Документ 997_m65, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.10.2011, підстава - 997_o29


                   Додаток 2 
до Правил визначення країни
походження товарів

Форма СТ-1

---------------------------------------------------------------------------------------- |1. Вантажовідправник (експортер) |4. N _______ | |(найменування й адреса) | Сертифікат | | | про походження товару | | | форма СТ-1 | | | | |--------------------------------------+-----------------------------------------------| |2. Вантажоодержувач (імпортер) |Виданий у | |(найменування й адреса) |_______________________________________ | | | (найменування країни) | | | | | |Для надання в | | |_______________________________________ | | | (найменування країни) | | | | |--------------------------------------+-----------------------------------------------| |3. Засоби транспорту й маршрут |5. Для службових позначок | |проходження (наскільки це відомо) | | |--------------------------------------------------------------------------------------| |6. N |7. Кількість | 8. Опис | 9. Критерій | 10. Кількість | 11. Номер і дата | | | місць і вид | товару | походження | товару | рахунка-фактури | | | упаковки | | | | | |------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------------| | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| |12. Засвідчення |13. Декларація заявника | | | | | | | |Цим засвідчується, що декларація |Той, що підписався нижче, заявляє, що наведені | |заявника |вище відомості відповідають дійсності: що всі | |відповідає дійсності |товари цілком вироблено або піддано достатній | | |переробці в | | |__________________________________________ | | | (найменування країни) | | | | | |і що вони відповідають вимогам походження, | | |установленим стосовно таких товарів | |..................................... |.............................................. | |................. |................. | | | | |Підпис Дата Печатка |Підпис Дата Печатка | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Правил визначення країни
походження товарів

---------------------------------------------------------------------------------------- | ДОДАТКОВИЙ ЛИСТ СЕРТИФІКАТА N ________ | | про походження товару форма СТ-1 | |--------------------------------------------------------------------------------------| |6. N |7. Кількість | 8. Опис | 9. Критерій | 10. Кількість | 11. Номер і дата | | | місць і вид | товару | походження | товару | рахунка-фактури | | | упаковки | | | | | |------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------------| | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| |12. Засвідчення |13. Декларація заявника | | | | | | | |Цим засвідчується, що декларація |Той, що підписався нижче, заявляє, що наведені | |заявника |вище відомості відповідають дійсності: що всі | |відповідає дійсності |товари цілком вироблено або піддано достатній | | |переробці в | | |__________________________________________ | | | (найменування країни) | | | | | |і що вони відповідають вимогам походження, | | |установленим стосовно таких товарів | |..................................... |.............................................. | |................. |................. | | | | |Підпис Дата Печатка |Підпис Дата Печатка | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Республіки Казахстан до Рішення Ради глав урядів СНД
"Про проект Угоди про Правила визначення країни
походження товарів у Співдружності
Незалежних Держав"
20 листопада 2009 року місто Ялта

Республіка Казахстан зберігає за собою право під час
визначення країни походження білого цукру, який виробляється із
цукру-сирцю (за позицією 1701 Товарної номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав)
( 997_158 ), застосовувати основний критерій достатньої
обробки/переробки, який виражається в зміні товарної позиції на
рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.
Прем'єр-міністр
Республіки Казахстан (Підпис) К.Масімов

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Киргизької Республіки до Угоди
про Правила визначення країни походження товарів
у Співдружності Незалежних Держав

"Киргизька Республіка незалежно від умов, зазначених у
додатку 1 до Правил визначення країни походження товарів, для
визначення країни походження цукру білого, який виробляється із
цукру-сирцю тростинного (товарна позиція 1701), застосовуватиме
основний критерій достатньої обробки/переробки, який полягає в
зміні товарної позиції за ТН ЗЕД ( 997_158 ) на рівні з перших
чотирьох знаків".
Прем'єр-міністр
Киргизької Республіки (Підпис) Д.Усенов

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
України стосовно пункту 6.3 порядку денного
засідання Ради глав урядів СНД
Про Угоду про Правила
визначення країни походження товарів
у Співдружності Незалежних Держав
20 листопада 2009 року

"Крім позицій 8528, 8508, 851650000, 852190000.
Україна незалежно від умов, зазначених у додатку 1 до Правил
визначення країни походження товарів, залишає за собою право
застосовувати для визначення країни походження білого цукру, який
виробляється із цукру-сирцю тростинного (код товарної позиції
1701), зміну товарної позиції на рівні принаймні одного з перших
чотирьох знаків.
Україна залишає за собою право для цілей цієї Угоди
керуватися Українською товарною номенклатурою зовнішньоекономічної
діяльності" ( n0001410-92 ).
Прем'єр-міністр України,
Глава делегації (Підпис) Ю.Тимошенко

Соглашение
о Правилах определения страны происхождения товаров
в Содружестве Независимых Государств

Правительства государств - участников Содружества Независимых
Государств, далее именуемые Сторонами,
руководствуясь Соглашением о создании зоны свободной торговли
( 997_051 ) от 15 апреля 1994 года и Соглашением о единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств ( 997_158 ) от 3 ноября 1995 года,
учитывая необходимость надлежащего и эффективного
функционирования зоны свободной торговли,
в целях формирования условий для свободного движения товаров,
стремясь установить единый порядок определения страны
происхождения товаров,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
В целях применения мер тарифного и нетарифного регулирования
Стороны принимают Правила определения страны происхождения
товаров, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 2
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой
частью, которые оформляются протоколами, вступающими в силу в
соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 3
Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и
толковании положений настоящего Соглашения, решаются путем
консультаций и переговоров Сторон.
Статья 4
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с
даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении
подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу.
Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры
позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней
с даты получения депозитарием соответствующих документов.
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив
письменное уведомление об этом депозитарию. В этом случае
настоящее Соглашение прекращает свое действие в отношении данной
Стороны через 6 месяцев с даты получения депозитарием такого
уведомления.
Статья 5
Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для
присоединения любого государства - участника Содружества
Независимых Государств путем передачи депозитарию документа о
присоединении.
Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение
вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием
документа о присоединении.
Совершено в городе Ялте 20 ноября 2009 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Российской Федерации
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительетво
Республики Армения Республики Таджикистан
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Туркменистана
(подпись) -
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Республики Узбекистан
(с оговоркой) -
За Правительство За Правительство
Кыргызской Республики Украины
(с оговоркой) (с оговоркой)
За Правительство
Республики Молдова
(подпись)

ПРАВИЛА
определения страны происхождения товаров

Настоящие Правила определения страны происхождения товаров
(далее - Правила) действуют в отношении товаров, происходящих из
государств - участников Соглашения о Правилах определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от
20 ноября 2009 года (далее - государства - участники Соглашения) и
находящихся в торговом обороте между этими государствами, к
которым применяется торговый режим, предусмотренный Соглашением о
созданий зоны свободной торговли ( 997_051 ) от 15 апреля
1994 года.
Порядок определения страны происхождения товаров, ввозимых на
таможенные территории государств - участников Соглашения из
третьих стран и вывозимых в третьи страны из этих государств,
регламентируется национальным законодательством государств -
участников Соглашения и международными договорами.
Раздел 1. Термины и понятия
Для целей настоящих Правил используются следующие термины и
понятия:
страна происхождения товара - страна, в которой товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной
обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами;
критерий достаточной обработки/переработки - один из
критериев определения страны происхождения товаров, в соответствии
с которым товар, если в его производстве участвуют две страны или
более, считается происходящим из той страны, на территории которой
он был подвергнут последней существенной обработке/переработке,
достаточной для придания товару его характерных свойств;
кумулятивный принцип - принцип определения страны
происхождения товаров, в соответствии с которым происхождение
товара в результате последовательной обработки/переработки товара
в государствах - участниках Соглашения определяется по стране
изготовления конечного товара;
изготовление/производство - выполнение любых видов
производственных или технологических операций, включая сборку или
какие-либо особые операции, целью которых является получение
продукта;
материал - любой ингредиент, сырье, компонент или деталь и
т.п., используемый для производства продукта;
материал иностранного происхождения - материал, не
происходящий с территорий государств - участников Соглашения, или
материал, происхождение которого не установлено;
продукт (продукция) - изготовленный (произведенный) продукт,
даже если он предназначен для дальнейшего использования в другой
производственной операции;
набор продуктов - группа элементов/продуктов,
классифицируемых как набор в соответствии с 3-м Основным правилом
интерпретации ТН ВЭД ( 997_158 );
товар - любое имущество, как материал, так и продукт, в том
числе тепловая, электрическая, иные виды энергии и транспортные
средства, перемещаемое через таможенную границу (за исключением
транспортных средств, осуществляющих международные перевозки
пассажиров и товаров);
партия товара - товары, которые поставляются одновременно по
одному или нескольким товаротранспортным документам в адрес одного
грузополучателя от одного грузоотправителя, а также товары,
пересылаемые но одной почтовой накладной либо перемещаемые в
качестве багажа одним лицом, пересекающим границу;
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
(ТН ВЭД) - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Содружества Независимых Государств, применяемая в соответствии с
Соглашением о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Содружества Независимых Государств ( 997_158 ) от
3 ноября 1995 года;
цена на условиях франко-завод - цена товара, подлежащая
уплате изготовителю, на предприятии которого производилась
последняя обработка/переработка, на условиях франко-завод;
резидент - любые физические и юридические лица, предприятия
или организации, не имеющие статуса юридического лица, которые по
законодательству государства - участника Соглашения подвергаются в
нем налогообложению на основании местожительства, постоянного
местопребывания, места управления, регистрации и создания либо
любой другой аналогичной характеристики.
Однако в указанное понятие не включаются лица, которые
подвергаются налогообложению в государстве - участнике Соглашения
только в отношении дохода, полученного от операций, не связанных с
производством и/или реализацией товаров;
грузоотправитель/грузополучатель - лицо, указанное в
товаротранспортных документах, которое в соответствии с принятыми
на себя обязательствами передало/приняло или намерено
передать/принять товары перевозчику/от перевозчика;
экспортер - резидент одного из государств - участников
Соглашения, являющийся стороной внешнеторгового договора/сделки,
который поставляет товар резиденту другого государства - участника
Соглашения;
импортер - резидент одного из государств - участников
Соглашения, являющийся стороной внешнеторгового договора/сделки,
который получает товар в государстве - участнике Соглашения,
поставляемый резидентом другого государства - участника
Соглашения;
заявитель (декларант) - лицо, обратившееся в уполномоченный
орган (организацию) страны вывоза за получением сертификата о
происхождении Товара, подтверждающее и несущее ответственность за
достоверность сведений о товарах, указанных в сертификате о
происхождении товара.
Заявителями (декларантами) могут являться экспортеры,
грузоотправители товара или лица, представляющие их интересы в
соответствии с национальным законодательством страны вывоза (на
основании доверенности, договора поручения и других документов).
В указанное понятие могут включаться также импортер,
грузополучатель товара или лица, представляющие их интересы в
соответствии с национальным законодательством страны вывоза (на
основании доверенности, договора и других документов);
сертификат о происхождении товара - документ,
свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный органом
(организацией), уполномоченным государством - участником
Соглашения в соответствии с его национальным законодательством;
декларация о происхождении товара - заявление о стране
происхождения товара, сделанное изготовителем, продавцом или
лицом, перемещающим товары, на коммерческом счете либо ином
документе, имеющем отношение к товару.
Раздел 2. Определение страны происхождения товаров
2.1. Страной происхождения товара считается государство -
участник Соглашения, на территории которого товар был полностью
произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в
соответствии с настоящими Правилами.
2.2. Товарами, полностью произведенными в государстве -
участнике Соглашения, считаются:
а) природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные
продукты, водные, земельные ресурсы, ресурсы атмосферного
воздуха), добытые из недр данной страны, на ее территории либо в
ее территориальном море (ином водоеме страны) или с его дна, либо
из атмосферного воздуха на территории данной страны;
б) продукция растительного происхождения, выращенная и/или
собранная в данной стране;
в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
г) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней
животных;
д) продукция, полученная в результате охотничьего и
рыболовного промысла в данной стране;
е) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция
морского промысла, полученная судном данной страны либо
арендованным (зафрахтованным) ею;
ж) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна
данной страны исключительно из продукции, указанной в
подпункте "е";
з) продукция, полученная с морского дна или из морских недр
за пределами территориального моря данной страны, при условии, что
данная страна имеет исключительные права на разработку этого
морского дна или этих морских недр;
и) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате
производственных или иных операций по переработке, а также бывшие
в употреблении изделия, собранные в данной стране и пригодные
только для переработки в сырье;
к) продукция высоких технологий, полученная в открытом
космосе на космических судах, принадлежащих данной стране либо
арендованных (зафрахтованных) ею;
л) товары, изготовленные в данной стране из продукции,
указанной в подпунктах "а"-"к" настоящего пункта.
2.3. Для целей определения страны происхождения товара,
изготовленного в государстве - участнике Соглашения, может
применяться кумулятивный принцип, который определяет происхождение
того или иного товара при его последовательной
обработке/переработке.
Если в производстве конечного товара в одном из государств -
участников Соглашения используются материалы, происходящие из
другого или других государств - участников Соглашения,
подтвержденные сертификатом (сертификатами) о происхождении товара
формы СТ-1 (далее - сертификат формы СТ-1 или сертификат) и
подвергаемые поэтапной последующей обработке/переработке в другом
или других государствах - участниках Соглашения, то страной
происхождения такого товара считается страна, на территории
которой он в последний раз был подвергнут обработке/переработке.
При отсутствии сертификата (сертификатов) формы СТ-1 о
происхождении материалов из других государств - участников
Соглашения определение страны происхождения конечного товара
осуществляется на основании критерия достаточной
обработки/переработки (подпункты "а", "б", "в" пункта 2.4
настоящих Правил).
2.4. В случае участия в производстве товара третьих стран,
помимо государств - участников Соглашения, страна происхождения
товара определяется в соответствии с критерием достаточной
обработки/переработки товара.
Критерий достаточной обработки/переработки может выражаться
выполнением следующих условий:
а) изменение товарной позиции по ТН ВЭД ( 997_158 ) на уровне
хотя бы одного из первых четырех знаков, происшедшее в результате
обработки/переработки;
б) выполнение необходимых условий, производственных и
технологических операций, при выполнении которых товар считается
происходящим из той страны, на территории которой эти операции
имели место;
в) правило адвалорной доли, когда стоимость используемых
материалов иностранного происхождения достигает фиксированной
процентной доли в цене конечной продукции.
Основным условием критерия достаточной обработки/переработки
является изменение товарной позиции по ТН ВЭД ( 997_158 ) на
уровне хотя бы одного из первых четырех знаков. Это условие
применяется в отношении всех товаров, за исключением товаров,
включенных в Перечень условий, производственных и технологических
операций, при выполнении которых товар считается происходящим из
той страны, в которой они имели место (далее - Перечень)
(приложение 1, являющееся неотъемлемой частью настоящих Правил).
В данный Перечень в качестве одного из условий может быть
включено правило адвалорной доли как самостоятельно, так и в
сочетании с выполнением иных необходимых условий, производственных
и технологических операций, изложенных в подпункте "б" настоящего
пункта.
В случае если применяется правило адвалорной доли,
стоимостные показатели рассчитываются:
для материалов иностранного происхождения - по таможенной
стоимости таких материалов при их ввозе в страну, на территории
которой осуществляется производство конечного товара, или по
документально подтвержденной цене их первой продажи на территории
страны, в которой осуществляется производство конечного товара;
для конечного товара - по цене на условиях франко-завод.
2.5. В целях определения страны происхождения товаров в
соответствии с критерием достаточной обработки/переработки
материалы, происходящие из государств - участников Соглашения в
соответствии с настоящими Правилами, не рассматриваются в качестве
материалов иностранного происхождения и приравниваются к
происходящим из страны, в которой произведен конечный товар.
2.6. При определении страны происхождения товаров в
соответствии с критерием достаточной обработки/переработки
допускается использование материалов иностранного происхождения,
имеющих товарную позицию (на уровне первых четырех знаков),
одинаковую с конечным товаром, при условии, что их стоимость не
превышает 5% цены конечного товара на условиях франко-завод и
такие материалы являются необходимым компонентом при производстве
конечного товара (за исключением тех товаров, для которых в
Перечне указаны другие условия) при обязательном подтверждении
выполнения этих условий в заключении о происхождении товара или
акте экспертизы, выданном уполномоченным органом или иными
организациями в соответствии с национальным законодательством
государства - участника Соглашения.
2.7. Если продукт, происхождение которого отвечает условиям
настоящих Правил, используется в производстве другого товара, то
требования к происхождению, применяемые к материалам,
использованным для производства этого продукта, не учитываются при
определении страны происхождения товара.
Раздел 3. Операции, не отвечающие критерию достаточной
обработки/переработки товара
3.1. Не отвечающими критерию достаточной
обработки/переработки товара считаются:
а) операции по обеспечению сохранности товара во время
хранения или транспортировки;
б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке
(дробление партий, формирование отправок, сортировка,
переупаковка), операции по разборке и сборке упаковки;
в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или
другими веществами;
г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и
пряжи, тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия
из них);
д) операции по покраске или полировке;
е) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и
полировка зерновых и риса;
ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового
сахара;
з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей
и орехов;
и) затачивание, помол или резка, которые не приводят к
существенному отличию полученных компонентов от исходного товара;
к) просеивание через сито или решето, сортировка,
классифицирование, отбор, подбор (в том числе составление наборов
изделий);
л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и
другие простые операции по упаковке;
м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям;
н) разделение продукта на компоненты, которое не приводит к
существенному отличию полученных компонентов от исходного
продукта;
о) смешивание продуктов (компонентов), которое не приводит к
существенному отличию полученной продукции от исходных
составляющих;
п) убой животных, разделка (сортировка) мяса;
р) комбинация двух или более указанных выше операций.
3.2. Если в отношении того или иного товара достигается
выполнение критерия достаточной обработки/переработки (пункт 2.4
настоящих Правил) исключительно за счет проведения операций,
перечисленных в пункте 3.1, данный товар не будет считаться
происходящим из той страны, где эти операции имели место.
Раздел 4. Особенности определения страны
происхождения товаров
4.1. Объектом применения критерия достаточной
обработки/переработки является тот или иной продукт, определяемый
в качестве самостоятельного объекта классификации в соответствии с
правилами классификации товаров по ТН ВЭД ( 997_158 ). В случае
определения происхождения наборов продуктов объектом применения
критерия достаточной обработки/переработки рассматривается каждый
отдельный элемент, входящий в состав набора.
Соответственно:
продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда
частей и классифицируемый в соответствии с положениями ТН ВЭД
( 997_158 ) как единый товар, в целом рассматривается как объект
применения критерия достаточной обработки/переработки;
если партия товаров состоит из идентичных продуктов,
классифицируемых в одной и той же товарной позиции ТН ВЭД
( 997_158 ), то каждый продукт должен рассматриваться отдельно для
целей применения критерия достаточной обработки/переработки;
если в силу 5-го Основного правила интерпретации ТН ВЭД
( 997_158 ) упаковка классифицируется совместно с находящимися в
ней продуктами, то упаковка должна рассматриваться как составная
часть товара при определении происхождения данного товара.
4.2. При определении страны происхождения товары в
разобранном или несобранном виде (поставляемые несколькими
партиями, если по производственным или транспортным условиям
невозможна их отгрузка одной партией, а также если партия товара
разбита на несколько партий в результате ошибки или неверной
адресации) могут рассматриваться по желанию декларанта как единый
товар.
Условиями применения этого правила являются:
предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза о
разбивке разобранного или несобранного товара на несколько партий
с указанием причин такой разбивки, приложением подробной
спецификации каждой партии с указанием кодов товаров согласно
ТН ВЭД ( 997_158 ), стоимости и страны происхождения товаров,
входящих в каждую партию, а также уведомления о разбивке товара на
несколько партий в результате ошибки или неверной адресации - при
документальном подтверждении ошибочности разбивки товара;
поставка всех партий из одной страны одним экспортером; ввоз
и оформление всех партий товара через одну и ту же таможню;
поставка всех партий товара в срок, не превышающий шести
месяцев с даты принятия таможенной декларации.
4.3. Для определения страны происхождения товара
происхождение используемых для его производства тепловой и
электрической энергии, машин, оборудования и инструментов, а также
продуктов, которые не входят и не предназначены для включения в
состав конечного товара, не учитывается.
4.4. Приспособления, принадлежности, запасные части и
инструменты, предназначенные для использования с машинами,
оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются
происходящими из той же страны, что и машины, оборудование,
аппараты или транспортные средства, если данные приспособления,
принадлежности, запасные части и инструменты ввозятся и продаются
в комплекте с вышеуказанными машинами, оборудованием, аппаратами
или транспортными средствами и в количестве, обычно поставляемом с
данными устройствами.
4.5. Упаковка, в которой товар ввозится на таможенную
территорию, считается происходящей из той же страны, что и сам
товар, за исключением случаев, когда упаковка подлежит
декларированию отдельно от товара. В этом случае страна
происхождения упаковки определяется отдельно.
Если упаковка, в которой товар ввозится на таможенную
территорию, считается происходящей из той же страны, что и сам
товар, то для целей определения страны происхождения товара
учитывается только та упаковка, в которой товар обычно реализуется
в розничной торговле, в том числе при применении правила
адвалорной доли в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.4
настоящих Правил.
4.6. При определении страны происхождения набора продуктов
допускается использование элементов или продуктов, из которых
состоит набор, не происходящих из государств - участников
Соглашения, при условии, что их стоимость не превышает 15% цены
набора продуктов на условиях франко-завод.
Раздел 5. Предоставление режима свободной торговли
5.1. Товар пользуется режимом свободной торговли на
таможенных территориях государств - участников Соглашения, если он
соответствует критериям происхождения, установленным настоящими
Правилами, а также если товар:
а) вывозится на основании договора/контракта между резидентом
одного из государств - участников Соглашения и резидентом другого
государства - участника Соглашения с таможенной территории одного
государства - участника Соглашения и ввозится на таможенную
территорию другого государства - участника Соглашения. В случаях,
указанных в пунктах 8.5 и 8.6 настоящих Правил, такой договор
может быть заключен после вывоза товара;
б) вывозится (ввозится) физическим лицом-резидентом
государства - участника Соглашения с таможенной территории одного
государства - участника Соглашения на таможенную территорию
другого государства - участника Соглашения;
в) не покидает территорий государств - участников Соглашения,
за исключением случаев, когда товар находится или перемещается по
территориям третьих стран под таможенным контролем, документально
подтвержденным таможенными органами стран, через территории
которых осуществляется доставка товара. При этом товар должен
находиться в неизменном состоянии и над ним не должны
производиться какие-либо операции, за исключением операций по
обеспечению сохранности и перегрузки товара.
5.2. Режим свободной торговли не предоставляется в случае,
если право собственности на товар в соответствии с внешнеторговым
договором/сделкой, а также в иных случаях, предусмотренных
национальным законодательством государств - участников Соглашения,
принадлежит лицу, которое не является резидентом государства -
участника Соглашения.
В данном случае, а также если хотя бы одно из условий,
предусмотренных пунктом 5.1. настоящих Правил, не выполняется,
уполномоченным органом (организацией) по просьбе заявителя
(декларанта) выдаются сертификаты о происхождении товаров общей
формы (без аббревиатуры СТ-1) в соответствии с национальным
законодательством страны вывоза.
5.3. Товары, происхождение которых не установлено или
происхождение которых установлено, но при этом в отношении их не
может быть применен режим свободной торговли из-за отсутствия
необходимых для этих целей документов, пропускаются в страну ввоза
в соответствии с требованиями тарифного и нетарифного
регулирования страны ввоза.
5.4. В отношении товаров, указанных в пункте 5.3. настоящих
Правил, может применяться (восстанавливаться) режим свободной
торговли на таможенных территориях государств - участников
Соглашения при условии получения надлежащего удостоверения о их
происхождении (предоставление сертификата формы СТ-1 и при
необходимости других документов, подтверждающих страну
происхождения товаров) до истечения 12 месяцев со дня регистрации
таможенной декларации в стране ввоза (кроме случаев фальсификации
сертификата формы СТ-1).
Раздел 6. Подтверждение страны происхождения товаров
6.1. Для подтверждения страны происхождения товара в
конкретном государстве - участнике Соглашения в целях
предоставления режима свободной торговли необходимо предоставление
таможенным органам страны ввоза оригинала сертификата формы СТ-1
(бланк сертификата представлен в приложении 2, являющемся
неотъемлемой частью настоящих Правил) или декларации о
происхождении товара.
6.2. Случаи, когда в качестве документа, подтверждающего
страну происхождения товара, может быть предоставлена декларация о
происхождении товара, а также когда предоставление документов о
происхождении товара не обязательно, определяются в соответствии с
национальным законодательством страны ввоза.
6.3. При вывозе товаров из государств - участников Соглашения
сертификат о происхождении товара формы СТ-1 выдается органом
(организацией), уполномоченным государством вывоза в соответствии
с его национальным законодательством (далее - уполномоченный
орган).
6.4. Сертификат формы СТ-1 оформляется и выдается на одну
партию товаров.
Срок применения сертификата формы СТ-1 в целях предоставления
режима свободной торговли ограничен 12 месяцами с даты его выдачи.
6.5. Государства - участники Соглашения обмениваются
образцами бланков сертификатов формы СТ-1, образцами подписей лиц,
имеющих право удостоверять сертификаты, оттисками печатей
уполномоченных органов, а также информацией о наименованиях и
адресах уполномоченных органов. Без предоставления указанных
сведений сертификаты не признаются таможенными органами страны
ввоза для целей предоставления режима свободной торговли.
6.6. В случае предоставления сертификата, содержащего в
графе 9 сведения о товарной позиции, в которой классифицируется
конечный товар, отличные от сведений, содержащихся в таможенной
декларации, вопрос о возможности предоставления режима свободной
торговли решается таможенным органом страны ввоза после
предоставления импортером/грузополучателем заключения о
происхождении товара или акта экспертизы, выданного уполномоченным
органом или иными организациями в соответствии с национальным
законодательством государства - участника Соглашения и однозначно
свидетельствующего о том, что товар подвергся достаточной
обработке/переработке в государстве - участнике Соглашения.
6.7. В случае возникновения сомнений относительно
безупречности сертификата формы СТ-1 или содержащихся в нем
сведений таможенный орган страны ввоза товара может обратиться к
уполномоченному органу, удостоверившему сертификат формы СТ-1, или
к компетентным органам страны происхождения товара с
мотивированной просьбой сообщить дополнительные либо уточняющие
сведения, включая просьбы, связанные с простыми выборочными
проверками сертификатов формы СТ-1, ответ на которую должен быть
предоставлен в течение 6 месяцев с даты обращения.
6.8. Инструктивный документ о выдаче сертификатов формы СТ-1
разрабатывается и утверждается уполномоченным органом или в ином
порядке, предусмотренном национальным законодательством
государства - участника Соглашения.
Раздел 7. Требования и порядок заполнения сертификата
о происхождении товара формы СТ-1
7.1. Сертификат формы СТ-1 оформляется в печатном виде на
русском языке на специальном защищенном бланке формата А4
(210 x 297 мм) плотностью не менее 25 г/кв.м, изготовленном
типографским способом.
7.2. Копия сертификата формы СТ-1, а также любые связанные с
ним документы, подтверждающие происхождение товаров, хранятся в
уполномоченном органе, выдавшем сертификат, не менее 3 лет.
7.3. В сертификате не допускаются использование факсимиле
подписей лиц, наличие подчисток, а также исправлений и/или
дополнений, не заверенных в установленном порядке.
Исправления и/или дополнения в сертификат вносятся путем
зачеркивания ошибочной информации и надпечатывания или внесения от
руки скорректированных сведений, которые заверяются подписью
уполномоченного лица и печатью уполномоченного органа, выдавшего
сертификат формы СТ-1.
7.4. Заполнение сертификата формы СТ-1 должно отвечать
следующим требованиям:
графа 1(1) - "Грузоотправитель/экспортер (наименование и
адрес)". При заполнении графы допускается указывать наименование
грузоотправителя/экспортера согласно свидетельству о его
государственной регистрации либо документу, подтверждающему
фактическое место нахождения грузоотправителя/экспортера.
В случае если грузоотправитель и экспортер являются разными
юридическими лицами, следует указывать, что грузоотправитель
(наименование и адрес) действует "по поручению" экспортера
(наименование и адрес);
графа 2(1) - "Грузополучатель/импортер (наименование и
адрес)". При заполнении графы допускается указывать наименование
грузополучателя/импортера согласно свидетельству о его
государственной регистрации либо документу, подтверждающему
фактическое место нахождения грузополучателя/импортера.
---------------- (1) В графах 1 и 2 сертификата формы СТ-1 указываются такие
же наименования и адреса грузоотправителя/экспортера и
грузополучателя/импортера соответственно, которые содержатся в
других товаросопроводительных документах, связанных с отгрузкой
товара (внешнеторговый договор/сделка, счет-фактура, таможенная
декларация и др.).
В случае если грузополучатель и импортер являются разными
юридическими лицами, следует указывать, что грузополучатель
(наименование и адрес) действует "по поручению" импортера
(наименование и адрес);
графа 3 - "Средства транспорта и маршрут следования
(насколько это известно)". Указываются средства транспорта и
маршрут следования, насколько это известно;
графа 4 - указываются регистрационный номер сертификата,
страна, выдавшая сертификат, и страна, для которой этот сертификат
предназначен.
Допускается внесение регистрационного номера от руки или
проставление штампом;
графа 5 - "Для служебных отметок". Впечатываются, вносятся от
руки или проставляются штампом служебные отметки государственных
контролирующих органов стран вывоза, транзита и/или получения
товара, а также при необходимости следующие записи: "Дубликат",
"Выдан взамен сертификата", "Выдан впоследствии", а также другие
записи, предусмотренные настоящими Правилами.
Записи, вносимые в данную графу от руки, заверяются в
порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7.3 настоящих
Правил;
графа 6 - "Номер". Указывается порядковый номер товара;
графа 7 - "Количество мест и вид упаковки". Указываются
количество мест и вид упаковки;
графа 8 - "Описание товара". Указываются коммерческое
наименование товара и другие сведения, позволяющие провести
однозначную идентификацию товара относительно заявленного для
целей таможенного оформления.
В случае недостаточности места для заполнения графы 8
допускается применение дополнительного листа (листов) о
происхождении товара (бланк дополнительного листа представлен в
приложении 3, являющемся неотъемлемой частью настоящих Правил),
заполняемого в установленном порядке (заверенного подписью,
печатью и имеющего тот же регистрационный номер, который указан в
графе 4 сертификата).
В случае перемещения партии товаров со значительным
номенклатурным перечнем наименований при условии, что все товары
классифицируются в одной товарной позиции и имеют одинаковый
критерий происхождения, допускается вместо оформления
дополнительного листа (листов) сертификата использовать
товаросопроводительный документ (счет-фактура, счет-проформа,
транспортная накладная/коносамент либо иной документ, отражающий
количественные характеристики товара), в котором приведен полный
перечень товаров. Данный товаросопроводительный документ, на
первом листе которого проставляются регистрационный номер и дата
выдачи соответствующего сертификата, предоставляется таможенным
органам страны ввоза одновременно с сертификатом. Сведения о
происхождении товаров в товаросопроводительном документе
удостоверяются тем же уполномоченным органом, который выдал
сертификат. При этом в графе 8 сертификата делается ссылка на
соответствующий товаросопроводительный документ с указанием его
реквизитов и количества листов, из которых он состоит;
графа 9 - "Критерий происхождения". Указываются следующие
критерии происхождения товаров:
"П" - товар, полностью произведенный в государстве -
участнике Соглашения;
"Д1905" - товар, подвергнутый достаточной
обработке/переработке, с указанием первых четырех цифр кода
товарной позиции по ТН ВЭД ( 997_158 ) конечной продукции,
например - 1905;
"К" - товар, страна происхождения которого определена на
основе кумулятивного принципа.
Если в сертификате заявлены товары, классифицируемые в
различных товарных позициях по ТН ВЭД ( 997_158 ) и имеющие
различные критерии происхождения, то в графе 9 указываются
критерии происхождения дифференцированно для всех заявленных
товаров;
графа 10 - "Количество товара". Указываются масса
брутто/нетто (кг) и/или другие количественные характеристики
товара согласно ТН ВЭД ( 997_158 ). Фактическое количество
поставленного товара не должно превышать количество, указанное в
сертификате, более чем на 5%.
Масса нетто указывается с учетом первичной упаковки,
неотделимой от товара при розничной торговле.
В случае выдачи сертификата на периодические издания по
долгосрочным внешнеторговым договорам/сделкам, когда груз идет от
одного и того же грузоотправителя одному и тому же
грузополучателю, заполнение графы не обязательно. При этом режим
свободной торговли предоставляется по фактическому количеству
ввезенных периодических изданий;вгору