібні для реалізації бізнес-стратегій, можуть
бути як матеріальними, так і нематеріальними. До них належать
канали взаємодії і обміну інформацією, операційні системи, мережі
надання послуг та продуктів і управлінський потенціал та
можливості. Внутрішні характеристики організації мають оцінюватися
з точки зору впливу економічних, технологічних, конкурентних,
наглядових та інших змін зовнішнього середовища.
Фактори оцінки
Для оцінки стратегічного ризику наглядовці мають враховувати
викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями;
їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони
є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати
рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в
банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають
забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних
рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку.
Це такі фактори: місія, цілі, корпоративні культура та цінності, толерантність
банку до ризику; практика керівництва щодо доведення до виконання, модифікації
і реалізації стратегічних планів; стан виконання стратегічних планів, частота та величина змін
у ставленні банку до ризику (толерантності до ризику); наявні інформаційні системи управління і засоби контролю для
моніторингу бізнес-рішень; вплив на публічний імідж та добре ім'я банку стратегічної
позиції, яку банк обрав щодо своїх технологій, продуктів та
конкурентів; плани та можливості щодо структурної реорганізації банку
(наприклад, злиття або приєднання); сумісність стратегічних ініціатив із наявними або
запланованими ресурсами; ринкова позиція банку, включаючи проникнення на ринок на
географічному рівні та на рівні продуктів; диверсифікація банку щодо продуктів, географії та клієнтури; результати виконання планів банку щодо запровадження нових
продуктів або послуг.
Узагальнена оцінка
Урахування поданих нижче факторів надає можливість оцінити
сукупний стратегічний ризик:
-------------------------------------------------------------------- | Низький | Помірний | Високий | |-------------------+----------------------+-----------------------| |Практика управління|Якість |Практика управління| |ризиками є|управління ризиками |ризиками не відповідає| |невід'ємною |відповідає |стратегічним завданням| |частиною процесу|стратегічним |або очевидною є| |стратегічного |завданням, які стоять |відсутність | |планування |перед банком |стратегічного напряму| | | |розвитку | |-------------------+----------------------+-----------------------| |Стратегічні цілі,|Керівництво |Стратегічні завдання не| |завдання, |продемонструвало |відображені адекватно у| |корпоративна |спроможність досягати |внутрішній нормативній| |культура та|поставлених цілей та |базі банку. Структура| |поведінка належним|виконувати завдання. |та кваліфікація| |чином доведені до|Існують окремі |персоналу організації| |виконання та|невирішені завдання, |не відповідають| |послідовно |які не мають |довгостроковим | |впроваджуються на|суттєвого впливу на |стратегіям | |всіх організаційних|виконання загальних | | |рівнях. |завдань та місії | | |Ефективність |банку | | |виконання | | | |стратегічних | | | |завдань | | | |забезпечується | | | |високою | | | |кваліфікацією | | | |керівництва всіх| | | |рівнів | | | |-------------------+----------------------+-----------------------| |Банк має позитивну|Банк має загалом |Банк виявляє| |історію досягнення|позитивну історію |неспроможність | |поставлених цілей|досягнення |досягнення поставлених| |та виконання|поставлених цілей та |цілей та виконання| |стратегічних |виконання |стратегічних завдань.| |завдань. |стратегічних завдань. |Виконання стратегічних| |Стратегічні плани|Стратегічні плани |планів банку може| |не несуть загрози|несуть незначну і |спричинити | |дестабілізації |цілком контрольовану |дестабілізацію його| |стану банку |загрозу |стану | | |дестабілізації стану | | | |банку | | |-------------------+----------------------+-----------------------| |Інформаційні |Інформаційні системи |Інформаційні системи| |системи управління|управління достатньою |управління щодо| |ефективно |мірою забезпечують |забезпечення виконання| |забезпечують |виконання |стратегічних завдань| |виконання |короткострокових |мають серйозні недоліки| |стратегічних |стратегічних завдань |або не існують взагалі | |завдань | | | |-------------------+----------------------+-----------------------| | Тактика банку| Тактика банку | Очікується, що| |щодо виконання|щодо виконання |стратегічні рішення| |стратегічних планів|стратегічних планів |матимуть серйозні| |повністю відповідає|загалом відповідає |негативні наслідки для| |визначеній |визначеній стратегії |ринкової вартості| |стратегії, |та в цілому |капіталу. Тактичні дії| |забезпечується |забезпечується рівнем |банку щодо виконання| |рівнем капіталу та|капіталу та розвитком |стратегічних планів є| |може мати лише|операційних систем. |агресивними та/або не| |номінальний вплив|Рішення, напевно, не |сумісними із визначеною| |на дохідність.|матимуть значного |стратегією. Змінити| |Рішення можна легко|негативного впливу на |прийняті рішення в| |змінювати з|надходження або |процесі їх реалізації| |помірними витратами|капітал. У разі |дуже важко або занадто| | |потреби рішення або |дорого | | |заплановані заходи | | | |можуть бути змінені | | | |без значних витрат | | | |або проблем | | --------------------------------------------------------------------
Узагальнені висновки:
Сукупний стратегічний ризик:
------------------------------------------------------------------ | Низький | Помірний | Високий | ------------------------------------------------------------------
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
------------------------------------------------------------------ | Такий, що | Стабільний | Такий, що зростає | | зменшується | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Генерального департаменту
банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Директор Департаменту
методології та планування
банківського нагляду С.В.Фабер
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України О.В.Шлапаквгору