Документ 997_m65, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.10.2011, підстава - 997_o29


|           |металу в поєднанні з |використовуваних  |
|           |іншим матеріалом або |матеріалів не    |
|           |такі, що складаються |повинна перевищувати|
|           |з двох чи більше   |50% ціни кінцевої  |
|           |шарів металу; набори |продукції      |
|           |або комплекти    |          |
|           |прокладок й     |          |
|           |аналогічних сполучних|          |
|           |елементів, різних за |          |
|           |складом, упаковані в |          |
|           |пакети, конверти або |          |
|           |аналогічну упаковку; |          |
|           |механічні ущільнення |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8487         |Частини устаткування,|Виготовлення, під  |
|           |що не мають     |час якого вартість |
|           |електричних з'єднань,|усіх        |
|           |ізоляторів,     |використовуваних  |
|           |контактів, котушок  |матеріалів не    |
|           |або інших електричних|повинна перевищувати|
|           |деталей, в іншому  |50% ціни кінцевої  |
|           |місці цієї групи не |продукції      |
|           |поіменовані або не  |          |
|           |включені       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 85      |Електричні машини й |Виготовлення, під  |
|           |устаткування, їхні  |час якого вартість |
|           |частини;       |усіх        |
|           |звукозаписувальна та |використовуваних  |
|           |звуковідтворювальна |матеріалів не    |
|           |апаратура, апаратура |повинна перевищувати|
|           |для запису та    |50% ціни кінцевої  |
|           |відтворення     |продукції. У    |
|           |телевізійного    |зазначених вище   |
|           |зображення й звуку, |межах матеріали, що |
|           |їхні частини та   |класифікуються в тій|
|           |приладдя, крім    |самій позиції, що й |
|           |товарів, що належать |продукт, можуть   |
|           |до позицій 8501,   |використовуватися  |
|           |8502, 8507, 8508,  |лише до суми в межах|
|           |8516 50 000, з 8517, |10% ціни кінцевої  |
|           |з 8518, 8519, 8521, |продукції      |
|           |з 8523, 8525 - 8528, |          |
|           |8535 - 8537, 8542,  |          |
|           |8544, 8545, для яких |          |
|           |застосовувані правила|          |
|           |викладено далі    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8501         |Двигуни й генератори |Виготовлення, під  |
|           |електричні (крім   |час якого вартість |
|           |електрогенераторних |усіх        |
|           |установок)      |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції. У    |
|           |           |зазначених вище   |
|           |           |межах матеріали   |
|           |           |позиції 8503 00   |
|           |           |можуть       |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |10% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8502         |Електрогенераторні  |Виготовлення, під  |
|           |установки й     |час якого вартість |
|           |електричні обертальні|усіх        |
|           |перетворювачі    |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції. У    |
|           |           |зазначених вище   |
|           |           |межах матеріали   |
|           |           |позицій 8501 або  |
|           |           |8503 00 можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |сукупна вартість не |
|           |           |перевищує 10% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8507         |Акумулятори     |Виготовлення з   |
|           |електричні, у тому  |матеріалів будь-яких|
|           |числі сепаратори для |позицій. Проте   |
|           |них, прямокутної   |вартість      |
|           |(зокрема квадратної) |використовуваних  |
|           |або іншої форми   |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8508         |Пилососи       |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій за умови  |
|           |           |виконання таких   |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпуса,      |
|           |           |виготовлення    |
|           |           |елементів      |
|           |           |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8516 50 000     |Печі мікрохвильові  |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій за умови  |
|           |           |виконання таких   |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпуса,      |
|           |           |виготовлення    |
|           |           |елементів      |
|           |           |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8517        |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |передавальна або   |час якого вартість |
|           |приймальна для    |усіх        |
|           |радіотелефонного,  |використовуваних  |
|           |радіотелеграфного  |матеріалів не    |
|           |зв'язку       |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8518        |Мікрофони та     |Виготовлення, під  |
|           |підставки для них;  |час якого вартість |
|           |гучномовці,     |усіх        |
|           |змонтовані або не  |використовуваних  |
|           |змонтовані в     |матеріалів не    |
|           |корпусах; електричні |повинна перевищувати|
|           |підсилювачі звукової |50% ціни кінцевої  |
|           |частоти; електричні |продукції. У    |
|           |звукопідсилювальні  |зазначених вище   |
|           |комплекти      |межах матеріали, що |
|           |           |класифікуються в тій|
|           |           |самій позиції, що й |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |5% ціни продукту  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8519         |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |звукозаписувальна або|час якого вартість |
|           |звуковідтворювальна |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8521         |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |відеозаписувальна або|час якого вартість |
|           |відеовідтворювальна, |усіх        |
|           |суміщена або не   |використовуваних  |
|           |суміщена з      |матеріалів не    |
|           |відеотюнером, крім  |повинна перевищувати|
|           |товарів позиції 8521 |50% ціни кінцевої  |
|           |90 000, для якої   |продукції      |
|           |застосовувані правила|          |
|           |викладено далі    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8521 90 000    |DVD-програвачі    |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій за умови  |
|           |           |виконання таких   |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпуса,      |
|           |           |виготовлення    |
|           |           |елементів      |
|           |           |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8523        |Диски, стрічки,   |Виготовлення, під  |
|           |твердотільні     |час якого вартість |
|           |енергонезалежні   |усіх        |
|           |пристрої зберігання |використовуваних  |
|           |даних,        |матеріалів не    |
|           |"інтелектуальні   |повинна перевищувати|
|           |картки" та інші   |50% ціни кінцевої  |
|           |носії, для запису  |продукції      |
|           |звуку або інших явищ,|          |
|           |незаписані, крім   |          |
|           |виробів групи 37   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8523        |Диски, стрічки,   |Виготовлення, під  |
|           |твердотільні     |час якого вартість |
|           |енергонезалежні   |усіх        |
|           |пристрої зберігання |використовуваних  |
|           |даних,        |матеріалів не    |
|           |"інтелектуальні   |повинна перевищувати|
|           |картки" та інші носії|50% ціни кінцевої  |
|           |для запису звуку або |продукції. У    |
|           |інших явищ, записані,|зазначених вище   |
|           |у тому числі матриці |межах незаписані  |
|           |й майстер-диски для |матеріали позиції  |
|           |виготовлення дисків, |8523 можуть     |
|           |крім виробів групи 37|використовуватися  |
|           |           |лише в розмірі, що |
|           |           |не перевищує 10%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8525         |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |передавальна для   |час якого вартість |
|           |радіомовлення або  |усіх        |
|           |телебачення, до   |використовуваних  |
|           |складу якої входить |матеріалів не    |
|           |або не входить    |повинна перевищувати|
|           |приймальна,     |50% ціни кінцевої  |
|           |звукозаписувальна  |продукції      |
|           |або         |          |
|           |звуковідтворювальна |          |
|           |апаратура;      |          |
|           |телевізійні камери; |          |
|           |цифрові камери та  |          |
|           |записувальні     |          |
|           |відеокамери     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8526         |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |радіолокаційна,   |час якого вартість |
|           |радіонавігаційна та |усіх        |
|           |радіоапаратура    |використовуваних  |
|           |дистанційного    |матеріалів не    |
|           |керування      |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8527         |Апаратура приймальня |Виготовлення, під  |
|           |для радіомовлення,  |час якого вартість |
|           |суміщена або не   |усіх        |
|           |суміщена в одному  |використовуваних  |
|           |корпусі зі      |матеріалів не    |
|           |звукозаписувальною  |повинна перевищувати|
|           |або         |50% ціни кінцевої  |
|           |звуковідтворювальною |продукції. У    |
|           |апаратурою або    |зазначених вище   |
|           |годинником      |межах матеріали   |
|           |           |позиції 8529 можуть |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише в розмірі, що |
|           |           |не перевищує 10%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8528         |Монітори та     |Виготовлення з   |
|           |проектори, до складу |матеріалів будь-яких|
|           |яких не входить   |позицій за умови  |
|           |приймальна      |виконання таких   |
|           |телевізійна     |технологічних    |
|           |апаратура; апаратура |операцій:      |
|           |приймальна для    |- виготовлення шасі |
|           |телевізійного    |(заготовки     |
|           |зв'язку, до складу  |радіоелементів, SMD-|
|           |якої входить або не |монтажу, установки |
|           |входить широкомовний |всіх радіоелементів |
|           |радіоприймач або   |на друковані плати, |
|           |апаратура, що записує|паяння,       |
|           |або відтворює звук чи|діагностики,    |
|           |зображення      |регулювання,    |
|           |           |контролю);     |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпусних деталей  |
|           |           |(виливання під   |
|           |           |тиском, фарбування й|
|           |           |армування корпусних |
|           |           |деталей телевізора);|
|           |           |- фінішного     |
|           |           |складання та    |
|           |           |регулювання     |
|           |           |(складання, монтажу,|
|           |           |регулювання,    |
|           |           |контролю, комплексу |
|           |           |випробувань     |
|           |           |(регламентів)    |
|           |           |кінцевої продукції) |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8528        |Монітори       |Виготовлення з   |
|           |рідкокристалічні   |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій за умови  |
|           |           |виконання таких   |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпуса,      |
|           |           |виготовлення    |
|           |           |елементів      |
|           |           |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8535, 8536      |Апаратура електрична |Виготовлення, під  |
|           |для комутації або  |час якого вартість |
|           |захисту електричних |усіх        |
|           |ланцюгів або для   |використовуваних  |
|           |під'єднання до    |матеріалів не    |
|           |електричних ланцюгів |повинна перевищувати|
|           |або в електричних  |50% ціни кінцевої  |
|           |ланцюгах       |продукції. У    |
|           |           |зазначених вище   |
|           |           |межах матеріали   |
|           |           |позиції 8538 можуть |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8537         |Пульти, панелі,   |Виготовлення, під  |
|           |консолі, столи,   |час якого вартість |
|           |розподільні щити й  |усіх        |
|           |основа для      |використовуваних  |
|           |електричної апаратури|матеріалів не    |
|           |інші, обладнані двома|повинна перевищувати|
|           |чи більше пристроями |50% ціни кінцевої  |
|           |товарної позиції 8535|продукції. У    |
|           |або 8536 для     |зазначених вище   |
|           |управління або    |межах матеріали   |
|           |розподілу      |позиції 8538 можуть |
|           |електричного струму, |використовуватися  |
|           |зокрема ті, що    |лише до суми в межах|
|           |включають прилади або|5% ціни кінцевої  |
|           |пристрої групи 90 та |продукції      |
|           |цифрові апарати   |          |
|           |управління, крім   |          |
|           |комутаційних     |          |
|           |пристроїв товарної  |          |
|           |позиції 8517     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8542         |Схеми електронні   |Виготовлення, під  |
|           |інтегральні     |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції. У    |
|           |           |зазначених вище   |
|           |           |межах матеріали   |
|           |           |позицій 8541 або  |
|           |           |8542 можуть     |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що сумарна  |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 5% ціни  |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8544         |Проводи ізольовані (у|Виготовлення, під  |
|           |тому числі емальовані|час якого вартість |
|           |або анодовані),   |усіх        |
|           |кабелі (у тому числі |використовуваних  |
|           |коаксіальні кабелі) |матеріалів не    |
|           |та інші ізольовані  |повинна перевищувати|
|           |електричні провідники|50% ціни кінцевої  |
|           |зі з'єднувальними  |продукції      |
|           |пристроями чи без  |          |
|           |них; кабелі     |          |
|           |волоконно-оптичні,  |          |
|           |складені з волокон з |          |
|           |індивідуальними   |          |
|           |оболонками, незалежно|          |
|           |від того, знаходяться|          |
|           |вони чи ні в зборі з |          |
|           |електропровідниками |          |
|           |або з'єднувальними  |          |
|           |пристроями      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8545         |Електроди вугільні, |Виготовлення, під  |
|           |вугільні щітки,   |час якого вартість |
|           |вугілля для ламп або |усіх        |
|           |батарейок і вироби з |використовуваних  |
|           |графіту або інших  |матеріалів не    |
|           |видів вуглецю з   |повинна перевищувати|
|           |металом чи без    |50% ціни кінцевої  |
|           |металу, інші, що   |продукції      |
|           |застосовуються в   |          |
|           |електротехніці    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8601 - 8607     |Залізничні      |Виготовлення, під  |
|           |локомотиви,     |час якого вартість |
|           |залізничні й     |усіх        |
|           |трамвайні вагони та |використовуваних  |
|           |інший рухомий склад і|матеріалів не    |
|           |його частини     |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8608 00       |Шляхове обладнання та|Виготовлення, під  |
|           |пристрої для     |час якого вартість |
|           |залізничних і    |усіх        |
|           |трамвайних колій;  |використовуваних  |
|           |механічне (у тому  |матеріалів не    |
|           |числі        |повинна перевищувати|
|           |електромеханічне)  |50% ціни кінцевої  |
|           |сигнальне      |продукції. У    |
|           |устаткування,    |зазначених вище   |
|           |пристрої       |межах матеріали, що |
|           |забезпечення безпеки |класифікуються в тій|
|           |або управління рухом |самій позиції, що й |
|           |на залізницях,    |продукт, можуть   |
|           |трамвайних коліях,  |використовуватися до|
|           |автомобільних    |суми в межах 5%   |
|           |дорогах, внутрішніх |ціни кінцевої    |
|           |водних шляхах,    |продукції      |
|           |паркувальних     |          |
|           |спорудах, портах або |          |
|           |аеродромах; частини |          |
|           |згаданих пристроїв та|          |
|           |устаткування     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8609 00       |Контейнери (у тому  |Виготовлення, під  |
|           |числі ємності для  |час якого вартість |
|           |перевезення рідин або|усіх        |
|           |газів), спеціально  |використовуваних  |
|           |призначені й     |матеріалів не    |
|           |обладнані для    |повинна перевищувати|
|           |перевезення одним або|50% ціни кінцевої  |
|           |кількома видами   |продукції      |
|           |транспорту      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 87      |Засоби наземного   |Виготовлення, під  |
|           |транспорту крім   |час якого вартість |
|           |залізничного або   |усіх        |
|           |трамвайного рухомого |використовуваних  |
|           |складу, їхні частини |матеріалів не    |
|           |та приладдя, крім  |повинна перевищувати|
|           |товарів позицій   |50% ціни кінцевої  |
|           |8702 - 8704, для яких|продукції      |
|           |застосовувані правила|          |
|           |викладено далі    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8702 - 8704     |Автомобілі легкові та|Виготовлення, під  |
|           |моторні транспортні |час якого вартість |
|           |засоби, призначені  |використовуваних  |
|           |для перевезення   |вузлів і деталей не |
|           |людей, у тому числі |повинна перевищувати|
|           |вантажопасажирські  |50% ціни готової  |
|           |автомобілі-фургони і |продукції, а також |
|           |перегонові      |за умови виконання |
|           |автомобілі; моторні |технологічних    |
|           |транспортні засоби  |операцій:      |
|           |для перевезення   |- виготовлення та  |
|           |вантажів       |фарбування кузова  |
|           |           |(кабіни);      |
|           |           |- установлення та  |
|           |           |закріплення двигуна,|
|           |           |підключення до   |
|           |           |двигуна механізмів |
|           |           |управління;     |
|           |           |- установлення   |
|           |           |радіаторів і    |
|           |           |підключення систем |
|           |           |охолодження;    |
|           |           |- кріплення     |
|           |           |амортизаторів,   |
|           |           |підключення     |
|           |           |трансмісії;     |
|           |           |- установлення   |
|           |           |передньої підвіски |
|           |           |та півосей,     |
|           |           |установлення    |
|           |           |задньої підвіски;  |
|           |           |- з'єднання     |
|           |           |рульового управління|
|           |           |з маточинами    |
|           |           |передніх коліс;   |
|           |           |- установлення коліс|
|           |           |і регулювання    |
|           |           |затягування     |
|           |           |підшипників     |
|           |           |передньої маточини, |
|           |           |установлення    |
|           |           |котушки запалювання;|
|           |           |- заправлення та  |
|           |           |прокачування    |
|           |           |гідросистеми    |
|           |           |рульового      |
|           |           |управління,     |
|           |           |гальмівної системи, |
|           |           |гідрозчеплення;   |
|           |           |- установлення та  |
|           |           |підключення фар,  |
|           |           |передніх і задніх  |
|           |           |сигнальних ліхтарів;|
|           |           |- установлення   |
|           |           |глушника та секцій |
|           |           |вихлопного     |
|           |           |трубопроводу;    |
|           |           |- установлення   |
|           |           |паливного бака та  |
|           |           |підключення     |
|           |           |паливоводу;     |
|           |           |- установлення   |
|           |           |генератора та    |
|           |           |регулювання     |
|           |           |натягнення     |
|           |           |приводного паса;  |
|           |           |- установлення та  |
|           |           |підключення     |
|           |           |акумулятора з    |
|           |           |перевіркою роботи  |
|           |           |бортових електричних|
|           |           |ланцюгів;      |
|           |           |- діагностування та |
|           |           |регулювання двигуна;|
|           |           |- перевірки     |
|           |           |ефективності    |
|           |           |гальмівної системи; |
|           |           |- консервації місць,|
|           |           |які швидко     |
|           |           |пошкоджуються;   |
|           |           |- усунення дефектів |
|           |           |після складання;  |
|           |           |- нанесення     |
|           |           |ідентифікаційного  |
|           |           |номера на табличку й|
|           |           |автомобіль;     |
|           |           |- обкатки      |
|           |           |автомобіля.     |
|           |           |У зазначених вище  |
|           |           |технологічних і   |
|           |           |виробничих операціях|
|           |           |для товарів позиції |
|           |           |8704 замість    |
|           |           |виготовлення та   |
|           |           |фарбування кузова  |
|           |           |(кабіни)      |
|           |           |допускається    |
|           |           |виконання операцій з|
|           |           |виготовлення рами з |
|           |           |підвіскою та    |
|           |           |мостами       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8803         |Частини літальних  |Виготовлення, під  |
|           |апаратів товарної  |час якого вартість |
|           |позиції 8801 або   |усіх        |
|           |8802         |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |8803 не повинна   |
|           |           |перевищувати 5%   |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8804 00 000     |Парашути (у тому   |          |
|           |числі керовані    |          |
|           |парашути й параплани)|          |
|           |і ротошути; їхні   |          |
|           |частини та приладдя: |          |
|           |---------------------+--------------------|
|           |- ротошути;     |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-якої|
|           |           |позиції, зокрема з |
|           |           |інших матеріалів  |
|           |           |позиції 8804 00 000.|
|           |---------------------+--------------------|
|           |- інші        |Виготовлення, під  |
|           |           |час якого вартість |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |8804 00 000 не   |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8805         |Стартове устаткування|Виготовлення, під  |
|           |для літальних    |час якого вартість |
|           |апаратів; палубні  |використовуваних  |
|           |гальмівні або    |матеріалів позиції |
|           |аналогічні пристрої; |8805 не повинна   |
|           |наземні тренажери для|перевищувати 5%   |
|           |льотного складу; їхні|ціни кінцевої    |
|           |частини       |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 89       |Судна, човни та   |Виготовлення, під  |
|           |плавучі конструкції |час якого всі    |
|           |           |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |корпуси суден    |
|           |           |позиції 8906 00   |
|           |           |використовуватися не|
|           |           |можуть       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 90       |Інструменти й апарати|Виготовлення, під  |
|           |оптичні,       |час якого вартість |
|           |фотографічні,    |усіх        |
|           |кінематографічні,  |використовуваних  |
|           |вимірювальні,    |матеріалів не    |
|           |контрольні,     |повинна перевищувати|
|           |прецизійні, медичні |50% ціни кінцевої  |
|           |або хірургічні; їхні |продукції      |
|           |частини та приладдя |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 91       |Годинники всіх видів |Виготовлення, під  |
|           |та їхні частини   |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 92       |Інструменти музичні; |Виготовлення, під  |
|           |їхні частини та   |час якого вартість |
|           |приладдя       |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 93       |Зброя та боєприпаси; |Виготовлення, під  |
|           |їхні частини та   |час якого вартість |
|           |приладдя       |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9401         |Меблі для сидіння  |Виготовлення, під  |
|           |(крім зазначених у  |час якого вартість |
|           |товарній позиції   |усіх        |
|           |9402), що      |використовуваних  |
|           |трансформуються або |матеріалів не    |
|           |не трансформуються в |повинна перевищувати|
|           |ліжка, та їхні    |50% ціни кінцевої  |
|           |частині       |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9403         |Меблі інші та їхні  |Виготовлення, під  |
|           |частини       |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9405         |Лампи й освітлювальне|Виготовлення, під  |
|           |устаткування, у тому |час якого вартість |
|           |числі прожектори,  |усіх        |
|           |лампи        |використовуваних  |
|           |вузькоспрямованого  |матеріалів не    |
|           |світла, фари та їхні |повинна перевищувати|
|           |частини, в іншому  |50% ціни кінцевої  |
|           |місці не поіменовані |продукції      |
|           |або не включені;   |          |
|           |світлові вивіски,  |          |
|           |світлові таблички з |          |
|           |ім'ям або назвою, або|          |
|           |адресою й аналогічні |          |
|           |вироби, що мають   |          |
|           |вбудоване джерело  |          |
|           |світла, та їхні   |          |
|           |частини, в іншому  |          |
|           |місці не поіменовані |          |
|           |або не включені   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9406 00       |Збірні будівельні  |Виготовлення, під  |
|           |конструкції     |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 9503 00      |Іграшки інші; моделі |Виготовлення, під  |
|           |в зменшеному розмірі |час якого всі    |
|           |("у масштабі") й   |використовувані   |
|           |аналогічні моделі для|матеріали повинні  |
|           |розваг, діючі або  |класифікуватися в  |
|           |недіючі; головоломки |позиції, відмінній |
|           |всіх видів      |від позиції     |
|           |           |продукту, вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 9601,       |Вироби з матеріалів |Виготовлення з   |
|з 9602 00 000    |для різьблення    |оброблених     |
|           |тваринного,     |матеріалів для   |
|           |рослинного або    |різьблення тих самих|
|           |мінерального     |позицій       |
|           |походження      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 9603        |Щітки (за винятком  |Виготовлення, під  |
|           |щіток для підлоги та |час якого вартість |
|           |мітел зі зв'язаних  |усіх        |
|           |пучків, насаджені або|використовуваних  |
|           |не насаджені на   |матеріалів не    |
|           |рукоятку); щітки   |повинна перевищувати|
|           |ручні механічні без |50% ціни кінцевої  |
|           |двигунів для     |продукції      |
|           |прибирання підлоги; |          |
|           |подушечки та валики |          |
|           |малярні для фарби  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9605 00 000     |Набори дорожні,   |Кожний виріб, що  |
|           |використовувані для |входить в набір,  |
|           |особистої гігієни,  |повинен       |
|           |шиття або для    |задовольняти вимогу,|
|           |чищення одягу чи   |яка застосовувалася |
|           |взуття        |б до нього, якби він|
|           |           |не входив у     |
|           |           |комплект. Проте   |
|           |           |вироби без     |
|           |           |походження можуть  |
|           |           |входити до складу  |
|           |           |набору за умови, що |
|           |           |їхня загальна    |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 15% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9606         |Ґудзики, кнопки,   |Виготовлення, під  |
|           |застібки-клямки,   |час якого всі    |
|           |форми для ґудзиків  |використовувані   |
|           |та інші частини цих |матеріали повинні  |
|           |виробів; заготовки  |класифікуватися в  |
|           |для ґудзиків     |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9608         |Ручки кулькові; ручки|Виготовлення з   |
|           |та маркери з     |матеріалів, що   |
|           |наконечником з фетру |належать до позиції,|
|           |або інших пористих  |відмінної від    |
|           |матеріалів; авторучки|позиції виробу.   |
|           |чорнильні, стилографи|Проте пера та    |
|           |та ручки інші; пера |наконечники для пер |
|           |копіювальні; олівці з|можуть       |
|           |виштовхуваним або  |використовуватись, |
|           |ковзним стрижнем;  |як й інші матеріали |
|           |тримачі для пер;   |тієї самої позиції, |
|           |тримачі для олівців й|що й продукт, який |
|           |аналогічні тримачі; |може        |
|           |частини (у тому числі|використовуватися у |
|           |ковпачки та     |свою чергу тільки за|
|           |затискачі) виробів, |умови, що його   |
|           |перерахованих вище, |вартість не     |
|           |крім виробів     |перевищує 5% ціни  |
|           |товарної позиції 9609|кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 9614 00 900    |Люльки курильні та  |Виготовлення з   |
|           |чашоподібні частини |грубих заготовок  |
|           |           |люльок       |
------------------------------------------------------------------ 
---------------- (4) У разі якщо продукт виготовлено з матеріалів, які
належать одночасно до позицій 3901 - 3906 та 3907 - 3911, це
положення застосовується лише до тієї категорії продуктів, яка
переважає з погляду ваги у виготовленому товарі.вгору