Документ n0003525-10, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 15.02.2010, підстава - 90/2010

                                                          
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
Про заходи щодо підвищення ефективності
державного управління у галузі геологічного
вивчення і використання надр
{ Рішення введено в дію Указом Президента
N 90/2010 ( 90/2010 ) від 03.02.2010 }

Розглянувши ситуацію, що склалася у сфері використання надр,
проаналізувавши законодавство про надра, Рада національної безпеки
і оборони України відзначає наявність системних проблем, які
становлять реальну загрозу економічній безпеці держави.
На території України, яка становить 0,7 відсотка світової
території, виявлено до п'яти відсотків усіх мінерально-сировинних
ресурсів земної кулі.
Належне державне управління в галузі геологічного вивчення та
використання надр дало б змогу мінімізувати імпорт
гостродефіцитної сировини: кольорових, рідкісних,
рідкісноземельних, дорогоцінних металів, збільшити видобуток
власних нафти і газу, значно підвищити економічну незалежність і
безпеку держави.
Однак постійне реформування за роки незалежності органів, що
здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення і
використання надр, зокрема передача повноважень з управління
підприємствами з геологічного вивчення та використання надр від
одного державного органу до іншого, призвело до зниження
ефективності діяльності таких підприємств та погіршення стану
використання надр у державі в цілому.
Національна акціонерна компанія "Надра України", утворена у
2000 році з метою підвищення ефективності управління
підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення
забезпечення потреб України в корисних копалинах, не лише не
досягла поставленої мети, а й не забезпечила ефективного
управління підприємствами, у статутних (складених) капіталах яких
Компанія володіє корпоративними правами.
Відсутність чіткого розподілу компетенції державних органів
фактично унеможливила здійснення ефективного контролю за
виконанням державного замовлення в галузі геологічного вивчення і
використання надр.
Унаслідок формального застосування результативних показників
бюджетних програм, неефективного здійснення розпорядниками
бюджетних коштів видатків бюджету, зокрема, під час планування
геологорозвідувальних робіт обсяги геологорозвідувальних робіт з
1991 року скоротилися в десятки разів, а кількість зайнятих у
галузі працівників - ушестеро.
Використання видобувними підприємствами застарілого
обладнання, зношеність якого становить 50-70 відсотків, відтік
кваліфікованих спеціалістів призвели до зниження якості виконання
робіт у галузі, виникнення аварійних ситуацій і, відповідно,
відмови замовників геологорозвідувальних робіт від послуг
підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Національна
акціонерна компанія "Надра України" володіє корпоративними
правами.
Не відповідає потребам сьогодення, стримує розвиток галузі,
створює передумови для нераціонального використання надр та
поширення корупції в цій галузі й недосконалість законодавства про
надра.
З огляду на загрозливу ситуацію, що склалася в галузі
геологічного вивчення і використання надр, та наявні у цій галузі
ризики, а також ураховуючи, що нераціональне, виснажливе
використання мінерально-сировинних природних ресурсів відповідно
до статті 7 Закону України "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ) віднесено до основних загроз національній
безпеці в екологічній сфері, Рада національної безпеки і оборони
України в и р і ш и л а:
1. Вважати незадовільною роботу Кабінету Міністрів України із
реалізації державної політики у сфері регулювання гірничих
відносин.
2. Визнати такою, що не відповідає інтересам національної
безпеки, існуючу систему державного управління у галузі
геологічного вивчення і використання надр.
3. Кабінету Міністрів України:
1) розробити, в установленому порядку внести на розгляд
Верховної Ради України та забезпечити супроводження в парламенті
проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про надра та
інших законодавчих актів України, в якому передбачити, зокрема:
заборону переоформлення, відчуження спеціальних дозволів на
користування надрами;
вичерпні підстави надання спеціальних дозволів на
користування надрами без проведення аукціонів,
порядок та умови проведення аукціонів з продажу спеціальних
дозволів на користування надрами;
методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні
спеціальних дозволів на користування надрами;
посилення відповідальності за порушення умов спеціального
дозволу (ліцензії) на користування надрами;
збільшення частки відрахувань з платежів за користування
надрами, що спрямовуються до місцевих бюджетів;
2) вжити у тримісячний строк у встановленому порядку заходів
щодо:
затвердження пріоритетних напрямів розвитку
мінерально-сировинної бази України на 2011 та наступні роки для
забезпечення потреб вітчизняної промисловості у кольорових,
рідкісних і рідкісноземельних металах;
визначення переліку родовищ корисних копалин для
першочергового промислового освоєння з використанням прогресивних
технологій;
забезпечення впровадження на підприємствах
гірничо-металургійного комплексу високотехнологічних способів
виробництва з використанням рідкісних, рідкісноземельних і
легуючих металів та розвитку нових напрямів гірничо-металургійного
виробництва з їх пріоритетним використанням;
удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності з
геологічного вивчення і використання надр для забезпечення
найбільш ефективного та раціонального їх використання;
визначення оптимальної потреби підприємств металургійної
промисловості у мінеральній сировині з урахуванням сучасних
тенденцій розвитку гірничо-металургійного комплексу, прогресивних
технологій, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції;
3) розробити та затвердити у тримісячний строк у
встановленому порядку комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію
негативного впливу господарської діяльності гірничодобувних
підприємств на навколишнє природне середовище;
4) забезпечити розроблення з урахуванням світового досвіду
механізмів залучення інвестицій у сферу використання надр;
5) забезпечити здійснення комплексу заходів щодо підвищення
ефективності діяльності та виведення з кризового стану
Національної акціонерної компанії "Надра України", зокрема:
провести у чотиримісячний строк інвентаризацію майна і оцінку
активів Національної акціонерної компанії "Надра України" та
підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Компанія
володіє корпоративними правами, перевірку ефективності її
фінансово-господарської діяльності;
затвердити у п'ятимісячний строк план заходів зі стабілізації
фінансового стану Національної акціонерної компанії "Надра
України" та стратегію її дальшого розвитку;
ужити заходів щодо запровадження в установленому порядку
мораторію на списання, відчуження основних фондів (засобів)
Компанії та підприємств, у статутних (складених) капіталах яких
Компанія володіє корпоративними правами, на період до визначення
стратегії її дальшого розвитку;
вирішити питання щодо доцільності дальшого перебування
керівників Національної акціонерної компанії "Надра України" та
підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Компанія
володіє корпоративними правами, на посадах;
6) забезпечити у тримісячний строк розроблення за участю
Національної академії наук України, з урахуванням Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року ( 145а-2006-р ) та
схвалити Стратегію розвитку геологічної галузі України на період
до 2030 року, спрямовану на:
удосконалення державного управління у сфері використання
надр;
формування збалансованої мінерально-сировинної бази для
задоволення прогнозованих потреб вітчизняної промисловості та з
урахуванням кон'юнктури світового ринку;
упровадження екологічно безпечних технологій видобутку та
переробки мінеральної сировини;
стимулювання комплексного використання надр під час видобутку
та переробки корисних копалин;
упровадження ефективних механізмів видобутку і переробки
мінеральної сировини на засадах державно-приватного партнерства;
забезпечення ефективного державного контролю за додержанням
користувачами надр зобов'язань, що регламентують їх діяльність
відповідно до законодавства;
створення загальнодоступної бази даних про видані спеціальні
дозволи на користування надрами;
7) проаналізувати за участю Національної академії наук
України інформацію про розвідані родовища корисних копалин, запаси
корисних копалин яких оцінено або які знаходяться у стадії
дослідно-промислової розробки та можуть бути у найкоротші строки
передані для промислового освоєння, за наслідками цього аналізу в
разі необхідності прийняти рішення щодо доцільності фінансування
за рахунок державного бюджету дальшого проведення робіт на
найбільш перспективних родовищах.
4. З метою посилення нагляду за додержанням законодавства про
надра запропонувати Генеральній прокуратурі України:
здійснити у тримісячний строк перевірку додержання вимог
законів при укладенні Національною акціонерною компанією "Нафтогаз
України" та Національною акціонерною компанією "Надра України"
договорів про спільну діяльність із вітчизняними та іноземними
інвесторами;
організувати перевірку додержання законів під час надання
прав на користування родовищами корисних копалин, зокрема
спеціального дозволу на користування Сахалінським родовищем
(Харківська область);
здійснити у тримісячний строк перевірку додержання вимог
законів:
а) під час виконання суб'єктами господарювання договорів про
спільну діяльність у сфері використання надр і проведення
фінансово-господарських операцій за цими договорами та вжити в
разі потреби відповідних заходів;
б) під час виконання робіт суб'єктами господарювання, яким
надано спеціальні дозволи на користування вуглеводневими
родовищами;
ужити за результатами проведених перевірок заходів реагування
відповідно до законодавства.
5. Прем'єр-міністрові України щоквартально інформувати
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України про хід
виконання цього рішення.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА
м. Київ, 3 лютого 2010 рокувгору